English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Ian Goldin: Navigating our global future

Ian Goldin: Navigându-ne viitorul global

Filmed
Views 1,085,767

Pe măsură ce progresul tehnologic şi globalizarea ne duc fulgerător înspre un nou viitor înglobat, Ian Goldin ne avertizează că nu toţi oamenii beneficiază de el în mod egal. Dar, spune el, dacă putem recunoaşte acest pericol, am putea încă să înţelegem posibilitatea unei vieţi îmbunătăţite pentru toată lumea.

- Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future. Full bio

The future, as we know it, is very unpredictable.
Viitorul, după cum ştim, e foarte imprevizibil.
00:15
The best minds in the best institutions
Cele mai bune minţi în cele mai bune instituţii
00:19
generally get it wrong.
îl înţeleg greşit de obicei.
00:21
This is in technology. This is in the area of politics,
Aşa e în tehnologie. Aşa e în domeniul politic,
00:23
where pundits, the CIA, MI6 always get it wrong.
unde specialiştii, CIA, MI6 îl înţeleg mereu greşit.
00:27
And it's clearly in the area of finance.
Şi asta e clar în domeniul financiar.
00:30
With institutions established to think about the future,
Cu instituţii fondate pentru a se gândi la viitor,
00:33
the IMF, the BIS, the Financial Stability Forum, couldn't see what was coming.
IMF, BIS, Forumul Stabilităţii Financiare, nu au putut vedea ce urma.
00:35
Over 20,000 economists
Peste 20.000 de economişti
00:39
whose job it is, competitive entry to get there,
a căror slujbă este, şi au o competiţie acerbă să ajungă acolo,
00:41
couldn't see what was happening.
nu au putut vedea ce se întâmpla.
00:43
Globalization is getting more complex.
Globalizarea devine mai complexă.
00:45
And this change is getting more rapid.
Şi această schimbare devine mai rapidă.
00:47
The future will be more unpredictable.
Viitorul va fi mai impredictibil.
00:49
Urbanization, integration,
Urbanizarea, integrarea,
00:51
coming together, leads to a new renaissance.
venind împreună, duc la o nouă renaştere.
00:53
It did this a thousand years ago.
Au făcut asta acum o mie de ani.
00:56
The last 40 years have been extraordinary times.
Ultimii 40 de ani au fost nişte timpuri extraordinare.
00:58
Life expectancy has gone up by about 25 years.
Speranţa de viaţă a crescut cu aproape 25 de ani.
01:01
It took from the Stone Age to achieve that.
Ne-a luat de la epoca de piatră să ajungem la asta.
01:04
Income has gone up for a majority of the world's population,
Venitul a crescut pentru majoritatea populaţiei lumii,
01:07
despite the population going up by about two billion people over this period.
în ciuda faptului că populaţia a crescut cu aproape două miliarde în perioada asta.
01:09
And illiteracy has gone down, from a half to about a quarter of the people on Earth.
Şi analfabetismul a scăzut, de la jumătate la aproape un sfert din oamenii planetei.
01:14
A huge opportunity, unleashing of new potential
O oportunitate enormă, declaşând un nou potenţial
01:17
for innovation, for development.
pentru inovaţie, pentru dezvoltare.
01:20
But there is an underbelly.
Dar există un punct sensibil.
01:22
There are two Achilles' heels of globalization.
Sunt două călcâie ale lui Ahile în globalizare.
01:24
There is the Achilles' heel of growing inequality --
Este călcâiul lui Ahile al inegalităţii creşterii.
01:27
those that are left out, those that feel angry,
Cei care sunt lăsaţi în afară, cei care sunt furioşi,
01:29
those that are not participating. Globalization
cei care nu participă. Globalizarea
01:32
has not been inclusive.
nu a fost cuprinzătoare.
01:34
The second Achilles' heel is complexity --
Al doilea călcâi al lui Ahile e complexitatea.
01:36
a growing fragility, a growing brittleness.
O fragilitate crescândă, o friabilitate crescândă.
01:39
What happens in one place very quickly affects everything else.
Ce se întâmplă într-un loc afectează foarte repede orice altceva.
01:43
This is a systemic risk, systemic shock.
Acesta e un risc sistemic, un şoc sistemic.
01:46
We've seen it in the financial crisis. We've seen it in the pandemic flu.
L-am văzut în criza financiară. L-am văzut în pandemia de gripă.
01:49
It will become virulent and it's something we have to build resilience against.
Va deveni agresiv şi va trebui să devenim rezistenţi la el.
01:52
A lot of this is driven by what's happening in technology.
Mare parte din asta e acţionată de ce se întâmplă în tehnologie.
01:56
There have been huge leaps. There will be a million-fold improvement
Au fost salturi imense. Vor fi îmbunătăţiri de milioane de ori
01:59
in what you can get for the same price
la ce poţi obţine pentru acelaşi preţ
02:02
in computing by 2030.
în calculatoare până în 2030.
02:04
That's what the experience of the last 20 years has been.
Asta e experienţa ultimilor 20 de ani.
02:06
It will continue.
Va continua.
02:08
Our computers, our systems will be as primitive
Calculatoarele noastre, sistemele noastre, vor fi la fel de primitive
02:10
as the Apollo's are for today.
cum sunt cele ale lui Apollo faţă de ce avem azi.
02:13
Our mobile phones are more powerful than the total Apollo space engine.
Telefoanele noastre sunt mai puternice decât tot mecanismul spaţial al lui Apollo.
02:15
Our mobile phones are more powerful than
Telefoanele noastre mobile sunt mai puternice decât
02:18
some of the strongest computers of 20 years ago.
unele dintre cele mai puternice calculatoare de acum 20 de ani.
02:20
So what will this do?
Deci ce va face asta?
02:22
It will create huge opportunities in technology.
Va crea oportunităţi imense în tehnologie.
02:24
Miniaturization as well.
Miniaturizare de asemenea.
02:27
There will be invisible capacity. Invisible capacity in our bodies,
Va exista capacitate invizibilă. Capacitate invizibilă în corpurile noastre,
02:29
in our brains, and in the air.
în creierele noastre şi în aer.
02:32
This is a dust mite on a nanoreplica.
Asta e o căpuşă de praf într-o nanoreplică.
02:34
This sort of ability to do everything in new ways unleashes potential,
Acest tip de abilitate de a face totul în moduri noi declanşează potenţial,
02:37
not least in the area of medicine.
nu în ultimul rând în medicină.
02:41
This is a stem cell that we've developed here in Oxford,
Aceasta e o celulă stem pe care am dezvoltat-o aici în Oxford,
02:43
from an embryonic stem cell.
dintr-o celulă stem embrională.
02:46
We can develop any part of the body.
Putem dezvolta orice parte a corpului.
02:48
Increasingly, over time, this will be possible from our own skin --
Tot mai mult, în timp, asta va fi posibilă din pielea noastră --
02:50
able to replicate parts of the body.
capabilă să reproducă părţi din corp.
02:53
Fantastic potential for regenerative medicine.
Potenţial fantastic pentru medicina regenerativă.
02:55
I don't think there will be a Special Olympics long after 2030,
Nu cred că va mai exista Olimpiada pentru persoane cu dezabilităţi mult după 2030,
02:57
because of this capacity to regenerate parts of the body.
datorită acestei capacităţi de a regenera părţi ale corpului.
03:01
But the question is, "Who will have it?"
Dar întrebarea e, "Cine o va avea?"
03:04
The other major development is going to be
Cealaltă dezvoltare majoră va fi
03:06
in the area of what can happen in genetics.
în zona a ce se poate întâmpla în genetică.
03:08
The capacity to create, as this mouse has been genetically modified,
Capacitatea de a crea, ca acest şoarece modificat genetic,
03:10
something which goes three times faster,
ceva care merge de trei ori mai rapid,
03:16
lasts for three times longer, we could produce,
durează de trei ori mai mult, am putea atenua,
03:18
as this mouse can, to the age of our equivalent of 80 years,
ca şoarecele acesta, până la vârsta echivalentă cu 80 de ani ai noştri,
03:20
using about the same amount of food.
folosind aproximativ aceeaşi cantitate de mâncare.
03:24
But will this only be available for the super rich,
Dar va fi asta accesibilă doar celor super bogaţi,
03:27
for those that can afford it? Are we headed for a new eugenics?
celor care şi-o pot permite? Ne îndreptăm înspre o nouă eugenie?
03:29
Will only those that are able to afford it
Doar cei care-şi vor putea permite
03:32
be able to be this super race of the future?
vor putea să ia parte la această super cursă a viitorului?
03:35
(Laughter)
(Râsete)
03:38
So the big question for us is,
Deci marea întrebare pentru noi este
03:39
"How do we manage this technological change?"
"Cum vom administra acestă schimbare tehnologică?"
03:41
How do we ensure that it creates
Cum ne vom asigura că va crea
03:43
a more inclusive technology,
o tehnologie mai cuprinzătoare,
03:45
a technology which means
o tehnologie care înseamnă
03:47
that not only as we grow older,
că nu doar îmbătrânim,
03:50
that we can also grow wiser, and that we're able to support
ci că putem deveni mai înţelepţi, şi că putem să întreţinem
03:52
the populations of the future?
populaţia viitorului?
03:54
One of the most dramatic manifestations of these improvements
Una dintre cele mai dramatice manifestări ale acestor îmbunătăţiri
03:56
will be moving from population pyramids
va fi mutarea de la piramidele de populaţii
03:59
to what we might term population coffins.
la ceea ce am putea numi sicrie de populaţie.
04:01
There is unlikely to be a pension
Este puţin probabil să mai existe o pensie
04:04
or a retirement age in 2030.
sau o vârstă de pensionare în 2030.
04:06
These will be redundant concepts. And this isn't only something of the West.
Acestea vor fi concepte redundante. Şi nu se va întâmpla doar în Vest.
04:09
The most dramatic changes will be the skyscraper
Cele mai dramatice schimbări vor fi zgârie-norii,
04:12
type of new pyramids
noile tipuri de piramide,
04:15
that will take place in China and in many other countries.
care se vor întâmpla în China şi în multe alte ţări.
04:17
So forget about retirements if you're young.
Deci uită de pensionare dacă eşti tânăr.
04:20
Forget about pensions. Think about life and where it's going to be going.
Uită de pensii. Gândeşte-te la viaţă şi la unde va decurge ea.
04:22
Of course, migration will become even more important.
Bineînţeles, migraţia va deveni şi mai importantă.
04:25
The war on talent, the need to attract people
Războiul pentru talent, nevoia de a atrage oameni
04:28
at all skill ranges,
în toate gamele de abilităţi,
04:30
to push us around in our wheelchairs,
de a ne împinge în scaunele noastre cu rotile,
04:32
but also to drive our economies. Our innovation will be vital.
dar şi pentru a ne organiza economiile. Inovaţia noastră va fi vitală.
04:34
The employment in the rich countries
Numărul de angajați în ţările bogate
04:37
will go down from about 800
va coborî de la aproape 800
04:39
to about 700 million of these people.
la aproape 700 milioane din aceşti oameni.
04:41
This would imply a massive leap in migration.
Asta va presupune un salt masiv în migraţie.
04:43
So the concerns, the xenophobic concerns of today,
Deci preocupările xenofobe de azi
04:45
of migration, will be turned on their head,
despre migraţie, vor fi răsturnate,
04:48
as we search for people to help us sort out
în timp ce căutăm oameni care să ne ajute să ne punem în ordine
04:50
our pensions and our economies in the future.
pensiile şi economiile în viitor.
04:53
And then, the systemic risks.
Şi apoi, riscurile sistemice.
04:55
We understand that these will become much more virulent,
Înţelegem că acestea vor deveni mult mai agresive
04:57
that what we see today
decât ce vedem azi,
05:00
is this interweaving of societies, of systems,
în această întrepătrundere de societăţi, de sisteme,
05:02
fastened by technologies and hastened by just-in-time management systems.
conectată prin tehnologie, şi accelerată prin sisteme de management chiar-la-timp.
05:05
Small levels of stock push resilience into other people's responsibility.
Nivele mici de stoc stimulează optimismul în responsabilitatea altor oameni.
05:10
The collapse in biodiversity,
Colapsul biodiversităţii,
05:15
climate change, pandemics, financial crises:
schimbarea climatică, pandemii, crize financiare:
05:17
these will be the currency that we will think about.
acestea vor fi etalonul la care ne vom gândi.
05:20
And so a new awareness will have to arise,
Şi aşa va trebui să apară o noua vigilenţă,
05:23
of how we deal with these, how we mobilize ourselves,
despre cum ne vom descurca cu acestea, cum ne vom mobiliza,
05:25
in a new way, and come together as a community
într-un nou mod, şi ne vom întâlni ca o comunitate
05:28
to manage systemic risk.
ca să administrăm riscul sistemic.
05:31
It's going to require innovation.
Va cere inovaţie.
05:33
It's going to require an understanding that the glory of globalization
Va cere o înţelegere a faptului că gloria globalizării
05:35
could also be its downfall.
poate fi de asemenea şi prăbuşirea ei.
05:39
This could be our best century ever because of the achievements,
Acesta ar putea fi cel mai bun secol al nostru datorită împlinirilor.
05:41
or it could be our worst.
Sau ar putea fi cel mai rău.
05:44
And of course we need to worry about the individuals,
Şi bineînţeles trebuie să avem grijă de persoane.
05:46
particularly the individuals that feel that they've
În mod special de persoanele care simt că au fost
05:48
been left out in one way or another.
lăsaţi în afară, într-un fel sau altul.
05:50
An individual, for the first time in the history of humanity,
O persoană, pentru prima oară în istoria umanităţii,
05:52
will have the capacity, by 2030,
va avea capacitatea, până în 2030,
05:55
to destroy the planet, to wreck everything,
să distrugă planeta, să spulbere totul,
05:57
through the creation, for example, of a biopathogen.
prin crearea, spre exemplu, a unui patogen biologic.
06:00
How do we begin to weave these tapestries together?
Cum începem să împletim aceste tapiţerii împreună?
06:03
How do we think about complex systems in new ways?
Cum ne gândim la sisteme complexe în noi moduri?
06:05
That will be the challenge of the scholars,
Aceasta va fi provocarea pentru savanţi,
06:08
and of all of us engaged in thinking about the future.
şi pentru noi toţi cei angrenaţi în gânditul despre viitor.
06:10
The rest of our lives will be in the future. We need to prepare for it now.
Restul vieţilor noastre va fi în viitor. Trebuie să ne pregătim pentru el acum.
06:13
We need to understand that the governance structure in the world is fossilized.
Trebuie să înţelegem că structurile guvernamentale din lume sunt fosilizate.
06:16
It cannot begin to cope with the challenges that this will bring.
Nu pot începe să facă faţă încercărilor pe care asta le va aduce.
06:19
We have to develop a new way of managing the planet,
Trebuie să dezvoltăm noi moduri de a administra planeta,
06:23
collectively, through collective wisdom.
în mod colectiv, prin ştiinţa colectivă.
06:26
We know, and I know from my own experience,
Ştim, şi eu ştiu, din experienţa personală,
06:28
that amazing things can happen,
că lucruri uimitoare se pot întâmpla
06:30
when individuals and societies come together
când persoane şi societăţi se întâlnesc
06:32
to change their future.
eptnru a-şi schimba viitorul.
06:34
I left South Africa, and 15 years later,
Am părăsit Africa de Sud. Şi 15 ani mai târziu,
06:36
after thinking I would never go back,
după ce am crezut că nu mă voi întoarce niciodată,
06:38
I had the privilege and the honor to work in the government of Nelson Mandela.
am avut privilegiul şi onoarea de a lucra în guvernul lui Nelson Mandela.
06:40
This was a miracle. We can create miracles,
A fost un miracol. Putem crea miracole,
06:43
collectively, in our lifetime.
în mod colectiv, în timpul vieţii noastre.
06:45
It is vital that we do so.
E vital să facem asta.
06:47
It is vital that the ideas that are nurtured in TED,
E vital ca ideile care sunt cultivate la TED
06:49
that the ideas that we think about
că ideile la care ne-am gândit,
06:51
look forward, and make sure that this will be the most glorious century,
le aşteptăm cu nerăbdare, şi să ne asigurăm că acesta va fi cel mai glorios secol,
06:53
and not one of eco-disaster and eco-collapse.
şi nu unul de dezastru ecologic, şi colaps ecologic.
06:56
Thank you. (Applause)
Mulţumesc. (Aplauze)
06:59
Translated by Brandusa Gheorghe
Reviewed by Laszlo Kereszturi

▲Back to top

About the speaker:

Ian Goldin - Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future.

Why you should listen

Take a look at Ian Goldin's jam-packed CV and you'll see why he was appointed the first Director of Oxford University's new think tank-cum-research center, the 21st Century School, later renamed the Oxford Martin School: Goldin battled apartheid in his native South Africa, served as a development adviser to Nelson Mandela and, as the VP of the World Bank, led collaborations with the UN on global development strategy. He is the author of 19 books, including Exceptional People: How Migration Shaped our World and Will Define our Future (Princeton University Press, 2011), Divided Nations: Why global governance is failing and what we can do about it (Oxford University Press, 2013) and The Butterfly Defect: How globalization creates systemic risks, and what to do about it (Princeton University Press, 2014).

At Oxford Martin School, with a diverse brigade of over 200 top researchers from the hard and social sciences, Goldin is bringing fresh thinking to bear on the big, looming issues of the next 100 years: climate change, disruptive technological advancements, aging, bio-ethics, infectious disease, poverty, political conflict.

More profile about the speaker
Ian Goldin | Speaker | TED.com