English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Ian Goldin: Navigating our global future

Ian Goldin: Richting geven aan onze mondiale toekomst

Filmed
Views 1,085,767

Terwijl mondialisering en technologische ontwikkelingen ons naar een nieuwe geïntegreerde toekomst drijven, waarschuwt Ian Goldin dat niet iedereen hier evenveel voordeel uit zal halen. Maar, zegt hij, als we dit gevaar kunnen voorzien, kunnen we toch de kans benutten om ieders leven te verbeteren.

- Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future. Full bio

The futuretoekomst, as we know it, is very unpredictableonvoorspelbaar.
De toekomst zoals wij ze kennen, is zeer onvoorspelbaar.
00:15
The bestbeste mindsgeesten in the bestbeste institutionsinstellingen
De knapste koppen in de beste instellingen
00:19
generallyalgemeen get it wrongfout.
hebben het meestal mis.
00:21
This is in technologytechnologie. This is in the areaGebied of politicspolitiek,
Dat is zo in technologie. Het is zo in de politiek,
00:23
where punditsexperts, the CIACIA, MIMI6 always get it wrongfout.
waar specialisten, de CIA en MI6 altijd ongelijk krijgen.
00:27
And it's clearlyduidelijk in the areaGebied of financefinanciën.
In de financiële wereld werd het wel erg duidelijk.
00:30
With institutionsinstellingen establishedgevestigd to think about the futuretoekomst,
Instituten die werden opgericht om over de toekomst te denken,
00:33
the IMFIMF, the BISBIB, the FinancialFinanciële StabilityStabiliteit ForumForum, couldn'tkon het niet see what was comingkomt eraan.
zoals het IMF, het BIS en het FSF, konden niet voorzien wat er te gebeuren stond.
00:35
Over 20,000 economistseconomen
Meer dan 20.000 economisten --
00:39
whosewaarvan jobbaan it is, competitivecompetitief entrybinnenkomst to get there,
het is hun job, en alleen de besten geraken er binnen --
00:41
couldn'tkon het niet see what was happeninggebeurtenis.
konden dit niet zien aankomen.
00:43
GlobalizationGlobalisering is gettingkrijgen more complexcomplex.
Mondialisering wordt steeds complexer
00:45
And this changeverandering is gettingkrijgen more rapidsnel.
en de veranderingen gaan alsmaar sneller.
00:47
The futuretoekomst will be more unpredictableonvoorspelbaar.
De toekomst wordt alsmaar moeilijker te voorspellen.
00:49
UrbanizationVerstedelijking, integrationintegratie,
Verstedelijking en integratie
00:51
comingkomt eraan togethersamen, leadsleads to a newnieuwe renaissanceRenaissance.
komen samen. Dit leidt tot een nieuwe renaissance.
00:53
It did this a thousandduizend yearsjaar agogeleden.
Zo ook 1000 jaar geleden.
00:56
The last 40 yearsjaar have been extraordinarybuitengewoon timestijden.
De afgelopen 40 jaar waren uitzonderlijke tijden.
00:58
Life expectancyverwachting has goneweg up by about 25 yearsjaar.
De levensverwachting steeg met ongeveer 25 jaar.
01:01
It tooknam from the StoneStone AgeLeeftijd to achievebereiken that.
We hadden tijd nodig vanaf de oertijd om zo'n sprong te maken.
01:04
IncomeInkomen has goneweg up for a majoritymeerderheid of the world's's werelds populationbevolking,
Het inkomen is gestegen voor een meerderheid van de wereldbevolking,
01:07
despiteondanks the populationbevolking going up by about two billionmiljard people over this periodperiode.
ondanks een bevolkingsgroei van ongeveer twee miljard mensen tijdens deze periode.
01:09
And illiteracyanalfabetisme has goneweg down, from a halfvoor de helft to about a quarterkwartaal of the people on EarthAarde.
Analfabetisme is afgenomen, van de helft naar ongeveer een kwart van de wereldbevolking.
01:14
A hugereusachtig opportunitykans, unleashingontketenen of newnieuwe potentialpotentieel
Een ongekende mogelijkheid, het vrijkomen van nieuw potentieel
01:17
for innovationinnovatie, for developmentontwikkeling.
voor innovatie en ontwikkeling.
01:20
But there is an underbellyonderbuik.
Maar er is een onderstroom.
01:22
There are two Achilles'Achilles heelshakken of globalizationglobalisering.
Mondialisering heeft twee achilleshielen.
01:24
There is the Achilles'Achilles heelhiel of growinggroeiend inequalityongelijkheid --
Er is de achilleshiel van de groeiende ongelijkheid.
01:27
those that are left out, those that feel angryboos,
Zij die uitgesloten worden, zij die zich kwaad voelen,
01:29
those that are not participatingdeelnemende. GlobalizationGlobalisering
zij die niet meedoen.
01:32
has not been inclusiveinclusief.
Mondialisering was er niet voor iedereen.
01:34
The secondtweede Achilles'Achilles heelhiel is complexityingewikkeldheid --
De tweede achilleshiel is de complexiteit.
01:36
a growinggroeiend fragilitykwetsbaarheid, a growinggroeiend brittlenessbroosheid.
Groeiende breekbaarheid, groeiende broosheid.
01:39
What happensgebeurt in one placeplaats very quicklysnel affectsbeïnvloedt everything elseanders.
Wat op één plaats gebeurt, heeft elders al snel gevolgen.
01:43
This is a systemicsystemische riskrisico, systemicsystemische shockschok.
Dit is een systemisch risico, een systemische schok.
01:46
We'veWe hebben seengezien it in the financialfinancieel crisiscrisis. We'veWe hebben seengezien it in the pandemicpandemisch flugriep.
We hebben dit meegemaakt tijdens de financiële crisis en tijdens de griep-pandemie.
01:49
It will becomeworden virulentvirulente and it's something we have to buildbouwen resilienceveerkracht againsttegen.
Het zal kwaadaardig worden en het we zullen er weerbaarheid tegen moeten opbouwen.
01:52
A lot of this is drivenaangedreven by what's happeninggebeurtenis in technologytechnologie.
Dit alles wordt grotendeels gedreven door technologische verandering.
01:56
There have been hugereusachtig leapssprongen. There will be a million-foldMillion-fold improvementverbetering
Er zijn grote sprongen gemaakt.
01:59
in what you can get for the samedezelfde priceprijs
Voor dezelfde prijs als vandaag bekom je
02:02
in computinggegevensverwerking by 2030.
een miljoen keer zoveel rekenkracht in 2030.
02:04
That's what the experienceervaring of the last 20 yearsjaar has been.
Dat is wat de ervaring van de laatste 20 jaar ons geleerd heeft.
02:06
It will continuevoortzetten.
En het zal nog verder gaan.
02:08
Our computerscomputers, our systemssystemen will be as primitiveprimitief
Onze computers, onze huidige systemen zullen net zo
02:10
as the Apollo'sApollo's are for todayvandaag.
achterhaald lijken als de Apollo vandaag is voor ons.
02:13
Our mobilemobiel phonestelefoons are more powerfulkrachtig than the totaltotaal ApolloApollo spaceruimte enginemotor.
Onze mobiele telefoons zijn vandaag krachtiger dan de Apollo-ruimtecapsule.
02:15
Our mobilemobiel phonestelefoons are more powerfulkrachtig than
Onze mobiele telefoons zijn krachtiger dan sommige van de
02:18
some of the strongeststerkste computerscomputers of 20 yearsjaar agogeleden.
meest geavanceerde computers van 20 jaar geleden.
02:20
So what will this do?
Wat betekent dit nu?
02:22
It will createcreëren hugereusachtig opportunitieskansen in technologytechnologie.
Het zal enorme mogelijkheden op technologisch vlak bieden.
02:24
MiniaturizationMiniaturisatie as well.
Ook qua schaalverkleining.
02:27
There will be invisibleonzichtbaar capacitycapaciteit. InvisibleOnzichtbaar capacitycapaciteit in our bodieslichamen,
Er zal onzichtbare capaciteit zijn. Onzichtbare capaciteit in onze lichamen,
02:29
in our brainshersenen, and in the airlucht.
in onze hersenen en in de lucht rond ons.
02:32
This is a duststof mitemijt on a nanoreplicananoreplica.
Dit is een huisstofmijt op een nanoreplica.
02:34
This sortsoort of abilityvermogen to do everything in newnieuwe waysmanieren unleashesontketent potentialpotentieel,
De mogelijkheid om alles op een andere manier te benaderen, geeft nieuw potentieel,
02:37
not leastminst in the areaGebied of medicinegeneeskunde.
niet in het minst op vlak van geneeskunde.
02:41
This is a stemstam cellcel that we'vewij hebben developedontwikkelde here in OxfordOxford,
Dit is een stamcel die we hier in Oxford hebben ontwikkeld
02:43
from an embryonicembryonale stemstam cellcel.
uit een embryonale stamcel.
02:46
We can developontwikkelen any partdeel of the bodylichaam.
We kunnen eender welk lichaamsdeel ontwikkelen.
02:48
IncreasinglySteeds meer, over time, this will be possiblemogelijk from our owneigen skinhuid --
Gaandeweg wordt het mogelijk om van onze eigen huid andere delen
02:50
ablein staat to replicatekopiëren partsonderdelen of the bodylichaam.
van ons lichaam na te maken.
02:53
FantasticFantastische potentialpotentieel for regenerativeregeneratieve medicinegeneeskunde.
Fantastische mogelijkheden voor regeneratieve geneeskunde.
02:55
I don't think there will be a SpecialSpeciale OlympicsOlympische spelen long after 2030,
Ik denk niet dat er nog Paralympics zullen zijn na 2030,
02:57
because of this capacitycapaciteit to regeneratewedergeboren partsonderdelen of the bodylichaam.
door deze mogelijkheid om lichaamsdelen te regenereren.
03:01
But the questionvraag is, "Who will have it?"
De hamvraag luidt: wie zal er toegang toe hebben?
03:04
The other majorgroot developmentontwikkeling is going to be
De andere grote ontwikkeling bestaat uit de
03:06
in the areaGebied of what can happengebeuren in geneticsgenetica.
nieuwe mogelijkheden op vlak van genetica.
03:08
The capacitycapaciteit to createcreëren, as this mousemuis has been geneticallygenetisch modifiedgewijzigd,
De mogelijkheid om iets zoals deze genetisch gemanipuleerde muis te creëren,
03:10
something whichwelke goesgaat threedrie timestijden fastersneller,
die drie keer sneller gaat,
03:16
lastsduurt for threedrie timestijden longerlanger, we could produceproduceren,
het drie keer langer uithoudt -- zo kunnen we,
03:18
as this mousemuis can, to the ageleeftijd of our equivalentgelijkwaardig of 80 yearsjaar,
net zoals deze muis, het equivalent van 80 jaar extra tijd toevoegen,
03:20
usinggebruik makend van about the samedezelfde amountbedrag of foodeten.
met dezelfde hoeveelheid voedsel.
03:24
But will this only be availablebeschikbaar for the supersuper richrijk,
Maar zal dit enkel toegankelijk zijn voor de superrijken, voor hen die
03:27
for those that can affordveroorloven it? Are we headedopschrift for a newnieuwe eugenicseugenetica?
dit kunnen betalen? Gaan we naar een nieuwe eugenetica?
03:29
Will only those that are ablein staat to affordveroorloven it
Zullen enkel degenen die dit kunnen betalen, deel uitmaken
03:32
be ablein staat to be this supersuper racerace of the futuretoekomst?
van dit toekomstig superras?
03:35
(LaughterGelach)
(Gelach)
03:38
So the biggroot questionvraag for us is,
De grote vraag voor ons is:
03:39
"How do we managebeheren this technologicaltechnologisch changeverandering?"
hoe gaan we om met deze technologische verandering?
03:41
How do we ensureervoor zorgen that it createscreëert
Hoe zorgen we ervoor dat dit
03:43
a more inclusiveinclusief technologytechnologie,
een meer alomvattende technologie wordt?
03:45
a technologytechnologie whichwelke meansmiddelen
Een technologie die ervoor zorgt
03:47
that not only as we growgroeien olderouder,
dat we niet alleen ouder worden,
03:50
that we can alsoook growgroeien wiserwijzer, and that we're ablein staat to supportondersteuning
maar ook wijzer, en dat we de toekomstige bevolking
03:52
the populationspopulaties of the futuretoekomst?
zullen kunnen onderhouden?
03:54
One of the mostmeest dramaticdramatisch manifestationsmanifestaties of these improvementsverbeteringen
Eén van de meest opvallende uitingen van deze verbeteringen
03:56
will be movingin beweging from populationbevolking pyramidspiramides
zal de overgang zijn van bevolkingspiramides
03:59
to what we mightmacht termtermijn populationbevolking coffinsdoodskisten.
naar wat we 'bevolkingsdoodskisten' kunnen noemen.
04:01
There is unlikelyonwaarschijnlijk to be a pensionpensioen
Er zal waarschijnlijk geen pensioen of
04:04
or a retirementpensioen ageleeftijd in 2030.
rustleeftijd meer zijn in 2030.
04:06
These will be redundantovertollig conceptsconcepten. And this isn't only something of the WestWest.
Dit zullen overbodige begrippen worden, en niet alleen in het Westen.
04:09
The mostmeest dramaticdramatisch changesveranderingen will be the skyscraperwolkenkrabber
De grootste verandering zal het nieuwe type
04:12
typetype of newnieuwe pyramidspiramides
'wolkenkrabberpiramide' zijn,
04:15
that will take placeplaats in ChinaChina and in manyveel other countrieslanden.
die zal voorkomen in China en vele andere landen.
04:17
So forgetvergeten about retirementspensioneringen if you're youngjong.
Dus vergeet je pensioen maar als je jong bent.
04:20
ForgetVergeten about pensionspensioenen. Think about life and where it's going to be going.
Denk niet aan pensioen. Denk over het leven en waar het naar toe zal evolueren.
04:22
Of courseCursus, migrationmigratie will becomeworden even more importantbelangrijk.
Natuurlijk zal migratie nog belangrijker worden.
04:25
The waroorlog on talenttalent, the need to attractaantrekken people
De strijd om talent, de behoefte om mensen van
04:28
at all skillbekwaamheid rangesbereiken,
alle specialisaties aan te trekken
04:30
to pushDuwen us around in our wheelchairsrolstoelen,
om ons in onze rolstoelen rond te duwen,
04:32
but alsoook to driverijden our economieseconomieën. Our innovationinnovatie will be vitalvitaal.
maar ook om onze economieën aan te sturen. Onze innovatie zal van vitaal belang zijn.
04:34
The employmentwerk in the richrijk countrieslanden
De tewerkstelling in de rijke landen
04:37
will go down from about 800
zal zakken van ongeveer 800
04:39
to about 700 millionmiljoen of these people.
tot ongeveer 700 miljoen van deze mensen.
04:41
This would implyimpliceren a massivemassief leapsprong in migrationmigratie.
Dat zou een grote sprong in migratie betekenen.
04:43
So the concernszorgen, the xenophobicxenofobe concernszorgen of todayvandaag,
Dus de zorgen, de xenofobe zorgen van vandaag,
04:45
of migrationmigratie, will be turnedgedraaid on theirhun headhoofd,
omtrent migratie, zullen op hun kop gezet worden,
04:48
as we searchzoeken for people to help us sortsoort out
terwijl we zoeken naar de mensen die ons moeten helpen onze pensioenen
04:50
our pensionspensioenen and our economieseconomieën in the futuretoekomst.
en economieën draaiend te houden.
04:53
And then, the systemicsystemische risksrisico's.
En dan, de systemische risico's.
04:55
We understandbegrijpen that these will becomeworden much more virulentvirulente,
We begrijpen dat deze zich sneller zullen verspreiden.
04:57
that what we see todayvandaag
Wat we vandaag zien,
05:00
is this interweavingverweving of societiessamenlevingen, of systemssystemen,
is deze verwevenheid van gemeenschappen, van systemen,
05:02
fastenedvastgemaakt by technologiestechnologieën and hastenedverhaastten by just-in-timenet op tijd managementbeheer systemssystemen.
vastgeklonken door technologie, en opgejut door just-in-time managementsystemen.
05:05
SmallKleine levelslevels of stockvoorraad pushDuwen resilienceveerkracht into other people'sPeople's responsibilityverantwoordelijkheid.
Kleinere voorraden verplaatsen de flexibiliteit naar het verantwoordelijkheidsdomein van anderen.
05:10
The collapseineenstorting in biodiversitybiodiversiteit,
De teloorgang van biodiversiteit,
05:15
climateklimaat changeverandering, pandemicspandemieën, financialfinancieel crisescrises:
klimaatverandering, pandemieën, financiële crises,
05:17
these will be the currencyvaluta that we will think about.
dat zal de munteenheid worden waarin we denken.
05:20
And so a newnieuwe awarenessbewustzijn will have to ariseontstaan,
En zo zal een nieuwe bewustwording moeten opkomen
05:23
of how we dealtransactie with these, how we mobilizemobiliseren ourselvesonszelf,
over hoe we hiermee omgaan, hoe we onszelf mobiliseren
05:25
in a newnieuwe way, and come togethersamen as a communitygemeenschap
op een nieuwe manier, en we als een gemeenschap moeten samenwerken
05:28
to managebeheren systemicsystemische riskrisico.
om systemische risico's te controleren.
05:31
It's going to requirevereisen innovationinnovatie.
Het zal innovatie vereisen.
05:33
It's going to requirevereisen an understandingbegrip that the gloryheerlijkheid of globalizationglobalisering
Het zal vereisen dat we beseffen dat de trots van mondialisering
05:35
could alsoook be its downfallondergang.
ook haar ondergang kan betekenen.
05:39
This could be our bestbeste centuryeeuw ever because of the achievementsresultaten,
Dit kan onze beste eeuw ooit worden dankzij deze verwezenlijkingen.
05:41
or it could be our worstslechtst.
Of het zou onze slechtste kunnen zijn.
05:44
And of courseCursus we need to worryzorgen about the individualsindividuen,
En natuurlijk moeten we denken aan de individuen.
05:46
particularlyvooral the individualsindividuen that feel that they'veze hebben
Vooral de individuen die het gevoel hebben
05:48
been left out in one way or anothereen ander.
dat ze uitgesloten zijn, op welke manier ook.
05:50
An individualindividu, for the first time in the historygeschiedenis of humanityde mensheid,
Een enkel individu zal tegen 2030, voor het eerst
05:52
will have the capacitycapaciteit, by 2030,
in de geschiedenis, de mogelijkheid hebben
05:55
to destroyvernietigen the planetplaneet, to wreckwrak everything,
om de planeet te vernietigen, om alles te vernielen,
05:57
throughdoor the creationschepping, for examplevoorbeeld, of a biopathogenbiopathogen.
bijvoorbeeld door het maken van een biologisch pathogeen.
06:00
How do we beginbeginnen to weaveweven these tapestrieswandtapijten togethersamen?
Hoe beginnen we eraan om dit allemaal te verweven?
06:03
How do we think about complexcomplex systemssystemen in newnieuwe waysmanieren?
Hoe denken we op nieuwe manieren over complexe systemen?
06:05
That will be the challengeuitdaging of the scholarsgeleerden,
Dat zal de uitdaging zijn van de geleerden,
06:08
and of all of us engagedbezet in thinkinghet denken about the futuretoekomst.
en van alle anderen die zich bezighouden met over de toekomst te denken.
06:10
The restrust uit of our liveslevens will be in the futuretoekomst. We need to preparebereiden for it now.
De rest van ons leven gebeurt in de toekomst. We moeten ons er nu voor klaar maken.
06:13
We need to understandbegrijpen that the governancebestuur structurestructuur in the worldwereld- is fossilizedVersteend.
We dienen te begrijpen dat de overheidsstructuur in de wereld een fossiel geworden is.
06:16
It cannotkan niet beginbeginnen to copehet hoofd te bieden with the challengesuitdagingen that this will bringbrengen.
Ze weet niet hoe beginnen aan de uitdagingen die staan te wachten.
06:19
We have to developontwikkelen a newnieuwe way of managingbeheren the planetplaneet,
We moeten een nieuwe manier ontwikkelen om de planeet te beheren,
06:23
collectivelycollectief, throughdoor collectivecollectief wisdomwijsheid.
allemaal samen, met verenigde wijsheid.
06:26
We know, and I know from my owneigen experienceervaring,
Wij weten, en ik weet, uit eigen ervaring,
06:28
that amazingverbazingwekkend things can happengebeuren,
dat geweldige dingen kunnen gebeuren
06:30
when individualsindividuen and societiessamenlevingen come togethersamen
als individuen en maatschappijen samenkomen
06:32
to changeverandering theirhun futuretoekomst.
om hun toekomst te veranderen.
06:34
I left SouthSouth AfricaAfrika, and 15 yearsjaar laterlater,
Ik verliet Zuid-Afrika, en 15 jaar later --
06:36
after thinkinghet denken I would never go back,
ik dacht dat ik nooit terug zou keren,
06:38
I had the privilegevoorrecht and the honoreer to work in the governmentregering of NelsonNelson MandelaMandela.
en ik had het voorrecht om in de regering van Nelson Mandela te mogen werken.
06:40
This was a miraclewonder. We can createcreëren miracleswonderen,
Dat was een wonder. Wij kunnen wonderen creëren
06:43
collectivelycollectief, in our lifetimelevenslang.
als collectief, nog tijdens ons leven.
06:45
It is vitalvitaal that we do so.
Het is onontbeerlijk dat we dat ook doen.
06:47
It is vitalvitaal that the ideasideeën that are nurturedgekoesterd in TEDTED,
Het is onontbeerlijk dat de ideeën die in TED worden verspreid,
06:49
that the ideasideeën that we think about
dat de ideeën waar we over nadenken,
06:51
look forwardvooruit, and make sure that this will be the mostmeest gloriousglorieuze centuryeeuw,
vooruit kijken, en ervoor zorgen dit de meest glorierijke eeuw wordt
06:53
and not one of eco-disasterEco-ramp and eco-collapseEco-ineenstorting.
en niet een eeuw van eco-rampen en eco-instorting.
06:56
Thank you. (ApplauseApplaus)
Dank u wel. (Applaus)
06:59
Translated by Jeroen Toelen
Reviewed by Els De Keyser

▲Back to top

About the speaker:

Ian Goldin - Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future.

Why you should listen

Take a look at Ian Goldin's jam-packed CV and you'll see why he was appointed the first Director of Oxford University's new think tank-cum-research center, the 21st Century School, later renamed the Oxford Martin School: Goldin battled apartheid in his native South Africa, served as a development adviser to Nelson Mandela and, as the VP of the World Bank, led collaborations with the UN on global development strategy. He is the author of 19 books, including Exceptional People: How Migration Shaped our World and Will Define our Future (Princeton University Press, 2011), Divided Nations: Why global governance is failing and what we can do about it (Oxford University Press, 2013) and The Butterfly Defect: How globalization creates systemic risks, and what to do about it (Princeton University Press, 2014).

At Oxford Martin School, with a diverse brigade of over 200 top researchers from the hard and social sciences, Goldin is bringing fresh thinking to bear on the big, looming issues of the next 100 years: climate change, disruptive technological advancements, aging, bio-ethics, infectious disease, poverty, political conflict.

More profile about the speaker
Ian Goldin | Speaker | TED.com