English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2009

Ian Goldin: Navigating our global future

Ian Goldin: Riadenie našej svetovej budúcnosti

Filmed
Views 1,079,777

Rovnako ako nás globalizácia a technický pokrok ženie k novej zjednotenej budúcnosti, Ian Goldin varuje, že z toho nie všetci budú mať rovnaký prospech. Hovorí ale, že keď dokážeme rozpoznať riziká, môžeme zabezpečiť lepší život pre všetkých.

- Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future. Full bio

00:15
The future, as we know it, is very unpredictable.
Budúcnosť, ako ju poznáme,
je veľmi nepredvídateľná.
Najlepšie mozgy tých najlepších inštitúcií
00:19
The best minds in the best institutions
jej obyčajne nerozumejú.
00:21
generally get it wrong.
Stáva sa to vo svete techniky,
v politickom svete,
00:23
This is in technology. This is in the area of politics,
v ktorej jej odborníci, CIA, MI6
nikdy nerozumejú.
00:27
where pundits, the CIA, MI6 always get it wrong.
00:30
And it's clearly in the area of finance.
Bez pochýb sa to deje vo svete financií.
00:33
With institutions established to think about the future,
Existujú inštitúcie založené,
aby mysleli na budúcnosť,
00:35
the IMF, the BIS, the Financial Stability Forum, couldn't see what was coming.
MMF, BIS, Fond finančnej stability,
no nevedeli, čo sa na nás rútilo.
00:39
Over 20,000 economists
Viac ako 20 000 ekonómov
sa tejto problematike
00:41
whose job it is, competitive entry to get there,
venuje profesionálne
a konkurencia je obrovská,
00:43
couldn't see what was happening.
no stále nevedeli, čo sa dialo.
00:45
Globalization is getting more complex.
Globalizácia sa komplikuje.
Táto zmena sa deje čoraz rýchlejšie.
00:47
And this change is getting more rapid.
Budúcnosť bude ešte nepredvídateľnejšia.
00:49
The future will be more unpredictable.
Urbanizácia, integrácia,
00:51
Urbanization, integration,
keď sa spoja, vedú k obnove.
00:53
coming together, leads to a new renaissance.
To sa stalo pred 1000 rokmi.
00:56
It did this a thousand years ago.
Posledných 40 rokov bolo výnimočných.
00:58
The last 40 years have been extraordinary times.
Očakávaná dĺžka života
vzrástla asi o 25 rokov.
01:01
Life expectancy has gone up by about 25 years.
Nepodarilo sa nám to od doby kamennej.
01:04
It took from the Stone Age to achieve that.
Vzrástol príjem väčšiny
svetovej populácie,
01:07
Income has gone up for a majority of the world's population,
aj keď sa v tomto období zvýšil počet
obyvateľov o približne 2 miliardy.
01:09
despite the population going up by about two billion people over this period.
Miera negramotnosti klesla z polovice
na asi štvrtinu populácie.
01:14
And illiteracy has gone down, from a half to about a quarter of the people on Earth.
Ohromná príležitosť,
oslobodzuje sa nový potenciál
01:17
A huge opportunity, unleashing of new potential
pre inováciu, rozvoj.
01:20
for innovation, for development.
Má to však háčik.
01:22
But there is an underbelly.
Globalizácia má 2 Achillove päty.
01:24
There are two Achilles' heels of globalization.
Achillova päta čoraz väčšej nerovnosti.
01:27
There is the Achilles' heel of growing inequality --
01:29
those that are left out, those that feel angry,
Tí, čo zostanú mimo, tí nahnevaní,
tí, čo sa nezúčastnia.
01:32
those that are not participating. Globalization
Globalizácia nezahŕňa všetkých.
01:34
has not been inclusive.
Druhou Achillovou pätou je zložitosť.
01:36
The second Achilles' heel is complexity --
Čoraz väčšia krehkosť,
čoraz väčšia slabosť.
01:39
a growing fragility, a growing brittleness.
Udalosti na jednom mieste
rýchlo ovplyvnia zvyšok.
01:43
What happens in one place very quickly affects everything else.
Je to systémové riziko, systémový šok.
01:46
This is a systemic risk, systemic shock.
Videli sme to v prípade finančnej krízy
čí pandémie chrípky.
01:49
We've seen it in the financial crisis. We've seen it in the pandemic flu.
Stane sa jedom globalizácie
a musíme sa voči tomu obrniť.
01:52
It will become virulent and it's something we have to build resilience against.
01:56
A lot of this is driven by what's happening in technology.
Mnohé z týchto problémov
súvisia s pokrokom v technike.
01:59
There have been huge leaps. There will be a million-fold improvement
Urobili sme veľké skoky.
Môžeme čakať miliónové zlepšenie v tom,
čo si budeme môcť v informatike
02:02
in what you can get for the same price
02:04
in computing by 2030.
kúpiť za rovnakú cenu v roku 2030.
02:06
That's what the experience of the last 20 years has been.
To je skúsenosť z posledných 20 rokov.
02:08
It will continue.
Tento trend bude pokračovať.
02:10
Our computers, our systems will be as primitive
Naše dnešné počítače a systémy
sa budú zdať také primitívne,
02:13
as the Apollo's are for today.
ako sa dnes zdajú tie v Apolle.
02:15
Our mobile phones are more powerful than the total Apollo space engine.
Naše mobily sú výkonnejšie
ako výpočtový výkon Apolla.
02:18
Our mobile phones are more powerful than
Naše mobily sú výkonnejšie ako niektoré
02:20
some of the strongest computers of 20 years ago.
z najvýkonnejších počítačov
spred 20 rokov.
02:22
So what will this do?
Čo to spôsobí?
V technologickej oblasti sa
vytvoria obrovské príležitosti.
02:24
It will create huge opportunities in technology.
Miniaturizácia.
02:27
Miniaturization as well.
Neviditeľná kapacita v našich telách,
02:29
There will be invisible capacity. Invisible capacity in our bodies,
v našich mozgoch, vo vzduchu.
02:32
in our brains, and in the air.
Toto je nanoreplika roztoča.
02:34
This is a dust mite on a nanoreplica.
Táto schopnosť robiť všetko inak
uvoľňuje potenciál
02:37
This sort of ability to do everything in new ways unleashes potential,
02:41
not least in the area of medicine.
nielen v oblasti medicíny.
Toto je kmeňová bunka,
ktorú sme vyvinuli tu v Oxforde
02:43
This is a stem cell that we've developed here in Oxford,
z kmeňovej bunky zárodku.
02:46
from an embryonic stem cell.
Sme schopní vytvoriť akúkoľvek časť tela.
02:48
We can develop any part of the body.
Postupne to bude čoraz viac
možné z našej vlastnej kože,
02:50
Increasingly, over time, this will be possible from our own skin --
budeme schopní vyrábať repliky častí tela.
02:53
able to replicate parts of the body.
Úžasný potenciál regeneratívnej medicíny.
02:55
Fantastic potential for regenerative medicine.
02:57
I don't think there will be a Special Olympics long after 2030,
Nemyslím si, že po roku 2030
bude dlho existovať paralympiáda,
a to vďaka tejto schopnosti
obnovovať časti tela.
03:01
because of this capacity to regenerate parts of the body.
Otázka však znie: Kto ich bude môcť mať?
03:04
But the question is, "Who will have it?"
Značným rozvojom prejde
03:06
The other major development is going to be
aj oblasť genetiky.
03:08
in the area of what can happen in genetics.
03:10
The capacity to create, as this mouse has been genetically modified,
Bude mať schopnosť tvoriť, napríklad
táto myš, ktorá bola geneticky upravená,
dokáže bežať 3-krát rýchlejšie,
03:16
something which goes three times faster,
vydrží 3-krát dlhšie,
môžeme ju vytvoriť tak,
03:18
lasts for three times longer, we could produce,
03:20
as this mouse can, to the age of our equivalent of 80 years,
že sa dožije ekvivalentu našich 80 rokov
a bude konzumovať približne
rovnaké množstvo potravy.
03:24
using about the same amount of food.
Bude to dostupné iba pre veľmi bohatých,
ktorí si to budú môcť dovoliť?
03:27
But will this only be available for the super rich,
03:29
for those that can afford it? Are we headed for a new eugenics?
Smerujeme k novej eugenike?
Iba tí, čo si to budú môcť dovoliť,
03:32
Will only those that are able to afford it
budú môcť tvoriť túto superrasu?
03:35
be able to be this super race of the future?
(smiech)
03:38
(Laughter)
Veľká otázka je
03:39
So the big question for us is,
„Ako zvládneme túto
technologickú zmenu?“
03:41
"How do we manage this technological change?"
Ako zabezpečíme
03:43
How do we ensure that it creates
technológiu pre všetkých,
03:45
a more inclusive technology,
technológiu, ktorá by znamenala,
03:47
a technology which means
že nebudeme len starnúť,
03:50
that not only as we grow older,
ale aj múdrieť a budeme schopní uživiť
03:52
that we can also grow wiser, and that we're able to support
budúce populácie?
03:54
the populations of the future?
Jedným z najznačnejších
prejavov týchto zlepšení
03:56
One of the most dramatic manifestations of these improvements
bude zmena tvaru populačných pyramíd,
03:59
will be moving from population pyramids
04:01
to what we might term population coffins.
na tzv. „populačné rakvy“.
04:04
There is unlikely to be a pension
Je nepravdepodobné, že by v roku 2030
04:06
or a retirement age in 2030.
existoval dôchodok alebo dôchodkový vek.
Budú to zastaralé koncepty.
Nehovorím iba o západe.
04:09
These will be redundant concepts. And this isn't only something of the West.
Najdrastickešou zmenou budú
nové vekové pyramídy
04:12
The most dramatic changes will be the skyscraper
typu mrakodrap
04:15
type of new pyramids
v Číne a mnohých ďalších krajinách.
04:17
that will take place in China and in many other countries.
Ak ste mladí, zabudnite na dôchodkový vek.
04:20
So forget about retirements if you're young.
Zabudnite na dôchodok.
Myslite na život a kde prebehne.
04:22
Forget about pensions. Think about life and where it's going to be going.
04:25
Of course, migration will become even more important.
Migrácia, pravdaže, zosilnie.
Boj o talenty, potreba pritiahnuť ľudí
04:28
The war on talent, the need to attract people
s rôznymi zručnosťami,
04:30
at all skill ranges,
ktorí by nás tlačili na našich vozíčkoch,
04:32
to push us around in our wheelchairs,
ale aj ako hnací motor ekonomiky;
inovácia bude veľmi dôležitá.
04:34
but also to drive our economies. Our innovation will be vital.
04:37
The employment in the rich countries
Počet pracovných miest
04:39
will go down from about 800
v bohatých krajinách klesne z 800
na okolo 700 miliónov.
04:41
to about 700 million of these people.
Toto spôsobí obrovskú zmenu v migrácii.
04:43
This would imply a massive leap in migration.
Dnešné xenofóbne obavy v súvislosti
04:45
So the concerns, the xenophobic concerns of today,
s migráciou sa úplne zmenia,
04:48
of migration, will be turned on their head,
lebo budeme potrebovať ľudí,
čo by nám pomohli
04:50
as we search for people to help us sort out
vyriešiť dôchodky a hospodársku situáciu.
04:53
our pensions and our economies in the future.
Okrem toho tu sú systémové riziká.
04:55
And then, the systemic risks.
Budú oveľa nebezpečnejšie
04:57
We understand that these will become much more virulent,
ako naše súčasné
05:00
that what we see today
kríženie kultúr, systémov,
05:02
is this interweaving of societies, of systems,
podporované technikou a urýchleným
systémom dodávok načas.
05:05
fastened by technologies and hastened by just-in-time management systems.
Menej zásob núti ľudí
k väčšej prispôsobivosti.
05:10
Small levels of stock push resilience into other people's responsibility.
Rozpad biodiverzity,
05:15
The collapse in biodiversity,
klimatické zmeny, pandémie,
finančné krízy:
05:17
climate change, pandemics, financial crises:
nad tým všetkým budeme premýšľať.
05:20
these will be the currency that we will think about.
Musí vzrásť nové povedomie o tom,
05:23
And so a new awareness will have to arise,
ako sa s týmito problémami vysporiadame,
ako sa zorganizujeme
05:25
of how we deal with these, how we mobilize ourselves,
novým spôsobom a ako ako komunita
05:28
in a new way, and come together as a community
vyriešime systémové riziká.
05:31
to manage systemic risk.
Bude potrebná inovácia.
05:33
It's going to require innovation.
Bude treba pochopiť,
že výhody globalizácie
05:35
It's going to require an understanding that the glory of globalization
môžu stáť aj za jej pádom.
05:39
could also be its downfall.
Toto môže býť vďaka našim úspechom
to najlepšie storočie
05:41
This could be our best century ever because of the achievements,
ľudstva alebo aj najhoršie.
05:44
or it could be our worst.
A samozrejme se musíme starať
05:46
And of course we need to worry about the individuals,
o jednotlivcov, hlavne o tých, čo cítia,
05:48
particularly the individuals that feel that they've
že boli akýmkoľvek spôsobom vynechaní.
05:50
been left out in one way or another.
Človek, po prvýkrát v histórii ľudstva,
05:52
An individual, for the first time in the history of humanity,
bude v roku 2030 schopný
05:55
will have the capacity, by 2030,
zničiť planétu, zničiť všetko
05:57
to destroy the planet, to wreck everything,
prostredníctvom svojich výtvorov,
napríklad biopatogénov.
06:00
through the creation, for example, of a biopathogen.
Ako to všetko začneme dávať dokopy?
06:03
How do we begin to weave these tapestries together?
Ako budeme premýšľať o zložitých
systémoch novým spôsobom?
06:05
How do we think about complex systems in new ways?
To bude výzva pro odborníkov
06:08
That will be the challenge of the scholars,
a pre nás všetkých,
ktorí myslíme na budúcnosť.
06:10
and of all of us engaged in thinking about the future.
Zvyšok života prežijeme v budúcnosti.
Potrebujeme sa pripraviť.
06:13
The rest of our lives will be in the future. We need to prepare for it now.
06:16
We need to understand that the governance structure in the world is fossilized.
Potrebujeme si uvedomiť, že dnešná
štruktúra vlády je zastaralá.
06:19
It cannot begin to cope with the challenges that this will bring.
Nie sme schopní zvládnuť výzvy,
ktoré budúcnosť prinesie.
Potrebujeme vytvoriť nový
spôsob ako spravovať život na Zemi,
06:23
We have to develop a new way of managing the planet,
spoločný, využijúc spoločnú múdrosť.
06:26
collectively, through collective wisdom.
Vieme a ja viem z vlastnej skúsenosti,
06:28
We know, and I know from my own experience,
že sa môžu stať úžasné veci,
06:30
that amazing things can happen,
keď sa jednotlivci a spoločnosti spoja,
06:32
when individuals and societies come together
aby zmenili budúcnosť.
06:34
to change their future.
Odišiel som z Južnej Afriky
06:36
I left South Africa, and 15 years later,
a myslel som si, že sa tam už nevrátim,
06:38
after thinking I would never go back,
ale o 15 rokov neskôr som mal tú česť
pracovať vo vláde Nelsona Mandelu.
06:40
I had the privilege and the honor to work in the government of Nelson Mandela.
06:43
This was a miracle. We can create miracles,
Bol to zázrak.
Dokážeme robiť zázraky spoločne,
v rámci našich životov.
06:45
collectively, in our lifetime.
Je životne dôležité robiť ich.
06:47
It is vital that we do so.
Je dôležité, aby myšlienky na TEDe
a naše myšlienky smerovali do budúcna,
06:49
It is vital that the ideas that are nurtured in TED,
06:51
that the ideas that we think about
06:53
look forward, and make sure that this will be the most glorious century,
aby bolo toto storočie to najúžasnejšie,
nie storočie ekologických katastrof
a kolapsu životného prostredia.
06:56
and not one of eco-disaster and eco-collapse.
06:59
Thank you. (Applause)
Ďakujem.
(potlesk)
Translated by Lucia Daubnerova
Reviewed by Linda Magáthová

▲Back to top

About the speaker:

Ian Goldin - Economist, development visionary
Ian Goldin is director of the Oxford Martin School. Through the school's program of research, collaboration and education, he's powering new, cross-disciplinary thinking about global problems from the near and far future.

Why you should listen

Take a look at Ian Goldin's jam-packed CV and you'll see why he was appointed the first Director of Oxford University's new think tank-cum-research center, the 21st Century School, later renamed the Oxford Martin School: Goldin battled apartheid in his native South Africa, served as a development adviser to Nelson Mandela and, as the VP of the World Bank, led collaborations with the UN on global development strategy. He is the author of 19 books, including Exceptional People: How Migration Shaped our World and Will Define our Future (Princeton University Press, 2011), Divided Nations: Why global governance is failing and what we can do about it (Oxford University Press, 2013) and The Butterfly Defect: How globalization creates systemic risks, and what to do about it (Princeton University Press, 2014).

At Oxford Martin School, with a diverse brigade of over 200 top researchers from the hard and social sciences, Goldin is bringing fresh thinking to bear on the big, looming issues of the next 100 years: climate change, disruptive technological advancements, aging, bio-ethics, infectious disease, poverty, political conflict.

More profile about the speaker
Ian Goldin | Speaker | TED.com