English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxWarwick

Derek Paravicini and Adam Ockelford: In the key of genius

دِرِک پاراوینسی و آدام اوکلفورد: نبوغ در کلیدهای پیانو

Filmed
Views 1,481,399

اوسه ما پیش از موعود به دنیا آمد، درک پاراوینسی نابینای‌ست که مبتلا به اوتسیم شدید است. ولی قابلیت استثنایی او در تشخیص نت ها و تمرین های زیاد او باعث شد که در سن ده سالگی رسما به عنوان نوازنده پیانو درکنسرت ها شناخته شود. در این سخنرانی ، معلم همیشگی پیانو او ،آدام اوکلفورد، رابطه ی شاگرد استثنایی خود با موزیک را توضیح می دهد در حالی که پاراوینسی نشان می دهد چگونه کتاب قوانین " قطعه موسیقی چاپ استیکس" را در هم پیچیده .(تصویربرداری شده در TEDxWarwick)

- Musician
Pianist Derek Paravicini understands music systematically. Once a child prodigy, he’s matured into a creative musician, able to reimagine songs in ways few can. Full bio

- Music teacher
A composer and music teacher who has long worked with children with special needs, Adam Ockelford is interested in the psychology of music. Full bio

Adamآدم Ockelfordاوکلفورد: I promiseوعده there won'tنخواهد بود be too much
آدام اوکلفورد : قول می‌دم زیاد حرف نزنم
00:12
of me talkingصحبت کردن, and a lot of Derekدرک playingبازی کردن,
و به جاش بیشتر "دِرِک" پیانو بنوازه،
00:13
but I thought it would just be niceخوب to recapخلاصه
ولی فکر کردم خوب باشه یه مروری
00:16
on how Derekدرک got to where he is todayامروز.
درباره ی اینکه "دِرِک" چطوری به اینجایی که امروز هست رسید بکنیم.
00:18
It's amazingحیرت آور now, because he's so much biggerبزرگتر than me,
خیلی جالبه که اون الان از من هم بزرگترهست،
00:22
but when Derekدرک was bornبدنیا آمدن,
چون وقتی که او به دنیا اومد،
00:25
he could have fittedنصب شده on the palmنخل of your handدست.
به راحتی در کف دست جا می شد.
00:26
He was bornبدنیا آمدن threeسه and a halfنیم monthsماه ها prematureزودگذر,
اون سه ماه و نیم قبل از موعد به دنیا آمد و نارس بود،
00:29
and really it was a fantasticخارق العاده fightمبارزه کردن for him to surviveزنده ماندن.
و حقیقتا جنگ خارق العاده ای را برای زنده بودن کرد.
00:32
He had to have a lot of oxygenاکسیژن,
برای زنده موندنش مقدار زیادی اکسیژن مصرف کرد
00:37
and that affectedمتأثر، تحت تأثیر، دچار، مبتلا your eyesچشم ها, Derekدرک,
و اون بود که روی چشمهات تاثیر گذاشت "دِرِک"،
00:38
and alsoهمچنین the way you understandفهمیدن languageزبان
و همینطور روی درک تو از زبان
00:40
and the way you understandفهمیدن the worldجهان.
و درک تو از جهان تاثیر گذاشت.
00:42
But that was the endپایان of the badبد newsاخبار,
ولی از این جا به بعد اخبار بد تموم شد،
00:45
because when Derekدرک cameآمد home from the hospitalبیمارستان,
چون وقتی "دِرِک" از بیمارستان مرخص شد،
00:47
his familyخانواده decidedقرار بر این شد to employاستخدام کنید the redoubtableقابل قبول nannyپرستار بچه
خانوادش تصمیم گرفتن که یک خانم محترم رو به عنوان پرستار استخدام کنند
00:50
who was going to look after you, Derekدرک,
که قرار بود از تو،
00:53
really for the restباقی مانده of your childhoodدوران کودکی.
تا پایان عمرت مراقبت کنه. "دِرِک"
00:56
And Nanny'sپرستار بچه great insightبینش، بصیرت، درون بینی, really,
و فراست خوب پرستار این بود که
00:58
was to think, here'sاینجاست a childکودک who can't see.
او فکر کرد که ما یک کودک داریم که نمی تواند ببیند.
01:01
Musicموسیقی mustباید be the thing for Derekدرک.
پس موسیقی باید همان چیزی باشد که برای "دِرِک" مناسب است.
01:04
And sure enoughکافی, she sangآواز خواندن, or as Derekدرک calledبه نام it, warbledخرد شده,
بنابرین او در چند سال اول زندگی "دِرِک" برایش آهنگ می خواند،
01:07
to him for his first fewتعداد کمی yearsسالها of life.
یا به قول "دِرِک"چهچه می‌زد
01:11
And I think it was that excitementهیجان with hearingشنیدن her voiceصدای
و فکر می کنم همین شوق شنیدن صدای پرستارش
01:14
hourساعت after hourساعت everyهرکدام day that madeساخته شده him think
ساعت به ساعت و روز به روز بود که
01:18
maybe, you know, in his brainمغز something was stirringتکان دادن,
باعث شد یه چیزی تو ذهن "دِرِک" شروع به درخشش کنه،
01:21
some sortمرتب سازی of musicalموزیکال giftهدیه.
یک جور استعداد خدادادی.
01:24
Here'sاینجاست a little pictureعکس of Derekدرک going up now,
این یک تصویر از "دِرِک" است که الان روی پرده می‌بینید
01:27
when you were with your nannyپرستار بچه.
این عکس تو هست "دِرِک" با پرستارت.
01:30
Now Nanny'sپرستار بچه great other insightبینش، بصیرت، درون بینی was to think,
و بینش خوب دیگر این پرستار اینگونه بود،
01:33
perhapsشاید we should get Derekدرک something to playبازی,
که شاید باید برای او یک وسیله برای نواختن بخریم،
01:37
and sure enoughکافی, she draggedکشید this little keyboardصفحه کلید
بنابراین او این پیانو کوچک رو به خونه آورد
01:40
out of the loftحیاط, never thinkingفكر كردن really
بدون اینکه واقعا
01:44
that anything much would come of it.
منتظر اتفاق خاصی باشه
01:46
But Derekدرک, your tinyکوچک handدست mustباید have goneرفته out to that thing
ولی "دِرِک"! دست های کوچک تو به طرف اون رفت
01:49
and actuallyدر واقع bashedبدم میاد it,
و راستش رو بخوای له و لوردش کرد،
01:52
bashedبدم میاد it so hardسخت they thought it was going to breakزنگ تفريح.
به طوری که فکر کردیم شاید بشکنه.
01:53
But out of all the bashingلگد زدن, after a fewتعداد کمی monthsماه ها,
ولی بعد از اون و با گذشت چند ماه
01:56
emergedظهور the mostاکثر fantasticخارق العاده musicموسیقی,
موسیقی ناب از اون بیرون اومد،
02:00
and I think there was just a miracleمعجزه momentلحظه, really, Derekدرک,
و من فکر می کنم اون لحظه مثل معجزه بود "دِرِک"،
02:03
when you realizedمتوجه شدم that all the soundsبرای تلفن های موبایل you hearشنیدن in the worldجهان
اون لحظه ای که تو متوجه شدی که هر صدایی رو که توی دنیا می شنوی
02:07
out there is something that you can copyکپی کنید on the keyboardصفحه کلید.
میتونی با این پیانو کپی کنی.
02:11
That was the great eurekaeureka momentلحظه.
واون لحظه ای بود که همه گفتند یورکا! (یافتم)( جمله ای که ارشمیدس و بعد از آن نیوتن گفت)
02:15
Now, not beingبودن ableتوانایی to see meantبه معنای, of courseدوره,
البته ، با وجود اینکه نمی‌توانستی ببینی،
02:17
that you taughtتدریس کرد yourselfخودت.
تو به خودت یاد دادی
02:20
Derekدرک Paraviciniپاراوینی: I taughtتدریس کرد myselfخودم to playبازی.
درک پاراوینسی : من به خودم یاد دادم بنوازم!
02:21
AOAO: You did teachتدریس کنید yourselfخودت to playبازی,
آدام اوکلفورد : آره تو همین کار رو کردی،
02:22
and as a consequenceنتیجه,
و در نتیجه،
02:24
playingبازی کردن the pianoپیانو for you, Derekدرک,
نواختن پیانو برای تو "دِرِک"
02:26
was a lot of knucklesدستکش and karateکاراته chopsچپ,
پر از تلق تولوق و صداهای عجیب و غریب
02:27
and even a bitبیت of noseبینی going on in there.
و حتی سرو صدای زیادی درست کردن بود.
02:30
And now, here'sاینجاست what Nannyپرستار بچه did alsoهمچنین do
خُب، بعد از اون کاری که پرستار کرد این بود که
02:32
was to pressمطبوعات the recordرکورد buttonدکمه on one of those little
دکمه ضبط یکی از
02:36
earlyزود tapeنوار recordersضبط کننده ها that they had,
اون نوار های قدیمیش رو زد،
02:39
and this is a wonderfulفوق العاده tapeنوار, now, of Derekدرک playingبازی کردن
و اون یک نوار واقعا عالیه
02:41
when you were fourچهار yearsسالها oldقدیمی.
که تو "دِرِک" وقتی چهارساله بودی می زدی.
02:44
DPDP: "Mollyمولی Maloneمالون (Cocklesکوکول and Musselsصدف)."
درک پاراوینسی : مولی اند ملون (آهنگ محبوبی در دوبلین، ایرلند، که تبدیل به سرود غیر رسمی شهر دوبلین شده.)
02:45
AOAO: It wasn'tنبود actuallyدر واقع "Cocklesکوکول and Musselsصدف."
آدام اوکلفورد : راستشو بخواین همچین مولی اند ملون هم نبود
02:48
This one is "Englishانگلیسی Countryکشور Gardenباغ."
این یکی اسمش باغ ییلاقی انگلیسی است
02:49
DPDP: "Englishانگلیسی Countryکشور Gardenباغ."
درک پاراوینسی : باغ ییلاقی انگلیسی
02:51
(Musicموسیقی: "Englishانگلیسی Countryکشور Gardenباغ")
(موزیک: باغ ییلاقی انگلیسی)
02:53
AOAO: There you are.
آدام اوکلفورد : بله این بود باغ ییلاقی انگلیسی
03:30
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
03:32
I think that's just fantasticخارق العاده.
من فکر می کنم واقعا شگفت انگیزه
03:39
You know, there's this little childکودک who can't see,
می دونید ما یه بچه کوچک داریم که نمی تونه ببینه
03:41
can't really understandفهمیدن much about the worldجهان,
و زیاد هم چیزی از دنیای ما نمی فهمه
03:43
has no one in the familyخانواده who playsنمایشنامه an instrumentابزار,
هیچ کسی هم تو خانوادش اهل موسیقی نیست
03:45
and yetهنوز he taughtتدریس کرد himselfخودت to playبازی that.
و با این وجود به خودش یاد داده که بنوازه
03:48
And as you can see from the pictureعکس,
و همین طور که تو تصویر می بینید،
03:50
there was quiteکاملا a lot of bodyبدن actionعمل going on
موقع نواختن خیلی تحرک می کنه
03:51
while you were playingبازی کردن, Derekدرک.
و تکون می خوره نه "دِرِک"؟
03:53
Now, alongدر امتداد -- Derekدرک and I metملاقات کرد when he was fourچهار and a halfنیم yearsسالها oldقدیمی,
بهرحال من وقتی با "دِرِک" آشنا شدم که چهار سال و نیمش بود
03:55
and at first, Derekدرک, I thought you were madدیوانه, to be honestصادقانه,
و راستش رو بخوای اولش که تو رو دیدم "دِرِک" فکر کردم دیوانه ای
04:00
because when you playedبازی کرد the pianoپیانو,
چون وقتی پیانو می زدی
04:04
you seemedبه نظر می رسید to want to playبازی everyهرکدام singleتنها noteتوجه داشته باشید on the keyboardصفحه کلید,
به نظر می اومد که می خوای همه نت ها رو بزنی
04:05
and alsoهمچنین you had this little habitعادت
و علاوه بر اون این عادت کوچولو رو هم داشتی که
04:08
of hittingضربه زدن me out of the way.
منو از سر راهت کنار بزنی.
04:10
So as soonبه زودی as I triedتلاش کرد to get nearنزدیک the pianoپیانو,
خُب به محض اینکه سعی می کردم که به پیانو نزدیک بشم،
04:12
I was firmlyمحکم shovedزد off.
با قاطعیت پس زده می شدم.
04:14
And havingداشتن said to your dadپدر, Nicنیک,
و بعد از اون به پدرت "نیک" گفتم،
04:16
that I would try to teachتدریس کنید you, I was then slightlyکمی confusedسردرگم
که من سعی کردم به تو درس بدم ولی یکم گیج شدم
04:19
as to how I mightممکن go about that
که چجوری این کار رو کنم
04:21
if I wasn'tنبود allowedمجاز nearنزدیک the pianoپیانو.
وقتی که نمیذاری به پیانو نزدیک بشم.
04:23
But after a while, I thought, well, the only way
ولی بعد از مدتی فکر کردم که خوب تنها راه این بود که
04:25
is to just pickانتخاب کنید you up, shoveتنه زدن Derekدرک over to the other sideسمت of the roomاتاق,
تو رو بلند کنم "دِرِک" و هلت بدم به اون سمت اتاق،
04:27
and in the 10 secondsثانیه that I got before Derekدرک cameآمد back,
و تو ده ثانیه ای که وقت داشتم قبل از اینکه دوباره بیای سر پیانو
04:31
I could just playبازی something very quicklyبه سرعت
می تونستم سریع یه چیزی بزنم
04:34
for him to learnیاد گرفتن.
تا تو یاد بگیری.
04:37
And in the endپایان, Derekدرک, I think you agreedتوافق کرد
و در آخر "دِرِک" فکر کنم قبول کردی
04:39
that we could actuallyدر واقع have some funسرگرم کننده playingبازی کردن the pianoپیانو togetherبا یکدیگر.
که می تونم با هم از نواختن لذت ببریم.
04:40
As you can see, there's me in my earlyزود,
همین طور که در تصویر می بینید این وقتی که من جوون بودم
04:44
pre-marriageپیش از ازدواج daysروزها with a brownرنگ قهوه ای beardریش,
روز های مجردی ، ریش قهوه ای،
04:47
and little Derekدرک concentratingمتمرکز there.
و "دِرِک" کوچولو که اونور نشسته
04:49
I just realizedمتوجه شدم this is going to be recordedثبت شده, isn't it? Right. Okay.
اوه راستی اینهایی که می‌گم داره ضبط می شه مگه نه؟
04:53
(Laughterخنده)
(خنده حضار)
04:55
Now then, by the ageسن of 10, Derekدرک really
بهرحال اونموقع "دِرِک" ده ساله واقعا
04:57
had takenگرفته شده the worldجهان by stormطوفان.
جهان رو شوکه کرد.
05:01
This is a photoعکس of you, Derekدرک, playingبازی کردن at the BarbicanBarbican
این عکس تو هست "دِرِک" در حال نواختن در "باربیکان"
05:03
with the Royalرویال Philharmonicفیلارمونیک Popsپاپ.
به همراه ارکستر فیلارمونیک سلطنتی
05:06
Basicallyاساسا it was just an excitingهیجان انگیز journeyسفر, really.
راستش رو بخواین مسافرت خیلی خوبی بود.
05:08
And in those daysروزها, Derekدرک, you didn't speakصحبت very much,
و اون روزها "دِرِک" زیاد صحبت نمی کرد
05:12
and so there was always a momentلحظه of tensionتنش
بنابرین همیشه لحظات مشاجره آمیزی بود
05:14
as to whetherچه you'dمی خواهی actuallyدر واقع understoodفهمید what it was we were going to playبازی
بر سر این که تو چه چیزی یاد گرفتی و چه چیزی را می خواستی بنوازی
05:17
and whetherچه you'dمی خواهی playبازی the right pieceقطعه in the right keyکلیدی,
و اینکه آیا قطعه را درست اجرا می کردی یا نه ؟
05:20
and all that kindنوع of thing.
و این جور چیزها
05:22
But the orchestraارکستر were wowedwowed as well,
ولی در عین حال ارکستر بسیار متعجب شده بود
05:24
and the pressمطبوعات of the worldجهان were fascinatedمجذوب by your abilityتوانایی
و مطبوعات دنیا از استعداد تو مبهوت شده بودند
05:26
to playبازی these fantasticخارق العاده piecesقطعات.
استعدادی که به تو قابلیت نواختن قطعه های نابی رو می داد
05:30
Now the questionسوال is, how do you do it, Derekدرک?
حالا سوال اینجا بود که تو چطور این کار رو می کنی "دِرِک"
05:34
And hopefullyخوشبختانه we can showنشان بده the audienceحضار now
و خوشبختانه ما امروز می تونیم به تماشاچیان نشون بدیم چجوری
05:37
how it is you do what you do.
اینکه تو چکار می کنی و چطور این کارو میکنی ؟
05:39
I think that one of the first things that happenedاتفاق افتاد
من فکر می کنم یکی از اولین چیزهایی که اتفاق افتاد این بود که
05:42
when you were very little, Derekدرک,
وقتی تو خیلی کوچک بودی "دِرِک"
05:44
was that by the time you were two,
در اصل وقتی دو ساله بودی
05:45
your musicalموزیکال earگوش had alreadyقبلا outstrippedفراتر از حد that of mostاکثر adultsبزرگسالان.
درک موسیقی تو از بسیاری از بزرگسالان هم بیشتر بود
05:48
And so wheneverهر زمان که you heardشنیدم any noteتوجه داشته باشید at all --
و بنابرین هر موقع نتی رو می شنیدی
05:53
if I just playبازی a randomتصادفی noteتوجه داشته باشید --
مثلا اگه من الان یه سری نت شانسی بزنم--
05:55
(Pianoپیانو notesیادداشت) --
(نت های پیانو)--
05:57
you knewمی دانست instantlyفورا what it was,
تو سریعا نت ها رو تشخیص می دادی
06:00
and you'dمی خواهی got the abilityتوانایی as well to find that noteتوجه داشته باشید on the pianoپیانو.
و این قابلیت رو هم داشتی که نت ها رو روی پیانو پیدا کنی.
06:02
Now that's calledبه نام perfectکامل pitchگام صدا,
اسم این حالت "پرفکت پیچ" است (قابلیت بالای تشخیص نت ها)،
06:06
and some people have perfectکامل pitchگام صدا for a fewتعداد کمی whiteسفید notesیادداشت
و بعضی از مردم اینگونه هستند ولی فقط برای بعضی نت های سفید
06:08
in the middleوسط of the pianoپیانو.
که در وسط پیانو هستند
06:11
(Pianoپیانو notesیادداشت)
(نت های پیانو)
06:12
You can see how -- you get a senseاحساس of playingبازی کردن with Derekدرک.
می بینید نواختن با "دِرِک" چه حس خوبی داره.
06:18
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
06:21
But Derekدرک, your earگوش is so much more than that.
ولی "دِرِک" قابلیت های گوش تو بسیار بیشتر از اینه
06:25
If I just put the microphoneمیکروفون down for a bitبیت,
اگه من فقط یکم میکروفون رو پایین تر بیارم،
06:28
I'm going to playبازی a clusterخوشه of notesیادداشت.
الان من میخوام یک دسته نت بنوازم.
06:29
Those of you who can see will know how manyبسیاری notesیادداشت,
که اون هایی که میبینن می تونن بفهمن چند تا
06:32
but Derekدرک, of courseدوره, can't.
ولی "دِرِک" مطمئنا نمی تونه.
06:34
Not only can you say how manyبسیاری notesیادداشت,
نه تنها شما می تونین ببینین چند تا نت
06:35
it's beingبودن ableتوانایی to playبازی them all at the sameیکسان time. Here we are.
می تونین ببینین که "دِرِک" سریع و بدون مکث اونها بزنه. شروع کنیم
06:38
(Chordsآکورد)
(صدای پیانو)
06:44
Well, forgetفراموش کردن the terminologyواژگان, Derekدرک. Fantasticخارق العاده.
خب "دِرِک" اصطلاحاتش را نمیخواد بگی .عالیه.
06:54
And it's that abilityتوانایی, that abilityتوانایی to hearشنیدن simultaneousهمزمان soundsبرای تلفن های موبایل,
و این قابلیت او هست ای که میتونه نت‌های همزمان رو تشخیص بده
06:56
not only just singleتنها soundsبرای تلفن های موبایل, but when a wholeکل orchestraارکستر is playingبازی کردن,
نه تنها صدای یک وسیله بلکه حتی وقتی یک ارکستر در حال نواختن است،
07:01
Derekدرک, you can hearشنیدن everyهرکدام noteتوجه داشته باشید,
"دِرِک" می تونه تک تک نت ها رو جداگانه بشنوه،
07:04
and instantlyفورا, throughاز طریق all those hoursساعت ها and hoursساعت ها of practiceتمرین,
و سریعا و بعد از ساعت ها و ساعت ها تمرین
07:06
reproduceتکثیر those on the keyboardصفحه کلید,
آن ها رو با پیانو بنوازه
07:09
that makesباعث می شود you, I think, is the basisپایه of all your abilityتوانایی.
این قابلیته که در اصل تو رو خاص می کنه.
07:11
Now then.
بهرحال
07:15
It's no use havingداشتن that kindنوع of rawخام abilityتوانایی
داشتن این قابلیت به تنهایی بلا استفاده است
07:18
withoutبدون the techniqueتکنیک,
بدون تکنیک مناسب،
07:21
and luckilyخوشبختانه, Derekدرک, you decidedقرار بر این شد that,
و خوشبختانه "دِرِک" تصمیم گرفت که
07:23
onceیک بار we did startشروع کن learningیادگیری, you'dمی خواهی let me help you
به من اجازه بده که بهش کمک کنم
07:25
learnیاد گرفتن all the scaleمقیاس fingeringsانگشتی.
تا بتونه برای نواختن از تمام انگشتهاش استفاده کنه
07:28
So for exampleمثال usingاستفاده كردن your thumbشست underزیر with C majorعمده.
به عنوان مثال استفاده از انگشت شصت در زیر دست برای نواختن گام سی ماژور
07:29
(Pianoپیانو notesیادداشت)
(نت های پیانو)
07:32
Etcو غیره.
ادامش.
07:37
And in the endپایان, you got so quickسریع,
و در آخر تو اونقدر خبره شدی که
07:44
that things like "Flightپرواز of the Bumblebeeکرگدن"
قطعه های سختی مثل "پرواز زنبورها" برات سخت نبود
07:47
were no problemمسئله, were they?
مشکلی با نواختنش نداشتی، داشتی؟
07:49
DPDP: No.
درک پاراوینسی : نه.
07:50
AOAO: Right. So here, by the ageسن of 11,
آدام اوکلفورد : درسته خب "دِرِک" در سن یازده سالگی
07:51
Derekدرک was playingبازی کردن things like this.
چیزهایی مثل این می نواخت
07:54
DPDP: This.
درک پاراوینسی : مثل این !
07:56
(Musicموسیقی: "Flightپرواز of the Bumblebeeکرگدن")
(موزیک : پرواز زنبور ها)
07:59
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
09:07
AOAO: Derekدرک, let's have a bowتعظیم.
آدام پاراوینسی : "دِرِک" بیا به حضار تعظیم کنیم
09:09
Well doneانجام شده.
آفرین.
09:23
Now the trulyبراستی amazingحیرت آور thing was, with all those scalesمقیاس ها, Derekدرک,
حالا چیز جالب اینه که با وجود اینهمه نت "دِرِک"
09:27
you could not only playبازی "Flightپرواز of the Bumblebeeکرگدن"
تو نه تنها می تونی "پرواز زنبورها" رو
09:31
in the usualمعمولی keyکلیدی, but any noteتوجه داشته باشید I playبازی,
با کلیدهای معمولی بزنی، بلکه هر نُتی را که من بزنم
09:33
Derekدرک can playبازی it on.
"دِرِک" تو هم میتونی اون را بزنی.
09:36
So if I just chooseانتخاب کنید a noteتوجه داشته باشید at randomتصادفی, like that one.
بنابرین من همین جوری یه نت رو انتخاب می کنم
09:38
(Pianoپیانو notesیادداشت)
(نت پیانو)
09:40
Can you playبازی "Flightپرواز of the Bumblebeeکرگدن" on that noteتوجه داشته باشید?
تو میتونی "پرواز زنبورها" رو تو این نت اجرا کنی؟
09:42
DPDP: "Flightپرواز of the Bumblebeeکرگدن" on that noteتوجه داشته باشید.
درک پاراوینسی : "پرواز زنبور ها" تو این نت.
09:44
(Musicموسیقی: "Flightپرواز of the Bumblebeeکرگدن")
(موزیک : پرواز زنبورها)
09:46
AOAO: Or anotherیکی دیگر one? How about in G minorجزئی?
آدام اوکلفورد : یا یه گام دیگه ؟ گام جی مینور چطوره؟
09:52
DPDP: G minorجزئی.
درک پاراوینسی : جی مینور.
09:56
(Musicموسیقی: "Flightپرواز of the Bumblebeeکرگدن")
(موزیک : پرواز زنبورها)
09:58
AOAO: Fantasticخارق العاده. Well doneانجام شده, Derekدرک.
آدام اوکلفورد : عالیه ، آفرین "دِرِک"
10:03
So you see, in your brainمغز, Derekدرک, is this amazingحیرت آور musicalموزیکال computerکامپیوتر
می بینی تو ذهن تو "دِرِک" یک ابر کامپیوتر موسیقی هست
10:06
that can instantlyفورا recalibrateمجددا کالیبراسیون کنید, recalculateدوباره محاسبه,
که می تونه سریعا تمام نت ها رو حساب کنه حتی در گام های متفاوت
10:09
all the piecesقطعات in the worldجهان that are out there.
تمام قطعه دنیا رو می تونه پردازش کنه
10:13
Mostاکثر pianistsپیانیست ها would have a heartقلب attackحمله if you said,
بیشتر پیانیست ها اگه همون موقع بهشون بگی که
10:15
"Sorry, do you mindذهن playingبازی کردن 'Flight'پرواز of the Bumblebee'کرگدن
ببخشید میشه "پرواز زنبورها" رو تو گام آ مینور یا بی مینور بزنی؟
10:18
in B minorجزئی insteadبجای of A minorجزئی?" as we wentرفتی on.
همون کاری که ما الان کردیم ، مطمئنا سکته می کرد.
10:20
In factواقعیت, the first time, Derekدرک, you playedبازی کرد that with an orchestraارکستر,
در اصل "دِرِک" اولین باری که تو این قطعه رو با ارکستر اجرا کردی
10:23
you'dمی خواهی learnedیاد گرفتم the versionنسخه that you'dمی خواهی learnedیاد گرفتم,
تو یه ورژن دیگه رو بلد بودی که با ورژن ارکستر فرق می کرد
10:26
and then the orchestraارکستر, in factواقعیت, did have a differentناهمسان versionنسخه,
و ارکستر هم نمی تونست ورژن خودشو عوض کنه،
10:28
so while we were waitingدر انتظار in the two hoursساعت ها
بنابراین تو دو ساعت قبل از شروع کنسرت
10:30
before the rehearsalتمرین and the concertکنسرت,
قبل از اومدن تماشاچی ها
10:33
Derekدرک listenedگوش داد to the differentناهمسان versionنسخه and learnedیاد گرفتم it quicklyبه سرعت
تو به ورژن متفاوت گوش دادی و سریعا اونو یاد گرفتی،
10:35
and then was ableتوانایی to playبازی it with the orchestraارکستر.
و بعد "دِرِک" تونست با ارکستر اجرا کنه.
10:37
Fantasticخارق العاده chapچپ.
خارق العاده است.
10:40
The other wonderfulفوق العاده thing about you is memoryحافظه.
چیز جالب دیگه درباره تو، این حافظه توست.
10:41
DPDP: Memoryحافظه.
AOAO: Your memoryحافظه is trulyبراستی amazingحیرت آور, and everyهرکدام concertکنسرت we do,
درک پاراوینسی : حافظه ! آدام اوکلفورد : حافظه تو واقعا شگفت انگیزه به عنوان مثال به هر کنسرتی که می‌رویم
10:45
we askپرسیدن the audienceحضار to participateشرکت کردن, of courseدوره,
همون طور که میدونید از حضار میخایم که با ما همراهی کنند
10:48
by suggestingپیشنهاد میکنم a pieceقطعه Derekدرک mightممکن like to playبازی.
اینطوری که هر قطعه ای که می خوان پیشنهاد می کنند و "دِرِک" می نوازه
10:51
And people say, "Well, that's terriblyوحشتناک braveشجاع
و بیشتر مردم می گن که این یک ادعای شجاعانه است
10:55
because what happensاتفاق می افتد if Derekدرک doesn't know it?"
چون اگه درک اون قطعه رو بلد نباشه چی ؟
10:57
And I say, "No, it's not braveشجاع at all,
و من میگم : نه این اصلا هم ادعای زیادی نیست
10:59
because if you askپرسیدن for something that Derekدرک doesn't know,
چون اگه درخواست یک قطعه رو بدین که "دِرِک" بلد نیست
11:00
you're invitedدعوت کرد to come and singآواز خواندن it first,
ما از شما دعوت می کنیم که اگه راست میگین اول شما آن را بنوازید
11:02
and then he'llجهنم pickانتخاب کنید it up." (Laughterخنده)
و بعد او این را درک میکنه (خنده)
11:04
So just be thoughtfulمتفکر before you suggestپیشنهاد می دهد something too outlandishعجیب و غریب.
پس خوب فکراتونو بکنین اگه قطعه خیلی سختی بگین خودتون بیچاره میشین
11:07
But seriouslyبه طور جدی, would anyoneهر کسی like to chooseانتخاب کنید a pieceقطعه?
حلا کسی هست که بخواد یک قطعه پیشنهاد کنه ؟
11:11
DPDP: Chooseانتخاب کنید a pieceقطعه. Chooseانتخاب کنید, chooseانتخاب کنید, would you like to chooseانتخاب کنید?
AOAO: Because it's quiteکاملا darkتاریک است. You'llشما just have to shoutفریاد out.
درک پاراوینسی :یک قطعه انتخاب کن،انتخاب کن، کسی نمی خواد انتخاب کنه ؟
آدام اوکلفورد : چون میکروفون نیست لطفا بلند تر بگو.
11:15
Would you like to hearشنیدن me playبازی?
درک پاراوینسی : چی میخاین برتون بزنم
11:19
(Audienceحضار: "Themeموضوع of PaganiniPaganini.")
(حضار: "تم پگانینی")
11:22
AOAO: PaganiniPaganini.
DPDP: "The Themeموضوع of PaganiniPaganini."
آدام اوکلفورد : "تم پگانینی"
درک پاراوینسی : "تم پگانینی"
11:23
(Laughterخنده)
(خنده)
11:26
(Musicموسیقی: "Themeموضوع of PaganiniPaganini")
(موزیک : "تم پگانینی")
11:28
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
13:03
AOAO: Well doneانجام شده.
آدام اوکلفورد : آفرین
13:14
Derek'sدرک going to L.A. soonبه زودی,
"دِرِک" به زودی به لس آنجلس میره
13:20
and it's a milestoneنقطه عطف, because it meansبه معنای that Derekدرک and I
و این نقطه عطفیه چون یعنی من و "دِرِک"
13:22
will have spentصرف شده over 100 hoursساعت ها on long-haulطولانی flightsپرواز togetherبا یکدیگر,
صد ساعت تو هواپیما با هم بودیم
13:26
whichکه is quiteکاملا interestingجالب هست, isn't it Derekدرک?
که خیلی هم جالبه ،نه "دِرِک"
13:29
DPDP: Very interestingجالب هست, Adamآدم, yes. Long-haulبلند پرواز flightsپرواز. Yes.
درک پاراوینسی : خیلی جالبه ، آره آدام . پرواز های طولانی آره.
13:32
AOAO: You mayممکن است think 13 hoursساعت ها is a long time to keep talkingصحبت کردن,
آدام اوکلفورد : شاید فکر کنین سیزده ساعت برای حرف زدن زمان زیادیه،
13:35
but Derekدرک does it effortlesslyبدون زحمت. Now then.
ولی "دِرِک" این کار رو بدون خستگی انجام میده.
13:37
(Laughterخنده)
(خنده)
13:40
But in Americaآمریکا, they'veآنها دارند coinedمشتاق this termدوره,
ولی در آمریکا اون ها این لقب را به "دِرِک" دادن
13:42
"the humanانسان iPodآی پاد" for Derekدرک,
"آیپاد انسانی"،
13:44
whichکه I think is just missingگم شده the pointنقطه, really,
که من فکر می کنم بی انصافیه،
13:46
because Derekدرک, you're so much more than an iPodآی پاد.
چون "دِرِک" تو خیلی بیشتر از یه آیپادی
13:48
You're a fantasticخارق العاده, creativeخلاقانه musicianنوازنده,
تو یه موسیقدان خلاق و خارق العاده ای،
13:51
and I think that was nowhereهیچ جایی clearerواضح تر to see, really,
و فکر می کنم و واقعا هیچ جا بهتر از اونجا نمی تونستیم متوجه اون بشیم،
13:54
than when we wentرفتی to Sloveniaاسلوونی,
وقتی رفته بودیم به اسلوونی،
13:57
and someoneکسی -- in a longerطولانی تر concertکنسرت we tendگرایش داشتن to get people joiningپیوستن in,
و یک نفر (تو کنسرت های طولانی مدت ما از مردم هم برای نواختن دعوت می کنیم)
13:59
and this personفرد, very, very nervouslyعصبی cameآمد ontoبه سوی the stageمرحله.
و او خیلی مضطرب به روی صحنه آمد.
14:04
DPDP: He playedبازی کرد "Chopsticksچپستیکک ها."
AOAO: And playedبازی کرد "Chopsticksچپستیکک ها."
درک پارا وینسی : و "قطعه چاپ استیکس " رو اجرا کرد
آدام اوکلفورد : و "چاپستیک" رو اجرا کرد
14:08
DPDP: "Chopsticksچپستیکک ها."
درک پارا وینسی : "چاپ استیکس"
14:10
AOAO: A bitبیت like this.
DPDP: Like this. Yes.
آدام اوکلفورد : یه چیزی مثل این
درک پارا وینسی : آره مثل این.
14:12
(Pianoپیانو notesیادداشت)
(نت های پیانو)
14:15
AOAO: I should really get Derek'sدرک managerمدیر to come and playبازی it.
آدام اوکلفورد : واقعا باید به مدیر برنامه های "دِرِک" بگم بیاد و این رو اجرا کنه
14:16
He's sittingنشسته there.
اون اینجا نشسته
14:18
DPDP: Somebodyکسی playedبازی کرد "Chopsticksچپستیکک ها" like this.
AOAO: Just teasingاذیت کردن, right? Here we go.
درک پاراوینسی : یکی" قطعه موسیقی چاپ استیکس" رو این جوری اجرا کرد.
آدام اوکلفورد : شوخی بود نه؟ برو بریم.
14:19
(Musicموسیقی: "Chopsticksچپستیکک ها")
(موزیک : "چاپ استیکس")
14:22
DPDP: Let Derekدرک playبازی it.
درک پاراوینسی : بذار درک بزنه
14:24
AOAO: What did you do with it, Derekدرک?
آدام اوکلفورد : درک تو با اون چکار کردی؟
14:26
DPDP: I got to improviseبداهه بکش with it, Adamآدم.
درک پاراوینسی : بهترش کردم ، آدام.
14:28
AOAO: This is Derekدرک the musicianنوازنده.
آدام اوکلفورد : اینه "دِرِک موسیقیدان"
14:29
(Musicموسیقی: "Chopsticksچپستیکک ها" improvisationابتکار)
(موزیک :"چاپ استیکس" بداهه نوازی)
14:33
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
15:29
(Musicموسیقی) (Clappingکف زدن)
(موزیک)(صدای دست زدن)
15:31
Keep up with Derekدرک.
با "دِرِک" دست بزنین
15:35
(Musicموسیقی)
(موزیک)
15:37
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
16:32
The TEDTED people will killکشتن me,
برگزار کنندگان TED منو خواهند کشت،
16:55
but perhapsشاید there's time for one encoreباشه.
ولی فکر کنم وقت برای یک قطعه دیگه هم هست.
16:56
DPDP: For one encoreباشه.
AOAO: One encoreباشه, yes.
درک پاراوینسی : یک قطعه دیگه.
آدام اوکلفورد : آره یک قطعه دیگه.
16:58
So this is one of Derek'sدرک heroesقهرمانان.
خب این یکی از خصوصیات عالی "دِرِک" هست
17:02
It's the great Artهنر Tatumتاتوم --
DPDP: Artهنر Tatumتاتوم.
"آرت (آرتور) تایتوم"
درک پاراوینسی : "آرت (آرتور) تایتوم"
17:04
AOAO: -- who alsoهمچنین was a pianistپیانیست who couldn'tنمی توانستم see,
آدام اوکلفورد : اون هم یک پیانیست نابینا دیگه بود،
17:06
and alsoهمچنین, I think, like Derekدرک,
که به نظر من خیلی شبیه "دِرِک" بود.
17:08
thought that all the worldجهان was a pianoپیانو,
اون فکر می کرد همه ی دنیا یه پیانو هست،
17:09
so wheneverهر زمان که Artهنر Tatumتاتوم playsنمایشنامه something,
بنابرین هروقت "آرت (آرتور) تایتوم" می نوازه،
17:11
it soundsبرای تلفن های موبایل like there's threeسه pianosپیانو in the roomاتاق.
به نظر میاد که سه تا پیانو تو اتاقه.
17:13
And here is Derek'sدرک take on Artهنر Tatum'sتاتوم take on "Tigerببر Ragخرگوش."
و این "دِرِک" که هنر تایتوم رو در"تایکر راگ" اجرا می کنه.
17:15
DPDP: "Tigerببر Ragخرگوش."
درک پاراوینسی : "تایگر راگ".
17:21
(Musicموسیقی: "Tigerببر Ragخرگوش")
(موزیک : "تایگر راگ")
17:25
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
19:15
Translated by Sina Hosseini
Reviewed by soheila Jafari

▲Back to top

About the speakers:

Derek Paravicini - Musician
Pianist Derek Paravicini understands music systematically. Once a child prodigy, he’s matured into a creative musician, able to reimagine songs in ways few can.

Why you should listen

Derek Paravicini weighed half a kilogram when he was born, prematurely at just 25 weeks. Growing up blind and with severe autism, Paravicini had trouble communicating, but was fascinated by sound. He began teaching himself how to play the piano and, by 4-years-old, had taught himself an incredible catalogue of songs that he played with unusual technique. Soon, Paravicini began studying with Adam Ockelford, a teacher at the Linden Lodge School for the Blind in London, who saw in him the marks of a highly inventive musician. Paravicini gave his first concert at age 7 and, two years later, played the Barbican Hall.

Now in his thirties, Paravicini has continued to grow as a performer, with the ability to reimagine complex pieces of music even after only hearing them once. He was featured in the series Extraordinary People in the United Kingdom and, in the United States, on Stan Lee's Superhumans, which verified his musical ability and confirmed his savantism. Paravicini has also worked with composer Matthew King. The two have played improvised pieces on BBC Radio and collaborated on Blue, the first concerto ever composed for someone with learning impairment.

More profile about the speaker
Derek Paravicini | Speaker | TED.com
Adam Ockelford - Music teacher
A composer and music teacher who has long worked with children with special needs, Adam Ockelford is interested in the psychology of music.

Why you should listen

In the 1970s, Adam Ockelford began teaching music at the Linden Lodge School for the Blind in London. He was excited to find that many of his students showed tremendous talent for music. The experience drove a deep interest in how people intuitively understand music, and how this understanding is different for people with disabilities.

Ockelford is now a Professor of Music at the University of Roehampton, the Chair of Soundabout -- a charity which supports music education for children -- and founder of the AMBER Trust, which supports visually impaired children in their pursuit of music. He is also Secretary of the Society for Education, Music and Psychology Research (SEMPRE).

Ockelford has one student who he has taught since the 1980s—pianist Derek Paravicini, who gave his first concert at age 7. Now in his 30s, Paravicini stll regularly thrills audiences with his piano talents, with his mentor Ockelford at his side.

More profile about the speaker
Adam Ockelford | Speaker | TED.com