English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxWarwick

Derek Paravicini and Adam Ockelford: In the key of genius

Derek Paravicini a Adam Ockelford: V tónině geniálního nadání

Filmed
Views 1,481,399

Derek Paravicini se narodil 3 a půl měsíce před termínem, je slepý a trpí těžkým autismem. Ale díky absolutnímu sluchu, vrozenému talentu a spoustě cvičení, se stal uznávaným koncertním pianistou už v deseti letech. Jeho dlouholetý klavírní učitel, Adam Ockelford, vysvětluje jedinečný vztah svého studenta k hudbě, zatímco Paravicini improvizuje na téma skladby "Hůlky", určené původně pro dva prsty.

- Musician
Pianist Derek Paravicini understands music systematically. Once a child prodigy, he’s matured into a creative musician, able to reimagine songs in ways few can. Full bio

- Music teacher
A composer and music teacher who has long worked with children with special needs, Adam Ockelford is interested in the psychology of music. Full bio

Adam Ockelford: I promise there won't be too much
Adam Ockelford: Slibuji, že nebudu moc
00:12
of me talking, and a lot of Derek playing,
mluvit a že Derek bude hodně hrát,
00:13
but I thought it would just be nice to recap
ale myslel jsem, že by zkrátka bylo dobré shrnout,
00:16
on how Derek got to where he is today.
jak se Derek dostal tam, kde je dnes.
00:18
It's amazing now, because he's so much bigger than me,
Je to úžasné, protože dnes je mnohem větší než já,
00:22
but when Derek was born,
ale když se narodil,
00:25
he could have fitted on the palm of your hand.
vešel by se vám do dlaně.
00:26
He was born three and a half months premature,
Narodil se tři a půl měsíce před termínem
00:29
and really it was a fantastic fight for him to survive.
a byl to opravdu úžasný boj o přežití.
00:32
He had to have a lot of oxygen,
Potřeboval jsi hodně kyslíku
00:37
and that affected your eyes, Derek,
a to mělo vliv na tvůj zrak, Dereku,
00:38
and also the way you understand language
a také na způsob, jakým vnímáš řeč
00:40
and the way you understand the world.
a jak vnímáš svět.
00:42
But that was the end of the bad news,
Ale tím všechno zlé skončilo,
00:45
because when Derek came home from the hospital,
protože když ses vrátil domů z porodnice,
00:47
his family decided to employ the redoubtable nanny
rozhodla se rodina zaměstnat uznávanou chůvu,
00:50
who was going to look after you, Derek,
která se o tebe měla starat, Dereku,
00:53
really for the rest of your childhood.
po celou dobu tvého dětství.
00:56
And Nanny's great insight, really,
A chůva se opravdu skvěle vžila
00:58
was to think, here's a child who can't see.
do situace dítěte, které nevidí.
01:01
Music must be the thing for Derek.
Pro Dereka zvolila hudbu.
01:04
And sure enough, she sang, or as Derek called it, warbled,
A skutečně mu v prvních letech života zpívala,
01:07
to him for his first few years of life.
nebo jak tomu říká Derek, švitořila.
01:11
And I think it was that excitement with hearing her voice
A já si myslím, že právě podněty
při poslechu jejího hlasu,
01:14
hour after hour every day that made him think
hodiny a hodiny každý den, ho donutily přemýšlet,
01:18
maybe, you know, in his brain something was stirring,
možná se v jeho mozku něco probouzelo,
01:21
some sort of musical gift.
nějaký druh hudebního nadání.
01:24
Here's a little picture of Derek going up now,
Na malé fotce vidíte, jaké pokroky dělal Derek,
01:27
when you were with your nanny.
když byl se svou chůvou.
01:30
Now Nanny's great other insight was to think,
Další chůvina skvělá myšlenka byla,
01:33
perhaps we should get Derek something to play,
že by snad mohl dostat něco, na čem by mohl hrát
01:37
and sure enough, she dragged this little keyboard
a zajisté to byla ona, kdo přivlekl toto malé piano
01:40
out of the loft, never thinking really
z půdy. Nikdo si nemyslel,
01:44
that anything much would come of it.
že bude ještě někdy k užitku.
01:46
But Derek, your tiny hand must have gone out to that thing
Tvé malé ručce ale nevyhovovalo, Dereku
01:49
and actually bashed it,
a vlastně jsi do něho mlátil,
01:52
bashed it so hard they thought it was going to break.
mlátil tak silně, že si všichni mysleli, že ho rozbiješ.
01:53
But out of all the bashing, after a few months,
Ale po několika měsících bušení do piana
01:56
emerged the most fantastic music,
se najednou vyklubala neskutečná hudba
02:00
and I think there was just a miracle moment, really, Derek,
a myslím, že to byl opravdu
ten zázračný okamžik Dereku,
02:03
when you realized that all the sounds you hear in the world
kdy sis uvědomil, že všechny slyšitelné tóny světa
02:07
out there is something that you can copy on the keyboard.
dokážeš zopakovat na klávesách.
02:11
That was the great eureka moment.
To byl opravdu velký objev.
02:15
Now, not being able to see meant, of course,
Byl jsi nevidomý a to samozřejmě znamenalo,
02:17
that you taught yourself.
že ses učil sám.
02:20
Derek Paravicini: I taught myself to play.
Derek Paravicini: Učil jsem se hrát sám.
02:21
AO: You did teach yourself to play,
AO: Určitě ses naučil hrát sám
02:22
and as a consequence,
a hraní na piano
02:24
playing the piano for you, Derek,
pro tebe zároveň byla Dereku,
02:26
was a lot of knuckles and karate chops,
spousta úderů klouby, karatistické seky
02:27
and even a bit of nose going on in there.
a dokonce jsi trochu hrál i nosem.
02:30
And now, here's what Nanny did also do
A pak chůva udělala další věc,
02:32
was to press the record button on one of those little
zmáčkla červený knoflík na tom malém
02:36
early tape recorders that they had,
kazetovém přehrávači, který tenkrát měli
02:39
and this is a wonderful tape, now, of Derek playing
a toto je ta báječná nahrávka Derekova hraní,
02:41
when you were four years old.
když mu byly 4 roky.
02:44
DP: "Molly Malone (Cockles and Mussels)."
DP: "Molly Malone (Srdcovky a slávky)".
02:45
AO: It wasn't actually "Cockles and Mussels."
AO: Vlastně to nejsou "Srdcovky a slávky".
02:48
This one is "English Country Garden."
Toto je "Anglická venkovská zahrada".
02:49
DP: "English Country Garden."
DP: "Anglická venkovská zahrada".
02:51
(Music: "English Country Garden")
(Hudba: "Anglická venkovská zahrada")
02:53
AO: There you are.
AO: Tak vidíte.
03:30
(Applause)
(Potlesk)
03:32
I think that's just fantastic.
Myslím, že je to úžasné.
03:39
You know, there's this little child who can't see,
Víte, to hraje malé dítě, které nevidí,
03:41
can't really understand much about the world,
nerozumí příliš světu okolo sebe,
03:43
has no one in the family who plays an instrument,
nemá v rodině nikoho, kdo by uměl na něco zahrát
03:45
and yet he taught himself to play that.
a přesto se tohle samo naučilo.
03:48
And as you can see from the picture,
A jak vidíte na obrázku,
03:50
there was quite a lot of body action going on
pro tebe to hraní Dereku znamenalo
03:51
while you were playing, Derek.
poměrně hodně tělesného pohybu.
03:53
Now, along -- Derek and I met when he was four and a half years old,
Pojďme dál. Derek a já jsme se potkali,
když mu byly 4 a půl roku
03:55
and at first, Derek, I thought you were mad, to be honest,
a zpočátku jsem si Dereku myslel,
že jsi blázen, abych řekl pravdu.
04:00
because when you played the piano,
Protože když jsi hrál na piano,
04:04
you seemed to want to play every single note on the keyboard,
vypadalo to, že se snažíš zahrát každičkou notu
04:05
and also you had this little habit
a taky jsi měl ten drobný zlozvyk,
04:08
of hitting me out of the way.
že jsi mě od piana odstrkoval.
04:10
So as soon as I tried to get near the piano,
Takže jakmile jsem se pokusil přiblížit,
04:12
I was firmly shoved off.
byl jsem jemně odstrčen.
04:14
And having said to your dad, Nic,
Když jsem řekl tvému otci, Nickovi,
04:16
that I would try to teach you, I was then slightly confused
že bych se tě pokusil učit, nevěděl jsem si rady,
04:19
as to how I might go about that
jak na to,
04:21
if I wasn't allowed near the piano.
když se nemůžu přiblížit k pianu.
04:23
But after a while, I thought, well, the only way
Ale po nějaké době jsem si řekl, dobrá,
04:25
is to just pick you up, shove Derek over to the other side of the room,
prostě tě vezmu a odšoupnu
na druhou stranu místnosti.
04:27
and in the 10 seconds that I got before Derek came back,
A za 10 sekund, které mi zbývaly,
než Derek přiběhl zpátky,
04:31
I could just play something very quickly
jsem stihl rychle něco zahrát,
04:34
for him to learn.
aby se to mohl naučit.
04:37
And in the end, Derek, I think you agreed
Myslím, že jsi Dereku nakonec souhlasil,
04:39
that we could actually have some fun playing the piano together.
že vlastně může být zábava hrát na piano společně.
04:40
As you can see, there's me in my early,
Tady mě vidíte v raných,
04:44
pre-marriage days with a brown beard,
předmanželských letech s hnědým vousem
04:47
and little Derek concentrating there.
a malý Derek se tam soustředí.
04:49
I just realized this is going to be recorded, isn't it? Right. Okay.
Byl jsem si vědom, že se to bude nahrávat, že? Ok.
04:53
(Laughter)
(Smích)
04:55
Now then, by the age of 10, Derek really
Potom, v deseti letech,
04:57
had taken the world by storm.
vzal Derek svět útokem.
05:01
This is a photo of you, Derek, playing at the Barbican
Tohle je tvoje fotka, Dereku, jak hraješ v Barbicanu
05:03
with the Royal Philharmonic Pops.
s Britským symfonickým orchestrem.
05:06
Basically it was just an exciting journey, really.
V podstatě to byla vzrušující jízda, opravdu.
05:08
And in those days, Derek, you didn't speak very much,
Tenkrát jsi Dereku moc nemluvil,
05:12
and so there was always a moment of tension
a tak jsme vždycky zažili chvilku napětí,
05:14
as to whether you'd actually understood what it was we were going to play
jestli jsi vlastně porozumněl, co se bude hrát
05:17
and whether you'd play the right piece in the right key,
a jestli zahraješ správnou skladbu ve správné tónině
05:20
and all that kind of thing.
a trnuli jsme při mnoha dalších věcech.
05:22
But the orchestra were wowed as well,
Ale orchestr byl také ohromen
05:24
and the press of the world were fascinated by your ability
a tisk z celého světa byl uchvácený tvou schopností
05:26
to play these fantastic pieces.
hrát ty úžasné skladby.
05:30
Now the question is, how do you do it, Derek?
Otázkou bylo, jak to děláš, Dereku?
05:34
And hopefully we can show the audience now
Snad teď dokážeme publiku ukázat
05:37
how it is you do what you do.
co je za tím, když hraješ.
05:39
I think that one of the first things that happened
Myslím, že tou první věcí bylo,
05:42
when you were very little, Derek,
že když jsi byl Dereku velmi malý,
05:44
was that by the time you were two,
ve tvých dvou letech
05:45
your musical ear had already outstripped that of most adults.
byl už tvůj hudební sluch vyspělejší
než u většiny dospělých.
05:48
And so whenever you heard any note at all --
A tak kdykoliv jsi uslyšel jakoukoliv notu --
05:53
if I just play a random note --
když teď zahraju na libovolnou klávesu --
05:55
(Piano notes) --
(Tóny piana) --
05:57
you knew instantly what it was,
věděl jsi okamžitě, která to byla,
06:00
and you'd got the ability as well to find that note on the piano.
a byl jsi také schopen ji najít na pianě.
06:02
Now that's called perfect pitch,
Tomu se říká absolutní sluch.
06:06
and some people have perfect pitch for a few white notes
Někteří lidé bezpečně rozpoznají
tóny několika bílých kláves
06:08
in the middle of the piano.
uprotřed piana.
06:11
(Piano notes)
(Tóny piana)
06:12
You can see how -- you get a sense of playing with Derek.
Teď vidíte -- jak je Derek muzikální.
06:18
(Applause)
(Potlesk)
06:21
But Derek, your ear is so much more than that.
Ale Dereku, tvůj sluch dokáže mnohem víc.
06:25
If I just put the microphone down for a bit,
Když na chvíli odložím mikrofon,
06:28
I'm going to play a cluster of notes.
a zahraju skupinku not,
06:29
Those of you who can see will know how many notes,
ti, kteří vidí, poznají, kolik not hraji,
06:32
but Derek, of course, can't.
ale Derek samozřejmě nevidí nic.
06:34
Not only can you say how many notes,
Nejen, že dokážeš říct, kolik je to not,
06:35
it's being able to play them all at the same time. Here we are.
ale jsi schopen je okamžitě přehrát.
Pojďme na to.
06:38
(Chords)
(Akordy)
06:44
Well, forget the terminology, Derek. Fantastic.
Dobrá, zapomeň na terminologii Dereku. Úžasné.
06:54
And it's that ability, that ability to hear simultaneous sounds,
Je to schopnost slyšet několik zvuků zároveň,
06:56
not only just single sounds, but when a whole orchestra is playing,
ne jen jednotlivě.
Ale když hraje celý orchestr,
07:01
Derek, you can hear every note,
dokážeš vnímat všechny zahrané noty,
07:04
and instantly, through all those hours and hours of practice,
a po dlouhých hodinách cvičení,
07:06
reproduce those on the keyboard,
je kdykoliv přehraješ na pianě.
07:09
that makes you, I think, is the basis of all your ability.
Myslím, že to je základ tvých schopností.
07:11
Now then.
Ale.
07:15
It's no use having that kind of raw ability
Bez techniky je čistý talent
07:18
without the technique,
k ničemu
07:21
and luckily, Derek, you decided that,
a naštěstí ses Dereku rozhodl,
07:23
once we did start learning, you'd let me help you
když už jsme se začali učit, že si necháš poradit
07:25
learn all the scale fingerings.
a naučíš se, jak se mají správně hrát stupnice.
07:28
So for example using your thumb under with C major.
Například, že palec se v C dur klade spodem.
07:29
(Piano notes)
(Tóny piana)
07:32
Etc.
A tak podobně.
07:37
And in the end, you got so quick,
Nakonec ti to šlo tak rychle,
07:44
that things like "Flight of the Bumblebee"
že pro tebe věci jako je "Let čmeláka"
07:47
were no problem, were they?
nebyly žádný problém, že?
07:49
DP: No.
DP: Ne.
07:50
AO: Right. So here, by the age of 11,
AO: Dobrá. Ve věku 11 let
07:51
Derek was playing things like this.
hrál Derek takové skladby.
07:54
DP: This.
DP: Toto.
07:56
(Music: "Flight of the Bumblebee")
(Hudba: "Let čmeláka")
07:59
(Applause)
(Potlesk)
09:07
AO: Derek, let's have a bow.
AO: Dereku, ukloň se.
09:09
Well done.
Výborně.
09:23
Now the truly amazing thing was, with all those scales, Derek,
S nacvičenými stupnicemi jsi Dereku
dokázal vpravdě úžasnou věc,
09:27
you could not only play "Flight of the Bumblebee"
dokázal jsi hrát "Let čmeláka" nejen
09:31
in the usual key, but any note I play,
v obvyklé tónině, ale v jakékoliv, kterou ti předehraju.
09:33
Derek can play it on.
Derek umí transponovat.
09:36
So if I just choose a note at random, like that one.
Takže když zahraju libovolnou notu,
09:38
(Piano notes)
(Tóny piana)
09:40
Can you play "Flight of the Bumblebee" on that note?
dokážeš zahrát "Let čmeláka" v této tónině?
09:42
DP: "Flight of the Bumblebee" on that note.
DP: "Let čmeláka" v této tónině.
09:44
(Music: "Flight of the Bumblebee")
(Hudba: "Let čmeláka")
09:46
AO: Or another one? How about in G minor?
AO: Nebo jiná? Co třeba v G mol?
09:52
DP: G minor.
DP: G mol.
09:56
(Music: "Flight of the Bumblebee")
(Hudba: "Let čmeláka")
09:58
AO: Fantastic. Well done, Derek.
AO: Výborně. Dobrá práce Dereku.
10:03
So you see, in your brain, Derek, is this amazing musical computer
Ve tvém mozku je Dereku úžasný hudební počítač,
10:06
that can instantly recalibrate, recalculate,
který dokáže okamžitě překalibrovat a přepočítat
10:09
all the pieces in the world that are out there.
všechny skladby světa.
10:13
Most pianists would have a heart attack if you said,
Většina pianistů dostane infarkt, když jim řeknete,
10:15
"Sorry, do you mind playing 'Flight of the Bumblebee'
"Promiňte, zahrál byste "Let čmeláka"
10:18
in B minor instead of A minor?" as we went on.
v H mol místo v A mol?" tak, jak jsme to slyšeli.
10:20
In fact, the first time, Derek, you played that with an orchestra,
Vlastně poprvé Dereku, jsi to hrál s orchestrem,
10:23
you'd learned the version that you'd learned,
připravil sis verzi, kterou jsi měl naučenou,
10:26
and then the orchestra, in fact, did have a different version,
ale orchestr měl hrát jinou verzi.
10:28
so while we were waiting in the two hours
Během dvouhodinového čekání
10:30
before the rehearsal and the concert,
před zkouškou a před koncertem
10:33
Derek listened to the different version and learned it quickly
poslouchal Derek tu druhou verzi, rychle se ji naučil
10:35
and then was able to play it with the orchestra.
a byl pak schopen ji hrát s orchestrem.
10:37
Fantastic chap.
Skvělý chlapík.
10:40
The other wonderful thing about you is memory.
Obdivuhodná je i tvoje paměť.
10:41
DP: Memory.
AO: Your memory is truly amazing, and every concert we do,
DP: Paměť.
AO: Tvoje paměť je opravdu úžasná
a na každém našem koncertě
10:45
we ask the audience to participate, of course,
samozřejmě vyzýváme publikum, aby se přidalo,
10:48
by suggesting a piece Derek might like to play.
a navrhlo skladbu, kterou by si chtělo
nechat od Dereka zahrát.
10:51
And people say, "Well, that's terribly brave
A lidé říkávají: "To je hodně odvážné,
10:55
because what happens if Derek doesn't know it?"
protože co když ji Derek nebude znát?"
10:57
And I say, "No, it's not brave at all,
A já na to: "Ne, vůbec to není odvážné,
10:59
because if you ask for something that Derek doesn't know,
protože, když navrhnete něco, co Derek nezná,
11:00
you're invited to come and sing it first,
budete muset přijít a předzpívat to
11:02
and then he'll pick it up." (Laughter)
a on to pak zahraje." (Smích)
11:04
So just be thoughtful before you suggest something too outlandish.
Takže se rozmyslete,
než navrhnete něco výstředního.
11:07
But seriously, would anyone like to choose a piece?
Ale vážně, chtěl by někdo vybrat nějakou skladbu?
11:11
DP: Choose a piece. Choose, choose, would you like to choose?
AO: Because it's quite dark. You'll just have to shout out.
DP: Vyberte skladbu.
Vyberte, vyberte, chtěli byste vybrat?
AO: Protože je tu docela tma, musíte to zakřičet.
11:15
Would you like to hear me play?
Chcete mě slyšet hrát?
11:19
(Audience: "Theme of Paganini.")
(Publikum: "Motiv z Paganiniho.")
11:22
AO: Paganini.
DP: "The Theme of Paganini."
AO: Paganini.
DP: "Motiv z Paganiniho".
11:23
(Laughter)
(Smích)
11:26
(Music: "Theme of Paganini")
(Hudba: " Motiv z Paganiniho")
11:28
(Applause)
(Potlesk)
13:03
AO: Well done.
AO: Dobrá práce.
13:14
Derek's going to L.A. soon,
Derek jede brzy do L.A.
13:20
and it's a milestone, because it means that Derek and I
a to je milník, protože to znamená, že Derek a já
13:22
will have spent over 100 hours on long-haul flights together,
spolu strávíme dlouhými přelety přes 100 hodin,
13:26
which is quite interesting, isn't it Derek?
což je docela zajímavé, že Dereku?
13:29
DP: Very interesting, Adam, yes. Long-haul flights. Yes.
DP: Moc zajímavé, Adame, ano. Dálkové lety. Ano.
13:32
AO: You may think 13 hours is a long time to keep talking,
AO: Možná si myslíte, že vydržet se
spolu bavit 13 hodin, je dlouhá doba,
13:35
but Derek does it effortlessly. Now then.
ale Derek to zvládá bez problémů.
13:37
(Laughter)
(Smích)
13:40
But in America, they've coined this term,
V Americe pro Dereka zavedli pojem
13:42
"the human iPod" for Derek,
"lidský iPod",
13:44
which I think is just missing the point, really,
což si myslím není vůbec správné, skutečně,
13:46
because Derek, you're so much more than an iPod.
protože ty jsi Dereku mnohem víc než nějaký iPod.
13:48
You're a fantastic, creative musician,
Ty jsi úžasný, kreativní hudebník,
13:51
and I think that was nowhere clearer to see, really,
a myslím, že opravdu nejprokazatelněji to bylo vidět,
13:54
than when we went to Slovenia,
když jsme jeli do Slovinska
13:57
and someone -- in a longer concert we tend to get people joining in,
a někdo - při delších koncertech chceme,
aby se k nám přidali účinkující z publika,
13:59
and this person, very, very nervously came onto the stage.
a ten člověk tehdy hodně nervózně přišel na pódium.
14:04
DP: He played "Chopsticks."
AO: And played "Chopsticks."
DP: Hrál "Hůlky".
AO: A hrál "Hůlky".
14:08
DP: "Chopsticks."
DP: "Hůlky".
14:10
AO: A bit like this.
DP: Like this. Yes.
AO: Nějak takhle.
DP: Takhle. Ano.
14:12
(Piano notes)
(Tóny piana)
14:15
AO: I should really get Derek's manager to come and play it.
AO: Měl bych to nechat zahrát Derekova manažera.
14:16
He's sitting there.
Sedí támhle.
14:18
DP: Somebody played "Chopsticks" like this.
AO: Just teasing, right? Here we go.
DP: Kdosi hrál "Hůlky" takhle.
AO: Jen ho škádlím. Začínáme.
14:19
(Music: "Chopsticks")
(Hudba: "Hůlky")
14:22
DP: Let Derek play it.
DP: Nech to zahrát Dereka.
14:24
AO: What did you do with it, Derek?
AO: Co si s tím provedl ty, Dereku?
14:26
DP: I got to improvise with it, Adam.
DP: Improvizoval jsem, Adame.
14:28
AO: This is Derek the musician.
AO: Tak tohle je hudebník Derek.
14:29
(Music: "Chopsticks" improvisation)
(Hudba: improvizace na téma "Hůlky")
14:33
(Applause)
(Potlesk)
15:29
(Music) (Clapping)
(Hudba) (Potlesk)
15:31
Keep up with Derek.
Tleskejte spolu s Derekem.
15:35
(Music)
(Hudba)
15:37
(Applause)
(Potlesk)
16:32
The TED people will kill me,
Lidi z TEDu mě zabijí,
16:55
but perhaps there's time for one encore.
ale snad máme trochu času na jeden přídavek.
16:56
DP: For one encore.
AO: One encore, yes.
DP: Na jeden přídavek.
AO: Jeden přídavek, ano.
16:58
So this is one of Derek's heroes.
Bude to jeden z Derekových hrdinů.
17:02
It's the great Art Tatum --
DP: Art Tatum.
Skvělý Art Tatum --
DP: Art Tatum.
17:04
AO: -- who also was a pianist who couldn't see,
AO: -- což byl také nevidomý pianista,
17:06
and also, I think, like Derek,
a myslím, že stejně jako Derek,
17:08
thought that all the world was a piano,
považoval celý svět za piano,
17:09
so whenever Art Tatum plays something,
takže kdykoliv Art Tatum něco hraje,
17:11
it sounds like there's three pianos in the room.
zní to jako by byly v místnosti tři piana.
17:13
And here is Derek's take on Art Tatum's take on "Tiger Rag."
A tady je Derekova verze
Art Tatumovy verze "Chyťte tygra"
17:15
DP: "Tiger Rag."
DP: "Chyťte tygra".
17:21
(Music: "Tiger Rag")
(Hudba: "Chyťte tygra")
17:25
(Applause)
(Potlesk)
19:15
Translated by Zuzana Vobecka
Reviewed by Vladimír Harašta

▲Back to top

About the speakers:

Derek Paravicini - Musician
Pianist Derek Paravicini understands music systematically. Once a child prodigy, he’s matured into a creative musician, able to reimagine songs in ways few can.

Why you should listen

Derek Paravicini weighed half a kilogram when he was born, prematurely at just 25 weeks. Growing up blind and with severe autism, Paravicini had trouble communicating, but was fascinated by sound. He began teaching himself how to play the piano and, by 4-years-old, had taught himself an incredible catalogue of songs that he played with unusual technique. Soon, Paravicini began studying with Adam Ockelford, a teacher at the Linden Lodge School for the Blind in London, who saw in him the marks of a highly inventive musician. Paravicini gave his first concert at age 7 and, two years later, played the Barbican Hall.

Now in his thirties, Paravicini has continued to grow as a performer, with the ability to reimagine complex pieces of music even after only hearing them once. He was featured in the series Extraordinary People in the United Kingdom and, in the United States, on Stan Lee's Superhumans, which verified his musical ability and confirmed his savantism. Paravicini has also worked with composer Matthew King. The two have played improvised pieces on BBC Radio and collaborated on Blue, the first concerto ever composed for someone with learning impairment.

More profile about the speaker
Derek Paravicini | Speaker | TED.com
Adam Ockelford - Music teacher
A composer and music teacher who has long worked with children with special needs, Adam Ockelford is interested in the psychology of music.

Why you should listen

In the 1970s, Adam Ockelford began teaching music at the Linden Lodge School for the Blind in London. He was excited to find that many of his students showed tremendous talent for music. The experience drove a deep interest in how people intuitively understand music, and how this understanding is different for people with disabilities.

Ockelford is now a Professor of Music at the University of Roehampton, the Chair of Soundabout -- a charity which supports music education for children -- and founder of the AMBER Trust, which supports visually impaired children in their pursuit of music. He is also Secretary of the Society for Education, Music and Psychology Research (SEMPRE).

Ockelford has one student who he has taught since the 1980s—pianist Derek Paravicini, who gave his first concert at age 7. Now in his 30s, Paravicini stll regularly thrills audiences with his piano talents, with his mentor Ockelford at his side.

More profile about the speaker
Adam Ockelford | Speaker | TED.com