ABOUT THE SPEAKER
Thandie Newton - Actor
Swinging from Hollywood blockbusters to sensitive indie films, Thandie Newton brings thoughtfulness and delicate beauty to her work.

Why you should listen

Filmgoers first encountered Thandie Newton in the 1991 film Flirting, a tender and skin-crawlingly honest film about young love and budding identity. In her career since then, she’s brought that same intimate touch even to big Hollywood films (she was the moral center of Mission: Impossible II, for instance, and the quiet heart of the head-banging 2012), while maintaining a strong sideline in art films, like the acclaimed Crash and last year’s adaptation of Ntozake Shange’s For colored girls ...  

Born in England, her mother is Zimbabwean, and Newton is active in nonprofit work across the African continent. In 2008, she visited Mali for a campaign to bring clean water to six African nations, and as a V Day board member, Newton visited the Congo earlier this year to raise awareness of the chronic issue of sexual violence toward women and girls.

More profile about the speaker
Thandie Newton | Speaker | TED.com
TEDGlobal 2011

Thandie Newton: Embracing otherness, embracing myself

Թենդի Նյուտոն` Ընդունել ուրիշներին, որպեսզի ընդունես ինքդ քեզ:

Filmed:
3,029,159 views

Դերասանուհի Թենդի Նյուտոնը պատմում է իր պատմությունը, թե ինչպես է բացահայտել իր «տարբեր լինելը». նախ որպես մանուկ, ով մեծանում էր երկու միմյանցից շատ տարբեր մշակույթներում, և հետո որպես դերասանուհի, ով տարբեր դերեր էր խաղում: Շատ ջերմ, իմաստուն բանախոսություն, անմիջապես TEDGlobal 2011-ի բեմից:
- Actor
Swinging from Hollywood blockbusters to sensitive indie films, Thandie Newton brings thoughtfulness and delicate beauty to her work. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
Embracing otherness.
0
0
3000
Ընդունել այն ինչ տարբեր է:
00:18
When I first heard this theme,
1
3000
2000
Երբ առաջին անգամ լսեցի այս թեմայի մասի,
00:20
I thought, well, embracing otherness
2
5000
2000
Ես մտածեցի, որ ուրիշներին ընդունելու կարողությունը
00:22
is embracing myself.
3
7000
3000
նշանակում է ինքս ընդունում եմ նաև ինձ:
00:25
And the journey to that place
4
10000
2000
Եվ իմ «փոխըմբռնման ու ուրիշներին ընդունելու
00:27
of understanding and acceptance
5
12000
2000
ճանապարհորդությունը»
00:29
has been an interesting one for me,
6
14000
3000
շատ հետաքրքիր էր ինձ համար,
00:32
and it's given me an insight
7
17000
2000
որը ինձ հնարավորություն տվեց ներթափանցելու
00:34
into the whole notion of self,
8
19000
2000
ինքնության ամբողջական պատկերացման աշխարհը,
00:36
which I think is worth sharing with you today.
9
21000
4000
որի մասին, կարծում եմ արժե այսօր ձեզ պատմել:
00:40
We each have a self,
10
25000
2000
Մեզանից յուրաքանչյուս ունի մեր «Ես»-ը,
00:42
but I don't think that we're born with one.
11
27000
3000
բայց չեմ կարծում, որ մենք ծնվելու պահին ունենք այն:
00:45
You know how newborn babies
12
30000
2000
Գիտեք, թե ինչպես են նորածինները
00:47
believe they're part of everything;
13
32000
2000
հավատում, որ իրենք ամեն ինչի մաս են կազմում,
00:49
they're not separate?
14
34000
2000
և անբաժան են:
00:51
Well that fundamental sense of oneness
15
36000
3000
Բայց այդ հիմնային միասնականությունը
00:54
is lost on us very quickly.
16
39000
2000
շատ արագ է անհետանում մեզանում:
00:56
It's like that initial stage is over --
17
41000
2000
Կարծես թե, առաջին փուլը ավարտվեց.
00:58
oneness: infancy,
18
43000
2000
միասնականության զգացումը. մանկություն`
01:00
unformed, primitive.
19
45000
2000
չձևավորված, պարզունակ:
01:02
It's no longer valid or real.
20
47000
3000
Այն այլևս արժեքավոր կամ իրական չէր:
01:05
What is real is separateness,
21
50000
2000
Առանձնությունն է, որ իրական է:
01:07
and at some point in early babyhood,
22
52000
2000
Եվ այսպիսով, վաղ մանկության ինչ որ շրջանում,
01:09
the idea of self
23
54000
2000
«Ես»-ի գաղափարն
01:11
starts to form.
24
56000
2000
է սկսում ձևավորվել:
01:13
Our little portion of oneness is given a name,
25
58000
3000
Մեր փոքրիկ մենությանը անուն են տալիս,
01:16
is told all kinds of things about itself,
26
61000
3000
և մեր մասին ամեն տեսակի բաներ են ասում:
01:19
and these details,
27
64000
2000
Եվ այս մանրունքները,
01:21
opinions and ideas
28
66000
2000
կարծիքները ու գաղափարները,
01:23
become facts,
29
68000
2000
փաստեր են դառնում,
01:25
which go towards building ourselves,
30
70000
2000
որոնք սկսում են ձևավորել մեր «Ես»-ը
01:27
our identity.
31
72000
2000
մեր ինքնությունը:
01:29
And that self becomes the vehicle
32
74000
2000
Եվ այդ «Ես»-ը ծառայում է որպես տեղափողման միջոց
01:31
for navigating our social world.
33
76000
3000
այս սոցիալական աշխարհում կողմնորոշվելու համար:
01:34
But the self is a projection
34
79000
3000
Բայց «Ես»-ը դա ընդամենը պրոեկցիա է
01:37
based on other people's projections.
35
82000
2000
հիմնված այլ մարդկանց պրոեկցիաների վրա:
01:39
Is it who we really are?
36
84000
3000
Արդյոք դա է այն ինչ իրականում մենք ենք:
01:42
Or who we really want to be, or should be?
37
87000
3000
Կամ այն ինչ իսկապես ուզում ենք լինել, կամ պիտի որ լինենք:
01:45
So this whole interaction
38
90000
3000
Այսպիսով, այս ամբողջ փոխհարաբերությունները
01:48
with self and identity
39
93000
2000
«Ես»-ի և ինքնության հետ
01:50
was a very difficult one for me growing up.
40
95000
2000
շատ բարդ էին ինձ համար, երբ ես մեծանում էի:
01:52
The self that I attempted to take out into the world
41
97000
3000
Այն «Ես»-ը, որն ես ցանկանում էի աշխարհին ներկայացնել
01:55
was rejected over and over again.
42
100000
3000
անընդհատ մերժվում ու մերժվում էր:
01:58
And my panic
43
103000
2000
Եվ իմ խուճապը,
02:00
at not having a self that fit,
44
105000
2000
այն բանից, որ չունեի համապատասխան «Ես»
02:02
and the confusion that came
45
107000
2000
և շփոթմունքը, որ գալիս էր
02:04
from my self being rejected,
46
109000
2000
իմ «Ես»-ի մերժվելուց
02:06
created anxiety, shame
47
111000
3000
առաջացրել էր անհանգստություն և ամոթ
02:09
and hopelessness,
48
114000
2000
և հուսալքություն,
02:11
which kind of defined me for a long time.
49
116000
3000
որոնք երկար ժամանակ ինձ ուղեկցեցին:
02:14
But in retrospect,
50
119000
2000
Բայց երբ հետադարձ հայացք եմ գցում,
02:16
the destruction of my self was so repetitive
51
121000
3000
իմ «Ես»-ի ոչնչացումը այնքան հաճախ էր տեղի ունենում,
02:19
that I started to see a pattern.
52
124000
2000
որ ես սկսեցի որոշ մոդելներ նշմարել:
02:21
The self changed,
53
126000
3000
Իմ «Ես»-ը փոփոխվում էր,
02:24
got affected, broken, destroyed,
54
129000
3000
ազդվում, քանդվում
02:27
but another one would evolve --
55
132000
3000
բայց դրա փոխարեն մեկ այլն էր գլուխ բարձրացնում.
02:30
sometimes stronger,
56
135000
2000
երբեմն ուժեղ,
02:32
sometimes hateful,
57
137000
2000
երբեմն ատելությամբ լեցուն,
02:34
sometimes not wanting to be there at all.
58
139000
2000
երբեմն չցանկանալով ներկա գտնվել իմ իրականությունում:
02:36
The self was not constant.
59
141000
3000
Իմ «Ես»-ը կայուն չէր:
02:40
And how many times
60
145000
2000
դեռ քանի անգամ այն
02:42
would my self have to die
61
147000
2000
պիտի մահանար
02:44
before I realized
62
149000
2000
մինչև որ ես հասկանայի,
02:46
that it was never alive in the first place?
63
151000
3000
որ այն, նախ և առաջ, երբեք էլ կենդանի չի եղել:
02:49
I grew up on the coast of England
64
154000
2000
Ես մեծացել եմ Անգլիայում:
02:51
in the '70s.
65
156000
2000
70- ականներին:
02:53
My dad is white from Cornwall,
66
158000
3000
Իմ հայրը սպիտակ է` Քոռնվելից,
02:56
and my mom is black from Zimbabwe.
67
161000
4000
իսկ իմ մայրը սևական է Զիմբաբվեից:
03:00
Even the idea of us as a family
68
165000
2000
Մեր ընտանիք լինելու փաստն
03:02
was challenging to most people.
69
167000
3000
անգամ անընդունելի էր շատերի համար:
03:05
But nature had its wicked way,
70
170000
2000
Բայց դե բնությունը իր թույլ կողմերը ունի
03:07
and brown babies were born.
71
172000
2000
և խարնորդ երեխաներ էլ են ծնվում:
03:09
But from about the age of five,
72
174000
2000
Բայց մոտ հինգ տարեկանից
03:11
I was aware that I didn't fit.
73
176000
3000
ես արդեն գիտակցում էի, որ չեմ համապատասխանում իմ միջավայրին:
03:14
I was the black atheist kid
74
179000
3000
Ես սեվական աթեիստ երեխա էի
03:17
in the all-white Catholic school run by nuns.
75
182000
3000
սպիտակների կաթոլիկ դպրոցում, որը կառավարվում էր միանձնուհիների կողմից:
03:20
I was an anomaly,
76
185000
2000
Ես անոմալիա էի:
03:22
and my self was rooting around for definition
77
187000
4000
Իմ «Ես»-ը անդադար կաղապար էր ման գալիս
03:26
and trying to plug in.
78
191000
3000
որ փորձեր պատսպարվել այդ կաղապարի մեջ:
03:29
Because the self likes to fit,
79
194000
2000
Քանի որ մեր «Ես»-ը միշտ սիրում է հարմարվել,
03:31
to see itself replicated,
80
196000
2000
կրկնօրինակել,
03:33
to belong.
81
198000
2000
պատկանել:
03:35
That confirms its existence
82
200000
2000
Դա հաստատում է նրա գոյությունը
03:37
and its importance.
83
202000
2000
և կարևորությունը:
03:39
And it is important.
84
204000
2000
Եվ դա կարևոր է:
03:41
It has an extremely important function.
85
206000
2000
Դա շատ կարևոր գործառույթ ունի:
03:43
Without it, we literally can't interface with others.
86
208000
4000
Առանց դրա, մենք պարզապես չենք կարող շփվել դիմացինի հետ:
03:47
We can't hatch plans
87
212000
2000
Մենք չենք կարող պլաններ ծրագրել
03:49
and climb that stairway of popularity,
88
214000
3000
և մագլցել հաջողության,
03:52
of success.
89
217000
2000
հայտնության աստիճաններով
03:54
But my skin color wasn't right.
90
219000
3000
Բայց իմ մաշկի գույնը այն չէր:
03:57
My hair wasn't right.
91
222000
2000
Իմ մազերը սխալ էին
03:59
My history wasn't right.
92
224000
2000
Իմ պատմությունն էլ էր սխալ:
04:01
My self became defined
93
226000
2000
Իմ «Ես»-ը սահմանվում էր
04:03
by otherness,
94
228000
2000
այլոց կողմից,
04:05
which meant that, in that social world,
95
230000
2000
որը նշանակում էր, որ հասարակության մեջ
04:07
I didn't really exist.
96
232000
2000
ես գոյություն չունեի:
04:09
And I was "other" before being anything else --
97
234000
3000
Եվ ես բոլորից տարբեր էի, մինչև անգամ որևէ կերպ գոյություն ունենալը
04:12
even before being a girl.
98
237000
3000
մինչև անգամ աղջիկ լինելը:
04:15
I was a noticeable nobody.
99
240000
3000
Ես տեսանելի ոչինչ էի:
04:18
Another world was opening up
100
243000
3000
Իմ համար մի ամբողջ նոր աշխարհ էր բացահայտվում
04:21
around this time:
101
246000
2000
այս ժամանակաշրջանում.
04:23
performance and dancing.
102
248000
3000
որը ներկայացումները ու պարն էին:
04:26
That nagging dread of self-hood
103
251000
3000
Ինքնահաստատմանն ուղղված այս սարսափելի անհանգստությունը
04:29
didn't exist when I was dancing.
104
254000
3000
գոյություն չուներ, երբ ես պարում էի:
04:32
I'd literally lose myself.
105
257000
3000
Ես պարզապես վերանում էի:
04:35
And I was a really good dancer.
106
260000
3000
Եվ ես իսկապես շատ լավ պարուհի էի:
04:38
I would put
107
263000
2000
Ես ներդնում էի
04:40
all my emotional expression
108
265000
2000
իմ ամբողջ զգացմունքային արտահայտումը
04:42
into my dancing.
109
267000
2000
իմ պարի մեջ:
04:44
I could be in the movement
110
269000
3000
Ես շարժման մեջ էի մտնում,
04:47
in a way that I wasn't able to be
111
272000
2000
այնպես, ինչպես որ չէի կարող
04:49
in my real life, in myself.
112
274000
3000
իմ իրական կյանքում, իմ ներսում...
04:52
And at 16,
113
277000
2000
Եվ 16 տարեկանում
04:54
I stumbled across another opportunity,
114
279000
3000
Ես մի հնարավորություն ստացա,
04:57
and I earned my first acting role in a film.
115
282000
4000
իմ առաջին դերը` կինոյում:
05:01
I can hardly find the words
116
286000
2000
Ես դժվարությամբ եմ բառեր գտնում
05:03
to describe the peace I felt
117
288000
3000
նկարագրելու այն հանգստությունը, որը
05:06
when I was acting.
118
291000
2000
զգում էի, երբ խաղում էի այդ դերը:
05:08
My dysfunctional self
119
293000
2000
Իմ անկարող ինքնությունը
05:10
could actually plug in
120
295000
2000
կարողանում էր տեղավորվել մեկ
05:12
to another self, not my own,
121
297000
2000
այդ «Ես»-ի մեջ, որը իմը չէր:
05:14
and it felt so good.
122
299000
3000
Եվ ես ինձ այնքան լավ էի զգում:
05:17
It was the first time that I existed
123
302000
2000
Դա առաջին անգամ էր, որ զգում էի, որ գոյություն ունեմ
05:19
inside a fully-functioning self --
124
304000
3000
ամբողջապես գործող «Ես»-ի մեջ,
05:22
one that I controlled,
125
307000
3000
«Ես», որին ես վերահսկում էի,
05:25
that I steered,
126
310000
2000
որին ես ղեկավարում էի,
05:27
that I gave life to.
127
312000
3000
ու որին կյանք էի տվել:
05:30
But the shooting day would end,
128
315000
2000
Բայց այս հիանալի օրը վերջանում էր
05:32
and I'd return
129
317000
2000
և ես վերադառնում էի
05:34
to my gnarly, awkward self.
130
319000
3000
իմ անճոռնի ու անճարակ «Ես»-ին:
05:37
By 19,
131
322000
3000
19 տարեկանում
05:40
I was a fully-fledged movie actor,
132
325000
2000
ես արդեն միանգամայն հասունացած կինոդերասան էի,
05:42
but still searching for definition.
133
327000
3000
բայց միևնույն է փնտրում էի կյանքում իմ տեղը:
05:45
I applied to read anthropology
134
330000
2000
Ես սովորում էի մարդաբանության բաժնում
05:47
at university.
135
332000
2000
Համալսարանում:
05:49
Dr. Phyllis Lee gave me my interview,
136
334000
3000
Դոկտոր Ֆիլիս Լին էր անցկացնում իմ հարցազրույցը,
05:52
and she asked me, "How would you define race?"
137
337000
4000
ու նա հարցրեց. «Ինչպես կսահմանես ռասան»
05:56
Well, I thought I had the answer to that one,
138
341000
2000
Դե, ես մտածում էի, որ ես այդ հարցի պատասխանը ունեի:
05:58
and I said, "Skin color."
139
343000
3000
Ես պատասխանեցի` Մաշկի գույնը:
06:01
"So biology, genetics?" she said.
140
346000
4000
«Ի նկատի ունեք կենսաբանությունը, ծագումնաբանությունը» նա հարցրեց:
06:05
"Because, Thandie, that's not accurate.
141
350000
2000
«Որովհետև Թանդի, դա ճշգրիտ չէ:
06:07
Because there's actually more genetic difference
142
352000
3000
Քանի որ, իրականում ավելի մեծ ծագումնաբանական տարբերություն կա
06:10
between a black Kenyan
143
355000
2000
Քենիացի սևամորթի
06:12
and a black Ugandan
144
357000
2000
և Ուգանդացի սևամորթի միջև
06:14
than there is between a black Kenyan
145
359000
3000
քան Քենիացի սևամորթի և
06:17
and, say, a white Norwegian.
146
362000
2000
սպիտակ Նորվեգացու միջև:
06:19
Because we all stem from Africa.
147
364000
2000
Քանի որ բոլորս էլ ծագում ենք Աֆրիկայից:
06:21
So in Africa,
148
366000
2000
Այսպիսով Աֆրիկայում
06:23
there's been more time
149
368000
2000
բավականին ժամանակ կար
06:25
to create genetic diversity."
150
370000
2000
ծագումնաբանական տարբերություն հաստատելու համար»:
06:27
In other words,
151
372000
2000
Այլ կերպ ասած
06:29
race has no basis
152
374000
2000
ռասան ոչ մի հիմք
06:31
in biological or scientific fact.
153
376000
3000
չունի կենսաբանական կամ գիտական փաստարկներում:
06:34
On the one hand, result.
154
379000
3000
Մյուս կողմից` արդյունք:
06:37
Right?
155
382000
2000
Այնպես չէ:
06:39
On the other hand, my definition of self
156
384000
3000
Մյուս կողմից իմ «Ես»-ի սահմանումը
06:42
just lost a huge chunk of its credibility.
157
387000
3000
մի քիչ կորցրեց իր իսկությունը:
06:45
But what was credible,
158
390000
2000
Բայց ինչ էր իրական,
06:47
what is biological and scientific fact,
159
392000
3000
ինչ է կենսաբանական և գիտական փաստարակը.
06:50
is that we all stem from Africa --
160
395000
3000
մենք բոլորս սերում ենք Աֆրիկայից,
06:53
in fact, from a woman called Mitochondrial Eve
161
398000
3000
մի կնոջից, որի անունն է Միտոչհոնդրալ Իվ
06:56
who lived 160,000 years ago.
162
401000
3000
ով ապրել է 160,000 տարի առաջ:
06:59
And race is an illegitimate concept
163
404000
3000
Եվ ռասան անօրինական գաղափար է,
07:02
which our selves have created
164
407000
2000
որը մենք ստեղծել ենք
07:04
based on fear and ignorance.
165
409000
4000
վախի ու արհամարանքի արդյունքում:
07:08
Strangely, these revelations
166
413000
2000
Տարօրիակորեն այս հայտնությունը
07:10
didn't cure my low self-esteem,
167
415000
3000
չփարատեց իմ ցածր ինքնագնահատականը,
07:13
that feeling of otherness.
168
418000
3000
այդ օտարի զգացումը:
07:16
My desire to disappear
169
421000
2000
Իմ անհետանալու ցանկությունը
07:18
was still very powerful.
170
423000
2000
դեռ շատ ուժեղ էր:
07:20
I had a degree from Cambridge;
171
425000
2000
Ես ավարտել էի Քեմբրիջը:
07:22
I had a thriving career,
172
427000
2000
Իմ կարիերան ծաղկում էր,
07:24
but my self was a car crash,
173
429000
3000
բայց իմ «Ես»-ը ջախջախված էր
07:27
and I wound up with bulimia
174
432000
2000
և ես Բուլիմիայով էի տառապում ու
07:29
and on a therapist's couch.
175
434000
2000
թերապեվտիկ բուժում էի ստանում:
07:31
And of course I did.
176
436000
2000
Դե իհարկե:
07:33
I still believed
177
438000
2000
Ես հավատում էի, որ
07:35
my self was all I was.
178
440000
2000
իմ «Ես»-ը այն ամենն է ինչ ես ունեմ:
07:37
I still valued self-worth
179
442000
2000
Ես դեռ իմ «ես»-ի կարևորությունը
07:39
above all other worth,
180
444000
2000
ամեն ինչից վեր էի դասում:
07:41
and what was there to suggest otherwise?
181
446000
3000
Բայց ինչ կար դրանում այդքան կարևոր ուրիշներին առաջարկելու:
07:44
We've created entire value systems
182
449000
2000
Մենք ամբողջ արժեքային համակարգեր ենք ստեղծել
07:46
and a physical reality
183
451000
2000
և նյութական իրականություն
07:48
to support the worth of self.
184
453000
2000
ես-ի կարևորությունը հաստատելու համար:
07:50
Look at the industry for self-image
185
455000
2000
հապա մի նայեք արդյունաբերությանը
07:52
and the jobs it creates,
186
457000
2000
և դրա ստեղծած աշխատատեղերին,
07:54
the revenue it turns over.
187
459000
3000
և ստեղծած շահույթին:
07:57
We'd be right in assuming
188
462000
2000
Մենք իրավացի կլինենք եթե ենթադրենք, որ
07:59
that the self is an actual living thing.
189
464000
2000
«Ես»-ը իսկապես կենդանի բան է:
08:01
But it's not. It's a projection
190
466000
3000
Բայց դա այդպես չէ, այն պարզապես պրոեկցիա է,
08:04
which our clever brains create
191
469000
2000
որը ստեղծվում է մեր խելացի ուղեղների կողմից
08:06
in order to cheat ourselves
192
471000
2000
մեզ խաբելու համար
08:08
from the reality of death.
193
473000
3000
մահվան իրականությունից շեղելու համար:
08:12
But there is something
194
477000
2000
Բայց մի բան կա,
08:14
that can give the self
195
479000
2000
որ կարող է «Ես»-ին
08:16
ultimate and infinite connection --
196
481000
3000
հիմնականորեն և հավերժ կապել...
08:19
and that thing is oneness,
197
484000
2000
և դա նրա միասնությունն է
08:21
our essence.
198
486000
2000
մեր էության հետ:
08:23
The self's struggle
199
488000
2000
Մեր «Ես»-ը պայքարում է
08:25
for authenticity and definition
200
490000
2000
ինքնասահմանման ու վավերականացման համար,
08:27
will never end
201
492000
2000
որը երբեք չի կարող ավարտվել
08:29
unless it's connected to its creator --
202
494000
2000
մինչև որ չմիաձուլվի իր ստեղծողի
08:31
to you and to me.
203
496000
3000
իմ ու ձեր հետ:
08:34
And that can happen with awareness --
204
499000
3000
Եվ դա կարող է պատահել միայն
08:37
awareness of the reality of oneness
205
502000
3000
մեր միասնության
08:40
and the projection of self-hood.
206
505000
3000
և «Ես»-ի պրոեկցիայի իրականության գիտակցման դեպքում:
08:43
For a start, we can think about
207
508000
2000
Սկզբի համար կարող եք հիշել
08:45
all the times when we do lose ourselves.
208
510000
3000
այն բոլոր ժամանակների մասին, երբ մոռացել ենք մեր «Ես»-ի մասին:
08:48
It happens when I dance,
209
513000
2000
դա տեղի է ունենում, երբ ես պարում եմ
08:50
when I'm acting.
210
515000
2000
կամ երբ խաղում եմ:
08:52
I'm earthed in my essence,
211
517000
2000
Ես մտնում եմ իմ իրական էության մեջ,
08:54
and my self is suspended.
212
519000
3000
և իմ «ես»-ի փնտրտուքը հետաձգվում է:
08:57
In those moments,
213
522000
2000
Երբեմն
08:59
I'm connected to everything --
214
524000
2000
ես միձուլվում եմ ամեն ինչի հետ.
09:01
the ground, the air,
215
526000
3000
հողի, օդի,
09:04
the sounds, the energy from the audience.
216
529000
2000
ձայների և հանդիսատեսից եկող էներգիայի հետ:
09:06
All my senses are alert and alive
217
531000
4000
Իմ բոլոր զգայարաններն արթուն են և զգոն
09:10
in much the same way as an infant might feel --
218
535000
3000
ինչպես որ մանուկը կարող է զգալ
09:13
that feeling of oneness.
219
538000
3000
այդ զգացմունքը:
09:16
And when I'm acting a role,
220
541000
3000
Ու երբ ես որևէ դեր եմ խաղում,
09:19
I inhabit another self,
221
544000
2000
ես մեկ այլ «Ես»-ի մեջ եմ մտնում,
09:21
and I give it life for awhile,
222
546000
2000
և որոշ ժամակով կյանք եմ շնորհում նրան:
09:23
because when the self is suspended
223
548000
3000
Որովհետև, երբ «Ես»-ի փնտրտուքը կասեցվում է
09:26
so is divisiveness
224
551000
2000
կասեցվում է նաև մեր պառակտումը
09:28
and judgment.
225
553000
2000
և դատողությունը:
09:30
And I've played everything
226
555000
2000
Եվ ես ամեն տեսակի դերեր եմ խաղացել
09:32
from a vengeful ghost in the time of slavery
227
557000
2000
սկսած վրիժառու ուրվականից ստրկատիրական ժամանակաշրջանից ու վերջացրած
09:34
to Secretary of State in 2004.
228
559000
4000
Պետ-քարտուղարով, որը 2004-ին էր:
09:38
And no matter how other
229
563000
2000
Եվ բոլորովին կարևոր չէ, թե այս բոլոր
09:40
these selves might be,
230
565000
2000
«Ես»-երը ինչպիսին են,
09:42
they're all related in me.
231
567000
4000
նրանք բոլորն էլ ինչ որ կերպ կապված են ինձ հետ:
09:46
And I honestly believe
232
571000
2000
Եվ ես ազնվորեն հավատում եմ
09:48
the key to my success as an actor
233
573000
2000
որ իմ որպես դերասանի հաջողության գրավական
09:50
and my progress as a person
234
575000
2000
և իմ անհատականության զարգացման գրավականը
09:52
has been the very lack of self
235
577000
3000
«Ես»-ի բացակայությունն է եղել,
09:55
that used to make me feel
236
580000
2000
որը ստիպում էր ինձ
09:57
so anxious and insecure.
237
582000
2000
անհանգստանալ և անապահով զգալ:
09:59
I always wondered
238
584000
2000
Ես երբեմն մտածում էի,
10:01
why I could feel others' pain so deeply,
239
586000
4000
ինչու էի մեկ ուրիշի ցավը այդքան խորությամբ զգում,
10:05
why I could recognize
240
590000
2000
ինչու էի զգում
10:07
the somebody in the nobody.
241
592000
3000
ինչ-որ մեկին ոչ մեկի մեջ:
10:10
It's because I didn't have a self to get in the way.
242
595000
4000
Որովհետև ես իմ սեփական ինքնությունը չունեի դրա մեջ մտնելու համար:
10:14
I thought I lacked substance,
243
599000
3000
Ես մտածում էի, որ ես ինքնություն չունեի,
10:17
and the fact that I could feel others'
244
602000
2000
և փաստը, որ ես զգում էի մնացածներին
10:19
meant that I had nothing of myself to feel.
245
604000
3000
նշանակում էր, որ ես ինքս ոչինչ չունեի զգալու:
10:22
The thing that was a source of shame
246
607000
3000
Այն ինչ ամոթի տեղիք էր տալիս,
10:25
was actually a source of enlightenment.
247
610000
3000
իրականում կրթության տեղիք էր տալիս:
10:28
And when I realized
248
613000
2000
Եվ երբ հասկացա
10:30
and really understood
249
615000
2000
և իսկապես գիտակցեցի,
10:32
that my self is a projection and that it has a function,
250
617000
3000
որ «Ես»-ը պարզապես պրոեկցիա է և իր դերը ունի
10:35
a funny thing happened.
251
620000
2000
զարմանալի բան պատահեց:
10:37
I stopped giving it so much authority.
252
622000
2000
Ես դադարեցի դրան այդքան մեծ լիազորություններ տալ:
10:39
I give it its due.
253
624000
2000
Ես իհարկե տալիս էի նրան ինչ անհրաժեշտ է
10:41
I take it to therapy.
254
626000
2000
և թերապեվտի մոտ էի տանում:
10:43
I've become very familiar
255
628000
2000
Ես նույնիս շատ հայտնի դարձա
10:45
with its dysfunctional behavior.
256
630000
2000
իմ տարօրինակ վարվելակերպով:
10:47
But I'm not ashamed of my self.
257
632000
3000
Բայց ես ինձնից չեմ ամաչում:
10:50
In fact, I respect my self
258
635000
2000
Իրականում ես հարգում եմ իմ «ես»-ին
10:52
and its function.
259
637000
2000
և իր դերը:
10:54
And over time and with practice,
260
639000
3000
Եվ ժամանակի ընթացքում,
10:57
I've tried to live
261
642000
2000
ես փորձեցի ապրել
10:59
more and more from my essence.
262
644000
2000
ավելի շատ հետևելով իմ էությանը:
11:01
And if you can do that,
263
646000
3000
Եվ եթե կարող եք դա անել
11:04
incredible things happen.
264
649000
2000
անհավանական բաներ են պատահում:
11:06
I was in Congo in February,
265
651000
3000
Ես Փետրվարին Կոնգոյում էի,
11:09
dancing and celebrating
266
654000
2000
Մենք պարում ու տոնում էինք
11:11
with women who've survived
267
656000
2000
կանանց հետ, ովքեր փրկվել էին
11:13
the destruction of their selves
268
658000
2000
իրենց էության կործանումից
11:15
in literally unthinkable ways --
269
660000
3000
բառացիորեն աներևակայելի եղանակներով.
11:18
destroyed because other brutalized, psychopathic selves
270
663000
3000
կործանում, որի պատճառը ուրիշների դաժան ու հոգեկան խանգարումով «Ես»-երն են
11:21
all over that beautiful land
271
666000
3000
այդ գեղեցիկ երկրում, որտեղ
11:24
are fueling our selves' addiction
272
669000
3000
մեր «Ես»-երի կախվածությունը
11:27
to iPods, Pads, and bling,
273
672000
3000
iPod-երից, Pad-երից և bling-երից,
11:30
which further disconnect ourselves
274
675000
2000
որոնք մեզ հեռացնում են
11:32
from ever feeling their pain,
275
677000
2000
երբևէ զգալու նրանց ցավը,
11:34
their suffering,
276
679000
2000
նրանց տառապանքը,
11:36
their death.
277
681000
2000
նրանց մահը:
11:38
Because, hey,
278
683000
2000
Որովհետեվ, հեյ
11:40
if we're all living in ourselves
279
685000
2000
եթե մենք բոլորս ապրում ենք մեր մտքում
11:42
and mistaking it for life,
280
687000
2000
և շփոթում ենք դա իրական կյանքի հետ,
11:44
then we're devaluing
281
689000
2000
ապա մենք չենք գնահատում
11:46
and desensitizing life.
282
691000
2000
և չենք զգում կյանքը:
11:48
And in that disconnected state,
283
693000
2000
Եվ այդ կղզիացած իրավիճակում,
11:50
yeah, we can build factory farms with no windows,
284
695000
4000
իսկապես, մենք կարող ենք ագարակներում առանց պատուհանների գործարաններ կառուցել,
11:54
destroy marine life
285
699000
2000
ավերել անդրծովյա աշխարհը
11:56
and use rape as a weapon of war.
286
701000
3000
և բռնաբարությունը կռվում որպես զենք օգտագործել:
12:00
So here's a note to self:
287
705000
3000
Այսպիսով ահա դիմում «Ես»-ին`
12:03
The cracks have started to show
288
708000
2000
Ճաքեր են սկսել երևալ
12:05
in our constructed world,
289
710000
3000
մեր «գծագրված» աշխարհում
12:08
and oceans will continue
290
713000
2000
և օվկիանոսները շարունակելու են
12:10
to surge through the cracks,
291
715000
2000
ծորալու այդ ճաքերից,
12:12
and oil and blood,
292
717000
3000
նաև նավթ և արյան
12:15
rivers of it.
293
720000
3000
գետեր էլ պիտի հոսեն:
12:18
Crucially, we haven't been figuring out
294
723000
2000
Բայց ամենակարևորը, որ մենք այդպես էլ չենք հասկացել
12:20
how to live in oneness
295
725000
2000
ինչպես հաշտվելով ապրենք ինքներս մեր հետ
12:22
with the Earth and every other living thing.
296
727000
3000
այդ աշխարհի և բոլոր այլ կենդանի արարածների հետ:
12:25
We've just been insanely trying to figure out
297
730000
3000
Մենք պարզապես խելագարի նման փորձում ենք հասկանալ
12:28
how to live with each other -- billions of each other.
298
733000
3000
ինչպես ապրել միմյանց հետ. միլիարդավար այլոց հետ:
12:31
Only we're not living with each other;
299
736000
2000
Պարզապես մենք միմյանց հետ չենք կարողանում ապրել,
12:33
our crazy selves are living with each other
300
738000
3000
քանի որ մեր խելագար <<Ես>>-երն են ապրում միմյանց հետ և
12:36
and perpetuating an epidemic
301
741000
2000
հավերժական կղզիացման
12:38
of disconnection.
302
743000
3000
համաճարակ են ստեղծում:
12:41
Let's live with each other
303
746000
3000
Եկեք սկսենք ապրել միմյանց հետ
12:44
and take it a breath at a time.
304
749000
3000
և եկեք շունչ քաշենք ժամանակ առ ժամանակ:
12:47
If we can get under that heavy self,
305
752000
4000
Եթե կարողանաք մտնել այդ ուժեղ «Ես»-ի մեջ
12:51
light a torch of awareness,
306
756000
2000
վառենք իրազեկության կանթեղը,
12:53
and find our essence,
307
758000
2000
և իսկապես բացահայտենք մեր էությունը,
12:55
our connection to the infinite
308
760000
2000
մենք կարող ենք վերականգնել կապը բազում և
12:57
and every other living thing.
309
762000
3000
ամեն մի ապրող էակի հետ:
13:00
We knew it from the day we were born.
310
765000
2000
Մենք գիտեինք դա մեր ծնված օրվանից:
13:02
Let's not be freaked out
311
767000
2000
Եկեք չվախենանք ճշմարտությունից
13:04
by our bountiful nothingness.
312
769000
3000
ու մեր ոչինչ չներկայացնելու փաստից.
13:07
It's more a reality
313
772000
2000
Դա ավելի իրական է
13:09
than the ones our selves have created.
314
774000
2000
քան այն, ինչ ինքներս մեր համար հնարում ենք:
13:11
Imagine what kind of existence we can have
315
776000
4000
Պատկերացնում եք թե մենք ինչ կյանքով կարող ենք ապրել,
13:15
if we honor inevitable death of self,
316
780000
4000
եթե հաշտվենք մեր «Ես»-ի անխուսափելի մահվան հետ,
13:19
appreciate the privilege of life
317
784000
4000
գնահատեինք կյանքի առավելությունը
13:23
and marvel at what comes next.
318
788000
4000
ու հիանայինք գալիք հնարավորություններով:
13:27
Simple awareness is where it begins.
319
792000
3000
Պարզագույն իրազեկությունը այն է, ինչից կարող ենք սկսել:
13:30
Thank you for listening.
320
795000
2000
Շնորհակալ եմ, որ լսեցիք:
13:32
(Applause)
321
797000
17000
(Ծափահարություններ)
Translated by Kristine Sargsyan
Reviewed by Jhora Zakaryan

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Thandie Newton - Actor
Swinging from Hollywood blockbusters to sensitive indie films, Thandie Newton brings thoughtfulness and delicate beauty to her work.

Why you should listen

Filmgoers first encountered Thandie Newton in the 1991 film Flirting, a tender and skin-crawlingly honest film about young love and budding identity. In her career since then, she’s brought that same intimate touch even to big Hollywood films (she was the moral center of Mission: Impossible II, for instance, and the quiet heart of the head-banging 2012), while maintaining a strong sideline in art films, like the acclaimed Crash and last year’s adaptation of Ntozake Shange’s For colored girls ...  

Born in England, her mother is Zimbabwean, and Newton is active in nonprofit work across the African continent. In 2008, she visited Mali for a campaign to bring clean water to six African nations, and as a V Day board member, Newton visited the Congo earlier this year to raise awareness of the chronic issue of sexual violence toward women and girls.

More profile about the speaker
Thandie Newton | Speaker | TED.com