ABOUT THE SPEAKER
Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com
TEDIndia 2009

Pranav Mistry: The thrilling potential of SixthSense technology

Պրանավ Միստրի՝ «Վեցերորդ զգայարան» տեխնոլոգիայի ապշեցնող պոտենցիալը

Filmed:
18,689,186 views

TEDIndia-ի ընթացքում Պրանավ Միստրին ցուցադրում է մի քանի գործիքներ, որոնց շնորհիվ հնարավոր է դառնում կազմակերպել ֆիզիկական աշխարհի հաղորդակցումը թվայինի հետ, ապա ծանոթացնում է իր «Վեցերորդ զգայարան» (SixthSense) սարքի հետ և ցուցադրում է նոր, պատկերացումներից վեր, «թղթյա» դյուրակիր համակարգիչը: Բեմից պատասխանելով հարցերին՝ Միստրին խոստանում է, որ բաց կերպով (open-source) կտարածի տեխնոլոգիայի ծրագրային կոդը, որպեսզի այդ հնարավորությունները հասանելի դառնան բոլորի համար:
- Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
We grew up
0
0
2000
Մենք մեծացել ենք
00:17
interacting with the physical objects around us.
1
2000
3000
շրջապատված լինելով տարբեր ֆիզիկական առարկաներով:
00:20
There are an enormous number of them
2
5000
2000
Ամեն օր
00:22
that we use every day.
3
7000
2000
մենք օգտագործում ենք հազարավոր իրեր
00:24
Unlike most of our computing devices,
4
9000
3000
ի տարբերություն մեր համակարգչային սարքերի մեծամասնության,
00:27
these objects are much more fun to use.
5
12000
3000
այս առարկաների օգտագործումը ավելի հաճելի է:
00:30
When you talk about objects,
6
15000
3000
Երբ խոսում ես մի առարկայի մասին,
00:33
one other thing automatically comes attached to that thing,
7
18000
3000
մտքին ինքնաբերաբար գալիս է մի այլ բան, որ կապված է դրա հետ,
00:36
and that is gestures:
8
21000
2000
և դա ժեստերն են,
00:38
how we manipulate these objects,
9
23000
2000
որոնց միջոցով մենք փոխազդում ենք այդ առարկաների հետ
00:40
how we use these objects in everyday life.
10
25000
3000
և կիրառում դրանք առօրյա կյանքում:
00:43
We use gestures not only to interact with these objects,
11
28000
3000
Մենք օգտագործում ենք ժեստեր ոչ միայն առարկաների հետ առընչվելիս,
00:46
but we also use them to interact with each other.
12
31000
2000
այլ նաև միմյանց հետ շփվելիս:
00:48
A gesture of "Namaste!", maybe, to respect someone,
13
33000
3000
«Նամաստե»-ի ժեստը համարվում է հարգանքի նշան ուրիշի նկատմամբ,
00:51
or maybe --
14
36000
1000
կամ օրինակ՝
00:52
in India I don't need to teach a kid that this means
15
37000
2000
Հնդկաստանում ամեն երեխա գիտի,
00:54
"four runs" in cricket.
16
39000
2000
որ կրիկետում սա «չորսն» է :
00:56
It comes as a part of our everyday learning.
17
41000
3000
Այս ամենը դարձել է մեր առօրյա կյանքի մասը:
00:59
So, I am very interested,
18
44000
2000
Այսպես, ինձ սկսեց հետաքրքրել,
01:01
from the beginning, that how --
19
46000
2000
թե հենց սկզբից ինչպես...
01:03
how our knowledge
20
48000
2000
ի՞նչպես մեր գիտելիքները
01:05
about everyday objects and gestures,
21
50000
2000
առօրյա առարկաների և ժեստերի մասին
01:07
and how we use these objects,
22
52000
2000
և նրանց օգտագործման միջոցները
01:09
can be leveraged to our interactions with the digital world.
23
54000
3000
կարող են կիրառվել թվային աշխարհի հետ փոխազդեցության ժամանակ:
01:12
Rather than using a keyboard and mouse,
24
57000
3000
Ինչո՞ւ ստեղնաշարի և մկնիկի փոխարեն
01:15
why can I not use my computer
25
60000
3000
ես չօգտագործեմ իմ համակարգիչը,
01:18
in the same way that I interact in the physical world?
26
63000
3000
այնպես, ինչպես ես ներգործում եմ ֆիզիկական աշխարհի հետ:
01:21
So, I started this exploration around eight years back,
27
66000
3000
Այսպիսով, 8 տարի առաջ ես սկսեցի հետազոտել սա,
01:24
and it literally started with a mouse on my desk.
28
69000
3000
և ամեն ինչ սկսվեց իմ սեղանի վրա գտնվող մկնիկից:
01:27
Rather than using it for my computer,
29
72000
3000
Իմ համակարգչի համար օգտագործելու փոխարեն
01:30
I actually opened it.
30
75000
3000
ես պարզապես քանդեցի այն:
01:33
Most of you might be aware that, in those days,
31
78000
2000
Ձեզանից շատերը երևի տեղյակ կլինեն, որ այն ժամանակ
01:35
the mouse used to come with a ball inside,
32
80000
2000
մկնիկները դեռ գնդիկավոր էին
01:37
and there were two rollers
33
82000
2000
և ունեին երկու պտուտակ,
01:39
that actually guide the computer where the ball is moving,
34
84000
3000
որոնք համակարգչին փոխանցում էին տեղեկություն գնդիկի շարժման մասին
01:42
and, accordingly, where the mouse is moving.
35
87000
2000
և համապատասխանորեն՝ մկնիկի շարժման մասին:
01:44
So, I was interested in these two rollers,
36
89000
3000
Այսպիսով, ինձ հետաքրքրեցին այդ երկու պտուտակները։
01:47
and I actually wanted more, so I borrowed another mouse from a friend --
37
92000
3000
Բայց ինձ հարկավոր էին ավելի շատ պտուտակներ, և ես վերցրեցի մեկ ուրիշ մկնիկ իմ ընկերոջից
01:50
never returned to him --
38
95000
2000
ու այդպես էլ ետ չվերադարձրեցի այն:
01:52
and I now had four rollers.
39
97000
2000
Հիմա ունեի արդեն չորս պտուտակ:
01:54
Interestingly, what I did with these rollers is,
40
99000
3000
Հետաքրքիրն այն է, թե ինչպես ես կիրառեցի այդ պտուտակները՝
01:57
basically, I took them off of these mouses
41
102000
3000
պարզապես հանեցի դրանք մկնիկներից
02:00
and then put them in one line.
42
105000
2000
և շարեցի մի գծով:
02:02
It had some strings and pulleys and some springs.
43
107000
3000
Նրանք ունեին տարբեր զսպանակներ և հանգույցներ:
02:05
What I got is basically a gesture interface device
44
110000
3000
Արդյունքում ես ստացա մի սարք,
02:08
that actually acts as a motion-sensing device
45
113000
4000
որը կարողանում էր զգալ շարժումները
02:12
made for two dollars.
46
117000
2000
և արժեր ընդամենը 2 դոլար:
02:14
So, here, whatever movement I do in my physical world
47
119000
3000
Այսպիսով, այն բոլոր շարժումները, որ ես անում էի ֆիզիկական աշխարհում
02:17
is actually replicated inside the digital world
48
122000
3000
կրկնօրինակվում էին թվային աշխարհում՝
02:20
just using this small device that I made, around eight years back,
49
125000
3000
ունենալով միայն այդ փոքր սարքը ձեռքի տակ, որը ես պատրաստեցի 8 տարի առաջ,
02:23
in 2000.
50
128000
2000
2000 թվականին։
02:25
Because I was interested in integrating these two worlds,
51
130000
2000
Քանի որ ես հետաքրքրված էի նրանում, թե ինչպես միացնեմ այդ երկու աշխարհները,
02:27
I thought of sticky notes.
52
132000
2000
մտքիս եկան գրառումների համար օգտագործվող կպչուն թղթերը։
02:29
I thought, "Why can I not connect
53
134000
3000
Ես մտածեցի. «Ինչո՞ւ չմիացնեմ
02:32
the normal interface of a physical sticky note
54
137000
2000
կպչուն թղթի սովորական մակերեսը
02:34
to the digital world?"
55
139000
2000
թվային աշխարհի հետ»։
02:36
A message written on a sticky note to my mom
56
141000
2000
Մայրիկիս ուղղված հաղորդագրությունը
02:38
on paper
57
143000
1000
այս թղթի վրա
02:39
can come to an SMS,
58
144000
2000
կարելի էր ուղարկել SMS-ի միջոցով,
02:41
or maybe a meeting reminder
59
146000
2000
կամ հանդիպման մասին հիշեցումը` հեռախոսի մեջ
02:43
automatically syncs with my digital calendar --
60
148000
2000
ավտոմատ կարող է գրանցվել իմ թվային օրացույցի մեջ։
02:45
a to-do list that automatically syncs with you.
61
150000
3000
Ստացվում է թվային օրագիր, որը միշտ քեզ հետ է։
02:48
But you can also search in the digital world,
62
153000
3000
Բայց թվային աշխարհում կարելի է նաև ինչ-որ բաներ որոնել,
02:51
or maybe you can write a query, saying,
63
156000
2000
օրինակ, կարող եք անել հարցում, ենթադրենք՝
02:53
"What is Dr. Smith's address?"
64
158000
2000
«Ո՞րտեղ է ապրում դոկտոր Սմիթը»,
02:55
and this small system actually prints it out --
65
160000
2000
և համակարգը իսկույն կբերի որոնման արդյունքները։
02:57
so it actually acts like a paper input-output system,
66
162000
2000
Փաստորեն, ստացվում է թղթի վրա կատարվող նույն ելքի ու մուտքի գործընթացը,
02:59
just made out of paper.
67
164000
3000
բայց առանց թղթի առկայության։
03:05
In another exploration,
68
170000
2000
Մեկ ուրիշ փորձարկման ժամանակ
03:07
I thought of making a pen that can draw in three dimensions.
69
172000
3000
ես մտածում էի ստեղծել մի գրիչ, որը կգրեր եռաչափ տարածության մեջ։
03:10
So, I implemented this pen
70
175000
2000
Այսպիսով, ես ստեղծեցի այս գրիչը,
03:12
that can help designers and architects
71
177000
2000
որը կօգնի դիզայներներին և ճարտարապետներին
03:14
not only think in three dimensions,
72
179000
2000
ոչ միայն մտածել եռաչափ տարածության մեջ,
03:16
but they can actually draw
73
181000
2000
այլ նաև նկարել,
03:18
so that it's more intuitive to use that way.
74
183000
2000
ինչը բավականին հեշտացնում է գործընթացը։
03:20
Then I thought, "Why not make a Google Map,
75
185000
2000
Հետո ես մտածեցի. «Ի՞նչու չստեղծել Google Maps,
03:22
but in the physical world?"
76
187000
2000
բայց ֆիզիկական աշխարհում»։
03:24
Rather than typing a keyword to find something,
77
189000
3000
Որևէ բան գտնելու համար բանալիային բառեր տպելու փոխարեն
03:27
I put my objects on top of it.
78
192000
2000
ես տեղադրում եմ իրերը այս մակերեսին։
03:29
If I put a boarding pass, it will show me where the flight gate is.
79
194000
3000
Եթե տեղադրեմ ավիատոմսը, ապա այն ցույց կտա, թե որտեղ է իմ թռիչքի նստեցումը։
03:32
A coffee cup will show where you can find more coffee,
80
197000
3000
Սուրճի բաժակը ցույց կտա, թե որտեղից կարելի է գնել սուրճ,
03:35
or where you can trash the cup.
81
200000
2000
կամ որտեղ է գտնվում աղբամանը։
03:37
So, these were some of the earlier explorations I did because
82
202000
3000
Այս բոլորը եղել են իմ առաջին քայլերը, քանի որ
03:40
the goal was to connect these two worlds seamlessly.
83
205000
3000
ես ցանկանում էի պարզապես միավորել երկու աշխարհները։
03:44
Among all these experiments,
84
209000
2000
Բոլոր այս փորձարկումների մեջ
03:46
there was one thing in common:
85
211000
2000
կա մի ընդհանուր բան.
03:48
I was trying to bring a part of the physical world to the digital world.
86
213000
4000
ես փորձում էի ֆիզիկական աշխարհը դարձնել թվայինի մի մասնիկը։
03:52
I was taking some part of the objects,
87
217000
3000
Ես վերցնում էի որոշակի առարկաների մասեր,
03:55
or any of the intuitiveness of real life,
88
220000
3000
կամ որևէ շարժումներ իրական աշխարհից
03:58
and bringing them to the digital world,
89
223000
3000
և միացնում դրանք թվային աշխարհին,
04:01
because the goal was to make our computing interfaces more intuitive.
90
226000
3000
քանզի նպատակը այն էր, որ համակարգչային ինտերֆեյսները ավելի ինտուիտիվ դառնան։
04:04
But then I realized that we humans
91
229000
2000
Բայց հետո ես հասկացա, որ մարդկանց
04:06
are not actually interested in computing.
92
231000
3000
այդքան էլ չեն հետաքրքրում համակարգիչները։
04:09
What we are interested in is information.
93
234000
3000
Մեզ ավելի շատ հետաքրքրում է տեղեկատվությունը։
04:12
We want to know about things.
94
237000
2000
Մենք ցանկանում ենք իմանալ տարբեր բաների մասին,
04:14
We want to know about dynamic things going around.
95
239000
2000
տեղյակ լինել աշխարհում արագ փոփոխող երևույթների մասին։
04:16
So I thought, around last year -- in the beginning of the last year --
96
241000
5000
Այսպիսով, անցյալ տարի, ավելի ճիշտ անցյալ տարվա սկզբից,
04:21
I started thinking, "Why can I not take this approach in the reverse way?"
97
246000
3000
ես սկսեցի մտածել. «Ինչո՞ւ չփոխեմ ուղղությունը դեպի հակառակ կողմ»։
04:24
Maybe, "How about I take my digital world
98
249000
3000
Միգուցե. «Ֆիզիկական աշխարհը գունավորել
04:27
and paint the physical world with that digital information?"
99
252000
5000
այդ էլեկտրոնային տեղեկատվությամբ` թվային աշխարհի միջոցով»:
04:32
Because pixels are actually, right now, confined in these rectangular devices
100
257000
4000
Պիկսելներն այժմ տեղադրված են այս ուղղանկյուն սարքերի մեջ,
04:36
that fit in our pockets.
101
261000
2000
որոնք տեղավորվում են գրպանի մեջ։
04:38
Why can I not remove this confine
102
263000
3000
Ինչո՞ւ չազատվել այս սահմաններից
04:41
and take that to my everyday objects, everyday life
103
266000
3000
և ուղղակի փոխանցել դրանք իմ առօրյա կյանքի իրերին
04:44
so that I don't need to learn the new language
104
269000
2000
այնպես, որ ես պարտավոր չլինեմ սովորել նոր լեզուներ,
04:46
for interacting with those pixels?
105
271000
3000
որպեսզի կարողանամ աշխատել այս պիկսելների հետ։
04:50
So, in order to realize this dream,
106
275000
2000
Այսպիսով, որպեսզի իրականացնեմ իմ այս երազանքը
04:52
I actually thought of putting a big-size projector on my head.
107
277000
3000
ես մտածում էի մի մեծ պրոյեկտոր տեղադրել գլխիս վրա։
04:55
I think that's why this is called a head-mounted projector, isn't it?
108
280000
3000
Կարծում եմ, սա է պատճառը, որ այն անվանում են գլխավերևի պրոյեկտոր, այդպես չէ՞։
04:58
I took it very literally,
109
283000
2000
Ես հենց այդպես էլ վարվեցի.
05:00
and took my bike helmet,
110
285000
2000
վերցրեցի իմ հեծանիվի սաղավարտը
05:02
put a little cut over there so that the projector actually fits nicely.
111
287000
3000
և պրոյեկտորի համար փոքր անցք արեցի նրա վրա։
05:05
So now, what I can do --
112
290000
2000
Եվ այսպես, հիմա ես կարողանում էի
05:07
I can augment the world around me with this digital information.
113
292000
4000
հավելել իմ շրջակա միջավայրը թվային տեղեկատվությամբ։
05:11
But later,
114
296000
2000
Բայց ավելի ուշ
05:13
I realized that I actually wanted to interact with those digital pixels, also.
115
298000
3000
ես հասկացա, որ ցանկանում եմ նաև ներգործել այդ թվային պիկսելների հետ։
05:16
So I put a small camera over there,
116
301000
2000
Ես սարքին ավելացրեցի նաև տեսախցիկ,
05:18
that acts as a digital eye.
117
303000
2000
որն աշխատում էր իբրև էլեկտրոնային աչք։
05:20
Later, we moved to a much better,
118
305000
2000
Հետո մենք ավելի առաջ գնացինք
05:22
consumer-oriented pendant version of that,
119
307000
2000
պատրաստելով սարքի կոկիկ, կախովի տարբերակը,
05:24
that many of you now know as the SixthSense device.
120
309000
3000
որը շատերիդ ծանոթ է որպես «Վեցերորդ զգայարան» (SixthSense) սարք։
05:27
But the most interesting thing about this particular technology
121
312000
3000
Սակայն այս տեխնոլոգիայի մեջ ամենահետաքրքիրը կայանում է նրանում,
05:30
is that you can carry your digital world with you
122
315000
4000
որ կարող եք տեղափոխել սեփական էլեկտրոնային աշխարհը ձեզ հետ՝
05:34
wherever you go.
123
319000
2000
ուր էլ, որ գնաք։
05:36
You can start using any surface, any wall around you,
124
321000
3000
Դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած մակերես, ցանկացած պատ
05:39
as an interface.
125
324000
2000
որպես ինտերֆեյս։
05:41
The camera is actually tracking all your gestures.
126
326000
3000
Տեսախցիկը հետևում է ձեր բոլոր շարժումներին։
05:44
Whatever you're doing with your hands,
127
329000
2000
Ինչ էլ դուք անեք ձեր ձեռքերով՝
05:46
it's understanding that gesture.
128
331000
2000
այն կհասկանա:
05:48
And, actually, if you see, there are some color markers
129
333000
2000
Եվ, ինչպես տեսնում եք, կան տարբեր գույների նշիչներ,
05:50
that in the beginning version we are using with it.
130
335000
3000
որոնք մենք ամենասկզբում օգտագործում էինք։
05:53
You can start painting on any wall.
131
338000
2000
Դուք կարող եք սկսել նկարել ցանկացած պատի վրա:
05:55
You stop by a wall, and start painting on that wall.
132
340000
3000
Կանգնեք պատի առջև և սկսեք նկարել դրա վրա։
05:58
But we are not only tracking one finger, here.
133
343000
2000
Բայց այստեղ մենք միայն մեկ մատի չենք հետևում։
06:00
We are giving you the freedom of using all of both of your hands,
134
345000
4000
Դուք ազատ կարող եք օգտագործել ձեր երկու ձեռքերը։
06:04
so you can actually use both of your hands to zoom into or zoom out
135
349000
3000
Այսպիսով՝ երկու ձեռքերով կարելի է մեծացնել կամ փոքրացնել քարտեզի պատկերը
06:07
of a map just by pinching all present.
136
352000
2000
մատների սովորական շարժման միջոցով։
06:09
The camera is actually doing --
137
354000
3000
Եվ ի՞նչ է անում տեսախցիկը.
06:12
just, getting all the images --
138
357000
1000
այն բացի պատկերներ ստանալուց,
06:13
is doing the edge recognition and also the color recognition
139
358000
3000
ճանաչում է դրա եզրագծերն ու գույները,
06:16
and so many other small algorithms are going on inside.
140
361000
3000
և այլ փոքր ալգորիթմները:
06:19
So, technically, it's a little bit complex,
141
364000
2000
Տեխնիկապես այն մի քիչ բարդ է,
06:21
but it gives you an output which is more intuitive to use, in some sense.
142
366000
3000
բայց ընձեռում է ձեզ հնարավորություն ավելի ինտուիտիվ կերպով ստանալ տեղեկատվություն:
06:24
But I'm more excited that you can actually take it outside.
143
369000
3000
Բայց ամենից շատ ինձ դուր է գալիս այն, որ սարքը կարող եք օգտագործել ամենուր:
06:27
Rather than getting your camera out of your pocket,
144
372000
3000
Գրպանում տեսախցիկ կրելու փոխարեն,
06:30
you can just do the gesture of taking a photo
145
375000
3000
դուք կարող եք անել միայն լուսանկարման շարժումը
06:33
and it takes a photo for you.
146
378000
2000
և ստանալ պատկեր:
06:35
(Applause)
147
380000
4000
(Ծափահարություններ)
06:39
Thank you.
148
384000
1000
Շնորհակալություն:
06:41
And later I can find a wall, anywhere,
149
386000
2000
Այնուհետև գտնել մի պատ, որևէ ազատ տեղում,
06:43
and start browsing those photos
150
388000
2000
և սկսել նայել ստացված նկարները:
06:45
or maybe, "OK, I want to modify this photo a little bit
151
390000
2000
Կամ, «Լավ, ես ցանկանում եմ այս նկարը մի փոքր խմբագրել
06:47
and send it as an email to a friend."
152
392000
2000
և հետո ուղարկել ընկերոջս»:
06:49
So, we are looking for an era where
153
394000
3000
Այսպիսով, մենք կանգնած ենք մի ժամանակաշրջանի շեմին,
06:52
computing will actually merge with the physical world.
154
397000
3000
երբ համակարգչային տեխնոլոգիաները կմիանան ֆիզիկական աշխարհին:
06:55
And, of course, if you don't have any surface,
155
400000
3000
Եվ, եթե նույնիսկ մոտակայում չկա որևէ հարմար մակերես
06:58
you can start using your palm for simple operations.
156
403000
3000
դուք պարզապես կարող եք օգտագործել ձեր ձեռքի ափը տարրական գործողություններ կատարելու համար:
07:01
Here, I'm dialing a phone number just using my hand.
157
406000
2000
Ահա ես հավաքում եմ հեռախոսի համար ձեռքիս վրա:
07:07
The camera is actually not only understanding your hand movements,
158
412000
3000
Տեսախցիկը հասկանում է ոչ միայն ձեռքի շարժումները,
07:10
but, interestingly,
159
415000
1000
այլ նաև այն,
07:11
is also able to understand what objects you are holding in your hand.
160
416000
3000
թե ինչ առարկաներ եք պահում ձեր ձեռքերում:
07:14
What we're doing here is actually --
161
419000
3000
Եվ ի՞նչ ենք ստանում.
07:17
for example, in this case,
162
422000
2000
այս օրինակում,
07:19
the book cover is matched
163
424000
2000
գրքի կազմը համեմատում ենք
07:21
with so many thousands, or maybe millions of books online,
164
426000
3000
հազարավոր կամ միլիոնավոր առցանց գրքերի հետ
07:24
and checking out which book it is.
165
429000
2000
և պարզում, թե ինչ գիրք է սա:
07:26
Once it has that information,
166
431000
1000
Ունենալով այդ տեղեկությունը,
07:27
it finds out more reviews about that,
167
432000
2000
կարող ենք գտնել տարբեր կարծիքներ այդ գրքի վերաբերյալ,
07:29
or maybe New York Times has a sound overview on that,
168
434000
3000
կամ նույնիսկ New York Times-ի դրա ձայնային նկարագիրը:
07:32
so you can actually hear, on a physical book,
169
437000
2000
Այսպիսով, դուք կարող եք լսել կարծիքների
07:34
a review as sound.
170
439000
2000
ձայնային տարբերակը:
07:36
("famous talk at Harvard University ...")
171
441000
2000
(«քննարկումներ Հարվարդի համալսարանում...»)
07:38
This was Obama's visit last week to MIT.
172
443000
3000
Սա Օբամայի նախորդ շաբաթվա այցի մասին էր Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտ:
07:42
("... and particularly I want to thank two outstanding MIT ...")
173
447000
4000
(«...և հատկապես ես ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել ՄՏԻ-ից երկու արտառոց անձանց..»)
07:46
So, I was seeing the live [video] of his talk, outside, on just a newspaper.
174
451000
5000
Ես դիտում էի Օբամայի ելույթի տեսահոլովակը ուղիղ եթերով դրսում՝ պարզապես թերթի վրա:
07:51
Your newspaper will show you live weather information
175
456000
3000
Թերթի վրա կարող եք դիտել նաև եղանակի տեսությունը:
07:54
rather than having it updated -- like, you have to check your computer
176
459000
3000
Այլևս հարկ չկա ստուգել այն համակարգչի միջոցով,
07:57
in order to do that, right?
177
462000
2000
որպեսզի տեղեկացված լինել, այդպես չէ՞:
07:59
(Applause)
178
464000
5000
(Ծափահարություններ)
08:04
When I'm going back, I can just use my boarding pass
179
469000
3000
Եթե վերադառնանք ետ, ես կարող եմ օգտագործել իմ ավիատոմսը,
08:07
to check how much my flight has been delayed,
180
472000
2000
որպեսզի պարզեմ, թե ինչքան ժամանակով է հետաձգվում իմ թռիչքը
08:09
because at that particular time,
181
474000
2000
նախատեսված ժամից:
08:11
I'm not feeling like opening my iPhone,
182
476000
2000
Ես կարող եմ այլևս չմիացնել իմ iPhone-ը,
08:13
and checking out a particular icon.
183
478000
2000
որ ստուգել համապատասխան նշանը:
08:15
And I think this technology will not only change the way --
184
480000
3000
Կարծում եմ, այս տեխնոլոգիան կփոխի ոչ միայն մոտեցումը,
08:18
yes. (Laughter)
185
483000
1000
այո: (Ծիծաղ)
08:20
It will change the way we interact with people, also,
186
485000
2000
Այն կփոխի մարդկանց հետ մեր շփվելու ձևը՝
08:22
not only the physical world.
187
487000
2000
ֆիզիկական աշխարհի հետ մեկտեղ:
08:24
The fun part is, I'm going to the Boston metro,
188
489000
3000
Զվարճալին այն է, որ գտնվելով Բոստոնի մետրոյում
08:27
and playing a pong game inside the train
189
492000
3000
կարող եմ պինգ-պոնգ խաղալ գնացքի հատակի վրա:
08:30
on the ground, right?
190
495000
2000
Լավ է, չէ՞:
08:32
(Laughter)
191
497000
1000
(Ծիծաղ)
08:33
And I think the imagination is the only limit
192
498000
2000
Կարծում եմ, սա կարող է սահմանափակվել միայն երևակայության թռիչքով,
08:35
of what you can think of
193
500000
2000
այն ամենի համար, ինչ կարող եք անել,
08:37
when this kind of technology merges with real life.
194
502000
2000
երբ այսպիսի տեխնոլոգիաները միանան իրական աշխարհի հետ:
08:39
But many of you argue, actually, that
195
504000
2000
Բայց շատերդ կառարկեք, որ
08:41
all of our work is not only about physical objects.
196
506000
3000
այս ամենը աշխատում է միայն ֆիզիկական առարկաների հետ:
08:44
We actually do lots of accounting and paper editing
197
509000
3000
Մենք կատարում ենք բազմաթիվ հաշվապահական և թղթային աշխատանք,
08:47
and all those kinds of things; what about that?
198
512000
2000
և նմանատիպ բաներ: Ի՞նչ կասեք սրա մասին:
08:49
And many of you are excited about the next generation tablet computers
199
514000
4000
Շատերդ ոգևորված սպասում եք հաջորդ սերնդի պլանշետային համակարգիչների
08:53
to come out in the market.
200
518000
2000
թողարկմանը շուկայում:
08:55
So, rather than waiting for that,
201
520000
2000
Սպասելու փոխարեն
08:57
I actually made my own, just using a piece of paper.
202
522000
3000
ես պարզապես ստեղծեցի իմը՝ օգտագործելով միայն մի կտոր թուղթ:
09:00
So, what I did here is remove the camera --
203
525000
2000
Այստեղ ես միայն հանեցի տեսախցիկը.
09:02
All the webcam cameras have a microphone inside the camera.
204
527000
4000
Բոլոր վեբ-տեսախցիկները պարունակում են խոսափող:
09:06
I removed the microphone from that,
205
531000
3000
Ես հանեցի այն տեսախցիկի միջից
09:09
and then just pinched that --
206
534000
2000
և փակցրեցի,
09:11
like I just made a clip out of the microphone --
207
536000
3000
կարծես միկրոֆոնը որպես սեղմիչ օգտագործեցի,
09:14
and clipped that to a piece of paper, any paper that you found around.
208
539000
4000
և ամրացրեցի թղթի վրա, ցանկացած թղթի վրա:
09:18
So now the sound of the touch
209
543000
3000
Այսպիսով, հպումի ձայնը
09:21
is getting me when exactly I'm touching the paper.
210
546000
3000
միանգամից լսվում է, երբ ես դիպչում եմ թղթին:
09:24
But the camera is actually tracking where my fingers are moving.
211
549000
4000
Տեսախցիկը զգայուն է նաև իմ մատների շարժմանը:
09:28
You can of course watch movies.
212
553000
3000
Իհարկե, դուք կարող եք ֆիլմեր դիտել:
09:31
("Good afternoon. My name is Russell ...
213
556000
3000
(«Բարի օր: Իմ անունը Ռասսել է..
09:34
and I am a Wilderness Explorer in Tribe 54.")
214
559000
3000
(...և ես հանդիսանում եմ սկաուտների անդամ, 54-րդ խմբում»)
09:37
And you can of course play games.
215
562000
3000
Եվ դուք, անշուշտ, կարող եք խաղեր խաղալ:
09:40
(Car engine)
216
565000
3000
(մեքենայի շարժիչի ձայն)
09:43
Here, the camera is actually understanding how you're holding the paper
217
568000
3000
Այստեղ, տեսախցիկը հասկանում է, որ դուք թուղթ եք պահում ձեր ձեռքերում
09:46
and playing a car-racing game.
218
571000
2000
և մեքենայի մրցումներ եք խաղում:
09:48
(Applause)
219
573000
3000
(Ծափահարություններ)
09:52
Many of you already must have thought, OK, you can browse.
220
577000
2000
Շատերդ կռահեցիք արդեն, որ հնարավոր է նաև կայքեր դիտել:
09:54
Yeah. Of course you can browse to any websites
221
579000
3000
Այո՛: Դուք կարող եք ցանկացած կայքի դիտել,
09:57
or you can do all sorts of computing on a piece of paper
222
582000
3000
կամ անել այլ համակարգչային գործողություններ մի կտոր թղթի վրա՝
10:00
wherever you need it.
223
585000
1000
ամենուր, որտեղ ձեզ հարմար է:
10:01
So, more interestingly,
224
586000
3000
Բայց առավել հետաքրքիրն այն է, որ
10:04
I'm interested in how we can take that in a more dynamic way.
225
589000
3000
որ ես հիմա ցանկանում եմ անել այս ամենը ավելի դինամիկ կերպով:
10:07
When I come back to my desk I can just pinch that information
226
592000
3000
Երբ մոտենում եմ իմ աշխատանքային սեղանին, ես կարող եմ կսմթելով
10:10
back to my desktop
227
595000
2000
«ետ վերադարձնել» տեղեկատվությունը մոնիտորին
10:12
so I can use my full-size computer.
228
597000
3000
և օգտագործել իմ ամբողջական համակարգիչը:
10:15
(Applause)
229
600000
2000
(Ծափահարություններ)
10:17
And why only computers? We can just play with papers.
230
602000
3000
Եվ ինչո՞ւ միայն համակարգիչը, եթե ամեն ինչ կարելի է թղթի վրա անել։
10:20
Paper world is interesting to play with.
231
605000
3000
Թղթով աշխատելը պակաս հետաքրքիր չէ։
10:23
Here, I'm taking a part of a document
232
608000
2000
Այստեղ, ես վերցնում եմ փաստաթղթի մի մաս,
10:25
and putting over here a second part from a second place --
233
610000
4000
մյուս տեղից վերցնում եմ երկրորդ մասը
10:29
and I'm actually modifying the information
234
614000
3000
և պարզապես խմբագրում եմ տեղեկատվությունը,
10:32
that I have over there.
235
617000
2000
որը ես ունեմ այստեղ։
10:34
Yeah. And I say, "OK, this looks nice,
236
619000
3000
Այո։ Եվ ես ասում եմ. «Սա շատ լավ է։
10:37
let me print it out, that thing."
237
622000
2000
Հիմա կարող ենք տպել այն»:
10:39
So I now have a print-out of that thing, and now --
238
624000
2000
Հիմա ես ունեմ տպած տարբերակը։
10:41
the workflow is more intuitive the way we used to do it
239
626000
3000
Հիմա աշխատանքը դարձել է ավելի ինտուիտիվ, քան այն ինչին սովոր էինք
10:44
maybe 20 years back,
240
629000
3000
20 տարի առաջ,
10:47
rather than now switching between these two worlds.
241
632000
3000
և ավելին՝ մենք կարողանում ենք միավորել այս երկու աշխարհները։
10:50
So, as a last thought,
242
635000
3000
Եվ որպես վերջաբան կուզենայի ասել.
10:53
I think that integrating information to everyday objects
243
638000
3000
կարծում եմ, որ տեղեկատվության ինտեգրումը առօրյա առարկաների հետ
10:56
will not only help us to get rid of the digital divide,
244
641000
5000
կօգնի մեզ ոչ միայն ձերբազատվել թվային աշխարհի առանձնացված լինելուց,
11:01
the gap between these two worlds,
245
646000
2000
կամ այդ երկու աշխարհների տարբերությունից,
11:03
but will also help us, in some way,
246
648000
2000
այլ նաև այն կօգնի մեզ, որոշակի չափով,
11:05
to stay human,
247
650000
2000
մնալ մարդկային
11:07
to be more connected to our physical world.
248
652000
3000
և լինել ավելի կապված ֆիզիկական աշխարհի հետ։
11:13
And it will actually help us not end up being machines
249
658000
3000
Այն կօգնի մեզ չվերածվել մեքենաների,
11:16
sitting in front of other machines.
250
661000
2000
որոնք նստած են այլ մեքենաների դիմաց։
11:18
That's all. Thank you.
251
663000
3000
Այսքանը: Շնորհակալ եմ:
11:21
(Applause)
252
666000
14000
(Ծափահարություններ)
11:35
Thank you.
253
680000
1000
Շնորհակալություն:
11:36
(Applause)
254
681000
3000
(Ծափահարություններ)
11:39
Chris Anderson: So, Pranav,
255
684000
1000
Քրիս Անդերսոն. Պրանավ,
11:40
first of all, you're a genius.
256
685000
3000
առաջին հերթին պետք է ասեմ, որ Դուք հանճար եք:
11:43
This is incredible, really.
257
688000
3000
Սա իսկապես անհավատալի է:
11:46
What are you doing with this? Is there a company being planned?
258
691000
3000
Ի՞նչ եք անելու այս ամենի հետ: Որևէ ընկերություն ստեղծել պլանավորո՞ւմ եք:
11:49
Or is this research forever, or what?
259
694000
2000
Թե՞ կշարունակեք այպիսի հետազոտություններ անել, թ՞ե ինչ...
11:51
Pranav Mistry: So, there are lots of companies --
260
696000
2000
Պրանավ Միստրի. Ներկայումս կան շատ ընկերություններ,
11:53
actually sponsor companies of Media Lab --
261
698000
1000
որոնք հովանավորում են Media Lab-ը
11:54
interested in taking this ahead in one or another way.
262
699000
3000
որոնք հետաքրքրված են այս ամենը զարգացնելու այս կամ այն ուղղությամբ։
11:57
Companies like mobile phone operators
263
702000
2000
Օրինակ՝ բջջային հեռախոսակապի օպերատորները
11:59
want to take this in a different way than the NGOs in India,
264
704000
3000
ցանկանում են օգտվել այս ամենից մի կերպ, իսկ կան Հնդկաստանում ՀԿ-ներ,
12:02
[who] are thinking, "Why can we only have 'Sixth Sense'?
265
707000
3000
որոնք մտածում են. «Ինչո՞ւ միայն «Վեցերորդ զգայարան» ունենալ,
12:05
We should have a 'Fifth Sense' for missing-sense people
266
710000
2000
եթե մենք կարող ենք ստեղծել նաև բացակայող «Հինգերորդ զգայարան»-ը այն մարդկանց համար,
12:07
who cannot speak.
267
712000
1000
ովքեր չեն կարողանում խոսել։
12:08
This technology can be used for them to speak out in a different way
268
713000
3000
Այս տեխնոլոգիան կօգնի նրանց արտահայտվել այլ կերպ,
12:11
with maybe a speaker system."
269
716000
1000
կամ միգուցե այլ համակարգի միջոցով»:
12:12
CA: What are your own plans? Are you staying at MIT,
270
717000
3000
Ք.Ա.` Ինչպիսի՞ պլաններ ունեք։ Շարունակելո՞ւ եք մնալ ՄՏԻ-ում,
12:15
or are you going to do something with this?
271
720000
1000
թե՞ կզբաղվեք մի այլ բանով։
12:16
PM: I'm trying to make this more available to people
272
721000
2000
Պ.Մ.` Ես աշխատում եմ այս տեխնոլոգիան ավելի հասանելի դարձնել մարդկանց համար,
12:18
so that anyone can develop their own SixthSense device,
273
723000
3000
այնպես, որ բոլորը կարողանան ունենալ սեփական «SixthSense» սարքը,
12:21
because the hardware is actually not that hard to manufacture
274
726000
5000
որովհետև այս տեխնիկական ապահովումը այդքան էլ բարդ չի արտադրել,
12:26
or hard to make your own.
275
731000
2000
կամ պատրաստել ինքնուրույն։
12:28
We will provide all the open source software for them,
276
733000
2000
Մենք կտրամադրենք բաց կոդով ծրագրային ապահովումներ բոլորին
12:30
maybe starting next month.
277
735000
2000
միգուցե հենց հաջորդ ամսվանից սկսած:
12:32
CA: Open source? Wow.
278
737000
2000
Ք.Ա.` Բաց կոդով ծրագրե՞ր։ Հիանալի է։
12:34
(Applause)
279
739000
5000
(Ծափահարություններ)
12:39
CA: Are you going to come back to India with some of this, at some point?
280
744000
3000
Ք.Ա.` Դուք վերադառնալու՞ եք ետ` Հնդկաստան այս ամենով։
12:42
PM: Yeah. Yes, yes, of course.
281
747000
2000
Պ.Մ.` Այո՜, այո՜, իհարկե։
12:44
CA: What are your plans? MIT?
282
749000
2000
Ք.Ա.` Իսկ ի՞նչ եք անելու։ Մնալու եք ՄՏԻ-ում։
12:46
India? How are you going to split your time going forward?
283
751000
2000
Գնալու եք Հնդկաստա՞ն։ Ի՞նչպես եք կառավարելու Ձեր ժամանակը ապագայում։
12:48
PM: There is a lot of energy here. Lots of learning.
284
753000
3000
Պ.Մ.` Այնտեղ շատ էներգիա եմ ստանում։ Շատ եմ սովորում։
12:51
All of this work that you have seen is all about
285
756000
2000
Այս ամբողջ աշխատանքը, որը դուք տեսնում եք, կատարված է
12:53
my learning in India.
286
758000
2000
ի շնորհիվ այն ուսուցման, որը ես ստացել եմ Հնդկաստանում։
12:55
And now, if you see, it's more about the cost-effectiveness:
287
760000
3000
Ի դեպ գնային արժողության մասին.
12:58
this system costs you $300
288
763000
2000
այս համակարգի ինքնարժենքն է ընդամենը $300,
13:00
compared to the $20,000 surface tables, or anything like that.
289
765000
3000
ի տարբերություն $20,000-անոց մակերեսային սեղանների, կամ նման բաների։
13:03
Or maybe even the $2 mouse gesture system
290
768000
3000
Կամ նույնիսկ համեմատեք այն 2 դոլարանոց մկնիկից պատրաստված սենսորային համակարգը
13:06
at that time was costing around $5,000?
291
771000
3000
նույնատիպ սարքավորումների հետ, որոնք այն ժամանակ արժեին $5,000։
13:09
So, we actually -- I showed that, at a conference, to
292
774000
4000
Ես ցուցադրեցի իմ այս սարքավորումը համաժողովի ժամանակ
13:13
President Abdul Kalam, at that time,
293
778000
2000
նախագահ Աբդուլ Կալամին,
13:15
and then he said, "OK, we should use this in Bhabha Atomic Research Centre
294
780000
3000
ով հետո ասաց. «Շատ լավ։ Մենք կարող ենք օգտագործել սա Բհաբհայի Միջուկային հետազոտման կենտրոնում
13:18
for some use of that."
295
783000
2000
մի շարք խնդիրների լուծման համար։»
13:20
So I'm excited about how I can bring the technology to the masses
296
785000
3000
Ես շատ ոգևորված եմ այն փաստով, որ այս տեխնոլոգիան կարող եմ հանրային դարձնել,
13:23
rather than just keeping that technology in the lab environment.
297
788000
3000
փոխարենը այն միայն լաբորատոր միջավայրում պահելու։
13:26
(Applause)
298
791000
4000
(Ծափահարություններ)
13:30
CA: Based on the people we've seen at TED,
299
795000
3000
Ք.Ա.` հաշվի առնելով այն, թե ինչպիսի մարդիկ ենք մենք TED-ում տեսնում,
13:33
I would say you're truly one of the two or three
300
798000
1000
ես կասեի, որ ներկայումս Դուք հանդիսանում եք աշխարհի
13:34
best inventors in the world right now.
301
799000
2000
լավագույն 2-3 գյուտարարներից մեկը։
13:36
It's an honor to have you at TED.
302
801000
2000
Մեզ համար պատիվ է Ձեզ տեսնել TED-ում։
13:38
Thank you so much.
303
803000
2000
Շատ շնորհակալություն։
13:40
That's fantastic.
304
805000
1000
Սա ուղղակի հիանալի է։
13:41
(Applause)
305
806000
4000
(Ծափահարություններ)
Translated by Luiza Hakobyan
Reviewed by Shushan Davtyan

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com