ABOUT THE SPEAKER
Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com
TEDIndia 2009

Pranav Mistry: The thrilling potential of SixthSense technology

Сензационния потенциал на технологията "Шесто чувство"

Filmed:
18,689,186 views

На TEDIndia, Пранав Мистри демонстрира множество инструменти, които помагат на физическия свят да взаимодейства със света на данни - включително задълбочен поглед в неговото устройство "Шесто чувство" и нов променящ парадигмите хартиен "лаптоп." На въпрос от сцената Мистри отговаря, че той ще предостави кода на софтуера зад "Шесто чувство", за да открие неговите възможности за всички.
- Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
We grewизраснал up
0
0
2000
Ние израстнахме,
00:17
interactingвзаимодействащи with the physicalфизически objectsобекти around us.
1
2000
3000
взаимодействайки си с физически обекти около нас.
00:20
There are an enormousогромен numberномер of them
2
5000
2000
Има огромен брой от тях,
00:22
that we use everyвсеки day.
3
7000
2000
които използваме всеки ден.
00:24
UnlikeЗа разлика от mostнай-много of our computingизчислителен devicesустройства,
4
9000
3000
За разлика от повечето от нашите изчислителни устройства,
00:27
these objectsобекти are much more funшега to use.
5
12000
3000
тези обекти са много по-забавни за използване.
00:30
When you talk about objectsобекти,
6
15000
3000
Когато говорим за предмети,
00:33
one other thing automaticallyавтоматично comesидва attachedприкрепен to that thing,
7
18000
3000
едно друго нещо автоматично идва, заедно с това нещо,
00:36
and that is gesturesжестове:
8
21000
2000
и това са жестове:
00:38
how we manipulateманипулирам these objectsобекти,
9
23000
2000
как се манипулират тези предмети,
00:40
how we use these objectsобекти in everydayвсеки ден life.
10
25000
3000
как се използват тези предмети в ежедневния живот.
00:43
We use gesturesжестове not only to interactвзаимодействат with these objectsобекти,
11
28000
3000
Използваме жестове не само за да си взаимодействаме с предметите,
00:46
but we alsoсъщо use them to interactвзаимодействат with eachвсеки other.
12
31000
2000
но също ги използваме, за да си взаимодействаме помежду си.
00:48
A gestureжест of "NamasteНамасте!", maybe, to respectотношение someoneнякой,
13
33000
3000
Жест на "Намасте!", може би, за уважение към някого,
00:51
or maybe --
14
36000
1000
или може би --
00:52
in IndiaИндия I don't need to teachпреподавам a kidхлапе that this meansсредства
15
37000
2000
в Индия не е нужно да уча дете, че това означава,
00:54
"fourчетирима runsписти" in cricketкрикет.
16
39000
2000
"четири" в крикета.
00:56
It comesидва as a partчаст of our everydayвсеки ден learningизучаване на.
17
41000
3000
То идва като част от всекидневния ни живот.
00:59
So, I am very interestedзаинтересован,
18
44000
2000
Така че аз съм много заинтересован,
01:01
from the beginningначало, that how --
19
46000
2000
от самото начало, по какъв начин --
01:03
how our knowledgeзнание
20
48000
2000
Как нашето знание
01:05
about everydayвсеки ден objectsобекти and gesturesжестове,
21
50000
2000
за предмети от бита и жестове,
01:07
and how we use these objectsобекти,
22
52000
2000
и как използваме тези предмети,
01:09
can be leveragedливъридж to our interactionsвзаимодействия with the digitalдигитален worldсвят.
23
54000
3000
може да бъде отнесено към взаимоотношенията ни с дигиталния свят.
01:12
RatherПо-скоро than usingизползвайки a keyboardклавиатура and mouseмишка,
24
57000
3000
Вместо да използвам клавиатура и мишка,
01:15
why can I not use my computerкомпютър
25
60000
3000
защо да не мога да използвам моя компютър
01:18
in the sameедин и същ way that I interactвзаимодействат in the physicalфизически worldсвят?
26
63000
3000
по същия начин, по който си взаимодействам във физическия свят?
01:21
So, I startedзапочна this explorationпроучване around eightосем yearsгодини back,
27
66000
3000
Така че аз започнах това проучване преди около осем години,
01:24
and it literallyбуквално startedзапочна with a mouseмишка on my deskбюро.
28
69000
3000
и то буквално започна с мишка върху бюрото ми.
01:27
RatherПо-скоро than usingизползвайки it for my computerкомпютър,
29
72000
3000
Вместо да я използвам за моя компютър,
01:30
I actuallyвсъщност openedотвори it.
30
75000
3000
аз всъщност я отворих.
01:33
MostНай-много of you mightбиха могли, може be awareосведомен that, in those daysдни,
31
78000
2000
Повечето от вас може да са наясно, че в тези дни,
01:35
the mouseмишка used to come with a ballтопка insideвътре,
32
80000
2000
мишката имаше топче вътре,
01:37
and there were two rollersролки
33
82000
2000
и имаше две ролки,
01:39
that actuallyвсъщност guideръководство the computerкомпютър where the ballтопка is movingдвижещ,
34
84000
3000
които действително направляват компютъра, накъде се движи топчето,
01:42
and, accordinglyсъответно, where the mouseмишка is movingдвижещ.
35
87000
2000
и, съответно, накъде се движи мишката.
01:44
So, I was interestedзаинтересован in these two rollersролки,
36
89000
3000
Така че, аз се заинтересувах от тези две ролки,
01:47
and I actuallyвсъщност wanted more, so I borrowedназаем anotherоще mouseмишка from a friendприятел --
37
92000
3000
и всъщност исках повече, така че взех назаем друга мишка от приятел --
01:50
never returnedсе завърна to him --
38
95000
2000
никога не му я върнах обратно --
01:52
and I now had fourчетирима rollersролки.
39
97000
2000
и така имах четири ролки.
01:54
InterestinglyИнтересното е, what I did with these rollersролки is,
40
99000
3000
Интересното е, че това, което направих с тези ролки е,
01:57
basicallyв основата си, I tookвзеха them off of these mousesмишки
41
102000
3000
в основни линии, аз ги свалих от тези мишки
02:00
and then put them in one lineлиния.
42
105000
2000
и след това ги поставих в една редица.
02:02
It had some stringsструни and pulleysшайби and some springsПружини.
43
107000
3000
Имаше няколко струни и шайби, и няколко пружини.
02:05
What I got is basicallyв основата си a gestureжест interfaceинтерфейс deviceприспособление
44
110000
3000
Това, което направих бе интерфейсно устройство за жестове,
02:08
that actuallyвсъщност actsактове as a motion-sensingдвижението наблюдение deviceприспособление
45
113000
4000
което всъщност действа като сензорно устройство за движение,
02:12
madeизработен for two dollarsдолара.
46
117000
2000
направено за два долара.
02:14
So, here, whateverкакто и да е movementдвижение I do in my physicalфизически worldсвят
47
119000
3000
Така че, тук, каквото и движение да направя в моя физически свят,
02:17
is actuallyвсъщност replicatedповторен insideвътре the digitalдигитален worldсвят
48
122000
3000
е действително възпроизведено в света на цифровите технологии,
02:20
just usingизползвайки this smallмалък deviceприспособление that I madeизработен, around eightосем yearsгодини back,
49
125000
3000
използвайки само това малко устройство, което направих,
02:23
in 2000.
50
128000
2000
преди около осем години, през 2000 година.
02:25
Because I was interestedзаинтересован in integratingинтегриране these two worldsсветове,
51
130000
2000
Понеже бях заинтересован от интегрирането на тези два свята,
02:27
I thought of stickyлепкав notesбележки.
52
132000
2000
си мислех за лепящи се листчета.
02:29
I thought, "Why can I not connectсвържете
53
134000
3000
Помислих си: "Защо да не мога да свържа
02:32
the normalнормален interfaceинтерфейс of a physicalфизически stickyлепкав noteЗабележка
54
137000
2000
нормалния интерфейс на физически лепяща се бележка
02:34
to the digitalдигитален worldсвят?"
55
139000
2000
към цифров? "
02:36
A messageсъобщение writtenписмен on a stickyлепкав noteЗабележка to my momмама
56
141000
2000
Писмено съобщение на лепяща се бележка до майка ми
02:38
on paperхартия
57
143000
1000
на хартия
02:39
can come to an SMSSMS,
58
144000
2000
може да дойде като SMS,
02:41
or maybe a meetingсреща reminderнапомняне
59
146000
2000
или може би напомняне за среща,
02:43
automaticallyавтоматично syncsсе синхронизира with my digitalдигитален calendarкалендар --
60
148000
2000
автоматично да се синхронизира с цифровия ми календар --
02:45
a to-doзаданието listсписък that automaticallyавтоматично syncsсе синхронизира with you.
61
150000
3000
един списък със задачи, който автоматично да се синхронизира с вас.
02:48
But you can alsoсъщо searchТърсене in the digitalдигитален worldсвят,
62
153000
3000
Но също може да търсите в дигиталния свят,
02:51
or maybe you can writeпиша a queryзаявка, sayingпоговорка,
63
156000
2000
или може би, можете да напишете заявка, казвайки:
02:53
"What is DrД-р. Smith'sСмит addressадрес?"
64
158000
2000
"Какъв е адресът на д-р Смит?"
02:55
and this smallмалък systemсистема actuallyвсъщност printsщампи it out --
65
160000
2000
и тази малка система действително да го отпечата --
02:57
so it actuallyвсъщност actsактове like a paperхартия input-outputвход изход systemсистема,
66
162000
2000
така че действително да действа като хартиена входно-изходна система,
02:59
just madeизработен out of paperхартия.
67
164000
3000
просто направена от хартия.
03:05
In anotherоще explorationпроучване,
68
170000
2000
В друго проучване,
03:07
I thought of makingприготвяне a penхимилка that can drawрисувам in threeтри dimensionsразмери.
69
172000
3000
мислех да направя писалка, която да може да пише в три измерения.
03:10
So, I implementedизпълнява this penхимилка
70
175000
2000
Така че аз направих тази писалка,
03:12
that can help designersдизайнери and architectsархитекти
71
177000
2000
която може да помогне на дизайнерите и архитектите
03:14
not only think in threeтри dimensionsразмери,
72
179000
2000
не само да мислят в три измерения,
03:16
but they can actuallyвсъщност drawрисувам
73
181000
2000
но те действително могат да чертаят,
03:18
so that it's more intuitiveинтуитивен to use that way.
74
183000
2000
така че тя е по-интуитивна да се използва по този начин.
03:20
Then I thought, "Why not make a GoogleGoogle MapКарта,
75
185000
2000
После си помислих, "Защо да не направя Google Map,
03:22
but in the physicalфизически worldсвят?"
76
187000
2000
само че във физическия свят? "
03:24
RatherПо-скоро than typingтипизиране a keywordключова дума to find something,
77
189000
3000
Вместо да пиша ключова дума за да намеря нещо,
03:27
I put my objectsобекти on topвръх of it.
78
192000
2000
поставих моите обекти върху нея.
03:29
If I put a boardingпансион passминавам, it will showшоу me where the flightполет gateпорта is.
79
194000
3000
Ако сложа бордната си карта, това ще ми покаже къде е изхода за полета.
03:32
A coffeeкафе cupчаша will showшоу where you can find more coffeeкафе,
80
197000
3000
Кафена чашка ще покаже, къде можете да намерите повече кафе,
03:35
or where you can trashбоклук the cupчаша.
81
200000
2000
или, къде можете да изхвърлите чашката.
03:37
So, these were some of the earlierпо-рано explorationsизследвания I did because
82
202000
3000
Така, това са някои от по-ранните изследвания, които направих, понеже
03:40
the goalцел was to connectсвържете these two worldsсветове seamlesslyбезпроблемно.
83
205000
3000
целта беше да се свържат тези два свята безпроблемно.
03:44
AmongСред all these experimentsексперименти,
84
209000
2000
Сред всички тези експерименти,
03:46
there was one thing in commonчесто срещани:
85
211000
2000
имаше нещо общо:
03:48
I was tryingопитвайки to bringвъвеждат a partчаст of the physicalфизически worldсвят to the digitalдигитален worldсвят.
86
213000
4000
Опитвах се да внеса част от физическия свят в дигиталния свят.
03:52
I was takingприемате some partчаст of the objectsобекти,
87
217000
3000
Вземах някаква част от предметите,
03:55
or any of the intuitivenessинтуитивността of realреален life,
88
220000
3000
или нещо от интуитивността на реалния живот,
03:58
and bringingпривеждане them to the digitalдигитален worldсвят,
89
223000
3000
и ги вкарвах в дигиталния свят,
04:01
because the goalцел was to make our computingизчислителен interfacesинтерфейси more intuitiveинтуитивен.
90
226000
3000
защото целта беше да направим нашите компютърни интерфейси по-интуитивни.
04:04
But then I realizedосъзнах that we humansхората
91
229000
2000
Но после разбрах, че ние хората
04:06
are not actuallyвсъщност interestedзаинтересован in computingизчислителен.
92
231000
3000
в действителност не се интересуваме от компютърни технологии.
04:09
What we are interestedзаинтересован in is informationинформация.
93
234000
3000
Това от което се интересуваме е информация.
04:12
We want to know about things.
94
237000
2000
Ние искаме да знаем за нещата.
04:14
We want to know about dynamicдинамичен things going around.
95
239000
2000
Искаме да знаем за динамичните неща, които се случват около нас.
04:16
So I thought, around last yearгодина -- in the beginningначало of the last yearгодина --
96
241000
5000
Така си помислих, някъде през миналата година - в началото на миналата година --
04:21
I startedзапочна thinkingмислене, "Why can I not take this approachподход in the reverseобратен way?"
97
246000
3000
започнах да си мисля: "Защо да не мога да предприема този подход по обратен начин?"
04:24
Maybe, "How about I take my digitalдигитален worldсвят
98
249000
3000
Може би, "Защо да не взема моя дигитален свят
04:27
and paintбоя the physicalфизически worldсвят with that digitalдигитален informationинформация?"
99
252000
5000
и да оцветя физическия свят с тази дигитална информация? "
04:32
Because pixelsпиксела are actuallyвсъщност, right now, confinedограничено in these rectangularправоъгълна devicesустройства
100
257000
4000
Защото пикселите са всъщност, точно сега, ограничени в тези правоъгълни устройства,
04:36
that fitгоден in our pocketsджобове.
101
261000
2000
които се побират в джобовете ни.
04:38
Why can I not removeпремахнете this confineограничи
102
263000
3000
Защо да не мога да премахна това ограничение
04:41
and take that to my everydayвсеки ден objectsобекти, everydayвсеки ден life
103
266000
3000
и да прехвърля това в предметите от бита, ежедневието,
04:44
so that I don't need to learnуча the newнов languageезик
104
269000
2000
така че да не трябва да научавам нов език
04:46
for interactingвзаимодействащи with those pixelsпиксела?
105
271000
3000
за взаимодействие с тези пиксели?
04:50
So, in orderпоръчка to realizeосъзнавам this dreamмечта,
106
275000
2000
Така, за да осъществя тази мечта,
04:52
I actuallyвсъщност thought of puttingпускането a big-sizeголям размер projectorпроекционен апарат on my headглава.
107
277000
3000
всъщност измислих да поставя един голям проектор на главата ми.
04:55
I think that's why this is calledНаречен a head-mountedглавата монтирани projectorпроекционен апарат, isn't it?
108
280000
3000
Мисля, че заради това, това се нарича проектор, монтиран върху главата, нали?
04:58
I tookвзеха it very literallyбуквално,
109
283000
2000
Взех го много буквално,
05:00
and tookвзеха my bikeвелосипед helmetкаска,
110
285000
2000
и взех моята велосипедна каска,
05:02
put a little cutразрез over there so that the projectorпроекционен апарат actuallyвсъщност fitsуниверсален nicelyдобре.
111
287000
3000
направих малък изрез там, така че проектора действително пасва добре.
05:05
So now, what I can do --
112
290000
2000
Така че сега, какво мога да направя --
05:07
I can augmentувеличи the worldсвят around me with this digitalдигитален informationинформация.
113
292000
4000
мога да подсиля света около мен с тази цифрова информация.
05:11
But laterпо късно,
114
296000
2000
Но по-късно,
05:13
I realizedосъзнах that I actuallyвсъщност wanted to interactвзаимодействат with those digitalдигитален pixelsпиксела, alsoсъщо.
115
298000
3000
осъзнах, че искам също и да си взаимодействам с тези дигитални пиксели.
05:16
So I put a smallмалък cameraкамера over there,
116
301000
2000
Така че сложих малка камера там,
05:18
that actsактове as a digitalдигитален eyeоко.
117
303000
2000
която действа като цифрово око.
05:20
LaterПо-късно, we movedпреместен to a much better,
118
305000
2000
По-късно се прехвърлихме към много по-добра,
05:22
consumer-orientedориентирана към потребителя pendantвисулка versionверсия of that,
119
307000
2000
ориентирана към потребителите висяща версия на това,
05:24
that manyмного of you now know as the SixthSenseSixthSense deviceприспособление.
120
309000
3000
която много от вас вече знаят като устройството "Шесто чувство."
05:27
But the mostнай-много interestingинтересен thing about this particularособен technologyтехнология
121
312000
3000
Но най-интересното нещо за тази конкретнa технология е,
05:30
is that you can carryнося your digitalдигитален worldсвят with you
122
315000
4000
че можете да носите вашия дигитален свят с вас,
05:34
whereverкъдето you go.
123
319000
2000
където и да отидете.
05:36
You can startначало usingизползвайки any surfaceповърхност, any wallстена around you,
124
321000
3000
Можете да започнете да използвате всякаква повърхност,
05:39
as an interfaceинтерфейс.
125
324000
2000
всяка стена около вас, като интерфейс.
05:41
The cameraкамера is actuallyвсъщност trackingпроследяване all your gesturesжестове.
126
326000
3000
Камерата в действителност проследява всичките ви жестове.
05:44
WhateverКаквото и you're doing with your handsръце,
127
329000
2000
Каквото и да правите с ръцете си,
05:46
it's understandingразбиране that gestureжест.
128
331000
2000
тя разбира този жест.
05:48
And, actuallyвсъщност, if you see, there are some colorцвят markersмаркери
129
333000
2000
И, действително, както виждате, има някои цветови маркери,
05:50
that in the beginningначало versionверсия we are usingизползвайки with it.
130
335000
3000
които използваме в началната версия с нея.
05:53
You can startначало paintingживопис on any wallстена.
131
338000
2000
Можете да започнете да рисувате на всяка стена.
05:55
You stop by a wallстена, and startначало paintingживопис on that wallстена.
132
340000
3000
Спирате се до стена, и да започвате да рисувате на стената.
05:58
But we are not only trackingпроследяване one fingerпръст на ръката, here.
133
343000
2000
Но ние не следим само един пръст, тук.
06:00
We are givingдавайки you the freedomсвобода of usingизползвайки all of bothи двете of your handsръце,
134
345000
4000
Ние ви даваме свободата да използвате всичките и на двете си ръце,
06:04
so you can actuallyвсъщност use bothи двете of your handsръце to zoomмащабиране into or zoomмащабиране out
135
349000
3000
така че можете да ползвате и двете си ръце, за да увеличавате или намалявате
06:07
of a mapкарта just by pinchingприщипване all presentнастояще.
136
352000
2000
върху картата, само със защипване на всичко налично.
06:09
The cameraкамера is actuallyвсъщност doing --
137
354000
3000
Камерата всъщност прави --
06:12
just, gettingполучаване на all the imagesснимки --
138
357000
1000
просто, получава всички изображения --
06:13
is doing the edgeръб, край recognitionпризнаване and alsoсъщо the colorцвят recognitionпризнаване
139
358000
3000
тя прави разпознаването на краищата и на цветовете,
06:16
and so manyмного other smallмалък algorithmsалгоритми are going on insideвътре.
140
361000
3000
и толкова много други малки алгоритми се случват вътре.
06:19
So, technicallyтехнически, it's a little bitмалко complexкомплекс,
141
364000
2000
Така че, технически погледнато, това е малко сложно,
06:21
but it givesдава you an outputпродукция whichкойто is more intuitiveинтуитивен to use, in some senseсмисъл.
142
366000
3000
но ви дава резултат, който е по-интуитивен за използване, в известен смисъл.
06:24
But I'm more excitedвъзбуден that you can actuallyвсъщност take it outsideизвън.
143
369000
3000
Но съм по-развълнувани, че всъщност можете да го вземете навън.
06:27
RatherПо-скоро than gettingполучаване на your cameraкамера out of your pocketджоб,
144
372000
3000
Вместо да извадите фотоапарата от джоба си,
06:30
you can just do the gestureжест of takingприемате a photoснимка
145
375000
3000
може просто да направите жест, като за правене на снимка
06:33
and it takes a photoснимка for you.
146
378000
2000
и устройстовото прави снимка.
06:35
(ApplauseАплодисменти)
147
380000
4000
(Ръкопляскания)
06:39
Thank you.
148
384000
1000
Благодаря ви.
06:41
And laterпо късно I can find a wallстена, anywhereнавсякъде,
149
386000
2000
И по-късно мога да намеря стена, навсякъде,
06:43
and startначало browsingсърфиране those photosснимки
150
388000
2000
и да започна да преглеждам тези снимки,
06:45
or maybe, "OK, I want to modifyмодифициране this photoснимка a little bitмалко
151
390000
2000
или може би, "Добре, искам да промени тази снимка малко
06:47
and sendизпращам it as an emailелектронна поща to a friendприятел."
152
392000
2000
и да я изпратя по имейл на приятел. "
06:49
So, we are looking for an eraера where
153
394000
3000
Така че, ние очакваме епоха, в която
06:52
computingизчислителен will actuallyвсъщност mergeсливам with the physicalфизически worldсвят.
154
397000
3000
компютърния свят всъщност ще се слее с физическия свят.
06:55
And, of courseкурс, if you don't have any surfaceповърхност,
155
400000
3000
И, разбира се, ако нямате никаква повърхност,
06:58
you can startначало usingизползвайки your palmдлан for simpleпрост operationsоперации.
156
403000
3000
можете да започнете да използвате дланта си за прости операции.
07:01
Here, I'm dialingнабиране a phoneтелефон numberномер just usingизползвайки my handръка.
157
406000
2000
Тук аз набирам телефонен номер като използвам само ръката си.
07:07
The cameraкамера is actuallyвсъщност not only understandingразбиране your handръка movementsдвижения,
158
412000
3000
Камерата всъщност не само разбира движенията на ръката ви,
07:10
but, interestinglyинтересното,
159
415000
1000
но, още по-интересно,
07:11
is alsoсъщо ableспособен to understandразбирам what objectsобекти you are holdingдържеше in your handръка.
160
416000
3000
също е в състояние да разбере какви обекти държите в ръката си.
07:14
What we're doing here is actuallyвсъщност --
161
419000
3000
Това, което правим тук е всъщност --
07:17
for exampleпример, in this caseслучай,
162
422000
2000
например, в този случай,
07:19
the bookКнига coverПокрийте is matchedсъвпадащи
163
424000
2000
корицата на книгата е сравнена
07:21
with so manyмного thousandsхиляди, or maybe millionsмилиони of booksкниги onlineна линия,
164
426000
3000
с толкова много хиляди, или може би милиони книги онлайн
07:24
and checkingпроверка out whichкойто bookКнига it is.
165
429000
2000
и проверяваме коя книга е това.
07:26
OnceВеднъж it has that informationинформация,
166
431000
1000
Веднъж щом има тази информация,
07:27
it findsнаходки out more reviewsотзива about that,
167
432000
2000
намира повече рецензии за книгата,
07:29
or maybe NewНов YorkЙорк TimesПъти has a soundзвук overviewпреглед on that,
168
434000
3000
или може би Ню Йорк Таймс има звуков преглед на нея,
07:32
so you can actuallyвсъщност hearчувам, on a physicalфизически bookКнига,
169
437000
2000
така че всъщност можете да чуете, на физическа книга,
07:34
a reviewпреглед as soundзвук.
170
439000
2000
рецензията като звук.
07:36
("famousизвестен talk at HarvardХарвард UniversityУниверситет ...")
171
441000
2000
( "известен разговор в Харвардския университет ...")
07:38
This was Obama'sНа Обама visitпосещение last weekседмица to MITMIT.
172
443000
3000
Това е посещение на Обама миналата седмица в Масачузетския технологичен институт (МТИ).
07:42
("... and particularlyособено I want to thank two outstandingнеизпълнени MITMIT ...")
173
447000
4000
("... и по-специално искам да благодаря на двама изключителни МТИ ...")
07:46
So, I was seeingвиждане the liveживея [videoвидео] of his talk, outsideизвън, on just a newspaperвестник.
174
451000
5000
Така че, аз гледах на живо [видео] разговора му, отвън, само на един вестник.
07:51
Your newspaperвестник will showшоу you liveживея weatherметеорологично време informationинформация
175
456000
3000
Вашият вестник ще ви покзва информация на живо за времето,
07:54
ratherпо-скоро than havingкато it updatedактуализиран -- like, you have to checkпроверка your computerкомпютър
176
459000
3000
вместо да го актуализира - както когато трябва да проверите компютъра си
07:57
in orderпоръчка to do that, right?
177
462000
2000
за да направите това, нали?
07:59
(ApplauseАплодисменти)
178
464000
5000
(Ръкопляскания)
08:04
When I'm going back, I can just use my boardingпансион passминавам
179
469000
3000
Когато се връщам обратно, просто мога да използвам бордната си карта,
08:07
to checkпроверка how much my flightполет has been delayedотложен,
180
472000
2000
за да проверя колко е закъснял полета ми,
08:09
because at that particularособен time,
181
474000
2000
защото по това време,
08:11
I'm not feelingчувство like openingотвор my iPhoneiPhone,
182
476000
2000
не ми се иска да отварям моя iPhone,
08:13
and checkingпроверка out a particularособен iconикона.
183
478000
2000
и да проверявам определена икона.
08:15
And I think this technologyтехнология will not only changeпромяна the way --
184
480000
3000
И мисля, че тази технология не само ще промени начина, по --
08:18
yes. (LaughterСмях)
185
483000
1000
Да. (Смях)
08:20
It will changeпромяна the way we interactвзаимодействат with people, alsoсъщо,
186
485000
2000
Ще промени и начина, по който си взаимодействаме също така и с хора,
08:22
not only the physicalфизически worldсвят.
187
487000
2000
не само с физическия свят.
08:24
The funшега partчаст is, I'm going to the BostonБостън metroметро,
188
489000
3000
Най-забавната част е, тук съм в бостънското метро,
08:27
and playingиграете a pongпонг gameигра insideвътре the trainвлак
189
492000
3000
и играя Понг във влака
08:30
on the groundприземен, right?
190
495000
2000
на земята, нали?
08:32
(LaughterСмях)
191
497000
1000
(Смях)
08:33
And I think the imaginationвъображение is the only limitлимит
192
498000
2000
И мисля, че въображението е единственото ограничение
08:35
of what you can think of
193
500000
2000
на това, което можете да се сетите,
08:37
when this kindмил of technologyтехнология mergesслива with realреален life.
194
502000
2000
когато този вид технология се слее с реалния живот.
08:39
But manyмного of you argueспоря, actuallyвсъщност, that
195
504000
2000
Но много от вас твърдят, всъщност, че
08:41
all of our work is not only about physicalфизически objectsобекти.
196
506000
3000
цялата наша работа не е само с физически предмети.
08:44
We actuallyвсъщност do lots of accountingсчетоводство and paperхартия editingредактиране
197
509000
3000
Ние всъщност извършваме много счетоводни и хартиени редактирания,
08:47
and all those kindsвидове of things; what about that?
198
512000
2000
и всички тези различни неща, какво да кажем за това?
08:49
And manyмного of you are excitedвъзбуден about the nextследващия generationпоколение tabletтаблет computersкомпютри
199
514000
4000
Много от вас се вълнуват от следващото поколение таблетни компютри,
08:53
to come out in the marketпазар.
200
518000
2000
които ще излязат на пазара.
08:55
So, ratherпо-скоро than waitingочакване for that,
201
520000
2000
Така че, вместо да чакам за това,
08:57
I actuallyвсъщност madeизработен my ownсобствен, just usingизползвайки a pieceпарче of paperхартия.
202
522000
3000
всъщност направих мой собствен, само с помощта на парче хартия.
09:00
So, what I did here is removeпремахнете the cameraкамера --
203
525000
2000
Това, което направих тук бе да премахна камерата --
09:02
All the webcamуеб камера camerasфотоапарати have a microphoneмикрофон insideвътре the cameraкамера.
204
527000
4000
Всички уеб камери имат микрофон в камерата.
09:06
I removedотстранен the microphoneмикрофон from that,
205
531000
3000
отстраних микрофона от нея,
09:09
and then just pinchedпритискане that --
206
534000
2000
и след това просто притиснах това --
09:11
like I just madeизработен a clipклипс out of the microphoneмикрофон --
207
536000
3000
както току-що направих кламер от микрофона --
09:14
and clippedножици that to a pieceпарче of paperхартия, any paperхартия that you foundнамерено around.
208
539000
4000
и защипах това на парче хартия, всяка хартия, която ви попадне под ръка.
09:18
So now the soundзвук of the touchдокосване
209
543000
3000
Така че сега звука на докосване
09:21
is gettingполучаване на me when exactlyточно I'm touchingтрогателен the paperхартия.
210
546000
3000
ме достига, точно когато докосвам хартията.
09:24
But the cameraкамера is actuallyвсъщност trackingпроследяване where my fingersпръстите are movingдвижещ.
211
549000
4000
Но камерата в действителност проследява, когато пръстите ми са в движение.
09:28
You can of courseкурс watch moviesкино.
212
553000
3000
Разбира се, че можете да гледате филми
09:31
("Good afternoonследобед. My nameиме is RussellРъсел ...
213
556000
3000
( "Добър ден. Казвам се Ръсел ...")
09:34
and I am a WildernessПустинята ExplorerИзследовател in TribeПлеме 54.")
214
559000
3000
("... и аз съм Пустинен Изследовател в Племе 54. ")
09:37
And you can of courseкурс playиграя gamesигри.
215
562000
3000
И разбира се, можете да играете на игри.
09:40
(CarКола engineдвигател)
216
565000
3000
(Двигател на кола)
09:43
Here, the cameraкамера is actuallyвсъщност understandingразбиране how you're holdingдържеше the paperхартия
217
568000
3000
Тук, камерата всъщност разбира как държите хартията
09:46
and playingиграете a car-racingкола състезателни gameигра.
218
571000
2000
и играете играта със състезателни коли.
09:48
(ApplauseАплодисменти)
219
573000
3000
(Ръкопляскания)
09:52
ManyМного of you alreadyвече mustтрябва да have thought, OK, you can browseПреглед.
220
577000
2000
Много от вас вече сигурно си мислят, добре, можете ли да браузвате.
09:54
Yeah. Of courseкурс you can browseПреглед to any websitesуебсайтове
221
579000
3000
Да. Разбира се можете да разглеждате всяка интернет страница,
09:57
or you can do all sortsвидове of computingизчислителен on a pieceпарче of paperхартия
222
582000
3000
или можете да правите всички неща като на компютър, върху лист хартия,
10:00
whereverкъдето you need it.
223
585000
1000
когато имате нужда от тях.
10:01
So, more interestinglyинтересното,
224
586000
3000
Така че, по-интересно,
10:04
I'm interestedзаинтересован in how we can take that in a more dynamicдинамичен way.
225
589000
3000
Аз се интересувам от това как можем да направим това по по-динамичен начин.
10:07
When I come back to my deskбюро I can just pinchщипка that informationинформация
226
592000
3000
Когато се върна на бюрото ми, мога само да защипя тази информацията
10:10
back to my desktopработен плот
227
595000
2000
обратно към компютъра си,
10:12
so I can use my full-sizeв пълен размер computerкомпютър.
228
597000
3000
за да мога да използвам моя компютър в пълен размер.
10:15
(ApplauseАплодисменти)
229
600000
2000
(Ръкопляскания)
10:17
And why only computersкомпютри? We can just playиграя with papersкнижа.
230
602000
3000
И защо само компютри? Ние можем също да си играем и с документи.
10:20
PaperХартия worldсвят is interestingинтересен to playиграя with.
231
605000
3000
Хартиеният свят е интересен за игра.
10:23
Here, I'm takingприемате a partчаст of a documentдокумент
232
608000
2000
Тук, аз вземам част от документа
10:25
and puttingпускането over here a secondвтори partчаст from a secondвтори placeмясто --
233
610000
4000
и пускам тук втора част от второ място --
10:29
and I'm actuallyвсъщност modifyingмодифициращ the informationинформация
234
614000
3000
и всъщност изменям информацията,
10:32
that I have over there.
235
617000
2000
която имам тук.
10:34
Yeah. And I say, "OK, this looksвъншност niceприятен,
236
619000
3000
Да. И казвам, "Добре, това изглежда хубаво,
10:37
let me printпечат it out, that thing."
237
622000
2000
нека да го разпечатам, това нещо. "
10:39
So I now have a print-outразпечатка of that thing, and now --
238
624000
2000
Така че сега имам разпечатка на това нещо, и сега --
10:41
the workflowработния процес is more intuitiveинтуитивен the way we used to do it
239
626000
3000
Работният процес е по-интуитивен в начина, по който го правехме
10:44
maybe 20 yearsгодини back,
240
629000
3000
може би 20 години назад,
10:47
ratherпо-скоро than now switchingпревключване betweenмежду these two worldsсветове.
241
632000
3000
отколкото сега превключвайки между тези два свята.
10:50
So, as a last thought,
242
635000
3000
Така, като последна мисъл,
10:53
I think that integratingинтегриране informationинформация to everydayвсеки ден objectsобекти
243
638000
3000
мисля, че интегрирането на информация в ежедневните предмети
10:56
will not only help us to get ridизбавям of the digitalдигитален divideразделям,
244
641000
5000
не само ще ни помогне да се отървем от дигиталната пропаст,
11:01
the gapпразнина betweenмежду these two worldsсветове,
245
646000
2000
разликата между тези два свята,
11:03
but will alsoсъщо help us, in some way,
246
648000
2000
но също така ще ни помогне по някакъв начин,
11:05
to stayстоя humanчовек,
247
650000
2000
да останем хуманни,
11:07
to be more connectedсвързан to our physicalфизически worldсвят.
248
652000
3000
да бъдем по-свързани с нашия физически свят.
11:13
And it will actuallyвсъщност help us not endкрай up beingсъщество machinesмашини
249
658000
3000
И това ще ни помогне, всъщност, да не бъдем машини,
11:16
sittingседнал in frontпреден of other machinesмашини.
250
661000
2000
седящи пред други машини.
11:18
That's all. Thank you.
251
663000
3000
Това е всичко. Благодаря ви.
11:21
(ApplauseАплодисменти)
252
666000
14000
(Ръкопляскания)
11:35
Thank you.
253
680000
1000
Благодаря ви.
11:36
(ApplauseАплодисменти)
254
681000
3000
(Ръкопляскания)
11:39
ChrisКрис AndersonАндерсън: So, PranavЖори,
255
684000
1000
Крис Андерсън: И така, Пранав,
11:40
first of all, you're a geniusгений.
256
685000
3000
на първо място, ти си гений.
11:43
This is incredibleневероятен, really.
257
688000
3000
Това е невероятно, наистина.
11:46
What are you doing with this? Is there a companyкомпания beingсъщество plannedпланиран?
258
691000
3000
Какво ще правиш с това? Има ли фирма, която се планира?
11:49
Or is this researchизследване foreverзавинаги, or what?
259
694000
2000
Или това е безкрайно изследване, или какво?
11:51
PranavЖори MistryКрасимир: So, there are lots of companiesкомпании --
260
696000
2000
Пранав Мистри: Значи, има много фирми --
11:53
actuallyвсъщност sponsorспонсор companiesкомпании of MediaМедии LabЛабораторията --
261
698000
1000
всъщност фирмите-спонсори на Медия лаб --
11:54
interestedзаинтересован in takingприемате this aheadнапред in one or anotherоще way.
262
699000
3000
които се интересуват да развият това в една или друга насока.
11:57
CompaniesФирми like mobileПодвижен phoneтелефон operatorsоператорите
263
702000
2000
Компании като мобилни оператори
11:59
want to take this in a differentразличен way than the NGOsНеправителствени организации in IndiaИндия,
264
704000
3000
искат да развият това по различен начин, в сравнение с неправителствените организации в Индия,
12:02
[who] are thinkingмислене, "Why can we only have 'Sixth"Шести Sense'Смисъл "?
265
707000
3000
[които] са мислят, "Защо да имаме само 'Шесто чувство'?
12:05
We should have a 'Fifth"Пети Sense'Смисъл " for missing-senseлипсва смисъл people
266
710000
2000
Трябва да имаме и 'Пето чувство' за хората с липсващо чувство,
12:07
who cannotне мога speakговоря.
267
712000
1000
които не могат да говорят.
12:08
This technologyтехнология can be used for them to speakговоря out in a differentразличен way
268
713000
3000
Тази технология може да се използва за тях, за говорят по различен начин,
12:11
with maybe a speakerговорител systemсистема."
269
716000
1000
може би с високоговорители."
12:12
CACA: What are your ownсобствен plansпланове? Are you stayingпребиваващ at MITMIT,
270
717000
3000
КА: Какви са твоите собствени планове? Оставаш ли в МТИ,
12:15
or are you going to do something with this?
271
720000
1000
или ще правиш нещо с това?
12:16
PMPM: I'm tryingопитвайки to make this more availableна разположение to people
272
721000
2000
ПМ: Аз се опитвам да направя това по-достъпно за хората,
12:18
so that anyoneнякой can developразвият theirтехен ownсобствен SixthSenseSixthSense deviceприспособление,
273
723000
3000
така че всеки да може да разработи собствено устройство "Шесто чувство",
12:21
because the hardwareжелезария is actuallyвсъщност not that hardтвърд to manufactureпроизводство
274
726000
5000
защото хардуера всъщност не е толкова труден за производство,
12:26
or hardтвърд to make your ownсобствен.
275
731000
2000
или не е трудно да направите свой собствен.
12:28
We will provideпредоставяне all the openотворен sourceизточник softwareсофтуер for them,
276
733000
2000
Ние ще предоставим целия софтуер с отворен код за тях,
12:30
maybe startingстартиране nextследващия monthмесец.
277
735000
2000
може би от следващия месец.
12:32
CACA: OpenОтворен sourceизточник? WowУау.
278
737000
2000
КА: Отворен код? Уау.
12:34
(ApplauseАплодисменти)
279
739000
5000
(Ръкопляскания)
12:39
CACA: Are you going to come back to IndiaИндия with some of this, at some pointточка?
280
744000
3000
КА: Ще се върнеш ли в Индия, с нещо от това, в един момент?
12:42
PMPM: Yeah. Yes, yes, of courseкурс.
281
747000
2000
ПМ: Да. Да, да, разбира се.
12:44
CACA: What are your plansпланове? MITMIT?
282
749000
2000
КА: Какви са твоите планове? МТИ?
12:46
IndiaИндия? How are you going to splitразцепване your time going forwardнапред?
283
751000
2000
Индия? Как ще си разделиш времето си в бъдеще?
12:48
PMPM: There is a lot of energyенергия here. Lots of learningизучаване на.
284
753000
3000
ПМ: Има много енергия тук. Много живот.
12:51
All of this work that you have seenвидян is all about
285
756000
2000
Цялата тази работа, която видяхте, е плод на
12:53
my learningизучаване на in IndiaИндия.
286
758000
2000
обучението ми в Индия.
12:55
And now, if you see, it's more about the cost-effectivenessефективност на разходите:
287
760000
3000
И сега, ако видите още за ефективността на разходите:
12:58
this systemсистема costsразходи you $300
288
763000
2000
тази система ще ви струва 300 долара
13:00
comparedсравнение to the $20,000 surfaceповърхност tablesмаси, or anything like that.
289
765000
3000
в сравнение с 20 000 долара за масата "Surface" ("Повърхност"), или нещо подобно.
13:03
Or maybe even the $2 mouseмишка gestureжест systemсистема
290
768000
3000
Или може би дори системата за жестове от двудоларова мишка,
13:06
at that time was costingостойностяване around $5,000?
291
771000
3000
по това време струваше около 5000 долара?
13:09
So, we actuallyвсъщност -- I showedпоказан that, at a conferenceконференция, to
292
774000
4000
Така че, ние действително - показах това, по време на конференция,
13:13
PresidentПредседател AbdulАбдул KalamКалам, at that time,
293
778000
2000
на президент Абдул Калам, по това време,
13:15
and then he said, "OK, we should use this in BhabhaBhabha AtomicАтомна ResearchНаучни изследвания CentreЦентър
294
780000
3000
и тогава той каза: "Добре, ние трябва да използваме това в Центъра за ядрени изследвания в Баба,
13:18
for some use of that."
295
783000
2000
за някои изгледи за това. "
13:20
So I'm excitedвъзбуден about how I can bringвъвеждат the technologyтехнология to the massesмаси
296
785000
3000
Така че аз се вълнувам от това, как да доставя технологията на хората,
13:23
ratherпо-скоро than just keepingсъхраняемост that technologyтехнология in the labлаборатория environmentзаобикаляща среда.
297
788000
3000
а не просто да поддържам тази технология в лабораторна среда.
13:26
(ApplauseАплодисменти)
298
791000
4000
(Ръкопляскания)
13:30
CACA: BasedНа база on the people we'veние имаме seenвидян at TEDТЕД,
299
795000
3000
КА: Въз основа на хората, които съм видял в TED,
13:33
I would say you're trulyнаистина one of the two or threeтри
300
798000
1000
бих казал, че си наистина един от двамата или трима
13:34
bestнай-доброто inventorsизобретатели in the worldсвят right now.
301
799000
2000
най-добри изобретатели в света в момента.
13:36
It's an honorчест to have you at TEDТЕД.
302
801000
2000
Чест е да те имаме в TED.
13:38
Thank you so much.
303
803000
2000
Благодаря ти много.
13:40
That's fantasticфантастичен.
304
805000
1000
Беше фантастично.
13:41
(ApplauseАплодисменти)
305
806000
4000
(Ръкопляскания)
Translated by Anton Hikov
Reviewed by Nikolay Mihaylov

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com