ABOUT THE SPEAKER
Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com
TEDIndia 2009

Pranav Mistry: The thrilling potential of SixthSense technology

Pranav Mistry: SixthSense - technologie s fascinujícím potenciálem

Filmed:
18,689,186 views

Pranav Mistry představil na TEDIndia několik ze svých zařízení, které propojují svět dat a každodenní svět kolem nás. Předvedl i své zařízení SixthSense a nový, "papírový" laptop, překonávající dosavadní představy o počítačích. Ještě na pódiu oznamuje, že chce software stojící za SixthSense zpřístupnit každému.
- Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:15
We grewrostl up
0
0
2000
Vyrostli jsme
00:17
interactinginterakce with the physicalfyzický objectsobjekty around us.
1
2000
3000
v těsném kontaktu s objekty kolem nás.
00:20
There are an enormousobrovský numberčíslo of them
2
5000
2000
Spoustu z nich používáme
00:22
that we use everykaždý day.
3
7000
2000
každý den.
00:24
UnlikeNa rozdíl od mostvětšina of our computingvýpočetní deviceszařízení,
4
9000
3000
Narozdíl od většiny počítačových
00:27
these objectsobjekty are much more funzábava to use.
5
12000
3000
zařízení, je manipulace s nimi mnohem snazší.
00:30
When you talk about objectsobjekty,
6
15000
3000
Když mluvíme o objektech,
00:33
one other thing automaticallyautomaticky comespřijde attachedpřipojený to that thing,
7
18000
3000
a manipulaci s nimi, ruku v ruce s tím jdou i gesta.
00:36
and that is gesturesgesta:
8
21000
2000
-
00:38
how we manipulatemanipulovat these objectsobjekty,
9
23000
2000
To, jak s věcmi zacházíme
00:40
how we use these objectsobjekty in everydaykaždý den life.
10
25000
3000
v každodenním životě.
00:43
We use gesturesgesta not only to interactinteragovat with these objectsobjekty,
11
28000
3000
Pomocí těchto gest se nimi propojujeme,
00:46
but we alsotaké use them to interactinteragovat with eachkaždý other.
12
31000
2000
ale propojujeme je i navzájem.
00:48
A gesturegesto of "NamasteNamaste!", maybe, to respectrespekt someoneněkdo,
13
33000
3000
Gesto "Namaste" vyjadřuje úctu druhému.
00:51
or maybe --
14
36000
1000
Nebo třeba
00:52
in IndiaIndie I don't need to teachučit a kiddítě that this meansprostředek
15
37000
2000
v Indii nemusíme děti učit, že toto znamená
00:54
"fourčtyři runsběží" in cricketkriket.
16
39000
2000
v kriketu "čtyři body".
00:56
It comespřijde as a partčást of our everydaykaždý den learningučení se.
17
41000
3000
Je to součást našeho běžného učení.
00:59
So, I am very interestedzájem,
18
44000
2000
Mne od začátku
01:01
from the beginningzačátek, that how --
19
46000
2000
zajímá,
01:03
how our knowledgeznalost
20
48000
2000
jak naše znalosti
01:05
about everydaykaždý den objectsobjekty and gesturesgesta,
21
50000
2000
běžných potřeb a gest,
01:07
and how we use these objectsobjekty,
22
52000
2000
a to, jak je používáme,
01:09
can be leveragedpákového efektu to our interactionsinterakcí with the digitaldigitální worldsvět.
23
54000
3000
může ovlivňovat náš kontakt se světem počítačů.
01:12
RatherSpíše than usingpoužitím a keyboardklávesnice and mousemyš,
24
57000
3000
Proč bych nemohl ve fyzickém
01:15
why can I not use my computerpočítač
25
60000
3000
světě namísto skrze myš a klávesnici
01:18
in the samestejný way that I interactinteragovat in the physicalfyzický worldsvět?
26
63000
3000
komunikovat s počítačem jako v běžném životě?
01:21
So, I startedzačal this explorationprůzkum around eightosm yearsroky back,
27
66000
3000
Přibližně před osmi lety jsem začal s bližším
01:24
and it literallydoslovně startedzačal with a mousemyš on my desklavice.
28
69000
3000
průzkumem a začal jsem doslova u myši
01:27
RatherSpíše than usingpoužitím it for my computerpočítač,
29
72000
3000
přede mnou. Namísto napojení k pc
01:30
I actuallyvlastně openedotevřeno it.
30
75000
3000
jsem ji otevřel.
01:33
MostVětšina of you mightmohl be awarevědomě that, in those daysdnů,
31
78000
2000
Většina z vás asi ví, že tehdejší myši v sobě
01:35
the mousemyš used to come with a ballmíč insideuvnitř,
32
80000
2000
měly malý míček a dva
01:37
and there were two rollersválce
33
82000
2000
vodící válečky,
01:39
that actuallyvlastně guideprůvodce the computerpočítač where the ballmíč is movingpohybující se,
34
84000
3000
které určovaly směr jeho pohybu,
01:42
and, accordinglyProto, where the mousemyš is movingpohybující se.
35
87000
2000
přesně podle pohybu myši.
01:44
So, I was interestedzájem in these two rollersválce,
36
89000
3000
A proto mne tyto vodící válečky zajímaly.
01:47
and I actuallyvlastně wanted more, so I borrowedpůjčil si anotherdalší mousemyš from a friendpřítel --
37
92000
3000
A jelikož jsem jich chtěl více, půjčil jsem si další od kamaráda -
01:50
never returnedvrátil to him --
38
95000
2000
který ji už nikdy neviděl -
01:52
and I now had fourčtyři rollersválce.
39
97000
2000
no a měl jsem čtyři válečky.
01:54
InterestinglyJe zajímavé, what I did with these rollersválce is,
40
99000
3000
Ty jsem překvapivě vyjmul
01:57
basicallyv podstatě, I tookvzal them off of these mousesmyši
41
102000
3000
z těch myší a seřadil
02:00
and then put them in one linečára.
42
105000
2000
jeden vedle druhého.
02:02
It had some stringsřetězce and pulleysřemenice and some springspružiny.
43
107000
3000
Přidal jsem několik drátků, tlačítek a pružin,
02:05
What I got is basicallyv podstatě a gesturegesto interfacerozhraní devicepřístroj
44
110000
3000
a dostal jsem zařízení pro přenos pohybů,
02:08
that actuallyvlastně actsakty as a motion-sensingsnímání pohybu devicepřístroj
45
113000
4000
jehož výroba mne stála
02:12
madevyrobeno for two dollarsdolarů.
46
117000
2000
dva dolary.
02:14
So, here, whateverTo je jedno movementhnutí I do in my physicalfyzický worldsvět
47
119000
3000
Takže každý pohyb ruky, který udělám,
02:17
is actuallyvlastně replicatedreplikované insideuvnitř the digitaldigitální worldsvět
48
122000
3000
je zde elektronicky zkopírován
02:20
just usingpoužitím this smallmalý devicepřístroj that I madevyrobeno, around eightosm yearsroky back,
49
125000
3000
díky tomuto malému zařízení, které jsem si vyrobil před 8 lety
02:23
in 2000.
50
128000
2000
v roce 2000.
02:25
Because I was interestedzájem in integratingintegrace these two worldssvěty,
51
130000
2000
Zájem o propojování těchto dvou světů mne vedlo
02:27
I thought of stickylepkavý notespoznámky.
52
132000
2000
k úvahám o post-itech.
02:29
I thought, "Why can I not connectpřipojit
53
134000
3000
Řekl jsem si: "Proč bych nemohl
02:32
the normalnormální interfacerozhraní of a physicalfyzický stickylepkavý notePoznámka
54
137000
2000
přenést skutečný post-it do virtuálního
02:34
to the digitaldigitální worldsvět?"
55
139000
2000
světa?"
02:36
A messagezpráva writtenpsaný on a stickylepkavý notePoznámka to my mommaminka
56
141000
2000
Náhle jsem tedy vzkaz pro mámu z post-itu,
02:38
on paperpapír
57
143000
1000
psaný rukou
02:39
can come to an SMSSMS,
58
144000
2000
mohl poslat jako SMS.
02:41
or maybe a meetingSetkání reminderpřipomenutí
59
146000
2000
Nebo připomínka schůzky
02:43
automaticallyautomaticky syncssynchronizace with my digitaldigitální calendarkalendář --
60
148000
2000
se automaticky synchronizuje s mým elektronickým
02:45
a to-doúkol listseznam that automaticallyautomaticky syncssynchronizace with you.
61
150000
3000
kalendářem, stejně jako seznam ůkolů.
02:48
But you can alsotaké searchVyhledávání in the digitaldigitální worldsvět,
62
153000
3000
Stejně tak můžeme ve virtuálním světě
02:51
or maybe you can writenapsat a querydotaz, sayingrčení,
63
156000
2000
vyhledávat a zadávat dotazy, jako:
02:53
"What is DrDr. Smith'sSmith addressadresa?"
64
158000
2000
"Kde bydlí pan Novák"?
02:55
and this smallmalý systemSystém actuallyvlastně printstiskne it out --
65
160000
2000
a tento jednoduchý systém adresu vytiskne.
02:57
so it actuallyvlastně actsakty like a paperpapír input-outputvstup a výstup systemSystém,
66
162000
2000
Takže funguje jako papírový systém se vstupy
02:59
just madevyrobeno out of paperpapír.
67
164000
3000
i výstupy.
03:05
In anotherdalší explorationprůzkum,
68
170000
2000
Jinak řečeno
03:07
I thought of makingtvorba a penpero that can drawkreslit in threetři dimensionsrozměry.
69
172000
3000
jsem snil o vytvoření tužky, která může kreslit trojrozměrně.
03:10
So, I implementedimplementováno this penpero
70
175000
2000
A tak jsem takovou tužku,
03:12
that can help designersnávrháři and architectsarchitektů
71
177000
2000
která pomůže designerům nebo
03:14
not only think in threetři dimensionsrozměry,
72
179000
2000
architektům nejen ve 3D
03:16
but they can actuallyvlastně drawkreslit
73
181000
2000
přemýšlet, ale i kreslit,
03:18
so that it's more intuitiveintuitivní to use that way.
74
183000
2000
takže je pro ně práce mnohem jednodušší.
03:20
Then I thought, "Why not make a GoogleGoogle MapMapa,
75
185000
2000
Pak jsem si řekl: "Co takhle napojit Google
03:22
but in the physicalfyzický worldsvět?"
76
187000
2000
mapu do fyzického světa?"
03:24
RatherSpíše than typingpsaní na stroji a keywordklíčové slovo to find something,
77
189000
3000
Namísto vypisování klíčových slov pro vyhledání,
03:27
I put my objectsobjekty on tophorní of it.
78
192000
2000
tyto objekty jsem na vyhledávač
03:29
If I put a boardingstravování passsložit, it will showshow me where the flightlet gatebrána is.
79
194000
3000
rovnou pokládal. K palubní letence mi ukázal, kde je číslo mé
03:32
A coffeekáva cuppohár will showshow where you can find more coffeekáva,
80
197000
3000
odletové brány. Ke kelímku na kávu, kde dostanu další
03:35
or where you can trashodpadky the cuppohár.
81
200000
2000
nebo kde jej vyhodit.
03:37
So, these were some of the earlierdříve explorationsprůzkumy I did because
82
202000
3000
To byly některé z ranných objevů, kterými jsem prošel
03:40
the goalfotbalová branka was to connectpřipojit these two worldssvěty seamlesslybezproblémově.
83
205000
3000
na cestě za nekomplikovaným propojení těchto dvou světů.
03:44
AmongMezi all these experimentsexperimenty,
84
209000
2000
Všechny tyto experimenty
03:46
there was one thing in commonběžný:
85
211000
2000
měly jedno společné:
03:48
I was tryingzkoušet to bringpřinést a partčást of the physicalfyzický worldsvět to the digitaldigitální worldsvět.
86
213000
4000
Snažil jsem se přenést kousek fyzického světa do toho virtuálního.
03:52
I was takingpřijmout some partčást of the objectsobjekty,
87
217000
3000
Části objektů nebo jiné
03:55
or any of the intuitivenessintuitivnost of realnemovitý life,
88
220000
3000
podvědomé součásti reálného světa
03:58
and bringingpřináší them to the digitaldigitální worldsvět,
89
223000
3000
a překlápěl je do digitální paralely.
04:01
because the goalfotbalová branka was to make our computingvýpočetní interfacesrozhraní more intuitiveintuitivní.
90
226000
3000
Cílem bylo dosáhnout intuitivnější interakce s počítači.
04:04
But then I realizeduvědomil that we humanslidem
91
229000
2000
Pak jsem však pochopil,
04:06
are not actuallyvlastně interestedzájem in computingvýpočetní.
92
231000
3000
že počítače jsou nám lidem v podstatě
04:09
What we are interestedzájem in is informationinformace.
93
234000
3000
ukradené. Ne tak informace.
04:12
We want to know about things.
94
237000
2000
My chceme vědět.
04:14
We want to know about dynamicdynamický things going around.
95
239000
2000
Chceme informace. Vědění o okolním dění.
04:16
So I thought, around last yearrok -- in the beginningzačátek of the last yearrok --
96
241000
5000
Vloni - počátkem roku - jsem si řekl, respektive začal jsem
04:21
I startedzačal thinkingmyslící, "Why can I not take this approachpřístup in the reversezvrátit way?"
97
246000
3000
uvažovat: "Co takhle to zkusit obráceně"?
04:24
Maybe, "How about I take my digitaldigitální worldsvět
98
249000
3000
"Co takhle na fyzický svět kolem mne
04:27
and paintmalovat the physicalfyzický worldsvět with that digitaldigitální informationinformace?"
99
252000
5000
promítnout užitečné informacemi z pc?
04:32
Because pixelspixelů are actuallyvlastně, right now, confinedomezuje in these rectangularobdélníkové deviceszařízení
100
257000
4000
Všechny pixely jsou ve skutečnosti uvězněny v těchto hranatých krabičkách,
04:36
that fitvejít se in our pocketskapsy.
101
261000
2000
do kapsy.
04:38
Why can I not removeodstranit this confineomezit
102
263000
3000
A co takhle odstranit tyto hranice
04:41
and take that to my everydaykaždý den objectsobjekty, everydaykaždý den life
103
266000
3000
a nechat je propojit s věcmi každodenního života tak,
04:44
so that I don't need to learnUčit se the newNový languageJazyk
104
269000
2000
abych se nemusel zbytečně učit,
04:46
for interactinginterakce with those pixelspixelů?
105
271000
3000
jak s nimi zacházet?
04:50
So, in orderobjednat to realizerealizovat this dreamsen,
106
275000
2000
Proto, abych toho docílil,
04:52
I actuallyvlastně thought of puttinguvedení a big-sizevelké velikosti projectorprojektor on my headhlava.
107
277000
3000
mne napadlo dát si na hlavu tento velký projektor.
04:55
I think that's why this is calledvolal a head-mountednáhlavního projectorprojektor, isn't it?
108
280000
3000
Myslím, že proto se mu říká "projektor na hlavu".
04:58
I tookvzal it very literallydoslovně,
109
283000
2000
Vzal jsem to do slova.
05:00
and tookvzal my bikekolo helmethelma,
110
285000
2000
Vzal jsem helmu na kolo,
05:02
put a little cutstřih over there so that the projectorprojektor actuallyvlastně fitsse hodí nicelyhezky.
111
287000
3000
trochu jsem jí upravil, aby na ní projektor dobře držel.
05:05
So now, what I can do --
112
290000
2000
Takže teď můžu
05:07
I can augmentrozšířit the worldsvět around me with this digitaldigitální informationinformace.
113
292000
4000
obohatit svět kolem sebe digitálními informacemi.
05:11
But laterpozději,
114
296000
2000
Později
05:13
I realizeduvědomil that I actuallyvlastně wanted to interactinteragovat with those digitaldigitální pixelspixelů, alsotaké.
115
298000
3000
jsem však zjistil, že chci zasahovat i do těch dat.
05:16
So I put a smallmalý cameraFotoaparát over there,
116
301000
2000
A tak jsem přidal ještě malou
05:18
that actsakty as a digitaldigitální eyeoko.
117
303000
2000
kameru, takové digi-oko.
05:20
LaterPozději, we movedpřestěhoval to a much better,
118
305000
2000
Později jsme se vytvořili
05:22
consumer-orientedorientovaných na spotřebitele pendantpřívěšek versionverze of that,
119
307000
2000
uživatelsky přijatelnou verzi v podobě
05:24
that manymnoho of you now know as the SixthSenseMarek devicepřístroj.
120
309000
3000
jakéhosi přívěšku, kterou mnozí znáte jako SixtSense.
05:27
But the mostvětšina interestingzajímavý thing about this particularkonkrétní technologytechnika
121
312000
3000
Co je na této technologii nejzajímavější je, že tento digitální
05:30
is that you can carrynést your digitaldigitální worldsvět with you
122
315000
4000
svět s sebou můžete brát
05:34
whereverkdekoli you go.
123
319000
2000
kamkoliv.
05:36
You can startStart usingpoužitím any surfacepovrch, any wallstěna around you,
124
321000
3000
Můžete použít jakýkoliv povrch, jakoukoliv zeď
05:39
as an interfacerozhraní.
125
324000
2000
jako obrazovku.
05:41
The cameraFotoaparát is actuallyvlastně trackingsledování all your gesturesgesta.
126
326000
3000
Kamerka zachycuje všechny vaše gesta.
05:44
WhateverAť už you're doing with your handsruce,
127
329000
2000
Ať vaše ruce udělají jakékoliv gesto,
05:46
it's understandingporozumění that gesturegesto.
128
331000
2000
bude tomu rozumět.
05:48
And, actuallyvlastně, if you see, there are some colorbarva markersznačky
129
333000
2000
Jak můžete vidět, v první verzi využíváme i
05:50
that in the beginningzačátek versionverze we are usingpoužitím with it.
130
335000
3000
jakési barevné označovače.
05:53
You can startStart paintingmalování on any wallstěna.
131
338000
2000
Můžete kreslit na jakoukoliv zeď.
05:55
You stop by a wallstěna, and startStart paintingmalování on that wallstěna.
132
340000
3000
Zastavíte se před zdí, a začnete na ní kreslit.
05:58
But we are not only trackingsledování one fingerprst, here.
133
343000
2000
Nesledujeme tu však jen jeden prst.
06:00
We are givingposkytující you the freedomsvoboda of usingpoužitím all of bothoba of your handsruce,
134
345000
4000
Máte prostor pro práci obou rukou, můžete tak přibližovat
06:04
so you can actuallyvlastně use bothoba of your handsruce to zoomzoom into or zoomzoom out
135
349000
3000
i oddalovat například mapu pouhým
06:07
of a mapmapa just by pinchingsvírání all presentsoučasnost, dárek.
136
352000
2000
pohybem prstu.
06:09
The cameraFotoaparát is actuallyvlastně doing --
137
354000
3000
Kamera v podstatě jen
06:12
just, gettingdostat all the imagessnímky --
138
357000
1000
sbírá obrázky a
06:13
is doing the edgeokraj recognitionuznání and alsotaké the colorbarva recognitionuznání
139
358000
3000
hlídá okraje a barevnost.
06:16
and so manymnoho other smallmalý algorithmsalgoritmy are going on insideuvnitř.
140
361000
3000
Na pozadí běží ještě řada drobných algoritmů.
06:19
So, technicallytechnicky, it's a little bitbit complexkomplex,
141
364000
2000
Technicky je to poměrně komplexní,
06:21
but it givesdává you an outputvýstup whichkterý is more intuitiveintuitivní to use, in some sensesmysl.
142
366000
3000
ale práce s konečným výstupem je svým způsobem mnohem intuitivnější.
06:24
But I'm more excitedvzrušený that you can actuallyvlastně take it outsidemimo.
143
369000
3000
Ještě více mne ale nadchává, že s ním můžete jít ven.
06:27
RatherSpíše than gettingdostat your cameraFotoaparát out of your pocketkapsa,
144
372000
3000
Místo lovení fotoaparátu v kapse stačí
06:30
you can just do the gesturegesto of takingpřijmout a photofotografie
145
375000
3000
udělat gesto pro pořízení fotky
06:33
and it takes a photofotografie for you.
146
378000
2000
a fotka je na světě.
06:35
(ApplausePotlesk)
147
380000
4000
(potlesk)
06:39
Thank you.
148
384000
1000
Děkuji.
06:41
And laterpozději I can find a wallstěna, anywherekdekoli,
149
386000
2000
Později si můžu kdekoliv vybrat zeď,
06:43
and startStart browsingprocházení those photosfotky
150
388000
2000
na které si nafocené obrázky projdu,
06:45
or maybe, "OK, I want to modifymodifikovat this photofotografie a little bitbit
151
390000
2000
a třeba "tenhle obrázek chci trošku upravit
06:47
and sendposlat it as an emaile-mailem to a friendpřítel."
152
392000
2000
a poslat kamarádovi."
06:49
So, we are looking for an eraéra where
153
394000
3000
Takže se díváme na novou éru,
06:52
computingvýpočetní will actuallyvlastně mergespojit with the physicalfyzický worldsvět.
154
397000
3000
ve které se počítače propojují s fyzickým světem.
06:55
And, of coursechod, if you don't have any surfacepovrch,
155
400000
3000
A pochopitelně, pokud nemáte vhodnou
06:58
you can startStart usingpoužitím your palmdlaň for simplejednoduchý operationsoperací.
156
403000
3000
plochu, můžete pro jednodušší operace použít vlastní
07:01
Here, I'm dialingvytáčení a phonetelefon numberčíslo just usingpoužitím my handruka.
157
406000
2000
dlaň. Tady tak například vytáčím telefonní číslo.
07:07
The cameraFotoaparát is actuallyvlastně not only understandingporozumění your handruka movementspohyby,
158
412000
3000
Kamera totiž rozumí nejen pohybům Vaší ruky,
07:10
but, interestinglyzajímavě,
159
415000
1000
ale překvapivě
07:11
is alsotaké ableschopný to understandrozumět what objectsobjekty you are holdingpodíl in your handruka.
160
416000
3000
umí rozeznat i jaké objekty v ní držíte.
07:14
What we're doing here is actuallyvlastně --
161
419000
3000
V tomto případě jsme
07:17
for examplepříklad, in this casepouzdro,
162
422000
2000
napřiklad spojili
07:19
the bookrezervovat coverpokrýt is matchedodpovídající
163
424000
2000
obálku knihy s tisíci, možná
07:21
with so manymnoho thousandstisíce, or maybe millionsmiliony of booksknihy onlineonline,
164
426000
3000
milióny knih online a zjistili, o kterou z nich
07:24
and checkingkontrola out whichkterý bookrezervovat it is.
165
429000
2000
se jedná.
07:26
OnceJednou it has that informationinformace,
166
431000
1000
V tom okamžiku
07:27
it findsnajde out more reviewshodnocení about that,
167
432000
2000
na ní najde různé recenze,
07:29
or maybe NewNové YorkYork TimesKrát has a soundzvuk overviewpřehled on that,
168
434000
3000
New York Times má o nich solidní přehled,
07:32
so you can actuallyvlastně hearslyšet, on a physicalfyzický bookrezervovat,
169
437000
2000
takže si na vlastní knize můžete poslechnout
07:34
a reviewPosouzení as soundzvuk.
170
439000
2000
audio hodnocení.
07:36
("famousslavný talk at HarvardHarvard UniversityUniverzita ...")
171
441000
2000
("slavné vystoupení na Harvardské Univerzitě...")
07:38
This was Obama'sObama je visitnávštěva last weektýden to MITMIT.
172
443000
3000
Toto byla návštěva Obamy na MIT.
07:42
("... and particularlyzejména I want to thank two outstandingvynikající MITMIT ...")
173
447000
4000
("...a zejména bych chtěl poděkovat dvěma vynikajícím MIT...")
07:46
So, I was seeingvidění the livežít [videovideo] of his talk, outsidemimo, on just a newspapernoviny.
174
451000
5000
Mohl jsem tedy sledovat živý záznam jeho vystoupení na kousku novin.
07:51
Your newspapernoviny will showshow you livežít weatherpočasí informationinformace
175
456000
3000
Vaše noviny vám ukáží živou předpověď počasí
07:54
ratherspíše than havingmít it updatedaktualizováno -- like, you have to checkkontrola your computerpočítač
176
459000
3000
na místo toho jí aktualizovat - jinak byste se museli dívat do pc,
07:57
in orderobjednat to do that, right?
177
462000
2000
nemám pravdu?
07:59
(ApplausePotlesk)
178
464000
5000
(potlesk)
08:04
When I'm going back, I can just use my boardingstravování passsložit
179
469000
3000
Když bychom se vrátili k palubní letence, můžu si
08:07
to checkkontrola how much my flightlet has been delayedzpožděné,
180
472000
2000
zjistit, na kdy byl můj let odložen,
08:09
because at that particularkonkrétní time,
181
474000
2000
protože se mi zrovna nechce
08:11
I'm not feelingpocit like openingotevírací my iPhoneiPhone,
182
476000
2000
otvírat iPhone a hledat
08:13
and checkingkontrola out a particularkonkrétní iconikona.
183
478000
2000
tu správnou záložku.
08:15
And I think this technologytechnika will not only changezměna the way --
184
480000
3000
A domnívám se, že tato technologie nezmění jen způsob -
08:18
yes. (LaughterSmích)
185
483000
1000
ano. (smích)
08:20
It will changezměna the way we interactinteragovat with people, alsotaké,
186
485000
2000
Změní i způsob, jakým jednáme s druhými
08:22
not only the physicalfyzický worldsvět.
187
487000
2000
lidmi nejen ve fyzickém světě.
08:24
The funzábava partčást is, I'm going to the BostonBoston metrostanice metra,
188
489000
3000
Zatímco jedeme v Bostonu metrem,
08:27
and playinghraní a pongpong gamehra insideuvnitř the trainvlak
189
492000
3000
co se bavit pinkací hrou na zemi
08:30
on the groundpřízemní, right?
190
495000
2000
uvnitř vagonu?
08:32
(LaughterSmích)
191
497000
1000
(smích)
08:33
And I think the imaginationfantazie is the only limitomezit
192
498000
2000
Myslím, že naše představivost je jediný
08:35
of what you can think of
193
500000
2000
limit, který máme,
08:37
when this kinddruh of technologytechnika mergessloučí with realnemovitý life.
194
502000
2000
v propojování tohoto typu technologie s běžným
08:39
But manymnoho of you arguedohadovat se, actuallyvlastně, that
195
504000
2000
Mnozí z vás se však brání,
08:41
all of our work is not only about physicalfyzický objectsobjekty.
196
506000
3000
že naše práce není jen o fyzických objektech.
08:44
We actuallyvlastně do lots of accountingúčetnictví and paperpapír editingeditace
197
509000
3000
Děláme spoustu výpočtů a editujeme mnoho
08:47
and all those kindsdruhy of things; what about that?
198
512000
2000
dokumentů
08:49
And manymnoho of you are excitedvzrušený about the nextdalší generationgenerace tabletTablet computerspočítačů
199
514000
4000
Mnozí z vás se nemohou dočkat, až se na trh dostanou tabletové
08:53
to come out in the markettrh.
200
518000
2000
počítače nové generace.
08:55
So, ratherspíše than waitingčekání for that,
201
520000
2000
Místo čekání jsem si
08:57
I actuallyvlastně madevyrobeno my ownvlastní, just usingpoužitím a piecekus of paperpapír.
202
522000
3000
z kousku papíru vytvořil svůj vlastní.
09:00
So, what I did here is removeodstranit the cameraFotoaparát --
203
525000
2000
Zde jsem odstranil kameru.
09:02
All the webcamWebová kamera cameraskamery have a microphonemikrofon insideuvnitř the cameraFotoaparát.
204
527000
4000
Všechny webkamery v sobě mají mikrofon.
09:06
I removedodstraněno the microphonemikrofon from that,
205
531000
3000
Odstranil jsem ten mikrofon
09:09
and then just pinchedskřípnutí that --
206
534000
2000
a připojil jej
09:11
like I just madevyrobeno a clipklip out of the microphonemikrofon --
207
536000
3000
trochu jako mikrofonní klips
09:14
and clippedoříznutí that to a piecekus of paperpapír, any paperpapír that you foundnalezeno around.
208
539000
4000
ke kousku papíru - jakémukoliv kousku papíru, který najdu.
09:18
So now the soundzvuk of the touchdotek
209
543000
3000
Zvuk doteku se přenáší
09:21
is gettingdostat me when exactlypřesně I'm touchingdojemný the paperpapír.
210
546000
3000
přesně podle toho, kde se papíru dotýkám.
09:24
But the cameraFotoaparát is actuallyvlastně trackingsledování where my fingersprsty are movingpohybující se.
211
549000
4000
Kamera sleduje, kde se pohybují mé prsty.
09:28
You can of coursechod watch moviesfilmy.
212
553000
3000
Pochopitelně si můžete promítat filmy.
09:31
("Good afternoonodpoledne. My namenázev is RussellRussell ...
213
556000
3000
("Dobré odpoledne, jmenuji se Russell")
09:34
and I am a WildernessDivočina ExplorerPrůzkumník in TribeKmen 54.")
214
559000
3000
("a jsem Průzkumník Divočiny ve kmeni 54")
09:37
And you can of coursechod playhrát si gameshry.
215
562000
3000
Pochopitelně můžete i hrát hry.
09:40
(CarAuto enginemotor)
216
565000
3000
(Zvuk motoru)
09:43
Here, the cameraFotoaparát is actuallyvlastně understandingporozumění how you're holdingpodíl the paperpapír
217
568000
3000
A tady kamera chápe a reaguje na to, jak držíte papír, při hře
09:46
and playinghraní a car-racingzávodní auto gamehra.
218
571000
2000
automobilových závodů.
09:48
(ApplausePotlesk)
219
573000
3000
(potlesk)
09:52
ManyMnoho of you alreadyjiž mustmusí have thought, OK, you can browseProcházet.
220
577000
2000
Jak se jistě mnozí správně domníváte, můžete i brouzdat
09:54
Yeah. Of coursechod you can browseProcházet to any websiteswebové stránky
221
579000
3000
po internetu jakkoliv budete chtít.
09:57
or you can do all sortstřídění of computingvýpočetní on a piecekus of paperpapír
222
582000
3000
Na stejném kusu papíru můžete dělat vše, co na
10:00
whereverkdekoli you need it.
223
585000
1000
běžném počítači.
10:01
So, more interestinglyzajímavě,
224
586000
3000
Ještě víc mne zajímá,
10:04
I'm interestedzájem in how we can take that in a more dynamicdynamický way.
225
589000
3000
jak to můžeme využít ještě dynamičtěji.
10:07
When I come back to my desklavice I can just pinchšpetka that informationinformace
226
592000
3000
Po návratu ke stolu můžu přenést kus informace opět
10:10
back to my desktopplocha
227
595000
2000
do počítače
10:12
so I can use my full-sizeplné velikosti computerpočítač.
228
597000
3000
a využít klasický počítač.
10:15
(ApplausePotlesk)
229
600000
2000
(potlesk)
10:17
And why only computerspočítačů? We can just playhrát si with papersdoklady.
230
602000
3000
A proč jen s počítači? Můžeme si prostě hrát s papírem.
10:20
PaperPapíru worldsvět is interestingzajímavý to playhrát si with.
231
605000
3000
Papírový svět je velmi zábavný.
10:23
Here, I'm takingpřijmout a partčást of a documentdokument
232
608000
2000
Tady si beru část dokumentu
10:25
and puttinguvedení over here a seconddruhý partčást from a seconddruhý placemísto --
233
610000
4000
a připojuji k další části z jiného dokumentu
10:29
and I'm actuallyvlastně modifyingmodifikace the informationinformace
234
614000
3000
a dokonce informaci trochu
10:32
that I have over there.
235
617000
2000
modifikuji.
10:34
Yeah. And I say, "OK, this looksvzhled nicepěkný,
236
619000
3000
Opravdu. A já říkám: "ok, to se mi
10:37
let me printtisk it out, that thing."
237
622000
2000
líbí, tak to vytiskněme."
10:39
So I now have a print-outTisk out of that thing, and now --
238
624000
2000
Teď mám i výtisk a a celá obsluha
10:41
the workflowPracovní postup is more intuitiveintuitivní the way we used to do it
239
626000
3000
je mnohem intuitivnější než někdy
10:44
maybe 20 yearsroky back,
240
629000
3000
před 20ti lety,
10:47
ratherspíše than now switchingpřepínání betweenmezi these two worldssvěty.
241
632000
3000
kdy jsme museli přepínat mezi oběma prostředími.
10:50
So, as a last thought,
242
635000
3000
Na konec bych
10:53
I think that integratingintegrace informationinformace to everydaykaždý den objectsobjekty
243
638000
3000
rád řekl, že si myslím, že propojování informací
10:56
will not only help us to get ridzbavit of the digitaldigitální dividerozdělit,
244
641000
5000
s běžnými věcmi kolem nás nám pomůže
11:01
the gapmezera betweenmezi these two worldssvěty,
245
646000
2000
se zbavit složitých technických
11:03
but will alsotaké help us, in some way,
246
648000
2000
propojení, ale svým způsobem také
11:05
to staypobyt humančlověk,
247
650000
2000
zůstat lidmi,
11:07
to be more connectedpřipojeno to our physicalfyzický worldsvět.
248
652000
3000
více přítomnými ve skutečném světě.
11:13
And it will actuallyvlastně help us not endkonec up beingbytost machinesstrojů
249
658000
3000
Zůstat lidmi a ne stroji, sedícími
11:16
sittingsedící in frontpřední of other machinesstrojů.
250
661000
2000
u dalších strojů.
11:18
That's all. Thank you.
251
663000
3000
To je vše, děkuji.
11:21
(ApplausePotlesk)
252
666000
14000
(potlesk)
11:35
Thank you.
253
680000
1000
Děkuji.
11:36
(ApplausePotlesk)
254
681000
3000
(Potlesk)
11:39
ChrisChris AndersonAnderson: So, PranavRoman,
255
684000
1000
Chris Anderson: Pranave,
11:40
first of all, you're a geniusgénius.
256
685000
3000
musím říct, že jste génius.
11:43
This is incredibleneuvěřitelný, really.
257
688000
3000
Tohle je opravdu úžasné.
11:46
What are you doing with this? Is there a companyspolečnost beingbytost plannedplánování?
258
691000
3000
Takže, co s tím vším plánujete? Založíte podnik?
11:49
Or is this researchvýzkum forevernavždy, or what?
259
694000
2000
Nebo budete zkoumat dál a dál?
11:51
PranavRoman MistryMistry: So, there are lots of companiesspolečnosti --
260
696000
2000
Pranav Mistry: Mnoho společností,
11:53
actuallyvlastně sponsorSponzor companiesspolečnosti of MediaMédia LabLaboratoře --
261
698000
1000
které stojí o další posun v této oblasti
11:54
interestedzájem in takingpřijmout this aheadvpřed in one or anotherdalší way.
262
699000
3000
Media Lab sponzoruje. Například mobilní
11:57
CompaniesSpolečnosti like mobilemobilní, pohybliví phonetelefon operatorsoperátory
263
702000
2000
operátoři mají zájem o trochu jiný
11:59
want to take this in a differentodlišný way than the NGOsNevládní organizace in IndiaIndie,
264
704000
3000
směr než Indické neziskovky, které si říkají -
12:02
[who] are thinkingmyslící, "Why can we only have 'Sixth"Šestý Sense'Smysl pro "?
265
707000
3000
"Proč bychom se měli spokojit se Sixth Sense"?
12:05
We should have a 'Fifth"Pátý Sense'Smysl pro " for missing-sensechybí pocit people
266
710000
2000
Měli bychom mít "Fift Sense" (pátý smysl namísto šestého
12:07
who cannotnemůže speakmluvit.
267
712000
1000
třeba pro ty,
12:08
This technologytechnika can be used for them to speakmluvit out in a differentodlišný way
268
713000
3000
kdo nemohou mluvit. Tato technologie jim může umožnit se projevit
12:11
with maybe a speakermluvčí systemSystém."
269
716000
1000
jiným způsobem.
12:12
CACA: What are your ownvlastní plansplány? Are you stayingzůstat at MITMIT,
270
717000
3000
CA: A jaké jsou Vaše vlastní plány? Zůstanete v MIT
12:15
or are you going to do something with this?
271
720000
1000
nebo s tím podniknete něco jiného?
12:16
PMPM: I'm tryingzkoušet to make this more availabledostupný to people
272
721000
2000
PM: Snažím se jej zpřístupnit více lidem tak,
12:18
so that anyonekdokoliv can developrozvíjet theirjejich ownvlastní SixthSenseMarek devicepřístroj,
273
723000
3000
aby si každý mohl vytvořit svoje zařízení SixthSense,
12:21
because the hardwareHardware is actuallyvlastně not that hardtvrdý to manufacturevýroby
274
726000
5000
neboť hardware vůbec není těžké vyrobit nebo
12:26
or hardtvrdý to make your ownvlastní.
275
731000
2000
si udělat svůj vlastní.
12:28
We will provideposkytnout all the openotevřeno sourcezdroj softwaresoftware for them,
276
733000
2000
Poskytneme jim open-sourcový software
12:30
maybe startingzačínající nextdalší monthMěsíc.
277
735000
2000
možná už příští měsíc.
12:32
CACA: OpenOtevřené sourcezdroj? WowWow.
278
737000
2000
CA: Open sourcový? Úžasné!
12:34
(ApplausePotlesk)
279
739000
5000
(potlesk)
12:39
CACA: Are you going to come back to IndiaIndie with some of this, at some pointbod?
280
744000
3000
CA: Plánujete se s tím někdy vrátit zpět do Indie?
12:42
PMPM: Yeah. Yes, yes, of coursechod.
281
747000
2000
PM: Ano, ano, samozřejmě.
12:44
CACA: What are your plansplány? MITMIT?
282
749000
2000
CA: Jaké jsou Vaše vlastní plány?
12:46
IndiaIndie? How are you going to splitrozdělit your time going forwardvpřed?
283
751000
2000
MIT? Indie? Jak chcete rozdělit svůj čas v budoucnu?
12:48
PMPM: There is a lot of energyenergie here. Lots of learningučení se.
284
753000
3000
PM: Je tu spousta energie. Spousta otázek.
12:51
All of this work that you have seenviděno is all about
285
756000
2000
Vše, co jste viděli je o mém učení v Indii.
12:53
my learningučení se in IndiaIndie.
286
758000
2000
-
12:55
And now, if you see, it's more about the cost-effectivenessefektivnost nákladů:
287
760000
3000
Přiblížím Vám trochu úspornost celého systému:
12:58
this systemSystém costsnáklady you $300
288
763000
2000
tento stojí ve srovnání s přístroji
13:00
comparedv porovnání to the $20,000 surfacepovrch tablestabulky, or anything like that.
289
765000
3000
za 20 000 dolarů pouhých 300.
13:03
Or maybe even the $2 mousemyš gesturegesto systemSystém
290
768000
3000
Nebo post-myší snímač pohybů za 2 dolary
13:06
at that time was costingocenění around $5,000?
291
771000
3000
v době, kdy takové zařízení stálo 5 tisíc dolarů.
13:09
So, we actuallyvlastně -- I showedukázal that, at a conferencekonference, to
292
774000
4000
Takže jsme - ukázal jsem to jednou na konferenci
13:13
PresidentPrezident AbdulAbdul KalamAleš, at that time,
293
778000
2000
i prezidentu Abdulu Kalamovi -
13:15
and then he said, "OK, we should use this in BhabhaBhabha AtomicAtomic ResearchVýzkum CentreCentrum
294
780000
3000
a ten řekl: "Aha, to bychom měli zkusit využít v Bhabha Atomic
13:18
for some use of that."
295
783000
2000
Research Centre".
13:20
So I'm excitedvzrušený about how I can bringpřinést the technologytechnika to the massesmasy
296
785000
3000
Více, než uzamknout technologii v laboratoři, mne zajímá
13:23
ratherspíše than just keepingudržování that technologytechnika in the lablaboratoř environmentživotní prostředí.
297
788000
3000
cesta, jak ji zpřístupnit běžným lidem.
13:26
(ApplausePotlesk)
298
791000
4000
(Potlesk)
13:30
CACA: BasedNa základě on the people we'vejsme seenviděno at TEDTED,
299
795000
3000
CA: Po tom, co všechno jsme již na TED
13:33
I would say you're trulyopravdu one of the two or threetři
300
798000
1000
viděli, řekl bych, že jste jedním ze dvou, tří
13:34
bestnejlepší inventorsvynálezcům in the worldsvět right now.
301
799000
2000
nejlepších vynálezců současnosti.
13:36
It's an honorčest to have you at TEDTED.
302
801000
2000
Vaše návštěva na TEDu je pro nás
13:38
Thank you so much.
303
803000
2000
velkou poctou. Velice děkujeme.
13:40
That's fantasticfantastický.
304
805000
1000
Bylo to fantastické.
13:41
(ApplausePotlesk)
305
806000
4000
(Potlesk)
Translated by Irena Svobodová
Reviewed by Lenka Kovarikova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Pranav Mistry - Director of research, Samsung Research America
As an MIT grad student, Pranav Mistry invented SixthSense, a wearable device that enables new interactions between the real world and the world of data.

Why you should listen

When Pranav Mistry was a PhD student in the Fluid Interfaces Group at MIT's Media Lab, he worked with lab director Pattie Maes to create some of the most entertaining and thought-provoking interfaces the world had ever seen. And not just computer interfaces, mind you -- these are ways to help the digital and the actual worlds interface. Imagine: intelligent sticky notes, Quickies, that can be searched and can send reminders; a pen that draws in 3D; and TaPuMa, a tangible public map that can act as Google of physical world. And of course the legendary SixthSense, which is now open sourced

Before his studies at MIT, he worked with Microsoft as a UX researcher; he's a graduate of IIT. Now, as director of research at Samsung Research America, Mistry heads the Think Tank Team, an interdisciplinary group of researchers that hunts for new ways to mix digital informational with real-world interactions. As an example, Mistry launched the company's smartwatch, the Galaxy Gear, in 2013.

More profile about the speaker
Pranav Mistry | Speaker | TED.com