ABOUT THE SPEAKER
Penny Chisholm - Microbial oceanographer, author
Penny Chisholm studies an extremely tiny microorganism that plays an enormous role in ocean ecosystems. Discovered only three decades ago, it has defined her career and inspired her to think differently about life on Earth.

Why you should listen

Penny Chisholm (whose scientific works are published under the name Sallie Chisholm) has been studying microscopic plants called phytoplankton since she was an undergraduate.  After she joined the MIT faculty, in the 1980s she was lucky enough to be involved in the discovery of the smallest and most abundant phytoplankter on the planet: Prochlorococcus. Less that 1/100th the width of a human hair, this tiny photosynthetic microbe thrives in the sunlit surface waters across large swaths of the global ocean, where it uses the sun's energy to release oxygen, consume carbon dioxide and grow. There are an estimated three billion billion billion of these tiny cells in the global ocean where they provide sustenance for other microorganisms and fuel ocean food webs. "Prochlorococcus has been my muse for more than 30 years," Chisholm says. "It has taught me an enormous amount about the role of photosynthesis in shaping our planet, and about the power of diversity. Most important, it has taught me to be humbled by the mind-blowing complexity of the natural world." 

Chisholm is one of ten Institute Professors at MIT and has received many honors for her research on Prochlorococcus, including the 2011 National Medal of Science awarded by President Obama at the White House. She has also co-authored a series of children's books about the role of photosynthesis in shaping our world.

More profile about the speaker
Penny Chisholm | Speaker | TED.com
TED2018

Penny Chisholm: The tiny creature that secretly powers the planet

Penny Chisholm: Malinké stvorenia, ktoré potajme poháňajú celú planétu

Filmed:
1,463,084 views

Oceánografka Penny Chisholmová nás zoznámi s úžasným malým stvorením: prochlorococcus. Je to najpočetnejší fotosyntetizujúci druh na planéte. Morský mikrób, ktorý existuje milióny rokov, no nebol objavený až do polovice 80. rokov 20. storočia. Jeho genetický kód však môže byť kľúčom k tomu, ako znížiť našu závislosť na fosílnych palivách.
- Microbial oceanographer, author
Penny Chisholm studies an extremely tiny microorganism that plays an enormous role in ocean ecosystems. Discovered only three decades ago, it has defined her career and inspired her to think differently about life on Earth. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'd like to introducepredstaviť you
to a tinymaličký microorganismmikroorganizmus
0
760
2840
Rada by som vám predstavila
malý mikroorganizmus,
00:16
that you've probablypravdepodobne never heardpočul of:
1
4880
1736
o ktorom ste ešte asi nepočuli.
00:18
its namenázov is ProchlorococcusProchlorcoccus,
2
6640
1976
Volá sa prochlorococcus
00:20
and it's really an amazingúžasný little beingbytia.
3
8640
2200
a je to skutočne zaujímavá malá bytosť.
00:23
For one thing, its ancestorspredkovia
4
11680
2896
Po prvé, jeho predkovia
zmenili našu planétu tak,
00:26
changedzmenený the earthkrajiny in waysspôsoby
that madevyrobený it possiblemožný for us to evolvevyvinúť,
5
14600
3816
že bolo pre nás možné sa vyvíjať
00:30
and hiddenskrytý in its geneticgenetický codekód
6
18440
2056
a v jeho genetickom kóde sa skrýva plán,
00:32
is a blueprintBlueprint
7
20520
1776
00:34
that maysmieť inspireinšpirovať waysspôsoby to reduceredukovať
our dependencyzávislosť on fossilfosílne fuelpalivo.
8
22320
5280
ktorý by mohol zastaviť
našu závislosť na fosílnych palivách.
00:40
But the mostväčšina amazingúžasný thing
9
28480
1856
Ale to najúžasnejšie je,
že na svete sú tri miliardy miliardy
miliárd týchto maličkých buniek
00:42
is that there are
threetri billionmiliardy billionmiliardy billionmiliardy
10
30360
2616
00:45
of these tinymaličký cellsbunky on the planetplanéta,
11
33000
1816
00:46
and we didn't know they existedexistoval
untilkým 35 yearsleta agopred.
12
34840
3320
a ešte pred 35 rokmi
sme ani netušili, že existujú.
00:51
So to tell you theirich storypríbeh,
13
39280
1456
Na rozpovedanie ich príbehu
vás najprv musím zobrať do minulosti.
00:52
I need to first take you way back,
14
40760
2240
00:55
fourštyri billionmiliardy yearsleta agopred, when the earthkrajiny
mightsila have lookedpozrel something like this.
15
43800
3620
Štyri miliardy rokov dozadu,
keď Zem vyzerala asi takto.
01:00
There was no life on the planetplanéta,
16
48480
1856
Na planéte nebol žiadny život
a v atmosfére nebol kyslík.
01:02
there was no oxygenkyslík in the atmosphereatmosféra.
17
50360
2280
01:05
So what happenedStalo to changezmena that planetplanéta
into the one we enjoyUžite si to todaydnes,
18
53320
5656
Čo zmenilo našu planétu na takú,
aká je dnes?
01:11
teemingoplývat with life,
19
59000
1816
Plná života, rastlín a zvierat?
01:12
teemingoplývat with plantsrastliny and animalszver?
20
60840
1640
01:15
Well, in a wordslovo, photosynthesisfotosyntéza.
21
63480
2280
Jedným slovom: fotosyntéza.
01:19
About two and a halfpolovičná billionmiliardy yearsleta agopred,
22
67080
2096
Pred asi dva a pol miliardami rokov
01:21
some of these ancientstaroveký ancestorspredkovia
of ProchlorococcusProchlorcoccus evolvedvyvinuli
23
69200
3936
sa niektorí predkovia
prochlorococcusa vyvinuli,
01:25
so that they could use solarslnečné energyenergie
24
73160
2336
aby mohli využívať
slnečnú energiu, absorbovať ju
01:27
and absorbabsorbovať it
25
75520
1296
01:28
and splitrozdeliť watervoda into its componentkomponentov partsdiely
of oxygenkyslík and hydrogenvodík.
26
76840
5016
a rozdeliť vodu
na jej jednotlivé časti kyslíka a vodíka.
01:33
And they used the chemicalchemický energyenergie producedprodukoval
27
81880
2416
Vzniknutú chemickú energiu využili,
01:36
to drawkresliť COCO2, carbonuhlík dioxidedioxid,
out of the atmosphereatmosféra
28
84320
3896
aby vytiahli oxid uhličitý z atmosféry
01:40
and use it to buildvybudovať sugarscukry
and proteinsproteíny and aminoamino acidskyselín,
29
88240
3816
a aby vytvorili cukry,
bielkoviny a aminokyseliny.
01:44
all the things that life is madevyrobený of.
30
92080
2400
Všetko, z čoho je život vytvorený.
01:47
And as they evolvedvyvinuli and grewrástol more and more
31
95560
3096
Ako sa vyvíjali a rástli
počas miliónov a miliónov rokov,
01:50
over millionsmilióny and millionsmilióny of yearsleta,
32
98680
2056
01:52
that oxygenkyslík accumulatednahromadený in the atmosphereatmosféra.
33
100760
3080
kyslík sa hromadil v atmosfére.
01:57
UntilKým about 500 millionmilión yearsleta agopred,
34
105480
2496
Do doby pred 500 miliónmi rokov
02:00
there was enoughdosť in the atmosphereatmosféra
that largerväčšia organismsorganizmy could evolvevyvinúť.
35
108000
3696
bolo v atmosfére dosť kysíka,
aby sa mohli vyvinúť aj väčšie organizmy.
02:03
There was an explosionvýbuch of life-formsLife-Forms,
36
111720
1936
Nastala explózia foriem života
02:05
and, ultimatelynakoniec, we appearedobjavil on the scenescéna.
37
113680
2560
a nakoniec sme sa na scéne objavili my.
02:09
While that was going on,
38
117000
1320
Kým sa to dialo,
02:11
some of those ancientstaroveký
photosynthesizersfotosyntetizátory diedzomrel
39
119440
3216
niektoré staré fotosyntetizátory zomreli,
02:14
and were compressedstlačený and buriedpochovaný,
40
122680
1680
boli stlačené a pochované
02:17
and becamesa stal fossilfosílne fuelpalivo
41
125160
2096
a stali sa z nich fosílne palivá.
02:19
with sunlightslnečnému žiareniu buriedpochovaný
in theirich carbonuhlík bondsdlhopisy.
42
127280
4136
Slnečné svetlo bolo pochované
v ich uhlíkový väzbách.
02:23
They're basicallyv podstate buriedpochovaný sunlightslnečnému žiareniu
in the formformulár of coaluhlie and oilolej.
43
131440
4680
V podstate ide o pochované slnečné svetlo
vo forme uhlia a ropy.
02:29
Today'sDnešné photosynthesizersfotosyntetizátory,
44
137080
1576
Dnešné fotosyntetizátory
02:30
theirich enginesmotory are descendedzostúpil
from those ancientstaroveký microbesmikróby,
45
138680
5656
majú motory vyvinuté zo starých mikróbov
02:36
and they feedkrmivo basicallyv podstate
all of life on earthkrajiny.
46
144360
3240
a svojím spôsobom
kŕmia všetok život na zemi.
02:40
Your heartSrdce is beatingbitie
usingpoužitím the solarslnečné energyenergie
47
148440
3336
Vaše srdce bije pomocou slnečnej energie,
02:43
that some plantrastlina processedspracované for you,
48
151800
2216
ktorú pre vás spracovala nejaká rastlina.
02:46
and the stuffvec your bodytelo is madevyrobený out of
49
154040
2416
A látky, z ktorých je tvorené vaše telo,
sú z oxidu uhličitého,
02:48
is madevyrobený out of COCO2
50
156480
1616
02:50
that some plantrastlina processedspracované for you.
51
158120
2440
ktorý pre vás spracovala nejaká rastlina.
02:53
BasicallyV podstate, we're all madevyrobený
out of sunlightslnečnému žiareniu and carbonuhlík dioxidedioxid.
52
161480
4280
Všetci sme tvorení slnečným svetlom
a oxidom uhličitým.
02:58
FundamentallyZásadne, we're just hothorúco airovzdušia.
53
166640
2056
Vlastne sme len horúci vzduch.
03:00
(LaughterSmiech)
54
168720
2320
(smiech)
03:04
So as terrestrialpozemné beingsbytosti,
55
172560
1696
Ako suchozemské bytosti
sme veľmi podobní rastlinám na zemi:
03:06
we're very familiaroboznameny
with the plantsrastliny on landpôda:
56
174280
3056
03:09
the treesstromy, the grassestraviny,
the pasturespastviny, the cropsplodiny.
57
177360
4616
stromom, tráve, pastvinám, plodinám.
03:14
But the oceansoceány are fillednaplnené
with billionsmiliardy of tonston of animalszver.
58
182000
3816
Ale oceány sú naplnené
miliardami ton zvierat.
03:17
Do you ever wonderdiviť what's feedingkŕmenie them?
59
185840
2360
Pýtali ste sa niekedy, čím sa živia?
03:21
Well there's an invisibleneviditeľný pasturepasienky
60
189400
2376
Existuje neviditeľná pastvina
03:23
of microscopicmikroskopické photosynthesizersfotosyntetizátory
calledvolal phytoplanktonfytoplanktónu
61
191800
3776
mikroskopických fotosyntetizátorov
zvaných fytoplanktón,
03:27
that fillvyplniť the uppervrchný
200 metersmetre of the oceanoceán,
62
195600
2640
ktorá zaberá vrchných 200 metrov oceánu
03:32
and they feedkrmivo the entirecelý
openotvorený oceanoceán ecosystemekosystém.
63
200000
3416
a živia celý otvorený ekosystém oceánu.
03:35
Some of the animalszver
livežiť amongmedzi them and eatjesť them,
64
203440
2416
Niektoré zvieratá
žijú medzi nimi a jedia ich,
03:37
and othersostatné swimplávanie up
to feedkrmivo on them at night,
65
205880
2536
iné k nim hore vyplávajú v noci,
03:40
while othersostatné sitsadnúť in the deephlboký
and wait for them to diezomrieť and settleSettle down
66
208440
3976
kým iné žijú v hlbočine a čakajú,
kým zomrú a klesnú na dno,
03:44
and then they chowChow down on them.
67
212440
1524
kde si na nich potom pochutnajú.
03:47
So these tinymaličký phytoplanktonfytoplanktónu,
68
215320
3096
Tieto malé fytoplanktóny
spolu vážia menej
03:50
collectivelykolektívne, weighvážiť lessmenej than
one percentpercento of all the plantsrastliny on landpôda,
69
218440
4136
než jedno percento
všetkých rastlín na zemi,
03:54
but annuallyročne they photosynthesizefotosyntetizovat
as much as all of the plantsrastliny on landpôda,
70
222600
4296
ale ročne fotosyntézujú toľko,
koľko všetky rastliny na zemi,
03:58
includingpočítajúc do toho the AmazonAmazon rainforestdažďový prales
71
226920
2416
vrátane Amazonského pralesa,
ktorý považujeme za pľúca planéty.
04:01
that we considerzvážiť the lungspľúca of the planetplanéta.
72
229360
2200
04:04
EveryKaždý yearrok, they fixopraviť
50 billionmiliardy tonston of carbonuhlík
73
232280
3976
Každý rok do svojho tela
prijmú 50 miliárd ton uhlíka
04:08
in the formformulár of carbonuhlík dioxidedioxid
into theirich bodiesorgány
74
236280
3256
vo forme oxidu uhličitého,
ktorý živí celý ekosystém oceánu.
04:11
that feedszdroje the oceanoceán ecosystemekosystém.
75
239560
2680
04:15
How does this tinymaličký amountčiastka of biomassbiomasa
76
243120
2576
Ako môže také malé množstvo biomasy
vyprodukovať toľko,
04:17
producevyrobiť as much as all the plantsrastliny on landpôda?
77
245720
2056
koľko všetky rastliny na svete?
04:19
Well, they don't have trunkskufre and stemsstonky
78
247800
2536
Nemajú kmene, stonky, kvety
a ovocie, o ktoré sa musia starať.
04:22
and flowerskvety and fruitsovocie
and all that to maintainudržiavať.
79
250360
2936
04:25
All they have to do is growrásť, pestovať and dividerozdeliť
and growrásť, pestovať and dividerozdeliť.
80
253320
2816
Musia len rásť, deliť sa, rásť, deliť sa.
04:28
They're really leanchudý
little photosynthesisfotosyntéza machinesstroje.
81
256160
3600
Sú to naozaj malé fotosyntetické stroje.
04:33
They really crankkľučka.
82
261519
1201
Skutočne makajú.
04:39
So there are thousandstisíce
of differentrozdielny speciesdruh of phytoplanktonfytoplanktónu,
83
267400
3896
Existujú tisícky druhov fytoplanktónu
rôznych tvarov a veľkostí.
04:43
come in all differentrozdielny shapestvary and sizesveľkosti,
84
271320
2176
04:45
all roughlyhrubo lessmenej than the widthšírka
of a humančlovek hairvlasy.
85
273520
3256
Všetky sú menšie ako ľudský vlas.
04:48
Here, I'm showingukazujúci you
some of the more beautifulkrásny onesones,
86
276800
3576
Tu vám ukazujem tie najkrajšie,
ako z učebnice.
04:52
the textbookučebnice versionsverzia.
87
280400
1480
04:54
I call them the charismaticcharizmatický
speciesdruh of phytoplanktonfytoplanktónu.
88
282640
3240
Volám ich sympatické druhy fytoplanktónu.
05:00
And here is ProchlorococcusProchlorcoccus.
89
288120
3000
A tu je prochlorococcus.
05:04
I know,
90
292120
1536
Ja viem.
05:05
it just looksvzhľad like a bunchchumáč
of schmutzSchmutz on a microscopeMikroskop slidešmykľavka.
91
293680
2936
Vyzerá to ako špina pod mikroskopom.
05:08
(LaughterSmiech)
92
296640
1576
(smiech)
05:10
But they're in there,
93
298240
1816
Ale sú tam a o chvíľu vám ich ukážem.
05:12
and I'm going to revealodhaliť them
to you in a minuteminúta.
94
300080
2760
05:15
But first I want to tell you
how they were discoveredobjavené.
95
303560
3560
No najskôr vám chcem povedať,
ako boli objavené.
05:20
About 38 yearsleta agopred,
96
308080
2136
Pred asi 38 rokmi
05:22
we were playinghracie around with a technologytechnológie
in my lablaboratórium calledvolal flowprietok cytometrycytometrie
97
310240
4776
sme sa v laboratóriu hrali s technológiou
zvanou prietoková cytometria,
05:27
that was developedrozvinutý for biomedicalbiomedicínskych researchvýskum
for studyingštudovať cellsbunky like cancerrakovina cellsbunky,
98
315040
4480
vyvinutú pre biomedicínsky výskum
na študovanie buniek,
napríklad rakovinových.
05:33
but it turnszákruty out we were usingpoužitím it
for this off-labeloff-label purposeúčel
99
321080
3296
My sme ju však využívali
na niečo úplne iné,
05:36
whichktorý was to studyštudovať phytoplanktonfytoplanktónu,
and it was beautifullykrásne suitedvhodný to do that.
100
324400
3960
na študovanie fytoplanktóna,
lebo sa to na to krásne hodilo.
05:41
And here'stady how it workspráce:
101
329480
1776
Funguje to takto:
05:43
so you injectvstreknúť a samplevzorka
in this tinymaličký little capillarykapilárne tubetrubice,
102
331280
3240
vzorku vstreknete do úzkej skúmavky
05:47
and the cellsbunky go singlejednoposteľová filesúbor by a laserlaser,
103
335840
3496
a bunky po jednej prechádzajú cez laser.
05:51
and as they do, they scatterXY (závislosť) lightsvetlo
accordingpodľa to theirich sizeveľkosť
104
339360
4056
Počas toho rozptyľujú svetlo
podľa svojej veľkosti
05:55
and they emitvyžarovanie lightsvetlo accordingpodľa
to whateverHocičo pigmentspigmenty they mightsila have,
105
343440
3656
a vyžarujú svetlo podľa toho,
aké majú pigmenty.
05:59
whetherči they're naturalprírodné
or whetherči you stainmoridlo them.
106
347120
2616
Či už sú v prirodzenom stave
alebo prešli farbením.
06:01
And the chlorophylchlorofylu of phytoplanktonfytoplanktónu,
107
349760
2360
Chlorofyl fytoplanktónu,
06:05
whichktorý is greenzelená,
108
353160
1336
ktorý je zelený,
06:06
emitsvydáva redčervená lightsvetlo
when you shinelesk blueModrá lightsvetlo on it.
109
354520
3736
vyžaruje červené svetlo,
keď naň zasvietite modrým svetlom.
06:10
And so we used this instrumentprístroj
for severalniekoľko yearsleta
110
358280
3216
Tento nástroj sme používali niekoľko rokov
na študovanie kultúr fytoplanktónu,
06:13
to studyštudovať our phytoplanktonfytoplanktónu cultureskultúry,
111
361520
1816
06:15
speciesdruh like those charismaticcharizmatický
onesones that I showedukázal you,
112
363360
3616
druhov ako tie sympatické,
ktoré som vám ukázala,
06:19
just studyingštudovať theirich basicbasic cellbunka biologybiológie.
113
367000
2200
študovali sme ich základnú bunkovú stavbu.
06:22
But all that time, we thought,
well wouldn'tnie it be really coolchladný
114
370160
2936
Celý ten čas sme si mysleli,
že by bolo skvelé,
06:25
if we could take an instrumentprístroj
like this out on a shiploď
115
373120
2816
ak by sme takýto nástroj
mohli zobrať na loď
06:27
and just squirtstriekať seawatermorská voda throughskrz it
116
375960
1696
a vstreknúť do neho morskú vodu,
06:29
and see what all those diversityrozmanitosť
of phytoplanktonfytoplanktónu would look like.
117
377680
4736
aby sme videli,
ako rôznorodosť fytoplanktónu vyzerá.
06:34
So I managedorganizovaný to get my handsruky
118
382440
2096
Pod ruky sa mi podarilo dostať
obrovský stroj prietokovej cytometrie.
06:36
on what we call a bigveľký rigtakeláž
in flowprietok cytometrycytometrie,
119
384560
3216
06:39
a largeveľký, powerfulmocný laserlaser
120
387800
2440
Obrovský silný laser,
06:43
with a money-backpeniaze-späť guaranteezáruka
from the companyspoločnosť
121
391240
2736
s garanciou od spoločnosti,
že ak nebude na lodi fungovať,
06:46
that if it didn't work on a shiploď,
they would take it back.
122
394000
2936
tak ho môžeme vrátiť.
06:48
And so a youngmladý scientistvedec
that I was workingpracovný with at the time,
123
396960
3016
Mladý vedec,
s ktorým som celý čas pracovala,
06:52
RobRob OlsonOlson, was ableschopný
to take this thing apartoddelene,
124
400000
2576
Rob Olson, vedel stroj rozobrať,
dať na loď, opäť zostaviť a vziať na more.
06:54
put it on a shiploď, put it back togetherspolu
and take it off to seamore.
125
402600
3856
06:58
And it workedpracoval like a charmkúzlo.
126
406480
1336
Fungovalo to kúzelne.
Nečakali sme to,
lebo sme si mysleli, že kmitanie lode
06:59
We didn't think it would,
because we thought the ship'slode vibrationsvibrácie
127
407840
3136
bude brániť zaostrovaniu lasera,
ale skutočne to fungovalo kúzelne.
07:03
would get in the way
of the focusingzameraním of the laserlaser,
128
411000
2376
07:05
but it really workedpracoval like a charmkúzlo.
129
413400
1656
A tak sme mapovali rozloženie
fytoplanktónu na oceáne.
07:07
And so we mappedpriradené the phytoplanktonfytoplanktónu
distributionsdistribúcia acrossnaprieč the oceanoceán.
130
415080
3496
07:10
For the first time, you could look at them
one cellbunka at a time in realskutočný time
131
418600
3616
Prvýkrát sme videli jednu bunku
po druhej v reálnom čase
a videli sme, čo sa deje
– bolo to vzrušujúce.
07:14
and see what was going on --
that was very excitingvzrušujúce.
132
422240
2816
07:17
But one day, RobRob noticedvšimol
some faintslabý signalssignály
133
425080
3016
Jedného dňa si však Rob všimol
nepatrné signály
07:20
comingPrichádza out of the instrumentprístroj
134
428120
1496
vychádzajúce zo stroja,
ktoré sme ako elektronický šum ignorovali
07:21
that we dismissedzamietol as electronicelektronický noisehluk
135
429640
3696
asi približne rok,
07:25
for probablypravdepodobne a yearrok
136
433360
2296
07:27
before we realizedsi uvedomil, that it wasn'tnebol
really behavingchová like noisehluk.
137
435680
3336
než sme si uvedomili,
že to nebol úplne šum.
07:31
It had some regularpravidelný patternsvzory to it.
138
439040
2160
Vychádzalo to v pravidelných schémach.
07:34
To make a long storypríbeh shortkrátky,
139
442440
1440
V krátkosti, boli to malinké bunky,
07:36
it was tinymaličký, tinymaličký little cellsbunky,
140
444640
2536
07:39
lessmenej than one-oneOne-One hundredthstý
the widthšírka of a humančlovek hairvlasy
141
447200
3376
menšie ako jedna z jednej stotiny
šírky ľudského vlasu,
07:42
that containobsahovať chlorophylchlorofylu.
142
450600
1816
obsahujúce chlorofyl.
07:44
That was ProchlorococcusProchlorcoccus.
143
452440
1360
Bol to prochlorococcus.
07:47
So rememberpamätať this slidešmykľavka that I showedukázal you?
144
455040
2760
Pamätáte si, čo som vám ukazovala?
07:50
If you shinelesk blueModrá lightsvetlo
on that samerovnaký samplevzorka,
145
458680
2616
Ak na vzorku zasvietite modrým svetlom,
07:53
this is what you see:
146
461320
1200
uvidíte toto:
07:55
two tinymaličký little redčervená light-emittingvyžarujúce svetlo cellsbunky.
147
463280
3856
dve malinké bunky svietiace načerveno.
07:59
Those are ProchlorococcusProchlorcoccus.
148
467160
2120
To sú prochlorococussy.
08:02
They are the smallestnajmenší and mostväčšina abundanthojný
photosyntheticfotosynteticky cellbunka on the planetplanéta.
149
470760
4040
Sú to najmenšie a najpočetnejšie
fotosyntetické bunky na planéte.
08:09
At first, we didn't know what they were,
150
477071
1905
Najprv sme nevedeli, čo sú zač,
tak sme ich volali „zelení drobcovia".
08:11
so we calledvolal the "little greensZelení."
151
479000
1776
08:12
It was a very affectionateprítulný namenázov for them.
152
480800
1976
Veľmi láskavé nazvanie.
08:14
UltimatelyNakoniec, we knewvedel enoughdosť about them
to give them the namenázov ProchlorococcusProchlorcoccus,
153
482800
3616
Napokon sme o nich zistili dostatok,
aby sme ich nazvali prochlorococcus,
08:18
whichktorý meansprostriedky "primitiveprimitívne greenzelená berryBerry."
154
486440
2216
čo znamená „primitívna zelená bobuľa".
08:20
And it was about that time
155
488680
1440
Niekedy v tomto období
som sa do týchto malých buniek
zamilovala tak,
08:23
that I becamesa stal so smittenporazil
by these little cellsbunky
156
491480
2776
08:26
that I redirectedPresmerované my entirecelý lablaboratórium
to studyštudovať them and nothing elseinak,
157
494280
4120
že som svoje celé laboratórium
zamerala na ich štúdium a na nič iné.
08:31
and my loyaltyvernosť to them
has really paidzaplatil off.
158
499760
3016
Moja oddanosť voči nim
sa naozaj vyplatila.
08:34
They'veMali sme givendaný me a tremendousobrovský amountčiastka,
includingpočítajúc do toho bringingprinášať me here.
159
502800
3560
Dali mi toho neuveriteľné množstvo,
vrátane toho, že tu teraz stojím.
08:39
(ApplausePotlesk)
160
507880
5360
(potlesk)
08:45
So over the yearsleta,
we and othersostatné, manyveľa othersostatné,
161
513799
2976
Všetky tie roky sme ja a ďalší,
mnoho ďalších,
08:48
have studiedštudoval ProchlorococcusProchlorcoccus
acrossnaprieč the oceansoceány
162
516799
3377
študovali prochlorococcusa
naprieč oceánom
08:52
and foundnájdených that they're very abundanthojný
over wideširoký, wideširoký rangesrozsahy
163
520200
4576
a zistili sme, že sú veľmi početné
v širokom rozpätí
08:56
in the openotvorený oceanoceán ecosystemekosystém.
164
524800
1640
otvorených oceánskych ekosystémov.
08:59
They're particularlyobzvlášť abundanthojný
in what are calledvolal the openotvorený oceanoceán gyresGyres Institut.
165
527680
4096
Špecificky početné sú na takzvaných
otvorených oceánskych víroch.
09:03
These are sometimesniekedy referreduvedené to
as the desertspúšte of the oceansoceány,
166
531800
3736
Tieto víry sú niekedy nazývané
púšte oceánov,
09:07
but they're not desertspúšte at all.
167
535560
2016
ale vôbec to nie sú púšte.
09:09
TheirIch deephlboký blueModrá watervoda is teemingoplývat
168
537600
2536
V ich tmavomodrej vode sa hemží
09:12
with a hundredsto millionmilión
ProchlorococcusProchlorcoccus cellsbunky perza literliter.
169
540160
3400
stotisíc buniek
prochlorococcusa na jeden liter.
09:16
If you crowddav them togetherspolu
like we do in our cultureskultúry,
170
544360
2616
Ak ich dáte vedľa seba ako my,
keď ich kultivujeme,
09:19
you can see theirich beautifulkrásny
greenzelená chlorophylchlorofylu.
171
547000
3536
uvidíte ich krásny zelený chlorofyl.
09:22
One of those testtest tubesskúmavky
has a billionmiliardy ProchlorococcusProchlorcoccus in it,
172
550560
4616
V jednej z týchto skúmaviek
je miliarda prochlorococussov
09:27
and as I told you earlierskôr,
173
555200
1456
a ako som povedala,
09:28
there are threetri billionmiliardy billionmiliardy billionmiliardy
of them on the planetplanéta.
174
556680
3176
na planéte sú ich
tri miliardy miliardy miliárd.
09:31
That's threetri octillionoctillion,
175
559880
2216
To sú tri oktilióny,
09:34
if you carestarostlivosť to convertpremeniť.
176
562120
1680
ak by ste to chceli prerátať.
09:36
(LaughterSmiech)
177
564480
1696
(smiech)
09:38
And collectivelykolektívne, they weighvážiť
more than the humančlovek populationpopulácia
178
566200
3896
Spolu vážia viac ako všetci ľudia
09:42
and they photosynthesizefotosyntetizovat
as much as all of the cropsplodiny on landpôda.
179
570120
3960
a fotosyntetizujú všetky plodiny na zemi.
09:47
They're incrediblyneuveriteľne importantdôležitý
in the globalglobálnej oceanoceán.
180
575080
3440
Sú neuveriteľne dôležité
pre svetové oceány.
09:51
So over the yearsleta,
as we were studyingštudovať them
181
579120
2496
Po rokoch ich štúdia sme zistili,
aké sú početné,
09:53
and foundnájdených how abundanthojný they were,
182
581640
2176
a mysleli sme si: „To je zvláštne.
09:55
we thought, hmmHmm, this is really strangezvláštny.
183
583840
1936
Ako môže byť jeden druh taký početný
naprieč toľkých rôznym prostrediami?“
09:57
How can a singlejednoposteľová speciesdruh be so abundanthojný
acrossnaprieč so manyveľa differentrozdielny habitatsstanovište?
184
585800
3840
10:02
And as we isolatedizolovaný more into culturekultúra,
185
590640
2016
Keď sme ich ešte viac rozdelili do kultúr,
zistili sme, že sú to rozlišné ekotypy.
10:04
we learnedučený that they
are differentrozdielny ecotypesekotypov.
186
592680
2136
Niektoré sa prispôsobili
silnému svetlu na povrchu vody,
10:06
There are some that are adaptedprispôsobený
to the high-lighthigh-light intensitiesIntenzity
187
594840
2896
10:09
in the surfacepovrch watervoda,
188
597760
1256
10:11
and there are some that are adaptedprispôsobený
to the lownízky lightsvetlo in the deephlboký oceanoceán.
189
599040
3576
a niektoré sa prispôsobili
slabému svetlu v hĺbke oceánu.
10:14
In factskutočnosť, those cellsbunky that livežiť
in the bottomdno of the sunlitslnkom ožiarené zonezóna
190
602640
3576
Bunky, ktoré žijú
v spodnom pásme slnečného svetla,
10:18
are the mostväčšina efficientúčinný
photosynthesizersfotosyntetizátory of any knownznámy cellbunka.
191
606240
4776
sú najefektívnejšie fotosyntetizátory
zo všetkých buniek, aké poznáme.
10:23
And then we learnedučený
that there are some strainskmeňov
192
611040
2336
Potom sme zistili, že sú druhy,
ktoré rastú optimálne okolo rovníka,
10:25
that growrásť, pestovať optimallyoptimálne alongpozdĺž the equatorrovník,
193
613400
3416
10:28
where there are highervyššia temperaturesteploty,
194
616840
1736
kde sú najvyššie teploty,
a potom také, ktorým sa lepšie darí
v chladnejšom, viac na sever a na juh.
10:30
and some that do better
at the coolerchladič temperaturesteploty
195
618600
2376
10:33
as you go northsever and southjuh.
196
621000
1256
10:34
So as we studiedštudoval these more and more
and keptuchovávané findingnález more and more diversityrozmanitosť,
197
622280
3696
Keď sme ich viac a viac skúmali
a nachádzali viac a viac rôznych druhov,
mysleli sme si:
„Bože, koľko druhov ešte nájdeme?"
10:38
we thought, oh my God,
how diverserozmanitý are these things?
198
626000
2440
10:41
And about that time, it becamesa stal
possiblemožný to sequencesekvencie theirich genomesgenómy
199
629040
3256
Asi vtedy sa umožnilo zoradiť ich genómy
10:44
and really look underpod the hoodHood
and look at theirich geneticgenetický makeupmakeup.
200
632320
3600
a naozaj sa im pozrieť pod zub,
preskúmať ich genetickú štruktúru.
10:49
And we'vemy máme been ableschopný to sequencesekvencie
the genomesgenómy of cultureskultúry that we have,
201
637280
4416
Potom sme vedeli zoradiť genómy
rozličných kultúr, ktoré máme,
10:53
but alsotaktiež recentlynedávno, usingpoužitím flowprietok cytometrycytometrie,
202
641720
2376
ale najnovšie, za použitia
prietokovej cytometrie,
10:56
we can isolateizolovať
individualjednotlivec cellsbunky from the wilddivoký
203
644120
2856
vieme rozdeliť
jednotlivé bunky od divokých,
10:59
and sequencesekvencie theirich individualjednotlivec genomesgenómy,
204
647000
2176
a zoradiť jednotlivé genómy.
11:01
and now we'vemy máme sequencedsekvenovania
hundredsstovky of ProchlorococcusProchlorcoccus.
205
649200
2880
Zoradili sme stovky prochlorococcusov.
11:04
And althoughhoci eachkaždý cellbunka
has roughlyhrubo 2,000 genesgény --
206
652840
3936
Hoci má každá bunka
len zhruba 2 000 génov –
11:08
that's one tenthdesiaty the sizeveľkosť
of the humančlovek genomegenóm --
207
656800
3576
čo je jedna desatina veľkosti
ľudského genómu –
11:12
as you sequencesekvencie more and more,
208
660400
1456
keď ich zoraďujete stále viac, zistíte,
že iba okolo tisíc ich majú spoločných
11:13
you find that they only have
a thousandtisíc of those in commonobyčajný
209
661880
4696
11:18
and the other thousandtisíc
for eachkaždý individualjednotlivec strainkmeň
210
666600
3096
a ostatných tisíc prispôsobených
konkrétnemu druhu
11:21
is drawnťahané from an enormousobrovský genegen poolbazén,
211
669720
2576
je z obrovského genofondu
11:24
and it reflectsodráža the particularkonkrétny environmentprostredie
that the cellbunka mightsila have thriveddarilo in,
212
672320
6616
a odzrkadľujú konkrétne prostredie,
v ktorom by bunka prekvitala.
11:30
not just highvysoký or lownízky lightsvetlo
or highvysoký or lownízky temperatureteplota,
213
678960
2976
Nielen silné či slabé svetlo,
vysoká či nízka teplota,
11:33
but whetherči there are
nutrientsživiny that limitlimit them
214
681960
2776
ale či sa tam nachádzajú živiny,
ktoré ich obmedzujú
11:36
like nitrogendusíka, phosphorusfosfor or ironželezo.
215
684760
2456
ako dusík, fosfor či železo.
11:39
It reflectsodráža the habitathabitat
that they come from.
216
687240
2520
Odzrkadľuje to prostredie,
z ktorého pochádzajú.
11:42
Think of it this way.
217
690400
1200
Predstavte si to takto:
11:45
If eachkaždý cellbunka is a smartphonesmartphone
218
693040
3256
ak by každá bunka bola smartfón,
11:48
and the appsaplikácie are the genesgény,
219
696320
1920
a gény by boli aplikácie,
11:51
when you get your smartphonesmartphone,
it comesprichádza with these built-invstavaný appsaplikácie.
220
699080
3456
keď si kúpite smartfón,
sú v ňom základné aplikácie.
11:54
Those are the onesones that you can't deletevymazať
if you're an iPhoneiPhone persončlovek.
221
702560
3216
Ak máte iPhone, nemôžete ich vymazať.
Kliknete sa ne, ale nedajú sa vymazať.
11:57
You presslis on them and they don't jigglepohupovať
and they don't have x'sX.
222
705800
3056
Aj keď ich nechcete, nezbavíte sa ich.
12:00
Even if you don't want them,
you can't get ridzbaviť of them.
223
708880
2616
Také sú...
12:03
(LaughterSmiech)
224
711520
2576
(smiech)
Také sú aj základné gény prochlorococcusa.
12:06
Those are like the corejadro genesgény
of ProchlorococcusProchlorcoccus.
225
714120
3136
12:09
They're the essenceesencie of the phonetelefón.
226
717280
2056
Sú podstatou mobilu.
12:11
But you have a hugeobrovský poolbazén
of appsaplikácie to drawkresliť uponna
227
719360
4976
Ale máte široký výber ďalších aplikácií,
12:16
to make your phonetelefón custom-designedvlastné-navrhnuté
for your particularkonkrétny lifestyleživotný štýl and habitathabitat.
228
724360
5736
mobil môžete prispôsobiť
svojmu životnému štýlu a prostrediu.
12:22
If you travelcestovanie a lot,
you'llbudete have a lot of travelcestovanie appsaplikácie,
229
730120
3816
Ak veľa cestujete, budete mať
veľa cestovateľských aplikácií,
12:25
if you're into financialfinančné things,
you mightsila have a lot of financialfinančné appsaplikácie,
230
733960
4816
ak vás bavia financie,
budete mať veľa aplikácií o financiách,
12:30
or if you're like me,
231
738800
1536
alebo ak ste ako ja,
asi máte veľa aplikácií o počasí
12:32
you probablypravdepodobne have a lot of weatherpočasie appsaplikácie,
232
740360
1936
a dúfate, že aspoň jedna povie to,
čo chcete počuť.
12:34
hopingdúfať, one of them will tell you
what you want to hearpočuť.
233
742320
2616
(smiech)
12:36
(LaughterSmiech)
234
744960
1336
12:38
And I've learnedučený the last
couplepár daysdni in VancouverVancouver
235
746320
2376
Za posledné dni som sa naučila,
že vo Vancouveri
12:40
that you don't need a weatherpočasie appaplikácie --
you just need an umbrelladáždnik.
236
748720
2976
sú aplikácie o počasí zbytočné –
stačí vám dáždnik.
(smiech)
12:43
So --
237
751720
1216
12:44
(LaughterSmiech)
238
752960
2176
(potlesk)
12:47
(ApplausePotlesk)
239
755160
2696
12:49
So just as your smartphonesmartphone tellshovorí us
something about how you livežiť your life,
240
757880
5936
Takže presne ako váš smartfón
vypovedá niečo o vašom živote,
12:55
your lifestyleživotný štýl,
241
763840
1296
o vašom životnom štýle,
12:57
readingčítanie the genomegenóm
of a ProchlorococcusProchlorcoccus cellbunka
242
765160
2616
genómy bunky prochlorococcusa
12:59
tellshovorí us what the pressurestlak are
in its environmentprostredie.
243
767800
4040
vypovedajú o nástrahách v jeho prostredí.
13:04
It's like readingčítanie its diaryDenník,
244
772680
1976
Je to ako čítanie jeho denníka,
nehovorí však len o svojom dni či týždni,
13:06
not only tellingrozprávanie us how it got
throughskrz its day or its weektýždeň,
245
774680
3776
13:10
but even its evolutionaryvývojový historyhistórie.
246
778480
2680
ale aj o histórii jeho vývoja.
13:14
As we studiedštudoval -- I said we'vemy máme
sequencedsekvenovania hundredsstovky of these cellsbunky,
247
782200
3216
Keď sme zoradili stovky buniek,
teraz vieme zistiť,
13:17
and we can now projectprojekt
248
785440
1856
13:19
what is the totaltotálnej geneticgenetický sizeveľkosť --
249
787320
4136
maximálnu genetickú veľkosť –
genofond spolku prochlorococcusa,
ako tomu hovoríme.
13:23
genegen poolbazén --
250
791480
1216
13:24
of the ProchlorococcusProchlorcoccus
federationFederácie, as we call it.
251
792720
3496
13:28
It's like a superorganismsuperorganism.
252
796240
1656
Je to ako superorganizmus.
13:29
And it turnszákruty out that projectionsprojekcie are
253
797920
2616
Predpoveď je, že spolu má 800-tisíc génov.
13:32
that the collectivekolektívne has 80,000 genesgény.
254
800560
3016
13:35
That's fourštyri timesdoba the sizeveľkosť
of the humančlovek genomegenóm.
255
803600
2936
To je štyrikrát viac ako ľudský genóm.
13:38
And it's that diversityrozmanitosť of genegen poolsbazény
256
806560
4416
Je to práve rozmanitosť genofondov,
13:43
that makesznačky it possiblemožný for them
257
811000
2016
ktorá im umožňuje
ovládať veľké oblasti oceána
13:45
to dominateprevládať these largeveľký
regionsregióny of the oceansoceány
258
813040
2256
13:47
and maintainudržiavať theirich stabilitystabilita
259
815320
1736
a udržiavať ich rovnováhu rok po roku.
13:49
yearrok in and yearrok out.
260
817080
1920
13:52
So when I daydreamšetrič obrazovky about ProchlorococcusProchlorcoccus,
261
820680
3176
Keď sa zamýšľam nad prochlorococcusom,
13:55
whichktorý I probablypravdepodobne do more
than is healthyzdravý --
262
823880
2456
čo asi robím viac než je zdravé...
13:58
(LaughterSmiech)
263
826360
1696
(smiech)
14:00
I imaginepredstaviť si them floatingplávajúce out there,
264
828080
3376
Predstavujem si ich, ako plávajú,
14:03
doing theirich jobzamestnania,
265
831480
1296
robia si svoju prácu, udržiavajú planétu
14:04
maintainingudržiavanie the planetplanéta,
266
832800
1536
14:06
feedingkŕmenie the animalszver.
267
834360
3176
a kŕmia zvieratá.
14:09
But alsotaktiež I inevitablynevyhnutne endkoniec up
268
837560
2176
No nakoniec nevyhnutne
skončím pri myšlienke,
14:11
thinkingpremýšľanie about what
a masterpiecemajstrovské dielo they are,
269
839760
3416
akým majstrovským dielom sú.
14:15
finelyjemne tunednaladený by millionsmilióny
of yearsleta of evolutionvývoj.
270
843200
3896
Jemne vyladené miliónmi rokov evolúcie.
14:19
With 2,000 genesgény,
271
847120
2000
S 2-tisíc génmi
14:21
they can do what
all of our humančlovek ingenuitydômyselnosť
272
849960
2456
robia to, čo naša ľudská vynaliezavosť
doteraz nedokázala.
14:24
has not figuredFigurálna out how to do yetešte.
273
852440
2256
14:26
They can take solarslnečné energyenergie, COCO2
274
854720
2976
Vedia využiť solárnu energiu, CO2,
14:29
and turnotočenie it into chemicalchemický energyenergie
in the formformulár of organicorganický carbonuhlík,
275
857720
3496
a zmeniť ju na chemickú energiu
vo forme organického uhlíka,
14:33
lockingzamykanie that sunlightslnečnému žiareniu
in those carbonuhlík bondsdlhopisy.
276
861240
3280
čím uzamknú slnečné svetlo
v uhlíkových väzbách.
14:37
If we could figurefigúra out
exactlypresne how they do this,
277
865760
3536
Ak by sme zistili, ako presne to robia,
14:41
it could inspireinšpirovať designsvzory
278
869320
3016
mohli by sme vytvoriť plán,
14:44
that could reduceredukovať
our dependencyzávislosť on fossilfosílne fuelspaliva,
279
872360
2936
ako znížiť našu závislosť
na fosílnych palivách.
14:47
whichktorý bringsprináša my storypríbeh fullplne circlekružnice.
280
875320
2800
Tu sa môj príbeh vracia na začiatok.
14:51
The fossilfosílne fuelspaliva that are buriedpochovaný
that we're burninghoriace
281
879160
2896
Pochované fosílne palivá, ktoré pálime,
14:54
tookzobral millionsmilióny of yearsleta
for the earthkrajiny to burypochovať those,
282
882080
4816
zabrali zemi milióny rokov,
aby ich pochovala,
14:58
includingpočítajúc do toho those ancestorspredkovia
of ProchlorococcusProchlorcoccus,
283
886920
3016
vrátane predkov prochlorococcusa.
15:01
and we're burninghoriace that now
in the blinkblikať of an eyeočné
284
889960
2896
Teraz ich pálime bez mihnutia oka,
podľa geologického časového úseku.
15:04
on geologicalgeologický timescalesharmonogram.
285
892880
1936
15:06
CarbonCarbon dioxidedioxid is increasingzvyšujúce sa
in the atmosphereatmosféra.
286
894840
2896
Oxidu uhličitého
je v atmosfére stále viac.
15:09
It's a greenhouseskleník gasplynový.
287
897760
1576
Je to skleníkový plyn.
15:11
The oceansoceány are startingzačínajúcich to warmteplý.
288
899360
2096
Oceány sú stále teplejšie.
15:13
So the questionotázka is,
what is that going to do
289
901480
2736
Otázka je, čo to spôsobí
môjmu prochlorococcusovi?
15:16
for my ProchlorococcusProchlorcoccus?
290
904240
2496
15:18
And I'm sure you're expectingčaká me to say
that my belovedmilovaný microbesmikróby are doomedodsúdená k zániku,
291
906760
4936
Určite očakávate, že poviem,
že moje milované mikróby čaká záhuba.
ale v skutočnosti to tak nie je.
15:23
but in factskutočnosť they're not.
292
911720
1320
15:25
ProjectionsProjekcie are that theirich populationspopulácie
will expandzväčšiť as the oceanoceán warmsOhrieva
293
913960
5656
Predpoveď hovorí, že ich populácia
sa s oteplením oceánu zvýši
15:31
to 30 percentpercento largerväčšia by the yearrok 2100.
294
919640
3880
o 30 percent do roku 2100.
15:36
Does that make me happyšťastný?
295
924000
1400
Teší ma to?
15:38
Well, it makesznačky me happyšťastný
for ProchlorococcusProchlorcoccus of coursekurz --
296
926320
2656
Samozrejme ma to teší
kvôli prochlorococcusovi...
15:41
(LaughterSmiech)
297
929000
2296
(smiech)
15:43
but not for the planetplanéta.
298
931320
2400
ale nie kvôli planéte.
15:46
There are winnersvíťazi and losersporazení
299
934480
1376
V našom globálnom experimente
sú vždy víťazi a porazení,
15:47
in this globalglobálnej experimentexperiment
that we'vemy máme undertakenvykonávané,
300
935880
3256
15:51
and it's projectedpredpokladaný that amongmedzi the losersporazení
301
939160
2976
predpovede sú, že medzi porazenými
budú niektoré z väčších fytoplanktónov,
15:54
will be some of those
largerväčšia phytoplanktonfytoplanktónu,
302
942160
2056
15:56
those charismaticcharizmatický onesones
303
944240
1296
tie sympatické,
ktorých výskyt sa vo veľkom zmenší.
15:57
whichktorý are expectedočakávaný
to be reducedznížený in numbersčísla,
304
945560
2816
16:00
and they're the onesones that feedkrmivo
the zooplanktonzooplanktónu that feedkrmivo the fishryby
305
948400
3496
Oni kŕmia zooplanktón, ktorý kŕmi ryby,
16:03
that we like to harvestžatvy.
306
951920
1400
ktoré tak radi lovíme.
16:08
So ProchlorococcusProchlorcoccus has been
my musemúza for the pastminulosť 35 yearsleta,
307
956600
4456
Prochlorococcus bol posledných
35 rokov mojou múzou,
16:13
but there are legionsLégie
of other microbesmikróby out there
308
961080
2376
ale sú armády iných mikróbov,
ktoré sa starajú o našu planétu.
16:15
maintainingudržiavanie our planetplanéta for us.
309
963480
2160
16:18
They're out there
310
966360
2056
Sú tam vonku
16:20
readypripravený and waitingčakania for us to find them
so they can tell theirich storiespríbehy, too.
311
968440
4256
a čakajú, kým ich nájdeme,
aby mohli tiež povedať svoj príbeh.
16:24
Thank you.
312
972720
1216
Ďakujem.
16:25
(ApplausePotlesk)
313
973960
5600
(potlesk)
Translated by Alžbeta Dušeková
Reviewed by Zuzana Šplhová

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Penny Chisholm - Microbial oceanographer, author
Penny Chisholm studies an extremely tiny microorganism that plays an enormous role in ocean ecosystems. Discovered only three decades ago, it has defined her career and inspired her to think differently about life on Earth.

Why you should listen

Penny Chisholm (whose scientific works are published under the name Sallie Chisholm) has been studying microscopic plants called phytoplankton since she was an undergraduate.  After she joined the MIT faculty, in the 1980s she was lucky enough to be involved in the discovery of the smallest and most abundant phytoplankter on the planet: Prochlorococcus. Less that 1/100th the width of a human hair, this tiny photosynthetic microbe thrives in the sunlit surface waters across large swaths of the global ocean, where it uses the sun's energy to release oxygen, consume carbon dioxide and grow. There are an estimated three billion billion billion of these tiny cells in the global ocean where they provide sustenance for other microorganisms and fuel ocean food webs. "Prochlorococcus has been my muse for more than 30 years," Chisholm says. "It has taught me an enormous amount about the role of photosynthesis in shaping our planet, and about the power of diversity. Most important, it has taught me to be humbled by the mind-blowing complexity of the natural world." 

Chisholm is one of ten Institute Professors at MIT and has received many honors for her research on Prochlorococcus, including the 2011 National Medal of Science awarded by President Obama at the White House. She has also co-authored a series of children's books about the role of photosynthesis in shaping our world.

More profile about the speaker
Penny Chisholm | Speaker | TED.com