ABOUT THE SPEAKER
Wendy Suzuki - Neuroscientist, author
Wendy Suzuki is researching the science behind the extraordinary, life-changing effects that physical activity can have on the most important organ in your body: your brain.

Why you should listen

Dr. Wendy A. Suzuki is a Professor of Neural Science and Psychology in the Center for Neural Science at New York University, an author, storyteller and fitness instructor. She received her undergraduate degree in physiology and human anatomy at the University of California, Berkeley in 1987 studying with Prof. Marion C. Diamond, a leader in the field of brain plasticity. She went on to earn her PhDin Neuroscience from U.C. San Diego in 1993 and completed a post-doctoral fellowship at the National Institutes of Health before accepting her faculty position at New York University in 1998.

Suzuki's major research interest continues to be brain plasticity. She is best known for her extensive work studying areas in the brain critical for our ability to form and retain new long-term memories. More recently, her work has focused on understanding how aerobic exercise can be used to improve learning, memory and higher cognitive abilities in humans. She is passionate about teaching, about exercise (intenSati) and about supporting and mentoring up and coming scientists.

More profile about the speaker
Wendy Suzuki | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Wendy Suzuki: The brain-changing benefits of exercise

Wendy Suzuki: Koristi vadbe, ki spreminjajo možgane

Filmed:
8,225,245 views

Kaj lahko storite še danes, da bo najbolj spremenilo vaše možgane? Gibanje, pravi nevroznanstvenica Wendy Suzuki. Navdušite se za obisk telovadnice, medtem ko Suzukijeva podaja znanstveno razlago, kako telovadba vzpodbuja naše razpoloženje in spomin ter ščiti možgane pred nevrodegenerativnimi boleznimi, kot je alzheimerjeva.
- Neuroscientist, author
Wendy Suzuki is researching the science behind the extraordinary, life-changing effects that physical activity can have on the most important organ in your body: your brain. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
What if I told you there was something
that you can do right now
0
920
4216
Kaj če vam povem, da je nekaj,
kar lahko storite prav zdaj,
00:17
that would have an immediatetakoj,
positivepozitiven benefitkoristi for your brainmožganov
1
5160
3696
kar bo imelo takojšen
pozitiven učinek na vaše možgane,
00:20
includingvključno z your moodrazpoloženje and your focusosredotočiti?
2
8880
2680
vključno z vašim razpoloženjem
in pozornostjo?
00:24
And what if I told you that sameenako thing
could actuallydejansko last a long time
3
12160
5456
In kaj če vam povem, da bo
ta stvar trajala dolgo časa
00:29
and protectzaščititi your brainmožganov
from differentdrugačen conditionspogoji
4
17640
2656
in ščitila vaše možgane
pred različnimi boleznimi,
00:32
like depressiondepresija,
Alzheimer'sAlzheimerjevo diseasebolezen or dementiaDemenca.
5
20320
3936
na primer depresijo,
alzheimerjevo boleznijo ali demenco?
00:36
Would you do it?
6
24280
1656
Bi to naredili?
00:37
Yes!
7
25960
1216
Da!
00:39
I am talkinggovoriti about the powerfulmočno effectsučinke
of physicalfizično activitydejavnost.
8
27200
4496
Govorim o mogočnih učinkih
fizične aktivnosti.
00:43
SimplyPreprosto movingpremikanje your bodytelo,
9
31720
2416
Zgolj premikanje telesa
00:46
has immediatetakoj, long-lastingdolgotrajno
and protectivezaščitni benefitskoristi for your brainmožganov.
10
34160
5240
ima takojšnjo, dolgotrajno
in varovalno korist za vaše možgane,
00:51
And that can last
for the restpočitek of your life.
11
39960
2176
ki lahko traja do konca vašega življenja.
00:54
So what I want to do todaydanes
is tell you a storyzgodba
12
42160
2376
Tako bi vam danes rada povedala zgodbo
00:56
about how I used my deepgloboko
understandingrazumevanje of neurosciencenevroznanost,
13
44560
4616
o tem, kako sem uporabila svoje
globoko razumevanje nevroznanosti -
01:01
as a professorprofesor of neurosciencenevroznanost,
14
49200
1736
kot profesorica nevroznanosti -
01:02
to essentiallyv bistvu do an experimentposkus on myselfjaz
15
50960
2816
da sem v bistvu eksperimentirala na sebi
01:05
in whichki I discoveredodkriti
the scienceznanost underlyingosnovni
16
53800
3016
ter odkrila znanost, ki je osnova,
01:08
why exercisevadba
is the mostnajbolj transformativeprirejena thing
17
56840
3856
zakaj je gibanje stvar,
ki najbolj spremeni možgane
01:12
that you can do for your brainmožganov todaydanes.
18
60720
2000
in ki se je lahko lotite danes.
01:15
Now, as a neuroscientistneuroscientist,
I know that our brainsmožgani,
19
63360
3696
Kot nevroznanstvenica vem,
da so naši možgani,
01:19
that is the thing in our headglava right now,
20
67080
3056
to je stvar v naši glavi,
01:22
that is the mostnajbolj complexkompleksno structurestrukturo
knownznano to humankindčloveštvo.
21
70160
5096
najbolj kompleksna struktura,
ki jo pozna človeštvo.
01:27
But it's one thing
to talk about the brainmožganov,
22
75280
2656
A eno je govoriti o možganih,
01:29
and it's anotherdrugo to see it.
23
77960
1440
drugo pa je videti jih.
01:31
So here is a realresnično preservedohranjena humančlovek brainmožganov.
24
79880
2856
Tole so pravi shranjeni človeški možgani.
01:34
And it's going to illustrateilustrirajte two keyključ areasobmočja
that we are going to talk about todaydanes.
25
82760
3856
Ilustrirali bodo dve ključni področji,
o katerih bomo danes govorili.
01:38
The first is the prefrontalprefrontal cortexkorteks,
right behindzadaj your foreheadčelo,
26
86640
4256
Prvo je prefrontalna skorja
takoj za čelom,
01:42
criticalkritično for things like decision-makingodločanje,
focusosredotočiti, attentionpozornost and your personalityosebnost.
27
90920
5880
nujna za stvari, kot so odločanje,
osredotočanje, pozornost in vaša osebnost.
01:49
The seconddrugič keyključ areaobmočje is locatednahaja
in the temporalčasovno lobeklina, shownprikazano right here.
28
97360
4256
Drugo ključno področje se nahaja
na senčnem režnju, ki ga vidite tukaj.
01:53
You have two temporalčasovno lobeslupine in your brainmožganov,
the right and the left,
29
101640
3136
V možganih imate dva senčna režnja,
desnega in levega,
01:56
and deepgloboko in the temporalčasovno lobeklina
is a keyključ structurestrukturo
30
104800
2616
in globoko v senčnem režnju
je ključna struktura,
01:59
criticalkritično for your abilitysposobnost
31
107440
1696
nujna za vašo sposobnost
02:01
to formobrazec and retainzadrži newnovo long-termdolgoročno
memoriesspomini for factsdejstva and eventsdogodki.
32
109160
4456
formiranja in zadrževanja
dolgoročnih spominov in dogodkov.
02:05
And that structurestrukturo
is calledpozval the hippocampushipokampus.
33
113640
3136
In ta struktura se imenuje hipokampus.
02:08
So I've always been fascinatedfasciniran
with the hippocampushipokampus.
34
116800
3360
Hipokampus me je vedno fasciniral.
02:12
How could it be that an eventdogodek
that laststraja just a momenttrenutek,
35
120640
4816
Kako je mogoče, da dogodek,
ki traja le trenutek,
02:17
say, your first kisspoljub,
36
125480
2216
recimo vaš prvi poljub
02:19
or the momenttrenutek your first childotrok was bornRojen,
37
127720
3456
ali trenutek, ko se je rodil
vaš prvi otrok,
02:23
can formobrazec a memoryspomin
that has changedspremenjeno your brainmožganov,
38
131200
3056
lahko tvori spomin,
ki je spremenil vaše možgane,
02:26
that laststraja an entirecelotno lifetimeživljenska doba?
39
134280
2336
da traja celo življenje?
02:28
That's what I want to understandrazumeti.
40
136640
2016
To sem želela razumeti.
02:30
I wanted to startZačni and recordzapis
the activitydejavnost of individualposameznik brainmožganov cellscelice
41
138680
5096
Želela sem posneti aktivnost
posamičnih možganskih celic
02:35
in the hippocampushipokampus
42
143800
1616
v hipokampusu,
02:37
as subjectspredmetov were formingoblikovanje newnovo memoriesspomini.
43
145440
2176
ko poskusne osebe tvorijo nove spomine.
02:39
And essentiallyv bistvu try and decodedekodiranje how
those briefkratko burstsporuši of electricalelektrični activitydejavnost,
44
147640
5296
In zlasti poskusiti in dekodirati, kako
so ti bežni izbruhi električne aktivnosti,
02:44
whichki is how neuronsnevroni
communicatekomunicirajo with eachvsak other,
45
152960
2936
ki je način komunikacije med nevroni,
02:47
how those briefkratko burstsporuši eitherbodisi alloweddovoljeno us
to formobrazec a newnovo memoryspomin, or did not.
46
155920
4600
kako nam tisti bežni izbruhi energije
dovolijo, da tvorimo nov spomin ali ne.
02:52
But a fewmalo yearslet agonazaj,
I did something very unusualnenavadno in scienceznanost.
47
160960
3336
A pred nekaj leti sem v znanosti naredila
nekaj zelo nenavadnega.
02:56
As a fullpolno professorprofesor of neuralnevronski scienceznanost,
48
164320
2136
Kot redni profesor nevroznanosti
02:58
I decidedodločil to completelypopolnoma switchstikalo
my researchraziskave programprogram.
49
166480
3800
sem se odločila popolnoma
zamenjati svoj raziskovalni program.
03:02
Because I encounterednaletel something
that was so amazingneverjetno,
50
170840
4296
Ker sem naletela na nekaj tako izjemnega
03:07
with the potentialpotencial to changesprememba so manyveliko livesživi
51
175160
3056
s potencialom, da spremeni
toliko življenj,
03:10
that I had to studyštudija it.
52
178240
1256
da sem to morala preučiti.
03:11
I discoveredodkriti and I experiencedizkušeni
the brain-changingSpreminjanje možganov effectsučinke of exercisevadba.
53
179520
6816
Odkrila in izkusila sem vplive
telesne vadbe, ki spreminjajo možgane.
03:18
And I did it in a completelypopolnoma
inadvertentnenamerno way.
54
186360
3176
In to sem storila popolnoma nenamerno.
03:21
I was actuallydejansko at the heightvišina
of all the memoryspomin work that I was doing --
55
189560
3816
V bistvu sem bila na vrhuncu spominskega
dela, s katerim sem se ukvarjala,
03:25
datapodatkov was pouringnalivanje in,
56
193400
1616
podatki so dotekali,
03:27
I was becomingpostaja knownznano in my fieldpolje
for all of this memoryspomin work.
57
195040
4536
postajala sem znana na svojem
področju po vsem tem spominskem delu.
03:31
And it should have been going great.
It was, scientificallyznanstveno.
58
199600
3600
In moralo bi iti krasno.
In znanstveno gledano tudi je.
03:35
But when I stuckzaljubljen my headglava
out of my lablaboratorij doorvrata,
59
203720
3936
A ko sem pokukala
izza vrat svojega laboratorija,
03:39
I noticedopazili something.
60
207680
1240
sem nekaj opazila.
03:41
I had no socialsocialno life.
61
209920
1456
Nisem imela družabnega življenja.
03:43
I spentpreživel too much time
listeningposlušanje to those brainmožganov cellscelice
62
211400
2736
Toliko časa sem preživela ob poslušanju
tistih možganskih celic
03:46
in a darktemno roomsoba, by myselfjaz.
63
214160
1576
v temnici, sama.
03:47
(LaughterSmeh)
64
215760
1136
(smeh)
03:48
I didn't movePremakni se my bodytelo at all.
65
216920
2616
Svojega telesa sploh nisem premikala.
03:51
I had gainedpridobili 25 poundsfuntov.
66
219560
2736
Zredila sem se za skoraj 12 kg.
03:54
And actuallydejansko, it tookvzel me
manyveliko yearslet to realizeuresničiti it,
67
222320
2816
Mnogo let sem potrebovala,
da sem se zavedla,
03:57
I was actuallydejansko miserablenesrečen.
68
225160
1456
da sem bila v bistvu nesrečna.
03:58
And I shouldn'tne bi smel be miserablenesrečen.
69
226640
1696
Pa ne bi smela biti.
04:00
And I wentšla on a river-raftingreka rafting trippotovanje --
by myselfjaz, because I had no socialsocialno life.
70
228360
4456
Pa sem šla na rafting, sama,
ker nisem imela družabnega življenja.
04:04
And I cameprišel back --
71
232840
1256
In vrnila sem se ...
04:06
(LaughterSmeh)
72
234120
1016
(smeh)
04:07
thinkingrazmišljanje, "Oh, my God,
I was the weakestnajšibkejši personoseba on that trippotovanje."
73
235160
3456
... in si mislila: "O moj bog, bila sem
najšibkejša na tem izletu."
04:10
And I cameprišel back with a missionposlanstvo.
74
238640
1536
In vrnila sem se s ciljem.
Rekla sem: "Nikoli več se ne
bom počutila kot najšibkejša
04:12
I said, "I'm never going to feel
like the weakestnajšibkejši personoseba
75
240200
2656
04:14
on a river-raftingreka rafting trippotovanje again."
76
242880
1496
oseba na raftingu."
04:16
And that's what madeizdelane me go to the gymtelovadba.
77
244400
1976
In zato sem šla v fitnes
04:18
And I focusedosredotočen my type-Atip-A personalityosebnost
78
246400
3496
in osredotočila svojo osebnost tipa A
04:21
on going to all the exercisevadba
classesrazredov at the gymtelovadba.
79
249920
2936
na to, da bom šla
na vse ure vadbe v fitnesu.
04:24
I triedposkušal everything.
80
252880
1896
Vse sem poskusila.
04:26
I wentšla to kickboxkickbox,
danceples, yogaJoga, stepkorak classrazred,
81
254800
3936
Šla sem na kickboks, ples, jogo, step
04:30
and at first it was really hardtežko.
82
258760
2136
in na začetku mi je bilo zelo težko.
04:32
But what I noticedopazili is that after everyvsak
sweat-inducingznoj indukcijo workoutvaja that I triedposkušal,
83
260920
4976
A opazila sem, da sem se
po vsakem preznojenem treningu
04:37
I had this great moodrazpoloženje boostpovečanje
and this great energyenergija boostpovečanje.
84
265920
3896
čudovito počutila in imela
ogromno energije.
04:41
And that's what kepthranijo me
going back to the gymtelovadba.
85
269840
2736
In zaradi tega sem še naprej
hodila v telovadnico.
04:44
Well, I startedzačel feelingobčutek strongermočnejši.
86
272600
2576
No, začela sem se počutiti močnejšo.
04:47
I startedzačel feelingobčutek better,
I even lostizgubljen that 25 poundsfuntov.
87
275200
3616
Začela sem se počutiti bolje,
celo izgubila sem tistih 12 kg.
04:50
And now, fast-forwardHitro previjanje a yearleto and a halfpol
into this regularredno exercisevadba programprogram
88
278840
5000
In zdaj prevrtimo naprej leto in pol.
V tem rednem programu vadbe
04:56
and I noticedopazili something that really
madeizdelane me sitsedi up and take noticeopaziti.
89
284800
3216
sem opazila nekaj, zaradi česar
sem se res zamislila.
05:00
I was sittingsedi at my deskmiza,
writingpisanje a researchraziskave grantdodelitev,
90
288040
2976
Sedela sem za mizo
in pisala donacijo raziskovalcem
05:03
and a thought wentšla throughskozi my mindum
91
291040
2056
in prešinilo me je nekaj,
05:05
that had never goneizginil
throughskozi my mindum before.
92
293120
2656
o čemer nisem še nikoli razmišljala.
05:07
And that thought was,
93
295800
1856
In to je bilo:
05:09
"GeeJoj, grant-writingGrant Pisanje is going well todaydanes."
94
297680
3296
"Jej, pisanje donacij mi pa danes
gre dobro od rok."
05:13
And all the scientistsznanstveniki --
95
301000
1296
In vsi znanstveniki ...
05:14
(LaughterSmeh)
96
302320
1016
(smeh)
05:15
yeah, all the scientistsznanstveniki
always laughsmeh when I say that,
97
303360
2576
ja, vsi znanstveniki se vedno
smejijo, ko to rečem,
05:17
because grant-writingGrant Pisanje never goesgre well.
98
305960
2016
ker nam pisanje donacij nikoli ne gre.
05:20
It is so hardtežko; you're always
pullingvlečenje your hairlasje out,
99
308000
2816
Težko je, vedno si puliš lase
05:22
tryingposkušam to come up with that
million-dollar-winningmilijon-dolar-zmagovit ideaideja.
100
310840
3256
in poskušaš najti tisto idejo,
ki ti bo prinesla milijon dolarjev.
05:26
But I realizedrealiziran that
the grant-writingGrant Pisanje was going well,
101
314120
3256
A zavedla sem se, da pisanje
donacije poteka dobro,
05:29
because I was ablesposoben
to focusosredotočiti and maintainvzdrževati my attentionpozornost
102
317400
4336
ker sem se lahko osredotočila
in vzdrževala svojo pozornost
05:33
for longerdlje than I had before.
103
321760
2016
dlje kot kdaj prej.
05:35
And my long-termdolgoročno memoryspomin --
what I was studyingŠtudij in my ownlastno lablaboratorij --
104
323800
4976
In moj dolgoročni spomin, to,
kar se preučevala v svojem laboratoriju,
05:40
seemedzdelo se mi je to be better in me.
105
328800
1840
se mi je zdel boljši.
05:43
And that's when I put it togetherskupaj.
106
331560
2056
In takrat sem seštela dva in dva.
05:45
Maybe all that exercisevadba
that I had includedvključeni and addeddodano to my life
107
333640
5216
Mogoče vse gibanje, ki sem ga
vključila in dodala v svoje življenje,
05:50
was changingzamenjati my brainmožganov.
108
338880
1216
spreminja moje možgane.
05:52
Maybe I did an experimentposkus on myselfjaz
withoutbrez even knowingvedeti it.
109
340120
3016
Mogoče sem eksperimentirala
na sebi, ne da bi sploh vedela.
05:55
So as a curiousradoveden neuroscientistneuroscientist,
110
343160
1616
Kot radovedna znanstvenica sem
05:56
I wentšla to the literatureliteratura to see
what I could find about what we knewvedel
111
344800
3696
poiskala literaturo, da bi videla,
kaj lahko najdem o tem, kar vemo
06:00
about the effectsučinke
of exercisevadba on the brainmožganov.
112
348520
2096
o vplivih gibanja na možgane.
06:02
And what I foundnajdemo was an excitingvznemirljivo
and a growingrastoče literatureliteratura
113
350640
4136
In našla sem vznemirljivo
literaturo, ki je je vedno več,
06:06
that was essentiallyv bistvu showingprikazovanje everything
that I noticedopazili in myselfjaz.
114
354800
4176
ki mi je zlasti pokazala vse,
kar sem opazila sama.
06:11
Better moodrazpoloženje, better energyenergija,
better memoryspomin, better attentionpozornost.
115
359000
3960
Boljše razpoloženje, več energije,
boljši spomin, večja pozornost.
06:15
And the more I learnednaučili,
116
363600
2176
In bolj ko sem se učila,
06:17
the more I realizedrealiziran
how powerfulmočno exercisevadba was.
117
365800
3376
bolj sem ugotavljala,
kakšno moč ima gibanje.
06:21
WhichKi eventuallysčasoma
led me to the bigvelik decisionodločitev
118
369200
3176
To me je na koncu pripeljalo
do velike odločitve,
06:24
to completelypopolnoma shiftpremik my researchraziskave focusosredotočiti.
119
372400
3736
da popolnoma spremenim
svoj raziskovalni fokus.
06:28
And so now, after severalveč yearslet
of really focusingosredotoča on this questionvprašanje,
120
376160
4896
Tako sem zdaj po nekaj letih, ko sem
se res osredotočala na to vprašanje,
06:33
I've come to the followingsledi conclusionzaključek:
121
381080
2896
prišla do naslednjih zaključkov:
06:36
that exercisevadba is
the mostnajbolj transformativeprirejena thing
122
384000
3496
da je gibanje stvar,
ki najbolj spreminja možgane
06:39
that you can do for your brainmožganov todaydanes
123
387520
2256
ki jo lahko storite danes,
06:41
for the followingsledi threetri reasonsrazlogov.
124
389800
2096
in to iz naslednjih treh razlogov.
06:43
NumberŠtevilo one: it has
immediatetakoj effectsučinke on your brainmožganov.
125
391920
3776
Prvič: ima takojšen učinek na možgane.
06:47
A singlesamski workoutvaja that you do
126
395720
2016
En sam trening
06:49
will immediatelytakoj increaseporast
levelsravni of neurotransmittersnevrotransmiterjev
127
397760
3616
bo takoj povečal
stopnje živčnih prenašalcev,
06:53
like dopaminedopamin, serotoninserotonin
and noradrenalinenoradrenalin.
128
401400
3536
kot so dopamin, serotonin in noradrenalin.
06:56
That is going to increaseporast your moodrazpoloženje
right after that workoutvaja,
129
404960
3256
To bo izboljšalo vaše
razpoloženje takoj po treningu,
07:00
exactlytočno what I was feelingobčutek.
130
408240
1576
prav to, kar sem občutila sama.
07:01
My lablaboratorij showedpokazala, that a singlesamski workoutvaja
131
409840
2456
Moj laboratorij je pokazal,
da lahko vsak trening
07:04
can improveizboljšati your abilitysposobnost
to shiftpremik and focusosredotočiti attentionpozornost,
132
412320
3576
izboljša vašo sposobnosti
preusmeritve pozornosti in osredotočanja
07:07
and that focusosredotočiti improvementizboljšava
will last for at leastvsaj two hoursure.
133
415920
3936
ter da bo izboljšanje osredotočanja
trajalo vsaj dve uri.
07:11
And finallykončno, studiesštudije have shownprikazano
134
419880
1616
In nazadnje so študije pokazale,
07:13
that a singlesamski workoutvaja
will improveizboljšati your reactionreakcija timeskrat
135
421520
3376
da bo vsaka vadba izboljšala
vaš reakcijski čas,
07:16
whichki basicallyv bistvu meanssredstva
136
424920
1256
kar v bistvu pomeni,
07:18
that you are going to be fasterhitreje
at catchingulov that cupskodelico of StarbucksStarbucks
137
426200
3336
da boste hitreje ujeli tisto
skodelico Starbucks kave,
07:21
that fallspade off the counterštevec,
138
429560
1736
ki bo padla s pulta,
07:23
whichki is very, very importantpomembno.
139
431320
1736
kar je zelo, zelo pomembno.
07:25
(LaughterSmeh)
140
433080
1016
(smeh)
07:26
But these immediatetakoj effectsučinke are transientprehodno,
they help you right after.
141
434120
3920
A ti takojšnji učinki so začasni,
pomagajo vam takoj po vadbi.
07:30
What you have to do is do what I did,
142
438720
1816
Storiti morate to, kar sem sama,
07:32
that is changesprememba your exercisevadba regimerežim,
increaseporast your cardiorespiratorykardiorespiratorne functionfunkcijo,
143
440560
4016
to je spreminjati svoj vadbeni program
in povečati kardiorespiratorno funkcijo,
07:36
to get the long-lastingdolgotrajno effectsučinke.
144
444600
2336
da boste videli dolgoročne učinke.
07:38
And these effectsučinke are long-lastingdolgotrajno
145
446960
2256
In ti učinki so dolgoročni,
07:41
because exercisevadba actuallydejansko
changesspremembe the brain'smožganov anatomyanatomija,
146
449240
4416
ker vadba dejansko spremeni anatomijo,
07:45
physiologyfiziologija and functionfunkcijo.
147
453680
2000
fiziologijo in delovanje možganov.
07:48
Let's startZačni with my favoritenajljubši
brainmožganov areaobmočje, the hippocampushipokampus.
148
456360
3240
Pa začnimo z mojim najljubšim področjem
možganov, s hipokampusom.
07:52
The hippocampushipokampus --
149
460360
1376
Hipokampus
07:53
or exercisevadba actuallydejansko
producesproizvaja brandznamka newnovo brainmožganov cellscelice,
150
461760
4456
ali dejansko vadba tvori
popolnoma nove možganske celice,
07:58
newnovo brainmožganov cellscelice in the hippocampushipokampus,
that actuallydejansko increaseporast its volumeprostornina,
151
466240
4656
nove možganske celice v hipokampusu,
ki povečajo njegovo prostornino,
08:02
as well as improveizboljšati
your long-termdolgoročno memoryspomin, OK?
152
470920
4336
pa tudi izboljšajo dolgoročni spomin.
08:07
And that includingvključno z in you and me.
153
475280
2440
In to pri vas in pri meni.
08:10
NumberŠtevilo two: the mostnajbolj commonpogosti findingugotovitev
in neurosciencenevroznanost studiesštudije,
154
478400
3616
Drugič: najbolj pogosto odkritje
v študijah nevroznanosti
08:14
looking at effectsučinke of long-termdolgoročno exercisevadba,
155
482040
2616
o vplivu dolgoročne vadbe
08:16
is improvedizboljšali attentionpozornost functionfunkcijo
dependentodvisno or your prefrontalprefrontal cortexkorteks.
156
484680
4376
je izboljšana funkcija pozornosti,
pogojena z vašo prefrontalno skorjo.
08:21
You not only get
better focusosredotočiti and attentionpozornost,
157
489080
2456
Ne le da dobite boljšo osredotočenost in
pozornost,
08:23
but the volumeprostornina of the hippocampushipokampus
increasespovečuje as well.
158
491560
3576
ampak se tudi poveča volumen hipokampusa.
08:27
And finallykončno, you not only get
immediatetakoj effectsučinke of moodrazpoloženje with exercisevadba
159
495160
4976
In končno, ne le da vadba takoj vpliva
na vaše razpoloženje,
08:32
but those last for a long time.
160
500160
1656
ampak tudi dolgo traja.
08:33
So you get long-lastingdolgotrajno increasespovečuje
in those good moodrazpoloženje neurotransmittersnevrotransmiterjev.
161
501840
5360
Tako se dolgoročno povečajo
dobri razpoloženjski živčni prenašalci.
08:39
But really, the mostnajbolj transformativeprirejena thing
that exercisevadba will do
162
507920
4576
A v resnici je največja sprememba,
ki jo prinese vadba,
08:44
is its protectivezaščitni effectsučinke on your brainmožganov.
163
512520
3176
njen zaščitni vpliv na možgane.
08:47
Here you can think
about the brainmožganov like a musclemišice.
164
515720
2856
Na možgane lahko gledate kot na mišico.
08:50
The more you're workingdelo out,
165
518600
1656
Bolj ko delata,
08:52
the biggervečje and strongermočnejši your hippocampushipokampus
and prefrontalprefrontal cortexkorteks getsdobi.
166
520280
4840
večja in močnejša postaneta
hipokampus in prefrontalna skorja.
08:57
Why is that importantpomembno?
167
525640
1296
Zakaj je to pomembno?
08:58
Because the prefrontalprefrontal cortexkorteks
and the hippocampushipokampus
168
526960
2776
Ker sta prefrontalna skorja in hipokampus
09:01
are the two areasobmočja that are mostnajbolj
susceptibledovzetne to neurodegenerativenevrodegenerativnih diseasesbolezni
169
529760
5776
dve področji, ki sta najbolj dovzetni
za nevrodegenerativne bolezni
09:07
and normalnormalno cognitivekognitivno declineupad in agingstaranje.
170
535560
2920
in normalni kognitivni upad s staranjem.
09:10
So with increasedpovečal exercisevadba
over your lifetimeživljenska doba,
171
538960
3176
Z več vadbe v svojem življenju
09:14
you're not going to curezdravljenje
dementiaDemenca or Alzheimer'sAlzheimerjevo diseasebolezen,
172
542160
3136
sicer ne boste ozdravili demence
ali alzheimerjeve bolezni,
09:17
but what you're going to do
is you're going to createustvarite
173
545320
2496
boste pa ustvarili
najmočnejši, največji hipokampus
in predfrontalno skorjo,
09:19
the strongestnajmočnejši, biggestnajvečji hippocampushipokampus
and prefrontalprefrontal cortexkorteks
174
547840
2656
09:22
so it takes longerdlje for these diseasesbolezni
to actuallydejansko have an effectučinek.
175
550520
4440
tako da bo trajalo dlje, da bodo
bolezni dejansko vplivale nanju.
09:27
You can think of exercisevadba, thereforezato,
176
555560
2776
Zato lahko na vadbo gledate
09:30
as a superchargedpolnilnikom 401K for your brainmožganov, OK?
177
558360
5416
kot na super pokojninski fond
za svoje možgane, prav?
09:35
And it's even better, because it's freeprost.
178
563800
2880
In še boljši je, ker je zastonj.
09:39
So this is the pointtočka in the talk
where everybodyvsi sayspravi,
179
567880
2896
To je torej poanta v pogovoru,
ko vsi rečejo:
09:42
"That soundszvoki so interestingzanimivo, WendyWendy,
180
570800
2136
"To zveni zanimivo, Wendy,
09:44
but I really will only
want to know one thing.
181
572960
2536
ampak zares me zanima samo eno.
09:47
And that is, just tell me
the minimumnajmanj amountznesek of exercisevadba
182
575520
3896
In to je: samo povej mi minimalno
količino vadbe,
09:51
I need to get all these changesspremembe."
183
579440
1856
ki jo potrebujem za te spremembe."
09:53
(LaughterSmeh)
184
581320
1016
(smeh)
09:54
And so I'm going to tell you
the answerodgovor to that questionvprašanje.
185
582360
2816
Zato bom odgovorila na to vprašanje.
09:57
First, good newsnovice: you don't have to becomepostane
a triathletetriatlonec to get these effectsučinke.
186
585200
4296
Najprej dobra novica: ni vam treba
postati triatlonec, da boste dosegli te učinke.
10:01
The rulepravilo of thumbpalec is you want to get
threetri to fourštiri timeskrat a weekteden exercisevadba
187
589520
4536
Smernica je, da vadite
tri do štirikrat tedensko,
10:06
minimumnajmanj 30 minutesminut an exercisevadba sessionseja,
188
594080
3416
minimalno 30 minut na vadbo,
10:09
and you want to get aerobicaerobne exercisevadba in.
189
597520
2656
in da vključite aerobne vaje.
10:12
That is, get your heartsrce rateoceniti up.
190
600200
1976
To pomeni, da se vam poveča srčni utrip.
10:14
And the good newsnovice is,
you don't have to go to the gymtelovadba
191
602200
2496
In dobra novica je,
da vam ni treba v fitnes
10:16
to get a very expensivedraga gymtelovadba membershipčlanstvo.
192
604720
2016
po zelo drago članarino.
10:18
AddDodaj an extraekstra walkhodi around the blockblok
in your powermoč walkhodi.
193
606760
3696
K svoji hitri hoji dodajte še en
krog okoli bloka.
10:22
You see stairsstopnice -- take stairsstopnice.
194
610480
2456
Ko vidite stopnice, pojdite po njih.
10:24
And power-vacuumingmoč sesanje can be as good
as the aerobicsaerobika classrazred
195
612960
4096
Divje sesanje je lahko prav tako dobra
aerobna vaja
10:29
that you were going to take at the gymtelovadba.
196
617080
1880
kot tista v fitnesu.
10:31
So I've goneizginil from memoryspomin pioneerpionir
197
619800
4056
Tako sem prišla od spominske pionirke
10:35
to exercisevadba explorerraziskovalec.
198
623880
1776
do raziskovalke vadbe.
10:37
From going into the innermostnotranjega jaza
workingsdelo of the brainmožganov,
199
625680
3816
Od poglobitve v najgloblje
delovanje možganov
10:41
to tryingposkušam to understandrazumeti how exercisevadba
can improveizboljšati our brainmožganov functionfunkcijo,
200
629520
4216
do poskušanja razumeti, kako lahko
vadba izboljša delovanje možganov.
10:45
and my goalcilj in my lablaboratorij right now
201
633760
2816
Moj trenutni cilj v mojem laboratoriju je
10:48
is to go beyondnaprej that rulepravilo of thumbpalec
that I just gavedala you --
202
636600
3136
iti naprej od smernice, ki sem
vam jo pravkar dala,
10:51
threetri to fourštiri timeskrat a weekteden, 30 minutesminut.
203
639760
1896
tri do štirikrat tedensko po 30 minut.
10:53
I want to understandrazumeti
the optimumoptimalno exercisevadba prescriptionrecept
204
641680
5216
Želim razumeti, kakšna je
optimalna količina vadbe
10:58
for you, at your agestarost,
at your fitnessfitnes levelravni,
205
646920
3976
za vas, pri vaši starosti,
v vaši športni formi,
11:02
for your geneticgenetski backgroundozadje,
206
650920
1896
za vaše genetsko ozadje,
11:04
to maximizemaksimiranje the effectsučinke of exercisevadba todaydanes
207
652840
3776
da bi maksimizirala učinek vadbe danes
11:08
and alsotudi to improveizboljšati your brainmožganov
and protectzaščititi your brainmožganov the bestnajboljši
208
656640
5296
in tudi izboljšala vaše možgane
ter jih najbolje zaščitila
11:13
for the restpočitek of your life.
209
661960
1776
do konca življenja.
11:15
But it's one thing to talk about exercisevadba,
and it's anotherdrugo to do it.
210
663760
4056
A eno je govoriti o vadbi,
drugo pa se je ukvarjati z njo.
11:19
So I'm going to invokesklicujte se my powermoč
as a certifiedcertificiran exercisevadba instructorinštruktor,
211
667840
3736
Zato se bom sklicevala na svojo moč
kot certificirana inštruktorica vadbe
11:23
to askvprašajte you all to standstojalo up.
212
671600
1576
in vas bom prosila, da vstanete.
11:25
(LaughterSmeh)
213
673200
1856
(smeh)
11:27
We're going to do
just one minuteminuto of exercisevadba.
214
675080
2256
Samo minuto bomo telovadili.
11:29
It's call-and-responsepoziv in odziv,
just do what I do, say what I say,
215
677360
3496
Gre za ukaz - odgovor, samo
naredite in recite, kar vam ukažem,
11:32
and make sure you don't punchudarec
your neighborsosed, OK?
216
680880
3136
in pazite, da ne udarite soseda, prav?
11:36
MusicGlasba!
217
684040
1216
Glasba!
11:37
(UpbeatOptimistično musicglasba)
218
685280
1616
(vedra glasba)
11:38
FivePet, sixšest, sevensedem, eightosem,
it's right, left, right, left.
219
686920
4496
pet, šest, sedem, osem,
desna, leva, desna, leva.
11:43
And I say, I am strongmočno now.
220
691440
4696
Pravim: zdaj sem močen.
11:48
Let's hearslišite you.
221
696160
1216
Naj vas slišim.
11:49
AudienceObčinstvo: I am strongmočno now.
222
697400
3016
Publika: Zdaj sem močen.
11:52
WendyWendy SuzukiSuzuki: LadiesDame,
I am WonderČudno Woman-strongŽenska močna.
223
700440
3656
Wendy Suzuki: Dame, močna sem kot
Wonder Woman.
11:56
Let's hearslišite you!
224
704120
1216
Naj vas čujem!
11:57
AudienceObčinstvo: I am WonderČudno Woman-strongŽenska močna.
225
705360
2896
Publika: Močna sem kot Wonder Woman.
12:00
WSWS: NewNove movePremakni se -- uppercutAperkat, right and left.
226
708280
2616
WS: Nov gib - aperkat, desno in levo.
12:02
I am inspirednavdihnjen now. You say it!
227
710920
3896
Zdaj imam navdih. Recite!
12:06
AudienceObčinstvo: I am inspirednavdihnjen now.
228
714840
3336
Publika: Zdaj imam navdih.
12:10
WSWS: Last movePremakni se -- pullpotegnite it down,
right and left, right and left.
229
718200
3896
WS: Še zadnji gib - potegnite dol,
desni in levo, desno in levo.
12:14
I say, I am on fireogenj now! You say it.
230
722120
4776
Pravim: zažigam! Recite še vi.
12:18
AudienceObčinstvo: I am on fireogenj now.
231
726920
3296
Publika: Zažigam.
12:22
WSWS: And doneKončano! OK, good jobdelo!
232
730240
2496
WS: In konec! Odlično!
12:24
(ApplauseAplavz)
233
732760
5216
(aplavz)
12:30
Thank you.
234
738000
1616
Hvala
12:31
I want to leavedopust you with one last thought.
235
739640
2776
Rada bi vas zapustila z mislijo,
12:34
And that is, bringingprinaša
exercisevadba in your life
236
742440
3456
da vam bo vadba v vašem življenju
12:37
will not only give you
a happiersrečnejši, more protectivezaščitni life todaydanes,
237
745920
4976
ne le nudila srečnejše, varnejše
življenje danes,
12:42
but it will protectzaščititi your brainmožganov
from incurableneozdravljivo diseasesbolezni.
238
750920
4576
ampak bo zaščitila vaše možgane
pred neozdravljivimi boleznimi.
12:47
And in this way it will changesprememba
the trajectorytrajektorija of your life
239
755520
5136
In na ta način bo spremenila
krivuljo vašega življenja
12:52
for the better.
240
760680
1216
na bolje.
12:53
Thank you very much.
241
761920
1216
Hvala lepa.
12:55
(ApplauseAplavz)
242
763160
3256
(aplavz)
12:58
Thank you.
243
766440
1216
Hvala.
12:59
(ApplauseAplavz)
244
767680
2200
(aplavz)
Translated by Polona Ramšak
Reviewed by Nika Kotnik

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Wendy Suzuki - Neuroscientist, author
Wendy Suzuki is researching the science behind the extraordinary, life-changing effects that physical activity can have on the most important organ in your body: your brain.

Why you should listen

Dr. Wendy A. Suzuki is a Professor of Neural Science and Psychology in the Center for Neural Science at New York University, an author, storyteller and fitness instructor. She received her undergraduate degree in physiology and human anatomy at the University of California, Berkeley in 1987 studying with Prof. Marion C. Diamond, a leader in the field of brain plasticity. She went on to earn her PhDin Neuroscience from U.C. San Diego in 1993 and completed a post-doctoral fellowship at the National Institutes of Health before accepting her faculty position at New York University in 1998.

Suzuki's major research interest continues to be brain plasticity. She is best known for her extensive work studying areas in the brain critical for our ability to form and retain new long-term memories. More recently, her work has focused on understanding how aerobic exercise can be used to improve learning, memory and higher cognitive abilities in humans. She is passionate about teaching, about exercise (intenSati) and about supporting and mentoring up and coming scientists.

More profile about the speaker
Wendy Suzuki | Speaker | TED.com