ABOUT THE SPEAKER
Wendy Suzuki - Neuroscientist, author
Wendy Suzuki is researching the science behind the extraordinary, life-changing effects that physical activity can have on the most important organ in your body: your brain.

Why you should listen

Dr. Wendy A. Suzuki is a Professor of Neural Science and Psychology in the Center for Neural Science at New York University, an author, storyteller and fitness instructor. She received her undergraduate degree in physiology and human anatomy at the University of California, Berkeley in 1987 studying with Prof. Marion C. Diamond, a leader in the field of brain plasticity. She went on to earn her PhDin Neuroscience from U.C. San Diego in 1993 and completed a post-doctoral fellowship at the National Institutes of Health before accepting her faculty position at New York University in 1998.

Suzuki's major research interest continues to be brain plasticity. She is best known for her extensive work studying areas in the brain critical for our ability to form and retain new long-term memories. More recently, her work has focused on understanding how aerobic exercise can be used to improve learning, memory and higher cognitive abilities in humans. She is passionate about teaching, about exercise (intenSati) and about supporting and mentoring up and coming scientists.

More profile about the speaker
Wendy Suzuki | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Wendy Suzuki: The brain-changing benefits of exercise

Wendy Suzuki: Het positieve effect van beweging op je hersenen

Filmed:
8,225,245 views

Wat is het belangrijkste dat je op dit moment voor je hersenen kunt doen? Bewegen, zegt neurowetenschapper Wendy Suzuki. Raak gemotiveerd om naar de sportschool te gaan als Suzuki uitlegt wat de wetenschap ons te vertellen heeft over hoe bewegen je stemming en geheugen verbetert -- en je hersenen beschermt tegen neurodegeneratieve aandoeningen zoals Alzheimer.
- Neuroscientist, author
Wendy Suzuki is researching the science behind the extraordinary, life-changing effects that physical activity can have on the most important organ in your body: your brain. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
What if I told you there was something
that you can do right now
0
920
4216
Wat als ik jullie vertelde dat er iets was
wat je nu direct kunt doen
00:17
that would have an immediateonmiddellijk,
positivepositief benefitvoordeel for your brainhersenen
1
5160
3696
wat een onmiddellijk, positief effect
zou hebben op je hersenen,
00:20
includinginclusief your moodhumeur and your focusfocus?
2
8880
2680
inclusief je stemming en je focus?
00:24
And what if I told you that samedezelfde thing
could actuallywerkelijk last a long time
3
12160
5456
En wat als ik jullie vertelde
dat dit effect lang kan aanhouden
en je hersenen kan beschermen
tegen diverse aandoeningen,
00:29
and protectbeschermen your brainhersenen
from differentverschillend conditionsvoorwaarden
4
17640
2656
00:32
like depressiondepressie,
Alzheimer'sZiekte van Alzheimer diseaseziekte or dementiadementie.
5
20320
3936
zoals depressie, de ziekte
van Alzheimer of dementie?
Zouden jullie dat dan doen?
00:36
Would you do it?
6
24280
1656
Ja!
00:37
Yes!
7
25960
1216
Ik heb het over het krachtige effect
van lichaamsbeweging.
00:39
I am talkingpratend about the powerfulkrachtig effectsbijwerkingen
of physicalfysiek activityactiviteit.
8
27200
4496
00:43
SimplyGewoon movingin beweging your bodylichaam,
9
31720
2416
Gewoon in beweging komen
00:46
has immediateonmiddellijk, long-lastinglangdurige
and protectivebeschermend benefitsvoordelen for your brainhersenen.
10
34160
5240
heeft een directe, langdurige en
beschermende invloed op je hersenen.
00:51
And that can last
for the restrust uit of your life.
11
39960
2176
En dat kan voor de rest van je leven zijn.
00:54
So what I want to do todayvandaag
is tell you a storyverhaal
12
42160
2376
Ik wil jullie vandaag
het verhaal vertellen
00:56
about how I used my deepdiep
understandingbegrip of neuroscienceneurowetenschappen,
13
44560
4616
van hoe ik mijn diepgaande kennis
van de neurowetenschappen heb gebruikt,
01:01
as a professorprofessor of neuroscienceneurowetenschappen,
14
49200
1736
als professor in de neurowetenschap,
01:02
to essentiallyin wezen do an experimentexperiment on myselfmezelf
15
50960
2816
om eigenlijk een experiment
op mezelf uit te voeren,
01:05
in whichwelke I discoveredontdekt
the sciencewetenschap underlyingonderliggende
16
53800
3016
en waardoor ik de wetenschappelijke
verklaring heb gevonden
voor het feit dat beweging
het meest heilzame is
01:08
why exerciseoefening
is the mostmeest transformativetransformatieve thing
17
56840
3856
01:12
that you can do for your brainhersenen todayvandaag.
18
60720
2000
wat je op dit moment
voor je hersenen kunt doen.
01:15
Now, as a neuroscientistneurowetenschapper,
I know that our brainshersenen,
19
63360
3696
Als neurowetenschapper
weet ik dat onze hersenen,
01:19
that is the thing in our headhoofd right now,
20
67080
3056
die massa in ons hoofd,
01:22
that is the mostmeest complexcomplex structurestructuur
knownbekend to humankindmensheid.
21
70160
5096
de meest complexe structuur heeft
die de mensheid kent.
01:27
But it's one thing
to talk about the brainhersenen,
22
75280
2656
Maar het is één ding
om over de hersenen te praten,
01:29
and it's anothereen ander to see it.
23
77960
1440
iets anders om ze te zien.
01:31
So here is a realecht preservedbewaard humanmenselijk brainhersenen.
24
79880
2856
Dit hier zijn echte
gepreserveerde menselijke hersenen.
01:34
And it's going to illustrateillustreren two keysleutel areasgebieden
that we are going to talk about todayvandaag.
25
82760
3856
Aangegeven zijn de twee kerngebieden
waar we het vandaag over gaan hebben.
01:38
The first is the prefrontalprefrontale cortexschors,
right behindachter your foreheadvoorhoofd,
26
86640
4256
Het eerste is de prefrontale cortex,
direct achter je voorhoofd,
01:42
criticalkritisch for things like decision-makingbesluitvorming,
focusfocus, attentionaandacht and your personalitypersoonlijkheid.
27
90920
5880
cruciaal voor zaken als besluitvorming,
focus, aandacht en je persoonlijkheid.
01:49
The secondtweede keysleutel areaGebied is locatedgelegen
in the temporaltijdelijk lobekwab, showngetoond right here.
28
97360
4256
Het tweede kerngebied ligt
in de temporale kwab, hier aangegeven.
Je hebt twee temporale kwabben
in je hersenen, rechts en links.
01:53
You have two temporaltijdelijk lobeslobben in your brainhersenen,
the right and the left,
29
101640
3136
Diep in de temporale kwab
ligt iets wat van cruciaal belang is
01:56
and deepdiep in the temporaltijdelijk lobekwab
is a keysleutel structurestructuur
30
104800
2616
01:59
criticalkritisch for your abilityvermogen
31
107440
1696
voor het vormen en behouden
van nieuwe langetermijnherinneringen
02:01
to formformulier and retainbehouden newnieuwe long-termlangetermijn
memoriesherinneringen for factsfeiten and eventsevents.
32
109160
4456
van feiten en voorvallen.
02:05
And that structurestructuur
is calledriep the hippocampuszeepaardje.
33
113640
3136
En die structuur heet de 'hippocampus'.
02:08
So I've always been fascinatedgefascineerd
with the hippocampuszeepaardje.
34
116800
3360
Ik was altijd al gefascineerd
door de hippocampus.
02:12
How could it be that an eventevenement
that lastsduurt just a momentmoment,
35
120640
4816
Hoe kan het dat een voorval
dat maar een ogenblik duurt,
02:17
say, your first kisskus,
36
125480
2216
zoals je eerste kus, of het moment
dat je eerste kind werd geboren,
02:19
or the momentmoment your first childkind was borngeboren,
37
127720
3456
02:23
can formformulier a memorygeheugen
that has changedveranderd your brainhersenen,
38
131200
3056
een herinnering kan vormen
die je hersenen heeft veranderd
02:26
that lastsduurt an entiregeheel lifetimelevenslang?
39
134280
2336
en die een leven lang bij je blijft?
02:28
That's what I want to understandbegrijpen.
40
136640
2016
Dat is wat ik wilde weten.
02:30
I wanted to startbegin and recordrecord
the activityactiviteit of individualindividu brainhersenen cellscellen
41
138680
5096
Ik wilde de activiteit van afzonderlijke
hersencellen in de hippocampus gaan meten
02:35
in the hippocampuszeepaardje
42
143800
1616
op het moment dat proefpersonen
nieuwe herinneringen vormden
02:37
as subjectsvakken were formingvormen newnieuwe memoriesherinneringen.
43
145440
2176
02:39
And essentiallyin wezen try and decodedecoderen how
those briefkort burstsuitbarstingen of electricalelektrisch activityactiviteit,
44
147640
5296
en proberen te decoderen hoe die korte
uitbarstingen van elektrische activiteit,
02:44
whichwelke is how neuronsneuronen
communicatecommuniceren with eachelk other,
45
152960
2936
dat is de manier waarop
neuronen met elkaar communiceren,
02:47
how those briefkort burstsuitbarstingen eithereen van beide allowedtoegestaan us
to formformulier a newnieuwe memorygeheugen, or did not.
46
155920
4600
hoe die korte uitbarstingen ertoe leidden
dat we een nieuwe herinnering vormen,
of juist niet.
Maar een paar jaar geleden, deed ik iets
wat heel ongebruikelijk was in mijn vak.
02:52
But a fewweinig yearsjaar agogeleden,
I did something very unusualongebruikelijk in sciencewetenschap.
47
160960
3336
02:56
As a fullvol professorprofessor of neuralneurale sciencewetenschap,
48
164320
2136
Als hoogleraar in de neurowetenschappen
02:58
I decidedbeslist to completelyhelemaal switchschakelaar
my researchOnderzoek programprogramma.
49
166480
3800
besloot ik mijn onderzoeksprogramma
compleet om te gooien.
03:02
Because I encounteredondervonden something
that was so amazingverbazingwekkend,
50
170840
4296
Want ik liep tegen iets aan
wat zo bijzonder was
en de potentie had
om zoveel levens te veranderen,
03:07
with the potentialpotentieel to changeverandering so manyveel liveslevens
51
175160
3056
dat ik het móest onderzoeken.
03:10
that I had to studystudie it.
52
178240
1256
03:11
I discoveredontdekt and I experiencedervaren
the brain-changinghersen veranderende effectsbijwerkingen of exerciseoefening.
53
179520
6816
Ik ontdekte en ervaarde het effect
van beweging op de hersenen.
03:18
And I did it in a completelyhelemaal
inadvertentonbedoelde way.
54
186360
3176
En dat gebeurde helemaal bij toeval.
03:21
I was actuallywerkelijk at the heighthoogte
of all the memorygeheugen work that I was doing --
55
189560
3816
Ik bevond me destijds op het hoogtepunt
van al mijn werk rond het geheugen --
03:25
datagegevens was pouringgieten in,
56
193400
1616
data stroomden binnen,
03:27
I was becomingworden knownbekend in my fieldveld-
for all of this memorygeheugen work.
57
195040
4536
ik was in mijn vakgebied
bekend aan het worden door al dit werk.
03:31
And it should have been going great.
It was, scientificallywetenschappelijk.
58
199600
3600
Het zou geweldig moeten gaan.
Dat was ook zo, wetenschappelijk gezien.
03:35
But when I stuckgeplakt my headhoofd
out of my lablaboratorium doordeur-,
59
203720
3936
Maar toen ik mijn hoofd buiten de deur
van mijn lab stak, viel me iets op.
03:39
I noticedmerkte something.
60
207680
1240
03:41
I had no socialsociaal life.
61
209920
1456
Ik had geen sociaal leven.
03:43
I spentdoorgebracht too much time
listeninghet luisteren to those brainhersenen cellscellen
62
211400
2736
Ik bracht te veel tijd door
met luisteren naar hersencellen
03:46
in a darkdonker roomkamer, by myselfmezelf.
63
214160
1576
in een donkere kamer, helemaal alleen.
03:47
(LaughterGelach)
64
215760
1136
(Gelach)
03:48
I didn't moveverhuizing my bodylichaam at all.
65
216920
2616
Ik kwam helemaal nooit in beweging.
03:51
I had gainedopgedaan 25 poundspond.
66
219560
2736
Ik was ruim 11 kilo aangekomen.
03:54
And actuallywerkelijk, it tooknam me
manyveel yearsjaar to realizerealiseren it,
67
222320
2816
En het kostte me jaren om te beseffen
dat ik in feite ongelukkig was.
03:57
I was actuallywerkelijk miserableellendig.
68
225160
1456
03:58
And I shouldn'tmoet niet be miserableellendig.
69
226640
1696
En dat zou ik niet moeten zijn.
04:00
And I wentgegaan on a river-raftingRiver-Rafting tripreis --
by myselfmezelf, because I had no socialsociaal life.
70
228360
4456
Ik boekte een rafting-vakantie --
alleen, want ik had geen sociaal leven.
04:04
And I camekwam back --
71
232840
1256
En toen ik terugkwam --
04:06
(LaughterGelach)
72
234120
1016
(Gelach)
04:07
thinkinghet denken, "Oh, my God,
I was the weakestzwakste personpersoon on that tripreis."
73
235160
3456
dacht ik: oh mijn god,
ik was de zwakste van iedereen.
04:10
And I camekwam back with a missionmissie.
74
238640
1536
Ik kwam terug met een missie.
04:12
I said, "I'm never going to feel
like the weakestzwakste personpersoon
75
240200
2656
Ik zei: "Ik zal nooit meer de zwakste zijn
op een rafting-vakantie."
04:14
on a river-raftingRiver-Rafting tripreis again."
76
242880
1496
04:16
And that's what madegemaakt me go to the gymsportschool.
77
244400
1976
En daarom ging ik naar de sportschool.
04:18
And I focusedgefocust my type-Atype A personalitypersoonlijkheid
78
246400
3496
Ik richtte mijn type-A-persoonlijkheid
op elke les die de sportschool aanbood.
04:21
on going to all the exerciseoefening
classesklassen at the gymsportschool.
79
249920
2936
04:24
I triedbeproefd everything.
80
252880
1896
Ik probeerde van alles.
04:26
I wentgegaan to kickboxKickbox,
dancedans, yogaYoga, stepstap classklasse,
81
254800
3936
Ik ging naar kickboksen,
dansen, yoga, steps;
04:30
and at first it was really hardhard.
82
258760
2136
in het begin was het heel zwaar.
04:32
But what I noticedmerkte is that after everyelk
sweat-inducingzweet-inducerende workouttraining that I triedbeproefd,
83
260920
4976
Maar wat ik merkte, was dat ik
na elke inspannende trainingssessie
04:37
I had this great moodhumeur boostBoost
and this great energyenergie boostBoost.
84
265920
3896
ineens een geweldig humeur had
en veel meer energie.
04:41
And that's what keptgehouden me
going back to the gymsportschool.
85
269840
2736
En daardoor bleef ik teruggaan
naar de sportschool.
04:44
Well, I startedbegonnen feelinggevoel strongersterker.
86
272600
2576
Ik begon me sterker te voelen.
04:47
I startedbegonnen feelinggevoel better,
I even lostde weg kwijt that 25 poundspond.
87
275200
3616
Ik begon me beter te voelen,
raakte zelfs die 11 kilo kwijt.
04:50
And now, fast-forwardvooruitspoelen a yearjaar and a halfvoor de helft
into this regularregelmatig exerciseoefening programprogramma
88
278840
5000
En toen, na anderhalf jaar
regelmatige lichaamsbeweging,
04:56
and I noticedmerkte something that really
madegemaakt me sitzitten up and take noticekennisgeving.
89
284800
3216
viel me iets op
wat sterk mijn aandacht trok.
05:00
I was sittingzittend at my deskbureau,
writingschrift a researchOnderzoek grantverlenen,
90
288040
2976
Ik zat aan mijn bureau te werken
aan een aanvraag voor een onderzoeksbeurs,
05:03
and a thought wentgegaan throughdoor my mindgeest
91
291040
2056
toen er opeens een gedachte bij me opkwam
die ik nog nooit eerder had gehad.
05:05
that had never goneweg
throughdoor my mindgeest before.
92
293120
2656
05:07
And that thought was,
93
295800
1856
En die gedachte was:
05:09
"GeeGee, grant-writingsubsidie-schrijven is going well todayvandaag."
94
297680
3296
hé, het opstellen van die aanvraag
gaat lekker vandaag.
05:13
And all the scientistswetenschappers --
95
301000
1296
En alle wetenschappers --
05:14
(LaughterGelach)
96
302320
1016
(Gelach)
05:15
yeah, all the scientistswetenschappers
always laughlach when I say that,
97
303360
2576
ja, alle wetenschappers,
lachen altijd als ik dat zeg,
05:17
because grant-writingsubsidie-schrijven never goesgaat well.
98
305960
2016
want aanvragen opstellen
gaat nooit lekker.
05:20
It is so hardhard; you're always
pullingtrekken your hairhaar- out,
99
308000
2816
Het is heel moeilijk,
je bent altijd je hoofd aan het breken
05:22
tryingproberen to come up with that
million-dollar-winningMillion-dollar-winnende ideaidee.
100
310840
3256
over wat het allerbeste idee zou zijn
met de grootste slagingskans.
Maar ik besefte dat het werken
aan die aanvraag lekker ging,
05:26
But I realizedrealiseerde that
the grant-writingsubsidie-schrijven was going well,
101
314120
3256
05:29
because I was ablein staat
to focusfocus and maintainin stand houden my attentionaandacht
102
317400
4336
omdat ik me langer kon concentreren
en mijn aandacht erbij kon houden,
05:33
for longerlanger than I had before.
103
321760
2016
langer dan ooit.
05:35
And my long-termlangetermijn memorygeheugen --
what I was studyingaan het studeren in my owneigen lablaboratorium --
104
323800
4976
En mijn langetermijngeheugen --
wat ik in mijn eigen lab onderzocht --
05:40
seemedscheen to be better in me.
105
328800
1840
leek beter te zijn.
05:43
And that's when I put it togethersamen.
106
331560
2056
En toen ging ik die twee zaken combineren.
05:45
Maybe all that exerciseoefening
that I had includedingesloten and addedtoegevoegd to my life
107
333640
5216
Misschien dat al dat bewegen van mij
mijn hersenen aan het veranderen was.
05:50
was changingveranderen my brainhersenen.
108
338880
1216
Misschien had ik mezelf onbewust
aan een experiment onderworpen.
05:52
Maybe I did an experimentexperiment on myselfmezelf
withoutzonder even knowingwetende it.
109
340120
3016
05:55
So as a curiousnieuwsgierig neuroscientistneurowetenschapper,
110
343160
1616
Als nieuwsgierige neurowetenschapper
dook ik in de literatuur
05:56
I wentgegaan to the literatureliteratuur to see
what I could find about what we knewwist
111
344800
3696
om erachter te komen wat we wisten over
het effect van beweging op de hersenen.
06:00
about the effectsbijwerkingen
of exerciseoefening on the brainhersenen.
112
348520
2096
06:02
And what I foundgevonden was an excitingopwindend
and a growinggroeiend literatureliteratuur
113
350640
4136
En wat ik vond was een boeiend
en toenemend aantal boeken en artikelen
06:06
that was essentiallyin wezen showingtonen everything
that I noticedmerkte in myselfmezelf.
114
354800
4176
die in wezen alles bevestigden
wat ik bij mezelf had opgemerkt.
06:11
Better moodhumeur, better energyenergie,
better memorygeheugen, better attentionaandacht.
115
359000
3960
Een beter humeur, meer energie,
een beter geheugen, scherpere aandacht.
06:15
And the more I learnedgeleerd,
116
363600
2176
En hoe meer ik leerde,
06:17
the more I realizedrealiseerde
how powerfulkrachtig exerciseoefening was.
117
365800
3376
hoe meer ik me realiseerde
hoeveel invloed beweging heeft,
06:21
WhichDie eventuallytenslotte
led me to the biggroot decisionbesluit
118
369200
3176
wat me uiteindelijk
tot de belangrijke beslissing bracht
06:24
to completelyhelemaal shiftverschuiving my researchOnderzoek focusfocus.
119
372400
3736
om mijn onderzoeksfocus
helemaal te verleggen.
06:28
And so now, after severalverscheidene yearsjaar
of really focusingscherpstellen on this questionvraag,
120
376160
4896
En nu, nu ik me meerdere jaren
sterk gefocust heb op deze vraag,
06:33
I've come to the followingvolgend conclusionconclusie:
121
381080
2896
ben ik tot de volgende conclusie gekomen:
06:36
that exerciseoefening is
the mostmeest transformativetransformatieve thing
122
384000
3496
beweging is veruit het beste wat je
op dit moment voor je hersenen kunt doen,
06:39
that you can do for your brainhersenen todayvandaag
123
387520
2256
06:41
for the followingvolgend threedrie reasonsredenen.
124
389800
2096
om de volgende drie redenen.
06:43
NumberNummer one: it has
immediateonmiddellijk effectsbijwerkingen on your brainhersenen.
125
391920
3776
Nummer één: het heeft
direct effect op je hersenen.
06:47
A singlesingle workouttraining that you do
126
395720
2016
Een enkele training verhoogt onmiddellijk
het gehalte aan neurotransmitters
06:49
will immediatelyper direct increasetoename
levelslevels of neurotransmittersneurotransmitters
127
397760
3616
06:53
like dopaminedopamine, serotoninserotonine
and noradrenalinenoradrenaline.
128
401400
3536
als dopamine, serotonine en noradrenaline.
06:56
That is going to increasetoename your moodhumeur
right after that workouttraining,
129
404960
3256
Daardoor zal je stemming
meteen na je training verbeteren,
07:00
exactlyprecies what I was feelinggevoel.
130
408240
1576
precies wat bij mij gebeurde.
07:01
My lablaboratorium showedtoonden, that a singlesingle workouttraining
131
409840
2456
Mijn laboratorium toonde aan
dat een enkele training
07:04
can improveverbeteren your abilityvermogen
to shiftverschuiving and focusfocus attentionaandacht,
132
412320
3576
je vermogen kan verbeteren
om je aandacht te verleggen en te focussen
07:07
and that focusfocus improvementverbetering
will last for at leastminst two hoursuur.
133
415920
3936
en die verbeterde focus
zal ten minste twee uur aanhouden.
Tot slot heeft onderzoek aangetoond
07:11
And finallyTenslotte, studiesstudies have showngetoond
134
419880
1616
07:13
that a singlesingle workouttraining
will improveverbeteren your reactionreactie timestijden
135
421520
3376
dat een enkele training
je reactievermogen doet toenemen,
07:16
whichwelke basicallyeigenlijk meansmiddelen
136
424920
1256
wat er eigenlijk op neerkomt
07:18
that you are going to be fastersneller
at catchingvangen that cupkop of StarbucksStarbucks
137
426200
3336
dat je sneller die Starbucks-beker opvangt
die van de toonbank dreigt te vallen,
07:21
that fallsfalls off the counterteller,
138
429560
1736
07:23
whichwelke is very, very importantbelangrijk.
139
431320
1736
wat heel, heel belangrijk is.
07:25
(LaughterGelach)
140
433080
1016
(Gelach)
07:26
But these immediateonmiddellijk effectsbijwerkingen are transientvergankelijk,
they help you right after.
141
434120
3920
Maar deze directe effecten zijn tijdelijk,
je merkt ze meteen erna.
07:30
What you have to do is do what I did,
142
438720
1816
Wat je moet doen, is wat ik deed:
07:32
that is changeverandering your exerciseoefening regimeregime,
increasetoename your cardiorespiratoryCardiorespiratoire functionfunctie,
143
440560
4016
je beweeggewoonten veranderen,
je hart- en longfunctie verbeteren,
07:36
to get the long-lastinglangdurige effectsbijwerkingen.
144
444600
2336
om blijvend resultaat te boeken.
07:38
And these effectsbijwerkingen are long-lastinglangdurige
145
446960
2256
En deze effecten zijn blijvend
07:41
because exerciseoefening actuallywerkelijk
changesveranderingen the brain'shersenen anatomyanatomie,
146
449240
4416
omdat beweging daadwerkelijk
de anatomie van de hersenen verandert,
07:45
physiologyfysiologie and functionfunctie.
147
453680
2000
net als hun fysiologie en functie.
Laten we beginnen met mijn favoriete
gebied in de hersenen, de hippocampus.
07:48
Let's startbegin with my favoritefavoriete
brainhersenen areaGebied, the hippocampuszeepaardje.
148
456360
3240
07:52
The hippocampuszeepaardje --
149
460360
1376
De hippocampus ...
07:53
or exerciseoefening actuallywerkelijk
producesproduceert brandmerk newnieuwe brainhersenen cellscellen,
150
461760
4456
Beweging zorgt voor de aanmaak
van gloednieuwe hersencellen,
nieuwe hersencellen in de hippocampus,
07:58
newnieuwe brainhersenen cellscellen in the hippocampuszeepaardje,
that actuallywerkelijk increasetoename its volumevolume,
151
466240
4656
waardoor deze groter wordt
en het langetermijngeheugen toeneemt.
08:02
as well as improveverbeteren
your long-termlangetermijn memorygeheugen, OK?
152
470920
4336
08:07
And that includinginclusief in you and me.
153
475280
2440
Ook bij jou en mij, oké?
08:10
NumberNummer two: the mostmeest commongemeenschappelijk findingbevinding
in neuroscienceneurowetenschappen studiesstudies,
154
478400
3616
Nummer twee: wat we het vaakst zien
in neurowetenschappelijk onderzoek
08:14
looking at effectsbijwerkingen of long-termlangetermijn exerciseoefening,
155
482040
2616
dat het effect bestudeert
van beweging op de lange termijn,
08:16
is improvedverbeterd attentionaandacht functionfunctie
dependentafhankelijk or your prefrontalprefrontale cortexschors.
156
484680
4376
is dat de aandachtsfunctie verbetert
die afhangt van de prefrontale cortex.
08:21
You not only get
better focusfocus and attentionaandacht,
157
489080
2456
Niet alleen verbeteren
je focus en aandacht,
08:23
but the volumevolume of the hippocampuszeepaardje
increasestoeneemt as well.
158
491560
3576
maar de hippocampus zelf wordt ook groter.
08:27
And finallyTenslotte, you not only get
immediateonmiddellijk effectsbijwerkingen of moodhumeur with exerciseoefening
159
495160
4976
En tot slot heeft bewegen niet alleen
direct effect op je stemming,
maar dit effect houdt ook lang aan.
08:32
but those last for a long time.
160
500160
1656
08:33
So you get long-lastinglangdurige increasestoeneemt
in those good moodhumeur neurotransmittersneurotransmitters.
161
501840
5360
Het werkt lang door op neurotransmitters
die voor een goede stemming zorgen.
08:39
But really, the mostmeest transformativetransformatieve thing
that exerciseoefening will do
162
507920
4576
Maar het belangrijkste effect van bewegen
08:44
is its protectivebeschermend effectsbijwerkingen on your brainhersenen.
163
512520
3176
is dat het je hersenen beschermt.
08:47
Here you can think
about the brainhersenen like a musclespier.
164
515720
2856
Je kunt de hersenen zien als een spier.
08:50
The more you're workingwerkend out,
165
518600
1656
Hoe meer je traint,
08:52
the biggergroter and strongersterker your hippocampuszeepaardje
and prefrontalprefrontale cortexschors getskrijgt.
166
520280
4840
hoe groter en sterker je hippocampus
en prefrontale cortex worden.
08:57
Why is that importantbelangrijk?
167
525640
1296
Waarom is dat belangrijk?
08:58
Because the prefrontalprefrontale cortexschors
and the hippocampuszeepaardje
168
526960
2776
Omdat de prefrontale cortex
en de hippocampus
09:01
are the two areasgebieden that are mostmeest
susceptiblevatbaar to neurodegenerativeneurodegeneratieve diseasesziekten
169
529760
5776
de plekken zijn die het meest vatbaar zijn
voor neurodegeneratieve aandoeningen
09:07
and normalnormaal cognitivecognitieve declineafwijzen in agingveroudering.
170
535560
2920
en voor de normale cognitieve
achteruitgang bij het ouder worden.
09:10
So with increasedtoegenomen exerciseoefening
over your lifetimelevenslang,
171
538960
3176
Door gedurende je leven meer te bewegen
09:14
you're not going to curegenezen
dementiadementie or Alzheimer'sZiekte van Alzheimer diseaseziekte,
172
542160
3136
zul je dementie of de ziekte
van Alzheimer niet genezen,
09:17
but what you're going to do
is you're going to createcreëren
173
545320
2496
maar krijg je wel de sterkste en grootste
hippocampus en prefrontale cortex
09:19
the strongeststerkste, biggestgrootste hippocampuszeepaardje
and prefrontalprefrontale cortexschors
174
547840
2656
en duurt het dus langer voor die ziektes
daadwerkelijk gevolgen hebben.
09:22
so it takes longerlanger for these diseasesziekten
to actuallywerkelijk have an effecteffect.
175
550520
4440
09:27
You can think of exerciseoefening, thereforedaarom,
176
555560
2776
Je kunt beweging dus zien als een extra
pensioenvoorziening voor je hersenen.
09:30
as a superchargedsupercharged 401K for your brainhersenen, OK?
177
558360
5416
09:35
And it's even better, because it's freegratis.
178
563800
2880
Een betere zelfs, want ze is gratis.
09:39
So this is the pointpunt in the talk
where everybodyiedereen sayszegt,
179
567880
2896
Dit is het moment in mijn talk
waarop iedereen zegt:
09:42
"That soundsklanken so interestinginteressant, WendyWendy,
180
570800
2136
"Dat klinkt interessant, Wendy,
maar ik wil eigenlijk maar één ding weten.
09:44
but I really will only
want to know one thing.
181
572960
2536
09:47
And that is, just tell me
the minimumminimum amountbedrag of exerciseoefening
182
575520
3896
Vertel me alleen hoeveel je minimaal
moet bewegen voor al deze veranderingen."
09:51
I need to get all these changesveranderingen."
183
579440
1856
09:53
(LaughterGelach)
184
581320
1016
(Gelach)
09:54
And so I'm going to tell you
the answerantwoord to that questionvraag.
185
582360
2816
Ik zal jullie antwoord op die vraag geven.
09:57
First, good newsnieuws: you don't have to becomeworden
a triathleteTriatleet to get these effectsbijwerkingen.
186
585200
4296
Ten eerste, goed nieuws:
je hoeft er geen triatleet voor te worden.
10:01
The ruleregel of thumbduim is you want to get
threedrie to fourvier timestijden a weekweek exerciseoefening
187
589520
4536
De vuistregel is dat je drie tot vier maal
per week moet bewegen,
10:06
minimumminimum 30 minutesnotulen an exerciseoefening sessionsessie,
188
594080
3416
minstens 30 minuten per keer,
10:09
and you want to get aerobicaërobe exerciseoefening in.
189
597520
2656
met daarbij wat aërobe beweging.
10:12
That is, get your hearthart- ratetarief up.
190
600200
1976
Dat houdt in dat je je hartslag verhoogt.
10:14
And the good newsnieuws is,
you don't have to go to the gymsportschool
191
602200
2496
Het goede nieuws:
je hoeft niet naar de sportschool
10:16
to get a very expensiveduur gymsportschool membershiplidmaatschap.
192
604720
2016
om een duur abonnement te nemen.
10:18
AddToevoegen an extraextra walklopen around the blockblok
in your powermacht walklopen.
193
606760
3696
Loop een extra rondje
als je gaat powerwandelen.
10:22
You see stairstrap -- take stairstrap.
194
610480
2456
Zie je een trap -- neem die dan.
10:24
And power-vacuumingvermogen-vacuuming can be as good
as the aerobicsaerobics classklasse
195
612960
4096
En flink stofzuigen kan net zo goed zijn
als de aerobicles die je wilde volgen.
10:29
that you were going to take at the gymsportschool.
196
617080
1880
10:31
So I've goneweg from memorygeheugen pioneerpionier
197
619800
4056
Ik ben dus van geheugenpionier
bewegingsontdekkingsreiziger geworden.
10:35
to exerciseoefening explorerExplorer.
198
623880
1776
10:37
From going into the innermostbinnenste
workingswerkingen of the brainhersenen,
199
625680
3816
Van het onderzoeken
van het binnenste van de hersenen,
10:41
to tryingproberen to understandbegrijpen how exerciseoefening
can improveverbeteren our brainhersenen functionfunctie,
200
629520
4216
naar proberen te begrijpen hoe beweging
onze hersenfunctie kan verbeteren,
10:45
and my goaldoel in my lablaboratorium right now
201
633760
2816
en momenteel is mijn doel
in het lab verder te komen
10:48
is to go beyondvoorbij that ruleregel of thumbduim
that I just gavegaf you --
202
636600
3136
dan de vuistregel die ik jullie net gaf --
drie tot vier maal per week, 30 minuten.
10:51
threedrie to fourvier timestijden a weekweek, 30 minutesnotulen.
203
639760
1896
10:53
I want to understandbegrijpen
the optimumoptimum exerciseoefening prescriptionvoorschrift
204
641680
5216
Ik wil erachter komen
wat het optimale bewegingsprogramma is
10:58
for you, at your ageleeftijd,
at your fitnessFitness levelniveau,
205
646920
3976
voor jou, op jouw leeftijd,
voor jouw fitheidsniveau,
11:02
for your geneticgenetisch backgroundachtergrond,
206
650920
1896
voor jouw genetische achtergrond,
11:04
to maximizemaximaliseren the effectsbijwerkingen of exerciseoefening todayvandaag
207
652840
3776
om de beweging die je vandaag neemt
maximaal effect te laten hebben
11:08
and alsoook to improveverbeteren your brainhersenen
and protectbeschermen your brainhersenen the bestbeste
208
656640
5296
en ook je hersenen te verbeteren,
ze zo goed mogelijk te beschermen
voor de rest van je leven.
11:13
for the restrust uit of your life.
209
661960
1776
11:15
But it's one thing to talk about exerciseoefening,
and it's anothereen ander to do it.
210
663760
4056
Maar het is één ding om te praten over
bewegen en iets anders om het te doen.
11:19
So I'm going to invokeberoep doen op my powermacht
as a certifiedgecertificeerd exerciseoefening instructorinstructeur,
211
667840
3736
Dus uit hoofde van mijn functie
als gecertificeerd bewegingsinstructeur
11:23
to askvragen you all to standstand up.
212
671600
1576
vraag ik jullie op te staan.
11:25
(LaughterGelach)
213
673200
1856
(Gelach)
11:27
We're going to do
just one minuteminuut of exerciseoefening.
214
675080
2256
We gaan één minuut bewegen.
11:29
It's call-and-responsecall-and-Response-,
just do what I do, say what I say,
215
677360
3496
Het is actie en reactie,
doe gewoon wat ik doe, zeg wat ik zeg
11:32
and make sure you don't punchPunch
your neighborbuurman, OK?
216
680880
3136
en zorg dat je degene naast je
niet slaat, oké?
11:36
MusicMuziek!
217
684040
1216
Muziek!
11:37
(UpbeatVrolijke musicmuziek-)
218
685280
1616
(Vrolijke muziek)
11:38
FiveVijf, sixzes, sevenzeven, eightacht,
it's right, left, right, left.
219
686920
4496
Vijf, zes, zeven, acht,
rechts, links, rechts, links.
11:43
And I say, I am strongsterk now.
220
691440
4696
En ik zeg: "Ik ben sterk."
11:48
Let's hearhoren you.
221
696160
1216
Zeg me na.
11:49
AudiencePubliek: I am strongsterk now.
222
697400
3016
Publiek: Ik ben sterk.
11:52
WendyWendy SuzukiSuzuki: LadiesDames,
I am WonderVraag me af Woman-strongVrouw-sterke.
223
700440
3656
Wendy Suzuki: Dames,
ik ben zo sterk als Wonder Woman.
Zeg me na!
11:56
Let's hearhoren you!
224
704120
1216
Publiek: Ik ben zo sterk
als Wonder Woman.
11:57
AudiencePubliek: I am WonderVraag me af Woman-strongVrouw-sterke.
225
705360
2896
Wendy Suzuki: Andere beweging --
uppercut, rechts en links.
12:00
WSWs: NewNieuw moveverhuizing -- uppercutUppercut, right and left.
226
708280
2616
12:02
I am inspiredgeinspireerd now. You say it!
227
710920
3896
Ik ben gemotiveerd. Nu jullie!
12:06
AudiencePubliek: I am inspiredgeinspireerd now.
228
714840
3336
Publiek: Ik ben gemotiveerd.
12:10
WSWs: Last moveverhuizing -- pullTrekken it down,
right and left, right and left.
229
718200
3896
Wendy Suzuki: De laatste -- trek omlaag,
rechts en links, rechts en links.
12:14
I say, I am on firebrand now! You say it.
230
722120
4776
Ik zeg: "Ik ga als een speer!" Nu jullie.
12:18
AudiencePubliek: I am on firebrand now.
231
726920
3296
Publiek: Ik ga als een speer.
12:22
WSWs: And donegedaan! OK, good jobbaan!
232
730240
2496
Wendy Suzuki: En klaar!
Oké, goed gedaan!
12:24
(ApplauseApplaus)
233
732760
5216
(Applaus)
12:30
Thank you.
234
738000
1616
Bedankt.
12:31
I want to leavehet verlof you with one last thought.
235
739640
2776
Ik wil jullie nog één ding zeggen.
En dat is het volgende.
12:34
And that is, bringingbrengen
exerciseoefening in your life
236
742440
3456
Als je gaat bewegen, ben je niet alleen nu
gelukkiger en beter beschermd,
12:37
will not only give you
a happiergelukkiger, more protectivebeschermend life todayvandaag,
237
745920
4976
12:42
but it will protectbeschermen your brainhersenen
from incurableongeneeslijke diseasesziekten.
238
750920
4576
maar het zal je hersenen beschermen
tegen ongeneeslijke aandoeningen.
12:47
And in this way it will changeverandering
the trajectorytraject of your life
239
755520
5136
En op die manier verandert het
je levensloop in positieve zin.
12:52
for the better.
240
760680
1216
12:53
Thank you very much.
241
761920
1216
Heel erg bedankt.
12:55
(ApplauseApplaus)
242
763160
3256
(Applaus)
12:58
Thank you.
243
766440
1216
Bedankt.
12:59
(ApplauseApplaus)
244
767680
2200
(Applaus)
Reviewed by Boukeline Arnold

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Wendy Suzuki - Neuroscientist, author
Wendy Suzuki is researching the science behind the extraordinary, life-changing effects that physical activity can have on the most important organ in your body: your brain.

Why you should listen

Dr. Wendy A. Suzuki is a Professor of Neural Science and Psychology in the Center for Neural Science at New York University, an author, storyteller and fitness instructor. She received her undergraduate degree in physiology and human anatomy at the University of California, Berkeley in 1987 studying with Prof. Marion C. Diamond, a leader in the field of brain plasticity. She went on to earn her PhDin Neuroscience from U.C. San Diego in 1993 and completed a post-doctoral fellowship at the National Institutes of Health before accepting her faculty position at New York University in 1998.

Suzuki's major research interest continues to be brain plasticity. She is best known for her extensive work studying areas in the brain critical for our ability to form and retain new long-term memories. More recently, her work has focused on understanding how aerobic exercise can be used to improve learning, memory and higher cognitive abilities in humans. She is passionate about teaching, about exercise (intenSati) and about supporting and mentoring up and coming scientists.

More profile about the speaker
Wendy Suzuki | Speaker | TED.com