English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxBoston 2012

Timothy Prestero: Design for people, not awards

Тимъти Престеро: Дизайн за хора, не награди

Filmed:
1,053,447 views

Тимъти Престеро мислеше, че е проектирал перфектния инкубатор за новородени в развиващите се страни, но екипът му научи труден урок, когато уредът не можа да влезе в производство. Манифест за важността от проектиране за реалния свят, а не за някоя награда. (Филмирано в TEDхБостън).

- Designer
Timothy Prestero loves a flashy "concept car." But in his own work, he aims to design products for social impact, keeping users in mind. Full bio

I've got a great ideaидея that's going to changeпромяна the worldсвят.
Имам голяма идея, която ще промени света.
00:16
It's fantasticфантастичен, it's going to blowудар your mindум.
Тя е фантастична, ще ви очарова.
00:18
It's my beautifulкрасив babyбебе.
Тя е красивата ми рожба.
00:20
Here'sТук е the thing, everybodyвсички lovesобича a beautifulкрасив babyбебе.
Така е, всеки обича красиви рожби.
00:22
I mean, I was a beautifulкрасив babyбебе.
Искам да кажа, че аз бях красиво бебе.
00:24
Here'sТук е me and my dadтатко a coupleдвойка daysдни after I was bornроден.
Това съм аз и баща ми, няколко дни, след като съм се родил.
00:26
So in the worldсвят of productпродукт designдизайн,
В света на продуктоrия дизайн,
00:28
the beautifulкрасив baby'sна бебето like the conceptпонятие carкола.
красивото бебе е като концепцуалната кола.
00:30
It's the knock-outНОК-аут.
То се износва.
00:33
You see it and you go, "Oh, my God. I'd buyКупувам that in a secondвтори!"
Виждате го и казвате: "О, боже. Бих искал да купя това веднага!"
00:34
So why is it that this year'sгодина newнов carsавтомобили
Защо новите коли от тази година
00:37
look prettyкрасива much exactlyточно like last year'sгодина newнов carsавтомобили?
изглеждат точно като новите коли от миналата година?
00:40
(LaughterСмях)
(Смях)
00:44
What wentотидох wrongпогрешно betweenмежду the designдизайн studioстудио and the factoryфабрика?
Какво се обърква между дизайн студиото и завода?
00:45
TodayДнес I don't want to talk about beautifulкрасив babiesбебета,
Днес не искам да говоря за красиви бебета,
00:48
I want to talk about the awkwardнеудобни adolescenceюношеството of designдизайн --
искам да говоря за смешната младост на дизайна -
00:51
those sortвид of dorkydorky teenageюношески yearsгодини
за тези глупави тинейджърски години,
00:54
where you're tryingопитвайки to figureфигура out how the worldсвят worksвърши работа.
когато сте се опитвали да разберете как функционира светът.
00:58
I'm going to startначало with an exampleпример from some work that we did on newbornновородено healthздраве.
Ще започна с пример от работа, която извършихме за новородените.
01:01
So here'sето a problemпроблем:
Ето проблема:
01:05
FourЧетири millionмилион babiesбебета around the worldсвят,
четири милиона бебета по света,
01:07
mostlyв повечето случаи in developingразработване countriesдържави,
основно в развиващите се страни,
01:10
dieумирам everyвсеки yearгодина before theirтехен first birthdayрожден ден,
умират всяка година преди първия си рожден ден,
01:11
even before theirтехен first monthмесец of life.
дори преди да са живели един месец.
01:14
It turnsзавои out halfнаполовина of those kidsдеца, or about 1.8 millionмилион newbornsновородени around the worldсвят,
Оказва се, че половината от тези деца или около 1.8 милиона новородени по света
01:16
would make it if you could just keep them warmтопло
щяха да оживеят, ако ги държите на топло
01:19
for the first threeтри daysдни, maybe the first weekседмица.
през първите три дни или през първата седмица.
01:22
So this is a newbornновородено intensiveинтензивен careгрижа unitмерна единица in KathmanduКатманду, NepalНепал.
Това е интензивното отделение за новородени в Катманду, Непал.
01:25
All of these kidsдеца in blanketsодеала belongпринадлежа in incubatorsИнкубатори --
Всички тези деца с одеяла са в инкубатори -
01:29
something like this. So this is a donatedдарени JapaneseЯпонски AtomАтом incubatorинкубатор
нещо такова. Това е подарен японски атомен инкубатор,
01:32
that we foundнамерено in a NICUNICU in KathmanduКатманду.
който намерихме в мръсна болница в Катманду.
01:36
This is what we want.
Това е каквото искаме.
01:38
ProbablyВероятно what happenedсе случи is a hospitalболница in JapanЯпония upgradedобновен theirтехен equipmentоборудване
Болница в Япония, модернизира оборудването си
01:41
and donatedдарени theirтехен oldстар stuffматерия to NepalНепал.
и те подариха старото си оборудване на Непал.
01:43
The problemпроблем is, withoutбез techniciansтехници, withoutбез spareрезервен partsчасти,
Проблемът е, че без техници, без резервни части,
01:47
donationsдарения like this very quicklyбързо turnзавой into junkбоклуци.
даренията много бързо отиват на боклука.
01:51
So this seemedизглеждаше like a problemпроблем that we could do something about.
Това е като проблем, за който можем да направим нещо.
01:54
KeepingПоддържане на a babyбебе warmтопло for a weekседмица,
Да се държи бебе на топло за една седмица
01:57
that's not rocketракета scienceнаука.
не е авангардна наука.
02:00
So we got startedзапочна.
Започнахме.
02:02
We partneredпартнира with a leadingводещ medicalмедицински researchизследване institutionинституция here in BostonБостън.
Бяхме партньори във водеща медицинска изследователска институция тук, в Бостън.
02:04
We conductedпроведено monthsмесеца of userпотребител researchизследване overseasчужбина,
За месеци проведохме потребителско изследване в чужбина,
02:07
tryingопитвайки to think like designersдизайнери, human-centeredчовека-Центриран designдизайн.
като се опитвахме да мислим като дизайнери, за да създадем дизайн, в центъра на който е човекът.
02:10
Let's figureфигура out what people want.
Нека да си представим, какво искат хората.
02:13
We killedубит thousandsхиляди of Post-itПост-ИТ notesбележки.
Унищожихме хиляди бележки "пусни го".
02:16
We madeизработен dozensдесетки of prototypesпрототипи to get to this.
Направихме дузини прототипи, за да стигнем до това.
02:18
So this is the NeoNurtureNeoNurture InfantБебе IncubatorИнкубатор,
Това е "Неонърчър" инкубатор за бебета,
02:21
and this has a lot of smartsхитрост builtпостроен into it. And we feltчувствах great.
който има много хубави съставни части. Почувствахме се прекрасно.
02:24
So the ideaидея here is, unlikeза разлика от the conceptпонятие carкола,
Тук идеята е, че за разлика от концепцията за кола,
02:28
we want to marryсе ожени something beautifulкрасив
искахме да създадем нещо красиво,
02:30
with something that actuallyвсъщност worksвърши работа.
нещо, което работи.
02:32
And our ideaидея is that this designдизайн
Идеята е, че този дизайн
02:35
would inspireвдъхновяват manufacturersпроизводители and other people of influenceвлияние
ще вдъхнови производителите и другите влиятелни хора
02:37
to take this modelмодел and runтичам with it.
да вземат този модел и да работят с него.
02:41
Here'sТук е the badлошо newsНовини:
А лошата новина е:
02:43
The only babyбебе ever actuallyвсъщност put insideвътре the NeoNurtureNeoNurture IncubatorИнкубатор
единственото бебе, което беше сложено в "Неонърчър" инкубатор
02:47
was this kidхлапе duringпо време на a Time magazineсписание photoснимка shootстрелям.
беше това бебе, което е на снимка в "Тайм мегъзин".
02:50
So recognitionпризнаване is fantasticфантастичен.
Признаването е чудесно.
02:54
We want designдизайн to get out for people to see it.
Искаме дизайна да стигне до хората.
02:56
It wonСпечелени lots of awardsнагради.
Той получи много награди.
02:59
But it feltчувствах like a boobyбунак prizeнаграда.
Но това като че ли бяха награди за наивници.
03:01
We wanted to make beautifulкрасив things that are going to make the worldсвят a better placeмясто,
Искахме да направим красиви неща, които ще правят света по-добро място
03:03
and I don't think this kidхлапе was even in it long enoughдостатъчно to get warmтопло.
и не мисля, че това дете е било в него достатъчно дълго време, за да се затопли.
03:09
So it turnsзавои out that designдизайн for inspirationвдъхновение
Оказва се, че този дизайн
03:13
doesn't really --
наистина не е -
03:15
I guessпредполагам what I would say is, for us, for what I want to do,
предполагам, че това, което трябва да кажа е, за нас, за това, което искам да направя,
03:18
it's eitherедин too slowбавен or it just doesn't work, it's ineffectiveнеефективно.
е твърде бавен или не работи или е неефективен.
03:22
So really I want to designдизайн for outcomesрезултати.
Искам да проектирам резултати.
03:26
I don't want to make beautifulкрасив stuffматерия.
Не искам да правя красиви неща.
03:28
I want to make the worldсвят a better placeмясто.
Искам да направя света по-добро място.
03:30
So when we were designingпроектиране NeoNurtureNeoNurture,
Когато проектирахме "Неонърчър",
03:32
we paidплатен a lot of attentionвнимание to the people who are going to use this thing --
обърнахме внимание на хората, които ще го използват -
03:34
for exampleпример, poorбеден familiesсемейства, ruralселски doctorsлекари,
например бедни семейства, градски лекари,
03:37
overloadedпретоварен nursesмедицински сестри, even repairремонт techniciansтехници.
натоварени медицински сестри, дори техници.
03:39
We thought we had all our basesбази coveredпокрит, we'dние искаме doneСвършен everything right.
Мислехме, че имаме цялата основа, че сме направили всичко правилно.
03:43
Well it turnsзавои out there's this wholeцяло constellationсъзвездие of people
Оказва се, че има цяло съзвездие от хора,
03:46
who have to be involvedучастващи in a productпродукт for it to be successfulуспешен:
които трябва да работят по продукта, за да върши работа:
03:49
manufacturingпроизводство, financingфинансиране, distributionразпределение, regulationрегулиране.
производство, финансиране, дистрибуция, правила.
03:52
MichaelМайкъл FreeБезплатно at PATHПЪТ saysказва you have to figureфигура out who will "chooseизбирам, use and payплащам the duesчленски внос"
Майкъл Фри от PATH каза, че трябва да си представите, кой ще "избере, използва и плати задълженията"
03:55
for a productпродукт like this.
за такъв продукт.
03:59
And I have to askпитам the questionвъпрос --
Трябва да попитам въпроса -
04:01
VC'sVC always askпитам, "SirСър, what is your businessбизнес, and who is your customerклиент?"
инвеститорите винаги питат: "Сър, какъв е бизнесът ви и кой е клиентът ви?"
04:03
Who is our customerклиент? Well here'sето an exampleпример.
Кой е клиентът ни? Ето пример.
04:06
This is a BangladeshiБангладеш hospitalболница directorдиректор outsideизвън his facilityсъоръжение.
Това е директор на болница в Бангладеш пред болницата.
04:10
It turnsзавои out he doesn't buyКупувам any of his equipmentоборудване.
Оказа се, че той не купува оборудването си.
04:13
Those decisionsрешения are madeизработен by the MinistryМинистерство of HealthЗдраве
Тези решения се взимат от Министерството на здравеопазването
04:15
or by foreignчуждестранен donorsдонори,
или от чуждестранни дарители
04:18
and it just kindмил of showsпредавания up.
и то просто се появява.
04:20
SimilarlyПо същия начин, here'sето a multinationalмногонационален medicalмедицински deviceприспособление manufacturerпроизводител.
Ето международен производител на медицински уреди.
04:21
It turnsзавои out they'veте имат got to fishриба where the fishриба are.
Оказва се, че те ловят риба в чиста вода.
04:25
So it turnsзавои out that in emergingнововъзникващите marketsпазари, where the fishриба are,
Оказва се, че в появяващите се пазари, където е рибата,
04:27
are the emergingнововъзникващите middleсреден classклас of these countriesдържави --
се появява средната класа в тези държави и
04:31
diseasesзаболявания of affluenceохолството: heartсърце diseaseболест, infertilityбезплодие.
болести, които ги засягат: болест на сърцето, безплодие.
04:34
So it turnsзавои out that designдизайн for outcomesрезултати in one aspectаспект
Оказва се, че дизайнът за резултати от една страна
04:38
really meansсредства thinkingмислене about designдизайн for manufactureпроизводство and distributionразпределение.
означава мислене за дизайн и производство и дистрибуция.
04:43
Okay, that was an importantважно lessonурок.
Добре, това беше важен урок.
04:46
SecondСекунда, we tookвзеха that lessonурок and triedопитах to pushтласък it into our nextследващия projectпроект.
Второ, взехме под внимание този урок и се опитахме да го приложим в следващия ни проект.
04:48
So we startedзапочна by findingнамиране a manufacturerпроизводител,
Започнахме, като намерихме производител,
04:53
an organizationорганизация calledНаречен MTTSТУРНИРИ in VietnamВиетнам,
организация, наречена "Ем Ти Ти Ес" във Виетнам,
04:55
that manufacturesпроизвежда newbornновородено careгрижа technologiesтехнологии for SoutheastЮгоизток AsiaАзия.
която произвежда технологии за новородени за Югоизточна Азия.
04:57
Our other partnerпартньор is EastИзток MeetsСреща WestУест.
Другият ни партньор е "Ист митс уест".
05:00
This is an AmericanАмерикански foundationфундамент that distributesразпределя that technologyтехнология
Това е американска фондация, която е дистрибутор на тази технология
05:02
to poorбеден hospitalsболници around that regionобласт.
за бедни болници в този район.
05:05
So we startedзапочна with them sayingпоговорка, "Well what do you want?
Започнахме да говорим с тях, като им казахме: "Какво искате?
05:08
What's a problemпроблем you want to solveрешавам?"
Какъв е проблемът, който искате да решите?"
05:11
And they said, "Well let's work on newbornновородено jaundiceжълтеница."
Те казаха: "Нека да разгледаме жълтеницата при новородените".
05:12
So this is anotherоще one of these mind-bogglingумопомрачителен globalв световен мащаб problemsпроблеми.
Това е друг от тези глождещи съзнанието глобални проблеми.
05:15
So jaundiceжълтеница affectsзасяга two-thirdsдве трети of newbornsновородени around the worldсвят.
Жълтеницата засяга две трети от новородените по света.
05:18
Of those newbornsновородени, one in 10 roughlyприблизително,
От тези новородени, едно от 10,
05:22
if it's not treatedтретира, the jaundiceжълтеница getsполучава so severeтежък
ако не се лекува, жълтеницата става толкова тежка,
05:27
that it leadsпроводници to eitherедин a life-longпрез целия живот disabilityинвалидност,
че води до инвалидност през целия живот
05:30
or the kidsдеца could even dieумирам.
или детето може да умре.
05:33
There's one way to treatлечение jaundiceжълтеница,
Съществува начин да се лекува жълтеница
05:35
and that's what's calledНаречен an exchangeобмен transfusionкръвопреливане.
и той се нарича обмяна на трансфузия.
05:37
So as you can imagineПредставете си, that's expensiveскъп and a little bitмалко dangerousопасно.
Както можете да си представите, това е скъпо и малко опасно.
05:39
There is anotherоще cureлек.
Има друго лечение.
05:43
It's very technologicalтехнологически, it's very complexкомплекс, a little dauntingобезсърчително.
То е много технологично, много сложно, малко страшно.
05:45
You've got to shineблясък blueсин lightсветлина on the kidхлапе --
Трябва да осветите детето със синя светлина -
05:51
brightярък blueсин lightсветлина on as much of the skinкожа as you can coverПокрийте.
ярка синя светлина върху кожата, колкото можете да осветите.
05:54
How is this a hardтвърд problemпроблем?
Защо това е труден проблем?
05:58
So I wentотидох to MITMIT,
Отидох в МИТ.
06:00
Okay, we'llдобре figureфигура that out. (LaughterСмях)
Добре, ще го решим. (Смях)
06:04
So here'sето an exampleпример. This is an overheadрежийни phototherapyфототерапия deviceприспособление
Ето един пример. Това е устройство за фототерапия на главата,
06:07
that's designedпроектиран for AmericanАмерикански hospitalsболници.
което е проектирано за американски болници.
06:10
And here'sето how it's supposedпредполагаем to be used.
Ето как трябва да се използва.
06:13
So it's over the babyбебе, illuminatingосветителен a singleединичен patientтърпелив.
То е над бебето, като осветява едно бебе.
06:15
Take it out of an AmericanАмерикански hospitalболница,
Вземете го от американска болница,
06:18
sendизпращам it overseasчужбина to a crowdedпренаселено facilityсъоръжение in AsiaАзия,
изпратете го в претъпкана болница в Азия,
06:21
here'sето how it's actuallyвсъщност used.
ето как се използва.
06:23
The effectivenessефикасност of phototherapyфототерапия is a functionфункция of lightсветлина intensityинтензивност.
Ефективността на фототерапията е функция със слаб интензитет.
06:24
So these darkтъмен blueсин squaresплощади showшоу you where it's effectiveефективен phototherapyфототерапия.
Тези тъмно сини квадрати ви показват, в кои места е ефективна фототерапията.
06:28
Here'sТук е what it looksвъншност like underпри actualдействителен use.
Ето как изглежда това при употреба.
06:31
So those kidsдеца on the edgesръбове
Тези деца по края на снимката
06:34
aren'tне са actuallyвсъщност receivingполучаване effectiveефективен phototherapyфототерапия.
не получават ефективна фототерапия.
06:35
But withoutбез trainingобучение, withoutбез some kindмил of lightсветлина meterметър,
Но без обучение, без светлинен метър,
06:37
how would you know?
не бихте могли да знаете.
06:40
We see other examplesпримери of problemsпроблеми like this.
Ще разгледаме други примери на проблеми като този.
06:42
So here'sето a neonatalнеонатална intensiveинтензивен careгрижа unitмерна единица
Ето интензивно отделение за новородени,
06:44
where momsмайките come in to visitпосещение theirтехен babiesбебета.
където майките идват да посетят бебетата си.
06:46
And keep in mindум, MomМама maybe just had a C-sectionЦезарово сечение,
Имайте предвид, че майката току-що е претърпяла раждане със секцио
06:48
so that's alreadyвече kindмил of a bummerлентяй.
и лежи.
06:51
Mom'sНа мама visitingгостуващ her kidхлапе.
Майка посещава детето си.
06:53
She seesвижда her babyбебе nakedгол, lyingлежащ underпри some blueсин lightsсветлини,
Тя вижда бебето си голо, лежащо под някаква синя светлина,
06:54
looking kindмил of vulnerableуязвим.
изглеждащо крехко.
06:57
It's not uncommonнечести for MomМама to put a blanketодеяло over the babyбебе.
Не е необичайно майката да сложи одеяло върху бебето.
06:59
From a phototherapyфототерапия standpointгледище, maybe not the bestнай-доброто behaviorповедение.
От гледна точка на фототерапията, това може би не е най-доброто поведение.
07:02
In factфакт that soundsзвуци kindмил of dumbтъп.
Всъщност, това звучи глупаво.
07:06
ExceptС изключение на, what we'veние имаме learnedнаучен
Това, което научихме,
07:09
is that there's no suchтакъв thing as a dumbтъп userпотребител -- really is what we'veние имаме learnedнаучен.
е че няма глупав потребител - това научихме.
07:12
There are only dumbтъп productsпродукти.
Има само глупави продукти.
07:15
We have to think like existentialistsexistentialists.
Трябва да мислим като екзистенциалисти.
07:17
It's not the paintingживопис we would have paintedбоядисан,
Това не е рисунката, която трябваше да нарисуваме,
07:19
it's the paintingживопис that we actuallyвсъщност paintedбоядисан.
това е рисунката, която нарисувахме.
07:20
It's the use -- designedпроектиран for actualдействителен use.
Това е ползата - предназначена е за употреба.
07:22
How are people actuallyвсъщност going to use this?
Как хората ще използват това?
07:25
So similarlyпо същия начин, when we think about our partnerпартньор MTTSТУРНИРИ,
По подобен начин, когато мислим за партньора си "Ем Ти Ти Ес",
07:27
they'veте имат madeизработен some amazingудивителен technologiesтехнологии for treatingлечение newbornновородено illnessesзаболявания.
те създадоха удивителни технологии за грижи за болни новородени.
07:31
So here'sето an overheadрежийни warmerтопъл and a CPAPCPAP.
Ето това са затоплящо устройство и устройство за непрекъснато въздушно налягане.
07:34
They're inexpensiveевтин, really ruggedздрав.
Те са евтини, грапави.
07:36
They'veТе сте treatedтретира 50,000 kidsдеца in VietnamВиетнам with this technologyтехнология.
Те се грижеха за 50 000 деца във Виетнам с тази технология.
07:39
But here'sето the problemпроблем:
Но ето проблема:
07:42
EveryВсеки doctorлекар in the worldсвят, everyвсеки hospitalболница administratorадминистратор,
всеки лекар по света, всеки администратор в болница,
07:43
has seenвидян TVТЕЛЕВИЗИЯ -- curseпроклятие those "E.R." rerunsповторенията.
е гледал телевизия - прокълнете тези повторения на "Спешно отделение".
07:46
TurnsСе превръща out they all know what a medicalмедицински deviceприспособление is supposedпредполагаем to look like.
Оказва се, че всички знаят, как трябва да изглежда медицински уред.
07:51
They want BuckБък RogersРоджърс, they don't want effectiveефективен.
Те искат Бък Роджърс, не искат ефективност.
07:55
It soundsзвуци crazyлуд, it soundsзвуци dumbтъп,
Това звучи несериозно, звучи глупаво,
07:59
but there are actuallyвсъщност hospitalsболници who would ratherпо-скоро have no equipmentоборудване
но има болници, в които няма оборудване,
08:01
than something that looksвъншност cheapевтин and crummyкофти.
а нещо, което е евтино и долнокачествено.
08:04
So again, if we want people to trustДоверие a deviceприспособление,
Отново, ако искаме хората да се доверят на уред,
08:06
it has to look trustworthyнадежден.
той трябва да изглежда надеждно.
08:10
So thinkingмислене about outcomesрезултати,
Мислейки за резултата,
08:11
it turnsзавои out appearancesизяви matterвъпрос.
оказва се, че външността има значение.
08:13
So we tookвзеха all that informationинформация togetherзаедно.
Взехме цялата информация.
08:15
We triedопитах, this time, to get it right.
Този път се опитахме да го направим правилно.
08:17
And here'sето what we developedразвита.
Ето какво разработихме.
08:20
So this is the FireflyСветулка PhototherapyФототерапия DeviceУстройство,
Това е първият "Файърфлай" уред за фототерапия,
08:21
exceptс изключение this time we didn't stop at the conceptпонятие carкола.
само че, този път не се спряхме на концепцията за колата.
08:23
So from the very beginningначало we startedзапочна by talkingговорим to manufacturersпроизводители.
От самото начало започнахме да говорим с производителите.
08:26
Our goalцел is to make a state-of-the-artсъстоянието на най-съвременните productпродукт
Целта ни беше да направим уникален продукт,
08:30
that our partnerпартньор MTTSТУРНИРИ can actuallyвсъщност manufactureпроизводство.
който партньорът ни може да произведе.
08:33
So our goalцел is to studyуча how they work, the resourcesресурси they have accessдостъп to,
Целта ни беше да проучим как те работят, ресурсите, до които имат достъп,
08:36
so that they can make this productпродукт.
за да направят този продукт.
08:40
So that's the designдизайн for manufactureпроизводство questionвъпрос.
Дизайнът е за разучаване от производителя.
08:42
When we think about actualдействителен use,
Когато започнахме да мислим за употреба,
08:45
you'llти ще noticeизвестие that FireflyСветулка has a singleединичен bassinetПлетена детска люлка.
ще забележите, че "Файърфлай" има плетена бебешка люлка.
08:47
It only fitsуниверсален a singleединичен babyбебе.
Тя е за едно бебе.
08:49
And the ideaидея here is it's obviousочевиден how you oughtтрябва to use this deviceприспособление.
Идеята е, как трябва да използвате уреда.
08:51
If you try to put more than one kidхлапе in,
Ако се опитате да сложите повече от едно бебе,
08:56
you're stackingстифиране them on topвръх of eachвсеки other.
ще трябва да ги сложите едно върху друго.
08:57
(LaughterСмях)
(Смях)
08:59
So the ideaидея here is we say, you want to make it hardтвърд to use wrongпогрешно.
Идеята е, че е трудно да го направите, .
09:00
In other wordsдуми, you want to make the right way to use it
С други думи, ако искате да го използвате по правилния начин,
09:04
the easiestНай-лесният way to use it.
това е най-лесният начин.
09:06
AnotherДруг exampleпример: Again, sillyглупав momмама.
Друг пример: глупава майка.
09:08
SillyГлупаво momмама thinksмисли her babyбебе looksвъншност coldстуд, wants to put a blanketодеяло over the babyбебе.
Глупавата майка мисли, че на бебето ѝ му е студено и иска да го покрие с одеяло.
09:11
Well that's why we have lightsсветлини aboveпо-горе and belowПо-долу the babyбебе in FireflyСветулка.
Ето защо имаме светлини над и под бебето във "Файърфлай".
09:14
So if momмама does put a blanketодеяло over the babyбебе,
Ако майката покрие с одеало бебето,
09:17
it's still receivingполучаване effectiveефективен phototherapyфототерапия from belowПо-долу.
то получава фототерапия отдолу.
09:20
Last storyистория here:
Последната история:
09:23
I've got a friendприятел in IndiaИндия who told me
Имам приятел в Индия, който ми каза,
09:25
that you haven'tима не really testedизпитан a pieceпарче of electronicелектронен technologyтехнология
че не сте тествали електронна технология,
09:27
for distributionразпределение in AsiaАзия
която се дистрибутира в Азия
09:30
untilдо you've trainedобучен a cockroachхлебарка to climbизкачвам се in
докато не обучите хлебарка да минава
09:32
and peeпикая on everyвсеки singleединичен little componentкомпонент on the insideвътре.
по всяка част във вътрешността на уреда.
09:35
(LaughterСмях)
(Смях)
09:37
You think it's funnyзабавен.
Мислите, че това е смешно.
09:38
I had a laptopлаптоп in the PeaceМир CorpsКорпус,
Имах лаптоп, когато работих в Корпуса на мира
09:40
and the screenекран had all these deadмъртъв pixelsпиксела on it.
и екранът имаше изгорели пиксели.
09:42
And one day I lookedпогледнах in, they were all deadмъртъв antsмравки
Един ден го погледнах отвътре и видях, че имаше умрели мравки,
09:45
that had gottenнамерила into my laptopлаптоп and perishedзагинали --
които бяха влезли в компютъра ми -
09:47
those poorбеден antsмравки!
бедните мравки!
09:49
So with FireflyСветулка, what we did is --
Това, което направихме при "Файърфлай" -
09:51
the problemпроблем is electronicsелектроника get hotгорещ
проблемът е, че електрониката се загрява
09:54
and you have to put in ventsвентилационни отвори or fansфенове to keep them coolготино --
и в повечето продукти трябва да сложите вентилатори,
09:56
in mostнай-много productsпродукти.
за да се охлажда.
09:59
We decidedреши that I can't put a "do not enterвъведете" signзнак nextследващия to the ventотдушник.
Решихме да поставим знак "Не влизайте" до вентилатора.
10:00
We actuallyвсъщност got ridизбавям of all of that stuffматерия.
Но всъщност се отървахме от това.
10:04
So Firefly'sСветулка totallyнапълно sealedзапечатани.
като напълно уплътнихме "Файърфлай".
10:06
These are the kindsвидове of lessonsУроци --
Това са уроците -
10:08
as awkwardнеудобни as it was to be a prettyкрасива goofyшантаво teenagerтийнейджър,
толкова смешни, колкото глупав тинейджър,
10:10
much worseпо-лошо to be a frustratedразочарован designerдизайнер.
но много по лошо, отколкото да бъдете изплашени от дизайна.
10:12
So I was thinkingмислене about, what I really want to do is changeпромяна the worldсвят.
Мислех, че това, което искам да направя, е да променя света.
10:15
I have to payплащам attentionвнимание to manufacturingпроизводство and distributionразпределение.
Трябва да обръщам внимание на производството и дистрибуцията.
10:18
I have to payплащам attentionвнимание to how people are actuallyвсъщност going to use a deviceприспособление.
Трябва да обръщам внимание на това, как се използва уреда.
10:20
I actuallyвсъщност have to payплащам attentionвнимание. Really, there's no excuseизвинение for failureнеуспех.
Наистина трябва да обръщам внимание. Няма извинение за повреда.
10:24
I have to think like an existentialistекзистенциалната.
Трябва да мисля като екзистенциалист.
10:28
I have to acceptприемам that there are no dumbтъп usersпотребители,
Трябва да приема, че няма глупави потребители,
10:29
that there's only dumbтъп productsпродукти.
има само глупави продукти.
10:31
We have to askпитам ourselvesсебе си hardтвърд questionsвъпроси.
Трябва да си задаваме трудни въпроси.
10:33
Are we designingпроектиране for the worldсвят that we want?
Проектираме ли за света, който искаме?
10:35
Are we designingпроектиране for the worldсвят that we have?
Проектираме ли за света, който съществува?
10:39
Are we designingпроектиране for the worldсвят that's comingидващ,
Проектираме ли за бъдещия свят,
10:41
whetherдали we're readyготов or not?
независимо дали сме готови.
10:43
I got into this businessбизнес designingпроектиране productsпродукти.
Работя в бизнеса за проектиране на продукти.
10:44
I've sinceот learnedнаучен that if you really want to make a differenceразлика in the worldсвят,
Научих, че ако искате да промените света,
10:48
you have to designдизайн outcomesрезултати.
трябва да проектирате решения.
10:51
And that's designдизайн that mattersвъпроси.
Това е дизайн, който има значение.
10:53
Thank you.
Благодаря.
10:55
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
10:56
Translated by Ina Stoycheva
Reviewed by Yavor Ivanov

▲Back to top

About the speaker:

Timothy Prestero - Designer
Timothy Prestero loves a flashy "concept car." But in his own work, he aims to design products for social impact, keeping users in mind.

Why you should listen

Timothy Prestero is the founder and CEO of Design that Matters, a nonprofit that collaborates with social entrepreneurs and volunteers to design products for the poor in developing countries. A former Peace Corps volunteer and MIT graduate, Tim has worked in West Africa, Latin America and Asia. He is a Martin Fellow at the MIT Laboratory for Energy and the Environment, a Draper Richards Kaplan Fellow, and was named an Ashoka Affiliate in 2004. His awards include the 2007 Social Venture Network Innovation Award, and the 2009 World Technology Award. This year, Design That Matters was named the winner of the National Design Award in Corporate and Institutional Achievement.

Tim and his team made a splash when they created the NeoNurture Infant Incubator, named one of TIME Magazine's "50 Best Inventions of 2010." However, the product wasn't a hit with manufacturers or with hospitals in developing countries and forever remained a prototype. Design That Matters learned an important lesson from the experience -- that good design must keep in mind who will procure equipment, who will be using it, as well as the myriad ways it could be used incorrectly. As Timothy says, "There's no such thing as a dumb user; there are only dumb products.

More profile about the speaker
Timothy Prestero | Speaker | TED.com