ABOUT THE SPEAKER
Anushka Naiknaware - Scientist
In 2016, at age 13, Anushka Naiknaware was the youngest winner of the Google Science Fair, with her invention of a clever new bandage that tells caregivers when it needs to be changed.

Why you should listen

When Anushka Naiknaware was young, she would spend hours at the chemistry lab at the Oregon Museum of Science and Industry in Portland and not leave until she had finished every experiment available. Her early interest was chemistry and mathematics, but she quickly learned that every branch of science is connected, including physics, biology and computer science. In fact, her winning Google Science Fair project loops together materials science, fractal math and biology.

Naiknaware has won many awards in notable science and math competitions. She was the youngest winner of the Google Science Fair in 2016, and she won the first-place Mathematics STEM Award at Broadcom MASTERS (Math, Applied Science, Technology and Engineering Rising Stars), a premier competition run by the Society for Science and the Public. Naiknaware is inspired by Marie Curie, whose work contributed to major advances in modern medicine. Anushka admires her spirit and enthusiasm to continue her work in a time when women's contributions in science weren't appreciated.

More profile about the speaker
Anushka Naiknaware | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Anushka Naiknaware: A teen scientist's invention to help wounds heal

Анушка Найкнъуеър: Изобретение на млад учен помага на раните да оздравеят

Filmed:
1,515,816 views

Работейки от гаража си Анушка Найкнауеър разработва сензор, който следи възстановяването на раните, бидейки най-младия победител (на 13 години) на научния панаир на Гугъл. Нейното умно изобретение се обръща към проблемите с хронични рани, които не могат да се излекуват качествено заради предишни заболявания като диабет, и които биха стрували милиони за изследване. Присъединете се към Найкъуеър докато тя обяснява как работи нейната "умна лепенка" и чуйте нейната история, която би вдъхновила и останалите да направят нещо значимо.
- Scientist
In 2016, at age 13, Anushka Naiknaware was the youngest winner of the Google Science Fair, with her invention of a clever new bandage that tells caregivers when it needs to be changed. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Ever sinceот I was a youngмлад girlмомиче,
I was always fascinatedочарован --
0
841
3468
Още когато бях малка,
бях вечно заинтересована --
(Смях в залата)
00:16
(LaughterСмях)
1
4333
1157
О!
00:17
Oh!
2
5514
1151
(Смях в залата)
00:18
(LaughterСмях)
3
6689
2100
Имах предвид по-малка и по-ниска
00:21
OK, I meantозначаваше youngerпо-млад and more shortнисък.
4
9149
2334
00:23
(LaughterСмях)
5
11507
1173
(Смях в залата)
Ако изобщо можете да си го представите.
00:24
If that's possibleвъзможен to imagineПредставете си.
6
12704
2000
00:27
But ever sinceот I was a youngмлад girlмомиче,
7
15101
2071
Но от времето, когато бях малко момиче,
00:29
I was always fascinatedочарован with how
the worldсвят workedработил exactlyточно how it did.
8
17196
4540
аз постоянно се вълнувах как точно
работи светът.
00:34
So this, very earlyрано on,
9
22403
2468
Това ме насочи към математиката и химията.
00:36
led me to the fieldsполета
of mathematicsматематика and chemistryхимия.
10
24895
3400
00:41
I would keep going furtherоще and furtherоще,
and as I keptсъхраняват going,
11
29481
3747
Продължавах да уча и с времето осъзнах,
че всички сфери на науката са
взаимносвързани.
00:45
I realizedосъзнах that all the fieldsполета
of scienceнаука are interconnectedвзаимосвързан.
12
33252
3375
00:48
And withoutбез one, the othersдруги
have little or no valueстойност.
13
36950
3992
И ако една я няма, останалите биха имали
малка или никаква стойност.
00:54
So, inspiredвдъхновен by MarieМари CurieКюри
and my localместен scienceнаука museumмузей,
14
42188
4142
Вдъхновена от Мария Кюри и от местния
научен музей,
00:58
I decidedреши to startначало askingпита
these questionsвъпроси myselfсебе си
15
46354
3295
реших да си задам тези въпроси
01:01
and engageангажират in my ownсобствен independentнезависим researchизследване,
16
49673
2825
и да се заема с мое самостоятелно
проучване,
независимо дали ще е в гаража или
в спалнята ми.
01:04
whetherдали it be out
of my garageгараж or my bedroomспалня.
17
52522
2703
Започнах да чета списания,
01:08
I startedзапочна readingчетене journalсписание papersкнижа,
18
56367
2040
01:10
startedзапочна doing scienceнаука competitionsконкурси,
19
58431
2277
да участвам в научни състезания,
01:12
startedзапочна participatingучастваща in scienceнаука fairsпанаири,
20
60732
2857
да участвам в научни панаири,
01:15
doing anything I could
21
63613
1876
правех всичко, което можех,
01:17
to get the knowledgeзнание
that I so desperatelyотчаяно wanted.
22
65513
2889
за да получа знанията, от които
така силно се нуждаех.
И така, докато учех анатомия за едно
състезание,
01:21
So while I was studyingизучаване anatomyанатомия
for a competitionконкуренция,
23
69712
4159
попаднах на тема за нещо, наречено
хронични рани.
01:25
I cameдойде acrossпрез the topicтема
of something calledНаречен chronicхронична woundsрани.
24
73895
4000
Вниманието ми бе привлечено от статистика,
01:30
And one thing that stoodстоеше out
to me was a statisticстатистика
25
78371
4298
според която броят на американците с
хронични рани
01:34
that said that the numberномер of people
in the UnitedЮнайтед StatesДържавите with chronicхронична woundsрани
26
82693
5090
надвишава броя на хората с рак на гърдата,
01:39
exceedsнадвишава the numberномер of people
with breastгърди cancerрак,
27
87807
3580
рак на дебелото черво, рак на белите
дробове и левкимия взети заедно.
01:43
colonдебелото черво cancerрак, lungбял дроб cancerрак
and leukemiaлевкемия, combinedкомбиниран.
28
91411
5310
Какво?!
01:49
HoldЗадръжте up.
29
97966
1151
И така, какво са хроничните рани?
01:51
So what is a chronicхронична woundрана?
30
99141
1531
01:52
(LaughterСмях)
31
100696
1151
(Смях в залата)
01:53
And why haven'tима не I heardчух
about a 5K walkразходка for chronicхронична woundsрани,
32
101871
3405
И защо не бях чувала за 5-километрови
бягания в тяхна полза,
01:57
why haven'tима не I even heardчух
about a chronicхронична woundрана in generalобщ?
33
105300
2951
или защо изобщо не бях чувала за тях?
(Смях в залата)
02:00
(LaughterСмях)
34
108275
2048
02:04
So after I got pastминало
those preliminaryпредварителен questionsвъпроси,
35
112387
2968
След като си зададох тези въпроси
02:07
and one that I will clarifyизясняване на for you,
36
115379
2293
и един, който ще ви разясня,
хроничната рана е когато
някой получи нормална рана,
02:09
a chronicхронична woundрана is essentiallyпо същество
when someoneнякой getsполучава a normalнормален woundрана,
37
117696
3810
която обаче не оздравява нормално,
02:13
exceptс изключение it failsне успее to healлекувам normallyнормално
38
121530
2658
02:16
because the patientтърпелив has some kindмил
of preexistingсъществуващо conditionсъстояние,
39
124212
3738
защото пациентът вече
страда от заболяване,
което най-често е диабет.
02:19
whichкойто in mostнай-много casesслучаи is diabetesдиабет.
40
127974
2133
Започнах да откривам все
по-зашеметяваща статистика,
02:25
So more staggeringпотресаващ statisticsстатистика
were to be foundнамерено
41
133613
3024
02:28
as I keptсъхраняват going on in this researchизследване.
42
136661
2424
докато провеждах проучването си.
Само през 2010 г. в света са
02:31
In the yearгодина 2010 aloneсам,
43
139109
1804
похарчени 50 млрд. долара за
лечението на хронични рани.
02:32
50 billionмилиард dollarsдолара were spentпрекарах worldwideв световен мащаб
to treatлечение chronicхронична woundsрани.
44
140937
6439
Изчислено е и, че около 2% от
населението
02:39
In additionдопълнение, it's estimatedпрогнозна
that about two percentна сто of the populationнаселение
45
147950
3468
ще получи хронична рана
в някакъв момент от живота си.
02:43
will get a chronicхронична woundрана
at some pointточка in theirтехен lifetimeживот.
46
151442
2952
Това е абсурдно.
02:46
This was absurdабсурд.
47
154800
1332
Когато се задълбочих в проучването,
02:49
So as I startedзапочна doing more researchизследване,
48
157244
1747
открих, че има връзка
02:51
I foundнамерено that there was a correlationкорелация
49
159015
1721
между нивото на влага
в превръзката на раната
02:52
betweenмежду the moistureвлага levelниво
insideвътре a woundрана dressingдресинг
50
160760
2619
02:55
and the stageсцена of healingлечебен
that the chronicхронична woundрана would be at.
51
163403
3880
и етапа на оздравяване, на който
би трябвало да е раната.
03:00
So I decidedреши, why don't I designдизайн something
52
168069
2588
И тогава реших да създам нещо,
03:02
to measureмярка the moistureвлага levelниво
withinв рамките на the woundрана
53
170681
2229
което да измерва нивото
на влажност в раната,
и да помогне на лекари и пациенти
да лекуват раните по-ефективно.
03:04
so this can help doctorsлекари and patientsпациенти
treatлечение theirтехен woundsрани better.
54
172934
4308
И в крайна сметка да ускорят
процеса на лечение.
03:09
And essentiallyпо същество, expediteУскори
the healingлечебен processпроцес.
55
177696
3365
03:13
So that's exactlyточно what I setкомплект out to do.
56
181085
2600
Това се заех да направя.
03:16
BeingСъщество a 14-year-old-годишен workingработа
out of her garage-turned-labгараж-превръща-лаборатория,
57
184157
4174
Да си 14 годишен, работещ в гараж-
лаборатория,
03:20
I had a lot of constraintsограничения.
58
188355
2040
налага доста ограничения.
Най-вече това, че нямах субсидии,
нямах много пари,
03:22
MostНай-много beingсъщество that I wasn'tне е givenдаден a grantдаване,
I wasn'tне е givenдаден a lot of moneyпари,
59
190419
3785
а нямах и много ресурси.
03:26
and I wasn'tне е givenдаден a lot of resourcesресурси.
60
194228
2538
Имах и много критерии.
03:28
In additionдопълнение, I had
a lot of criteriaкритерии, as well.
61
196790
3515
И тъй като този продукт
ще взаимодейства с тялото,
03:32
SinceТъй като this productпродукт would be
readilyлесно interactingвзаимодействащи with the bodyтяло,
62
200329
3691
той трябваше да е биосъвместим,
03:36
it had to be biocompatibleбиосъвместим,
63
204044
2176
03:38
it alsoсъщо had to be low-costниска цена,
64
206244
1937
а също и евтин,
03:40
as I was designingпроектиране it
and payingизплащане for it myselfсебе си.
65
208205
2911
тъй като аз го проектирах
и плащах от джобa си.
03:44
It alsoсъщо had to be mass-manufacturableмасово производително-,
66
212157
2222
Той също така трябваше да е подходящ
за масово производство,
03:46
because I wanted it to be madeизработен
anywhereнавсякъде, for anyoneнякой.
67
214403
3035
защото исках да може да се изработи
нявсякъде и за всеки.
03:51
ThusПо този начин, I draftedизготвен up a schematicсхематичен.
68
219442
2016
И така, аз направих схема.
От лявата страна е схема от по-ранен етап,
03:53
What you see on the left hand-sideот страна на
is the earlyрано schematicsсхеми in my designдизайн,
69
221482
4492
03:57
showingпоказване bothи двете a bird's-eyeптичи viewизглед
and alsoсъщо one stackingстифиране variantвариант.
70
225998
5344
която е разгледана както през птиче око,
така и в един цялостен вариант.
04:03
A stackingстифиране variantвариант meansсредства
71
231366
1175
Цялостен вариант означава,
че целият продукт е съставен от
различни части,
04:04
that the entireцял productпродукт is consistedсе състоеше
of differentразличен individualиндивидуален partsчасти
72
232565
5190
04:09
that have to work in unisonунисон.
73
237779
1790
които трябва да работят в унисон.
04:11
And what's shownпосочен there
is one possibleвъзможен arrangementПодреждане.
74
239593
3982
И показаното е един възможен вариант.
А какво е това?
04:18
So what exactlyточно is this?
75
246479
1568
Започнах да тествам сензорите,
04:20
So I had goneси отиде on to testingтестване my sensorsсензори
76
248665
1999
04:22
and as all scientistsучени have
stumblesпрепъва alongзаедно theirтехен work,
77
250688
3516
и както всички учени имат някакви
проблеми по време на работа,
аз също се натъкнах на няколко в
първото поколение сензори.
04:26
I alsoсъщо had a coupleдвойка of problemsпроблеми
in my first generationпоколение of sensorsсензори.
78
254228
3548
Първо не можех да реша
04:29
First of all, I couldn'tне можех figureфигура out
79
257800
1705
как да нанеса наночастичното мастило
на печатаща касета
04:31
how to get a nanoparticleнаночастици inkмастило
into a printcheckпечатътпроверка cartridgeкасета
80
259529
2969
04:34
withoutбез spillingразливане it all over my carpetкилим.
81
262522
1928
без да го разлея върху килима.
Това беше първият проблем.
04:36
That was problemпроблем numberномер one.
82
264799
1452
Вторият проблем беше, че
04:38
ProblemПроблем numberномер two was,
83
266792
1262
не можех да контролирам чувствителността
на сензорите.
04:40
I couldn'tне можех exactlyточно controlконтрол
the sensitivityчувствителност of my sensorsсензори.
84
268078
3444
04:43
I couldn'tне можех scaleмащаб them up or down,
85
271546
2507
Не можех да ги калибрирам,
04:46
I couldn'tне можех really do
anything of that sortвид.
86
274077
2080
не можех да направя нищо от този род.
Трябваше ми нещо, с което
да реша този проблем
04:48
So I wanted something to solveрешавам it.
87
276181
1638
Първият ми проблем беше решен чрез
малко ровене из eBay и Amazon
04:49
ProblemПроблем one was easilyлесно solvedрешен
by some scoutingскаутите on eBayeBay and AmazonАмазонка
88
277843
3091
за спринцовки.
04:52
for syringesспринцовки that I could use.
89
280958
1745
04:54
ProblemПроблем two, howeverвъпреки това,
requiredдлъжен a lot more thought.
90
282727
3112
Вторият ми проблем обаче, изискваше
много повече мислене.
Та да си дойдем на думата.
04:57
So this is where this factorsфактори in.
91
285863
2190
05:00
So what a space-fillingзапълване на пространство curveкрива does
92
288077
1640
Това, което кривата на Пеано прави
е да заеме всичкото място в една
единица на квадрат.
05:01
is it aimsцели to take up all the area■ площ it can
withinв рамките на one unitмерна единица squareквадрат.
93
289741
4415
И чрез написването на компютърна
програма можеш да имаш различни повторения
05:06
And by writingписане a computerкомпютър programпрограма,
you can have differentразличен iterationsитерации
94
294641
4273
05:10
of the differentразличен curveкрива,
95
298938
1520
на кривата,
която ще се доближи до 1 единица на
квадрат,
05:12
whichкойто increasinglyвсе повече get closeблизо
to one unitмерна единица squareквадрат,
96
300482
2262
05:14
but never quiteсъвсем reachesдостигне there.
97
302768
2000
но никога няма да я достигне.
Сега мога да контролирам дебелината,
големината,
05:18
So now I could controlконтрол
the thicknessдебелина, the sizeразмер,
98
306212
2441
05:20
I could do whateverкакто и да е I want with it,
and I could predictпредскаже my resultsрезултати.
99
308677
3361
мога да правя каквото си искам с нея,
а мога и да предвидя резултатите.
05:25
So I startedзапочна constructingконструирането my sensorsсензори
100
313800
2143
И така, започнах да конструирам
моите сензори
05:27
and testingтестване them more rigorouslyстрого,
101
315967
2127
и да ги тествам все по-сериозно,
като влагах повече пари, спечелени от
предишни награди от научни панаири.
05:30
usingизползвайки moneyпари that I had gottenнамерила
from previousпредишен scienceнаука fairсправедлив awardsнагради.
102
318118
3563
05:34
LastlyНа последно място, I had to connectсвържете this dataданни
in orderпоръчка to be readПрочети.
103
322177
3888
И накрая, трябваше да свържа данните,
за да могат да бъдат прочетени.
05:38
So I interfacedвзаимодейства it with a BluetoothBluetooth chipчип,
104
326089
2469
И затова свързах и Bluetooth чип,
който можете да видите тук, чрез
екранните снимки вдясно.
05:40
whichкойто you can see here
by the appап screenshotsскрийншота on the right.
105
328582
3253
Това помага на хората да следят прогреса
на техните рани
05:44
And what this does is that anyoneнякой
can monitorмонитор the progressпрогрес of theirтехен woundрана,
106
332346
3795
и информацията може да се предава чрез
безжична връзка
05:48
and it can be transmittedпредавани
over a wirelessбезжична connectionВръзка
107
336165
4414
05:52
to the doctorлекар, the patientтърпелив
or whoeverкойто и needsпотребности it.
108
340603
3200
до лекаря, до пациента, или до който се
нуждае.
05:57
[ContinuedПродължи TestingТестване and RefinementУсъвършенстване]
109
345079
2002
(Последвало тестване и подобрения)
05:59
So in conclusionзаключение, my designдизайн
was successfulуспешен --
110
347105
3754
В крайна сметка проектът ми беше
успешен --
06:02
howeverвъпреки това, scienceнаука never endsкраища.
111
350883
2769
но науката никога не спира да се
развива.
Винаги ще има нещо да се изобрети, нещо
да се подобри.
06:06
There's always something to be doneСвършен,
something to be refinedизтънчен.
112
354097
3059
Това правя и аз.
06:09
So that's what I'm currentlyпонастоящем
in the processпроцес of doing.
113
357180
2833
Научих, че
06:12
HoweverВъпреки това, what I learnedнаучен was
114
360776
2053
06:14
what's more importantважно
than the actualдействителен thing I designedпроектиран
115
362853
3296
по-важно от изобретението ми е
06:18
is an attitudeповедение that I had
takenвзета on while doing this.
116
366173
3533
отношението, което имах докато работех.
06:22
And that attitudeповедение was,
117
370180
2135
И това отношение беше, че
06:24
even thoughвъпреки че I'm a 14-year-old-годишен
workingработа in her garageгараж
118
372339
3334
въпреки, че съм 14 годишно момиче,
работещо от гаража си,
по нещо, което не разбирам напълно,
06:27
on something that she doesn't
completelyнапълно understandразбирам,
119
375697
3697
аз можех да помогна и да допринеса в тази
област.
06:31
I could still make a differenceразлика
and contributeдопринесе to the fieldполе.
120
379418
3489
06:35
And that's what inspiredвдъхновен me to keep going,
121
383792
2420
И точно това ме вдъхноввява да продължавам
и се надявам това да вдъхнови и много
други,
06:38
and I hopeнадявам се it inspiresвдъхновява manyмного othersдруги
to alsoсъщо do work like this
122
386236
3857
06:42
even thoughвъпреки че they're not
very sure about it.
123
390117
2603
дори и когато не са много сигурни какво
правят.
Вярвам, че това послание ще достигне до
всички вас.
06:45
So I hopeнадявам се that's a messageсъобщение
that you all take on todayднес.
124
393768
2564
06:48
Thank you.
125
396356
1183
Благодаря ви.
(Ръкопляскания)
06:49
(ApplauseАплодисменти)
126
397563
6729
Translated by Alexander Mitev
Reviewed by Darina Stoyanova

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Anushka Naiknaware - Scientist
In 2016, at age 13, Anushka Naiknaware was the youngest winner of the Google Science Fair, with her invention of a clever new bandage that tells caregivers when it needs to be changed.

Why you should listen

When Anushka Naiknaware was young, she would spend hours at the chemistry lab at the Oregon Museum of Science and Industry in Portland and not leave until she had finished every experiment available. Her early interest was chemistry and mathematics, but she quickly learned that every branch of science is connected, including physics, biology and computer science. In fact, her winning Google Science Fair project loops together materials science, fractal math and biology.

Naiknaware has won many awards in notable science and math competitions. She was the youngest winner of the Google Science Fair in 2016, and she won the first-place Mathematics STEM Award at Broadcom MASTERS (Math, Applied Science, Technology and Engineering Rising Stars), a premier competition run by the Society for Science and the Public. Naiknaware is inspired by Marie Curie, whose work contributed to major advances in modern medicine. Anushka admires her spirit and enthusiasm to continue her work in a time when women's contributions in science weren't appreciated.

More profile about the speaker
Anushka Naiknaware | Speaker | TED.com