ABOUT THE SPEAKER
Anushka Naiknaware - Scientist
In 2016, at age 13, Anushka Naiknaware was the youngest winner of the Google Science Fair, with her invention of a clever new bandage that tells caregivers when it needs to be changed.

Why you should listen

When Anushka Naiknaware was young, she would spend hours at the chemistry lab at the Oregon Museum of Science and Industry in Portland and not leave until she had finished every experiment available. Her early interest was chemistry and mathematics, but she quickly learned that every branch of science is connected, including physics, biology and computer science. In fact, her winning Google Science Fair project loops together materials science, fractal math and biology.

Naiknaware has won many awards in notable science and math competitions. She was the youngest winner of the Google Science Fair in 2016, and she won the first-place Mathematics STEM Award at Broadcom MASTERS (Math, Applied Science, Technology and Engineering Rising Stars), a premier competition run by the Society for Science and the Public. Naiknaware is inspired by Marie Curie, whose work contributed to major advances in modern medicine. Anushka admires her spirit and enthusiasm to continue her work in a time when women's contributions in science weren't appreciated.

More profile about the speaker
Anushka Naiknaware | Speaker | TED.com
TEDWomen 2017

Anushka Naiknaware: A teen scientist's invention to help wounds heal

Anushka Naiknaware: O invento dunha científica adolescente que axuda a curar feridas

Filmed:
1,515,816 views

Anushka Naiknaware deseñou, traballando no seu garaxe, un sensor que monitoriza o proceso de curación das feridas, e converteuse --con 13 anos-- na gañadora máis nova da Feira da Ciencia de Google. A súa enxeñosa invención enfócase no problema global das feridas crónicas, as que non cicatrizan axeitadamente por mor de enfermidades preexistentes, como a diabetes, e que provocan un gasto sanitario de millóns de dólares no mundo. Naiknaware expón cómo funcionan as súas "vendaxes intelixentes" e comparte a súa experiencia para animar a outras persoas a contribuír ao cambio.
- Scientist
In 2016, at age 13, Anushka Naiknaware was the youngest winner of the Google Science Fair, with her invention of a clever new bandage that tells caregivers when it needs to be changed. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
Ever since I was a young girl,
I was always fascinated --
0
841
3468
Dende pequerrecha, sempre me abraiou...
(Gargalladas)
00:16
(Laughter)
1
4333
1157
Oh!
00:17
Oh!
2
5514
1151
(Gargalladas)
00:18
(Laughter)
3
6689
2100
00:21
OK, I meant younger and more short.
4
9149
2334
De acordo, refírome a máis nova e baixiña.
00:23
(Laughter)
5
11507
1173
(Gargalladas)
00:24
If that's possible to imagine.
6
12704
2000
Se se pode imaxinar.
00:27
But ever since I was a young girl,
7
15101
2071
Pero dende pequerrecha
00:29
I was always fascinated with how
the world worked exactly how it did.
8
17196
4540
sempre me abraiou a maneira
na que o mundo funciona tal e como o fai.
00:34
So this, very early on,
9
22403
2468
E isto, dende moi cedo,
00:36
led me to the fields
of mathematics and chemistry.
10
24895
3400
conduciume aos eidos
da matemática e da química.
00:41
I would keep going further and further,
and as I kept going,
11
29481
3747
Mentres afondaba nestes temas
00:45
I realized that all the fields
of science are interconnected.
12
33252
3375
decateime de que tódolos campos
da ciencia atópanse relacionados.
00:48
And without one, the others
have little or no value.
13
36950
3992
E de que sen un, os demais teñen escaso
ou nulo valor.
00:54
So, inspired by Marie Curie
and my local science museum,
14
42188
4142
Emporiso, inspirada por Marie Curie
e polo meu museo de ciencias local,
decidín comezar a facerme estas preguntas
00:58
I decided to start asking
these questions myself
15
46354
3295
01:01
and engage in my own independent research,
16
49673
2825
e iniciar a miña propia
investigación independente,
01:04
whether it be out
of my garage or my bedroom.
17
52522
2703
xa fose no meu garaxe
ou no meu cuarto.
01:08
I started reading journal papers,
18
56367
2040
Empecei a ler artigos científicos,
01:10
started doing science competitions,
19
58431
2277
a inscribirme en concursos,
01:12
started participating in science fairs,
20
60732
2857
participar en feiras da ciencia,
01:15
doing anything I could
21
63613
1876
e a facer calquera cousa
01:17
to get the knowledge
that I so desperately wanted.
22
65513
2889
que me permitise obter
o coñecemento que tanto cobizaba.
01:21
So while I was studying anatomy
for a competition,
23
69712
4159
Deste xeito, mentres estudaba anatomía
para un concurso,
01:25
I came across the topic
of something called chronic wounds.
24
73895
4000
atopeime co termo “feridas crónicas”.
01:30
And one thing that stood out
to me was a statistic
25
78371
4298
E chamoume a atención unha estatística
01:34
that said that the number of people
in the United States with chronic wounds
26
82693
5090
que dicía que o número de persoas
con feridas crónicas nos Estados Unidos
01:39
exceeds the number of people
with breast cancer,
27
87807
3580
supera o número de doentes con
cancro de mama,
01:43
colon cancer, lung cancer
and leukemia, combined.
28
91411
5310
cancro de colon, cancro de pulmón
e leucemia combinados.
01:49
Hold up.
29
97966
1151
Pero, agardade...
01:51
So what is a chronic wound?
30
99141
1531
Que é unha ferida crónica?
01:52
(Laughter)
31
100696
1151
(Gargalladas)
E por que nunca ouvín falar dunha andaina
de 5 km polas feridas crónicas,
01:53
And why haven't I heard
about a 5K walk for chronic wounds,
32
101871
3405
01:57
why haven't I even heard
about a chronic wound in general?
33
105300
2951
por que nin sequera ouvín falar
das feridas crónicas en xeral?
02:00
(Laughter)
34
108275
2048
(Gargalladas)
02:04
So after I got past
those preliminary questions,
35
112387
2968
Así que unha vez superadas
estas dúbidas iniciais,
02:07
and one that I will clarify for you,
36
115379
2293
e unha que vou aclarar enseguida,
02:09
a chronic wound is essentially
when someone gets a normal wound,
37
117696
3810
unha ferida crónica, é basicamente
cando alguén ten unha ferida normal,
02:13
except it fails to heal normally
38
121530
2658
que non cura,
02:16
because the patient has some kind
of preexisting condition,
39
124212
3738
a miúdo porque o doente
ten algún tipo de problema previo,
02:19
which in most cases is diabetes.
40
127974
2133
que na maior parte dos casos é a diabetes.
[O problema das feridas crónicas]
02:25
So more staggering statistics
were to be found
41
133613
3024
Atopeime coas estatísticas
máis desconcertantes
02:28
as I kept going on in this research.
42
136661
2424
segundo proseguín coa investigación.
02:31
In the year 2010 alone,
43
139109
1804
Só no ano 2010, destináronse
50 mil millóns de dólares USA
02:32
50 billion dollars were spent worldwide
to treat chronic wounds.
44
140937
6439
para o tratamento
das feridas crónicas no mundo.
02:39
In addition, it's estimated
that about two percent of the population
45
147950
3468
Ademais, estímase
que aproximadamente o 2% da poboación
02:43
will get a chronic wound
at some point in their lifetime.
46
151442
2952
terá unha ferida crónica
nalgún intre da súa vida.
02:46
This was absurd.
47
154800
1332
Era ilóxico.
02:49
So as I started doing more research,
48
157244
1747
Namentres investigaba,
atopei unha correlación
02:51
I found that there was a correlation
49
159015
1721
entre o nivel de humidade
dentro da vendaxe dunha ferida
02:52
between the moisture level
inside a wound dressing
50
160760
2619
02:55
and the stage of healing
that the chronic wound would be at.
51
163403
3880
e a etapa de curación en que se atopaba.
03:00
So I decided, why don't I design something
52
168069
2588
E pensei, por que non deseño algo
03:02
to measure the moisture level
within the wound
53
170681
2229
que me permita cuantificar
a humidade na ferida
03:04
so this can help doctors and patients
treat their wounds better.
54
172934
4308
e deste modo, axudar a médicos e
doentes a tratar mellor as súas feridas?
03:09
And essentially, expedite
the healing process.
55
177696
3365
E así acelerar o proceso de cicatrización.
E iso foi exactamente o que fixen.
03:13
So that's exactly what I set out to do.
56
181085
2600
[Atrancos e requisitos]
Como tiña 14 anos e traballaba
no meu garaxe, convertido en laboratorio,
03:16
Being a 14-year-old working
out of her garage-turned-lab,
57
184157
4174
03:20
I had a lot of constraints.
58
188355
2040
atopeime con moreas de atrancos.
03:22
Most being that I wasn't given a grant,
I wasn't given a lot of money,
59
190419
3785
Sobre todo, debido a que non recibín
ningunha bolsa, nin cartos,
03:26
and I wasn't given a lot of resources.
60
194228
2538
nin suficientes recursos.
03:28
In addition, I had
a lot of criteria, as well.
61
196790
3515
Ademais, tiña que cumprir
moitos requisitos.
03:32
Since this product would be
readily interacting with the body,
62
200329
3691
Xa que este produto tería que interactuar
directamente co corpo humano,
03:36
it had to be biocompatible,
63
204044
2176
debía ser biocompatible
03:38
it also had to be low-cost,
64
206244
1937
e ter un baixo custo,
03:40
as I was designing it
and paying for it myself.
65
208205
2911
porque o deseñaba e financiaba eu mesma.
03:44
It also had to be mass-manufacturable,
66
212157
2222
Amais, debería poder producirse en masa,
porque quería que se puidese facer
en calquera lugar e para calquera.
03:46
because I wanted it to be made
anywhere, for anyone.
67
214403
3035
03:51
Thus, I drafted up a schematic.
68
219442
2016
Polo tanto, debuxei un esquema.
03:53
What you see on the left hand-side
is the early schematics in my design,
69
221482
4492
O que ven no lado esquerdo
é un bosquexo do meu deseño,
03:57
showing both a bird's-eye view
and also one stacking variant.
70
225998
5344
mostrando tanto unha vista de paxaro
coma unha vista lateral do conxunto.
A vista do conxunto mostra
04:03
A stacking variant means
71
231366
1175
04:04
that the entire product is consisted
of different individual parts
72
232565
5190
que o produto atópase formado
por varias partes diferentes
04:09
that have to work in unison.
73
237779
1790
que teñen que funcionar como un todo.
04:11
And what's shown there
is one possible arrangement.
74
239593
3982
O que se ve aquí
é unha posible distribución.
04:18
So what exactly is this?
75
246479
1568
Que é isto exactamente?
04:20
So I had gone on to testing my sensors
76
248665
1999
Cando comecei a probar os meus sensores
04:22
and as all scientists have
stumbles along their work,
77
250688
3516
atopei, como todos os científicos,
atrancos no meu traballo,
04:26
I also had a couple of problems
in my first generation of sensors.
78
254228
3548
sufrín un par de contratempos
coa miña primeira xeración de sensores.
04:29
First of all, I couldn't figure out
79
257800
1705
Primeiro, non sabía
como incorporar unha nanopartícula
nun cartucho de impresión
04:31
how to get a nanoparticle ink
into a printcheck cartridge
80
259529
2969
04:34
without spilling it all over my carpet.
81
262522
1928
sen derramar todo sobre a miña alfombra.
04:36
That was problem number one.
82
264799
1452
Ese foi o problema número un.
04:38
Problem number two was,
83
266792
1262
O problema número dous foi
04:40
I couldn't exactly control
the sensitivity of my sensors.
84
268078
3444
que non podía controlar
a sensibilidade dos meus sensores.
04:43
I couldn't scale them up or down,
85
271546
2507
Non podía aumentar
nin reducir a súa precisión,
04:46
I couldn't really do
anything of that sort.
86
274077
2080
non podía facer ren.
E quería solucionalo.
04:48
So I wanted something to solve it.
87
276181
1638
Resolvín o primeiro problema doadamente
04:49
Problem one was easily solved
by some scouting on eBay and Amazon
88
277843
3091
cunha pequena expedición en eBay e Amazon
na busca de xiringas que puidese empregar.
04:52
for syringes that I could use.
89
280958
1745
04:54
Problem two, however,
required a lot more thought.
90
282727
3112
O problema número dous, pola contra,
requiriu máis esforzo mental.
04:57
So this is where this factors in.
91
285863
2190
Aquí é onde intervén este factor.
05:00
So what a space-filling curve does
92
288077
1640
Unha curva de Peano
tenta abarcar a maior área posible
dentro dun cadrado unitario.
05:01
is it aims to take up all the area it can
within one unit square.
93
289741
4415
05:06
And by writing a computer program,
you can have different iterations
94
294641
4273
E, coa axuda dun ordenador,
pódense obter as diferentes variantes
das diferentes curvas,
05:10
of the different curve,
95
298938
1520
que se achegan cada vez máis
ao cadrado unitario,
05:12
which increasingly get close
to one unit square,
96
300482
2262
non obstante, nunca o conseguen de todo.
05:14
but never quite reaches there.
97
302768
2000
05:18
So now I could control
the thickness, the size,
98
306212
2441
Deste xeito, puiden controlar
o grosor, o tamaño
05:20
I could do whatever I want with it,
and I could predict my results.
99
308677
3361
e facer o que quixen con el,
inclusive, predicir os meus resultados.
05:25
So I started constructing my sensors
100
313800
2143
Comecei daquela a elaborar
os meus sensores
05:27
and testing them more rigorously,
101
315967
2127
e a probalos máis rigorosamente,
05:30
using money that I had gotten
from previous science fair awards.
102
318118
3563
empregando o diñeiro que gañara
participando en feiras de ciencia.
05:34
Lastly, I had to connect this data
in order to be read.
103
322177
3888
Por último, tiña que transmitir
estes datos para que puidesen lerse.
05:38
So I interfaced it with a Bluetooth chip,
104
326089
2469
Así que os liguei a través
dun chip Bluetooth,
que poden observar á dereita,
nunha captura de pantalla da aplicación.
05:40
which you can see here
by the app screenshots on the right.
105
328582
3253
05:44
And what this does is that anyone
can monitor the progress of their wound,
106
332346
3795
Deste xeito, calquera pode monitorizar
a evolución da súa ferida,
05:48
and it can be transmitted
over a wireless connection
107
336165
4414
e enviala a través
dunha conexión sen fíos
05:52
to the doctor, the patient
or whoever needs it.
108
340603
3200
ao médico, ao paciente
ou a quen o precise.
[Revisión e perfeccionamento constante]
05:57
[Continued Testing and Refinement]
109
345079
2002
05:59
So in conclusion, my design
was successful --
110
347105
3754
En conclusión, o meu deseño resultou.
06:02
however, science never ends.
111
350883
2769
Non obstante, a ciencia non descansa.
06:06
There's always something to be done,
something to be refined.
112
354097
3059
Sempre hai algo que facer,
algo que require mellora.
06:09
So that's what I'm currently
in the process of doing.
113
357180
2833
E actualmente, atópome nese proceso.
06:12
However, what I learned was
114
360776
2053
Porén, aprendín que
06:14
what's more important
than the actual thing I designed
115
362853
3296
máis importante cá miña propia invención
06:18
is an attitude that I had
taken on while doing this.
116
366173
3533
foi a actitude que adoptei
para levala a cabo.
06:22
And that attitude was,
117
370180
2135
E esa actitude foi a que,
06:24
even though I'm a 14-year-old
working in her garage
118
372339
3334
a pesar de ser unha rapaza
de 14 anos traballando no seu garaxe
06:27
on something that she doesn't
completely understand,
119
375697
3697
nalgo que non entendía totalmente,
06:31
I could still make a difference
and contribute to the field.
120
379418
3489
me permitiu marcar a diferenza
e contribuír neste eido de estudo.
06:35
And that's what inspired me to keep going,
121
383792
2420
E iso foi o que me inspirou para continuar
06:38
and I hope it inspires many others
to also do work like this
122
386236
3857
e espero que inspire a moitos outros
para facer algo semellante,
06:42
even though they're not
very sure about it.
123
390117
2603
aínda que crean que non poden.
Espero que esta sexa a mensaxe
que leven hoxe para casa.
06:45
So I hope that's a message
that you all take on today.
124
393768
2564
06:48
Thank you.
125
396356
1183
Grazas
06:49
(Applause)
126
397563
6729
(Aplausos)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Anushka Naiknaware - Scientist
In 2016, at age 13, Anushka Naiknaware was the youngest winner of the Google Science Fair, with her invention of a clever new bandage that tells caregivers when it needs to be changed.

Why you should listen

When Anushka Naiknaware was young, she would spend hours at the chemistry lab at the Oregon Museum of Science and Industry in Portland and not leave until she had finished every experiment available. Her early interest was chemistry and mathematics, but she quickly learned that every branch of science is connected, including physics, biology and computer science. In fact, her winning Google Science Fair project loops together materials science, fractal math and biology.

Naiknaware has won many awards in notable science and math competitions. She was the youngest winner of the Google Science Fair in 2016, and she won the first-place Mathematics STEM Award at Broadcom MASTERS (Math, Applied Science, Technology and Engineering Rising Stars), a premier competition run by the Society for Science and the Public. Naiknaware is inspired by Marie Curie, whose work contributed to major advances in modern medicine. Anushka admires her spirit and enthusiasm to continue her work in a time when women's contributions in science weren't appreciated.

More profile about the speaker
Anushka Naiknaware | Speaker | TED.com