English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDCity2.0

Enrique Peñalosa: Why buses represent democracy in action

Енрике Пенялоса: Защо автобусите ни изобразяват демокрацията в действие?

Filmed
Views 876,748

"Един развит град е не този, в който дори бедните карат коли, а е по-скоро място, където дори богатите използват обществен транспорт", твърди Енрике Пенялоса. Във въодушевената си реч бившият кмет на Богота споделя някои от стратегиите, които е приложил, за да промени динамиката на транспорта в колумбийската столица... и предлага нови начини, по които да бъдат построени интелигентните градове на бъдещето.

- Colombian politician, urban activist
Enrique Peñalosa is the mayor of Bogotá, Colombia. He advocates for sustainability and mobility in the cities of the future. Full bio

Mobility in developing world cities
Придвижването в градовете от Третия свят
00:12
is a very peculiar challenge,
е доста особено предизвикателство,
00:15
because different from health
защото за разлика от здравеопазването,
00:17
or education or housing,
образованието или жилищата
00:19
it tends to get worse as societies become richer.
обикновено се влошава, колкото по-богато става едно общество.
00:21
Clearly, a unsustainable model.
Очевидно неустойчив модел.
00:25
Mobility, as most other developing country problems,
Придвижването, както повечето от проблемите на Третия свят,
00:27
more than a matter of money or technology,
е не просто въпрос на пари или технология,
00:32
is a matter of equality, equity.
то е въпрос на равенство и справедливост.
00:36
The great inequality in developing countries
Огромното неравенство в Третия свят
00:41
makes it difficult to see, for example,
пречи да се разбере например,
00:44
that in terms of transport,
че що се отнася до транспорта,
00:48
an advanced city is not one
един развит град е не този,
00:50
where even the poor use cars,
в който дори бедните карат коли,
00:52
but rather one where even the rich
а по-скоро място, където дори богатите
00:54
use public transport.
използват обществен транспорт.
00:56
Or bicycles: For example, in Amsterdam,
Или колела – в Амстердам например
00:58
more than 30 percent of the population
над 30% от населението
01:02
uses bicycles,
се придвижва с колело,
01:04
despite the fact that the Netherlands has
въпреки факта, че Холандия има по-висок доход
01:05
a higher income per capita than the United States.
на глава от населението от САЩ.
01:07
There is a conflict in developing world cities
В градовете от Третия свят съществува
01:11
for money, for government investment.
борба за пари и правителствени инвестиции.
01:15
If more money is invested in highways,
Ако повече пари се вложат в пътища,
01:18
of course there is less money for housing,
остава, разбира се, по-малко за
01:20
for schools, for hospitals,
жилища, училища и болници,
01:22
and also there is a conflict for space.
но също така съществува и борба за място.
01:25
There is a conflict for space between
Има съревнование за пространство
01:29
those with cars and those without them.
между тези с коли и тези без.
01:31
Most of us accept today
Днес повечето от нас вярват, че
01:34
that private property and a market economy
частната собственост и пазарната икономика
01:35
is the best way to manage
most of society's resources.
са най-добрия начин да ръководим ресурсите си като общество.
01:38
However, there is a problem with that,
Тук обаче има един проблем:
01:41
that market economy needs
пазарната икономика се нуждае от неравенство
01:44
inequality of income in order to work.
на доходите, за да може да функционира.
01:46
Some people must make more money,
Някои трябва да изкарват повече пари,
01:49
some others less.
други по-малко.
01:51
Some companies succeed. Others fail.
Едни компании успяват. Други се провалят.
01:52
Then what kind of equality
Тогава за какъв тип равенство
01:55
can we hope for today
можем да се надяваме днес,
01:57
with a market economy?
имайки пазарна икономика?
01:58
I would propose two kinds
Предлагам два типа,
02:00
which both have much to do with cities.
които са тясно свързани с градовете.
02:02
The first one is equality of quality of life,
Първият е равенство в качеството на живот,
02:04
especially for children,
особено този на децата,
02:08
that all children should have,
че всички деца трябва да имат не само
02:09
beyond the obvious health and education,
най-основното здравеопазване и образование,
02:11
access to green spaces, to sports facilities,
но и достъп до спортни площадки и зелени
02:14
to swimming pools, to music lessons.
пространства, басейни, уроци по музика..
02:18
And the second kind of equality
И вторият вид равенство можем да наречем
02:21
is one which we could call "democratic equality."
"демократично равенство".
02:23
The first article in every constitution states
Член първи от всяка конституция казва, че
02:28
that all citizens are equal before the law.
всички граждани са равни пред закона.
02:31
That is not just poetry.
Това не е просто красива поезия.
02:34
It's a very powerful principle.
Това е един изключително важен принцип.
02:36
For example, if that is true,
Например, ако това е вярно,
02:39
a bus with 80 passengers
автобус с 80 пътници има правото
02:41
has a right to 80 times more road space
на 80 пъти повече пътно пространство,
02:43
than a car with one.
отколкото кола със само един пътник.
02:46
We have been so used to inequality, sometimes,
Ние сме дотолкова привикнали с неравноправието,
02:49
that it's before our noses and we do not see it.
че понякога е под носовете ни и не го виждаме.
02:53
Less than 100 years ago,
Преди по-малко от 100 години
02:57
women could not vote,
жените не са могли да гласуват
02:59
and it seemed normal,
и това е изглеждало съвсем нормално
03:00
in the same way that it seems normal today
по същия начин, както днес ни се вижда
03:03
to see a bus in traffic.
нормално да видим автобус в задръстване.
03:06
In fact, when I became mayor,
Всъщност, когато аз станах кмет,
03:09
applying that democratic principle
прилагайки именно този демократичен принцип,
03:12
that public good prevails over private interest,
че общественото благо стои над личните интереси,
03:15
that a bus with 100 people
че автобус със 100 души има правото на
03:18
has a right to 100 times
more road space than a car,
100 пъти повече пътно пространство от една кола,
03:21
we implemented a mass transit system
ние въведохме система за масов транспорт,
03:23
based on buses in exclusive lanes.
при който автобусите се движат в отделни платна.
03:26
We called it TransMilenio,
in order to make buses sexier.
Нарекохме я Трансмиленио, за да направим автобусите по- секси.
03:29
And one thing is that it is also a very beautiful
democratic symbol, because as buses zoom by,
Друг прелестен демократичен символ: профучаващ
03:33
expensive cars stuck in traffic,
автобус, докато скъпите коли са в задръстване,
03:41
it clearly is almost a picture of democracy at work.
обрисува почти напълно демокрацията в действие.
03:45
In fact, it's not just a matter of equity.
Всъщност, не става въпрос само за справедливост.
03:51
It doesn't take Ph.D.'s.
И тук не говорим за ядрена физика.
03:55
A committee of 12-year-old children
Съвет от 12- годишни деца
03:57
would find out in 20 minutes
ще се сети за 20 минути, че най-ефективният
03:59
that the most efficient way to use scarce road space
начин да се използва оскъдното пътно пространство,
04:01
is with exclusive lanes for buses.
е чрез отделни платна за автобуси.
04:05
In fact, buses are not sexy,
Знаем, че автобусите не са секси,
04:08
but they are the only possible means
но те са единственият възможен начин
04:12
to bring mass transit to all areas
за масовото придвижване до всички точки
04:15
of fast growing developing cities.
в бързо растящите градове на Третия свят.
04:18
They also have great capacity.
Те притежават също така огромен капацитет.
04:22
For example, this system in Guangzhou
Например тази система в Гуанджоу, Китай
04:24
is moving more passengers our direction
придвижва повече пътници в една посока
04:27
than all subway lines in China,
отколкото всички други линии на метрото в Китай,
04:30
except for one line in Beijing,
освен една единствена в Пекин,
04:32
at a fraction of the cost.
и всичко това за частица от техните разходи.
04:35
We fought not just for space for buses,
Ние се борихме не само за място за автобусите,
04:37
but we fought for space for people,
но и за пространство за хората,
04:41
and that was even more difficult.
а това беше още по- трудно.
04:44
Cities are human habitats,
Градовете са нашият дом,
04:48
and we humans are pedestrians.
а ние хората вървим пеш.
04:50
Just as fish need to swim or birds need to fly
Както рибите имат нужда да плуват, птиците да летят,
04:54
or deer need to run, we need to walk.
а елените да тичат, ние имаме нужда да вървим.
04:57
There is a really enormous conflict,
Когато говорим за градовете в развиващите се страни,
05:00
when we are talking about developing country cities,
наистина става дума за огромна борба
05:03
between pedestrians and cars.
между пешеходците и колите.
05:06
Here, what you see is a picture that shows
На тази снимка може да се види пример на
05:09
insufficient democracy.
недостатъчно ниво на демокрация.
05:12
What this shows is that people who walk
Това, което ни показва е, че хората,
05:14
are third-class citizens
които вървят пеш, са трета класа граждани,
05:17
while those who go in cars
докато тези с коли
05:18
are first-class citizens.
са първокласният елит.
05:20
In terms of transport infrastructure,
От гледна точка на транспорта и инфраструктурата
05:21
what really makes a difference
това, което наистина отличава
05:24
between advanced and backward cities
развитите от изостаналите градове,
05:25
is not highways or subways
не са магистралите и метрото,
05:28
but quality sidewalks.
а качествените тротоари.
05:30
Here they made a flyover, probably very useless,
Тук са построили надлез, нявярно напълно
05:32
and they forgot to make a sidewalk.
безполезен, и са забравили да направят тротоар...
05:35
This is prevailing all over the world.
Това преобладава по целия свят.
05:39
Not even schoolchildren
are more important than cars.
Дори учениците не са по-важни от колите.
05:41
In my city of Bogotá,
В града ми, Богота, Колумбия
05:45
we fought a very difficult battle
водихме много тежка битка,
05:47
in order to take space from cars,
за да вземем мястото на колите,
05:50
which had been parking on sidewalks for decades,
които са паркирали по тротоарите от десетилетия,
05:53
in order to make space for people that should reflect
за да направим място за хората, връщайки им
05:56
dignity of human beings,
човешкото достойнство, както и да
05:59
and to make space for protected bikeways.
направим място за защитени платна за колоездачи.
06:01
First of all, I had black hair before that.
Когато започнах, косата ми все още беше черна.
06:04
(Laughter)
Смях.
06:06
And I was almost impeached in the process.
В процеса почти загубих авторитета си.
06:08
It is a very difficult battle.
Борбата беше много тежка.
06:12
However, it was possible, finally,
Накрая, обаче, беше възможно
06:14
after very difficult battles, to make a city
след изтощителни битки, да създадем град,
06:17
that would reflect some respect for human dignity,
в който се уважава човешкото достойнство,
06:20
that would show that those who walk are equally
който показва, че тези, които вървят пеш, са
06:23
important to those who have cars.
наравно важни с тези, които имат коли.
06:25
Indeed, a very important ideological
and political issue anywhere
Действително, един много важен идеологичски и
06:27
is how to distribute that most valuable resource
политически въпрос навсякъде е как да се разпредели
06:31
of a city, which is road space.
най-ценният градски ресурс – пътното пространство.
06:34
A city could find oil or diamonds underground
Дори да открият нефт или диаманти под някой град,
06:37
and it would not be so valuable as road space.
те пак няма да са толкова ценни, колкото е пътното пространство.
06:39
How to distribute it between pedestrians,
Как да бъде разпределено то между пешеходци,
06:41
bicycles, public transport and cars?
велосипеди, обществен транспорт и автомобили?
06:45
This is not a technological issue,
Това не е проблем на технологията и когато
06:48
and we should remember that in no constitution
осигуряваме паркови места, трябва да си
06:51
parking is a constitutional right
припомним, че няма конституция, в която
06:54
when we make that distribution.
паркирането да е посочено като конституционно право.
06:56
We also built, and this was 15 years ago,
Също така преди 15 години, още преди да има
06:59
before there were bikeways in New York
велоалеи в Ню Йорк, Париж или Лондон,
07:02
or in Paris or in London,
ние построихме над 350км
07:04
it was a very difficult battle as well,
защитени велоалеи, което
07:06
more than 350 kilometers of protected bicycle ways.
също беше изключително тежка битка.
07:08
I don't think protected bicycle ways
Не мисля, че велосипедните алеи
07:13
are a cute architectural feature.
са сладка архитектурна черта.
07:15
They are a right, just as sidewalks are,
Те са гражданско право, както са и тротоарите,
07:18
unless we believe that only those
освен ако не вярваме, че само тези
07:21
with access to a motor vehicle
с достъп до моторно превозно средство
07:23
have a right to safe mobility,
имат правото на безопасно придвижване
07:25
without the risk of getting killed.
без риска да бъдат убити на пътя.
07:27
And just as busways are,
И точно като лентите за автобуси,
07:29
protected bikeways also are
велоалеите също са
07:33
a powerful symbol of democracy,
един мощен символ на демокрацията,
07:35
because they show that a citizen on a $30 bicycle
защото те показват, че някой на колело за $30
07:37
is equally important
е точно толкова важен, колкото някой
07:41
to one in a $30,000 car.
с кола за $30 000.
07:43
And we are living in a unique moment in history.
Живеем в един уникален момент от историята.
07:47
In the next 50 years, more than half of those cities
В следващите 50 години ще се построят над
07:51
which will exist in the year 2060 will be built.
половината от градовете, които ще имаме през 2060.
07:55
In many developing country cities,
В много градове от Третия свят
08:00
more than 80 and 90 percent
над 80-90% от площта на града,
08:02
of the city which will exist in 2060
който ще съществува през 2060, ще бъде
08:04
will be built over the next four or five decades.
построена през следващите 4 или 5 десетилетия.
08:09
But this is not just a matter
for developing country cities.
Но това не е само проблем на градовете от Третия свят.
08:11
In the United States, for example,
В САЩ например, трябва да бъдат
08:14
more than 70 million new homes
построени над 70 милиона нови жилища
08:16
must be built over the next 40 or 50 years.
през следващите 40- 50 години.
08:19
That's more than all the homes that today exist
Това е повече от всички жилища, които съществуват днес
08:22
in Britain, France and Canada put together.
във Великобритания, Франция и Канада взети заедно.
08:25
And I believe that our cities today
И аз вярвам, че градовете ни днес
08:29
have severe flaws,
имат огромни недостатъци, и че могат да бъдат
08:33
and that different, better ones could be built.
построени пo различeн, по-добър начин.
08:35
What is wrong with our cities today?
Какво не е наред с днешните градове?
08:38
Well, for example, if we tell any three-year-old child
Ами, ако например кажем на едно 3-годишно дете,
08:41
who is barely learning to speak
което тъкмо се учи да говори,
08:45
in any city in the world today,
в който и да е град на света:
08:47
"Watch out, a car,"
"Идва кола!",
08:48
the child will jump in fright,
детето ще отскочи уплашено
08:50
and with a very good reason, because there are
и с пълно право, защото годишно в света
08:52
more than 10,000 children who are killed
над 10 000 деца
08:54
by cars every year in the world.
биват премазани от коли.
08:57
We have had cities for 8,000 years,
Градовете съществуват от 8000 години и
09:00
and children could walk out of home and play.
децата винаги са могли да излизат навън и да играят.
09:03
In fact, only very recently,
Всъщност до преди съвсем наскоро,
09:07
towards 1900, there were no cars.
около 1900 г. , е нямало никакви коли.
09:09
Cars have been here for really
less than 100 years.
Имаме коли от по-малко от 100 години.
09:11
They completely changed cities.
Но те успяха напълно да променят градовете.
09:15
In 1900, for example,
През 1900 г. например, никой
09:18
nobody was killed by cars in the United States.
не е бил прегазен от кола в САЩ.
09:20
Only 20 years later,
Само 20 години по-късно,
09:24
between 1920 and 1930,
между 1920 и 1930 г. ,
09:26
almost 200,000 people
почти 200 000 души
09:29
were killed by cars in the United States.
са били прегазени от коли в САЩ.
09:32
Only in 1925, almost 7,000 children
Само за 1925г. почти 7000 деца
09:34
were killed by cars in the United States.
са били прегазени в САЩ.
09:38
So we could make different cities,
Така че можем да построим различни градове,
09:42
cities that will give more priority to human beings
градове, чийто приоритет биха били хората, а не
09:46
than to cars, that will give more public space
колите; които дават повече публично пространство
09:49
to human beings than to cars,
на човешките същества отколкото на колите,
09:51
cities which show great respect
градове, показващи дълбоко уважение
09:53
for those most vulnerable citizens,
към най-уязвимите си граждани,
09:56
such as children or the elderly.
каквито са например децата и най-възрастните.
09:58
I will propose to you a couple of ingredients
Ще ви предложа две съставки, които,
10:00
which I think would make cities much better,
според мен, ще направят градовете много по-добри,
10:04
and it would be very simple to implement them
а и биха били много прости за приложение
10:07
in the new cities which are only being created.
в новите градове, които тепърва биват създавани.
10:10
Hundreds of kilometers of greenways
Първо, стотици километри зелени алеи,
10:13
criss-crossing cities in all directions.
кръстосващи градовете във всички посоки.
10:16
Children will walk out of homes into safe spaces.
Децата ще излизат навън на безопасни площи.
10:19
They could go for dozens of kilometers safely
Ще могат да вървят безопасно десетки километри,
10:22
without any risk in wonderful greenways,
без никакъв риск, по прекрасни зелени алеи,
10:25
sort of bicycle highways,
един вид велоалеи,
10:28
and I would invite you to imagine the following:
и нека си представим следното:
10:30
a city in which every other street would be
град, в който всяка втора улица е
10:33
a street only for pedestrians and bicycles.
само за пешеходци и колоездачи.
10:36
In new cities which are going to be built,
В новите градове, които ще се построят,
10:41
this would not be particularly difficult.
това не би било особено трудно.
10:44
When I was mayor of Bogotá,
Когато бях кмет на Богота,
10:46
in only three years, we were able to create
само за 3 години успяхме да създадем
10:50
70 kilometers,
70 километра от тези
10:52
in one of the most dense cities in the world,
алеи за велосипедисти
10:54
of these bicycle highways.
в един от най-гъсто населените градове в света.
10:57
And this changes the way people live,
И това променя начина, по който хората
10:59
move, enjoy the city.
се движат, забавляват и живеят в града.
11:03
In this picture, you see in one
of the very poor neighborhoods,
На тази снимка виждате, че в един от бедните квартали
11:05
we have a luxury pedestrian bicycle street,
имаме разкошна алея за пешеходци и колоездачи,
11:08
and the cars still in the mud.
а колите са все още в калта.
11:11
Of course, I would love to pave this street for cars.
Естествено, иска ми се да можех да асфалтирам улицата и за колите.
11:13
But what do we do first?
Но кое правим първо?
11:16
Ninety-nine percent of the people
in those neighborhoods don't have cars.
99% от хората в тези квартали нямат коли.
11:18
But you see, when a city is only being created,
Вие виждате, че, когато градът тъкмо се строи,
11:21
it's very easy to incorporate
е изключително лесно да се
11:23
this kind of infrastructure.
усвои този тип градоустройство.
11:25
Then the city grows around it.
Така градът започва да расте около него.
11:28
And of course this is just a glimpse
И разбира се, това е само един бегъл поглед
11:30
of something which could be much better
над нещо, което би могло да бъде много
11:33
if we just create it,
по- добро ако просто го направим,
11:36
and it changes the way of life.
и което би променило начина ни на живот.
11:38
And the second ingredient,
which would solve mobility,
И втората съставка, която би разрешила проблема
11:40
that very difficult challenge in developing countries,
с придвижването, това толкова голямо предизвикателство
11:44
in a very low-cost and simple way,
в Третия свят, по един евтин и прост начин,
11:47
would be to have hundreds of kilometers
е да имаме стотици километри
11:50
of streets only for buses,
улици само за автобуси,
11:54
buses and bicycles and pedestrians.
автобуси, колела и пешеходци.
11:56
This would be, again, a very low-cost solution
Това би било, повтарям, много евтино разрешение,
11:59
if implemented from the start,
ако се приложи от самото начало,
12:03
low cost, pleasant transit
едно приятно и евтино придвижане
12:05
with natural sunlight.
с естествена слънчева светлина.
12:07
But unfortunately, reality is not as good
Но за съжаление, реалността не е толкова
12:11
as my dreams.
позитивна, колкото са мечтите ми.
12:16
Because of private property of land
Заради високите цени и частната собственост
12:17
and high land prices,
върху земята, всички градове в Третия свят
12:21
all developing country cities
have a large problem of slums.
имат огромен проблем с бедняшките квартали.
12:24
In my country of Colombia, almost half the homes
В родината ми Колумбия почти половината от жилищата
12:27
in cities initially were illegal developments.
в градовете първоначално са били незаконни строежи.
12:30
And of course it's very difficult to have
И разбира се е много трудно да имаш средства за
12:35
mass transit or to use bicycles in such environments.
масов транспорт или да караш колело на подобен терен.
12:38
But even legal developments
Но дори и законните постройки са
12:42
have also been located in the wrong places,
направени на неправилните места,
12:44
very far from the city centers
много далеч от центъра на града,
12:47
where it's impossible to provide
където е невъзможно да бъде прекаран
12:50
low-cost, high-frequency public transport.
евтин и редовен обществен транспорт.
12:52
As a Latin American, and Latin America
Като латиноамериканец, а Латинска Америка
12:56
was the most recently organized region in the world,
беше най-скоро организираният регион в света,
12:59
I would recommend, respectfully, passionately,
бих препоръчал с уважение и с цялото си сърце
13:02
to those countries which are yet to urbanize --
на държавите, които тепърва ще бъдат урбанизирани -
13:07
Latin America went from 40 percent urban in 1950
в Латинска Америка градовете нарастнаха от 40%
13:11
to 80 percent urban in 2010 --
през 1950 на 80% през 2010,
13:16
I would recommend Asian and African countries
бих посъветвал азиатските и африканските
13:22
which are yet to urbanize,
държави, които тепърва ще бъдат урбанизирани,
13:26
such as India which is only 33 percent urban now,
като Индия, в която градовете сега са само 33%,
13:27
that governments should acquire
all land around cities.
правителствата им да придобият цялата земя около градовете.
13:32
In this way, their cities could grow in the right places
По този начин градовете им ще могат да растат
13:35
with the right spaces, with the parks,
на правилните места, с правилните пространства,
13:37
with the greenways, with the busways.
с паркове, пешеходни зони, ленти за автобуси.
13:39
The cities we are going to build
Градовете, които ще бъдат построени през
13:42
over the next 50 years
следващите 50 години ще решат качеството
13:44
will determine quality of life and even happiness
на живот, а дори и щастието
13:46
for billions of people towards the future.
за в бъдеще на милиарди хора.
13:48
What a fantastic opportunity for leaders
Каква прекрасна възможност за лидерите,
13:50
and many young leaders to come,
както и за многото млади лидери, които ще дойдат,
13:54
especially in the developing countries.
особено в развиващите се страни.
13:56
They can create a much happier life
Те могат да създадат едно много по-
13:58
for billions towards the future.
щастливо бъдеще за милиарди души.
14:00
I am sure, I am optimistic,
Аз съм убеден, аз съм оптимист, че те ще
14:01
that they will make cities better
направят градовете по-добри, отколкото
14:03
than our most ambitious dreams.
можем да си представим и в най-смелите си мечти.
14:05
(Applause)
Аплодисменти.
14:08
Translated by Rositsa Mahdi
Reviewed by Yavor Ivanov

▲Back to top

About the speaker:

Enrique Peñalosa - Colombian politician, urban activist
Enrique Peñalosa is the mayor of Bogotá, Colombia. He advocates for sustainability and mobility in the cities of the future.

Why you should listen

Enrique Peñalosa sees urban transportation not as a matter of convenience and economics but as a matter of justice, of equality for every resident. In his own city of Bogotá, Colombia, where he served as mayor from 1998 to 2001 before being elected again in 2015, he proudly says that more than 350 km of protected bicycle ways have been created.

Peñalosa has worked as a consultant on urban strategy, advising officials in cities all over the world on how to build a sustainable cities that can not only survive but thrive in the future. He was president of the board of directors of the Institute for Transportation and Development Policy, an organization promoting sustainable and equitable transportation worldwide.

More profile about the speaker
Enrique Peñalosa | Speaker | TED.com