English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDCity2.0

Enrique Peñalosa: Why buses represent democracy in action

Enrique Peñalosa: Dlaczego autobusy to demokracja w praktyce

Filmed
Views 876,748

"Miasto rozwinięte to nie takie, w którym nawet biedni jeżdżą samochodami, ale takie, gdzie nawet bogaci korzystają z komunikacji publicznej" twierdzi Enrique Peñalosa. W swoim porywającym przemówieniu były burmistrz Bogoty dzieli się kilkoma rozwiązaniami, które zastosował, aby zmienić dynamikę komunikacji w kolumbijskiej stolicy... i proponuje kilka wskazówek dla budowniczych miast przyszłości.

- Colombian politician, urban activist
Enrique Peñalosa is the mayor of Bogotá, Colombia. He advocates for sustainability and mobility in the cities of the future. Full bio

Transport w miastach
krajów rozwijających się
00:12
Mobility in developing world cities
to szczególne wyzwanie:
00:15
is a very peculiar challenge,
w odróżnieniu od opieki zdrowotnej,
00:17
because different from health
edukacji czy mieszkalnictwa,
00:19
or education or housing,
transport pogarsza się
wraz ze wzrostem zamożności.
00:21
it tends to get worse as societies become richer.
Nie jest to model zrównoważony.
00:25
Clearly, a unsustainable model.
Mobilność, jak i inne problemy
krajów trzeciego świata,
00:27
Mobility, as most other developing country problems,
nie jest kwestią pieniędzy czy techniki,
00:32
more than a matter of money or technology,
a równości i sprawiedliwości.
00:36
is a matter of equality, equity.
Ogromne nierówności
w krajach rozwijających się
00:41
The great inequality in developing countries
uniemożliwiają dostrzeżenie,
00:44
makes it difficult to see, for example,
że w przypadku transportu
00:48
that in terms of transport,
miasto rozwinięte to nie takie,
00:50
an advanced city is not one
w którym nawet biedni jeżdżą samochodami,
00:52
where even the poor use cars,
ale takie, gdzie nawet bogaci
00:54
but rather one where even the rich
korzystają z komunikacji publicznej.
00:56
use public transport.
Albo rowerów: jak w Amsterdamie,
00:58
Or bicycles: For example, in Amsterdam,
gdzie ponad 30% ludności
01:02
more than 30 percent of the population
jeździ na rowerach,
01:04
uses bicycles,
mimo że Holandia
01:05
despite the fact that the Netherlands has
ma większy przychód na osobę niż USA.
01:07
a higher income per capita than the United States.
W miastach krajów
rozwijających się trwa walka
01:11
There is a conflict in developing world cities
o pieniądze, o inwestycje rządowe.
01:15
for money, for government investment.
Jeśli więcej pieniędzy wkładamy w drogi,
01:18
If more money is invested in highways,
to zostaje mniej na mieszkania,
01:20
of course there is less money for housing,
szkoły i szpitale.
01:22
for schools, for hospitals,
Widać też walkę o przestrzeń.
01:25
and also there is a conflict for space.
Walczą o nią
01:29
There is a conflict for space between
zmotoryzowani i niezmotoryzowani.
01:31
those with cars and those without them.
W większości zgadzamy się,
01:34
Most of us accept today
że prywatna własność i gospodarka rynkowa
01:35
that private property and a market economy
to najlepsze sposoby
zarządzania zasobami społeczeństwa.
01:38
is the best way to manage
most of society's resources.
Jest jednak pewien problem:
01:41
However, there is a problem with that,
wolny rynek wymaga do funcjonowania
01:44
that market economy needs
nierówności dochodów.
01:46
inequality of income in order to work.
Niektórzy muszą zarabiać więcej,
01:49
Some people must make more money,
a inni mniej.
01:51
some others less.
Jedne firmy odnoszą sukces, a inne nie.
01:52
Some companies succeed. Others fail.
O jakiej równości można dziś marzyć
01:55
Then what kind of equality
01:57
can we hope for today
w wolnorynkowym świecie?
01:58
with a market economy?
Proponuję dwa rodzaje równości,
02:00
I would propose two kinds
oba związane z miastami.
02:02
which both have much to do with cities.
Pierwszy to równość w jakości życia,
02:04
The first one is equality of quality of life,
zwłaszcza dla dzieci.
02:08
especially for children,
Wszystkie dzieci powinny mieć dostęp
02:09
that all children should have,
02:11
beyond the obvious health and education,
nie tylko do opieki zdrowotnej i szkół,
ale też do przestrzeni zielonych,
obiektów sportowych,
02:14
access to green spaces, to sports facilities,
basenów, lekcji muzyki.
02:18
to swimming pools, to music lessons.
Drugi rodzaj równości
02:21
And the second kind of equality
możemy nazwać "równością demokratyczną".
02:23
is one which we could call "democratic equality."
Pierwszy artykuł każdej konstytucji
02:28
The first article in every constitution states
gwarantuje równość obywateli wobec prawa.
02:31
that all citizens are equal before the law.
To nie poezja,
02:34
That is not just poetry.
a bardzo potężna zasada.
02:36
It's a very powerful principle.
Na przykład zgodnie z nią
02:39
For example, if that is true,
autobus z 80 pasażerami
02:41
a bus with 80 passengers
ma prawo do 80 razy większej przestrzeni
02:43
has a right to 80 times more road space
niż samochód z jednym pasażerem.
02:46
than a car with one.
Jesteśmy tak przyzwyczajeni
do nierówności,
02:49
We have been so used to inequality, sometimes,
że czasem jej nie zauważamy
choć dzieje się na naszych oczach.
02:53
that it's before our noses and we do not see it.
Mniej niż 100 lat temu
02:57
Less than 100 years ago,
kobiety nie mogły głosować
02:59
women could not vote,
i wszyscy uznawali to za normalne,
03:00
and it seemed normal,
tak jak dziś uchodzi za normalne,
03:03
in the same way that it seems normal today
że autobus utknął w korku.
03:06
to see a bus in traffic.
Gdy zostałem burmistrzem
03:09
In fact, when I became mayor,
wprowadziłem w życie demokratyczną zasadę,
03:12
applying that democratic principle
że dobro ogółu jest ważniejsze
niż interes jednostki,
03:15
that public good prevails over private interest,
03:18
that a bus with 100 people
że autobus ze 100 osobami
ma prawo do 100 razy
większej przestrzeni niż samochód.
03:21
has a right to 100 times
more road space than a car,
Wdrożyliśmy system komunikacji publicznej
03:23
we implemented a mass transit system
oparty na pasach ruchu
tylko dla autobusów.
03:26
based on buses in exclusive lanes.
Nazwaliśmy go TransMilenio,
żeby było bardziej sexy.
03:29
We called it TransMilenio,
in order to make buses sexier.
Jest to piękny symbol demokracji,
kiedy autobusy mijają
03:33
And one thing is that it is also a very beautiful
democratic symbol, because as buses zoom by,
drogie samochody stojące w korku,
03:41
expensive cars stuck in traffic,
to doskonale obrazuje
zasady działania demokracji.
03:45
it clearly is almost a picture of democracy at work.
W zasadzie to nie tylko kwestia równości.
03:51
In fact, it's not just a matter of equity.
I nie potrzeba do tego profesorów.
03:55
It doesn't take Ph.D.'s.
Grupa 12-latków w 20 minut
03:57
A committee of 12-year-old children
zrozumie, że najbardziej efektywne
03:59
would find out in 20 minutes
04:01
that the most efficient way to use scarce road space
wykorzystanie
ograniczonej przestrzeni drogowej,
to pasy wyłącznie dla autobusów.
04:05
is with exclusive lanes for buses.
Autobusy nie są sexy,
04:08
In fact, buses are not sexy,
ale są jedynym sposobem,
04:12
but they are the only possible means
na zapewnienie komunikacji publicznej
04:15
to bring mass transit to all areas
całemu szybko rozwijającemu się miastu.
04:18
of fast growing developing cities.
Mają też niesamowite możliwości.
04:22
They also have great capacity.
Na przykład ten system w Kantonie
04:24
For example, this system in Guangzhou
przewozi więcej pasażerów
w jednym kierunku
04:27
is moving more passengers our direction
niż całe metro w Chinach
04:30
than all subway lines in China,
poza jedną linią w Pekinie,
04:32
except for one line in Beijing,
za ułamek kosztu metra.
04:35
at a fraction of the cost.
Walczyliśmy o przestrzeń dla autobusów,
04:37
We fought not just for space for buses,
ale i dla ludzi,
04:41
but we fought for space for people,
a to było jeszcze trudniejsze.
04:44
and that was even more difficult.
Miasto to środowisko człowieka,
04:48
Cities are human habitats,
a ludzie to piesi.
04:50
and we humans are pedestrians.
Tak jak ryby pływają, ptaki latają,
04:54
Just as fish need to swim or birds need to fly
a jelenie biegają - my chodzimy.
04:57
or deer need to run, we need to walk.
Między pieszymi i kierowcami
05:00
There is a really enormous conflict,
kiedy mowa o rozwijających się miastach,
05:03
when we are talking about developing country cities,
zachodzi potężny konflikt.
05:06
between pedestrians and cars.
Te zdjęcia ukazują
05:09
Here, what you see is a picture that shows
niedostatek demokracji.
05:12
insufficient democracy.
05:14
What this shows is that people who walk
Pokazuje, że piesi
to obywatele trzeciej kategorii,
05:17
are third-class citizens
05:18
while those who go in cars
a zmotoryzowani - pierwszej.
05:20
are first-class citizens.
05:21
In terms of transport infrastructure,
W kategoriach
infrastruktury komunikacyjnej
różnica pomiędzy
05:24
what really makes a difference
rozwiniętymi i zacofanymi miastami
05:25
between advanced and backward cities
nie leży w autostradach czy metrze,
05:28
is not highways or subways
ale w jakości chodników.
05:30
but quality sidewalks.
Tutaj mamy bezużyteczną estakadę,
05:32
Here they made a flyover, probably very useless,
a o chodniku zapomniano.
05:35
and they forgot to make a sidewalk.
Tak się dzieje na całym świecie.
05:39
This is prevailing all over the world.
Nawet dzieci są mniej ważne niż samochody.
05:41
Not even schoolchildren
are more important than cars.
W Bogocie stoczyliśmy trudną bitwę,
05:45
In my city of Bogotá,
05:47
we fought a very difficult battle
aby odebrać samochodom przestrzeń,
05:50
in order to take space from cars,
a parkowanie na chodniku to już tradycja,
05:53
which had been parking on sidewalks for decades,
i dać tę przestrzeń ludziom tak,
05:56
in order to make space for people that should reflect
by wyrażała ich godność,
05:59
dignity of human beings,
i by dać chronioną przestrzeń rowerzystom.
06:01
and to make space for protected bikeways.
Przed tym wszystkim miałem czarne włosy.
06:04
First of all, I had black hair before that.
(Śmiech)
06:06
(Laughter)
Podczas tego procesu
prawie usunięto mnie ze stanowiska.
06:08
And I was almost impeached in the process.
To była bardzo trudna walka.
06:12
It is a very difficult battle.
Ale w końcu się udało.
06:14
However, it was possible, finally,
Po trudnych bojach stworzyliśmy miasto,
06:17
after very difficult battles, to make a city
które szanuje ludzką godność,
06:20
that would reflect some respect for human dignity,
które stawia na równi pieszych
06:23
that would show that those who walk are equally
i zmotoryzowanych.
06:25
important to those who have cars.
Niezwykle ważną ideologiczną
i polityczną kwestią
06:27
Indeed, a very important ideological
and political issue anywhere
jest dystrybucja
najcenniejszego zasobu miasta:
06:31
is how to distribute that most valuable resource
06:34
of a city, which is road space.
przestrzeni drogowej.
Choćby miasto siedziało
na ropie i diamentach,
06:37
A city could find oil or diamonds underground
nie byłyby tak cenne,
jak przestrzeń drogowa.
06:39
and it would not be so valuable as road space.
06:41
How to distribute it between pedestrians,
Jak rozdzielić ją między pieszych,
rowerzystów,
komunikację publiczną i kierowców?
06:45
bicycles, public transport and cars?
To nie kwestia techniki,
06:48
This is not a technological issue,
Wprowadzając ten podział trzeba pamiętać,
06:51
and we should remember that in no constitution
że żadna konstytucja
06:54
parking is a constitutional right
nie gwarantuje prawa do parkowania.
06:56
when we make that distribution.
Zanim wprowadzono
ścieżki rowerowe w Nowym Jorku,
06:59
We also built, and this was 15 years ago,
Paryżu czy Londynie
07:02
before there were bikeways in New York
po równie trudnej walce,
07:04
or in Paris or in London,
zbudowaliśmy 15 lat temu
07:06
it was a very difficult battle as well,
ponad 350 km
chronionych dróg rowerowych.
07:08
more than 350 kilometers of protected bicycle ways.
Nie wydaje mi się,
07:13
I don't think protected bicycle ways
żeby były piękne architektonicznie.
07:15
are a cute architectural feature.
Ale ludzie mają do nich prawo,
07:18
They are a right, just as sidewalks are,
jak do chodników, chyba że uznamy,
07:21
unless we believe that only those
że tylko zmotoryzowani
07:23
with access to a motor vehicle
mają prawo do bezpiecznego transportu,
07:25
have a right to safe mobility,
bez ryzykowania życiem.
07:27
without the risk of getting killed.
Tak jak wydzielone pasy dla autobusów,
07:29
And just as busways are,
chronione drogi rowerowe
07:33
protected bikeways also are
to potężny symbol demokracji,
07:35
a powerful symbol of democracy,
bo dowodzą, że obywatel
na rowerze za 30 dolarów
07:37
because they show that a citizen on a $30 bicycle
07:41
is equally important
jest równie ważny
jak obywatel w aucie za 30 000 dolarów.
07:43
to one in a $30,000 car.
Żyjemy w bezprecedensowym
momencie historii.
07:47
And we are living in a unique moment in history.
Przez najbliższych 50 lat
07:51
In the next 50 years, more than half of those cities
powstanie ponad połowa miast,
które będą istnieć w 2060 r.
07:55
which will exist in the year 2060 will be built.
W wielu krajach rozwijających się
08:00
In many developing country cities,
ponad 80-90% miast istniejących w 2060 r.
08:02
more than 80 and 90 percent
08:04
of the city which will exist in 2060
powstanie przez najbliższe 40-50 lat.
08:09
will be built over the next four or five decades.
Ale nie tylko tam.
08:11
But this is not just a matter
for developing country cities.
Na przykład w USA
08:14
In the United States, for example,
trzeba będzie zbudować
ponad 70 milionów nowych domów.
08:16
more than 70 million new homes
przez najbliższe 40-50 lat.
08:19
must be built over the next 40 or 50 years.
To więcej niż wszystkie domy
08:22
That's more than all the homes that today exist
w Anglii, Francji i Kanadzie razem wzięte.
08:25
in Britain, France and Canada put together.
Uważam, że dzisiejsze miasta
08:29
And I believe that our cities today
mają poważne wady
08:33
have severe flaws,
i że można zbudować inne, lepsze.
08:35
and that different, better ones could be built.
Co jest nie tak z dzisiejszymi miastami?
08:38
What is wrong with our cities today?
Na przykład jeśli trzylatek,
08:41
Well, for example, if we tell any three-year-old child
który dopiero uczy się mówić,
08:45
who is barely learning to speak
w dowolnym mieście usłyszy:
08:47
in any city in the world today,
08:48
"Watch out, a car,"
"Uważaj, samochód!",
to aż skoczy ze strachu
08:50
the child will jump in fright,
i słusznie, bo ponad 10 000 dzieci
08:52
and with a very good reason, because there are
08:54
more than 10,000 children who are killed
ginie rocznie pod kołami.
08:57
by cars every year in the world.
Miasta istnieją od 8000 lat,
09:00
We have had cities for 8,000 years,
a dzieci mogły swobodnie
bawić się przed domem.
09:03
and children could walk out of home and play.
W zasadzie do całkiem niedawna,
09:07
In fact, only very recently,
przed XX w. nie było samochodów.
09:09
towards 1900, there were no cars.
Mamy je mniej niż 100 lat,
09:11
Cars have been here for really
less than 100 years.
a zupełnie zmieniły oblicza miast.
09:15
They completely changed cities.
Na przykład w 1900 r.
09:18
In 1900, for example,
nikt w USA nie zginął
pod kołami samochodu.
09:20
nobody was killed by cars in the United States.
A już 20 lat później,
09:24
Only 20 years later,
między 1920 i 1930 rokiem,
09:26
between 1920 and 1930,
samochody w USA zabiły
09:29
almost 200,000 people
prawie 200 000 osób.
09:32
were killed by cars in the United States.
Tylko w 1925 r. samochody zabiły
09:34
Only in 1925, almost 7,000 children
7000 dzieci w Stanach Zjednoczonych.
09:38
were killed by cars in the United States.
Możemy budować inne miasta.
09:42
So we could make different cities,
Miasta stawiające ludzi ponad samochodami,
09:46
cities that will give more priority to human beings
oferujące przestrzeń publiczną ludziom
09:49
than to cars, that will give more public space
a nie samochodom,
09:51
to human beings than to cars,
miasta naprawdę szanujące
09:53
cities which show great respect
najbardziej bezbronnych mieszkańców,
09:56
for those most vulnerable citizens,
jak dzieci czy osoby starsze.
09:58
such as children or the elderly.
10:00
I will propose to you a couple of ingredients
Proponuję kilka rozwiązań,
które mogą sprawić, że miasta będą lepsze,
10:04
which I think would make cities much better,
10:07
and it would be very simple to implement them
Ich wprowadzenie w nowych miastach
10:10
in the new cities which are only being created.
będzie bardzo proste.
Setki kilometrów pasów zieleni
z chodnikami i ścieżkami rowerowymi
10:13
Hundreds of kilometers of greenways
przecinających miasto
we wszystkich kierunkach.
10:16
criss-crossing cities in all directions.
Dzieci mogłyby bezpiecznie wyjść z domów
10:19
Children will walk out of homes into safe spaces.
i bezpiecznie spacerować
na duże odległości
10:22
They could go for dozens of kilometers safely
bez żadnych zagrożeń
10:25
without any risk in wonderful greenways,
po tych autostradach dla rowerów.
10:28
sort of bicycle highways,
Wyobraźcie sobie miasto,
10:30
and I would invite you to imagine the following:
w którym co druga ulica
10:33
a city in which every other street would be
10:36
a street only for pedestrians and bicycles.
jest przeznaczona dla pieszych
i rowerzystów.
W nowo budowanych miastach
10:41
In new cities which are going to be built,
nie powinno być to szczególnie trudne.
10:44
this would not be particularly difficult.
Gdy byłem burmistrzem Bogoty
10:46
When I was mayor of Bogotá,
w zaledwie 3 lata stworzyliśmy
10:50
in only three years, we were able to create
10:52
70 kilometers,
70 kilometrów autostrad rowerowych
10:54
in one of the most dense cities in the world,
w jednym z najbardziej
zagęszczonych miast świata.
10:57
of these bicycle highways.
To zmienia styl życia, transportu
10:59
And this changes the way people live,
i czerpania radości z miasta.
11:03
move, enjoy the city.
Tu widać, jak przez ubogą dzielnicę
11:05
In this picture, you see in one
of the very poor neighborhoods,
prowadzi luksusowa droga pieszo-rowerowa,
11:08
we have a luxury pedestrian bicycle street,
a samochody grzęzną w błocie.
11:11
and the cars still in the mud.
Bardzo chciałbym utwardzić
tę drogę dla samochodów,
11:13
Of course, I would love to pave this street for cars.
ale od czegoś trzeba zacząć.
11:16
But what do we do first?
99% mieszkańców nie ma samochodów.
11:18
Ninety-nine percent of the people
in those neighborhoods don't have cars.
Chodzi o to, że podczas budowy miasta
11:21
But you see, when a city is only being created,
łatwo jest włączyć taką infrastrukturę.
11:23
it's very easy to incorporate
11:25
this kind of infrastructure.
A miasto może się potem
wokół niej rozrastać.
11:28
Then the city grows around it.
To oczywiście tylko rzut oka na coś,
11:30
And of course this is just a glimpse
co może być dużo lepsze,
11:33
of something which could be much better
jeśli tylko tak to stworzymy,
11:36
if we just create it,
i może zmienić nam życie.
11:38
and it changes the way of life.
Drugie rozwiązanie mobilności,
11:40
And the second ingredient,
which would solve mobility,
tej bolączki trzeciego świata,
11:44
that very difficult challenge in developing countries,
11:47
in a very low-cost and simple way,
w sposób prosty i tani
11:50
would be to have hundreds of kilometers
to setki kilometrów jezdni
11:54
of streets only for buses,
tylko dla autobusów,
11:56
buses and bicycles and pedestrians.
autobusów, rowerów i pieszych.
To rozwiązanie jest tanie,
11:59
This would be, again, a very low-cost solution
jeśli wdroży się je od samego początku.
12:03
if implemented from the start,
To tania, przyjemna komunikacja
12:05
low cost, pleasant transit
z naturalnym oświetleniem.
12:07
with natural sunlight.
Jednak rzeczywistość
12:11
But unfortunately, reality is not as good
nie dorównuje moim marzeniom.
12:16
as my dreams.
Prywatna własność gruntów
12:17
Because of private property of land
i ich wysokie ceny sprawiają,
12:21
and high land prices,
że wszystkie miasta trzeciego świata
mają problem slumsów.
12:24
all developing country cities
have a large problem of slums.
W Kolumbii prawie połowę miejskich domów
12:27
In my country of Colombia, almost half the homes
12:30
in cities initially were illegal developments.
budowano z początku bezprawnie.
Oczywiście, w takim środowisku
12:35
And of course it's very difficult to have
trudno o komunikację zbiorową
albo rowerową.
12:38
mass transit or to use bicycles in such environments.
Ale nawet domy postawione zgodnie z prawem
12:42
But even legal developments
umieszczano w złych miejscach,
12:44
have also been located in the wrong places,
bardzo daleko od centrów miast,
12:47
very far from the city centers
co uniemożliwia zapewnienie tam
12:50
where it's impossible to provide
taniej i częstej komunikacji publicznej.
12:52
low-cost, high-frequency public transport.
Jako Latynos, a Ameryka Łacińska
12:56
As a Latin American, and Latin America
to region o najmłodszej
strukturze organizacyjnej w świecie,
12:59
was the most recently organized region in the world,
zalecam, z szacunkiem, ale gorąco,
13:02
I would recommend, respectfully, passionately,
aby kraje jeszcze niezurbanizowane,
13:07
to those countries which are yet to urbanize --
a Ameryka Łacińska z 40% w 1950 r.
13:11
Latin America went from 40 percent urban in 1950
skoczyła do 80% zurbanizowania w 2010,
13:16
to 80 percent urban in 2010 --
zalecam krajom azjatyckim i afrykańskim,
13:22
I would recommend Asian and African countries
które jeszcze nie są zurbanizowane,
13:26
which are yet to urbanize,
jak Indie, zurbanizowane tylko w 33%,
13:27
such as India which is only 33 percent urban now,
aby ich rządy wykupiły
wszystkie działki wokół miast.
13:32
that governments should acquire
all land around cities.
Miasta będą mogły rozrastać się prawidłowo
13:35
In this way, their cities could grow in the right places
i mieć odpowiednie przestrzenie:
13:37
with the right spaces, with the parks,
parki, pasy zieleni
i jezdnie dla autobusów.
13:39
with the greenways, with the busways.
Miasta, które zbudujemy
13:42
The cities we are going to build
w ciągu najbliższych 50 lat
13:44
over the next 50 years
będą w przyszłości decydować
o jakości życia,
13:46
will determine quality of life and even happiness
a nawet szczęściu miliardów ludzi.
13:48
for billions of people towards the future.
To wspaniała okazja dla liderów,
13:50
What a fantastic opportunity for leaders
wielu młodych przyszłych liderów,
13:54
and many young leaders to come,
szczególnie w krajach rozwijających się.
13:56
especially in the developing countries.
Mogą zapewnić szczęśliwsze życie
13:58
They can create a much happier life
miliardom ludzi.
14:00
for billions towards the future.
Jestem pełen optymistycznej pewności,
14:01
I am sure, I am optimistic,
że stworzą miasta lepsze
14:03
that they will make cities better
niż w naszych najśmielszych snach.
14:05
than our most ambitious dreams.
(Oklaski)
14:08
(Applause)
Translated by Tomasz Swolany
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

About the speaker:

Enrique Peñalosa - Colombian politician, urban activist
Enrique Peñalosa is the mayor of Bogotá, Colombia. He advocates for sustainability and mobility in the cities of the future.

Why you should listen

Enrique Peñalosa sees urban transportation not as a matter of convenience and economics but as a matter of justice, of equality for every resident. In his own city of Bogotá, Colombia, where he served as mayor from 1998 to 2001 before being elected again in 2015, he proudly says that more than 350 km of protected bicycle ways have been created.

Peñalosa has worked as a consultant on urban strategy, advising officials in cities all over the world on how to build a sustainable cities that can not only survive but thrive in the future. He was president of the board of directors of the Institute for Transportation and Development Policy, an organization promoting sustainable and equitable transportation worldwide.

More profile about the speaker
Enrique Peñalosa | Speaker | TED.com