English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDCity2.0

Enrique Peñalosa: Why buses represent democracy in action

Enrique Peñalosa: Dlaczego autobusy to demokracja w praktyce

Filmed
Views 889,475

"Miasto rozwinięte to nie takie, w którym nawet biedni jeżdżą samochodami, ale takie, gdzie nawet bogaci korzystają z komunikacji publicznej" twierdzi Enrique Peñalosa. W swoim porywającym przemówieniu były burmistrz Bogoty dzieli się kilkoma rozwiązaniami, które zastosował, aby zmienić dynamikę komunikacji w kolumbijskiej stolicy... i proponuje kilka wskazówek dla budowniczych miast przyszłości.

- Colombian politician, urban activist
Enrique Peñalosa is the mayor of Bogotá, Colombia. He advocates for sustainability and mobility in the cities of the future. Full bio

Transport w miastach
krajów rozwijających się
00:12
MobilityMobilność in developingrozwijanie worldświat citiesmiasta
to szczególne wyzwanie:
00:15
is a very peculiarPeculiar challengewyzwanie,
w odróżnieniu od opieki zdrowotnej,
00:17
because differentróżne from healthzdrowie
edukacji czy mieszkalnictwa,
00:19
or educationEdukacja or housingmieszkaniowy,
transport pogarsza się
wraz ze wzrostem zamożności.
00:21
it tendsdąży to get worsegorzej as societiesspołeczeństwa becomestają się richerbogatszy.
Nie jest to model zrównoważony.
00:25
ClearlyWyraźnie, a unsustainableniezrównoważone modelModel.
Mobilność, jak i inne problemy
krajów trzeciego świata,
00:27
MobilityMobilność, as mostwiększość other developingrozwijanie countrykraj problemsproblemy,
nie jest kwestią pieniędzy czy techniki,
00:32
more than a mattermateria of moneypieniądze or technologytechnologia,
a równości i sprawiedliwości.
00:36
is a mattermateria of equalityrówność, equitykapitał własny.
Ogromne nierówności
w krajach rozwijających się
00:41
The great inequalitynierówność in developingrozwijanie countrieskraje
uniemożliwiają dostrzeżenie,
00:44
makesczyni it difficulttrudny to see, for exampleprzykład,
że w przypadku transportu
00:48
that in termswarunki of transporttransport,
miasto rozwinięte to nie takie,
00:50
an advancedzaawansowane cityMiasto is not one
w którym nawet biedni jeżdżą samochodami,
00:52
where even the poorubogi use carssamochody,
ale takie, gdzie nawet bogaci
00:54
but ratherraczej one where even the richbogaty
korzystają z komunikacji publicznej.
00:56
use publicpubliczny transporttransport.
Albo rowerów: jak w Amsterdamie,
00:58
Or bicyclesrowery: For exampleprzykład, in AmsterdamAmsterdam,
gdzie ponad 30% ludności
01:02
more than 30 percentprocent of the populationpopulacja
jeździ na rowerach,
01:04
usesużywa bicyclesrowery,
mimo że Holandia
01:05
despitepomimo the factfakt that the NetherlandsHolandia has
ma większy przychód na osobę niż USA.
01:07
a higherwyższy incomedochód perza capitacapita than the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa.
W miastach krajów
rozwijających się trwa walka
01:11
There is a conflictkonflikt in developingrozwijanie worldświat citiesmiasta
o pieniądze, o inwestycje rządowe.
01:15
for moneypieniądze, for governmentrząd investmentinwestycja.
Jeśli więcej pieniędzy wkładamy w drogi,
01:18
If more moneypieniądze is investedzainwestowany in highwaysautostrad,
to zostaje mniej na mieszkania,
01:20
of coursekurs there is lessmniej moneypieniądze for housingmieszkaniowy,
szkoły i szpitale.
01:22
for schoolsszkoły, for hospitalsszpitale,
Widać też walkę o przestrzeń.
01:25
and alsorównież there is a conflictkonflikt for spaceprzestrzeń.
Walczą o nią
01:29
There is a conflictkonflikt for spaceprzestrzeń betweenpomiędzy
zmotoryzowani i niezmotoryzowani.
01:31
those with carssamochody and those withoutbez them.
W większości zgadzamy się,
01:34
MostWiększość of us acceptzaakceptować todaydzisiaj
że prywatna własność i gospodarka rynkowa
01:35
that privateprywatny propertynieruchomość and a marketrynek economygospodarka
to najlepsze sposoby
zarządzania zasobami społeczeństwa.
01:38
is the bestNajlepiej way to managezarządzanie
mostwiększość of society'sspołeczeństwa resourceszasoby.
Jest jednak pewien problem:
01:41
HoweverJednak, there is a problemproblem with that,
wolny rynek wymaga do funcjonowania
01:44
that marketrynek economygospodarka needswymagania
nierówności dochodów.
01:46
inequalitynierówność of incomedochód in orderzamówienie to work.
Niektórzy muszą zarabiać więcej,
01:49
Some people mustmusi make more moneypieniądze,
a inni mniej.
01:51
some othersinni lessmniej.
Jedne firmy odnoszą sukces, a inne nie.
01:52
Some companiesfirmy succeedosiągnąć sukces. OthersInni failzawieść.
O jakiej równości można dziś marzyć
01:55
Then what kinduprzejmy of equalityrówność
01:57
can we hopenadzieja for todaydzisiaj
w wolnorynkowym świecie?
01:58
with a marketrynek economygospodarka?
Proponuję dwa rodzaje równości,
02:00
I would proposezaproponować two kindsrodzaje
oba związane z miastami.
02:02
whichktóry bothobie have much to do with citiesmiasta.
Pierwszy to równość w jakości życia,
02:04
The first one is equalityrówność of qualityjakość of life,
zwłaszcza dla dzieci.
02:08
especiallyszczególnie for childrendzieci,
Wszystkie dzieci powinny mieć dostęp
02:09
that all childrendzieci should have,
02:11
beyondpoza the obviousoczywisty healthzdrowie and educationEdukacja,
nie tylko do opieki zdrowotnej i szkół,
ale też do przestrzeni zielonych,
obiektów sportowych,
02:14
accessdostęp to greenZielony spacesspacje, to sportsSport facilitiesudogodnienia,
basenów, lekcji muzyki.
02:18
to swimmingpływanie poolsbaseny, to musicmuzyka lessonsLekcje.
Drugi rodzaj równości
02:21
And the seconddruga kinduprzejmy of equalityrówność
możemy nazwać "równością demokratyczną".
02:23
is one whichktóry we could call "democraticdemokratyczny equalityrówność."
Pierwszy artykuł każdej konstytucji
02:28
The first articleartykuł in everykażdy constitutionkonstytucja statesstany
gwarantuje równość obywateli wobec prawa.
02:31
that all citizensobywatele are equalrówny before the lawprawo.
To nie poezja,
02:34
That is not just poetrypoezja.
a bardzo potężna zasada.
02:36
It's a very powerfulpotężny principlezasada.
Na przykład zgodnie z nią
02:39
For exampleprzykład, if that is trueprawdziwe,
autobus z 80 pasażerami
02:41
a busautobus with 80 passengerspasażerów
ma prawo do 80 razy większej przestrzeni
02:43
has a right to 80 timesczasy more roadDroga spaceprzestrzeń
niż samochód z jednym pasażerem.
02:46
than a carsamochód with one.
Jesteśmy tak przyzwyczajeni
do nierówności,
02:49
We have been so used to inequalitynierówność, sometimesczasami,
że czasem jej nie zauważamy
choć dzieje się na naszych oczach.
02:53
that it's before our nosesnosy and we do not see it.
Mniej niż 100 lat temu
02:57
LessMniej than 100 yearslat agotemu,
kobiety nie mogły głosować
02:59
womenkobiety could not votegłosować,
i wszyscy uznawali to za normalne,
03:00
and it seemedwydawało się normalnormalna,
tak jak dziś uchodzi za normalne,
03:03
in the samepodobnie way that it seemswydaje się normalnormalna todaydzisiaj
że autobus utknął w korku.
03:06
to see a busautobus in trafficruch drogowy.
Gdy zostałem burmistrzem
03:09
In factfakt, when I becamestał się mayorburmistrz,
wprowadziłem w życie demokratyczną zasadę,
03:12
applyingstosowanie that democraticdemokratyczny principlezasada
że dobro ogółu jest ważniejsze
niż interes jednostki,
03:15
that publicpubliczny good prevailsprzeważa over privateprywatny interestzainteresowanie,
03:18
that a busautobus with 100 people
że autobus ze 100 osobami
ma prawo do 100 razy
większej przestrzeni niż samochód.
03:21
has a right to 100 timesczasy
more roadDroga spaceprzestrzeń than a carsamochód,
Wdrożyliśmy system komunikacji publicznej
03:23
we implementedwdrożony a massmasa transittranzyt systemsystem
oparty na pasach ruchu
tylko dla autobusów.
03:26
basedna podstawie on busesautobusy in exclusiveEkskluzywny lanesścieżki.
Nazwaliśmy go TransMilenio,
żeby było bardziej sexy.
03:29
We callednazywa it TransMilenioTransMilenio,
in orderzamówienie to make busesautobusy sexierbardziej seksownego.
Jest to piękny symbol demokracji,
kiedy autobusy mijają
03:33
And one thing is that it is alsorównież a very beautifulpiękny
democraticdemokratyczny symbolsymbol, because as busesautobusy zoomPowiększenie by,
drogie samochody stojące w korku,
03:41
expensivedrogi carssamochody stuckutknął in trafficruch drogowy,
to doskonale obrazuje
zasady działania demokracji.
03:45
it clearlywyraźnie is almostprawie a pictureobrazek of democracydemokracja at work.
W zasadzie to nie tylko kwestia równości.
03:51
In factfakt, it's not just a mattermateria of equitykapitał własny.
I nie potrzeba do tego profesorów.
03:55
It doesn't take PhPH.D.'s„s.
Grupa 12-latków w 20 minut
03:57
A committeekomisja of 12-year-old-roczny childrendzieci
zrozumie, że najbardziej efektywne
03:59
would find out in 20 minutesminuty
04:01
that the mostwiększość efficientwydajny way to use scarcedeficytowy roadDroga spaceprzestrzeń
wykorzystanie
ograniczonej przestrzeni drogowej,
to pasy wyłącznie dla autobusów.
04:05
is with exclusiveEkskluzywny lanesścieżki for busesautobusy.
Autobusy nie są sexy,
04:08
In factfakt, busesautobusy are not sexyseksowny,
ale są jedynym sposobem,
04:12
but they are the only possiblemożliwy meansznaczy
na zapewnienie komunikacji publicznej
04:15
to bringprzynieść massmasa transittranzyt to all areasobszary
całemu szybko rozwijającemu się miastu.
04:18
of fastszybki growingrozwój developingrozwijanie citiesmiasta.
Mają też niesamowite możliwości.
04:22
They alsorównież have great capacityPojemność.
Na przykład ten system w Kantonie
04:24
For exampleprzykład, this systemsystem in GuangzhouGuangzhou
przewozi więcej pasażerów
w jednym kierunku
04:27
is movingw ruchu more passengerspasażerów our directionkierunek
niż całe metro w Chinach
04:30
than all subwaymetro lineskwestia in ChinaChiny,
poza jedną linią w Pekinie,
04:32
exceptz wyjątkiem for one linelinia in BeijingBeijing,
za ułamek kosztu metra.
04:35
at a fractionfrakcja of the costkoszt.
Walczyliśmy o przestrzeń dla autobusów,
04:37
We foughtwalczył not just for spaceprzestrzeń for busesautobusy,
ale i dla ludzi,
04:41
but we foughtwalczył for spaceprzestrzeń for people,
a to było jeszcze trudniejsze.
04:44
and that was even more difficulttrudny.
Miasto to środowisko człowieka,
04:48
CitiesMiast are humanczłowiek habitatssiedliska,
a ludzie to piesi.
04:50
and we humansludzie are pedestrianspieszych.
Tak jak ryby pływają, ptaki latają,
04:54
Just as fishryba need to swimpływać or birdsptaki need to flylatać
a jelenie biegają - my chodzimy.
04:57
or deerJeleń need to runbiegać, we need to walkspacerować.
Między pieszymi i kierowcami
05:00
There is a really enormousogromny conflictkonflikt,
kiedy mowa o rozwijających się miastach,
05:03
when we are talkingmówić about developingrozwijanie countrykraj citiesmiasta,
zachodzi potężny konflikt.
05:06
betweenpomiędzy pedestrianspieszych and carssamochody.
Te zdjęcia ukazują
05:09
Here, what you see is a pictureobrazek that showsprzedstawia
niedostatek demokracji.
05:12
insufficientniewystarczające democracydemokracja.
05:14
What this showsprzedstawia is that people who walkspacerować
Pokazuje, że piesi
to obywatele trzeciej kategorii,
05:17
are third-classtrzeciej klasy citizensobywatele
05:18
while those who go in carssamochody
a zmotoryzowani - pierwszej.
05:20
are first-classnajwyższej klasy citizensobywatele.
05:21
In termswarunki of transporttransport infrastructureinfrastruktura,
W kategoriach
infrastruktury komunikacyjnej
różnica pomiędzy
05:24
what really makesczyni a differenceróżnica
rozwiniętymi i zacofanymi miastami
05:25
betweenpomiędzy advancedzaawansowane and backwarddo tyłu citiesmiasta
nie leży w autostradach czy metrze,
05:28
is not highwaysautostrad or subwaysmetrze
ale w jakości chodników.
05:30
but qualityjakość sidewalkschodniki.
Tutaj mamy bezużyteczną estakadę,
05:32
Here they madezrobiony a flyoverestakady, probablyprawdopodobnie very uselessbezużyteczny,
a o chodniku zapomniano.
05:35
and they forgotzapomniałem to make a sidewalkchodnik.
Tak się dzieje na całym świecie.
05:39
This is prevailingdominujący all over the worldświat.
Nawet dzieci są mniej ważne niż samochody.
05:41
Not even schoolchildrendzieci w wieku szkolnym
are more importantważny than carssamochody.
W Bogocie stoczyliśmy trudną bitwę,
05:45
In my cityMiasto of BogotBogotá,
05:47
we foughtwalczył a very difficulttrudny battlebitwa
aby odebrać samochodom przestrzeń,
05:50
in orderzamówienie to take spaceprzestrzeń from carssamochody,
a parkowanie na chodniku to już tradycja,
05:53
whichktóry had been parkingparking on sidewalkschodniki for decadesdziesiątki lat,
i dać tę przestrzeń ludziom tak,
05:56
in orderzamówienie to make spaceprzestrzeń for people that should reflectodzwierciedlić
by wyrażała ich godność,
05:59
dignitygodność of humanczłowiek beingsIstoty,
i by dać chronioną przestrzeń rowerzystom.
06:01
and to make spaceprzestrzeń for protectedchroniony bikewaysBikeways.
Przed tym wszystkim miałem czarne włosy.
06:04
First of all, I had blackczarny hairwłosy before that.
(Śmiech)
06:06
(LaughterŚmiech)
Podczas tego procesu
prawie usunięto mnie ze stanowiska.
06:08
And I was almostprawie impeachedimpeached in the processproces.
To była bardzo trudna walka.
06:12
It is a very difficulttrudny battlebitwa.
Ale w końcu się udało.
06:14
HoweverJednak, it was possiblemożliwy, finallywreszcie,
Po trudnych bojach stworzyliśmy miasto,
06:17
after very difficulttrudny battlesbitwy, to make a cityMiasto
które szanuje ludzką godność,
06:20
that would reflectodzwierciedlić some respectPoszanowanie for humanczłowiek dignitygodność,
które stawia na równi pieszych
06:23
that would showpokazać that those who walkspacerować are equallyna równi
i zmotoryzowanych.
06:25
importantważny to those who have carssamochody.
Niezwykle ważną ideologiczną
i polityczną kwestią
06:27
IndeedW rzeczywistości, a very importantważny ideologicalideologiczne
and politicalpolityczny issuekwestia anywheregdziekolwiek
jest dystrybucja
najcenniejszego zasobu miasta:
06:31
is how to distributerozprowadzać that mostwiększość valuablecenny resourceratunek
06:34
of a cityMiasto, whichktóry is roadDroga spaceprzestrzeń.
przestrzeni drogowej.
Choćby miasto siedziało
na ropie i diamentach,
06:37
A cityMiasto could find oilolej or diamondsdiamenty undergroundpod ziemią
nie byłyby tak cenne,
jak przestrzeń drogowa.
06:39
and it would not be so valuablecenny as roadDroga spaceprzestrzeń.
06:41
How to distributerozprowadzać it betweenpomiędzy pedestrianspieszych,
Jak rozdzielić ją między pieszych,
rowerzystów,
komunikację publiczną i kierowców?
06:45
bicyclesrowery, publicpubliczny transporttransport and carssamochody?
To nie kwestia techniki,
06:48
This is not a technologicaltechniczny issuekwestia,
Wprowadzając ten podział trzeba pamiętać,
06:51
and we should rememberZapamiętaj that in no constitutionkonstytucja
że żadna konstytucja
06:54
parkingparking is a constitutionalkonstytucyjne right
nie gwarantuje prawa do parkowania.
06:56
when we make that distributiondystrybucja.
Zanim wprowadzono
ścieżki rowerowe w Nowym Jorku,
06:59
We alsorównież builtwybudowany, and this was 15 yearslat agotemu,
Paryżu czy Londynie
07:02
before there were bikewaysBikeways in NewNowy YorkYork
po równie trudnej walce,
07:04
or in ParisParyż or in LondonLondyn,
zbudowaliśmy 15 lat temu
07:06
it was a very difficulttrudny battlebitwa as well,
ponad 350 km
chronionych dróg rowerowych.
07:08
more than 350 kilometerskilometrów of protectedchroniony bicyclerower wayssposoby.
Nie wydaje mi się,
07:13
I don't think protectedchroniony bicyclerower wayssposoby
żeby były piękne architektonicznie.
07:15
are a cuteładny architecturalarchitektoniczny featurececha.
Ale ludzie mają do nich prawo,
07:18
They are a right, just as sidewalkschodniki are,
jak do chodników, chyba że uznamy,
07:21
unlesschyba że we believe that only those
że tylko zmotoryzowani
07:23
with accessdostęp to a motorsilnik vehiclepojazd
mają prawo do bezpiecznego transportu,
07:25
have a right to safebezpieczny mobilityruchliwość,
bez ryzykowania życiem.
07:27
withoutbez the riskryzyko of gettinguzyskiwanie killedzabity.
Tak jak wydzielone pasy dla autobusów,
07:29
And just as buswaysprzewodów szynowych are,
chronione drogi rowerowe
07:33
protectedchroniony bikewaysBikeways alsorównież are
to potężny symbol demokracji,
07:35
a powerfulpotężny symbolsymbol of democracydemokracja,
bo dowodzą, że obywatel
na rowerze za 30 dolarów
07:37
because they showpokazać that a citizenobywatel on a $30 bicyclerower
07:41
is equallyna równi importantważny
jest równie ważny
jak obywatel w aucie za 30 000 dolarów.
07:43
to one in a $30,000 carsamochód.
Żyjemy w bezprecedensowym
momencie historii.
07:47
And we are livingżycie in a uniquewyjątkowy momentza chwilę in historyhistoria.
Przez najbliższych 50 lat
07:51
In the nextNastępny 50 yearslat, more than halfpół of those citiesmiasta
powstanie ponad połowa miast,
które będą istnieć w 2060 r.
07:55
whichktóry will exististnieć in the yearrok 2060 will be builtwybudowany.
W wielu krajach rozwijających się
08:00
In manywiele developingrozwijanie countrykraj citiesmiasta,
ponad 80-90% miast istniejących w 2060 r.
08:02
more than 80 and 90 percentprocent
08:04
of the cityMiasto whichktóry will exististnieć in 2060
powstanie przez najbliższe 40-50 lat.
08:09
will be builtwybudowany over the nextNastępny fourcztery or fivepięć decadesdziesiątki lat.
Ale nie tylko tam.
08:11
But this is not just a mattermateria
for developingrozwijanie countrykraj citiesmiasta.
Na przykład w USA
08:14
In the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa, for exampleprzykład,
trzeba będzie zbudować
ponad 70 milionów nowych domów.
08:16
more than 70 millionmilion newNowy homesdomy
przez najbliższe 40-50 lat.
08:19
mustmusi be builtwybudowany over the nextNastępny 40 or 50 yearslat.
To więcej niż wszystkie domy
08:22
That's more than all the homesdomy that todaydzisiaj exististnieć
w Anglii, Francji i Kanadzie razem wzięte.
08:25
in BritainWielkiej Brytanii, FranceFrancja and CanadaKanada put togetherRazem.
Uważam, że dzisiejsze miasta
08:29
And I believe that our citiesmiasta todaydzisiaj
mają poważne wady
08:33
have severesilny flawswad,
i że można zbudować inne, lepsze.
08:35
and that differentróżne, better oneste could be builtwybudowany.
Co jest nie tak z dzisiejszymi miastami?
08:38
What is wrongźle with our citiesmiasta todaydzisiaj?
Na przykład jeśli trzylatek,
08:41
Well, for exampleprzykład, if we tell any three-year-oldtrzyletni childdziecko
który dopiero uczy się mówić,
08:45
who is barelyledwo learninguczenie się to speakmówić
w dowolnym mieście usłyszy:
08:47
in any cityMiasto in the worldświat todaydzisiaj,
08:48
"Watch out, a carsamochód,"
"Uważaj, samochód!",
to aż skoczy ze strachu
08:50
the childdziecko will jumpskok in frightpaskudnik,
i słusznie, bo ponad 10 000 dzieci
08:52
and with a very good reasonpowód, because there are
08:54
more than 10,000 childrendzieci who are killedzabity
ginie rocznie pod kołami.
08:57
by carssamochody everykażdy yearrok in the worldświat.
Miasta istnieją od 8000 lat,
09:00
We have had citiesmiasta for 8,000 yearslat,
a dzieci mogły swobodnie
bawić się przed domem.
09:03
and childrendzieci could walkspacerować out of home and playgrać.
W zasadzie do całkiem niedawna,
09:07
In factfakt, only very recentlyostatnio,
przed XX w. nie było samochodów.
09:09
towardsw kierunku 1900, there were no carssamochody.
Mamy je mniej niż 100 lat,
09:11
CarsSamochody have been here for really
lessmniej than 100 yearslat.
a zupełnie zmieniły oblicza miast.
09:15
They completelycałkowicie changedzmienione citiesmiasta.
Na przykład w 1900 r.
09:18
In 1900, for exampleprzykład,
nikt w USA nie zginął
pod kołami samochodu.
09:20
nobodynikt was killedzabity by carssamochody in the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa.
A już 20 lat później,
09:24
Only 20 yearslat laterpóźniej,
między 1920 i 1930 rokiem,
09:26
betweenpomiędzy 1920 and 1930,
samochody w USA zabiły
09:29
almostprawie 200,000 people
prawie 200 000 osób.
09:32
were killedzabity by carssamochody in the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa.
Tylko w 1925 r. samochody zabiły
09:34
Only in 1925, almostprawie 7,000 childrendzieci
7000 dzieci w Stanach Zjednoczonych.
09:38
were killedzabity by carssamochody in the UnitedStany Zjednoczone StatesPaństwa.
Możemy budować inne miasta.
09:42
So we could make differentróżne citiesmiasta,
Miasta stawiające ludzi ponad samochodami,
09:46
citiesmiasta that will give more prioritypriorytet to humanczłowiek beingsIstoty
oferujące przestrzeń publiczną ludziom
09:49
than to carssamochody, that will give more publicpubliczny spaceprzestrzeń
a nie samochodom,
09:51
to humanczłowiek beingsIstoty than to carssamochody,
miasta naprawdę szanujące
09:53
citiesmiasta whichktóry showpokazać great respectPoszanowanie
najbardziej bezbronnych mieszkańców,
09:56
for those mostwiększość vulnerablewrażliwy citizensobywatele,
jak dzieci czy osoby starsze.
09:58
suchtaki as childrendzieci or the elderlyStarsi.
10:00
I will proposezaproponować to you a couplepara of ingredientsSkładniki
Proponuję kilka rozwiązań,
które mogą sprawić, że miasta będą lepsze,
10:04
whichktóry I think would make citiesmiasta much better,
10:07
and it would be very simpleprosty to implementwprowadzić w życie them
Ich wprowadzenie w nowych miastach
10:10
in the newNowy citiesmiasta whichktóry are only beingistota createdstworzony.
będzie bardzo proste.
Setki kilometrów pasów zieleni
z chodnikami i ścieżkami rowerowymi
10:13
HundredsSetki of kilometerskilometrów of greenwaysGreenways
przecinających miasto
we wszystkich kierunkach.
10:16
criss-crossingprzecinających citiesmiasta in all directionswskazówki.
Dzieci mogłyby bezpiecznie wyjść z domów
10:19
ChildrenDzieci will walkspacerować out of homesdomy into safebezpieczny spacesspacje.
i bezpiecznie spacerować
na duże odległości
10:22
They could go for dozensdziesiątki of kilometerskilometrów safelybezpiecznie
bez żadnych zagrożeń
10:25
withoutbez any riskryzyko in wonderfulwspaniale greenwaysGreenways,
po tych autostradach dla rowerów.
10:28
sortsortować of bicyclerower highwaysautostrad,
Wyobraźcie sobie miasto,
10:30
and I would inviteZapraszam you to imaginewyobrażać sobie the followingnastępujący:
w którym co druga ulica
10:33
a cityMiasto in whichktóry everykażdy other streetulica would be
10:36
a streetulica only for pedestrianspieszych and bicyclesrowery.
jest przeznaczona dla pieszych
i rowerzystów.
W nowo budowanych miastach
10:41
In newNowy citiesmiasta whichktóry are going to be builtwybudowany,
nie powinno być to szczególnie trudne.
10:44
this would not be particularlyszczególnie difficulttrudny.
Gdy byłem burmistrzem Bogoty
10:46
When I was mayorburmistrz of BogotBogotá,
w zaledwie 3 lata stworzyliśmy
10:50
in only threetrzy yearslat, we were ablezdolny to createStwórz
10:52
70 kilometerskilometrów,
70 kilometrów autostrad rowerowych
10:54
in one of the mostwiększość densegęsty citiesmiasta in the worldświat,
w jednym z najbardziej
zagęszczonych miast świata.
10:57
of these bicyclerower highwaysautostrad.
To zmienia styl życia, transportu
10:59
And this changeszmiany the way people liverelacja na żywo,
i czerpania radości z miasta.
11:03
moveruszaj się, enjoycieszyć się the cityMiasto.
Tu widać, jak przez ubogą dzielnicę
11:05
In this pictureobrazek, you see in one
of the very poorubogi neighborhoodsdzielnice,
prowadzi luksusowa droga pieszo-rowerowa,
11:08
we have a luxuryluksus pedestrianpieszy bicyclerower streetulica,
a samochody grzęzną w błocie.
11:11
and the carssamochody still in the mudbłoto.
Bardzo chciałbym utwardzić
tę drogę dla samochodów,
11:13
Of coursekurs, I would love to pavePave this streetulica for carssamochody.
ale od czegoś trzeba zacząć.
11:16
But what do we do first?
99% mieszkańców nie ma samochodów.
11:18
Ninety-nineDziewięćdziesiąt dziewięć percentprocent of the people
in those neighborhoodsdzielnice don't have carssamochody.
Chodzi o to, że podczas budowy miasta
11:21
But you see, when a cityMiasto is only beingistota createdstworzony,
łatwo jest włączyć taką infrastrukturę.
11:23
it's very easyłatwo to incorporatewłączenie
11:25
this kinduprzejmy of infrastructureinfrastruktura.
A miasto może się potem
wokół niej rozrastać.
11:28
Then the cityMiasto growsrośnie around it.
To oczywiście tylko rzut oka na coś,
11:30
And of coursekurs this is just a glimpsedojrzeć
co może być dużo lepsze,
11:33
of something whichktóry could be much better
jeśli tylko tak to stworzymy,
11:36
if we just createStwórz it,
i może zmienić nam życie.
11:38
and it changeszmiany the way of life.
Drugie rozwiązanie mobilności,
11:40
And the seconddruga ingredientskładnik,
whichktóry would solverozwiązać mobilityruchliwość,
tej bolączki trzeciego świata,
11:44
that very difficulttrudny challengewyzwanie in developingrozwijanie countrieskraje,
11:47
in a very low-costniska cena and simpleprosty way,
w sposób prosty i tani
11:50
would be to have hundredssetki of kilometerskilometrów
to setki kilometrów jezdni
11:54
of streetsulice only for busesautobusy,
tylko dla autobusów,
11:56
busesautobusy and bicyclesrowery and pedestrianspieszych.
autobusów, rowerów i pieszych.
To rozwiązanie jest tanie,
11:59
This would be, again, a very low-costniska cena solutionrozwiązanie
jeśli wdroży się je od samego początku.
12:03
if implementedwdrożony from the startpoczątek,
To tania, przyjemna komunikacja
12:05
lowNiska costkoszt, pleasantprzyjemne transittranzyt
z naturalnym oświetleniem.
12:07
with naturalnaturalny sunlightświatło słoneczne.
Jednak rzeczywistość
12:11
But unfortunatelyNiestety, realityrzeczywistość is not as good
nie dorównuje moim marzeniom.
12:16
as my dreamsmarzenia.
Prywatna własność gruntów
12:17
Because of privateprywatny propertynieruchomość of landwylądować
i ich wysokie ceny sprawiają,
12:21
and highwysoki landwylądować pricesceny,
że wszystkie miasta trzeciego świata
mają problem slumsów.
12:24
all developingrozwijanie countrykraj citiesmiasta
have a largeduży problemproblem of slumsslumsy.
W Kolumbii prawie połowę miejskich domów
12:27
In my countrykraj of ColombiaKolumbia, almostprawie halfpół the homesdomy
12:30
in citiesmiasta initiallypoczątkowo were illegalnielegalny developmentsrozwój sytuacji.
budowano z początku bezprawnie.
Oczywiście, w takim środowisku
12:35
And of coursekurs it's very difficulttrudny to have
trudno o komunikację zbiorową
albo rowerową.
12:38
massmasa transittranzyt or to use bicyclesrowery in suchtaki environmentsśrodowiska.
Ale nawet domy postawione zgodnie z prawem
12:42
But even legalprawny developmentsrozwój sytuacji
umieszczano w złych miejscach,
12:44
have alsorównież been locatedusytuowany in the wrongźle placesmiejsca,
bardzo daleko od centrów miast,
12:47
very fardaleko from the cityMiasto centerscentra
co uniemożliwia zapewnienie tam
12:50
where it's impossibleniemożliwy to providezapewniać
taniej i częstej komunikacji publicznej.
12:52
low-costniska cena, high-frequencywysokiej częstotliwości publicpubliczny transporttransport.
Jako Latynos, a Ameryka Łacińska
12:56
As a LatinŁaciński AmericanAmerykański, and LatinŁaciński AmericaAmeryka
to region o najmłodszej
strukturze organizacyjnej w świecie,
12:59
was the mostwiększość recentlyostatnio organizedzorganizowany regionregion in the worldświat,
zalecam, z szacunkiem, ale gorąco,
13:02
I would recommendpolecić, respectfullyz szacunkiem, passionatelyz pasją,
aby kraje jeszcze niezurbanizowane,
13:07
to those countrieskraje whichktóry are yetjeszcze to urbanizezurbanizować --
a Ameryka Łacińska z 40% w 1950 r.
13:11
LatinŁaciński AmericaAmeryka wentposzedł from 40 percentprocent urbanmiejski in 1950
skoczyła do 80% zurbanizowania w 2010,
13:16
to 80 percentprocent urbanmiejski in 2010 --
zalecam krajom azjatyckim i afrykańskim,
13:22
I would recommendpolecić AsianAzjatycki and AfricanAfrykańska countrieskraje
które jeszcze nie są zurbanizowane,
13:26
whichktóry are yetjeszcze to urbanizezurbanizować,
jak Indie, zurbanizowane tylko w 33%,
13:27
suchtaki as IndiaIndie whichktóry is only 33 percentprocent urbanmiejski now,
aby ich rządy wykupiły
wszystkie działki wokół miast.
13:32
that governmentsrządy should acquirenabyć
all landwylądować around citiesmiasta.
Miasta będą mogły rozrastać się prawidłowo
13:35
In this way, theirich citiesmiasta could growrosnąć in the right placesmiejsca
i mieć odpowiednie przestrzenie:
13:37
with the right spacesspacje, with the parksparków,
parki, pasy zieleni
i jezdnie dla autobusów.
13:39
with the greenwaysGreenways, with the buswaysprzewodów szynowych.
Miasta, które zbudujemy
13:42
The citiesmiasta we are going to buildbudować
w ciągu najbliższych 50 lat
13:44
over the nextNastępny 50 yearslat
będą w przyszłości decydować
o jakości życia,
13:46
will determineustalać qualityjakość of life and even happinessszczęście
a nawet szczęściu miliardów ludzi.
13:48
for billionsmiliardy of people towardsw kierunku the futureprzyszłość.
To wspaniała okazja dla liderów,
13:50
What a fantasticfantastyczny opportunityokazja for leadersprzywódcy
wielu młodych przyszłych liderów,
13:54
and manywiele youngmłody leadersprzywódcy to come,
szczególnie w krajach rozwijających się.
13:56
especiallyszczególnie in the developingrozwijanie countrieskraje.
Mogą zapewnić szczęśliwsze życie
13:58
They can createStwórz a much happierszczęśliwsi life
miliardom ludzi.
14:00
for billionsmiliardy towardsw kierunku the futureprzyszłość.
Jestem pełen optymistycznej pewności,
14:01
I am sure, I am optimisticoptymistyczny,
że stworzą miasta lepsze
14:03
that they will make citiesmiasta better
niż w naszych najśmielszych snach.
14:05
than our mostwiększość ambitiousambitny dreamsmarzenia.
(Oklaski)
14:08
(ApplauseAplauz)
Translated by Tomasz Swolany
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

About the speaker:

Enrique Peñalosa - Colombian politician, urban activist
Enrique Peñalosa is the mayor of Bogotá, Colombia. He advocates for sustainability and mobility in the cities of the future.

Why you should listen

Enrique Peñalosa sees urban transportation not as a matter of convenience and economics but as a matter of justice, of equality for every resident. In his own city of Bogotá, Colombia, where he served as mayor from 1998 to 2001 before being elected again in 2015, he proudly says that more than 350 km of protected bicycle ways have been created.

Peñalosa has worked as a consultant on urban strategy, advising officials in cities all over the world on how to build a sustainable cities that can not only survive but thrive in the future. He was president of the board of directors of the Institute for Transportation and Development Policy, an organization promoting sustainable and equitable transportation worldwide.

More profile about the speaker
Enrique Peñalosa | Speaker | TED.com