English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDCity2.0

Enrique Peñalosa: Why buses represent democracy in action

Енріке Пеньялоса: Чому автобуси - це демократія в дії

Filmed
Views 876,748

"Розвинене місто - це не те, де навіть бідняки їздять на авто, а те, де навіть багатії користуються громадським транспортом", - стверджує Енріке Пеньялоса. У своїй палкій промові колишній мер Боготи розповідає про тактику, до якої він удався, щоб змінити транспортну систему в столиці Колумбії ... і радить, як збудувати розумні міста майбутнього.

- Colombian politician, urban activist
Enrique Peñalosa is the mayor of Bogotá, Colombia. He advocates for sustainability and mobility in the cities of the future. Full bio

Mobility in developing world cities
Міська мобільність у розвиткових країнах -
00:12
is a very peculiar challenge,
це вкрай незвичайний виклик,
00:15
because different from health
бо він значно відрізняється від проблем у галузі охорони здоров'я,
00:17
or education or housing,
освіти чи житла.
00:19
it tends to get worse as societies become richer.
Що заможнішим стає суспільство, то гострішає проблема мобільності.
00:21
Clearly, a unsustainable model.
Звісно, що ця тенденція неприйнятна.
00:25
Mobility, as most other developing country problems,
Як і решта проблем розвиткових країн, мобільність
00:27
more than a matter of money or technology,
пов'язана не так із грошима чи технологіями,
00:32
is a matter of equality, equity.
як із нерівністю.
00:36
The great inequality in developing countries
Через глибоку нерівність у розвиткових країнах
00:41
makes it difficult to see, for example,
ми не відразу розуміємо, що
00:44
that in terms of transport,
місто з розвиненою
00:48
an advanced city is not one
транспортною системою -
00:50
where even the poor use cars,
це не те, де навіть бідняки їздять на машинах,
00:52
but rather one where even the rich
а те, де навіть багатії
00:54
use public transport.
користуються громадським транспортом.
00:56
Or bicycles: For example, in Amsterdam,
Або велосипедами: до прикладу, в Амстердамі
00:58
more than 30 percent of the population
понад 30 відсотків населення
01:02
uses bicycles,
їздить на велосипеді,
01:04
despite the fact that the Netherlands has
попри те, що у Нідерландах
01:05
a higher income per capita than the United States.
рівень доходу на душу населення вищий, ніж у Сполучених Штатах Америки.
01:07
There is a conflict in developing world cities
У розвиткових країнах міста
01:11
for money, for government investment.
борються за гроші, за державні дотації.
01:15
If more money is invested in highways,
Що більше грошей вкладають у дороги,
01:18
of course there is less money for housing,
то менше коштів спрямовують на житлове господарство,
01:20
for schools, for hospitals,
школи чи шпиталі.
01:22
and also there is a conflict for space.
Ведеться боротьба за простір.
01:25
There is a conflict for space between
Боротьба між тими,
01:29
those with cars and those without them.
хто має автівку, і тими, хто її не має.
01:31
Most of us accept today
Нині більшість із нас погоджуються,
01:34
that private property and a market economy
що приватна власність і ринкова економіка -
01:35
is the best way to manage
most of society's resources.
це найліпший спосіб управляти суспільними ресурсами.
01:38
However, there is a problem with that,
Утім є одна проблема:
01:41
that market economy needs
щоб існувала ринкова економіка,
01:44
inequality of income in order to work.
доходи мусять бути нерівні.
01:46
Some people must make more money,
Одні люди мусять заробляти більше,
01:49
some others less.
інші - менше.
01:51
Some companies succeed. Others fail.
Одні компанії мають успіх. Інші зазнають невдачі.
01:52
Then what kind of equality
Тож на яку рівність
01:55
can we hope for today
ми можемо сподіватися
01:57
with a market economy?
в умовах ринкової економіки?
01:58
I would propose two kinds
Гадаю, на два види рівності,
02:00
which both have much to do with cities.
коли йдеться про міста.
02:02
The first one is equality of quality of life,
По-перше, це рівність якості життя,
02:04
especially for children,
особливо дітей.
02:08
that all children should have,
Усі діти мусять мати рівний доступ
02:09
beyond the obvious health and education,
до послуг у галузі охорони здоров'я, освіти,
02:11
access to green spaces, to sports facilities,
зелених зон, спортивних закладів,
02:14
to swimming pools, to music lessons.
басейнів та уроків музики.
02:18
And the second kind of equality
А другий вид рівності -
02:21
is one which we could call "democratic equality."
це так звана демократична рівність.
02:23
The first article in every constitution states
У будь-якій конституції перша стаття декларує,
02:28
that all citizens are equal before the law.
що усі громадяни рівні перед законом.
02:31
That is not just poetry.
Це не просто гарні слова,
02:34
It's a very powerful principle.
а дуже дієва засада.
02:36
For example, if that is true,
До прикладу, якби так справді було,
02:39
a bus with 80 passengers
то автобус із 80 пасажирами
02:41
has a right to 80 times more road space
мав би право на 80 разів більше дорожнього простору,
02:43
than a car with one.
ніж авто з одним пасажиром.
02:46
We have been so used to inequality, sometimes,
Та ми вже так звикли до нерівності,
02:49
that it's before our noses and we do not see it.
що не помічаємо її у себе під носом.
02:53
Less than 100 years ago,
Ще якихось 100 років тому
02:57
women could not vote,
жінки не мали права голосу,
02:59
and it seemed normal,
і це здавалося нормальним,
03:00
in the same way that it seems normal today
так само як нині ми не дивуємося,
03:03
to see a bus in traffic.
коли бачимо у заторі автобус.
03:06
In fact, when I became mayor,
Коли я став мером,
03:09
applying that democratic principle
ми вирішили застосувати демократичний принцип,
03:12
that public good prevails over private interest,
згідно з яким інтереси громади важливіші за приватні інтереси,
03:15
that a bus with 100 people
тобто автобус із сотнею пасажирів
03:18
has a right to 100 times
more road space than a car,
має право на 100 разів більше дорожнього простору, ніж автівка.
03:21
we implemented a mass transit system
Ми запровадили систему громадського транспорту,
03:23
based on buses in exclusive lanes.
виділивши для автобусів окрему смугу.
03:26
We called it TransMilenio,
in order to make buses sexier.
І назвали цю систему привабливо - ТрансМіленіо.
03:29
And one thing is that it is also a very beautiful
democratic symbol, because as buses zoom by,
Вона стала чудовим символом демократії:
03:33
expensive cars stuck in traffic,
повз дорогі авто, що застрягли в заторі, мчать автобуси.
03:41
it clearly is almost a picture of democracy at work.
Ось вам приклад, як працює демократія.
03:45
In fact, it's not just a matter of equity.
Та йдеться не тільки про рівність.
03:51
It doesn't take Ph.D.'s.
Щоб дійти до такого рішення, не треба бути професором.
03:55
A committee of 12-year-old children
Створіть комісію із 12-річних дітей,
03:57
would find out in 20 minutes
і вони за 20 хвилин зроблять висновок,
03:59
that the most efficient way to use scarce road space
що коли бракує дорожнього простору,
04:01
is with exclusive lanes for buses.
найдоцільніше - створити виділені смуги для автобусів.
04:05
In fact, buses are not sexy,
Автобуси не дуже привабливі,
04:08
but they are the only possible means
але це єдиний спосіб
04:12
to bring mass transit to all areas
поширити систему громадського транспорту на всі
04:15
of fast growing developing cities.
райони міст, що невпинно ростуть.
04:18
They also have great capacity.
Крім того, автобуси дуже місткі.
04:22
For example, this system in Guangzhou
Скажімо, ця система в Ґуанджоу
04:24
is moving more passengers our direction
перевозить більше пасажирів у одному напрямі,
04:27
than all subway lines in China,
ніж усі лінії метро в Китаї,
04:30
except for one line in Beijing,
окрім однієї гілки в Пекіні.
04:32
at a fraction of the cost.
І коштує у десятки разів менше.
04:35
We fought not just for space for buses,
Ми боролися не тільки за простір для автобусів,
04:37
but we fought for space for people,
а й за простір для людей.
04:41
and that was even more difficult.
А це було ще складніше.
04:44
Cities are human habitats,
Міста - це середовища існування людей,
04:48
and we humans are pedestrians.
а ми, люди, є пішоходами.
04:50
Just as fish need to swim or birds need to fly
Риба плаває, пташки - літають,
04:54
or deer need to run, we need to walk.
олені - бігають, а ми - ходимо пішки.
04:57
There is a really enormous conflict,
Коли йдеться про міста в розвиткових країнах,
05:00
when we are talking about developing country cities,
між пішоходами та автівками
05:03
between pedestrians and cars.
триває справжня війна.
05:06
Here, what you see is a picture that shows
Ця світлина зображає
05:09
insufficient democracy.
слабку демократію.
05:12
What this shows is that people who walk
Люди, які йдуть пішки,
05:14
are third-class citizens
є громадянами третього сорту,
05:17
while those who go in cars
тоді як ті, хто їде в авто,
05:18
are first-class citizens.
належать до суспільної верхівки.
05:20
In terms of transport infrastructure,
У галузі транспортної інфраструктури
05:21
what really makes a difference
розвинені міста відрізняються
05:24
between advanced and backward cities
від відсталих не тим,
05:25
is not highways or subways
що мають автомагістралі чи метро.
05:28
but quality sidewalks.
Вони мають якісні хідники.
05:30
Here they made a flyover, probably very useless,
Тут навіщось збудували естакаду,
05:32
and they forgot to make a sidewalk.
але забули зробити хідник.
05:35
This is prevailing all over the world.
І так у всьому світі.
05:39
Not even schoolchildren
are more important than cars.
Автівки мають перевагу навіть перед школярами.
05:41
In my city of Bogotá,
Я мешкаю у Боготі,
05:45
we fought a very difficult battle
де нам довелося неабияк повоювати,
05:47
in order to take space from cars,
щоб відібрати простір у автівок,
05:50
which had been parking on sidewalks for decades,
які десятиліттями паркувалися на хідниках,
05:53
in order to make space for people that should reflect
і звільнити місце для людей,
05:56
dignity of human beings,
які мають право на гідність,
05:59
and to make space for protected bikeways.
а також для захищених велодоріжок.
06:01
First of all, I had black hair before that.
Саме тоді я й посивів.
06:04
(Laughter)
(Сміх)
06:06
And I was almost impeached in the process.
Мене ледь було не скинули з посади.
06:08
It is a very difficult battle.
То був запеклий бій.
06:12
However, it was possible, finally,
Однак урешті-решт,
06:14
after very difficult battles, to make a city
після виснажливої боротьби ми створили місто,
06:17
that would reflect some respect for human dignity,
де поважають людську гідність,
06:20
that would show that those who walk are equally
де пішоходи на рівних
06:23
important to those who have cars.
із власниками авто.
06:25
Indeed, a very important ideological
and political issue anywhere
Усі міста стикаються з ключовою ідеологічною та політичною проблемою:
06:27
is how to distribute that most valuable resource
як розподілити найцінніший міський ресурс,
06:31
of a city, which is road space.
тобто дорожній простір?
06:34
A city could find oil or diamonds underground
Навіть якби під землею знайшли нафту чи діаманти,
06:37
and it would not be so valuable as road space.
вони мали б меншу цінність, ніж дорожній простір.
06:39
How to distribute it between pedestrians,
Як розподілити його між пішоходами,
06:41
bicycles, public transport and cars?
велосипедами, громадським транспортом і автівками?
06:45
This is not a technological issue,
Це не складно з технічної точки зору.
06:48
and we should remember that in no constitution
До того ж, розподіляючи цей ресурс,
06:51
parking is a constitutional right
ми мусимо пам'ятати, що жодна конституція
06:54
when we make that distribution.
не закріплює права на паркування.
06:56
We also built, and this was 15 years ago,
15 років тому,
06:59
before there were bikeways in New York
коли велодоріжок не було навіть у Нью-Йорку,
07:02
or in Paris or in London,
Парижі чи Лондоні,
07:04
it was a very difficult battle as well,
ми збудували понад 350 кілометрів захищених велосмуг,
07:06
more than 350 kilometers of protected bicycle ways.
а це було ой як непросто.
07:08
I don't think protected bicycle ways
Згоден - захищені велосмуги
07:13
are a cute architectural feature.
не надто прикрашають місто.
07:15
They are a right, just as sidewalks are,
Але це наше право, так само як хідники.
07:18
unless we believe that only those
Хіба що ми вважаємо, що тільки ті,
07:21
with access to a motor vehicle
хто має доступ до автівки,
07:23
have a right to safe mobility,
мають право на безпечне пересування містом,
07:25
without the risk of getting killed.
без ризику загинути на дорозі.
07:27
And just as busways are,
Як і виділені автобусні смуги,
07:29
protected bikeways also are
захищені велосмуги -
07:33
a powerful symbol of democracy,
це яскравий символ демократії,
07:35
because they show that a citizen on a $30 bicycle
адже вони свідчать про те, що громадянин на ровері за 30 доларів
07:37
is equally important
нічим не гірший
07:41
to one in a $30,000 car.
за власника авто за 30 000 доларів.
07:43
And we are living in a unique moment in history.
Ми переживаємо унікальний історичний момент.
07:47
In the next 50 years, more than half of those cities
Упродовж наступних 50 років збудують
07:51
which will exist in the year 2060 will be built.
половину міст, які існуватимуть 2060 року.
07:55
In many developing country cities,
У багатьох містах у розвиткових країнах
08:00
more than 80 and 90 percent
понад 80-90 відсотків
08:02
of the city which will exist in 2060
міського простору, що існуватиме 2060 року,
08:04
will be built over the next four or five decades.
збудують за наступні чотири-п'ять десятиліть.
08:09
But this is not just a matter
for developing country cities.
Однак це стосується не тільки міст у розвиткових країнах.
08:11
In the United States, for example,
До прикладу, у Сполучених Штатах Америки
08:14
more than 70 million new homes
за наступні 40-50 років збудують
08:16
must be built over the next 40 or 50 years.
понад 70 мільйонів нових осель.
08:19
That's more than all the homes that today exist
Це більше за кількість нинішніх осель
08:22
in Britain, France and Canada put together.
у Британії, Франції та Канаді разом узятих.
08:25
And I believe that our cities today
На мою думку, сучасні міста
08:29
have severe flaws,
мають серйозні вади.
08:33
and that different, better ones could be built.
Ми можемо збудувати щось інше, ліпше.
08:35
What is wrong with our cities today?
Що ж не так із нинішніми містами?
08:38
Well, for example, if we tell any three-year-old child
Ну от, наприклад, гукніть будь-якій трирічній дитині,
08:41
who is barely learning to speak
яка тільки вчиться говорити
08:45
in any city in the world today,
і мешкає у будь-якому місті на планеті:
08:47
"Watch out, a car,"
"Обережно, машина!"
08:48
the child will jump in fright,
Дитина відразу ж злякано відскочить убік,
08:50
and with a very good reason, because there are
і це не дивно, адже
08:52
more than 10,000 children who are killed
щороку в світі понад 10 000 дітей
08:54
by cars every year in the world.
гине під колесами авто.
08:57
We have had cities for 8,000 years,
Міста існують вже 8 000 років,
09:00
and children could walk out of home and play.
і діти завжди могли вийти надвір і бавитися.
09:03
In fact, only very recently,
Та ще зовсім недавно,
09:07
towards 1900, there were no cars.
близько 1900 року, машин не було.
09:09
Cars have been here for really
less than 100 years.
Автівки з'явилися менш ніж сто років тому.
09:11
They completely changed cities.
Вони змінили міста до невпізнання.
09:15
In 1900, for example,
До прикладу, 1900 року
09:18
nobody was killed by cars in the United States.
у Сполучених Штатах ніхто не загинув під колесами авто.
09:20
Only 20 years later,
Минуло якихось 20 років,
09:24
between 1920 and 1930,
і від 1920 до 1930 року
09:26
almost 200,000 people
майже 200 000 людей
09:29
were killed by cars in the United States.
у США загинули в ДТП.
09:32
Only in 1925, almost 7,000 children
Одного тільки 1925 року майже 7 000 дітей
09:34
were killed by cars in the United States.
у Сполучених Штатах загинули на дорозі.
09:38
So we could make different cities,
Тому ми могли б будувати інші міста.
09:42
cities that will give more priority to human beings
Міста, що ставитимуть на перше місце людей,
09:46
than to cars, that will give more public space
а не авто; що даватимуть більше громадського простору
09:49
to human beings than to cars,
людям, а не машинам,
09:51
cities which show great respect
що шануватимуть
09:53
for those most vulnerable citizens,
найвразливіші верстви населення -
09:56
such as children or the elderly.
дітей і людей поважного віку.
09:58
I will propose to you a couple of ingredients
Запропоную вам кілька способів
10:00
which I think would make cities much better,
суттєво поліпшити наші міста.
10:04
and it would be very simple to implement them
Їх дуже легко здійснити
10:07
in the new cities which are only being created.
у нових містах, що їх тільки-но будують.
10:10
Hundreds of kilometers of greenways
Сотні кілометрів зелених вулиць,
10:13
criss-crossing cities in all directions.
що перетинають міста в усіх напрямках.
10:16
Children will walk out of homes into safe spaces.
Діти виходять з дому і потрапляють у безпечний простір.
10:19
They could go for dozens of kilometers safely
Вони мандрують десятки кілометрів у цілковитій безпеці
10:22
without any risk in wonderful greenways,
чудовими зеленими вулицями,
10:25
sort of bicycle highways,
магістралями для велосипедів.
10:28
and I would invite you to imagine the following:
Уявіть собі місто,
10:30
a city in which every other street would be
де на кожній другій вулиці
10:33
a street only for pedestrians and bicycles.
пересуватимуться лише пішоходи і велосипедисти.
10:36
In new cities which are going to be built,
У нових містах, що їх от-от збудують,
10:41
this would not be particularly difficult.
це не буде надто складно зробити.
10:44
When I was mayor of Bogotá,
Коли я був мером Боготи,
10:46
in only three years, we were able to create
за якихось три роки ми створили
10:50
70 kilometers,
70 кілометрів велосипедних магістралей -
10:52
in one of the most dense cities in the world,
і то в одному з найбільш густонаселених
10:54
of these bicycle highways.
міст світу.
10:57
And this changes the way people live,
Тепер люди пересуваються міським простором
10:59
move, enjoy the city.
по-іншому, насолоджуючись життям у місті.
11:03
In this picture, you see in one
of the very poor neighborhoods,
На цій світлині - один із найбідніших районів.
11:05
we have a luxury pedestrian bicycle street,
Однак там є розкішна велосмуга,
11:08
and the cars still in the mud.
а машини досі стоять у болоті.
11:11
Of course, I would love to pave this street for cars.
Звісно, що я б залюбки заасфальтував цю вулицю для авто.
11:13
But what do we do first?
Але що важливіше?
11:16
Ninety-nine percent of the people
in those neighborhoods don't have cars.
99 відсотків мешканців цього району не мають авто.
11:18
But you see, when a city is only being created,
Коли місто тільки будується,
11:21
it's very easy to incorporate
подбати про таку інфраструктуру
11:23
this kind of infrastructure.
дуже просто.
11:25
Then the city grows around it.
Тоді решта будівель виростає довкола неї.
11:28
And of course this is just a glimpse
Звісно, що це тільки дещиця з того,
11:30
of something which could be much better
що поліпшить наші міста,
11:33
if we just create it,
варто тільки про це подбати.
11:36
and it changes the way of life.
Змінить наш спосіб життя.
11:38
And the second ingredient,
which would solve mobility,
А друга річ, яка допоможе подолати проблему мобільності -
11:40
that very difficult challenge in developing countries,
дуже непростий виклик для розвиткових країн -
11:44
in a very low-cost and simple way,
це вкрай дешевий і простий засіб:
11:47
would be to have hundreds of kilometers
виділити сотні кілометрів
11:50
of streets only for buses,
вулиць тільки для автобусів,
11:54
buses and bicycles and pedestrians.
автобусів, велосипедів і пішоходів.
11:56
This would be, again, a very low-cost solution
Це рішення коштуватиме вам копійки,
11:59
if implemented from the start,
якщо ви впровадите його від самого початку.
12:03
low cost, pleasant transit
Дешевий, комфортний громадський транспорт
12:05
with natural sunlight.
із природним освітленням.
12:07
But unfortunately, reality is not as good
Та, на жаль, реальність виглядає
12:11
as my dreams.
зовсім інакше, ніж я собі вимріяв.
12:16
Because of private property of land
Через приватну власність на землю
12:17
and high land prices,
і високі ціни на земельні ділянки
12:21
all developing country cities
have a large problem of slums.
усі міста в розвиткових країнах мають величезний клопіт - нетрі.
12:24
In my country of Colombia, almost half the homes
У моїй рідній Колумбії майже половину
12:27
in cities initially were illegal developments.
міських осель збудували незаконно.
12:30
And of course it's very difficult to have
Звичайно, що в такому середовищі
12:35
mass transit or to use bicycles in such environments.
дуже важко запровадити систему громадського транспорту чи їздити на велосипеді.
12:38
But even legal developments
Та навіть законні забудови
12:42
have also been located in the wrong places,
розташовані у невдалих місцях,
12:44
very far from the city centers
дуже далеко від середмістя.
12:47
where it's impossible to provide
Туди неможливо прокласти маршрути
12:50
low-cost, high-frequency public transport.
дешевого громадського транспорту.
12:52
As a Latin American, and Latin America
Як південноамериканець - а Південна Америка
12:56
was the most recently organized region in the world,
була забудована найпізніше з усіх регіонів на світі -
12:59
I would recommend, respectfully, passionately,
я хочу звернутися з палким і сповненим поваги закликом
13:02
to those countries which are yet to urbanize --
до тих країн, що от-от переживуть урбанізацію.
13:07
Latin America went from 40 percent urban in 1950
1950 року 40 відсотків населення Південної Америки мешкали у містах,
13:11
to 80 percent urban in 2010 --
а 2010 - 80 відсотків.
13:16
I would recommend Asian and African countries
Я раджу азійським і африканським країнам,
13:22
which are yet to urbanize,
які незабаром переживатимуть урбанізацію,
13:26
such as India which is only 33 percent urban now,
зокрема Індії, де тільки 33 відсотки населення проживає у містах,
13:27
that governments should acquire
all land around cities.
щоб влада викупила землю довкола міст.
13:32
In this way, their cities could grow in the right places
Тоді їхні міста розвиватимуться там, де треба,
13:35
with the right spaces, with the parks,
матимуть необхідний простір, парки,
13:37
with the greenways, with the busways.
зелені вулиці, виділені автобусні смуги.
13:39
The cities we are going to build
Від міст, що їх ми збудуємо
13:42
over the next 50 years
за наступні 50 років,
13:44
will determine quality of life and even happiness
залежить якість життя, ба навіть щастя,
13:46
for billions of people towards the future.
мільярдів людей.
13:48
What a fantastic opportunity for leaders
Яка чудова нагода для нинішніх
13:50
and many young leaders to come,
і прийдешніх лідерів,
13:54
especially in the developing countries.
особливо у розвиткових країнах!
13:56
They can create a much happier life
Вони мають нагоду забезпечити
13:58
for billions towards the future.
щасливе життя мільйонам людей.
14:00
I am sure, I am optimistic,
Я оптиміст і тому певен,
14:01
that they will make cities better
що вони створять такі міста,
14:03
than our most ambitious dreams.
які перевершать наші найсміливіші мрії.
14:05
(Applause)
(Оплески)
14:08
Translated by Hanna Leliv
Reviewed by Khrystyna Romashko

▲Back to top

About the speaker:

Enrique Peñalosa - Colombian politician, urban activist
Enrique Peñalosa is the mayor of Bogotá, Colombia. He advocates for sustainability and mobility in the cities of the future.

Why you should listen

Enrique Peñalosa sees urban transportation not as a matter of convenience and economics but as a matter of justice, of equality for every resident. In his own city of Bogotá, Colombia, where he served as mayor from 1998 to 2001 before being elected again in 2015, he proudly says that more than 350 km of protected bicycle ways have been created.

Peñalosa has worked as a consultant on urban strategy, advising officials in cities all over the world on how to build a sustainable cities that can not only survive but thrive in the future. He was president of the board of directors of the Institute for Transportation and Development Policy, an organization promoting sustainable and equitable transportation worldwide.

More profile about the speaker
Enrique Peñalosa | Speaker | TED.com