ABOUT THE SPEAKER
Elizabeth Blackburn - Molecular biologist
Elizabeth Blackburn won a Nobel Prize for her pioneering work on telomeres and telomerase, which may play central roles in how we age. She is president of the Salk Institute and author of the New York Times Best Seller, "The Telomere Effect."

Why you should listen

Dr. Blackburn is the president of the Salk Institute and a pioneering molecular biologist. She received the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2009 for discovering the molecular nature of telomeres, the ends of chromosomes that serve as protective caps essential for preserving genetic information, and for co-discovering telomerase, an enzyme that maintains telomere ends. Both telomeres and telomerase are thought to play central roles in aging and diseases such as cancer, and her work helped launch entire new fields of research in these areas.

In addition to the Nobel Prize, Blackburn has received nearly every major scientific award including the Lasker, Gruber, and Gairdner prizes. She has served as president of the American Association of Cancer Research and the American Society for Cell Biology, and on editorial boards of scientific journals including Cell and Science. She coauthored the best-selling book The Telomere Effect: A Revolutionary Approach to Living Younger, Healthier, Longer.

More profile about the speaker
Elizabeth Blackburn | Speaker | TED.com
TED2017

Elizabeth Blackburn: The science of cells that never get old

Elizabeth Blackburn: La ciència de les cèl.lules que mai moren

Filmed:
1,957,519 views

Què fa que el nostre cos envelleixi... la pell s'arrugui, el cabell es torni blanc o el sistema inmunitari es debiliti? La biòloga Elizabeth Blackburn gaudeix d'un Premi Nobel pel seu treball, on ha trobat la resposta amb el descobriment de la telomerasa: un enzim que fa de topall al final dels cromosomes, que es trenquen quan les cèl.lules es divideixen. Apren més sobre la investigació revolucionària de Blackburn, i també com podríem tenim més control sobre el nostre envelliment del que ens pensem.
- Molecular biologist
Elizabeth Blackburn won a Nobel Prize for her pioneering work on telomeres and telomerase, which may play central roles in how we age. She is president of the Salk Institute and author of the New York Times Best Seller, "The Telomere Effect." Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
Where does the endfinal begincomençar?
0
1484
1932
A on comença el final?
00:15
Well, for me, it all beganva començar
with this little fellowcompany.
1
3440
3240
Per a mi tot comença
amb aquest petit amiguet.
00:20
This adorableadorable organismorganisme --
2
8240
1416
Aquest adorable organisme,
00:21
well, I think it's adorableadorable --
3
9680
1456
al menys ho és per a mi,
00:23
is calledanomenat TetrahymenaTetrahymena
and it's a single-celledunicel·lulars creaturecriatura.
4
11160
4016
es diu Tetrahymena
i és un organisme unicel·lular
00:27
It's alsotambé been knownconegut as pondestany scumescòria.
5
15200
1896
també conegut com a alga.
00:29
So that's right, my careercarrera
startedva començar with pondestany scumescòria.
6
17120
3720
Doncs sí, la meva carrera
comença amb les algues.
00:33
Now, it was no surprisesorpresa
I becamees va convertir a scientistcientífic.
7
21680
3056
No és sorprenent
que sigui científica.
00:36
GrowingCreixent up farlluny away from here,
8
24760
2096
Vaig crèixer lluny d'aquí,
00:38
as a little girlnoia I was deadlymortal curiouscuriós
9
26880
2896
i de petita, era ben curiosa
00:41
about everything aliveviu.
10
29800
1976
amb tot el que era viu.
00:43
I used to pickcollir up lethallylethally poisonousverinós
stingingcoïssor jellyfishmeduses and singcantar to them.
11
31800
4640
Acostumava recollir grumers
verinosos i a cantar-los.
00:49
And so startingcomençant my careercarrera,
12
37800
2816
En començar la meva carrera
00:52
I was deadlymortal curiouscuriós
about fundamentalfonamental mysteriesmisteris
13
40640
3376
tenia molt d'interès
en misteris fonamentals
00:56
of the mostla majoria basicbàsic buildingedifici blocksblocs of life,
14
44040
3336
dels aspectes més bàsics de la vida,
00:59
and I was fortunatesort to liveen directe in a societysocietat
where that curiositycuriositat was valuedvalorat.
15
47400
5696
i vaig tenir sort de viure en una societat
on la curiositat era valorada.
01:05
Now, for me, this little
pondestany scumescòria crittercriatura TetrahymenaTetrahymena
16
53120
2576
Per mi, la petita alga Tetrahymena
fou una manera excel·lent
d'estudiar el misteri fonamental
01:07
was a great way to studyestudiar
the fundamentalfonamental mysterymisteri
17
55720
2296
01:10
I was mostla majoria curiouscuriós about:
18
58040
2056
que més m'encuriosia:
01:12
those bundlesfarcells of DNAL'ADN
in our cellscèl · lules calledanomenat chromosomescromosomes.
19
60120
4375
els conglomerats d'ADN de les
cèl·lules anomenats cromosomes.
01:16
And it was because I was curiouscuriós
about the very endsacaba of chromosomescromosomes,
20
64519
6417
Perquè m'intrigaven
els extrems dels cromosomes,
01:22
knownconegut as telomerestelòmers.
21
70960
2016
coneguts com a telòmers.
01:25
Now, when I startedva començar my questrecerca,
22
73000
2696
Quan vaig començar a investigar,
01:27
all we knewsabia was that they helpedajudat
protectprotegir the endsacaba of chromosomescromosomes.
23
75720
3896
només sabíem que els telòmers
protegeixen els extrems dels cromosomes.
Que era important
en la divisió cel·lular.
01:31
It was importantimportant when cellscèl · lules dividedividir.
24
79640
1696
01:33
It was really importantimportant,
25
81360
1376
Molt important.
01:34
but I wanted to find out
what telomerestelòmers consistedva consistir en of,
26
82760
4096
Però jo volia saber
què formen els telòmers,
01:38
and for that, I needednecessari a lot of them.
27
86880
2776
i, per això, en necessitava molts.
01:41
And it so happenspassa
that cutevalent little TetrahymenaTetrahymena
28
89680
2576
Així doncs, aquesta petita
i adorable Tetrahymena
01:44
has a lot of shortcurt linearlineal chromosomescromosomes,
29
92280
3016
està formada
per molts cromosomes curts lineals,
01:47
around 20,000,
30
95320
1616
uns 20.000,
01:48
so lots of telomerestelòmers.
31
96960
1360
moltíssims telòmers.
01:51
And I discovereddescobert that telomerestelòmers
consistedva consistir en of specialespecial segmentssegments de
32
99200
4696
Vaig descobrir que aquests telòmers
estan formats per segments especials
01:55
of noncodingno codificant DNAL'ADN right
at the very endsacaba of chromosomescromosomes.
33
103920
3696
d'ADN no codificat
just al final dels cromosomes.
01:59
But here'sheus aquí a problemproblema.
34
107640
2176
Però sorgeix un problema.
02:01
Now, we all startcomençar life as a singlesolter cellcel·la.
35
109840
2816
Tots començem a viure
com un organisme unicel·lular.
02:04
It multiplesmúltiples to two.
Two becomeses converteix fourquatre. FourQuatre becomeses converteix eightvuit,
36
112680
2736
Es multiplica per dos.
De dos a quatre, de quatre a vuit,
02:07
and on and on to formforma
the 200 millionmilions billionmil milions cellscèl · lules
37
115440
3216
i així fins arribar
als 200 bilions de cèl·lules
02:10
that make up our adultadult bodycos.
38
118680
1640
que constitueixen el nostre cos.
02:12
And some of those cellscèl · lules
have to dividedividir thousandsmilers of timestemps.
39
120960
3880
I algunes d'aquestes cèl·lules
es divideixen milers de vegades.
02:17
In factfet, even as I standestand here before you,
40
125640
2856
De fet, encara que sóc aquí amb vosaltres
02:20
all throughouttot my bodycos,
cellscèl · lules are furiouslyamb fúria replenishingreposició
41
128520
3096
per tot el meu cos, es generen
cèl·lules frenèticament
02:23
to, well, keep me
standingdempeus here before you.
42
131640
2520
per poder seguir aquí amb vosaltres.
02:27
So everycada time a cellcel·la divideses divideix,
all of its DNAL'ADN has to be copiedcopiat,
43
135040
4456
Cada cop que una cèl·lula es divideix,
es copia el seu ADN,
02:31
all of the codingcodificació DNAL'ADN
insidedins of those chromosomescromosomes,
44
139520
2616
tot l'ADN codificat
dins dels cromosomes,
02:34
because that carriesporta
the vitalvital operatingfuncionant instructionsinstruccions
45
142160
4536
perquè porta
les instruccions de les funcions vitals
02:38
that keep our cellscèl · lules in good workingtreball orderordre,
46
146720
3016
que fan que funcionin
les nostres cèl·lules,
02:41
so my heartcor cellscèl · lules can keep a steadyconstant beatbatre,
47
149760
4656
les meves cèl·lules cardíaques
poden seguir un batec constant,
02:46
whichquin I assureassegureu-vos you
they're not doing right now,
48
154440
2216
us asseguro que no ho están fent
ara mateix,
02:48
and my immuneimmune cellscèl · lules
49
156680
2896
i les cèl·lules inmunitàries
02:51
can fightlluitar off bacteriabacteris and virusesvirus,
50
159600
4896
poden combatre bacteris i virus,
02:56
and our braincervell cellscèl · lules
can saveguardar the memorymemòria of our first kissbesar
51
164520
4856
i les cèl·lules cerebrals poden
guardar la memòria del primer petó.
03:01
and keep on learningaprenentatge throughouttot life.
52
169400
2480
i seguir aprenent al llarg de la vida.
03:04
But there is a glitchfalla
in the way DNAL'ADN is copiedcopiat.
53
172520
4816
Però quan l'ADN es copia,
sorgeix un problema.
03:09
It is just one of those factsfets of life.
54
177360
2856
És una de les coses de la vida.
03:12
EveryCada time the cellcel·la divideses divideix
and the DNAL'ADN is copiedcopiat,
55
180240
3376
Cada cop que la cèl·lula
es divideix i l'ADN es copia,
03:15
some of that DNAL'ADN from the endsacaba
getses posa wornusats down and shortenedescurça,
56
183640
4016
part del final d'aquest ADN,
es desgasta i s'escurça,
03:19
some of that telomeretelòmers DNAL'ADN.
57
187680
2296
part d'aquest telòmer de l'ADN.
03:22
And think about it
58
190000
2176
Imaginem-nos-ho
03:24
like the protectiveprotector capsgorres
at the endsacaba of your shoelacecordó.
59
192200
3456
com els caputxons del final
dels cordons de les sabates.
03:27
And those keep the shoelacecordó,
or the chromosomecromosoma, from frayings'esfilagarsi,
60
195680
5536
Fan que els cordons,
o el cromosomes, no es desfilin
03:33
and when that tippunta
getses posa too shortcurt, it fallscau off,
61
201240
5336
i quan la punta s'escurça massa, cau
03:38
and that wornusats down telomeretelòmers
sendsenvia a signalsenyal to the cellscèl · lules.
62
206600
3680
i el telòmer que s'ha desgastat,
envia una senyal a les cèl·lules.
03:43
"The DNAL'ADN is no longermés llarg beingser protectedprotegit."
63
211520
2016
'L'ADN ja no està protegit'.
03:45
It sendsenvia a signalsenyal. Time to diemorir.
64
213560
2016
Li envia un senyal. Hora de morir.
03:47
So, endfinal of storyhistòria.
65
215600
1456
Així acaba la historia.
03:49
Well, sorry, not so fastràpid.
66
217080
2880
Bé, perdó, no tan ràpid.
03:53
It can't be the endfinal of the storyhistòria,
67
221120
1616
No pot ser el final de la història
03:54
because life hasn'tno ho ha fet diedva morir
off the facecara of the earthterra.
68
222760
2496
perquè la vida
no s'ha extinguit de la terra.
03:57
So I was curiouscuriós:
69
225280
2616
Per això tenia curiositat:
03:59
if suchtal weardesgast and tearllàgrima is inevitableinevitable,
70
227920
2096
si tal deterioració i divisó
és inevitable,
04:02
how on earthterra does MotherMare NatureNatura make sure
71
230040
3216
com pot assegurar la mare naturalesa
04:05
we can keep our chromosomescromosomes intactintacta?
72
233280
2440
que mantenim els cromosomes intactes?
04:08
Now, rememberrecorda that little
pondestany scumescòria crittercriatura TetrahymenaTetrahymena?
73
236600
2640
Ara, recordeu la petita alga Tetrahymena?
04:13
The craziestmés boig thing was,
TetrahymenaTetrahymena cellscèl · lules never got oldvell and diedva morir.
74
241080
4560
El més sorprenent era que
les cèl·lules mai envellien ni morien.
04:18
TheirSeva telomerestelòmers weren'tno ho eren shorteningescurçament
as time marchedva marxar on.
75
246600
4800
Passava el temps i els telòmers
no s'escurçaven.
Fins i tot a vegades es feien més llargs.
04:25
SometimesVegades they even got longermés llarg.
76
253320
1776
04:27
Something elsealtra cosa was at work,
77
255120
1896
Aquí passava una altra cosa
04:29
and believe me, that something
was not in any textbookllibre de text.
78
257040
2960
i creieu-me, una cosa
que no sortia en els llibres de text.
04:32
So workingtreball in my lablaboratori with
my extraordinaryextraordinari studentestudiant CarolCarol GreiderGreider. --
79
260680
3256
Treballant al laboratori
amb la meva fabulosa alumne Carol Greider
04:35
and CarolCarol and I sharedcompartit
the NobelNobel PrizePremi for this work --
80
263960
2600
amb qui comparteixo el Premi Nobel
per aquest treball,
04:39
we beganva començar runningcorrent experimentsexperiments
81
267400
1960
vam començar a fer experiments
04:42
and we discovereddescobert
cellscèl · lules do have something elsealtra cosa.
82
270200
3000
i descobrírem que les cèl·lules
tenen alguna cosa més.
04:45
It was a previouslyprèviament undreamed-ofcreatives enzymeenzim
83
273960
2976
Era un enzim prodigiós, desconegut,
04:48
that could replenishreposar,
make longermés llarg, telomerestelòmers,
84
276960
3536
que podia regenerar i allargar
els telòmers,
04:52
and we namednomenat it telomerasetelomerasa.
85
280520
2800
i l'anomenarem telomerasa.
04:55
And when we removedeliminat
our pondestany scum'sde escuma telomerasetelomerasa,
86
283840
3616
I quan vam extreure la telomerasa
de la nostra alga
04:59
theirels seus telomerestelòmers ranva córrer down and they diedva morir.
87
287480
2440
els telòmers es reduien i es morien.
05:02
So it was thanksgràcies
to theirels seus plentifulabundant telomerasetelomerasa
88
290600
2696
Era gràcies a que tenia molts telòmers
05:05
that our pondestany scumescòria critterscritters never got oldvell.
89
293320
3480
que l'alga no envellia.
05:10
OK, now, that's
an incrediblyincreïblement hopefulesperançat messagemissatge
90
298040
3280
És un missatge
increïblement esperançador
05:14
for us humansels éssers humans to be
receivingrebent from pondestany scumescòria,
91
302080
3320
que els humans
rebem de les algues
05:18
because it turnsgirs out
92
306400
1256
perquè resulta
05:19
that as we humansels éssers humans ageedat,
our telomerestelòmers do shortenescurçar,
93
307680
3816
que en fer-nos vells,
els telòmers s'escurcen,
05:23
and remarkablynotablement,
that shorteningescurçament is agingenvelliment us.
94
311520
4016
i sorprenentment,
aquest fet ens fa envellir.

05:27
GenerallyGeneralment speakingparlant,
the longermés llarg your telomerestelòmers,
95
315560
2176
En general, quan més largs
són els telòmers,
05:29
the better off you are.
96
317760
1240
millor per tu.
05:32
It's the overshorteningovershortening of telomerestelòmers
97
320640
1736
L'escurçament dels telòmers
05:34
that leadscondueix us to feel and see
signssignes of agingenvelliment.
98
322400
3400
és el que ens fa sentir i veure
signes d'envelliment.
Les cèl·lules de la pell
se'm comencen a morir
05:38
My skinpell cellscèl · lules startcomençar to diemorir
99
326480
1816
05:40
and I startcomençar to see fine lineslínies, wrinklesarrugues.
100
328320
2856
i començo a veure arrugues
05:43
HairCabell pigmentpigment cellscèl · lules diemorir.
101
331200
1840
Els capil·lars del cabell es moren.
05:45
You startcomençar to see graygris.
102
333480
1520
Comences a veure cabells blancs.
05:47
ImmuneImmunitària systemsistema cellscèl · lules diemorir.
103
335480
1880
Les cèl·lules inmunitàries moren.
05:50
You increaseaugmentar your risksriscos of gettingaconseguint sickmalalt.
104
338160
2696
Les possibilitats de
posar-te malalt augmenten.
05:52
In factfet, the cumulativeacumulatiu researchrecerca
from the last 20 yearsanys
105
340880
3616
De fet, les investigacions
dels darrers 20 anys
05:56
has madefet clearclar that telomeretelòmers attritiondesgast
106
344520
3176
han demostrat que l'erosió dels telòmers
05:59
is contributingcontribuint to our risksriscos
of gettingaconseguint cardiovascularcardiovascular diseasesmalalties,
107
347720
4536
contribueix al risc
de patir malaties cardiovasculars,
06:04
Alzheimer'sAlzheimer, some cancerscàncers and diabetesdiabetis,
108
352280
3816
Alzheimer, alguns càncers i diabetis,
06:08
the very conditionscondicions manymolts of us diemorir of.
109
356120
2720
enfermetats de les quals
molts morim.
06:12
And so we have to think about this.
110
360600
3400
Hem de reflexionar sobre el tema.
06:17
What is going on?
111
365360
1936
Què està passant?
06:19
This attritiondesgast,
112
367320
1736
Aquesta erosió,
06:21
we look and we feel oldermés vell, yeah.
113
369080
1976
sí, mirem i ens sentim majors.
06:23
Our telomerestelòmers are losingperdent
the warguerra of attritiondesgast fastermés ràpid.
114
371080
3536
Els nostres telòmers perden
massa ràpid la guerra.
06:26
And those of us who feel youthfuljuvenil longermés llarg,
115
374640
3456
I els que ens sentim
joves durant més temps
06:30
it turnsgirs out our telomerestelòmers
are stayingquedant-se longermés llarg
116
378120
2656
resulta que els nostres telòmers
són més llargs
06:32
for longermés llarg periodsperíodes of time,
117
380800
1296
durant més temps,
06:34
extendings'estén our feelingssentiments of youthfulnessjuvenil
118
382120
2776
augmentant el nostre sentiment juvenil
06:36
and reducingreducció the risksriscos
of all we mostla majoria dreadtemor
119
384920
3496
i reduïnt els riscos
als que tots tenim por
06:40
as the birthdaysaniversaris go by.
120
388440
2040
a mesura que passen els anys.
06:44
OK,
121
392480
1216
Val,
06:45
seemssembla like a no-brainerno-brainer.
122
393720
2160
pareix una obvietat.
06:48
Now, if my telomerestelòmers are connectedconnectat
123
396640
3656
Ara bé, si els meus telòmers
estan connectats
06:52
to how quicklyràpidament
I'm going to feel and get oldvell,
124
400320
3576
a com de ràpid
em sentiré vella i envelliré
06:55
if my telomerestelòmers can be
renewedrenovat by my telomerasetelomerasa,
125
403920
4456
si els meu telòmers es renoven
gràcies a la telomerasa
07:00
then all I have to do to reverseinvers
the signssignes and symptomssímptomes of agingenvelliment
126
408400
4496
el que he de fer per prevenir
els signes i símptomes d'envelliment
07:04
is figurefigura out where to buycomprar
that Costco-sizedMida Costco bottleampolla
127
412920
3536
és esbrinar on comprar
una botella ben grossa
07:08
of gradegrau A organicorgànic
fairFira tradecomerç telomerasetelomerasa, right?
128
416480
4176
de telomerasa ecològica
de comerç just, oi?
07:12
Great! ProblemProblema solvedresolt.
129
420680
1656
Genial! Problema resolt.
07:14
(ApplauseAplaudiments)
130
422360
1016
(Aplaudiments)
07:15
Not so fastràpid, I'm sorry.
131
423400
2896
No tan aviat, ho sento molt.
07:18
AlasPer desgràcia, that's not the casecas.
132
426320
3456
Ai, tan fácil no és.
07:21
OK. And why?
133
429800
1256
Per què?
07:23
It's because humanhumà geneticsgenètica has taughtensenyat us
134
431080
4336
Perquè la genètica humana
ens ha ensenyat
07:27
that when it comesve to our telomerasetelomerasa,
135
435440
3096
que quan es tracta
de la telomerasa,
07:30
we humansels éssers humans liveen directe on a knifeganivet edgevora.
136
438560
3416
els humans estem a la vora del precipici.
07:34
OK, simplysimplement put,
137
442000
1240
Dit d'una altra manera
07:36
yes, nudgingempenyent up telomerasetelomerasa
does decreasedisminuir the risksriscos of some diseasesmalalties,
138
444280
6256
estimular la telomerasa disminueix
els riscos d'algunes enfermetats,
07:42
but it alsotambé increasesaugmenta the risksriscos
of certaincert and rathermés aviat nastydesagradable cancerscàncers.
139
450560
6056
però també augmenta els riscos d'altres,
d'alguns càncers bastant terribles.
07:48
So even if you could buycomprar
that Costco-sizedMida Costco bottleampolla of telomerasetelomerasa,
140
456640
5776
Encara que poguessim comprar
la telomeresa en botella,
07:54
and there are manymolts websitesllocs web
marketingmàrqueting suchtal dubiousdubtosa productsproductes,
141
462440
6736
i hi ha moltes pàgines webs
que venen tals productes sospitosos
08:01
the problemproblema is you could
nudgeempeny up your risksriscos of cancerscàncers.
142
469200
4560
el problema és que podries
accelerar el risc de càncer.
08:06
And we don't want that.
143
474600
1240
I no ho volem, això.
08:09
Now, don't worrypreocupació,
144
477400
2736
Però, no patiu,
08:12
and because, while I think
it's kindamable of funnydivertida that right now,
145
480160
4896
perquè mentre penso que
és divertit que ara mateix,
08:17
you know, manymolts of us maypot be thinkingpensant,
well, I'd rathermés aviat be like pondestany scumescòria.
146
485080
3440
segur que molts pensem:
'preferiria ser una alga'.
08:22
(LaughterRiure)
147
490720
3120
(Rialles)
08:26
There is something for us humansels éssers humans
148
494640
1576
Hi ha quelcom pels humans
08:28
in the storyhistòria of telomerestelòmers
and theirels seus maintenancemanteniment.
149
496240
2576
en la història dels telòmers
i del seu funcionament.
08:30
But I want to get one thing clearclar.
150
498840
1656
Però vull deixar una cosa clara.
08:32
It isn't about enormouslyenormement
extendings'estén humanhumà lifespanesperança de vida
151
500520
3176
No es tracta d'allargar molt
l'esperança de vida dels humans
08:35
or immortalityimmortalitat.
152
503720
2016
o de la inmortalitat.
08:37
It's about healthsalut spanabast.
153
505760
2896
Es l'esperança de vida en bona salut.
08:40
Now, healthsalut spanabast is the numbernúmero
of yearsanys of your life
154
508680
2696
Això és el nombre d'anys de la teva vida
08:43
when you're freegratuït of diseasemalaltia,
you're healthysaludable, you're productiveproductiu,
155
511400
3776
quan estàs exempt de malalties,
estàs sa, ets productiu,
08:47
you're zestfullyZestfully enjoyinggaudint life.
156
515200
2136
vius la vida amb entusiasme.
08:49
DiseaseMalaltia spanabast, the oppositedavant of healthsalut spanabast,
157
517360
2696
El contrari
de l'esperança de vida en bona salut
08:52
is the time of your life
spentgastat feelingsensació oldvell and sickmalalt and dyingmorint.
158
520080
3736
és el temps de la vida que et sents
vell, malalt i moribund.
08:55
So the realreal questionpregunta becomeses converteix,
159
523840
3576
Així comença la vertadera qüestió,
08:59
OK, if I can't guzzleengoleixen telomerasetelomerasa,
160
527440
1760
Si no em puc empassar la telomerasa,
09:02
do I have controlcontrol
over my telomeres'dels telòmers lengthllargada
161
530920
3176
puc controlar la llargada
dels meus telòmers
09:06
and henceper tant my well-beingbenestar, my healthsalut,
162
534120
3736
i per tant el meu benestar,
la meva salut
09:09
withoutsense those downsidesdesavantatges of cancercàncer risksriscos?
163
537880
2600
sense aquests inconvenients
del risc de càncer?
09:13
OK?
164
541480
1336
Oi?
09:14
So, it's the yearcurs 2000.
165
542840
2736
Així, arriba l'any 2000.
09:17
Now, I've been minutelyminuciosament scrutinizingfiscalitzant
little teenyteeny tinypetit telomerestelòmers
166
545600
5216
He estat examinant minuciosament
petitíssims telòmers,
09:22
very happilyfeliçment for manymolts yearsanys,
167
550840
2416
alegrement durant molts anys,
09:25
when into my lablaboratori walkscamina
a psychologistpsicòleg namednomenat ElissaElissa EpelEPEL.
168
553280
3816
quan arriba al meu laboratori
la psicòloga Elissa Epel.
09:29
Now, Elissa'sDe Elissa expertiseexperiència is in the effectsefectes
of severesevera, chroniccrònica psychologicalpsicològic stressestrès
169
557120
6696
L'Elissa és experta en els efectes
que l'estrès psicològic crònic i agut
09:35
on our mind'sde ment and our body'sdel cos healthsalut.
170
563840
1920
té en la ment i en la salut del cos.
09:39
And there she was standingdempeus in my lablaboratori,
171
567280
1936
Allà estava, al meu laboratori,
09:41
whichquin ironicallyirònicament overlookedes passa per alt
the entranceentrada to a mortuarymortuari, and --
172
569240
5056
que irònicament dóna a l'entrada
del dipòsit de cadàvers
09:46
(LaughterRiure)
173
574320
2336
(Rialles)
09:48
And she had a life-and-deathclara
questionpregunta for me.
174
576680
2656
i em va fer una pregunta de vida o mort.
09:51
"What happenspassa to telomerestelòmers
in people who are chronicallycrònicament stressedva destacar?"
175
579360
3656
'Què passa als telòmers
en la gent que pateix estrès crònic?'
09:55
she askedpreguntat me.
176
583040
1216
em preguntà.
09:56
You see, she'della ho faria been studyingestudiant caregiverscuidadors,
177
584280
2136
Veureu, ha estant estudiant els cuidadors
09:58
and specificallyespecíficament mothersmares of childrennens
with a chroniccrònica conditioncondició,
178
586440
5536
concretament les mares de nens
amb afeccions cròniques,
10:04
be it gutgut disordertrastorn,
be it autismautisme, you namenom it --
179
592000
4536
siguin problemes digestius,
autisme, el que sigui...
10:08
a groupgrup obviouslyòbviament undersota enormousenorme
and prolongedprolongada psychologicalpsicològic stressestrès.
180
596560
5200
un grup clarament sotmès a
un enorme i perllongat estrès psicològic.
10:16
I have to say, her questionpregunta
181
604600
2456
He de dir que la seva pregunta
10:19
changedha canviat me profoundlyprofundament.
182
607080
2016
em va canviar radicalment.
10:21
See, all this time
I had been thinkingpensant of telomerestelòmers
183
609120
2736
Aviam, durant tot aquest temps
he percebut els telòmers
10:23
as those minisculeminúscules
molecularmolecular structuresestructures that they are,
184
611880
3296
com les estructures moleculars
minúscules que són
10:27
and the genesgens that controlcontrol telomerestelòmers.
185
615200
2320
i com els gens que controlen els telòmers.
10:30
And when ElissaElissa askedpreguntat me
about studyingestudiant caregiverscuidadors,
186
618760
3176
I quan l'Elissa em preguntà
si podia estudiar a les mares,
10:33
I suddenlyde sobte saw telomerestelòmers
in a wholetot newnou lightllum.
187
621960
3480
de sobte vaig veure els telòmers
d'una manera completament diferent.
10:39
I saw beyondmés enllà the genesgens and the chromosomescromosomes
188
627560
2736
Vaig veure més enllà
dels gens i dels cromosomes
10:42
into the livesvides of the realreal people
we were studyingestudiant.
189
630320
3936
en la vida de les persones
que estudiàvem.
10:46
And I'm a mommare myselfjo mateix,
190
634280
2216
I com a mare que sóc,
10:48
and at that momentmoment,
191
636520
1936
en aquell moment,
10:50
I was struckcopejat by the imageimatge of these womendones
192
638480
3816
em va venir al cap la
imatge d'aquelles dones
10:54
dealingtractar with a childnen with a conditioncondició
193
642320
3120
que cuiden als seus fills amb una afecció
10:58
very difficultdifícil to dealacord with,
oftensovint withoutsense help.
194
646320
2880
molt difícil de tractar,
sovint sense cap ajuda.
11:02
And suchtal womendones, simplysimplement,
195
650080
3016
I aquestes dones, simplement,
11:05
oftensovint look wornusats down.
196
653120
3790
sempre semblen estar esgotades.
11:09
So was it possiblepossible theirels seus telomerestelòmers
were wornusats down as well?
197
657680
4016
Era possible que els seus telòmers
també estiguessin desgastats?
11:13
So our collectivecol·lectiu curiositycuriositat
wentva anar into overdrivetota marxa.
198
661720
3656
Així, el nostre interès en l'asumpte
va posar-se en marxa.
11:17
ElissaElissa selectedseleccionat for our first studyestudiar
a groupgrup of suchtal caregivingatenció a la persona mothersmares,
199
665400
3896
Pel nostre primer estudi, l'Elissa
seleccionà a un grup de mares
11:21
and we wanted to askpreguntar:
What's the lengthllargada of theirels seus telomerestelòmers
200
669320
4176
i ens demanàvem:
quina és la llargada dels seus telòmers
11:25
compareden comparació with the numbernúmero of yearsanys
that they have been caregivingatenció a la persona
201
673520
4576
en comparació al nombre
d'anys que duen cuidant
11:30
for theirels seus childnen with a chroniccrònica conditioncondició?
202
678120
2776
dels seus fills amb una afecció crònica?
11:32
So fourquatre yearsanys go by
203
680920
2776
Així doncs, passen quatre anys
11:35
and the day comesve
when all the resultsresultats are in,
204
683720
3136
i arriba el dia dels resultats,
11:38
and ElissaElissa lookedmirava down
at our first scatterplotscatterplot
205
686880
2696
i l'Elissa examinà
la nostra primera gràfica
11:41
and literallyliteralment gaspedva quedar sense alè,
206
689600
1520
i literalment quedà bocabadada
11:44
because there was a patternpatró to the datadades,
207
692960
2616
perquè hi havia un patró a les dades,
11:47
and it was the exactexacte gradientgradient de
that we mostla majoria fearedtemuda mightpotser existexisteixen.
208
695600
5416
i era la correlació exacte
que ens temíem que fos.
11:53
It was right there on the pagepàgina.
209
701040
1936
Estava just allà, davant nostre.
11:55
The longermés llarg, the more yearsanys that is,
210
703000
2416
Quan més temps i més anys
11:57
the mothermare had been
in this caregivingatenció a la persona situationsituació,
211
705440
2896
la mare havia cuidat al nen
en aquestes circumstàncies,
12:00
no mattermatèria her ageedat,
212
708360
1696
sense importar la seva edat,
12:02
the shortermés curta were her telomerestelòmers.
213
710080
1976
més curts eren els seus telòmers.
12:04
And the more she perceivedpercep
214
712080
3096
I quan més se n'adonava
12:07
her situationsituació as beingser more stressfulestressant,
215
715200
4656
de que la seva situació
resultava molt estressant,
12:11
the lowermés baix was her telomerasetelomerasa
and the shortermés curta were her telomerestelòmers.
216
719880
5360
menys telomerasa tenia i
més curts eren els seus telòmers.
12:19
So we had discovereddescobert something unhearddesconeguda of:
217
727360
3496
Així doncs, havíem descobert
quelcom d'inaudit:
12:22
the more chroniccrònica stressestrès you are undersota,
the shortermés curta your telomerestelòmers,
218
730880
3856
quan més estrès crònic pateixes,
més curts són els telòmers,
12:26
meaningsignificat the more likelyprobablement you were
to fallcaure victimvíctima to an earlyaviat diseasemalaltia spanabast
219
734760
5656
el que significa, que tens més
possibilitats d'enmalaltir
12:32
and perhapstal vegada untimelyprematura deathmort.
220
740440
1720
i probablement d'una mort prematura.
12:35
Our findingstroballes meantsignificava
that people'spersones life eventsesdeveniments
221
743000
4336
El nostre descobriment suposava
que els fets de la vida diària de la gent
12:39
and the way we respondrespon to these eventsesdeveniments
222
747360
2936
i la manera en que actuem
davant aquests esdeveniments
12:42
can changecanviar how you
maintainmantenir your telomerestelòmers.
223
750320
4080
poden canviar com es mantenen
els telòmers.
12:48
So telomeretelòmers lengthllargada wasn'tno ho era
just a mattermatèria of ageedat countedexplicat in yearsanys.
224
756080
4720
La llargada dels telòmers
no és només per l'edat comptada en anys.
La qüestió que l'Elissa em plantejà
12:54
Elissa'sDe Elissa questionpregunta to me,
225
762520
1416
12:55
back when she first cameva venir to my lablaboratori,
indeeden efecte had been a life-and-deathclara questionpregunta.
226
763960
3920
el primer cop que vingué al laboratori,
era certament una qüestió de vida o mort.
13:01
Now, luckilyper sort, hiddenamagat
in that datadades there was hopeesperança.
227
769920
4136
Per sort, amagada dins l'estadística,
hi havia esperança.
13:06
We noticednotat that some mothersmares,
228
774080
1616
Vam notar que algunes mares,
13:07
despitemalgrat tot havingtenint been carefullyacuradament caringcuidant
for theirels seus childrennens for manymolts yearsanys,
229
775720
4136
tot i haver atès als seus fills
amb dedicació durant molts anys,
13:11
had been ablecapaç to maintainmantenir theirels seus telomerestelòmers.
230
779880
2600
havien estat capaces
de mantenir els seus telòmers.
13:15
So studyingestudiant these womendones closelyde prop revealedrevelat
that they were resilientresistents to stressestrès.
231
783520
5416
L'estudi d'aquestes dones demostrava
que podien soportar l'estrès.
13:20
SomehowD'alguna manera they were ablecapaç
to experienceexperiència theirels seus circumstancescircumstàncies
232
788960
2656
Eren capaçes de viure les circumstàncies
13:23
not as a threatamenaça day in and day out
233
791640
2496
no com una amenaça diària
13:26
but as a challengedesafiament,
234
794160
1656
sinó més bé com un repte,
13:27
and this has led to a very importantimportant
insightperspicàcia for all of us:
235
795840
4056
i això ens dóna una lliçó a la resta:
13:31
we have controlcontrol over the way we ageedat
236
799920
3776
podem controlar la manera en què envellim
13:35
all the way down into our cellscèl · lules.
237
803720
2520
fins al final de les nostres cèl·lules.
13:39
OK, now our initialinicial curiositycuriositat
becamees va convertir infectiousinfeccioses.
238
807680
3416
Bé, la curiositat inicial es va escampar.
13:43
ThousandsMilers of scientistscientífics
from differentdiferent fieldscamps
239
811120
2576
Milers de científics de diferents àmbits,
13:45
addedafegit theirels seus expertiseexperiència
to telomeretelòmers researchrecerca,
240
813720
3496
s'afegiren
a la investigació dels telòmers,
13:49
and the findingstroballes have pouredvessat in.
241
817240
1920
i els resultats s'han multiplicat.
13:51
It's up to over 10,000
scientificcientífic paperspapers and countingcomptant.
242
819840
5000
Més de 10.000 articles científics.
13:58
So severaldiversos studiesestudis
rapidlyràpidament confirmedconfirmat our initialinicial findingtrobar
243
826840
3496
Ràpidament diferents estudis
confirmaren la nostra primera conclusió
14:02
that yes, chroniccrònica stressestrès
is baddolent for telomerestelòmers.
244
830360
2760
que sí, l'estrès crònic
és perjudicial pels telòmers.
14:06
And now manymolts are revealingrevelador
245
834720
1376
I actualment molts revelen
14:08
that we have more controlcontrol
over this particularparticular agingenvelliment processprocés
246
836120
3896
que tenim més control sobre
aquest procés d'envelliment
14:12
than any of us could ever have imaginedimaginat.
247
840040
2816
del que mai podríem haver imaginat.
14:14
A fewpocs examplesexemples:
248
842880
1216
Uns quants exemples:
14:16
a studyestudiar from the UniversityUniversitat
of CaliforniaCalifòrnia, LosLos AngelesAngeles
249
844120
4136
un estudi de la Universitat de California,
Los Angeles,
14:20
of people who are caringcuidant
for a relativefamiliar with dementiademència, long-termllarg termini,
250
848280
5416
sobre gent que cuida a parents
amb demència, a llarg termini,
14:25
and lookedmirava at theirels seus caregiver'sdel cuidador
telomeretelòmers maintenancemanteniment capacitycapacitat
251
853720
5456
observaren la capacitat dels cuidadors
de mantindre els seus telòmers
14:31
and foundtrobat that it was improvedmillorat
252
859200
2216
i trobaren que havía millorat
14:33
by them practicingpracticant a formforma of meditationmeditació
253
861440
3816
gràcies a la pràctica de la meditació
14:37
for as little as 12 minutesminuts
a day for two monthsmesos.
254
865280
2880
tan sols durant 12 minuts al dia
durant dos mesos.
14:41
AttitudeActitud mattersimporta.
255
869720
1656
L'actitud importa.
14:43
If you're habituallyhabitualment a negativenegatiu thinkerpensador,
256
871400
2376
Si acostumeu a pensar negativament,
14:45
you typicallytípicament see a stressfulestressant situationsituació
with a threatamenaça stressestrès responseresposta,
257
873800
5736
segurament responeu amb estrès
a situacions estressants,
14:51
meaningsignificat if your bosscap wants to see you,
258
879560
2456
per exemple si el teu cap vol veure't,
14:54
you automaticallyautomàticament think,
"I'm about to be firedacomiadat,"
259
882040
2336
automàticament pensaràs:
''Em despatxarà''
14:56
and your bloodsang vesselsvaixells constrictcontreguin,
260
884400
1576
els vasos sanguinis es contrauen
14:58
and your levelnivell of the stressestrès
hormonehormona cortisolcortisol creepss'arrossega up,
261
886000
4336
el teu nivell de cortisol, l'hormona
de l'estrès, augmenta gradualment,
15:02
and then it stayses queda up,
262
890360
1536
i es manté alta,
15:03
and over time, that persistentlypersistentment
highalt levelnivell of the cortisolcortisol
263
891920
4936
i amb el temps, aquest nivell
tan alt de cortisol
15:08
actuallyen realitat dampsDamps down your telomerasetelomerasa.
264
896880
1896
disminueix la telomerasa.
15:10
Not good for your telomerestelòmers.
265
898800
1760
I això no és bo pels telòmers.
15:14
On the other hand,
266
902200
1256
D'altra banda,
15:15
if you typicallytípicament see something stressfulestressant
as a challengedesafiament to be tackledabordat,
267
903480
5976
si acostumes a veure quelcom estressant
com un repte a superar,
15:21
then bloodsang flowsfluxos to your heartcor
and to your braincervell,
268
909480
3456
doncs, la sang flueix cap
al cor i el cervell,
15:24
and you experienceexperiència a briefbreu
but energizingenergitzant spikeEspiga of cortisolcortisol.
269
912960
4696
i vius una pujada de cortisol
curta però revitalitzant.
15:29
And thanksgràcies to that habitualhabitual
"bringportar it on" attitudeactitud,
270
917680
2536
I gràcies a aquesta actitud de ''vinga!''
15:32
your telomerestelòmers do just fine.
271
920240
3040
els teus telòmers estàn bé.
15:37
So ...
272
925600
1200
Doncs...
15:40
What is all of this tellingdient us?
273
928160
2840
Què ens ensenya tot això?
15:45
Your telomerestelòmers do just fine.
274
933480
1936
Els teus telòmers estàn bé.
15:47
You really do have powerpoder
to changecanviar what is happeningpassant
275
935440
5976
Realment tens el poder
de canviar el que passa
15:53
to your ownpropi telomerestelòmers.
276
941440
2360
amb els teus propis telòmers.
15:56
But our curiositycuriositat
just got more and more intenseintens,
277
944480
5040
El nostre interès era
cada vegada més intens,
16:02
because we startedva començar to wondermeravella,
278
950520
2416
perquè ens vam començar a demanar,
16:04
what about factorsfactors outsidefora our ownpropi skinpell?
279
952960
3216
si hi influïen els factors externs?
16:08
Could they impactimpacte
our telomeretelòmers maintenancemanteniment as well?
280
956200
3920
Podrien ajudar també a
conservar els telòmers?
16:12
You know, we humansels éssers humans
are intenselyintensament socialsocial beingséssers.
281
960800
3336
Veieu, els humans som éssers
profundament socials.
16:16
Was it even possiblepossible
that our telomerestelòmers were socialsocial as well?
282
964160
4000
Era possible que els telòmers
també fossin socials?
16:21
And the resultsresultats have been startlinguna sorprenent.
283
969440
1720
Els resultats van ser sorprenents.
16:24
As earlyaviat as childhoodinfància,
284
972400
1680
Durant la primera infància,
16:28
emotionalemocional neglectnegligència, exposurel'exposició to violenceviolència,
285
976360
3176
el descuit emocional, exposició
a la violència,
16:31
bullyingassetjament and racismracisme
286
979560
2016
l'assetjament escolar i el racisme,
16:33
all impactimpacte your telomerestelòmers,
and the effectsefectes are long-termllarg termini.
287
981600
4440
tot això afecta als telòmers,
i els efectes perduren molt de temps.
16:39
Can you imagineimaginar the impactimpacte on childrennens
288
987800
2296
Podeu imaginar-vos l'impacte en els nens
16:42
of livingvivent yearsanys in a warguerra zonezona?
289
990120
1920
que viuen en zones de guerra?
16:46
People who can't trustconfiança theirels seus neighborsveïns
290
994240
1856
La gent que no confia
en els seus veïns
16:48
and who don't feel safesegur
in theirels seus neighborhoodsbarris
291
996120
3136
i no es senten segurs amb els veïns
16:51
consistentlycoherentment have shortermés curta telomerestelòmers.
292
999280
2080
tenen telòmers més curts.
16:54
So your home addressadreça
mattersimporta for telomerestelòmers as well.
293
1002600
2976
Així, la teva llar
també afecta als telòmers.
16:57
On the flipflip sidecostat,
294
1005600
1200
D'altra banda,
17:00
tight-knitunida communitiescomunitats,
beingser in a marriagematrimoni long-termllarg termini,
295
1008200
3296
les societats més unides, els matrimonis
que duren molt de temps
17:03
and lifelongdurant tota la vida friendshipsamistats, even,
296
1011520
2936
i les relacions d'amistat de tota la vida,
17:06
all improvemillorar telomeretelòmers maintenancemanteniment.
297
1014480
2920
tots milloren la reserva de telòmers.
17:10
So what is all this tellingdient us?
298
1018360
3456
Doncs, què ens diu tot això?
17:13
It's tellingdient us that I have the powerpoder
to impactimpacte my ownpropi telomerestelòmers,
299
1021840
4496
Ens ensenya que jo tinc el control
per actuar sobre els meus propis telòmers,
17:18
and I alsotambé have the powerpoder to impactimpacte yoursel vostre.
300
1026359
3297
i que també tinc el poder
per influir en els vostres.
17:21
TelomereTelòmers scienceciència has told us
just how interconnectedinterconnectat we all are.
301
1029680
5800
La ciència dels telòmers ens ha revelat
la manera en que estem interconnectats.
17:29
But I'm still curiouscuriós.
302
1037520
1200
Però jo encara tinc curiositat.
17:31
I do wondermeravella
303
1039920
2240
I em demano
17:35
what legacyllegat all of us
304
1043200
2200
quina influència
17:38
will leavesortir for the nextPròxim generationgeneració?
305
1046560
1759
tindrem en la propera generació?
17:40
Will we investinvertir
306
1048960
1576
Invertirem
17:42
in the nextPròxim youngjove womandona or man
307
1050560
3016
en la pròxima dona o home jove
17:45
peeringmirant througha través a microscopemicroscopi
at the nextPròxim little crittercriatura,
308
1053600
4216
que amb un microscopi
observi a un altra petita criatura,
17:49
the nextPròxim bitpoc of pondestany scumescòria,
309
1057840
2656
la següent espècie d'alga,
17:52
curiouscuriós about a questionpregunta
we don't even know todayavui is a questionpregunta?
310
1060520
3776
interessat en un assumpte que
ni avui en dia sabem si és una qüestió?
17:56
It could be a great questionpregunta
that could impactimpacte all the worldmón.
311
1064320
2896
Seria un gran tema que poguèssim
influenciar a tot el món.
17:59
And maybe, maybe you're curiouscuriós about you.
312
1067240
3680
I tal vegada, sentiu curiositat
pel que us passa a vosaltres mateixos.
18:04
Now that you know
how to protectprotegir your telomerestelòmers,
313
1072080
2256
Ara que sabeu com protegir els telòmers,
18:06
are you curiouscuriós what are you going to do
314
1074360
1905
sentiu curiositat en saber què fareu
18:08
with all those decadesdècades
of brimmingcurull good healthsalut?
315
1076289
2480
amb els anys plens de vida i de salut?
18:11
And now that you know you could impactimpacte
the telomerestelòmers of othersaltres,
316
1079200
3880
I ara que sabeu que podeu influir
en els telòmers dels altres,
18:16
are you curiouscuriós
317
1084040
1200
sentiu interès
18:18
how will you make a differencediferència?
318
1086040
1960
per deixar empremta?
18:21
And now that you know the powerpoder
of curiositycuriositat to changecanviar the worldmón,
319
1089880
4096
I ara que sou conscients que el poder de
la curiositat pot canviar el món,
18:26
how will you make sure
that the worldmón investsinverteix in curiositycuriositat
320
1094000
6216
com us assegurareu de que
el món inverteix en curiositat
18:32
for the sake of the generationsgeneracions
that will come after us?
321
1100240
4560
pel benefici de les generacions que
estàn per venir després de nosaltres?
18:38
Thank you.
322
1106560
1216
Gràcies.
18:39
(ApplauseAplaudiments)
323
1107800
5400
(Aplaudiments)
Translated by Aida Ferrer
Reviewed by Anna Comas-Quinn

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Elizabeth Blackburn - Molecular biologist
Elizabeth Blackburn won a Nobel Prize for her pioneering work on telomeres and telomerase, which may play central roles in how we age. She is president of the Salk Institute and author of the New York Times Best Seller, "The Telomere Effect."

Why you should listen

Dr. Blackburn is the president of the Salk Institute and a pioneering molecular biologist. She received the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2009 for discovering the molecular nature of telomeres, the ends of chromosomes that serve as protective caps essential for preserving genetic information, and for co-discovering telomerase, an enzyme that maintains telomere ends. Both telomeres and telomerase are thought to play central roles in aging and diseases such as cancer, and her work helped launch entire new fields of research in these areas.

In addition to the Nobel Prize, Blackburn has received nearly every major scientific award including the Lasker, Gruber, and Gairdner prizes. She has served as president of the American Association of Cancer Research and the American Society for Cell Biology, and on editorial boards of scientific journals including Cell and Science. She coauthored the best-selling book The Telomere Effect: A Revolutionary Approach to Living Younger, Healthier, Longer.

More profile about the speaker
Elizabeth Blackburn | Speaker | TED.com