English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Neil Turok: My wish: Find the next Einstein in Africa

Neil Turok kommer med sit TED Prize ønske

Filmed:
515,836 views

Ved modtagelsen af sin 2008 TED Prize, taler fysiker Neil Turok for talentfulde, unge afrikanere der sulter efter muligheder. Ved at åbne op og nære kontinentets kreative potentiale, kan vi skabe en ændring i Arfrikas fremtid.

- Physicist, education activist
Neil Turok is working on a model of the universe that explains the big bang -- while, closer to home, he's founded a network of math and science academies across Africa. Full bio

It was an incredibleutrolig surpriseoverraskelse to me
Det var en kæmpestor overraskelse for mig
00:13
to find out that there was actuallyrent faktisk an organizationorganisation that caredplejes about bothbegge partsdele of my life.
at finde ud af, at der faktisk er en organisation der havde omtanke for begge dele af mit liv.
00:16
Because, basicallyi bund og grund,
Fordi, dybest set,
00:22
I work as a theoreticalteoretisk physicistfysiker.
arbejder jeg som teoretisk fysiker.
00:23
I developudvikle and testprøve modelsmodeller of the BigStore BangBang,
Jeg udvikler og tester modeller af Big Bang,
00:25
usingved brug af observationalobservationelle datadata.
ved hjælp observerede data.
00:28
And I've been moonlightingsort arbejde for the last fivefem yearsflere år
Og jeg har bijobbet de sidste fem år
00:31
helpinghjælpe with a projectprojekt in AfricaAfrika.
med at hjælpe et projekt i Afrika.
00:34
And, I get a lot of flakFlak for this at CambridgeCambridge.
Og, jeg får en masse kommentarer for det i Cambridge.
00:37
People wonderspekulerer, you know, "How do you have time to do this?" And so on.
Folk undrer sig, I ved, "Hvordan har du tid til at gøre det?" Og så videre.
00:41
And so it was simplyganske enkelt astonishingforbavsende to me
Så det var simpelthen forbløffende for mig
00:45
to find an organizationorganisation that actuallyrent faktisk appreciatedværdsat bothbegge those sidessider.
at finde en organisation der faktisk værdsatte begge sider.
00:48
So I thought I'd startStart off by just tellingfortæller you a little bitbit about myselfMig selv
Så jeg tænkte at jeg vil begynde med at fortælle jer en smule om mig selv
00:52
and why I leadat føre this schizophrenicskizofren life.
og hvorfor jeg fører dette skizofrene liv.
00:55
Well, I was bornFødt in SouthSyd AfricaAfrika and my parentsforældre were imprisonedfængslet
Jamen, jeg blev født i Sydafrika og mine forældre blev fængslet
00:59
for resistingmodstå the racistracist regimeregime.
for at modsætte sig det racistiske regime.
01:04
When they were releasedudgivet, we left and we wentgik as refugeesflygtninge to KenyaKenya and TanzaniaTanzania.
Da de blev løsladt, rejste vi og rejste som flygtninge til Kenya og Tanzania.
01:06
BothBegge were very youngung countrieslande then,
Begge var meget unge lande dengang,
01:13
and fullfuld of hopehåber for the futurefremtid.
og fyldt med håb for fremtiden.
01:15
We had an amazingfantastiske childhoodbarndom. We didn't have any moneypenge,
Vi havde en fantastisk barndom. Vi havde ingen penge,
01:18
but we were outdoorsudendørs mostmest of the time.
men vi var udenfor næsten hele tiden.
01:20
We had fantasticfantastisk friendsvenner and we saw the wondersvidundere of the worldverden,
Vi havde fantastiske venner og vi så verdens vidundere,
01:23
like KilimanjaroKilimanjaro, SerengetiSerengeti and the OlduvaiOlduvai GorgeGorge.
såsom Kilimanjaro, Serengeti og Olduvai Gorge.
01:28
Well, then we movedflyttet to LondonLondon for highhøj schoolskole.
Jamen, så flyttede vi til London på grund af gymnasiet.
01:34
And after that -- there's nothing much to say about that.
Og derefter -- det er der ikke meget at sige om.
01:36
It was ratherhellere dullkedelig. But I camekom back to AfricaAfrika
Det var ret kedeligt. Men jeg kom tilbage til Afrika
01:41
at the agealder of 17, as a volunteerfrivillig teacherlærer
da jeg var 17, som en frivillig lærer
01:45
to LesothoLesotho, whichhvilken is a tinylille bitte countryLand,
i Lesotho, som er et meget lille land,
01:49
surroundedomgivet at that time by apartheidapartheid SouthSyd AfricaAfrika.
der dengang var omgivet af apartheids-Sydafrika.
01:52
Well, 80 percentprocent of the menherrer in LesothoLesotho
Jamen, 80 procent af mændende i Lesotho
01:57
workedarbejdet in the minesminer over the bordergrænse,
arbejdede i minerne på den anden side af grænsen,
02:00
in brutalbrutal conditionsbetingelser.
under barske forhold.
02:04
NeverthelessIkke desto mindre, I -- as I'm sure -- as a ratherhellere irritatingirriterende youngung, whitehvid man
Ikke desto mindre, var jeg -- er jeg sikker på -- en ret irriterende ung, hvid mand
02:07
comingkommer into theirderes villagelandsby, I was welcomedhilste with incredibleutrolig hospitalitygæstfrihed and warmthvarme.
der kom til deres landsby, blev jeg hilst velkommen med en utrolig gæstfrihed og varme.
02:13
But the kidsbørn were the bestbedst parten del.
Men børnene var det bedste ved det.
02:19
The kidsbørn were amazingfantastiske: extremelyekstremt eagerivrig and oftentit very brightlyse.
Børnene var fantastiske: utrolig ivrige og tit meget kvikke.
02:21
And I'm just going to tell you one storyhistorie,
Og jeg vil bare fortælle jer en historie,
02:26
whichhvilken got throughigennem to me.
som gik lige ind hos mig.
02:28
I used to try to take the kidsbørn outsideuden for as oftentit as possiblemuligt,
Jeg plejede at tage børnene med udenfor så tit som muligt,
02:31
to try to connectforbinde the academicakademisk stuffting og sager with the realægte worldverden.
for at prøve at forbinde de akademiske ting med den virkelige verden.
02:33
And they weren'tvar ikke used to that.
Og det var de ikke vant til.
02:38
But I tooktog them outsideuden for one day and I said,
Men jeg tog dem med udenfor en dag og jeg sagde,
02:41
"I want you to estimateskøn the heighthøjde of the buildingbygning."
"Jeg vil gerne have jer til at vurdere bygningens højde."
02:43
And I expectedforventes them to put a rulerlineal nextNæste to the wallvæg,
Og jeg forventede at de ville sætte en lineal ved siden af væggen,
02:46
sizestørrelse it up with a fingerfinger, and make an estimateskøn of the heighthøjde.
tage mål med fingrene, og vurdere højden.
02:49
But there was one little boydreng, very smalllille for his agealder.
Men der var en lille dreng, meget lille for hans alder.
02:54
He was the sonsøn of one of the poorestfattigste familiesfamilier in the villagelandsby.
Han var søn af en af de fattigste familier i landsbyen.
02:58
And he wasn'tvar ikke doing that. He was scribblingskrible with chalkkridt on the pavementfortov.
Og det gjorde han ikke. Han kradsede noget ned med kridt på fortovet.
03:01
And so, I said -- I was annoyedirriteret -- I said, "What are you doing?
Så, jeg sagde -- jeg blev irriteret -- og jeg sagde, "Hvad laver du?
03:06
I want you to estimateskøn the heighthøjde of the buildingbygning."
Jeg vil have dig til at vurdere bygningens højde."
03:09
He said, "OK. I measuredmålt the heighthøjde of a brickmursten.
Han sagde, "OK. Jeg målte højden på murstenen.
03:11
I countedtælles the numbernummer of bricksmursten and now I'm multiplyingmultiplicere."
Jeg talte antallet af mursten og nu ganger jeg."
03:14
Well -- (LaughterLatter) -- I hadn'thavde ikke thought of that one.
Jamen -- (Latter) -- det havde jeg ikke tænkt på.
03:19
And manymange experienceserfaringer like this happenedskete to me.
Og der var mange af den slags oplevelser for mig.
03:24
AnotherEn anden one is that I metmødte a minerminearbejder. He was home on his three-monthtre måneders leaveforlade from the minesminer.
En anden er at jeg mødte en minearbejder. Han var hjemme på tre måneders orlov fra minerne.
03:28
SittingSidder nextNæste to him one day, he said, "There's only one thing that I really lovedelskede at schoolskole.
Da jeg sad ved siden af ham en dag, sagde han, "Der er kun en ting jeg holdte virkelig af i skolen.
03:36
And you know what it was? ShakespeareShakespeare." And he recitedfremsagde some to me.
Og ved du hvad det var? Shakespeare." Og han fremsagde noget for mig.
03:42
And these and manymange similarlignende experienceserfaringer convincedoverbevist me
Og disse og mange lignende oplevelser overbeviste mig om
03:49
that there are just tonstons of brightlyse kidsbørn in AfricaAfrika
at der er faktisk en masse kvikke unge mennesker i Afrika
03:53
-- inventiveopfindsomme kidsbørn, intellectualintellektuel kidsbørn --
-- opfindsomme mennesker, intellektuelle mennesker --
03:57
and starvedudsultet of opportunitylejlighed.
og sultne efter muligheder.
04:01
And if AfricaAfrika is going to get fixedfast, it's by them, not by us.
Og hvis Afrika skal repareres, er det af dem, ikke af os.
04:02
Well, after -- (ApplauseBifald) -- that's the truthsandhed.
Jamen, efter -- (Bifald) -- det er sandheden.
04:08
Well, after LesothoLesotho, I traveledrejste acrosset kors AfricaAfrika
Jamen, efter Lesotho, rejste jeg gennem Afrika
04:14
before returningreturnering to EnglandEngland
før jeg kom tilbage til England
04:17
-- so graygrå and depressingdeprimerende, in comparisonsammenligning.
-- så gråt og deprimerende, i sammenligning.
04:20
And I wentgik to CambridgeCambridge. And there, I fellfaldt for theoreticalteoretisk physicsfysik.
Og jeg tog til Cambridge. Og der, faldt jeg for teoretisk fysik.
04:23
Well, I'm not going to explainforklare this equationligning,
Jamen, jeg vil ikke forklare denne ligning,
04:30
but theoreticalteoretisk physicsfysik is really an amazingfantastiske subjectemne.
men teoretisk fysik er virkelig et forbløffende emne.
04:32
We can writeskrive down all the lawslove of physicsfysik we know in one linelinje.
Vi kan skrive alle fysikkens love vi kender i en linje.
04:36
And, admittedlyganske vist, it's in a very shorthandstenografi notationnotation.
Og, indrømmet, det er et meget forkortet notat.
04:42
And it containsindeholder 18 freegratis parametersparametre,
Og den indeholder 18 frie parametre,
04:47
OK, whichhvilken we have to fitpasse to the datadata.
OK, som vi skal passe på vores data.
04:51
So it's not the finalendelige storyhistorie,
Så det er ikke den endelige historie,
04:54
but it's an incrediblyutroligt powerfulkraftfuld summaryResumé of everything we know
men det er et virkelig kraftfuldt sammenfatning af alt vi ved
04:56
about naturenatur at the mostmest basicgrundlæggende levelniveau.
om naturen på det mest basale niveau.
05:01
And aparten del from a few very importantvigtig looseløs endsender, whichhvilken you've heardhørt about here --
Og bortset fra få meget vigtige løse ender, som I har hørt om her --
05:05
like darkmørk energyenergi and darkmørk matterstof --
som mørk energi og mørkt stof --
05:09
this equationligning describesbeskriver,
denne ligning beskriver,
05:12
seemsser ud til to describebeskrive everything about the universeunivers and what's in it.
virker til at beskrive alt om universet og det der er i det.
05:14
But there's one bigstor puzzlegåde remainingresterende,
Men der er stadig en gåde tilbage,
05:19
and this was mostmest succinctlykortfattet put to me by my primaryprimær schoolskole mathmatematik teacherlærer in
og det var sagt mest kortfattet til mig af min matematik lærer i folkeskolen i
05:21
TanzaniaTanzania, who'shvem der er a wonderfulvidunderlig ScottishSkotske ladydame
Tanzania, der er en vidundeligt skotsk dame
05:26
who I still stayBliv in touchrøre ved with.
som jeg stadig er i kontakt med.
05:29
And she's now in her 80s.
Og hun er nu i 80'erne.
05:32
And when I try to explainforklare my work to her, she wavedvinkede away all the detailsdetaljer, and she said,
Og når jeg prøver at forklare mit arbejde for hende, fejede hun alle detaljerne væk, og sagde,
05:34
"NeilNeil, there's only one questionspørgsmål that really matterssager.
"Neil, der er kun et spørgsmål der virkelig betyder noget.
05:39
What bangedbanged?" (LaughterLatter)
Hvad var det der 'bangede'?" (Latter)
05:44
"EveryoneAlle talksforedrag about the BigStore BangBang. What bangedbanged?"
"Alle taler om Big Bang. Hvad var det der 'bangede'?"
05:48
And she's right. It's a questionspørgsmål we'vevi har all been avoidingundgå.
Og hun har ret. Det er et spørgsmål som vi alle har undgået.
05:53
The standardstandard explanationforklaring is that the universeunivers somehowen eller anden måde sprangsprang into existenceeksistens,
Den almindelige forklaring er at universet på en eller anden måde pludseligt blev vakt til live,
05:58
fullfuld of a strangemærkelig kindvenlig of energyenergi
fuldt med mærkelige slags energier
06:03
-- inflationaryinflationær energyenergi -- whichhvilken blewblæste it up.
-- inflatorisk energi -- som sprang det i luften.
06:05
But the puzzlegåde of why the universeunivers emergedopstået in that peculiarsæregne statestat
Men puslespillet om hvorfor universet opstod i den bestemte form
06:10
is completelyfuldstændig unsolveduløste.
er fuldstændig uopklaret.
06:14
Now, I workedarbejdet on that theoryteori for a while, with StephenStephen HawkingHawking and othersandre.
Nu arbejdede jeg på den teori i et stykke tid, sammen med Stephen Hawking og andre.
06:18
But then I beganbegyndte to exploreudforske anotheren anden alternativealternativ.
Men så begyndte jeg at udforske andre alternativer.
06:22
The alternativealternativ is that the BigStore BangBang wasn'tvar ikke the beginningstarten.
Alternativet er at Big Bang ikke var begyndelsen.
06:25
PerhapsMåske the universeunivers existedeksisterede before the bangbang,
Måske fandtes universet før "the bang",
06:28
and the bangbang was just a violentvoldsom eventbegivenhed in a pre-existingallerede eksisterende universeunivers.
og "the bang" var bare en voldsom begivenhed i et univers der eksisterede før det.
06:31
Well, this possibilitymulighed is actuallyrent faktisk suggestedforeslået
Jamen, denne mulighed bliver faktisk foreslået
06:36
by the latestseneste theoriesteorier, the unifiedforenet theoriesteorier,
af de seneste teorier, de samlede teorier,
06:39
whichhvilken try to explainforklare all those 18 freegratis parametersparametre
som prøver at forklare alle de 18 frie parametre
06:42
in a singleenkelt frameworkrammer, whichhvilken will hopefullyforhåbentlig predictforudsige all of them.
i en enkelt struktur, som forhåbentlig vil forudsige dem alle.
06:45
And I'll just sharedel a cartoontegneserie of this ideaide here.
Og jeg deler lige en vittighedstegning af denne ide.
06:52
It's all I can conveyoverbringe. AccordingIfølge to these theoriesteorier,
Det er det eneste jeg kan overbringe. Ifølge disse teorier,
06:55
there are extraekstra dimensionsdimensioner of spaceplads, not just the threetre we're familiarvelkendt with,
er der en ekstra dimension af rum, ikke kun de tre vi kender,
06:58
but at everyhver pointpunkt in the roomværelse there are more dimensionsdimensioner.
men på hvert punkt i lokalet er der flere dimensioner.
07:01
And in particularsærlig, there's one ratherhellere strangemærkelig one,
Og der er især en ret mærkelig en,
07:05
in the mostmest elegantelegant unifiedforenet theoriesteorier we have.
i den mest elegante samlede teori vi har.
07:07
The strangemærkelig one looksudseende likeskan lide this:
Den mærkelige ser sådan her ud:
07:10
that we livelevende in a three-dimensionaltredimensionale worldverden.
at vi lever i en tre dimensionel verden.
07:12
We livelevende in one of these worldsverdener, and I can only showat vise it as a sheetark,
Vi lever i en af de verdener, og jeg kan kun vise det som et ark,
07:15
but it's really three-dimensionaltredimensionale.
men det er i virkeligheden tre dimensionelt.
07:19
And a tinylille bitte distanceafstand away, there's anotheren anden sheetark,
Og meget tæt på, er der endnu et ark,
07:22
alsoogså three-dimensionaltredimensionale, and they're separatedadskilt by a gaphul.
også tre dimensionelt, og et mellemrum adskiller dem.
07:26
The gaphul is very tinylille bitte, and I've blownblæst it up so you can see it.
Mellemrummet er meget lille, og jeg har forstørret det så I kan se det.
07:28
But it's really a tinylille bitte fractionfraktion of the sizestørrelse of an atomicatomar nucleusNucleus.
Men størrelsen er virkelig en lille brøkdel af en atomar cellekerne.
07:31
I won'tvil ikke go into the detailsdetaljer of why we think the universeunivers is like this,
Jeg vil ikke gå i detaljer om hvorfor vi tror universet er på denne måde,
07:36
but it comeskommer out of the mathmatematik and tryingforsøger to explainforklare the physicsfysik that we know.
men det kommer ud af matematikken og prøver at forklare det fysiske som vi kender.
07:39
Well, I got interestedinteresseret in this because it seemedsyntes to me that it was an obviousindlysende questionspørgsmål.
Jamen jeg blev interesseret i dette fordi det virkede på mig til at være et åbenlyst spørgsmål.
07:43
WhichSom is, what happenssker if these two, three-dimensionaltredimensionale worldsverdener
Hvilket er, hvad sker der når disse to, tredimensionelle verdener
07:47
should actuallyrent faktisk collidekollidere?
faktisk kolliderer?
07:50
And if they collidekollidere, it would look a lot like the BigStore BangBang.
Og hvis de kolliderer, ville det ligne Big Bang ret meget.
07:54
But it's slightlyen anelse differentforskellige than in the conventionalkonventionel picturebillede.
Men det er lidt anderledes end i det konventionelle billede.
07:57
The conventionalkonventionel picturebillede of the BigStore BangBang is a pointpunkt.
Det konventionelle billede af Big Bang er et punkt.
08:00
Everything comeskommer out of a pointpunkt;
Alt kommer ud af et punkt;
08:02
you have infiniteuendelig densitymassefylde. And all the equationsligninger breakpause down.
man har uendelig massefylde. Og alle ligningerne bryder sammen.
08:04
No hopehåber of describingbeskriver that.
Ikke noget håb om at beskrive det.
08:08
In this picturebillede, you'llvil du noticevarsel,
I dette billede, vil I se,
08:10
the bangbang is extendedudvidet. It's not a pointpunkt.
at "bang" er udvidet. Det er ikke et punkt.
08:12
The densitymassefylde of matterstof is finitebegrænset, and we have a chancechance
Massefylden af ting er begrænset, og vi har en chance for at få
08:14
of a consistentkonsekvent setsæt of equationsligninger that can describebeskrive the wholehel processbehandle.
et konsistent sæt ligninger der kan beskrive hele processen.
08:17
So, to cutskære a long storyhistorie shortkort, we'vevi har exploredudforskede this alternativealternativ.
Så, får at gøre en lang historie kort, har vi udforsket dette alternativ.
08:22
We'veVi har shownvist that it can fitpasse
Vi har vist at vi kan tilpasse
08:25
all of the datadata that we have about the formationformation of galaxiesgalakser,
al vores data vi har om dannelsen af galakser,
08:27
the fluctuationsudsving in the microwavemikroovn backgroundbaggrund.
udsvingningerne i baggrundsstrålingen af mikrobølger.
08:31
FurthermoreDesuden, there's an experimentaleksperimentel way
Der er ydermere en eksperimentel måde
08:34
to tell this theoryteori, aparten del from the inflationaryinflationær explanationforklaring that I told you before.
at fortælle denne teori, bortset fra den inflatoriske forklaring jeg gav tidligere.
08:36
It involvesinvolverer gravitationalgravitationel wavesbølger.
Den involverer tyngdekrafts bølger.
08:43
And in this scenarioscenarie, not only was the BigStore BangBang not the beginningstarten,
Og i dette scenarie, ikke nok med at Big Bang var begyndelsen,
08:46
as you can see from the picturebillede,
som I kan se på billedet,
08:49
it can happenske over and over again.
det kan ske igen og igen.
08:52
It maykan be that we livelevende in an endlessendeløs universeunivers,
Det kan være at vi lever i et endeløst univers,
08:54
bothbegge in spaceplads and in time.
både i rum og tid.
08:57
And there'veder har been bangspandehår in the pastforbi, and there will be bangspandehår in the futurefremtid.
Og der har været "bang" i fortiden, og der vil være "bang" i fremtiden.
09:01
And maybe we livelevende in an endlessendeløs universeunivers.
Og måske lever vi i et endeløst univers.
09:04
Well, makingmaking and testingtest modelsmodeller of the universeunivers
Jamen, det at lave og teste modeller af universet
09:08
is, for me, the bestbedst way I have of enjoyingnyder and appreciatingværdsætte the universeunivers.
er, for mig, den bedste måde jeg har på at nyde og værdsætte universet.
09:13
We need to make the bestbedst mathematicalmatematisk modelsmodeller we can,
Vi skal lave de bedste matematiske modeller vi kan,
09:20
the mostmest consistentkonsekvent onesdem.
de mest konsistente.
09:22
And then we scrutinizegranske them, logicallylogisk and with datadata.
Og så gransker vi dem, logisk og med data.
09:24
And we try to convinceoverbevise ourselvesos selv --
Og vi prøver at overbevise os selv --
09:28
we really try to convinceoverbevise ourselvesos selv they're wrongforkert.
vi prøver virkelig at overbevise os selv at vi tager fejl.
09:31
That's progressfremskridt: when we provebevise things wrongforkert.
Det er fremskridt: når vi modbeviser noget.
09:33
And graduallygradvist, we hopefullyforhåbentlig movebevæge sig closertættere and closertættere to understandingforståelse the worldverden.
Og efterhånden bevæger vi os forhåbentlig tættere og tættere på at forstå verdenen.
09:36
As I pursuedforfulgte my careerkarriere, something was always gnawinggnave away insideinde me.
I takt med at jeg forfulgte min karriere, var der noget der altid gnavede i mig.
09:42
What about AfricaAfrika?
Hvad med Afrika?
09:47
What about those kidsbørn I'd left behindbag?
Hvad med de børn jeg efterlod?
09:50
InsteadI stedet of developingudvikle, as we'dvi ville all hopedhåbet in the '60s,
I stedet for at udvikle sig, som vi alle havde håbet i 60'erne,
09:55
things had gottenfået worseværre.
var tingene blevet værre.
09:58
AfricaAfrika was grippedgrebet by povertyfattigdom, diseasesygdom and warkrig.
Fattigdom, sygdom og krig havde grebet fat i Afrika.
10:00
This is very graphicallygrafisk shownvist by the WorldmapperWorldMapper websiteinternet side and projectprojekt.
Dette er vist meget grafisk af Worldmapper hjemmesiden og projektet.
10:04
And so the ideaide is to representrepræsentere eachhver countryLand
Så ideen er at repræsentere hvert land
10:10
on a mapkort, but scalevægt the areaareal accordingifølge to some quantitymængde.
på et kort, men at skalere området ifølge en bestemt kvantitet.
10:13
So here'sher er just the standardstandard areaareal mapkort of the worldverden.
Så her er det almindelige verdenskort.
10:19
By the way, AfricaAfrika is very largestor.
Forresten, Afrika er meget stort.
10:21
And the nextNæste mapkort now showsviser sig Africa'sAfrikas GDPBNP in 1960,
Og det næste kort viser nu Afrikas BNP i 1960,
10:23
around the time of independenceuafhængighed for manymange AfricanAfrikanske statesstater.
i tiden hvor mange Afrikanske stater blev uafhængige.
10:28
Now, this is 1990, and then 2002. And here'sher er a projectionfremspring for 2015.
Dette er 1990, og så 2002. Og der er en forudsigelse for 2015.
10:33
BigStore changesændringer are happeningsker in the worldverden,
Der sker store forandringer i verden,
10:44
but they're not helpinghjælpe AfricaAfrika.
men det hjælper ikke Afrika.
10:45
What about Africa'sAfrikas populationbefolkning? The populationbefolkning isn't out of proportiondel to its areaareal,
Hvad med Afrikas befolkning? Denne befolkning er ikke ude af proportioner i forhold til dens område,
10:48
but AfricaAfrika leadskundeemner the worldverden in deathsdødsfald from oftentit preventableforebygges causesårsager:
men Afrika er verdensleder i dødsfald som følge af undgåelige årsager:
10:52
malnutritionunderernæring, simpleenkel infectionsinfektioner and birthfødsel complicationskomplikationer.
fejlernæring, simple infektioner, og fødselskomplikationer.
10:57
Then there's HIVHIV/AIDSAIDS. And then there are deathsdødsfald from warkrig.
Så er der HIV/AIDS. Og så er der dødsfald som følge af krig.
11:04
OK, currentlyi øjeblikket there are 45,000 people a monthmåned dyingdøende in the CongoCongo,
OK, der dør i øjeblikket 45.000 mennesker om måneden i Congo,
11:09
as a consequencefølge of the warkrig
som en konsekvens af den krig
11:14
there over coltancoltan and diamondsdiamanter and other things.
om coltan og diamanter og andre ting.
11:16
It's still going on.
Det sker stadigvæk.
11:20
What about Africa'sAfrikas capacitykapacitet to do something about these problemsproblemer?
Hvad med Afrikas muligheder for at gøre noget ved disse problemer?
11:24
Well, here'sher er the numbernummer of physicianslæger in AfricaAfrika.
Jamen, her er antallet af læger i Afrika.
11:27
Here'sHer er the numbernummer of people in higherhøjere educationuddannelse.
Her er antallet af mennesker i højere uddannelser.
11:32
And here -- mostmest shockingchokerende to me --
Og her -- det der chokerer mig mest --
11:37
the numbernummer of scientificvidenskabelig researchforskning paperspapirer comingkommer out of AfricaAfrika.
antallet af videnskabelige afhandlinger der kommer fra Afrika.
11:39
It just doesn't existeksisterer scientificallyvidenskabeligt.
Det eksisterer videnskabeligt bare ikke.
11:43
And this was very eloquentlyveltalende arguedargumenteret at TEDTED AfricaAfrika:
Og dette blev diskuteret meget veltalende ved TED Afrika:
11:48
that all of the aidhjælpe that's been givengivet
at al den hjælp der er blevet givet
11:51
has completelyfuldstændig failedmislykkedes to put AfricaAfrika onto its ownegen two feetfødder.
har total fejlet i at hjælpe Afrika på fode.
11:53
Well, the transitionovergang to democracydemokrati in SouthSyd AfricaAfrika in 1994
Jamen, overgangen til demokrati i Sydafrika i 1994
12:01
was literallybogstaveligt talt a dreamdrøm come truerigtigt for manymange of us.
var bogstavelig talt en drøm der blev til virkelighed for mange af os.
12:04
My parentsforældre were bothbegge electedvalgt to the first parliamentparlament,
Mine forældre blev begge valgt til det første parlament,
12:08
alongsidesammen med NelsonNelson and WinnieWinnie MandelaMandela. They were the only other couplepar.
sammen med Nelson og Winnie Mandela. De var det andet par.
12:11
And in 2001, I tooktog a researchforskning leaveforlade to visitbesøg them.
Og i 2001 tog jeg orlov til at besøge dem.
12:16
And while I was busytravl workingarbejder -- I was workingarbejder on these collidingkolliderede worldsverdener, in the day.
Og mens jeg var travl med at arbejde -- jeg arbejdede på disse kolliderende verdener, dengang.
12:20
But I learnedlærte that there was a desperatedesperat shortagemangel på of skillsfærdigheder,
Men jeg fandt ud af at der var en desperat mangel på evner,
12:27
especiallyisær mathematicalmatematisk skillsfærdigheder, in industryindustri, in governmentregering, in educationuddannelse.
specielt matematiske evner, i industrien, i regeringen, i uddannelse.
12:30
The abilityevne to make and testprøve modelsmodeller has becomeblive essentialvigtig,
Evnen til at lave og teste modeller er blevet essentielt,
12:38
not only to everyhver singleenkelt areaareal of sciencevidenskab todayi dag,
ikke kun til hvert enkelt område i videnskab i dag,
12:42
but alsoogså to modernmoderne societysamfund itselfsig selv.
men også det moderne samfund i sig selv.
12:45
And if you don't have mathmatematik, you're not going to entergå ind the modernmoderne agealder.
Og hvis man ikke har matematik, vil man ikke indtræde i den moderne tidsalder.
12:49
So I had an ideaide. And the ideaide was very simpleenkel.
Så jeg fik en ide. Og ideen var meget simpel.
12:55
The ideaide was to setsæt up an AfricanAfrikanske InstituteInstitut for MathematicalMatematiske SciencesVidenskaber, or AIMSMÅL.
Ideen var at starte African Institute for Mathematical Sciences, eller AIMS.
12:58
And let's recruitrekruttere studentsstuderende from the wholehel of AfricaAfrika,
Og lade os rekruttere studerende fra hele Afrika,
13:04
bringtage med them togethersammen with lecturersundervisere from all over the worldverden,
samle dem med lektorer fra hele verden,
13:08
and we'llgodt try to give them a fantasticfantastisk educationuddannelse.
og vi vil prøve at give dem en fantastisk uddannelse.
13:12
Well, as a CambridgeCambridge professorprofessor, I had manymange contactskontakter.
Som en professor ved Cambridge havde jeg mange kontakter.
13:17
And to my astonishmentforbavselse, they backedBacked me 100 percentprocent.
Og til min forbavselse, bakkede de 100 procent op om mig.
13:20
They said, "Go and do it,
De sagde, "Gå ud og gør det,
13:23
and we'llgodt come and lectureforedrag."
og vi kommer og giver foredrag."
13:25
And I knewvidste it would be amazingfantastiske funsjovt to bringtage med brilliantstrålende studentsstuderende
Og jeg ved at det ville være fantastisk sjovt at samle fantastiske studerende
13:29
from these countrieslande -- where they don't have any opportunitiesmuligheder -- togethersammen
fra disse lande -- hvor de ikke har nogen muligheder -- sammen
13:33
with the bestbedst lecturersundervisere in the worldverden --
med de bedste lektorer i verden --
13:37
who I knewvidste would come, because of the interestinteresse in AfricaAfrika --
som jeg vidste ville komme, på grund af interessen i Afrika --
13:39
and put them togethersammen and just let the sparksgnister flyflyve.
og sætte dem sammen og bare lade gnisterne springe.
13:42
So we boughtkøbt a derelictforladte hotelHotel nearnær ved CapeCape TownBy.
Så vi købte et forsømt hotel i nærheden af Cape Town.
13:49
It's an 80-room-værelse ArtKunst DecoDeco hotelHotel from the 1920s.
Det er et 80-værelses Art Deco hotel fra 1920'erne.
13:53
The areaareal was kindvenlig of seedyforsumpet, so we got an 80-room-værelse hotelHotel for 100,000 dollarsdollars.
Området var lidt lurvet, så vi fik et 80-værelses hotel til 100.000 dollars.
13:56
It's a beautifulsmuk buildingbygning. We decidedbesluttede we would refurbishrenovere it
Det er en smuk bygning. Vi besluttede os for at renovere det
14:02
and then put out the wordord:
og så sprede budskabet:
14:06
we're going to startStart the bestbedst mathmatematik instituteinstitut in AfricaAfrika
vi starter det bedste matematiske institut i Afrika
14:08
in this hotelHotel.
i dette hotel.
14:12
Well, the newny SouthSyd AfricaAfrika is a very excitingspændende countryLand.
Jamen, det nye Sydafrika er et meget spændende land.
14:13
And those of you who haven'thar ikke been there, you should go.
Og de af jer der ikke har været der, I bør tage afsted.
14:16
It's very, very interestinginteressant what's happeningsker.
Det er meget, meget interessant hvad der sker.
14:19
And we recruitedansat wonderfulvidunderlig staffpersonale,
Og vi rekrutterede vidunderligt personale,
14:22
highlymeget motivatedmotiveret staffpersonale.
særdeles motiveret personale.
14:25
The other thing that's happenedskete, whichhvilken was good for us, is the InternetInternet.
Den anden ting der skete, som var godt for os, er internettet.
14:27
Even thoughselvom the InternetInternet is very expensivedyrt all over AfricaAfrika,
Selvom internettet er meget dyrt i hele Afrika,
14:31
there are InternetInternet cafescaféer everywhereoveralt.
der er internetcafeer overalt.
14:34
And brightlyse youngung AfricansAfrikanere are desperatedesperat to jointilslutte the globalglobal communityfællesskab,
Og kvikke, unge afrikanere er desperate efter at tilslutte sig det globale samfund,
14:36
to be successfulvellykket -- and they're very ambitiousambitiøse.
for at være succesfuld -- og de er meget ambitiøse.
14:41
They want to be the nextNæste EinsteinEinstein.
De vil være den næste Einstein.
14:44
And so when wordord camekom out that AIMSMÅL was openingåbning,
Og da budskabet kom ud at AIMS åbnede,
14:50
it spreadsprede very quicklyhurtigt viavia e-maile-mail and our websiteinternet side.
spredte det sig hurtigt via email og vores hjemmeside.
14:53
And we got lots of applicantsansøgere.
Og vi fik mange ansøgere.
14:57
Well, we designeddesignet AIMSMÅL as a 24-hour-time learninglæring environmentmiljø,
Jamen, vi designede AIMS som et 24 timers lærings miljø,
14:59
and it was fantasticfantastisk to startStart a universityuniversitet from the beginningstarten.
og det var fantastisk at starte et universitet fra begyndelsen.
15:02
You have to rethinkgenoverveje, what is the universityuniversitet for?
Man skal gentænke, hvad et universitetet er til?
15:06
And that's really excitingspændende.
Og det er utrolig spændende.
15:10
So we designeddesignet it to have interactiveinteraktiv teachingundervisning.
Så vi designede det til at have interaktiv undervisning.
15:12
No droningdroning on at the chalkboardtavle.
Ikke nogen monoton tale ved tavlen.
15:15
We emphasizeunderstrege problem-solvingproblemløsning, workingarbejder in groupsgrupper,
Vi understreger problemløsning, at arbejde i grupper,
15:19
everyhver studentstuderende discoveringopdage and maximizingmaksimering af theirderes ownegen potentialpotentiel
hver studerede opdager og maksimerer deres eget potentiale
15:23
and not chasingjagter gradeskvaliteter.
og jagter ikke karakterer.
15:27
EveryoneAlle livesliv togethersammen in this hotelHotel -- lecturersundervisere and studentsstuderende --
Alle lever sammen i dette hotel -- lektorer og studerende --
15:30
and it's not surprisingoverraskende at all to find an impromptuimproviseret tutorialtutorial at 1 a.m.
og det er ikke overraskende overhovedet at finde en spontan undervisningstime klokken et om natten.
15:32
The studentsstuderende don't usuallysom regel leaveforlade the computercomputer lablab tillindtil 2 or 3 a.m.
De studerende går som regel ikke fra computer laboratoriet før klokken to eller tre om natten.
15:38
And then they're up again at eightotte in the morningmorgen.
Og så er de oppe igen klokken otte om morgenen.
15:42
LecturesForedrag, problem-solvingproblemløsning and so on. It's an extraordinaryekstraordinær placeplacere.
Forelæsninger, problemløsning og så videre. Det er et usædvanligt sted.
15:44
We especiallyisær emphasizeunderstrege areasområder of great relevancerelevans to Africa'sAfrikas developmentudvikling,
Vi fremhæver specielt områderne der er af stor relevans for Afrikas udvikling,
15:51
because, in those areasområder, scientistsforskere workingarbejder in AfricaAfrika will have a competitivekonkurrencedygtig advantagefordel.
fordi, i de områder, vil forskere der arbejder i Afrika have en konkurrencedygtig fordel.
15:56
They'llDe vil publishoffentliggøre, be invitedinviteret to conferenceskonferencer.
De publicerer, bliver inviteret til konferencer.
16:02
They'llDe vil do well. They'llDe vil have successfulvellykket careerskarrierer.
De gør det godt. De har succesfulde karrierer.
16:04
And AIMSMÅL has doneFærdig extremelyekstremt well.
Og AIMS har gjort det ekstremt godt.
16:10
Here is a listliste of last year'sflere år graduateskandidater, graduatedgradueret in JuneJuni,
Her er en liste over sidste års dimittender, dimitteret i juni,
16:12
and what they're currentlyi øjeblikket doing -- 48 of them.
og det de gør nu -- 48 af dem.
16:16
And where they are is indicatedangivet over here.
Og hvor de er vises herovre.
16:19
And where they'vede har gonevæk. So these are all postgraduatePostgraduate studentsstuderende.
Og hvor de har været. Så dette er alle studerende på overbygningen.
16:23
And they'vede har all gonevæk on to master'smaster's and PhPh.D. degreesgrader in excellentfremragende placessteder.
Og de er alle gået videre til kandidatstudier og Ph.D. grad ved fremragende steder.
16:27
FiveFem studentsstuderende can be educateduddannet at AIMSMÅL
Fem studerende kan blive uddannet ved AIMS
16:34
for the costkoste of educatinguddanne one in the U.S. or EuropeEuropa.
for prisen af at uddanne en i USA eller Europa.
16:36
But more importantvigtig, the pan-AfricanPan-afrikanske studentstuderende bodylegeme
Men endnu vigtigere, det panafrikanske studerende organ
16:40
is a continualløbende sourcekilde of strengthstyrke, pridestolthed and commitmentforpligtelse to AfricaAfrika.
er en kontinuerlig kilde til styrke, stolthed og engagement til Afrika.
16:43
We illustrateillustrere AIMS'MÅL' progressfremskridt by coloringfarve in the countrieslande of AfricaAfrika.
Vi illustrerer AIMS fremskridt ved at påvirke landene i Afrika.
16:49
So here you can see behindbag this listliste.
Så her kan I se på listen.
16:54
When a countyregion is coloredfarvet yellowgul, we'vevi har receivedmodtaget an applicationAnsøgning;
Når et land er farvet gult, får vi en ansøgning;
16:56
orangeorange, we'vevi har acceptedaccepteret an applicationAnsøgning; and greengrøn,
orange, vi har accepteret en ansøgning; og grøn,
17:00
a studentstuderende has graduatedgradueret.
en studerende er dimitteret.
17:05
So here is where we were after the first graduationgraduering in 2004.
Så her er hvor vi var efter den første dimission i 2004.
17:07
And we setsæt ourselvesos selv a goalmål of turningdreje the continentkontinent greengrøn.
Og vi har sat os selv det mål at gøre hele kontinentet grønt.
17:11
So there's 2005, -6, -7, -8.
Så her er 2005, -6, -7, -8.
17:15
(ApplauseBifald)
(Bifald)
17:19
We're well on the way to achievingat opnå our initialinitial goalmål.
Vi er godt på vej til at nå vores første mål.
17:29
We had some of the studentsstuderende filmedfilmet at home before they camekom to AIMSMÅL.
Vi filmede nogle af de studerende hjemme, inden de kom til AIMS.
17:33
And I'll just showat vise you one.
Og jeg viser jer lige en.
17:37
TendaiTendai MugwagwaMugwagwa: My namenavn is TendaiTendai MugwagwaMugwagwa.
Tendai Mugwagwa: Mit navn er Tendai Mugwagwa.
17:40
I have a BachelorBachelor of ScienceVidenskab with an educationuddannelse degreegrad.
Jeg har en Bachelor i Naturvidenskab med en uddannelsesmæssig grad.
17:44
I will be attendingdeltage AIMSMÅL.
Jeg deltager hos AIMS.
17:47
My understandingforståelse of the courseRute is that it coversdæksler quitetemmelig a lot.
Min forståelse af faget er at det dækker ret meget.
17:49
You know, from physicsfysik to medicinemedicin,
I ved, fra fysik til medicin,
17:53
in particularsærlig, epidemiologyepidemiologi and alsoogså mathematicalmatematisk modelingmodellering.
især, epidemiologi og også matematiske modeller.
17:57
NeilNeil TurokTurok: So TendaiTendai camekom to AIMSMÅL and did very well.
Neil Turok: Så Tendai kom til AIMS og gjorde det rigtig godt.
18:03
And I'll let her take it from there.
Og jeg vil lade hende tage den herfra.
18:08
TMTM: My namenavn is TendaiTendai MugwagwaMugwagwa
TM: Mit navn er Tendai Mugwagwa
18:16
and I was a studentstuderende at AIMSMÅL in 2003 and 2004.
og jeg var studerende ved AIMS i 2003 og 2004.
18:18
After leavingforlader AIMSMÅL, I wentgik on to do a master'smaster's in appliedanvendt mathematicsmatematik
Efter at have forladt AIMS tog jeg videre for at tage en master i anvendt matematik
18:22
at the UniversityUniversitet of CapeCape TownBy in SouthSyd AfricaAfrika.
ved University of Cape Town i Sydafrika.
18:27
After that, I camekom to the NetherlandsHolland
Derefter kom jeg til Holland
18:30
where I'm now doing a PhPh.D. in theoreticalteoretisk immunologyimmunologi.
hvor jeg nu tager en Ph.D. i teoretisk immunologi.
18:32
ProfessorProfessor: TendaiTendai is workingarbejder very independentlyselvstændigt.
Professor: Tendai arbejder meget selvstændigt.
18:35
She communicateskommunikerer well with the immunologistsimmunologists at the hospitalHospital.
Hun kommunikerer godt med de immunologer der er ved sygehuset.
18:38
So all in all I have a very good PhPh.D. studentstuderende from SouthSyd AfricaAfrika.
Så alt i alt har vi en meget god Ph.D. studerende fra Sydafrika.
18:42
So I'm happylykkelig she's here.
Så jeg er glad for hun er her.
18:46
NTNT: AnotherEn anden studentstuderende in the first yearår of AIMSMÅL was ShehuNanna Arnfred.
NT: En anden studerende i det første år ved AIMS var Shehu.
18:49
And he's shownvist here with his favoritefavorit highhøj schoolskole teacherlærer.
Og han er vist her sammen med hans yndlings gymnasielærer.
18:53
And then enteringindtastning universityuniversitet in northernnordlige NigeriaNigeria.
Og træder så ind i universitetet i det nordlige Nigeria.
18:58
And after AIMSMÅL, ShehuNanna Arnfred wanted to do high-energyhøjenergi physicsfysik,
Og efter AIMS ville Shehu studere højenergi fysik,
19:04
and he camekom to CambridgeCambridge.
og han kom til Cambridge.
19:09
He's about to finishAfslut his PhPh.D.,
Han er tæt på at færdiggøre sin Ph.D.,
19:11
and he was filmedfilmet recentlyfor nylig with someonenogen you all know.
og han blev filmet for nylig sammen med en I alle kender.
19:14
ShehuNanna Arnfred: And from there we will be ablei stand to,
Shehu: Og derfra vil vi være i stand til,
19:18
hopefullyforhåbentlig, make better predictionsforudsigelser and then we comparesammenligne it
forhåbentlig, at lave bedre forudsigelser og så kan vi sammenligne det
19:20
to the graphkurve and alsoogså make some predictionsforudsigelser.
med graffen og også lave nogle forudsigelser.
19:23
StephenStephen HawkingHawking: That is nicepæn.
Stephen Hawking: Det er fint.
19:28
NTNT: Here are the currentnuværende studentsstuderende at AIMSMÅL. There are 53 of them
NT: Her er de nuværende studerende ved AIMS. Der er 53 af dem
19:31
from 20 differentforskellige countrieslande, includinginklusive 20 womenKvinder.
fra 20 forskellige lande, inklusive 20 kvinder.
19:34
So now I'm going to get to my TEDTED businessforretning.
Så nu vil jeg gå videre til min TED sag.
19:38
Well, we had a partyparti. This is AfricaAfrika --
Jamen, vi havde en fest. Dette er Afrika --
19:41
we have good partiesparter in AfricaAfrika. And last monthmåned, they threwkastede a surpriseoverraskelse partyparti for me.
vi har gode fester i Afrika. Og sidste måned, holdte de en surprise party for mig.
19:44
Here'sHer er somebodyen eller anden you've seenset alreadyallerede.
Her er en I allerede har set.
19:48
(ApplauseBifald)
(Bifald)
19:50
I want to pointpunkt out a few other exceptionalenestående people in this picturebillede.
Jeg vil fremhæve et par andre exceptionelle mennesker i dette billede.
20:14
So, we were havingat have a partyparti,
Så, vi holdte denne fest,
20:18
as you can see they're completelyfuldstændig eclipsingfortrænge me at this pointpunkt.
og I kan se at de overskygger mig fuldstændig på dette tidspunkt.
20:19
This is EzraEzra. She's from DarfurDarfur.
Dette er Ezra. Hun kommer fra Darfur.
20:23
She's a physicistfysiker, and somehowen eller anden måde staysophold smilingsmilende,
Hun er fysiker, og hun bliver på en eller anden måde ved med at smile,
20:26
in spitetrods of everything going on back home.
på trods af alt det der foregår hjemme.
20:30
But she wants to continueBlive ved in physicsfysik, and she's doing extremelyekstremt well.
Men hun vil fortsætte i fysik, og hun klarer sig ekstremt godt.
20:32
This is LydiaLydia. LydiaLydia is the first ever womankvinde
Dette er Lydia. Lydia er den første kvinde nogensinde
20:36
to graduatebestå in mathematicsmatematik in the CentralCentrale AfricanAfrikanske RepublicRepublik.
til at dimittere i matematik i den Central Afrikanske Republik.
20:40
And she's now at AIMSMÅL. (ApplauseBifald)
Og hun er nu ved AIMS. (Bifald)
20:43
So now let me get to our TEDTED wishønske.
Så lad mig nu komme til mit TED ønske.
20:49
Well, it's not my TEDTED wishønske; it's our wishønske, as you've alreadyallerede gatheredindsamlede.
Jamen det er ikke mit TED ønske; det er vores ønske, som I allerede har set.
20:53
And our wishønske has two partsdele:
Og vores ønske har to dele:
20:58
one is a dreamdrøm and the other'sandres a planplan. OK.
det ene er en drøm og det andet er en plan. OK.
21:01
Our TEDTED dreamdrøm is that the nextNæste EinsteinEinstein will be AfricanAfrikanske. (ApplauseBifald)
Vores TED drøm er at den næste Einstein er afrikaner. (Bifald)
21:06
In strivingstræber for the heightshøjder of creativekreativ geniusgeni,
I stræben efter højderne af kreativ geni,
21:25
we want to give thousandstusinder of people the motivationmotivering,
vil vi give tusinder af mennesker motivationen,
21:26
the encouragementopmuntring and the couragemod
tilskyndelsen og modet
21:31
to obtainopnå the high-levelhøjt niveau skillsfærdigheder they need to help AfricaAfrika.
til at opnå de store evner de har brug for, for at hjælpe Afrika.
21:33
AmongBlandt them will be not only brilliantstrålende scientistsforskere --
Blandt dem vil der ikke kun være geniale forskere --
21:38
I'm sure of that from what we'vevi har seenset at AIMSMÅL --
det er jeg sikker på med det vi har set fra AIMS --
21:41
they'llde vil alsoogså be the AfricanAfrikanske GatesGates, BrinsBrins and PagesSider of the futurefremtid.
de vil også være fremtidens afrikanske Gates, Brins og Pages.
21:44
Well, I said we alsoogså have a planplan. And our planplan is quitetemmelig simpleenkel.
Jamen, jeg sagde at vi også havde en plan. Og vores plan er ret simpel.
21:50
AIMSMÅL is now a provenbevist modelmodel.
AIMS er nu en bevist model.
21:54
And what we need to do is to replicatereplikere it.
Og det vi har brug for at gøre er at reproducere den.
21:56
We want to rollrulle out 15 AIMSMÅL centerscentre in the nextNæste fivefem yearsflere år, all over AfricaAfrika.
Vi vil rulle 15 AIMS centre ud i løbet af de næste fem år, over hele Afrika.
22:00
EachHver will have a pan-AfricanPan-afrikanske studentstuderende bodylegeme,
Hver vil have et panafrikansk student organ,
22:04
but specializespecialisere in a differentforskellige areaareal of sciencevidenskab.
men specialisere sig i forskellige naturvidenskabelige områder.
22:09
We want to use sciencevidenskab to overcomeovervinde the nationalnational and culturalkulturel barriersbarrierer,
Vi vil bruge naturvidenskab til at overkomme de nationale og kulturelle barrierer,
22:11
as it does at AIMSMÅL.
som det gør ved AIMS.
22:16
And we want to addtilføje elementselementer to the curriculumpensum.
Og vi vil tilføje elementer til den læseplan.
22:17
We want to addtilføje entrepreneurshipiværksætteri and policypolitik skillsfærdigheder.
Vi vil tilføje iværksætteri og politiske evner.
22:19
The expandedudvidet AIMSMÅL will be a coherentsammenhængende pan-AfricanPan-afrikanske institutioninstitution,
Det udvidede AIMS vil være en sammenhængende panafrikansk institution,
22:24
and its graduateskandidater will formform a powerfulkraftfuld networknetværk,
og dens dimittender vil forme et kraftfuldt netværk,
22:27
workingarbejder togethersammen for peacefred and progressfremskridt acrosset kors the continentkontinent.
der arbejder for fred og fremskridt på tværs af kontinentet.
22:31
Over the last yearår,
I løbet af sidste år,
22:37
we'vevi har been visitingbesøger sitessites in AfricaAfrika,
har vi besøgt steder i Afrika,
22:39
looking at potentialpotentiel sitessites for newny AIMSMÅL centerscentre.
og kigget på potentielle steder for nye AIMS centre.
22:41
And here are the onesdem we'vevi har selectedvalgte.
Og her er dem vi har udvalgt.
22:44
And eachhver of these centerscentre has a strongstærk locallokal teamhold,
Og hver af disse centre har et stærkt lokalt team,
22:46
eachhver is in a beautifulsmuk placeplacere, an interestinginteressant placeplacere,
hvert ligger et smukt sted, en interessant sted,
22:50
whichhvilken internationalinternational lecturersundervisere will be happylykkelig to visitbesøg.
som internationale lektorer vil være glade for at besøge.
22:52
And our partnerspartnere acrosset kors AfricaAfrika are extremelyekstremt enthusiasticentusiastiske about this.
Og vores partnere i Afrika er ekstremt entusiastiske omkring dette.
22:55
EveryoneAlle wants an AIMSMÅL centercentrum in theirderes countryLand.
Alle vil have et AIMS center i deres land.
23:00
And last NovemberNovember,
Og sidste november,
23:04
the conferencekonference of all the AfricanAfrikanske ministersministre of sciencevidenskab and technologyteknologi,
kaldte konferencen mellem alle afrikanske videnskabs og teknologiministre,
23:06
heldholdt in MombasaMombasa, calledhedder for a comprehensiveomfattende planplan to rollrulle out AIMSMÅL.
der blev holdt i Mombasa, på en omfattende plan for at rulle AIMS ud.
23:10
So we have politicalpolitisk supportsupport right acrosset kors the continentkontinent.
Så vi har politisk større over hele kontinentet.
23:15
It won'tvil ikke be easylet.
Det bliver ikke nemt.
23:18
At everyhver sitewebsted there will be hugekæmpe stor challengesudfordringer.
Der vil være udfordringer alle steder.
23:21
LocalLokale scientistsforskere mustskal playSpille leadingførende rolesroller
Lokale forskere må føre an
23:23
and governmentsregeringer mustskal be persuadedovertalt to buykøbe in.
og regeringer må overbevises til at være med.
23:26
ConditionsBetingelser are very difficultsvært,
Betingelserne er meget hårde,
23:30
but we cannotkan ikke affordhar råd til to compromisekompromis on those principlesprincipper whichhvilken madelavet AIMSMÅL work.
men vi har ikke råd til at gå på kompromis med de principper der fik AIMS til at fungere.
23:32
And we summarizesammenfatte them this way:
Og vi opsummerer dem på denne måde:
23:39
the institutesinstitutter have got to be relevantrelevant, innovativeinnovativ,
instituterne skal være relevante, innovative,
23:41
cost-effectiveomkostningseffektiv and highhøj qualitykvalitet. Why?
omkostningseffektive og have en høj kvalitet. Hvorfor?
23:44
Because we want AfricaAfrika to be richrig.
Fordi vi vil have at Afrika bliver rigt.
23:46
EasyNem to rememberHusk the basicgrundlæggende rulesregler we need.
Det er nemt at huske de basale regler vi har brug for.
23:49
So, just in endingSlutning, let me say the only people who can fixrette op AfricaAfrika
Så, til slut, lad mig sige at de eneste mennesker der kan løse Afrikas knibe
23:56
are talentedtalentfuld youngung AfricansAfrikanere.
er talentfulde, unge afrikanere.
23:59
By unlockingoplåsning and nurturingpleje theirderes creativekreativ potentialpotentiel,
Ved at åbne op og nære deres kreative potentiale,
24:02
we can createskab a steptrin changelave om in Africa'sAfrikas futurefremtid.
kan vi skabe en trinvis forandring for Afrikas fremtid.
24:05
Over time, they will contributebidrage to AfricanAfrikanske developmentudvikling
Over tid vil de bidrage til afrikansk udvikling
24:09
and to sciencevidenskab in waysmåder we can only imagineforestille.
og til naturvidenskab på måder som vi kun kan forestille os.
24:13
Thank you.
Tak.
24:16
(ApplauseBifald)
(Bifald)
24:18

▲Back to top

About the speaker:

Neil Turok - Physicist, education activist
Neil Turok is working on a model of the universe that explains the big bang -- while, closer to home, he's founded a network of math and science academies across Africa.

Why you should listen

Neil Turok works on understanding the universe's very beginnings. With Stephen Hawking, he developed the Hawking-Turok instanton solutions, describing the birth of an inflationary universe -- positing that, big bang or no, the universe came from something, not from utter nothingness.

Recently, with Paul Steinhardt at Princeton, Turok has been working on a cyclic model for the universe in which the big bang is explained as a collision between two “brane-worlds.” The two physicists cowrote the popular-science book Endless Universe.

In 2003, Turok, who was born in South Africa, founded the African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) in Muizenberg, a postgraduate center supporting math and science. His TED Prize wish: Help him grow AIMS and promote the study and math and science in Africa, so that the world's next Einstein may be African.

Turok is the Director of the Perimeter Institute for Theoretical Physics, in Ontario, Canada. In 2010, the Canadian government funded a $20million expansion of the AIMS schools, working with the Perimeter Institute to start five new AIMS schools in different African nations.

In 2016, he won the Tate Medal for International Leadership in Physics

More profile about the speaker
Neil Turok | Speaker | TED.com