English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Neil Turok: My wish: Find the next Einstein in Africa

Neil Turok îşi pune dorinţa câştigătoare a Premiului TED

Filmed
Views 480,822

Acceptând Premiul TED din 2008, fizicianul Neil Turok vorbeşte deschis despre tinerii africani talentaţi care sunt lipsiți de oportunități. Dezlânţuind şi alimentând potenţialul creativ al continentului, putem crea o schimbare în viitorul Africii.

- Physicist, education activist
Neil Turok is working on a model of the universe that explains the big bang -- while, closer to home, he's founded a network of math and science academies across Africa. Full bio

It was an incredible surprise to me
A fost o surpriză incredibilă pentru mine
00:13
to find out that there was actually an organization that cared about both parts of my life.
să aflu că există cu adevărat o organizaţie căreia îi pasă de ambele părţi ale vieţii mele.
00:16
Because, basically,
Pentru că, de fapt,
00:22
I work as a theoretical physicist.
eu lucrez ca fizician teoretic.
00:23
I develop and test models of the Big Bang,
Eu dezvolt şi testez modele ale teoriei Big Bang,
00:25
using observational data.
folosind date observaţionale.
00:28
And I've been moonlighting for the last five years
Şi am avut un al doilea serviciu în ultimii cinci ani
00:31
helping with a project in Africa.
ajutând cu un proiect în Africa.
00:34
And, I get a lot of flak for this at Cambridge.
Şi primesc multe critici din cauza asta în Cambridge.
00:37
People wonder, you know, "How do you have time to do this?" And so on.
Oamenii se întreabă, ştiţi, "Cum de ai timp să faci asta?" Şi aşa mai departe.
00:41
And so it was simply astonishing to me
Aşa că a fost pur şi simplu uimitor pentru mine
00:45
to find an organization that actually appreciated both those sides.
să găsesc o organizaţie care să aprecieze ambele părţi.
00:48
So I thought I'd start off by just telling you a little bit about myself
M-am gândit să încep prin a vă spune câte ceva despre mine
00:52
and why I lead this schizophrenic life.
şi de ce trăiesc această viaţă schizofrenică.
00:55
Well, I was born in South Africa and my parents were imprisoned
Ei bine, m-am născut în Africa de Sud şi părinţii mei au fost arestaţi
00:59
for resisting the racist regime.
pentru că s-au opus regimului rasist.
01:04
When they were released, we left and we went as refugees to Kenya and Tanzania.
Când au fost eliberaţi, am plecat şi ne-am refugiat în Kenya şi Tanzania.
01:06
Both were very young countries then,
Ambele erau ţări tinere atunci,
01:13
and full of hope for the future.
şi pline de speranţă pentru viitor.
01:15
We had an amazing childhood. We didn't have any money,
Am avut o copilărie extraordinară. Nu aveam bani,
01:18
but we were outdoors most of the time.
dar eram în aer liber cea mai mare parte a timpului.
01:20
We had fantastic friends and we saw the wonders of the world,
Am avut prieteni fantastici şi am văzut minunile lumii,
01:23
like Kilimanjaro, Serengeti and the Olduvai Gorge.
cum ar fi Kilimanjaro, Serengeti şi trecătoarea Olduvai.
01:28
Well, then we moved to London for high school.
Ei bine, apoi ne-am mutat în Londra pentru liceu.
01:34
And after that -- there's nothing much to say about that.
Şi apoi -- nu am prea multe să spun despre asta.
01:36
It was rather dull. But I came back to Africa
A fost destul de anost. Dar m-am reîntors în Africa
01:41
at the age of 17, as a volunteer teacher
la vârsta de 17 ani, ca profesor voluntar
01:45
to Lesotho, which is a tiny country,
în Lesotho, care este o ţară minusculă,
01:49
surrounded at that time by apartheid South Africa.
înconjurată în acel timp de Africa de Sud dominată de apartheid.
01:52
Well, 80 percent of the men in Lesotho
Ei bine, 80% dintre bărbaţii din Lesotho
01:57
worked in the mines over the border,
lucrau în minele de peste frontiere,
02:00
in brutal conditions.
în condiţii brutale.
02:04
Nevertheless, I -- as I'm sure -- as a rather irritating young, white man
Cu toate aceastea, eu -- după cum sunt convins -- ca un bărbat tânăr şi alb destul de iritant
02:07
coming into their village, I was welcomed with incredible hospitality and warmth.
când am ajuns în satul lor, am fost primit cu o ospitalitate şi căldură incredibile.
02:13
But the kids were the best part.
Dar copiii erau partea cea mai bună.
02:19
The kids were amazing: extremely eager and often very bright.
Copiii erau minunaţi: extrem de pasionaţi şi adesea foarte isteţi.
02:21
And I'm just going to tell you one story,
Şi vă voi spune o poveste
02:26
which got through to me.
care m-a marcat.
02:28
I used to try to take the kids outside as often as possible,
Obişnuiam să încerc să duc copiii afară cât de des era posibil
02:31
to try to connect the academic stuff with the real world.
să încerc să leg materia academică de lumea reală.
02:33
And they weren't used to that.
Şi nu erau obişnuiţi cu asta.
02:38
But I took them outside one day and I said,
Dar i-am dus afară într-o zi şi le-am spus,
02:41
"I want you to estimate the height of the building."
"Vreau să estimaţi înălţimea acestei clădiri."
02:43
And I expected them to put a ruler next to the wall,
Şi mă aşteptam să pună o riglă lângă perete,
02:46
size it up with a finger, and make an estimate of the height.
să-l măsoare cu un deget, şi să estimeze înălţimea.
02:49
But there was one little boy, very small for his age.
Dar era acest băieţel, foarte mic pentru vârsta lui.
02:54
He was the son of one of the poorest families in the village.
Era băiatul uneia dintre cele mai sărace familii din sat.
02:58
And he wasn't doing that. He was scribbling with chalk on the pavement.
Şi nu făcea asta. Mâzgălea ceva cu creta pe asfalt.
03:01
And so, I said -- I was annoyed -- I said, "What are you doing?
Aşa că, i-am spus -- eram iritat -- i-am spus, "Ce faci?
03:06
I want you to estimate the height of the building."
Vreau să estimezi înălţimea clădirii."
03:09
He said, "OK. I measured the height of a brick.
El a spus, "Bine. Am măsurat înălţimea unei cărămizi.
03:11
I counted the number of bricks and now I'm multiplying."
Am numărat cărămizile şi acum înmulţesc."
03:14
Well -- (Laughter) -- I hadn't thought of that one.
Ei bine -- (Râsete) -- nu m-am gândit la asta.
03:19
And many experiences like this happened to me.
Şi multe experienţe ca aceasta mi s-au întâmplat.
03:24
Another one is that I met a miner. He was home on his three-month leave from the mines.
În alta am întâlnit un miner. Era acasă în permisia sa de trei luni de la mine.
03:28
Sitting next to him one day, he said, "There's only one thing that I really loved at school.
Stând lângă el într-o zi, mi-a spus, "Există un singur lucru care chiar mi-a plăcut la şcoală.
03:36
And you know what it was? Shakespeare." And he recited some to me.
Şi ştii care a fost? Shakespeare." Şi apoi mi-a recitat puţin.
03:42
And these and many similar experiences convinced me
Acestea şi multe alte experienţe similare m-au convins
03:49
that there are just tons of bright kids in Africa
că sunt tone de copii isteţi în Africa
03:53
-- inventive kids, intellectual kids --
-- copiii inventivi, copiii intelectuali --
03:57
and starved of opportunity.
şi lipsiţi de oportunitate.
04:01
And if Africa is going to get fixed, it's by them, not by us.
Şi dacă Africa va fi refăcută, va fi de către ei, nu noi.
04:02
Well, after -- (Applause) -- that's the truth.
Ei bine, după -- (aplauze) -- acesta e adevărul.
04:08
Well, after Lesotho, I traveled across Africa
Ei bine, după Lesotho, am călătorit prin Africa
04:14
before returning to England
înainte să mă întorc în Anglia
04:17
-- so gray and depressing, in comparison.
-- atât de cenuşie şi deprimantă prin comparaţie.
04:20
And I went to Cambridge. And there, I fell for theoretical physics.
Şi m-am dus la Cambridge. Şi acolo, m-am îndrăgostit de fizica teoretică.
04:23
Well, I'm not going to explain this equation,
Ei bine, nu voi explica această ecuaţie,
04:30
but theoretical physics is really an amazing subject.
dar fizica teoretică este cu adevărat un subiect uimitor.
04:32
We can write down all the laws of physics we know in one line.
Putem scrie toate legile fizicii pe care le ştim pe un rând.
04:36
And, admittedly, it's in a very shorthand notation.
Şi, de acord, este într-o notaţie foarte prescurtată.
04:42
And it contains 18 free parameters,
Conţine 18 parametri liberi,
04:47
OK, which we have to fit to the data.
bine, pe care trebuie să-i includem în date.
04:51
So it's not the final story,
Nu este povestea finală,
04:54
but it's an incredibly powerful summary of everything we know
dar este un rezumat incredibil de puternic despre tot ce ştim
04:56
about nature at the most basic level.
despre natură la cel mai de bază nivel.
05:01
And apart from a few very important loose ends, which you've heard about here --
Şi cu excepţia unor foarte puţine lucruri importante, despre care aţi auzit aici --
05:05
like dark energy and dark matter --
cum ar fi energia neagră şi materia neagră --
05:09
this equation describes,
această ecuaţie descrie --
05:12
seems to describe everything about the universe and what's in it.
pare să descrie totul despre univers şi ce este în el.
05:14
But there's one big puzzle remaining,
Dar rămâne un mare mister,
05:19
and this was most succinctly put to me by my primary school math teacher in
şi acesta mi-a fost prezentat cel mai succinct de profesoara mea de matematică din şcoala primară din
05:21
Tanzania, who's a wonderful Scottish lady
Tanzania, o doamnă scoţiană grozavă
05:26
who I still stay in touch with.
cu care încă păstrez legătura.
05:29
And she's now in her 80s.
Şi acum are peste 80 de ani.
05:32
And when I try to explain my work to her, she waved away all the details, and she said,
Şi când am încercat să-i explic munca mea, ea a făcut semn să omit toate detaliile, şi a spus,
05:34
"Neil, there's only one question that really matters.
"Neil, doar o singură întrebare contează cu adevărat.
05:39
What banged?" (Laughter)
Ce a explodat?" (Râsete)
05:44
"Everyone talks about the Big Bang. What banged?"
"Toată lumea vorbeşte despre Marea Explozie (Big Bang). Ce a explodat?"
05:48
And she's right. It's a question we've all been avoiding.
Şi are dreptate. Asta este o întrebare pe care am evitat-o cu toţii.
05:53
The standard explanation is that the universe somehow sprang into existence,
Explicaţia standard este că universul s-a născut cumva,
05:58
full of a strange kind of energy
plin de un tip ciudat de energie
06:03
-- inflationary energy -- which blew it up.
-- energia inflaţionară -- care i-a declanşat formarea.
06:05
But the puzzle of why the universe emerged in that peculiar state
Dar misterul despre cum universul s-a dezvoltat în acea stare distinctă
06:10
is completely unsolved.
este complet nerezolvat.
06:14
Now, I worked on that theory for a while, with Stephen Hawking and others.
Am lucrat la acea teorie pentru o vreme, cu Stephen Hawking şi cu alţii.
06:18
But then I began to explore another alternative.
Dar apoi am început să explorez altă alternativă.
06:22
The alternative is that the Big Bang wasn't the beginning.
Alternativa este că Big Bang-ul nu a fost începutul.
06:25
Perhaps the universe existed before the bang,
Se poate ca universul să fi existat înainte de explozie,
06:28
and the bang was just a violent event in a pre-existing universe.
şi ca explozia să fi fost doar un eveniment violent într-un univers deja existent.
06:31
Well, this possibility is actually suggested
Ei bine, această posibilitate este de fapt sugerată
06:36
by the latest theories, the unified theories,
de cele mai recente teorii, teoriile unificate,
06:39
which try to explain all those 18 free parameters
care încearcă să explice toţi cei 18 parametri liberi
06:42
in a single framework, which will hopefully predict all of them.
într-un singur cadru, care să sperăm că le va prezice pe toate.
06:45
And I'll just share a cartoon of this idea here.
Şi vă voi împărtăşi un desen al acestei idei aici.
06:52
It's all I can convey. According to these theories,
Asta e tot ce pot transmite. Conform acestor teorii,
06:55
there are extra dimensions of space, not just the three we're familiar with,
există dimensiuni suplimentare în spaţiu, nu doar cele trei cu care suntem familiari,
06:58
but at every point in the room there are more dimensions.
ci în fiecare punct din sală sunt mai multe dimensiuni,
07:01
And in particular, there's one rather strange one,
şi în special, există una destul de ciudată,
07:05
in the most elegant unified theories we have.
în cea mai elegantă teorie unificată pe care o avem.
07:07
The strange one looks likes this:
Cea ciudată arată astfel:
07:10
that we live in a three-dimensional world.
că trăim într-o lume tridimensională.
07:12
We live in one of these worlds, and I can only show it as a sheet,
Trăim într-una dintre aceste lumi, şi o pot arăta doar ca un strat,
07:15
but it's really three-dimensional.
dar în realitate este tridimensional.
07:19
And a tiny distance away, there's another sheet,
Şi la o distanţă mică, este un alt strat,
07:22
also three-dimensional, and they're separated by a gap.
de asemenea tridimensional, şi sunt separate de un gol.
07:26
The gap is very tiny, and I've blown it up so you can see it.
Golul este foarte mic, dar l-am mărit ca să-l puteţi vedea.
07:28
But it's really a tiny fraction of the size of an atomic nucleus.
Dar în realitate este o fracţiune minusculă de mărimea unui nucleu atomic.
07:31
I won't go into the details of why we think the universe is like this,
Nu voi intra în detaliile pentru care credem că universul este aşa
07:36
but it comes out of the math and trying to explain the physics that we know.
dar asta rezultă din calculul matematic şi din încercarea de a explica fizica pe care o cunoaştem.
07:39
Well, I got interested in this because it seemed to me that it was an obvious question.
Ei bine, am devenit interesat de asta pentru că mi s-a părut că era o întrebare evidentă.
07:43
Which is, what happens if these two, three-dimensional worlds
Şi anume, ce se întâmplă dacă aceste două lumi tridimensionale
07:47
should actually collide?
chiar s-ar ciocni?
07:50
And if they collide, it would look a lot like the Big Bang.
Şi dacă se ciocnesc, ar arată foarte mult ca Big Bang-ul.
07:54
But it's slightly different than in the conventional picture.
Dar este puţin diferit decât în imaginea convenţională.
07:57
The conventional picture of the Big Bang is a point.
Imaginea convenţională a Big Bang-ului este un punct.
08:00
Everything comes out of a point;
Totul provine dintr-un punct;
08:02
you have infinite density. And all the equations break down.
ai densitate infinită. Şi toate ecuaţiile eşuează.
08:04
No hope of describing that.
Nicio speranţă de a descrie asta.
08:08
In this picture, you'll notice,
În această imagine, veţi observa,
08:10
the bang is extended. It's not a point.
explozia este extinsă. Nu este un punct.
08:12
The density of matter is finite, and we have a chance
Densitatea materiei este finită, şi avem o şansă
08:14
of a consistent set of equations that can describe the whole process.
dată de un set consistent de ecuaţii care pot descrie tot procesul.
08:17
So, to cut a long story short, we've explored this alternative.
Deci pentru a rezuma totul, am explorat această alternativă.
08:22
We've shown that it can fit
Am arătat că poate explica
08:25
all of the data that we have about the formation of galaxies,
toate datele pe care le avem despre formarea galaxiilor,
08:27
the fluctuations in the microwave background.
fluctuaţiile din fundalul microundelor.
08:31
Furthermore, there's an experimental way
În plus, există o metodă experimentală
08:34
to tell this theory, apart from the inflationary explanation that I told you before.
de a diferenţia această teorie de explicaţia inflaţionară pe care v-am spus-o mai devreme.
08:36
It involves gravitational waves.
Se referă la unde gravitaţionale.
08:43
And in this scenario, not only was the Big Bang not the beginning,
Şi în acest scenariu, nu numai că Big Bang-ul nu a fost începutul,
08:46
as you can see from the picture,
aşa cum puteţi vedea din imagine,
08:49
it can happen over and over again.
dar se poate întâmpla în repetate rânduri.
08:52
It may be that we live in an endless universe,
Se prea poate să trăim într-un univers fără sfârşit,
08:54
both in space and in time.
atât în spaţiu cât şi în timp.
08:57
And there've been bangs in the past, and there will be bangs in the future.
Au existat explozii în trecut, şi vor exista explozii şi în viitor.
09:01
And maybe we live in an endless universe.
Şi probabil că trăim într-un univers nemărginit.
09:04
Well, making and testing models of the universe
Ei bine, crearea şi testarea modelelor universului
09:08
is, for me, the best way I have of enjoying and appreciating the universe.
sunt, pentru mine, cea mai bună metodă de a mă bucura şi de a aprecia universul.
09:13
We need to make the best mathematical models we can,
Trebuie să facem cele mai bune modele matematice pe care le putem face,
09:20
the most consistent ones.
cele mai consistente.
09:22
And then we scrutinize them, logically and with data.
Şi apoi le analizăm amănunţit, logic şi cu date.
09:24
And we try to convince ourselves --
Şi încercăm să ne convingem --
09:28
we really try to convince ourselves they're wrong.
chiar încercăm să ne convingem că sunt eronate.
09:31
That's progress: when we prove things wrong.
Acesta este progresul: când demonstrăm că lucrurile sunt eronate.
09:33
And gradually, we hopefully move closer and closer to understanding the world.
Şi în mod treptat, să sperăm că ne apropiem din ce în ce mai mult de înţelegerea lumii.
09:36
As I pursued my career, something was always gnawing away inside me.
Pe măsură ce înaintam în carieră, ceva mă rodea permanent în interior.
09:42
What about Africa?
Cum rămâne cu Africa?
09:47
What about those kids I'd left behind?
Cum rămâne cu toţi acei copii pe care i-am lăsat în urmă?
09:50
Instead of developing, as we'd all hoped in the '60s,
În loc să se dezvolte, aşa cum toţi am sperat în anii '60,
09:55
things had gotten worse.
lucrurile au evoluat în mai rău.
09:58
Africa was gripped by poverty, disease and war.
Africa a fost cuprinsă de sărăcie, boli şi război.
10:00
This is very graphically shown by the Worldmapper website and project.
Asta a fost foarte grafic arătat de website-ul şi proiectul Worldmapper.
10:04
And so the idea is to represent each country
Ideea era să reprezinte fiecare ţară
10:10
on a map, but scale the area according to some quantity.
pe o hartă, dar redusă la scară conform unei ponderi.
10:13
So here's just the standard area map of the world.
Aşa că uitaţi aici doar harta standard a suprafeţei lumii.
10:19
By the way, Africa is very large.
Apropo, Africa este foarte întinsă.
10:21
And the next map now shows Africa's GDP in 1960,
Şi următoarea hartă acum arată PIB-ul Africii în 1960,
10:23
around the time of independence for many African states.
în perioada independenţei pentru multe state africane,
10:28
Now, this is 1990, and then 2002. And here's a projection for 2015.
Acum, acesta e 1990 şi apoi 2002. Şi uitaţi o previziune pentru 2015.
10:33
Big changes are happening in the world,
Schimbări majore au loc în lume,
10:44
but they're not helping Africa.
dar ele nu ajută Africa.
10:45
What about Africa's population? The population isn't out of proportion to its area,
Cum rămâne cu populaţia Africii? Populaţia nu este disproporţională cu suprafaţa sa.
10:48
but Africa leads the world in deaths from often preventable causes:
dar Africa conduce lumea în numărul de decese din cauze prevenibile:
10:52
malnutrition, simple infections and birth complications.
malnutriţie, infecţii simple şi complicaţii la naştere.
10:57
Then there's HIV/AIDS. And then there are deaths from war.
Apoi există HIV/SIDA. Şi apoi avem decesele din război.
11:04
OK, currently there are 45,000 people a month dying in the Congo,
Bun, momentan 45 000 de oameni mor în fiecare lună în Congo,
11:09
as a consequence of the war
drept consecinţă a războiului
11:14
there over coltan and diamonds and other things.
de acolo pentru coltan (n.r. mineral preţios) şi diamante şi alte lucruri.
11:16
It's still going on.
Încă mai continuă.
11:20
What about Africa's capacity to do something about these problems?
Cum rămâne cu capacitatea Africii de a face ceva pentru aceste probleme?
11:24
Well, here's the number of physicians in Africa.
Ei bine, acesta este numărul doctorilor din Africa.
11:27
Here's the number of people in higher education.
Acesta este numărul oamenilor din educaţia superioară.
11:32
And here -- most shocking to me --
Şi aici -- cel mai şocant pentru mine --
11:37
the number of scientific research papers coming out of Africa.
numărul lucrărilor de cercetare ştiinţifică venind din Africa.
11:39
It just doesn't exist scientifically.
Pur şi simplu nu există din punct de vedere ştiinţific.
11:43
And this was very eloquently argued at TED Africa:
Şi lucrul acesta a fost argumentat foarte elocvent la TED Africa:
11:48
that all of the aid that's been given
că tot ajutorul care a fost dat
11:51
has completely failed to put Africa onto its own two feet.
a eşuat complet în a pune Africa pe picioarele ei.
11:53
Well, the transition to democracy in South Africa in 1994
Ei bine, tranziţia la democraţie în Africa de Sud în 1994
12:01
was literally a dream come true for many of us.
a fost literalmente un vis împlinit pentru mulţi dintre noi.
12:04
My parents were both elected to the first parliament,
Ambii mei părinţi au fost aleşi în primul parlament,
12:08
alongside Nelson and Winnie Mandela. They were the only other couple.
împreună cu Nelson şi Winnie Mandela. Ei erau cel de-al doilea cuplu.
12:11
And in 2001, I took a research leave to visit them.
Şi în 2001, mi-am luat o permisie de cercetare pentru a-i vizita.
12:16
And while I was busy working -- I was working on these colliding worlds, in the day.
Şi în timp ce eram ocupat cu munca -- lucram la aceste lumi care se ciocnesc, pe vremea aceea.
12:20
But I learned that there was a desperate shortage of skills,
Şi am observat că exista un deficit substanţial de abilităţi,
12:27
especially mathematical skills, in industry, in government, in education.
în mod special abilităţi matematice, în industrie, în guvern, în educaţie.
12:30
The ability to make and test models has become essential,
Abilitatea de a crea şi testa modele a devenit esenţială,
12:38
not only to every single area of science today,
nu doar pentru fiecare ramură a ştiinţei de astăzi,
12:42
but also to modern society itself.
dar pentru însăşi societatea modernă.
12:45
And if you don't have math, you're not going to enter the modern age.
Şi dacă nu ai matematica, nu vei intra în perioada modernă.
12:49
So I had an idea. And the idea was very simple.
Aşa că am avut o idee. Şi ideea era foarte simplă.
12:55
The idea was to set up an African Institute for Mathematical Sciences, or AIMS.
Ideea era să organizez un Institut African pentru Ştiinţe Matematice, sau IASM.
12:58
And let's recruit students from the whole of Africa,
Şi haideţi să recrutăm studenţi din întreaga Africă,
13:04
bring them together with lecturers from all over the world,
să-i aducem împreună cu lectorii din toată lumea,
13:08
and we'll try to give them a fantastic education.
şi să încercăm să le oferim o educaţie fantastică.
13:12
Well, as a Cambridge professor, I had many contacts.
Ei bine, ca profesor la Cambridge, aveam multe contacte.
13:17
And to my astonishment, they backed me 100 percent.
Şi spre surpriza mea, m-au susţinut 100%.
13:20
They said, "Go and do it,
Au spus, "Du-te şi fă-o,
13:23
and we'll come and lecture."
şi noi vom veni să predăm."
13:25
And I knew it would be amazing fun to bring brilliant students
Şi ştiam că ar fi extrem de grozav să aducem studenţi străluciţi
13:29
from these countries -- where they don't have any opportunities -- together
din aceste ţări, unde nu au nicio oportunitate, împreună
13:33
with the best lecturers in the world --
cu cei mai buni lectori din lume,
13:37
who I knew would come, because of the interest in Africa --
despre care ştiam că vor veni, în interesul Africii.
13:39
and put them together and just let the sparks fly.
Şi să-i punem împreună şi doar să lăsăm scânteile să sară.
13:42
So we bought a derelict hotel near Cape Town.
Aşa că am cumpărat un hotel abandonat lângă Cape Town.
13:49
It's an 80-room Art Deco hotel from the 1920s.
Este un hotel art deco de 80 de camere din anii 1920.
13:53
The area was kind of seedy, so we got an 80-room hotel for 100,000 dollars.
Zona era cam murdară, aşa că am luat un hotel de 80 de camere pentru 100 000 de dolari.
13:56
It's a beautiful building. We decided we would refurbish it
E o clădire frumoasă. Am hotărât să o recondiţionăm
14:02
and then put out the word:
şi să răspândim vestea:
14:06
we're going to start the best math institute in Africa
că vom înfiinţa cel mai bun institut de matematică din Africa
14:08
in this hotel.
în acest hotel.
14:12
Well, the new South Africa is a very exciting country.
Ei bine, noua Africă de Sud este o ţară foarte captivantă.
14:13
And those of you who haven't been there, you should go.
Şi pentru cei dintre voi care n-aţi fost acolo, ar trebui să mergeţi.
14:16
It's very, very interesting what's happening.
Este foarte, foarte interesant ce se întâmplă.
14:19
And we recruited wonderful staff,
Am recrutat un personal minunat,
14:22
highly motivated staff.
un personal extrem de motivat.
14:25
The other thing that's happened, which was good for us, is the Internet.
Alt lucru care s-a întâmplat, care a fost foarte bun pentru noi, a fost internetul.
14:27
Even though the Internet is very expensive all over Africa,
Cu toate că internetul este foarte scump peste tot în Africa,
14:31
there are Internet cafes everywhere.
există internet cafe-uri peste tot.
14:34
And bright young Africans are desperate to join the global community,
Şi tinerii africani isteţi sunt disperaţi să se alăture comunităţii globale,
14:36
to be successful -- and they're very ambitious.
să aibă succes -- şi sunt foarte ambiţioşi.
14:41
They want to be the next Einstein.
Vor să devină următorul Einstein.
14:44
And so when word came out that AIMS was opening,
Aşa că atunci când zvonul a apărut că IASM se deschide,
14:50
it spread very quickly via e-mail and our website.
s-a răspândit foarte repede prin e-mail şi pe website-ul nostru.
14:53
And we got lots of applicants.
Şi am primit o mulţime de aplicanţi.
14:57
Well, we designed AIMS as a 24-hour learning environment,
Ei bine, am proiectat IASM ca un mediu de învăţat deschis 24 de ore,
14:59
and it was fantastic to start a university from the beginning.
şi a fost fantastic să dezvolţi o universitate de la început.
15:02
You have to rethink, what is the university for?
Trebuie să reconsideri, pentru ce este universitatea?
15:06
And that's really exciting.
Şi lucrul ăsta este foarte incitant.
15:10
So we designed it to have interactive teaching.
Deci am înfiinţat-o pentru a avea predare interactivă.
15:12
No droning on at the chalkboard.
Fără predări monotone la tablă.
15:15
We emphasize problem-solving, working in groups,
Noi punem accentul pe rezolvarea problemelor, lucrul în grupuri,
15:19
every student discovering and maximizing their own potential
fiecare student descoperindu-şi şi maximizându-şi potenţialul,
15:23
and not chasing grades.
şi nu vânarea notelor.
15:27
Everyone lives together in this hotel -- lecturers and students --
Toţi trăiesc împreună în acest hotel, lectori şi studenţi
15:30
and it's not surprising at all to find an impromptu tutorial at 1 a.m.
şi nu e deloc surprinzător să găseşti un tutorial neprogramat la 1 dimineaţa.
15:32
The students don't usually leave the computer lab till 2 or 3 a.m.
Studenţii nu părăsesc laboratoarele de calculatoare până la 2 sau 3 dimineaţa.
15:38
And then they're up again at eight in the morning.
Şi apoi sunt treji din nou pentru 8 dimineaţa.
15:42
Lectures, problem-solving and so on. It's an extraordinary place.
Cursuri, rezolvarea problemelor şi aşa mai departe. Este un loc extraordinar.
15:44
We especially emphasize areas of great relevance to Africa's development,
Noi punem accentul în mod special pe ariile foarte relevante dezvoltării Africii,
15:51
because, in those areas, scientists working in Africa will have a competitive advantage.
pentru că în acele arii, oamenii de ştiinţă care muncesc în Africa vor avea un avantaj comparativ.
15:56
They'll publish, be invited to conferences.
Vor publica, vor fi invitaţi la conferinţe.
16:02
They'll do well. They'll have successful careers.
Vor ajunge bine; vor avea cariere de succes.
16:04
And AIMS has done extremely well.
Şi IASM s-a descurcat extrem de bine.
16:10
Here is a list of last year's graduates, graduated in June,
Uitaţi aici o listă a absolvenţilor de anul trecut, care au absolvit în iunie,
16:12
and what they're currently doing -- 48 of them.
şi ceea ce fac acum, toţi cei 48.
16:16
And where they are is indicated over here.
Şi unde sunt este precizat aici.
16:19
And where they've gone. So these are all postgraduate students.
Şi unde au fost. Deci aceştia sunt studenţi postuniversitari.
16:23
And they've all gone on to master's and Ph.D. degrees in excellent places.
Şi toţi au continuat cu mastere şi programe de doctorat în locuri excelente.
16:27
Five students can be educated at AIMS
Cinci studenţi pot fi educaţi la IASM
16:34
for the cost of educating one in the U.S. or Europe.
pentru costul educării unuia în Statele Unite sau Europa.
16:36
But more important, the pan-African student body
Dar mai important, corpul studenţesc pan-african
16:40
is a continual source of strength, pride and commitment to Africa.
este o sursă continuă de putere, mândrie şi angajament pentru Africa.
16:43
We illustrate AIMS' progress by coloring in the countries of Africa.
Ilustrăm progresul IASM colorând ţările din Africa.
16:49
So here you can see behind this list.
Deci aici puteţi vedea în spatele listei.
16:54
When a county is colored yellow, we've received an application;
Când o regiune este colorată în galben: am primit o aplicaţie;
16:56
orange, we've accepted an application; and green,
portocaliu: am acceptat o aplicaţie; şi verde:
17:00
a student has graduated.
un student a absolvit.
17:05
So here is where we were after the first graduation in 2004.
Şi aici este unde ne aflam dupa prima absolvire în 2004.
17:07
And we set ourselves a goal of turning the continent green.
Şi ne-am propus un scop în a transforma continentul în verde.
17:11
So there's 2005, -6, -7, -8.
Uitaţi 2005, 2006, 2007, 2008.
17:15
(Applause)
(Aplauze)
17:19
We're well on the way to achieving our initial goal.
Suntem pe cale de a ne împlini scopul iniţial.
17:29
We had some of the students filmed at home before they came to AIMS.
Am filmat nişte studenţi de acasă înainte să vină la IASM.
17:33
And I'll just show you one.
Şi vă voi arăta doar unul.
17:37
Tendai Mugwagwa: My name is Tendai Mugwagwa.
Tendai Mugwagwa: Numele meu este Tendai Mugwagwa.
17:40
I have a Bachelor of Science with an education degree.
Sunt licenţiată în ştiinţă şi educaţie.
17:44
I will be attending AIMS.
Şi voi frecventa IASM.
17:47
My understanding of the course is that it covers quite a lot.
Ce am înţeles despre curs este că acoperă destul de mult.
17:49
You know, from physics to medicine,
Ştiţi, de la fizică la medicină,
17:53
in particular, epidemiology and also mathematical modeling.
în mod special, epidemiologie şi de asemenea modelare matematică.
17:57
Neil Turok: So Tendai came to AIMS and did very well.
Neil Turok: Tendai a venit la IASM şi s-a descurcat foarte bine.
18:03
And I'll let her take it from there.
Şi o voi lăsa pe ea să continue de aici.
18:08
TM: My name is Tendai Mugwagwa
TM: Mă numesc Tendai Mugwagwa
18:16
and I was a student at AIMS in 2003 and 2004.
şi am fost o studentă la IASM în 2003 şi 2004.
18:18
After leaving AIMS, I went on to do a master's in applied mathematics
După ce am absolvit IASM, am continuat să fac un master în Matematică Aplicată
18:22
at the University of Cape Town in South Africa.
la Universitatea Cape Town din Africa de Sud.
18:27
After that, I came to the Netherlands
După aceea, am plecat în Olanda
18:30
where I'm now doing a Ph.D. in theoretical immunology.
unde acum fac un doctorat în Imunologie Teoretică.
18:32
Professor: Tendai is working very independently.
Profesor: Tendai lucrează foarte independent.
18:35
She communicates well with the immunologists at the hospital.
Ea comunică bine cu imunologiştii de la spital,
18:38
So all in all I have a very good Ph.D. student from South Africa.
deci per total am o studentă la doctorat foarte bună din Africa de Sud.
18:42
So I'm happy she's here.
Aşa că mă bucur că este aici.
18:46
NT: Another student in the first year of AIMS was Shehu.
NT: Alt student din primul an la IASM a fost Shehu.
18:49
And he's shown here with his favorite high school teacher.
Şi este arătat aici cu profesorul său preferat din liceu.
18:53
And then entering university in northern Nigeria.
Şi apoi intrând la universitate în nordul Nigeriei.
18:58
And after AIMS, Shehu wanted to do high-energy physics,
Şi după IASM, Shehu a vrut să facă fizică energetică,
19:04
and he came to Cambridge.
şi a venit la Cambridge.
19:09
He's about to finish his Ph.D.,
Mai are un pic şi termină doctoratul.
19:11
and he was filmed recently with someone you all know.
Şi a fost filmat recent cu cineva pe care îl cunoaşteţi cu toţii.
19:14
Shehu: And from there we will be able to,
Shehu: Şi de aici vom fi capabili să facem,
19:18
hopefully, make better predictions and then we compare it
să sperăm, preziceri mai bune şi apoi să le comparăm
19:20
to the graph and also make some predictions.
cu graficul şi să facem iar preziceri.
19:23
Stephen Hawking: That is nice.
Stephen Hawking: Asta e bine.
19:28
NT: Here are the current students at AIMS. There are 53 of them
NT: Aici sunt studenţii curenţi la IASM. Sunt 53
19:31
from 20 different countries, including 20 women.
din 20 de ţări diferite, incluzând 20 de femei.
19:34
So now I'm going to get to my TED business.
Şi acum voi trece la afacerea mea cu TED.
19:38
Well, we had a party. This is Africa --
Ei bine, am avut o petrecere. Aşa e Africa --
19:41
we have good parties in Africa. And last month, they threw a surprise party for me.
avem petreceri frumoase în Africa. Şi luna trecută, au organizat o petrecere surpriză pentru mine.
19:44
Here's somebody you've seen already.
Aici e cineva pe care l-aţi văzut deja.
19:48
(Applause)
(Aplauze)
19:50
I want to point out a few other exceptional people in this picture.
Vreau să numesc alţi câţiva oameni excepţionali din această poză.
20:14
So, we were having a party,
Deci eram la petrecere,
20:18
as you can see they're completely eclipsing me at this point.
după cum puteţi vedea ei mă eclipsează total în acest moment.
20:19
This is Ezra. She's from Darfur.
Aceasta este Ezra. Ea e din Darfur.
20:23
She's a physicist, and somehow stays smiling,
Este fizician, şi cumva îşi păstrează zâmbetul,
20:26
in spite of everything going on back home.
în ciuda tuturor celor întâmplate acasă.
20:30
But she wants to continue in physics, and she's doing extremely well.
Dar vrea să continue cu fizica şi se descurcă extrem de bine.
20:32
This is Lydia. Lydia is the first ever woman
Aceasta este Lydia. Lydia este prima femeie
20:36
to graduate in mathematics in the Central African Republic.
care a terminat matematica în Republica Central Africană.
20:40
And she's now at AIMS. (Applause)
Şi acum este la IASM. (Aplauze)
20:43
So now let me get to our TED wish.
Şi acum daţi-mi voie să ajung la dorinţa noastră TED.
20:49
Well, it's not my TED wish; it's our wish, as you've already gathered.
Ei bine, nu este dorinţa mea TED; este dorinţa noastră, după cum aţi înţeles deja.
20:53
And our wish has two parts:
Şi dorinţa noastră are două părţi:
20:58
one is a dream and the other's a plan. OK.
una este un vis şi cealaltă este un plan. OK.
21:01
Our TED dream is that the next Einstein will be African. (Applause)
Visul nostru TED este ca următorul Einstein să fie african. (Aplauze)
21:06
In striving for the heights of creative genius,
În lupta pentru înălţimile geniului creativ,
21:25
we want to give thousands of people the motivation,
vrem să oferim miilor de oameni motivaţia,
21:26
the encouragement and the courage
încurajarea şi curajul
21:31
to obtain the high-level skills they need to help Africa.
să obţină abilitaţile superioare de care au nevoie pentru a ajuta Africa.
21:33
Among them will be not only brilliant scientists --
Printre ei nu vor fi doar oameni de ştiinţă sclipitori --
21:38
I'm sure of that from what we've seen at AIMS --
sunt convins de asta din ce am văzut la IASM --
21:41
they'll also be the African Gates, Brins and Pages of the future.
ei vor fi Gates-ii africani, Brin-ii şi Page-ii viitorului.
21:44
Well, I said we also have a plan. And our plan is quite simple.
Ei bine, am spus că avem şi un plan. Şi planul nostru este destul de simplu.
21:50
AIMS is now a proven model.
IAMS este acum un model dovedit.
21:54
And what we need to do is to replicate it.
Şi ce trebuie să facem acum este să-l replicăm.
21:56
We want to roll out 15 AIMS centers in the next five years, all over Africa.
Vrem să desfăşurăm 15 centre IASM în următorii cinci ani, pe tot parcursul Africii.
22:00
Each will have a pan-African student body,
Fiecare va avea un corp studenţesc pan-african,
22:04
but specialize in a different area of science.
dar se va specializa într-o arie diferită a ştiinţei.
22:09
We want to use science to overcome the national and cultural barriers,
Vrem să folosim ştiinţa să depăşim barierele naţionale şi culturale,
22:11
as it does at AIMS.
aşa cum se întâmplă la IASM.
22:16
And we want to add elements to the curriculum.
Şi vrem să adăugăm alte elemente curriculei.
22:17
We want to add entrepreneurship and policy skills.
Vrem să adăugăm abilităţi antreprenoriale şi politice.
22:19
The expanded AIMS will be a coherent pan-African institution,
IASM-ul extins va fi o instituţie pan-africană coerentă,
22:24
and its graduates will form a powerful network,
şi absolvenţii săi vor forma o reţea puternică,
22:27
working together for peace and progress across the continent.
lucrând împreună pentru pace şi progres de-a lungul continentului.
22:31
Over the last year,
Pe parcursul anului trecut,
22:37
we've been visiting sites in Africa,
am vizitat locuri în Africa,
22:39
looking at potential sites for new AIMS centers.
căutând potenţiale locaţii pentru noile centre IASM.
22:41
And here are the ones we've selected.
Şi aici sunt cele pe care le-am selectat.
22:44
And each of these centers has a strong local team,
Şi fiecare din aceste centre au o echipă locală puternică,
22:46
each is in a beautiful place, an interesting place,
fiecare este într-un loc frumos, un loc interesant,
22:50
which international lecturers will be happy to visit.
pe care lectorii internaţionali se vor bucura să-l viziteze.
22:52
And our partners across Africa are extremely enthusiastic about this.
Şi partenerii noştri din Africa sunt extrem de entuziasmaţi din cauza asta.
22:55
Everyone wants an AIMS center in their country.
Toţi vor un centru IASM în ţara lor.
23:00
And last November,
Şi în noiembrie anul trecut,
23:04
the conference of all the African ministers of science and technology,
la conferinţa tuturor miniştrilor africani de ştiinţă şi tehnologie,
23:06
held in Mombasa, called for a comprehensive plan to roll out AIMS.
ţinută în Mombassa, s-a cerut un plan detaliat pentru a dezvolta IASM.
23:10
So we have political support right across the continent.
Deci avem susţinerea politică de-a lungul continentului.
23:15
It won't be easy.
Nu va fi uşor.
23:18
At every site there will be huge challenges.
În fiecare locaţie vor fi provocări imense.
23:21
Local scientists must play leading roles
Oamenii de ştiinţă locali vor trebui să joace rolurile principale
23:23
and governments must be persuaded to buy in.
şi guvernele trebuie să fie convinse să se alăture.
23:26
Conditions are very difficult,
Condiţiile sunt foarte dificile,
23:30
but we cannot afford to compromise on those principles which made AIMS work.
dar nu ne putem permite să compromitem acele principii care au făcut IASM să meargă.
23:32
And we summarize them this way:
Şi le rezumăm astfel:
23:39
the institutes have got to be relevant, innovative,
institutele trebuie să fie relevante, inovative,
23:41
cost-effective and high quality. Why?
cost-eficiente şi de calitate superioară. De ce?
23:44
Because we want Africa to be rich.
Pentru că vrem ca Africa să fie bogată.
23:46
Easy to remember the basic rules we need.
E uşor să ne amintim regulile de bază de care avem nevoie.
23:49
So, just in ending, let me say the only people who can fix Africa
Deci, în încheiere, daţi-mi voie să spun că singurii oameni care pot repara Africa
23:56
are talented young Africans.
sunt tinerii africani talentaţi.
23:59
By unlocking and nurturing their creative potential,
Prin dezlănţuirea şi alimentarea potenţialului lor creativ,
24:02
we can create a step change in Africa's future.
putem crea o schimbare de seamă în viitorul Africii.
24:05
Over time, they will contribute to African development
Pe parcursul timpului ei vor contribui la dezvoltarea Africii
24:09
and to science in ways we can only imagine.
şi a ştiinţei în feluri pe care doar ni le putem imagina.
24:13
Thank you.
Vă mulţumesc.
24:16
(Applause)
(Aplauze)
24:18
Translated by Claudia Ioana Rinciog
Reviewed by Laszlo Kereszturi

▲Back to top

About the speaker:

Neil Turok - Physicist, education activist
Neil Turok is working on a model of the universe that explains the big bang -- while, closer to home, he's founded a network of math and science academies across Africa.

Why you should listen

Neil Turok works on understanding the universe's very beginnings. With Stephen Hawking, he developed the Hawking-Turok instanton solutions, describing the birth of an inflationary universe -- positing that, big bang or no, the universe came from something, not from utter nothingness.

Recently, with Paul Steinhardt at Princeton, Turok has been working on a cyclic model for the universe in which the big bang is explained as a collision between two “brane-worlds.” The two physicists cowrote the popular-science book Endless Universe.

In 2003, Turok, who was born in South Africa, founded the African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) in Muizenberg, a postgraduate center supporting math and science. His TED Prize wish: Help him grow AIMS and promote the study and math and science in Africa, so that the world's next Einstein may be African.

Turok is the Director of the Perimeter Institute for Theoretical Physics, in Ontario, Canada. In 2010, the Canadian government funded a $20million expansion of the AIMS schools, working with the Perimeter Institute to start five new AIMS schools in different African nations.

In 2016, he won the Tate Medal for International Leadership in Physics

More profile about the speaker
Neil Turok | Speaker | TED.com