English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Neil Turok: My wish: Find the next Einstein in Africa

Neil Turok doet zijn TED Prize-wens

Filmed:
515,836 views

Bij de ontvangst van zijn 2008 TED Prize, neemt fysicus Neil Turok het op voor getalenteerde jonge Afrikanen zonder kansen. Door het creatieve potentieel van het continent te ontsluiten en te koesteren, kunnen we de toekomst van Afrika veranderen.

- Physicist, education activist
Neil Turok is working on a model of the universe that explains the big bang -- while, closer to home, he's founded a network of math and science academies across Africa. Full bio

It was an incredibleongelooflijk surpriseverrassing to me
Het was een ongelooflijke verrassing voor mij
00:13
to find out that there was actuallywerkelijk an organizationorganisatie that caredverzorgd about bothbeide partsonderdelen of my life.
om te ontdekken dat er een organisatie bestond die begaan was met beide delen van mijn leven.
00:16
Because, basicallyeigenlijk,
Want
00:22
I work as a theoreticaltheoretisch physicistnatuurkundige.
ik werk als theoretisch fysicus.
00:23
I developontwikkelen and testtest modelsmodellen of the BigGrote BangBang,
Ik ontwikkel en test modellen van de Big Bang,
00:25
usinggebruik makend van observationalObservationele datagegevens.
op basis van waarnemingsgegevens.
00:28
And I've been moonlightingMoonlighting for the last fivevijf yearsjaar
En ik doe er stiekem al vijf jaar
00:31
helpinghelpen with a projectproject in AfricaAfrika.
een project in Afrika bovenop.
00:34
And, I get a lot of flakkogelvrije for this at CambridgeCambridge.
Het levert me een hoop kritiek op in Cambridge.
00:37
People wonderwonder, you know, "How do you have time to do this?" And so on.
Mensen vragen zich af: "Waar vind je de tijd om dat te doen?" en zo.
00:41
And so it was simplyeenvoudigweg astonishingverbazingwekkend to me
Dus was ik stomverbaasd
00:45
to find an organizationorganisatie that actuallywerkelijk appreciatedgewaardeerd bothbeide those sideszijden.
dat er een organisatie bestond die beide kanten kon waarderen.
00:48
So I thought I'd startbegin off by just tellingvertellen you a little bitbeetje about myselfmezelf
Dus dacht ik: ik begin met jullie wat te vertellen over mezelf
00:52
and why I leadlood this schizophrenicschizofreen life.
en waarom ik dit schizofrene leven leid.
00:55
Well, I was borngeboren in SouthSouth AfricaAfrika and my parentsouders were imprisonedgevangen
Ik werd geboren in Zuid-Afrika. Mijn ouders werden gevangen gezet
00:59
for resistingverzet tegen the racistracist regimeregime.
omdat ze zich verzetten tegen het racistische regime.
01:04
When they were releasedvrijgelaten, we left and we wentgegaan as refugeesvluchtelingen to KenyaKenia and TanzaniaTanzania.
Toen ze vrijkwamen, gingen we weg en trokken als vluchteling naar Kenia en Tanzania.
01:06
BothBeide were very youngjong countrieslanden then,
Dat waren toen allebei piepjonge staten,
01:13
and fullvol of hopehoop for the futuretoekomst.
vol hoop voor de toekomst.
01:15
We had an amazingverbazingwekkend childhoodkinderjaren. We didn't have any moneygeld,
We hadden een ongelooflijke jeugd. We hadden geen geld,
01:18
but we were outdoorsbuitenshuis mostmeest of the time.
maar we waren meestal buiten.
01:20
We had fantasticfantastisch friendsvrienden and we saw the wonderswonderen of the worldwereld-,
We hadden fantastische vrienden en we zagen de wereldwonderen:
01:23
like KilimanjaroKilimanjaro, SerengetiSerengeti and the OlduvaiOlduvai GorgeKloof.
Kilimanjaro, Serengeti en de Olduvai Gorge.
01:28
Well, then we movedverhuisd to LondonLonden for highhoog schoolschool-.
Dan verhuisden we naar Londen voor de middelbare school.
01:34
And after that -- there's nothing much to say about that.
Daarna -- daar valt niet veel over te zeggen.
01:36
It was ratherliever dulldof. But I camekwam back to AfricaAfrika
Het was nogal saai. Maar ik kwam terug naar Afrika
01:41
at the ageleeftijd of 17, as a volunteervrijwilliger teacherleraar
op mijn zeventiende, als vrijwillige leerkracht,
01:45
to LesothoLesotho, whichwelke is a tinyklein countryland,
naar Lesotho, een piepklein land,
01:49
surroundedomgeven at that time by apartheidapartheid SouthSouth AfricaAfrika.
toentertijd omgeven door het Zuid-Afrika van de apartheid.
01:52
Well, 80 percentprocent of the menmannen in LesothoLesotho
80 procent van de mannen in Lesotho
01:57
workedwerkte in the minesmijnen over the bordergrens,
werkten in de mijnen over de grens,
02:00
in brutalbrutaal conditionsvoorwaarden.
in vreselijke omstandigheden.
02:04
NeverthelessNiettemin, I -- as I'm sure -- as a ratherliever irritatingirriterend youngjong, whitewit man
Hoewel ik ongetwijfeld een eerder irritante blanke jongeling was,
02:07
comingkomt eraan into theirhun villagedorp, I was welcomedis ingenomen met with incredibleongelooflijk hospitalitygastvrijheid and warmthwarmte.
die hun dorp binnenkwam, werd ik met ongelooflijke gastvrijheid en warmte ontvangen.
02:13
But the kidskinderen were the bestbeste partdeel.
De kinderen waren het beste deel.
02:19
The kidskinderen were amazingverbazingwekkend: extremelyuiterst eagerenthousiast and oftenvaak very brighthelder.
De kinderen waren verbluffend: extreem leergierig en vaak briljant.
02:21
And I'm just going to tell you one storyverhaal,
Ik ga jullie maar één verhaal vertellen,
02:26
whichwelke got throughdoor to me.
dat me heeft getroffen.
02:28
I used to try to take the kidskinderen outsidebuiten as oftenvaak as possiblemogelijk,
Ik nam de kinderen zo vaak mogelijk mee naar buiten,
02:31
to try to connectaansluiten the academicacademische stuffspul with the realecht worldwereld-.
om het academische materiaal met de echte wereld te verbinden.
02:33
And they weren'twaren niet used to that.
Dat waren ze niet gewend.
02:38
But I tooknam them outsidebuiten one day and I said,
Op zekere dag nam ik ze mee naar buiten en zei:
02:41
"I want you to estimateschatting the heighthoogte of the buildinggebouw."
"Ik zou willen dat jullie de hoogte van het gebouw schatten."
02:43
And I expectedverwacht them to put a rulerliniaal nextvolgende to the wallmuur,
Ik had verwacht dat ze een lat naast de muur zouden leggen,
02:46
sizegrootte it up with a fingervinger, and make an estimateschatting of the heighthoogte.
die zouden meten met een vinger en de hoogte zouden schatten.
02:49
But there was one little boyjongen, very smallklein for his ageleeftijd.
Er was één kleine jongen, erg klein voor zijn leeftijd.
02:54
He was the sonzoon of one of the poorestarmste familiesgezinnen in the villagedorp.
Hij was de zoon van één van de armste families van het dorp.
02:58
And he wasn'twas niet doing that. He was scribblingkrabbelen with chalkKrijt on the pavementbestrating.
Hij deed iets anders. Hij kribbelde met krijt op de stoep.
03:01
And so, I said -- I was annoyedgeërgerd -- I said, "What are you doing?
Ik vond het vervelend en zei: "Wat ben je aan het doen?
03:06
I want you to estimateschatting the heighthoogte of the buildinggebouw."
Je moet de hoogte van het gebouw schatten."
03:09
He said, "OK. I measuredafgemeten the heighthoogte of a bricksteen.
Hij zei: "Oké. Ik heb de hoogte van een baksteen gemeten.
03:11
I countedgeteld the numberaantal of bricksbakstenen and now I'm multiplyingvermenigvuldigen."
Ik heb het aantal bakstenen geteld, en nu vermenigvuldig ik."
03:14
Well -- (LaughterGelach) -- I hadn'thad niet thought of that one.
Wel, -- (Gelach) -- daar had ik niet aan gedacht.
03:19
And manyveel experienceservaringen like this happenedgebeurd to me.
Ik had vele soortgelijke ervaringen.
03:24
AnotherEen ander one is that I metleerde kennen a minerMiner. He was home on his three-monthdrie maanden durende leavehet verlof from the minesmijnen.
Een andere is mijn ontmoeting met een mijnwerker. Hij had zijn driemaandelijks verlof uit de mijnen.
03:28
SittingVergadering nextvolgende to him one day, he said, "There's only one thing that I really lovedgeliefde at schoolschool-.
Op een dag zat ik naast hem, en hij zei: "Ik vond maar één ding echt leuk op school."
03:36
And you know what it was? ShakespeareShakespeare." And he recitedgereciteerd some to me.
En weet je wat het was? Shakespeare. Hij reciteerde wat voor mij.
03:42
And these and manyveel similarsoortgelijk experienceservaringen convincedovertuigd me
Deze en vele andere voorbeelden overtuigden me ervan
03:49
that there are just tonstons of brighthelder kidskinderen in AfricaAfrika
dat er massa's briljante jongeren zijn in Afrika
03:53
-- inventivevindingrijk kidskinderen, intellectualintellectueel kidskinderen --
-- inventieve jongeren, intellectuele jongeren --
03:57
and starveduitgehongerd of opportunitykans.
die verstoken zijn van kansen.
04:01
And if AfricaAfrika is going to get fixedvast, it's by them, not by us.
Als het goed komt met Afrika, zal het hun werk zijn, niet het onze.
04:02
Well, after -- (ApplauseApplaus) -- that's the truthwaarheid.
(Applaus) -- Dat is de waarheid.
04:08
Well, after LesothoLesotho, I traveledgereisd acrossaan de overkant AfricaAfrika
Na Lesotho reisde ik door Afrika
04:14
before returningterugkerende to EnglandEngeland
voor ik naar Engeland terugkeerde --
04:17
-- so graygrijs and depressingdeprimerend, in comparisonvergelijking.
dat er zo grauw en deprimerend uitzag, in vergelijking met Afrika.
04:20
And I wentgegaan to CambridgeCambridge. And there, I fellviel for theoreticaltheoretisch physicsfysica.
Ik ging naar Cambridge. Daar viel ik voor de theoretische fysica.
04:23
Well, I'm not going to explainuitleg geven this equationvergelijking,
Ik ga deze vergelijking niet uitleggen,
04:30
but theoreticaltheoretisch physicsfysica is really an amazingverbazingwekkend subjectonderwerpen.
maar theoretische fysica is echt een geweldig vak.
04:32
We can writeschrijven down all the lawswetten of physicsfysica we know in one linelijn.
We kunnen alle bekende wetten van de fysica op één regel schrijven.
04:36
And, admittedlytoegegeven, it's in a very shorthandSteno notationnotatie.
Ik geef toe, het is een schrift met nogal wat afkortingen.
04:42
And it containsbevat 18 freegratis parametersparameters,
En er zitten 18 vrije parameters in,
04:47
OK, whichwelke we have to fitpassen to the datagegevens.
waar we de gegevens in moeten doen passen.
04:51
So it's not the finallaatste storyverhaal,
Het verhaal is dus nog niet af,
04:54
but it's an incrediblyongelooflijk powerfulkrachtig summarySamenvatting of everything we know
maar het is een ongelooflijk krachtige samenvatting van alles wat we weten
04:56
about naturenatuur at the mostmeest basicbasis- levelniveau.
over de natuur op het meest elementaire niveau.
05:01
And apartdeel from a fewweinig very importantbelangrijk looselos endsloopt af, whichwelke you've heardgehoord about here --
Afgezien van een paar belangrijke losse eindjes, waar je hier over gehoord hebt --
05:05
like darkdonker energyenergie and darkdonker matterer toe doen --
bijvoorbeeld donkere energie en donkere materie --
05:09
this equationvergelijking describesbeschrijft,
beschrijft deze vergelijking --
05:12
seemslijkt to describebeschrijven everything about the universeuniversum and what's in it.
lijkt ze alles over het universum en wat erin zit, te beschrijven.
05:14
But there's one biggroot puzzlepuzzel remainingoverblijvende,
Er blijft één groot vraagstuk over.
05:19
and this was mostmeest succinctlybondig put to me by my primaryprimair schoolschool- mathwiskunde teacherleraar in
Het werd me het meest beknopt verwoord door mijn wiskundejuf in de lagere school
05:21
TanzaniaTanzania, who'swie is a wonderfulprachtig ScottishSchotse ladydame
in Tanzanië, een geweldige Schotse dame.
05:26
who I still stayverblijf in touchaanraken with.
We hebben nog steeds contact met elkaar.
05:29
And she's now in her 80s.
Ze is al meer dan 80.
05:32
And when I try to explainuitleg geven my work to her, she wavedzwaaide away all the detailsgegevens, and she said,
Als ik mijn werk aan haar probeer uit te leggen, wuift ze alle details weg en zegt:
05:34
"NeilNeil, there's only one questionvraag that really mattersaangelegenheden.
"Neil, er is maar één echt belangrijke vraag.
05:39
What bangedgeneukt?" (LaughterGelach)
Wat heeft er gebangd?" (Gelach)
05:44
"EveryoneIedereen talksgesprekken about the BigGrote BangBang. What bangedgeneukt?"
"Iedereen heeft het over de Big Bang. Wat heeft er gebangd?"
05:48
And she's right. It's a questionvraag we'vewij hebben all been avoidingvermijden.
Ze heeft gelijk. Het is een vraag die we allemaal vermijden.
05:53
The standardstandaard- explanationuitleg is that the universeuniversum somehowhoe dan ook sprangsprong into existencebestaan,
De standaardverklaring is dat het universum op één of andere manier begon te bestaan,
05:58
fullvol of a strangevreemd kindsoort of energyenergie
vervuld van een vreemd soort energie
06:03
-- inflationaryinflatoire energyenergie -- whichwelke blewblies it up.
-- opwellende energie -- die het deed ontploffen.
06:05
But the puzzlepuzzel of why the universeuniversum emergedvoortgekomen in that peculiareigenaardige statestaat
Het raadsel waarom het universum in die bepaalde staat tot stand kwam,
06:10
is completelyhelemaal unsolvedonopgelost.
is nog helemaal niet opgelost.
06:14
Now, I workedwerkte on that theorytheorie for a while, with StephenStephen HawkingHawking and othersanderen.
Ik heb een tijdje aan die theorie gewerkt, met Stephen Hawking en anderen.
06:18
But then I beganbegon to exploreonderzoeken anothereen ander alternativealternatief.
Tot ik een ander alternatief begon te verkennen.
06:22
The alternativealternatief is that the BigGrote BangBang wasn'twas niet the beginningbegin.
Het alternatief is dat de Big Bang niet het begin was.
06:25
PerhapsMisschien the universeuniversum existedbestonden before the bangknal,
Misschien bestond er een universum voor de bang,
06:28
and the bangknal was just a violentgewelddadig eventevenement in a pre-existingreeds bestaande universeuniversum.
en was de bang gewoon een gewelddadige gebeurtenis in een universum dat daarvoor bestond.
06:31
Well, this possibilitymogelijkheid is actuallywerkelijk suggestedgesuggereerd
Deze mogelijkheid wordt gesuggereerd
06:36
by the latestlaatste theoriestheorieën, the unifiedunified theoriestheorieën,
door de jongste theorieën, de eengemaakte theorieën,
06:39
whichwelke try to explainuitleg geven all those 18 freegratis parametersparameters
die elk van die 18 vrije parameters proberen te verklaren
06:42
in a singlesingle frameworkkader, whichwelke will hopefullyhopelijk predictvoorspellen all of them.
in één raamwerk, dat ze hopelijk allemaal kan voorspellen.
06:45
And I'll just sharedelen a cartoonspotprent of this ideaidee here.
Hier heb je een cartoon van die idee.
06:52
It's all I can conveyoverbrengen. AccordingVolgens to these theoriestheorieën,
Dat is alles wat ik erover kan meegeven. Volgens deze theorieën
06:55
there are extraextra dimensionsdimensies of spaceruimte, not just the threedrie we're familiarvertrouwd with,
zijn er extra dimensies in de ruimte, meer dan de drie die we kennen.
06:58
but at everyelk pointpunt in the roomkamer there are more dimensionsdimensies.
Overal zijn er meer dan drie dimensies.
07:01
And in particularbijzonder, there's one ratherliever strangevreemd one,
Een ervan in het bijzonder is nogal vreemd,
07:05
in the mostmeest elegantelegant unifiedunified theoriestheorieën we have.
in de meest elegante eengemaakte theorieën die we hebben.
07:07
The strangevreemd one lookslooks likessympathieën this:
De vreemde ziet er zo uit:
07:10
that we liveleven in a three-dimensionaldriedimensionaal worldwereld-.
wij leven in een wereld met drie dimensies.
07:12
We liveleven in one of these worldswerelden, and I can only showtonen it as a sheetvel,
We leven in een van deze werelden. Ik kan het allleen als een vlak tonen,
07:15
but it's really three-dimensionaldriedimensionaal.
maar het heeft drie dimensies.
07:19
And a tinyklein distanceafstand away, there's anothereen ander sheetvel,
Op een kleine afstand is er nog een vlak
07:22
alsoook three-dimensionaldriedimensionaal, and they're separatedgescheiden by a gapkloof.
met drie dimensies. Er zit een gat tussen.
07:26
The gapkloof is very tinyklein, and I've blowngeblazen it up so you can see it.
Het gat is heel klein. Ik heb het vergroot om het te laten zien.
07:28
But it's really a tinyklein fractionfractie of the sizegrootte of an atomicatomair nucleusNucleus.
Het is maar een kleine fractie van de omvang van een atoomkern.
07:31
I won'tzal niet go into the detailsgegevens of why we think the universeuniversum is like this,
Ik bespaar jullie de details van waarom we denken dat het universum zo is,
07:36
but it comeskomt out of the mathwiskunde and tryingproberen to explainuitleg geven the physicsfysica that we know.
maar het volgt uit de wiskunde en de pogingen om de bekende fysica te verklaren.
07:39
Well, I got interestedgeïnteresseerd in this because it seemedscheen to me that it was an obviousduidelijk questionvraag.
Ik kreeg hier interesse voor omdat dat een voor de hand liggende vraag leek.
07:43
WhichDie is, what happensgebeurt if these two, three-dimensionaldriedimensionaal worldswerelden
Namelijk: wat gebeurt er als deze twee driedimensionale werelden
07:47
should actuallywerkelijk collidein botsing komen?
botsen?
07:50
And if they collidein botsing komen, it would look a lot like the BigGrote BangBang.
Als ze botsen, zou het erg op de Big Bang lijken.
07:54
But it's slightlylicht differentverschillend than in the conventionalconventioneel pictureafbeelding.
Maar het verschilt licht van het gebruikelijke beeld.
07:57
The conventionalconventioneel pictureafbeelding of the BigGrote BangBang is a pointpunt.
Het gebruikelijke beeld van de Big Bang is een punt.
08:00
Everything comeskomt out of a pointpunt;
Alles komt voort uit een punt.
08:02
you have infiniteeindeloos densitydichtheid. And all the equationsvergelijkingen breakbreken down.
De dichtheid is oneindig. En alle vergelijkingen laten het afweten.
08:04
No hopehoop of describingbeschrijven that.
Dat kan je onmogelijk beschrijven.
08:08
In this pictureafbeelding, you'llje zult noticekennisgeving,
Je zal merken dat in dit beeld
08:10
the bangknal is extendedverlengd. It's not a pointpunt.
de bang uitgerekt is. Het is geen punt.
08:12
The densitydichtheid of matterer toe doen is finiteeindige, and we have a chancekans
De dichtheid van de materie is eindig. We hebben kans
08:14
of a consistentconsequent setreeks of equationsvergelijkingen that can describebeschrijven the wholegeheel processwerkwijze.
op een consistente reeks vergelijkingen die het hele proces kunnen beschrijven.
08:17
So, to cutbesnoeiing a long storyverhaal shortkort, we'vewij hebben exploredonderzocht this alternativealternatief.
Om een lang verhaal kort te maken, we hebben dit alternatief verkend.
08:22
We'veWe hebben showngetoond that it can fitpassen
We hebben aangetoond dat alle data
08:25
all of the datagegevens that we have about the formationvorming of galaxiessterrenstelsels,
die we hebben over het ontstaan van de melkwegen, erin passen.
08:27
the fluctuationsschommelingen in the microwavemagnetron backgroundachtergrond.
de golfbewegingen in de microgolf-achtergrond.
08:31
FurthermoreBovendien, there's an experimentalexperimenteel way
Bovendien bestaat er een experimentele manier
08:34
to tell this theorytheorie, apartdeel from the inflationaryinflatoire explanationuitleg that I told you before.
om dit verhaal te onderscheiden van de inflatoire verklaring die ik eerder gaf.
08:36
It involvesimpliceert gravitationalzwaartekracht wavesgolven.
Daar zijn zwaartekrachtsgolven mee gemoeid.
08:43
And in this scenarioscenario, not only was the BigGrote BangBang not the beginningbegin,
In dit scenario was de Big Bang niet alleen niet het begin,
08:46
as you can see from the pictureafbeelding,
zoals duidelijk is uit het beeld,
08:49
it can happengebeuren over and over again.
maar hij kan keer op keer gebeuren.
08:52
It maymei be that we liveleven in an endlesseindeloos universeuniversum,
Misschien leven we in een oneindig universum,
08:54
bothbeide in spaceruimte and in time.
in ruimte en tijd.
08:57
And there'veEr hebben been bangspony in the pastverleden, and there will be bangspony in the futuretoekomst.
Er zijn bangs geweest in het verleden, en er zullen er in de toekomst zijn.
09:01
And maybe we liveleven in an endlesseindeloos universeuniversum.
Misschien leven we in een oneindig universum.
09:04
Well, makingmaking and testingtesting modelsmodellen of the universeuniversum
Modellen van het universum maken en testen,
09:08
is, for me, the bestbeste way I have of enjoyinggenieten van and appreciatingwaarderen the universeuniversum.
is de beste manier die ik ken om van het universum te genieten en het te appreciëren.
09:13
We need to make the bestbeste mathematicalwiskundig modelsmodellen we can,
We moeten de best mogelijke wiskundige modellen maken,
09:20
the mostmeest consistentconsequent onesdegenen.
de meet consistente.
09:22
And then we scrutinizeonderzoekt them, logicallylogischerwijze and with datagegevens.
Dan pluizen we ze uit, logisch en met data.
09:24
And we try to convinceovertuigen ourselvesonszelf --
We proberen onszelf ervan te overtuigen --
09:28
we really try to convinceovertuigen ourselvesonszelf they're wrongfout.
dat ze verkeerd zijn.
09:31
That's progressvooruitgang: when we provebewijzen things wrongfout.
Dat is vooruitgang: als we bewijzen dat iets fout is.
09:33
And graduallygeleidelijk, we hopefullyhopelijk moveverhuizing closerdichterbij and closerdichterbij to understandingbegrip the worldwereld-.
We hopen geleidelijk alsmaar dichter bij een begrip van de wereld te komen.
09:36
As I pursuednagestreefde my careercarrière, something was always gnawingknagen away insidebinnen me.
Terwijl ik carrière maakte, bleef er altijd iets knagen vanbinnen.
09:42
What about AfricaAfrika?
Wat met Afrika?
09:47
What about those kidskinderen I'd left behindachter?
Wat met de kinderen die ik had achtergelaten?
09:50
InsteadIn plaats daarvan of developingontwikkelen, as we'dwij hadden all hopedgehoopt in the '60s,
In plaats van vooruit te gaan, zoals we allemaal hoopten in de jaren '60,
09:55
things had gottengekregen worseerger.
was het achteruit gegaan.
09:58
AfricaAfrika was grippedgreep by povertyarmoede, diseaseziekte and waroorlog.
Afrika was in de greep van armoede, ziekte en oorlog.
10:00
This is very graphicallygrafisch showngetoond by the WorldmapperWorldmapper websitewebsite and projectproject.
Dat wordt treffend getoond door de website en het project Worldmapper.
10:04
And so the ideaidee is to representvertegenwoordigen eachelk countryland
De idee is dat je elk land weergeeft
10:10
on a mapkaart, but scaleschaal the areaGebied accordingvolgens to some quantityhoeveelheid.
op een kaart, maar dat de oppervlakte in verhouding met een hoeveelheid staat.
10:13
So here'shier is just the standardstandaard- areaGebied mapkaart of the worldwereld-.
Dit is gewoon de standaard oppervlaktekaart van de wereld.
10:19
By the way, AfricaAfrika is very largegroot.
Afrika is overigens heel groot.
10:21
And the nextvolgende mapkaart now showsshows Africa'sAfricaâ™ s GDPBBP in 1960,
De volgende kaart toont het bnp van Afrika in 1960,
10:23
around the time of independenceonafhankelijkheid for manyveel AfricanAfrikaanse statesstaten.
rond de onafhankelijkheid van vele Afrikaanse staten.
10:28
Now, this is 1990, and then 2002. And here'shier is a projectionprojectie for 2015.
Dit is 1990, en dan 2002. Dit is een projectie voor 2015.
10:33
BigGrote changesveranderingen are happeninggebeurtenis in the worldwereld-,
Grote wijzigingen hebben plaats in de wereld,
10:44
but they're not helpinghelpen AfricaAfrika.
maar ze zijn niet in het voordeel van Afrika.
10:45
What about Africa'sAfricaâ™ s populationbevolking? The populationbevolking isn't out of proportionproportie to its areaGebied,
Wat met de bevolking van Afrika? Die staat in verhouding tot haar oppervlakte,
10:48
but AfricaAfrika leadsleads the worldwereld- in deathssterfgevallen from oftenvaak preventablete voorkomen causesoorzaken:
maar Afrika is wereldleider in overlijdens door te voorkomen oorzaken:
10:52
malnutritionondervoeding, simpleeenvoudig infectionsinfecties and birthgeboorte complicationscomplicaties.
ondervoeding, gewone infecties en geboorteverwikkelingen.
10:57
Then there's HIVHIV/AIDSAIDS. And then there are deathssterfgevallen from waroorlog.
Dan is er hiv/aids. En de doden door de oorlog.
11:04
OK, currentlymomenteel there are 45,000 people a monthmaand dyingsterven in the CongoCongo,
Momenteel sterven er 45.000 mensen per maand in Congo
11:09
as a consequencegevolg of the waroorlog
ten gevolge van de oorlog daar
11:14
there over coltancoltan and diamondsruiten and other things.
om coltan, diamant en andere dingen.
11:16
It's still going on.
Het gaat nog steeds door.
11:20
What about Africa'sAfricaâ™ s capacitycapaciteit to do something about these problemsproblemen?
Wat met het vermogen van Afrika om iets te doen aan deze problemen?
11:24
Well, here'shier is the numberaantal of physiciansartsen in AfricaAfrika.
Dit is het aantal dokters in Afrika.
11:27
Here'sHier is the numberaantal of people in higherhoger educationonderwijs.
Dit is het aantal mensen dat hoger onderwijs volgt.
11:32
And here -- mostmeest shockingschokkend to me --
En dit -- voor mij het meest schokkende --
11:37
the numberaantal of scientificwetenschappelijk researchOnderzoek paperspapieren comingkomt eraan out of AfricaAfrika.
is het aantal wetenschappelijke onderzoekspapers uit Afrika.
11:39
It just doesn't existbestaan scientificallywetenschappelijk.
Wetenschappelijk bestaat het gewoon niet.
11:43
And this was very eloquentlywelsprekend arguedbetoogde at TEDTED AfricaAfrika:
Dit werd allemaal heel welbespraakt betoogd op TED Africa:
11:48
that all of the aidsteun that's been givengegeven
dat alle hulp die is gegeven,
11:51
has completelyhelemaal failedmislukt to put AfricaAfrika ontonaar its owneigen two feetvoeten.
er volstrekt niet in is geslaagd om Afrika op eigen benen te laten staan.
11:53
Well, the transitionovergang to democracydemocratie in SouthSouth AfricaAfrika in 1994
De overgang naar de democratie in Zuid-Afrika in 1994 was weliswaar
12:01
was literallyletterlijk a dreamdroom come truewaar for manyveel of us.
letterlijk een droom die waarheid werd voor velen van ons.
12:04
My parentsouders were bothbeide electedgekozen to the first parliamentparlement,
Mijn ouders werden allebei verkozen in het eerste parlement,
12:08
alongsideNaast NelsonNelson and WinnieWinnie MandelaMandela. They were the only other couplepaar.
naast Nelson en Winnie Mandela. Ze waren het enige andere koppel.
12:11
And in 2001, I tooknam a researchOnderzoek leavehet verlof to visitbezoek them.
In 2001 nam ik een sabbatperiode om hen te bezoeken.
12:16
And while I was busybezig workingwerkend -- I was workingwerkend on these collidingaanvaring worldswerelden, in the day.
Terwijl ik aan de slag was -- ik werkte overdag aan die botsende werelden --
12:20
But I learnedgeleerd that there was a desperateten einde raad shortagetekort of skillsvaardigheden,
hoorde ik dat er een schrijnend gebrek aan vaardigheden was,
12:27
especiallyvooral mathematicalwiskundig skillsvaardigheden, in industryindustrie, in governmentregering, in educationonderwijs.
vooral wiskundige vaardigheden, in de bedrijven, in de overheid, in het onderwijs.
12:30
The abilityvermogen to make and testtest modelsmodellen has becomeworden essentialessentieel,
Het vermogen om modellen te maken en te testen, is essentieel geworden,
12:38
not only to everyelk singlesingle areaGebied of sciencewetenschap todayvandaag,
niet alleen voor elk gebied van de hedendaagse wetenschap,
12:42
but alsoook to modernmodern societymaatschappij itselfzelf.
maar ook voor de moderne maatschappij zelf.
12:45
And if you don't have mathwiskunde, you're not going to enterinvoeren the modernmodern ageleeftijd.
Zonder wiskunde kom je de moderne tijd niet in.
12:49
So I had an ideaidee. And the ideaidee was very simpleeenvoudig.
Dus had ik een idee. Een heel simpel idee.
12:55
The ideaidee was to setreeks up an AfricanAfrikaanse InstituteInstituut for MathematicalWiskundige SciencesWetenschappen, or AIMSDOELSTELLINGEN.
Die idee was om een Afrikaans Instituut voor Wiskundige Wetenschappen op te richten (Engelse afkorting=AIMS).
12:58
And let's recruitwerven studentsstudenten from the wholegeheel of AfricaAfrika,
Laten we studenten uit heel Afrika rekruteren,
13:04
bringbrengen them togethersamen with lecturersdocenten from all over the worldwereld-,
ze samenbrengen met lesgevers uit de hele wereld,
13:08
and we'llgoed try to give them a fantasticfantastisch educationonderwijs.
en we zullen proberen om ze een fantastische opleiding te geven.
13:12
Well, as a CambridgeCambridge professorprofessor, I had manyveel contactscontacten.
Als professor in Cambridge had ik vele contacten.
13:17
And to my astonishmentverbazing, they backedmet een rug me 100 percentprocent.
Tot mijn verbazing stonden ze 100 procent achter mij.
13:20
They said, "Go and do it,
Ze zeiden: "Ga het doen,
13:23
and we'llgoed come and lecturelezing."
wij zullen komen lesgeven."
13:25
And I knewwist it would be amazingverbazingwekkend funpret to bringbrengen brilliantbriljant studentsstudenten
Ik wist dat het te gek zou zijn om briljante studenten
13:29
from these countrieslanden -- where they don't have any opportunitieskansen -- togethersamen
uit deze landen, waar ze geen kansen hebben, samen te brengen
13:33
with the bestbeste lecturersdocenten in the worldwereld- --
met de beste lesgevers ter wereld.
13:37
who I knewwist would come, because of the interestinteresseren in AfricaAfrika --
Ik wist dat die zouden komen, vanwege hun belangstelling voor Afrika.
13:39
and put them togethersamen and just let the sparksvonken flyvlieg.
Ik bracht ze samen en liet de vonken gewoon overspringen.
13:42
So we boughtkocht a derelictbraakliggende hotelhotel nearin de buurt CapeCape TownStad.
We kochten een verlaten hotel nabij Kaapstad.
13:49
It's an 80-room-kamer ArtKunst DecoDeco hotelhotel from the 1920s.
Het is een Art Deco-hotel uit de jaren '20 met 80 kamers.
13:53
The areaGebied was kindsoort of seedylouche, so we got an 80-room-kamer hotelhotel for 100,000 dollarsdollars.
Het was een nogal groezelige wijk, dus kregen we een hotel met 80 kamers voor 100.000 dollar.
13:56
It's a beautifulmooi buildinggebouw. We decidedbeslist we would refurbishrenoveren it
Het is een mooi gebouw. We besloten het op te knappen
14:02
and then put out the wordwoord:
en dan de boodschap te verspreiden:
14:06
we're going to startbegin the bestbeste mathwiskunde instituteinstituut in AfricaAfrika
wij gaan het beste wiskunde-instituut van Afrika opstarten
14:08
in this hotelhotel.
in dit hotel.
14:12
Well, the newnieuwe SouthSouth AfricaAfrika is a very excitingopwindend countryland.
Het nieuwe Zuid-Afrika is een heel spannend land.
14:13
And those of you who haven'thebben niet been there, you should go.
Diegenen van jullie die er nog niet zijn geweest, moeten erheen.
14:16
It's very, very interestinginteressant what's happeninggebeurtenis.
Wat er gebeurt is heel, heel interessant.
14:19
And we recruitedaangeworven wonderfulprachtig staffpersoneel,
We rekruteerden fantastisch personeel,
14:22
highlyzeer motivatedgemotiveerd staffpersoneel.
zeer gemotiveerd personeel.
14:25
The other thing that's happenedgebeurd, whichwelke was good for us, is the InternetInternet.
Het andere ding dat plaatsvond en dat voordelig was voor ons, was het internet.
14:27
Even thoughhoewel the InternetInternet is very expensiveduur all over AfricaAfrika,
Zelfs al is het internet heel duur in heel Afrika,
14:31
there are InternetInternet cafescafés everywhereoveral.
dan nog zijn er overal internetcafés.
14:34
And brighthelder youngjong AfricansAfrikanen are desperateten einde raad to jointoetreden the globalglobaal communitygemeenschap,
Briljante jonge Afrikanen staan te drummen om de globale gemeenschap te vervoegen,
14:36
to be successfulgeslaagd -- and they're very ambitiousambitieuze.
om succesvol te zijn -- en ze zijn erg ambitieus.
14:41
They want to be the nextvolgende EinsteinEinstein.
Ze willen de volgende Einstein zijn.
14:44
And so when wordwoord camekwam out that AIMSDOELSTELLINGEN was openingopening,
Dus bekend werd dat ons instituut, het AIMS, openging,
14:50
it spreadverspreiding very quicklysnel viavia e-maile-mail and our websitewebsite.
verspreidde het bericht zich heel snel via email en via onze website.
14:53
And we got lots of applicantsaanvragers.
Er waren veel kandidaten.
14:57
Well, we designedontworpen AIMSDOELSTELLINGEN as a 24-hour-uur learningaan het leren environmentmilieu,
We hadden het AIMS opgevat als een 24-uurs-leeromgeving,
14:59
and it was fantasticfantastisch to startbegin a universityUniversiteit from the beginningbegin.
en het was geweldig om een universiteit op te richten uit het niets.
15:02
You have to rethinkheroverwegen, what is the universityUniversiteit for?
Je moet opnieuw de vraag stellen: wat is het doel van de universiteit?
15:06
And that's really excitingopwindend.
En dat is echt spannend.
15:10
So we designedontworpen it to have interactiveinteractieve teachingonderwijs.
We vatten het zo op dat de lessen interactief was.
15:12
No droningDrones on at the chalkboardschoolbord.
Niemand stond een les af te dreunen aan het bord.
15:15
We emphasizebenadrukken problem-solvingprobleemoplossend, workingwerkend in groupsgroepen,
De nadruk ligt op het oplossen van problemen, groepswerk,
15:19
everyelk studentstudent discoveringontdekken and maximizingmaximaliseren theirhun owneigen potentialpotentieel
iedere student ontdekt en benut zijn eigen mogelijkheden,
15:23
and not chasingachtervolgen gradesrangen.
en jaagt niet op goede punten.
15:27
EveryoneIedereen liveslevens togethersamen in this hotelhotel -- lecturersdocenten and studentsstudenten --
Iedereen woont samen in het hotel, lesgevers en studenten.
15:30
and it's not surprisingverrassend at all to find an impromptuImpromptu tutorialtutorial at 1 a.m.
Het komt wel vaker voor dat je een geïmproviseerde les ziet om 1u 's ochtends.
15:32
The studentsstudenten don't usuallydoorgaans leavehet verlof the computercomputer lablaboratorium tilltot 2 or 3 a.m.
De studenten verlaten het computerlaboratorium meestal pas om 2u of 3u 's ochtends.
15:38
And then they're up again at eightacht in the morningochtend-.
En om 8u 's ochtends staan ze al weer paraat.
15:42
LecturesLezingen, problem-solvingprobleemoplossend and so on. It's an extraordinarybuitengewoon placeplaats.
Lessen, problemen oplossen enzovoort. Het is een buitengewone plek.
15:44
We especiallyvooral emphasizebenadrukken areasgebieden of great relevancerelevantie to Africa'sAfricaâ™ s developmentontwikkeling,
We leggen in het bijzonder de nadruk op vakken die zeer relevant zijn voor de ontwikkeling van Afrika,
15:51
because, in those areasgebieden, scientistswetenschappers workingwerkend in AfricaAfrika will have a competitivecompetitief advantagevoordeel.
omdat wetenschappers die in Afrika werken, in die gebieden een competitief voordeel zullen hebben.
15:56
They'llZij zullen publishpubliceren, be inviteduitgenodigd to conferencesconferenties.
Ze zullen publiceren, uitgenodigd worden op conferenties.
16:02
They'llZij zullen do well. They'llZij zullen have successfulgeslaagd careerscarrières.
Ze zullen het goed doen. Ze zullen mooie carrières uitbouwen.
16:04
And AIMSDOELSTELLINGEN has donegedaan extremelyuiterst well.
Het AIMS heeft het uitzonderlijk goed gedaan.
16:10
Here is a listlijst of last year'sjaar graduatesafgestudeerden, graduatedafgestudeerd in JuneJuni,
Dit is een lijst van de afgestudeerden van vorig jaar, juni,
16:12
and what they're currentlymomenteel doing -- 48 of them.
en wat ze vandaag doen. Het zijn er 48.
16:16
And where they are is indicatedaangegeven over here.
Hier staat wat ze zijn.
16:19
And where they'veze hebben goneweg. So these are all postgraduatePostgraduate studentsstudenten.
En waar ze naartoe zijn. Dit zijn dus allemaal postgraduaatsstudenten.
16:23
And they'veze hebben all goneweg on to master'smasteropleiding and PhPH.D. degreesgraden in excellentUitstekend placesplaatsen.
Ze volgen allemaal Master- en doctoraatsstudies op voortreffelijke plaatsen.
16:27
FiveVijf studentsstudenten can be educatedgeleerd at AIMSDOELSTELLINGEN
Op het AIMS kunnen vijf studenten worden opgeleid
16:34
for the costkosten of educatingopleiden one in the U.S. or EuropeEuropa.
tegen de kost van één opleiding in de VS of in Europa.
16:36
But more importantbelangrijk, the pan-Africanpan-Afrikaanse studentstudent bodylichaam
Belangrijker nog: het pan-Afrikaanse studentenkorps
16:40
is a continualvoortdurend sourcebron of strengthkracht, pridetrots and commitmentinzet to AfricaAfrika.
is een continue bron van kracht, trots en toewijding aan Afrika.
16:43
We illustrateillustreren AIMS'DOELSTELLINGEN progressvooruitgang by coloringKleurplaat in the countrieslanden of AfricaAfrika.
We illustreren de vorderingen van het AIMS door de landen van Afrika te kleuren.
16:49
So here you can see behindachter this listlijst.
Hier kan je achter de lijst kijken.
16:54
When a countyprovincie is coloredgekleurde yellowgeel, we'vewij hebben receivedontvangen an applicationtoepassing;
Als een land geel is, hebben we een aanvraag gekregen.
16:56
orangeoranje, we'vewij hebben acceptedaanvaard an applicationtoepassing; and greengroen,
Oranje: we hebben een aanvraag goedgekeurd.
17:00
a studentstudent has graduatedafgestudeerd.
Groen: een student is afgestudeerd.
17:05
So here is where we were after the first graduationafstuderen in 2004.
Hier stonden we na de eerste lichting in 2004.
17:07
And we setreeks ourselvesonszelf a goaldoel of turningdraaien the continentcontinent greengroen.
We hebben onszelf tot doel gesteld om het continent groen te kleuren.
17:11
So there's 2005, -6, -7, -8.
Daar is 2005, 2006, 2007, 2008.
17:15
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
17:19
We're well on the way to achievingverwezenlijking van our initialeerste goaldoel.
We zijn goed op weg om ons initiële doel te bereiken.
17:29
We had some of the studentsstudenten filmedgefilmd at home before they camekwam to AIMSDOELSTELLINGEN.
We filmden sommige studenten thuis voor ze naar het AIMS kwamen.
17:33
And I'll just showtonen you one.
Ik toon je er eentje.
17:37
TendaiTendai MugwagwaMugwagwa: My namenaam is TendaiTendai MugwagwaMugwagwa.
Tendai Mugwagwa: Mijn naam is Tendai Mugwagwa.
17:40
I have a BachelorBachelor in of ScienceWetenschap with an educationonderwijs degreemate.
Ik heb een diploma in de Wetenschappen, met lesbevoegdheid.
17:44
I will be attendingBijwonen AIMSDOELSTELLINGEN.
Ik ga les volgen aan het AIMS.
17:47
My understandingbegrip of the courseCursus is that it coverscovers quiteheel a lot.
Ik heb begrepen dat de cursus zeer veel dingen omvat.
17:49
You know, from physicsfysica to medicinegeneeskunde,
Van fysica tot medicijnen,
17:53
in particularbijzonder, epidemiologyepidemiologie and alsoook mathematicalwiskundig modelingmodellering.
en vooral epidemiologie en wiskundige modellering.
17:57
NeilNeil TurokTurok: So TendaiTendai camekwam to AIMSDOELSTELLINGEN and did very well.
Neil Turok: Tendai kwam naar het AIMS en deed het erg goed.
18:03
And I'll let her take it from there.
Ik laat haar zelf aan het woord.
18:08
TMTM: My namenaam is TendaiTendai MugwagwaMugwagwa
TM: Mijn naam is Tendai Mugwagwa
18:16
and I was a studentstudent at AIMSDOELSTELLINGEN in 2003 and 2004.
en ik studeerde aan het AIMS in 2003 en 2004.
18:18
After leavingverlaten AIMSDOELSTELLINGEN, I wentgegaan on to do a master'smasteropleiding in appliedtoegepast mathematicswiskunde
Na mijn studies aan het AIMS, ging ik verder met een Master in Toegepaste Wiskunde
18:22
at the UniversityUniversiteit of CapeCape TownStad in SouthSouth AfricaAfrika.
aan de Universiteit van Kaapstad in Zuid-Afrika.
18:27
After that, I camekwam to the NetherlandsNederland
Daarna kwam ik naar Nederland,
18:30
where I'm now doing a PhPH.D. in theoreticaltheoretisch immunologyImmunologie.
waar ik nu een doctoraatsopleiding in Theoretische Immunologie volg.
18:32
ProfessorProfessor: TendaiTendai is workingwerkend very independentlyonafhankelijk.
Professor: Tendai werkt zeer zelfstandig.
18:35
She communicatescommuniceert well with the immunologistsimmunologen at the hospitalziekenhuis.
Ze communiceert goed met de immunologen in het ziekenhuis.
18:38
So all in all I have a very good PhPH.D. studentstudent from SouthSouth AfricaAfrika.
Ik heb dus een zeer goede doctoraatsstudent uit Zuid-Afrika.
18:42
So I'm happygelukkig she's here.
Ik ben blij dat ze hier is.
18:46
NTNT: AnotherEen ander studentstudent in the first yearjaar of AIMSDOELSTELLINGEN was ShehuShehu.
NT: Nog een student uit het eerste jaar van het AIMS was Shehu.
18:49
And he's showngetoond here with his favoritefavoriete highhoog schoolschool- teacherleraar.
Je ziet hem hier met zijn favoriete leerkracht uit de middelbare school.
18:53
And then enteringinvoeren universityUniversiteit in northernnoordelijk NigeriaNigeria.
En dan als hij start aan de universiteit van Noord-Nigeria.
18:58
And after AIMSDOELSTELLINGEN, ShehuShehu wanted to do high-energyhoog-energetische physicsfysica,
Na het AIMS wilde Shehu hoge-energie-fysica studeren,
19:04
and he camekwam to CambridgeCambridge.
en hij kwam naar Cambridge.
19:09
He's about to finishaf hebben his PhPH.D.,
Hij is bijna klaar met zijn doctoraat.
19:11
and he was filmedgefilmd recentlykort geleden with someoneiemand you all know.
Hij werd recent gefilmd met iemand die jullie allemaal kennen.
19:14
ShehuShehu: And from there we will be ablein staat to,
Shehu: Hiermee zullen we in staat zijn,
19:18
hopefullyhopelijk, make better predictionsvoorspellingen and then we comparevergelijken it
hoop ik, om betere voorspellingen te maken. We vergelijken het
19:20
to the graphdiagram and alsoook make some predictionsvoorspellingen.
met de grafiek en doen wat voorspellingen.
19:23
StephenStephen HawkingHawking: That is niceleuk.
Stephen Hawking: Ziet er goed uit.
19:28
NTNT: Here are the currentactueel studentsstudenten at AIMSDOELSTELLINGEN. There are 53 of them
NT: Dit zijn de huidige studenten aan het AIMS. Het zijn der 53,
19:31
from 20 differentverschillend countrieslanden, includinginclusief 20 womenvrouw.
uit 20 verschillende landen, met 20 vrouwen.
19:34
So now I'm going to get to my TEDTED businessbedrijf.
Nu kom ik tot de kern van mijn TED-zaak.
19:38
Well, we had a partyfeest. This is AfricaAfrika --
We hielden een feestje. Dit is Afrika --
19:41
we have good partiespartijen in AfricaAfrika. And last monthmaand, they threwwierp a surpriseverrassing partyfeest for me.
we houden goede feestjes in Afrika. Vorige maand was er een verrassingsfeestje voor mij.
19:44
Here'sHier is somebodyiemand you've seengezien alreadynu al.
Hier is iemand die jullie al hebben gezien.
19:48
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
19:50
I want to pointpunt out a fewweinig other exceptionalbuitengewoon people in this pictureafbeelding.
Ik wil nog een paar andere uitzonderlijke mensen op deze foto aanwijzen.
20:14
So, we were havingmet a partyfeest,
We hielden dus een feestje,
20:18
as you can see they're completelyhelemaal eclipsingverduistering me at this pointpunt.
Je ziet dat ze mij hier volledig overklassen.
20:19
This is EzraEzra. She's from DarfurDarfur.
Dit is Ezra. Ze komt uit Darfur.
20:23
She's a physicistnatuurkundige, and somehowhoe dan ook staysverblijven smilingglimlachen,
Ze is natuurkundige. Op één of andere manier blijft ze glimlachen,
20:26
in spitewrok of everything going on back home.
ondanks alles wat er thuis gebeurt.
20:30
But she wants to continuevoortzetten in physicsfysica, and she's doing extremelyuiterst well.
Ze wil verdergaan in de fysica en ze doet het uitzonderlijk goed.
20:32
This is LydiaLydia. LydiaLydia is the first ever womanvrouw
Dit is Lydia. Lydia is de eerste vrouw ooit
20:36
to graduateafstuderen in mathematicswiskunde in the CentralCentrale AfricanAfrikaanse RepublicRepubliek.
die afstudeert in de wiskunde in de Centraal-Afrikaanse Republiek.
20:40
And she's now at AIMSDOELSTELLINGEN. (ApplauseApplaus)
Ze studeert nu aan het AIMS. (Applaus)
20:43
So now let me get to our TEDTED wishwens.
Zo kom ik tot onze TED-wens.
20:49
Well, it's not my TEDTED wishwens; it's our wishwens, as you've alreadynu al gatheredverzamelde.
Het is niet mijn TED-wens, het is onze wens, zoals je al had geraden.
20:53
And our wishwens has two partsonderdelen:
Onze wens heeft twee delen:
20:58
one is a dreamdroom and the other'selkaars a planplan. OK.
het eerste is een droom, het tweede is een plan.
21:01
Our TEDTED dreamdroom is that the nextvolgende EinsteinEinstein will be AfricanAfrikaanse. (ApplauseApplaus)
Onze TED-droom is dat de volgende Einstein uit Afrika zal komen. (Applaus)
21:06
In strivingstreven for the heightshoogten of creativecreatief geniusgenie,
In ons streven naar de top van het creatieve genie,
21:25
we want to give thousandsduizenden of people the motivationmotivatie,
willen we duizenden mensen de motivatie geven,
21:26
the encouragementaanmoediging and the couragemoed
de aanmoediging en de moed
21:31
to obtainverkrijgen the high-levelhoog niveau skillsvaardigheden they need to help AfricaAfrika.
om de krachtige vaardigheden te verwerven die ze nodig hebben om Afrika te helpen.
21:33
AmongOnder them will be not only brilliantbriljant scientistswetenschappers --
Onder hen zullen er niet alleen briljante wetenschappers zijn --
21:38
I'm sure of that from what we'vewij hebben seengezien at AIMSDOELSTELLINGEN --
daar ben ik zeker van, dat hebben we op het AIMS gezien --
21:41
they'llzullen ze alsoook be the AfricanAfrikaanse GatesGates, BrinsBrins and PagesPagina 's of the futuretoekomst.
maar ook de Afrikaanse Gates, Brins en Pages van de toekomst.
21:44
Well, I said we alsoook have a planplan. And our planplan is quiteheel simpleeenvoudig.
Ik zei al dat we ook een plan hebben. Ons plan is echt eenvoudig.
21:50
AIMSDOELSTELLINGEN is now a provenbewezen modelmodel-.
Het AIMS-model heeft zijn waarde bewezen.
21:54
And what we need to do is to replicatekopiëren it.
Wat we moeten doen, is het vermenigvuldigen.
21:56
We want to rollrollen out 15 AIMSDOELSTELLINGEN centerscenters in the nextvolgende fivevijf yearsjaar, all over AfricaAfrika.
We willen 15 AIMS-centra uitrollen in de komende vijf jaar, in heel Afrika.
22:00
EachElke will have a pan-Africanpan-Afrikaanse studentstudent bodylichaam,
Ze zullen allemaal een pan-Afrikaans studentenkorps hebben, maar ze zullen zich
22:04
but specializespecializeren in a differentverschillend areaGebied of sciencewetenschap.
in verschillende wetenschappelijke domeinen specialiseren.
22:09
We want to use sciencewetenschap to overcomeoverwinnen the nationalnationaal and culturalcultureel barriersbelemmeringen,
We willen wetenschap gebruiken om de nationale en culturele barrières te overwinnen,
22:11
as it does at AIMSDOELSTELLINGEN.
zoals dat op het AIMS gebeurt.
22:16
And we want to addtoevoegen elementselementen to the curriculumleerplan.
We wilden een paar dingen aan het curriculum toevoegen.
22:17
We want to addtoevoegen entrepreneurshipondernemerschap and policyhet beleid skillsvaardigheden.
We wilden ondernemerschap en beleidsvaardigheden toevoegen.
22:19
The expandeduitgebreid AIMSDOELSTELLINGEN will be a coherentcoherente pan-Africanpan-Afrikaanse institutioninstelling,
Het uitgebreide AIMS zal een samenhangende pan-Afrikaanse instelling zijn,
22:24
and its graduatesafgestudeerden will formformulier a powerfulkrachtig networknetwerk,
en zijn afgestudeerden zullen een krachtig netwerk vormen,
22:27
workingwerkend togethersamen for peacevrede and progressvooruitgang acrossaan de overkant the continentcontinent.
die samen werken aan vrede en vooruitgang voor het continent.
22:31
Over the last yearjaar,
Het laatste jaar
22:37
we'vewij hebben been visitingbezoekende sitesplaatsen in AfricaAfrika,
hebben we sites in Afrika bezocht,
22:39
looking at potentialpotentieel sitesplaatsen for newnieuwe AIMSDOELSTELLINGEN centerscenters.
op zoek naar mogelijke plaatsen voor nieuwe AIMS-centra.
22:41
And here are the onesdegenen we'vewij hebben selectedgekozen.
Dit is onze selectie.
22:44
And eachelk of these centerscenters has a strongsterk locallokaal teamteam,
Elk van deze centra heeft een sterk lokaal team,
22:46
eachelk is in a beautifulmooi placeplaats, an interestinginteressant placeplaats,
en is op een mooie en interessante locatie gelegen,
22:50
whichwelke internationalInternationale lecturersdocenten will be happygelukkig to visitbezoek.
waar internationale lesgevers graag naartoe zullen komen.
22:52
And our partnerspartners acrossaan de overkant AfricaAfrika are extremelyuiterst enthusiasticenthousiaste about this.
Onze partners over heel Afrika zijn hier uitzonderlijk enthousiast over.
22:55
EveryoneIedereen wants an AIMSDOELSTELLINGEN centercentrum in theirhun countryland.
Iedereen wil een AIMS-centrum in zijn land.
23:00
And last NovemberNovember,
Afgelopen november
23:04
the conferenceconferentie of all the AfricanAfrikaanse ministersministers of sciencewetenschap and technologytechnologie,
deed de conferentie van alle Afrikaanse ministers van wetenschap en technologie,
23:06
heldheld in MombasaMombasa, calledriep for a comprehensiveuitgebreid planplan to rollrollen out AIMSDOELSTELLINGEN.
die plaatshad in Mombasa, een oproep tot een groot plan om AIMS uit te rollen.
23:10
So we have politicalpolitiek supportondersteuning right acrossaan de overkant the continentcontinent.
We krijgen dus politieke steun over het hele continent.
23:15
It won'tzal niet be easygemakkelijk.
Het zal niet eenvoudig zijn.
23:18
At everyelk siteplaats there will be hugereusachtig challengesuitdagingen.
Op elke plek zullen we voor grote uitdagingen staan.
23:21
LocalLokale scientistswetenschappers mustmoet playspelen leadingleidend rolesrollen
Lokale wetenschappers moeten een belangrijke rol krijgen,
23:23
and governmentsoverheden mustmoet be persuadedovergehaald to buykopen in.
en overheden moeten overtuigd worden om mee te doen.
23:26
ConditionsVoorwaarden are very difficultmoeilijk,
De omstandigheden zijn zeer moeilijk,
23:30
but we cannotkan niet affordveroorloven to compromisecompromis on those principlesprincipes whichwelke madegemaakt AIMSDOELSTELLINGEN work.
maar we kunnen het ons niet veroorloven om af te dingen op de principes die van AIMS een succes hebben gemaakt.
23:32
And we summarizesamenvatten them this way:
We vatten ze als volgt samen:
23:39
the institutesinstituten have got to be relevantrelevant, innovativeinnovatief,
de instellingen moeten relevant, vernieuwend,
23:41
cost-effectivekostenefficient and highhoog qualitykwaliteit. Why?
kostenbewust en van hoge kwaliteit zijn. Waarom?
23:44
Because we want AfricaAfrika to be richrijk.
Omdat we willen dat Afrika rijk wordt.
23:46
EasyGemakkelijk to rememberonthouden the basicbasis- rulesreglement we need.
Het is gemakkelijk om de basisregels te onthouden.
23:49
So, just in endingeinde, let me say the only people who can fixrepareren AfricaAfrika
Laat me besluiten dat de enige mensen die Afrika kunnen genezen,
23:56
are talentedgetalenteerd youngjong AfricansAfrikanen.
getalenteerde jonge Afrikanen zijn.
23:59
By unlockingontgrendelen and nurturingverzorgende theirhun creativecreatief potentialpotentieel,
Door hun creatieve mogelijkheden te ontsluiten en te koesteren,
24:02
we can createcreëren a stepstap changeverandering in Africa'sAfricaâ™ s futuretoekomst.
kunnen we een grote stap zetten naar een betere toekomst voor Afrika.
24:05
Over time, they will contributebijdragen to AfricanAfrikaanse developmentontwikkeling
Zij zullen bijdragen tot de ontwikkeling van Afrika
24:09
and to sciencewetenschap in waysmanieren we can only imaginestel je voor.
en tot de wetenschap, op manieren waar we nog maar van kunnen dromen.
24:13
Thank you.
Dank u wel.
24:16
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
24:18
Translated by Els De Keyser
Reviewed by Matthias Valvekens

▲Back to top

About the speaker:

Neil Turok - Physicist, education activist
Neil Turok is working on a model of the universe that explains the big bang -- while, closer to home, he's founded a network of math and science academies across Africa.

Why you should listen

Neil Turok works on understanding the universe's very beginnings. With Stephen Hawking, he developed the Hawking-Turok instanton solutions, describing the birth of an inflationary universe -- positing that, big bang or no, the universe came from something, not from utter nothingness.

Recently, with Paul Steinhardt at Princeton, Turok has been working on a cyclic model for the universe in which the big bang is explained as a collision between two “brane-worlds.” The two physicists cowrote the popular-science book Endless Universe.

In 2003, Turok, who was born in South Africa, founded the African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) in Muizenberg, a postgraduate center supporting math and science. His TED Prize wish: Help him grow AIMS and promote the study and math and science in Africa, so that the world's next Einstein may be African.

Turok is the Director of the Perimeter Institute for Theoretical Physics, in Ontario, Canada. In 2010, the Canadian government funded a $20million expansion of the AIMS schools, working with the Perimeter Institute to start five new AIMS schools in different African nations.

In 2016, he won the Tate Medal for International Leadership in Physics

More profile about the speaker
Neil Turok | Speaker | TED.com