English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Neil Turok: My wish: Find the next Einstein in Africa

Нийл Турок споделя своето TED Prize желание

Filmed:
515,836 views

Приемайки своята награда TED Prize 2008, физикът Нийл Турок говори за талантливите млади африканци, лишени от възможности. Като освободим и насърчим творческия потенциал на континента, можем да променим бъдещето на Африка.

- Physicist, education activist
Neil Turok is working on a model of the universe that explains the big bang -- while, closer to home, he's founded a network of math and science academies across Africa. Full bio

It was an incredibleневероятен surpriseизненада to me
За мен беше невероятна изненада
00:13
to find out that there was actuallyвсъщност an organizationорганизация that caredинтересуваше about bothи двете partsчасти of my life.
да открия, че всъщност има организация, която се вълнува и от двете страни на моя живот.
00:16
Because, basicallyв основата си,
Защото по принцип
00:22
I work as a theoreticalтеоретичен physicistфизик.
работя в сферата на теоритичната физика.
00:23
I developразвият and testтест modelsмодели of the BigГолям BangВзрив,
Развивам и изпитвам модели за Големия взрив
00:25
usingизползвайки observationalнаблюдателни dataданни.
като използвам данни от наблюдения.
00:28
And I've been moonlightingMoonlighting for the last fiveпет yearsгодини
Но в последните пет години работя и нощна смяна,
00:31
helpingподпомагане with a projectпроект in AfricaАфрика.
помагам с един проект в Африка.
00:34
And, I get a lot of flakбронирани for this at CambridgeКеймбридж.
И получавам доста критики за това в Кеймбридж.
00:37
People wonderчудя се, you know, "How do you have time to do this?" And so on.
Хората се чудят, нали знаете, "Как намираш време за това?" И така нататък.
00:41
And so it was simplyпросто astonishingудивителен to me
И за мен беше просто удивително да открия,
00:45
to find an organizationорганизация that actuallyвсъщност appreciatedоценявам bothи двете those sidesстрани.
че има организация, която оценява и двете неща.
00:48
So I thought I'd startначало off by just tellingказвам you a little bitмалко about myselfсебе си
И така мисля да започна като ви разкажа за себе си
00:52
and why I leadводя this schizophrenicшизофреник life.
и защо живея толкова шизофренично.
00:55
Well, I was bornроден in SouthЮжна AfricaАфрика and my parentsродители were imprisonedхвърлен в затвора
Ами, роден съм в Южноафриканската република, а родителите ми лежаха в затвор
00:59
for resistingиздържа the racistрасист regimeрежим.
за съпротива срещу расисткия режим.
01:04
When they were releasedосвободен, we left and we wentотидох as refugeesбежанци to KenyaКения and TanzaniaТанзания.
Когато ги освободиха, напуснахме страната и отидохме в Кения и Танзания като бежанци.
01:06
BothИ двете were very youngмлад countriesдържави then,
По това време и двете бяха млади държави,
01:13
and fullпълен of hopeнадявам се for the futureбъдеще.
изпълнени с надежда за бъдещето.
01:15
We had an amazingудивителен childhoodдетство. We didn't have any moneyпари,
Имахме страхотно детство. Нямахме никакви пари,
01:18
but we were outdoorsна открито mostнай-много of the time.
но прекарвахме повечето си време на открито.
01:20
We had fantasticфантастичен friendsприятели and we saw the wondersчудеса of the worldсвят,
Имахме фантастични приятели и видяхме чудесата на света,
01:23
like KilimanjaroКилиманджаро, SerengetiСеренгети and the OlduvaiОлдувай GorgeДефиле.
като Килиманджаро, Серенгети и дефилето Олдувай.
01:28
Well, then we movedпреместен to LondonЛондон for highВисоко schoolучилище.
Е, след това се преместихме в Лондон заради гимназията.
01:34
And after that -- there's nothing much to say about that.
И след това -- няма кой знае какво да се разказва за този период.
01:36
It was ratherпо-скоро dullскучен. But I cameдойде back to AfricaАфрика
Беше доста скучно. Но се върнах в Африка,
01:41
at the ageвъзраст of 17, as a volunteerдоброволец teacherучител
когато бях на 17, като учител доброволец,
01:45
to LesothoЛесото, whichкойто is a tinyмъничък countryдържава,
в Лесото, което е една много мъничка държава,
01:49
surroundedобкръжен at that time by apartheidапартейд SouthЮжна AfricaАфрика.
която по това време беше заобиколена от апартейда и ЮАР.
01:52
Well, 80 percentна сто of the menхора in LesothoЛесото
80 процента от мъжете в Лесото
01:57
workedработил in the minesмини over the borderграница,
работеха в мините от другата страна на границата
02:00
in brutalбрутален conditionsусловия.
при брутални условия.
02:04
NeverthelessВъпреки това, I -- as I'm sure -- as a ratherпо-скоро irritatingдразни youngмлад, whiteбял man
Въпреки това, аз -- сигурен съм -- като доста дразнещ млад бял мъж,
02:07
comingидващ into theirтехен villageсело, I was welcomedприветства with incredibleневероятен hospitalityгостоприемство and warmthтоплина.
който се намества в селото им, аз бях посрещнат с невероятно гостоприемство и топлина.
02:13
But the kidsдеца were the bestнай-доброто partчаст.
Но най-хубавото бяха децата.
02:19
The kidsдеца were amazingудивителен: extremelyизвънредно eagerнетърпелив and oftenчесто very brightярък.
Децата са невероятни: безкрайно ентусиазирани и често много умни.
02:21
And I'm just going to tell you one storyистория,
И ще ви разкажа само една случка,
02:26
whichкойто got throughпрез to me.
която ме накара да се замисля.
02:28
I used to try to take the kidsдеца outsideизвън as oftenчесто as possibleвъзможен,
Опитвах се да изкарвам децата на открито, колкото се може по-често,
02:31
to try to connectсвържете the academicакадемичен stuffматерия with the realреален worldсвят.
за да се опитвам да свързвам академичния материал с истинския свят.
02:33
And they weren'tне са били used to that.
Те не бяха свикнали с това.
02:38
But I tookвзеха them outsideизвън one day and I said,
Но един ден ги изведох навън и казах,
02:41
"I want you to estimateприблизителна оценка the heightвисочина of the buildingсграда."
"Искам да пресметнете височината на сградата."
02:43
And I expectedочакван them to put a rulerлинийка nextследващия to the wallстена,
И очаквах, че ще сложат линийката до стената,
02:46
sizeразмер it up with a fingerпръст на ръката, and make an estimateприблизителна оценка of the heightвисочина.
ще преценят на око колко линийки могат да наредят до горе и така да сметнат височината.
02:49
But there was one little boyмомче, very smallмалък for his ageвъзраст.
Но имаше едно малко момче, много дребно за годините си.
02:54
He was the sonсин of one of the poorestбедната familiesсемейства in the villageсело.
Той беше син на едно от най-бедните семейства в селото.
02:58
And he wasn'tне е doing that. He was scribblingдрънкулки with chalkкреда on the pavementнастилка.
И той не правеше това. Драскаше нещо с тебешир по паважа.
03:01
And so, I said -- I was annoyedраздразнен -- I said, "What are you doing?
И аз му казах -- бях ядосан -- казах, "Какво правиш?
03:06
I want you to estimateприблизителна оценка the heightвисочина of the buildingсграда."
Искам да сметнете колко е висока сградата."
03:09
He said, "OK. I measuredизмерена the heightвисочина of a brickтухла.
Той каза," Добре. Измерих височината на една тухла.
03:11
I countedпреброени the numberномер of bricksтухли and now I'm multiplyingумножаване."
Преброих тухлите и в момента умножавам."
03:14
Well -- (LaughterСмях) -- I hadn'tне е имал thought of that one.
Е -- (Смях) -- не се бях сетил за този начин.
03:19
And manyмного experiencesпреживявания like this happenedсе случи to me.
Случиха ми се много подобни неща.
03:24
AnotherДруг one is that I metсрещнах a minerминьор. He was home on his three-monthтри месеца leaveоставям from the minesмини.
Веднъж се запознах с един миньор. Беше си у дома за тримесечната си отпуска от мините.
03:28
SittingСеди nextследващия to him one day, he said, "There's only one thing that I really lovedобичал at schoolучилище.
Докато седях до него един ден, той каза, "Само едно нещо обичах истински в училище.
03:36
And you know what it was? ShakespeareШекспир." And he recitedрецитираха some to me.
Знаеш ли какво е? Шекспир." И ми изрецитира малко.
03:42
And these and manyмного similarподобен experiencesпреживявания convincedубеден me
Такива случки ме убедиха,
03:49
that there are just tonsт of brightярък kidsдеца in AfricaАфрика
че в Африка има безброй умни деца --
03:53
-- inventiveизобретателен kidsдеца, intellectualинтелектуален kidsдеца --
изобретателни деца, интелигентни деца --
03:57
and starvedStarved of opportunityвъзможност.
за които няма никаква възможност за развитие.
04:01
And if AfricaАфрика is going to get fixedопределен, it's by them, not by us.
И ако Африка се оправи, ще я оправят те, а не ние.
04:02
Well, after -- (ApplauseАплодисменти) -- that's the truthистина.
Е, след -- (Ръкопляскане) -- така е.
04:08
Well, after LesothoЛесото, I traveledпътувал acrossпрез AfricaАфрика
Ами, след Лесото попътувах из Африка,
04:14
before returningвръщане to EnglandАнглия
преди да се върна в Англия --
04:17
-- so grayсив and depressingгнетящ, in comparisonсравнение.
толкова сива и потискаща в сравнение.
04:20
And I wentотидох to CambridgeКеймбридж. And there, I fellпадна for theoreticalтеоретичен physicsфизика.
И отидох в Кеймбридж. И там се влюбих в теоретичната физика.
04:23
Well, I'm not going to explainобяснявам this equationуравнение,
Е, няма да ви обяснявам това уравнение,
04:30
but theoreticalтеоретичен physicsфизика is really an amazingудивителен subjectпредмет.
но теоретичната физика е един наистина невероятен предмет.
04:32
We can writeпиша down all the lawsзакони of physicsфизика we know in one lineлиния.
Можем да напишем всички физични закони, които знаем, на един ред.
04:36
And, admittedlyнесъмнено, it's in a very shorthandстенограмите notationнотация.
Е, признавам, това е доста стенографски написано.
04:42
And it containsсъдържа 18 freeБезплатно parametersпараметри,
Съдържа 18 свободни параметра,
04:47
OK, whichкойто we have to fitгоден to the dataданни.
нали, които трябва да ги нагласим според данните.
04:51
So it's not the finalфинал storyистория,
Така че, не е окончателната версия,
04:54
but it's an incrediblyневероятно powerfulмощен summaryРезюме of everything we know
но е невероятно мощно обобщение на всичко, което знаем
04:56
about natureприрода at the mostнай-много basicосновен levelниво.
за природата на най-основно ниво.
05:01
And apartна части from a fewмалцина very importantважно looseхлабав endsкраища, whichкойто you've heardчух about here --
И като се изключат няколко много важни въпросителни, за които чухте тук --
05:05
like darkтъмен energyенергия and darkтъмен matterвъпрос --
като тъмната енергия и тъмната материя --
05:09
this equationуравнение describesописва,
това уравнение описва --
05:12
seemsИзглежда to describeописвам everything about the universeвселена and what's in it.
като че описва, всички свойства на Вселената и това, което е в нея.
05:14
But there's one bigголям puzzleпъзели remainingоставащ,
Но остава една голяма загадка,
05:19
and this was mostнай-много succinctlyНакратко put to me by my primaryпървичен schoolучилище mathматематика teacherучител in
и това най-кратко ми беше казано от моята начална учителка по математика
05:21
TanzaniaТанзания, who'sкой е a wonderfulчудесен ScottishШотландски ladyдама
в Танзания, една чудесна дама от Шотландия,
05:26
who I still stayстоя in touchдокосване with.
с която още поддържам връзка.
05:29
And she's now in her 80s.
Вече минава 80-те.
05:32
And when I try to explainобяснявам my work to her, she wavedмахна away all the detailsдетайли, and she said,
И когато се опитвам да й обясня работата си, тя маха с ръка пред подробностите и казва,
05:34
"NeilНийл, there's only one questionвъпрос that really mattersвъпроси.
"Нийл, има само един въпрос, който е от значение.
05:39
What bangedУдарих?" (LaughterСмях)
Какво се е взривило?" (Смях)
05:44
"EveryoneВсеки talksпреговори about the BigГолям BangВзрив. What bangedУдарих?"
"Всички говорят за Големия взрив. Какво се е взривило?"
05:48
And she's right. It's a questionвъпрос we'veние имаме all been avoidingизбягване.
И тя е права. Това е въпрос, който всички отбягваме.
05:53
The standardстандарт explanationобяснение is that the universeвселена somehowнякак си sprangвъзвръща into existenceсъществуване,
Стандартното обяснение е, че Вселената някак се е пръкнала,
05:58
fullпълен of a strangeстранен kindмил of energyенергия
изпълнена със странна енергия
06:03
-- inflationaryинфлационният energyенергия -- whichкойто blewвзривиха it up.
-- инфлационна енергия -- която я е разширила.
06:05
But the puzzleпъзели of why the universeвселена emergedвъзникна in that peculiarхарактерни stateсъстояние
Но загадката защо Вселената се е появила в точно това състояние
06:10
is completelyнапълно unsolvedнерешени.
е напълно неразгадана.
06:14
Now, I workedработил on that theoryтеория for a while, with StephenСтивън HawkingХокинг and othersдруги.
Е, аз работих върху тази теория известно време, със Стивън Хокинг и други.
06:18
But then I beganзапочна to exploreизследвам anotherоще alternativeалтернатива.
Но след това започнах да изследвам друга възможност.
06:22
The alternativeалтернатива is that the BigГолям BangВзрив wasn'tне е the beginningначало.
Другата възможност е Големият взрив да не е бил началото.
06:25
PerhapsМоже би the universeвселена existedсъществувало before the bangтрясък,
Може би Вселената е съществувала преди взрива
06:28
and the bangтрясък was just a violentнасилствен eventсъбитие in a pre-existingпредшестващо universeвселена.
и този взрив е бил просто стихийно събитие във вече съществуващата Вселена.
06:31
Well, this possibilityвъзможност is actuallyвсъщност suggestedпредложено
Е, тази възможност всъщност се споменава
06:36
by the latestпоследен theoriesтеории, the unifiedобединен theoriesтеории,
в най-новите теории, обединените теории,
06:39
whichкойто try to explainобяснявам all those 18 freeБезплатно parametersпараметри
които се опитват да обхванат всичките 18 параметъра
06:42
in a singleединичен frameworkрамка, whichкойто will hopefullyда се надяваме predictпредскаже all of them.
да ги поставят в една единствена рамка, която се надяваме да ги предвижда всичките.
06:45
And I'll just shareдял a cartoonкарикатура of this ideaидея here.
И искам само да споделя една карикатура, посветена на тази идея.
06:52
It's all I can conveyпредавам. AccordingСпоред to these theoriesтеории,
Това е всичко, което мога да кажа. Според тези теории,
06:55
there are extraекстра dimensionsразмери of spaceпространство, not just the threeтри we're familiarзапознат with,
в пространството има допълнителни измерения, не само трите, които знаем,
06:58
but at everyвсеки pointточка in the roomстая there are more dimensionsразмери.
но навсякъде в стаята има още измерения
07:01
And in particularособен, there's one ratherпо-скоро strangeстранен one,
и по-специално, има едно доста странно измерение,
07:05
in the mostнай-много elegantелегантен unifiedобединен theoriesтеории we have.
според най-елегантната обединена теория, която имаме.
07:07
The strangeстранен one looksвъншност likesхаресвания this:
Това странно измерение изглежда така:
07:10
that we liveживея in a three-dimensionalтриизмерен worldсвят.
живеем в триизмерен свят.
07:12
We liveживея in one of these worldsсветове, and I can only showшоу it as a sheetлист,
Живеем в един от тези светове, и мога да ви го покажа само като лист хартия,
07:15
but it's really three-dimensionalтриизмерен.
но реално е триизмерен.
07:19
And a tinyмъничък distanceразстояние away, there's anotherоще sheetлист,
И съвсем наблизо има друг лист,
07:22
alsoсъщо three-dimensionalтриизмерен, and they're separatedразделени by a gapпразнина.
също триизмерен, разделени са от празнина.
07:26
The gapпразнина is very tinyмъничък, and I've blownиздухан it up so you can see it.
Празнината е много малка, аз съм я увеличил, за да можете да я видите.
07:28
But it's really a tinyмъничък fractionфракция of the sizeразмер of an atomicатомен nucleusядро.
Но реално е широка колкото много малка част от размера на атомното ядро.
07:31
I won'tняма да go into the detailsдетайли of why we think the universeвселена is like this,
Няма да ви разказвам в подробности защо мислим, че Вселената изглежда така,
07:36
but it comesидва out of the mathматематика and tryingопитвайки to explainобяснявам the physicsфизика that we know.
но така излиза от сметките и от опитите ни да обясним физиката, която познаваме.
07:39
Well, I got interestedзаинтересован in this because it seemedизглеждаше to me that it was an obviousочевиден questionвъпрос.
Е, на мен ми стана интересно, защото ми изглеждаше като такъв очевиден въпрос.
07:43
WhichКоито is, what happensслучва се if these two, three-dimensionalтриизмерен worldsсветове
Т.е., какво се случва, ако тези два триизмерни свята
07:47
should actuallyвсъщност collideсблъсквам се?
се сблъскат?
07:50
And if they collideсблъсквам се, it would look a lot like the BigГолям BangВзрив.
И ако се сблъскат, това би изглеждало доста като Големия взрив.
07:54
But it's slightlyмалко differentразличен than in the conventionalконвенционален pictureснимка.
Но е малко по-различно, отколкото в общоприетата картинка.
07:57
The conventionalконвенционален pictureснимка of the BigГолям BangВзрив is a pointточка.
Общоприетият образ на Големия взрив е една точка.
08:00
Everything comesидва out of a pointточка;
Всичко започва от една точка;
08:02
you have infiniteбезкраен densityплътност. And all the equationsуравнения breakпочивка down.
там имаме безкрайна плътност. И всичките ни уравнения се разпадат.
08:04
No hopeнадявам се of describingописващ that.
Няма надежда да опишем такава ситуация.
08:08
In this pictureснимка, you'llти ще noticeизвестие,
На тази илюстрация виждате,
08:10
the bangтрясък is extendedпродължен. It's not a pointточка.
че взривът е разширен. Не е точка.
08:12
The densityплътност of matterвъпрос is finiteограничен, and we have a chanceшанс
Плътността на материята е крайна и имаме шанс
08:14
of a consistentпоследователен setкомплект of equationsуравнения that can describeописвам the wholeцяло processпроцес.
да развием съвместими уравнения, които да опишат процеса.
08:17
So, to cutразрез a long storyистория shortнисък, we'veние имаме exploredпроучени this alternativeалтернатива.
И така накратко, проучили сме и тази възможност.
08:22
We'veНие сме shownпосочен that it can fitгоден
Показали сме, че отговаря
08:25
all of the dataданни that we have about the formationобразуване of galaxiesгалактики,
на данните, които имаме за формирането на галактики,
08:27
the fluctuationsколебания in the microwaveмикровълнова фурна backgroundзаден план.
колебанията в микровълновия фон.
08:31
FurthermoreОсвен това, there's an experimentalекспериментален way
Освен това има и експериментален начин, по който можем
08:34
to tell this theoryтеория, apartна части from the inflationaryинфлационният explanationобяснение that I told you before.
да отличим тази теория от инфлационната, за която ви споменах по-рано.
08:36
It involvesвключва gravitationalгравитационното wavesвълни.
Използват се гравитационни вълни.
08:43
And in this scenarioсценарий, not only was the BigГолям BangВзрив not the beginningначало,
При този сценарий, Големият взрив не само, че не е началото,
08:46
as you can see from the pictureснимка,
както можете да видите от тази илюстрация,
08:49
it can happenстава over and over again.
той може да се случва отново и отново.
08:52
It mayможе be that we liveживея in an endlessбезкраен universeвселена,
Може би живеем в безкрайна Вселена,
08:54
bothи двете in spaceпространство and in time.
както в пространството, така и във времето.
08:57
And there'veтам сте been bangsбретон in the pastминало, and there will be bangsбретон in the futureбъдеще.
Имало е взривове в миналото, ще има взривове и в бъдеще.
09:01
And maybe we liveживея in an endlessбезкраен universeвселена.
И може би живеем във вечна Вселена.
09:04
Well, makingприготвяне and testingтестване modelsмодели of the universeвселена
Е, създаването и изпробването на модели за Вселената
09:08
is, for me, the bestнай-доброто way I have of enjoyingнаслаждавайки and appreciatingОценявайки the universeвселена.
за мен е най-добрият начин да й се наслаждавам и радвам.
09:13
We need to make the bestнай-доброто mathematicalматематически modelsмодели we can,
Трябва да направим най-добрите математически модели, които можем,
09:20
the mostнай-много consistentпоследователен onesтакива.
най-последователните.
09:22
And then we scrutinizeвнимателно them, logicallyлогично and with dataданни.
След това ги изследваме внимателно, логически и с данни.
09:24
And we try to convinceубеждавам ourselvesсебе си --
И се опитваме да се убедим --
09:28
we really try to convinceубеждавам ourselvesсебе си they're wrongпогрешно.
наистина се опитваме да се убедим, че са грешни.
09:31
That's progressпрогрес: when we proveдокажи things wrongпогрешно.
Това е напредък: когато докажем, че нещо е грешно.
09:33
And graduallyпостепенно, we hopefullyда се надяваме moveход closerпо близо and closerпо близо to understandingразбиране the worldсвят.
И малко по малко, надявам се, научаваме все повече за света.
09:36
As I pursuedпровежданата my careerкариера, something was always gnawingдълбае away insideвътре me.
Докато развивах кариерата си, нещо непрекъснато ме глождеше.
09:42
What about AfricaАфрика?
Ами Африка?
09:47
What about those kidsдеца I'd left behindзад?
Ами децата, които бях оставил там?
09:50
InsteadВместо това of developingразработване, as we'dние искаме all hopedнадяваше in the '60s,
Вместо да се подобри, както всички се надявахме през 60-те,
09:55
things had gottenнамерила worseпо-лошо.
положението се беше влошило.
09:58
AfricaАфрика was grippedзахванат by povertyбедност, diseaseболест and warвойна.
Африка бе обхваната от бедност, болести и войни.
10:00
This is very graphicallyграфично shownпосочен by the WorldmapperWorldMapper websiteуебсайт and projectпроект.
Това се вижда много добре на интернет страницата към проекта Worldmapper.
10:04
And so the ideaидея is to representпредставляват eachвсеки countryдържава
Идеята е, че всяка държава е представена на картата,
10:10
on a mapкарта, but scaleмащаб the area■ площ accordingСпоред to some quantityколичество.
но територията й се определя от някаква величина.
10:13
So here'sето just the standardстандарт area■ площ mapкарта of the worldсвят.
Ето това е стандартната карта на света според площта.
10:19
By the way, AfricaАфрика is very largeголям.
Между другото, Африка е много голяма.
10:21
And the nextследващия mapкарта now showsпредавания Africa'sВ Африка GDPБВП in 1960,
Следващата карта показва БВП на Африка през 1960-а,
10:23
around the time of independenceнезависимост for manyмного AfricanАфрикански statesсъстояния.
по времето, когато много африкански държави получиха независимост.
10:28
Now, this is 1990, and then 2002. And here'sето a projectionпроекция for 2015.
Това е 1990-а и после 2002-ра. Това се очаква през 2015-а.
10:33
BigГолям changesпромени are happeningслучва in the worldсвят,
Света се променя,
10:44
but they're not helpingподпомагане AfricaАфрика.
но тези промени не помагат на Африка.
10:45
What about Africa'sВ Африка populationнаселение? The populationнаселение isn't out of proportionпропорция to its area■ площ,
Ами населението на Африка? Населението не е непропорционално на площта,
10:48
but AfricaАфрика leadsпроводници the worldсвят in deathsсмъртни случаи from oftenчесто preventableпредотвратим causesкаузи:
но Африка води света по смъртност от често предотвратими причини:
10:52
malnutritionнедохранване, simpleпрост infectionsинфекции and birthраждане complicationsусложнения.
недохранване, елементарни инфекции и усложнения при раждане.
10:57
Then there's HIVХИВ/AIDSСПИН. And then there are deathsсмъртни случаи from warвойна.
Това е ХИВ/СПИН. Това пък са жертвите на войните.
11:04
OK, currentlyпонастоящем there are 45,000 people a monthмесец dyingумиращ in the CongoКонго,
Така, в момента месечно в Конго умират 45 000 души
11:09
as a consequenceследствие of the warвойна
в следствие на войната, която се води
11:14
there over coltanколтан and diamondsдиаманти and other things.
за кобалт, диаманти и други неща.
11:16
It's still going on.
Това продължава в момента.
11:20
What about Africa'sВ Африка capacityкапацитет to do something about these problemsпроблеми?
Ами капацитета на Африка да направи нещо по отношение на тези проблеми?
11:24
Well, here'sето the numberномер of physiciansлекари in AfricaАфрика.
Е, това са физиците в Африка.
11:27
Here'sТук е the numberномер of people in higherпо-висок educationобразование.
Това са хората, заети в сферата на висшето образование.
11:32
And here -- mostнай-много shockingскандален to me --
А това -- това е най-шокиращо за мен --
11:37
the numberномер of scientificнаучен researchизследване papersкнижа comingидващ out of AfricaАфрика.
това са научните доклади, написани в Африка.
11:39
It just doesn't existсъществувам scientificallyнаучно.
Тя просто не съществува научно.
11:43
And this was very eloquentlyкрасноречиво arguedтвърди, at TEDТЕД AfricaАфрика:
Това много убедително бе обяснено на TED Африка:
11:48
that all of the aidпомощ that's been givenдаден
всичките помощи, които са дадени,
11:51
has completelyнапълно failedсе провали to put AfricaАфрика ontoвърху its ownсобствен two feetкрака.
напълно са се провалили в изправянето на Африка на собствените й крака.
11:53
Well, the transitionпреход to democracyдемокрация in SouthЮжна AfricaАфрика in 1994
Е, преходът към демокрация в Южна Африка през 1994-та
12:01
was literallyбуквално a dreamмечта come trueвярно for manyмного of us.
бе буквално сбъдната мечта за много от нас.
12:04
My parentsродители were bothи двете electedизбран to the first parliamentпарламент,
И двамата ми родители бяха избрани в първия парламент,
12:08
alongsideнаред с NelsonНелсън and WinnieМечо MandelaМандела. They were the only other coupleдвойка.
заедно с Нелсън и Уини Мандела. Те бяха единствената друга двойка.
12:11
And in 2001, I tookвзеха a researchизследване leaveоставям to visitпосещение them.
И през 2001-ва си взех научноизследователска отпуска, за да ги посетя.
12:16
And while I was busyзает workingработа -- I was workingработа on these collidingсблъсък worldsсветове, in the day.
И докато бях зает с работата си -- работех върху тези сблъскващи се светове през деня.
12:20
But I learnedнаучен that there was a desperateотчаян shortageнедостиг of skillsумения,
И научих, че има отчайващ недостиг на умения,
12:27
especiallyособено mathematicalматематически skillsумения, in industryпромишленост, in governmentправителство, in educationобразование.
особено математически умения, в промишлеността, в управлението, в образованието.
12:30
The abilityспособност to make and testтест modelsмодели has becomeда стане essentialсъществен,
Умението за създаване и изпитване на модели е станало съществено,
12:38
not only to everyвсеки singleединичен area■ площ of scienceнаука todayднес,
не само за всяка област на съвременната наука,
12:42
but alsoсъщо to modernмодерен societyобщество itselfсебе си.
но и за модерното общество.
12:45
And if you don't have mathматематика, you're not going to enterвъведете the modernмодерен ageвъзраст.
И ако ви липсват математическите умения, не можете да влезете в модерната епоха.
12:49
So I had an ideaидея. And the ideaидея was very simpleпрост.
И ми хрумна нещо. Нещо много просто.
12:55
The ideaидея was to setкомплект up an AfricanАфрикански InstituteИнститут for MathematicalМатематически SciencesНауки, or AIMSЦЕЛИ.
Идеята е да се създаде Африкански институт за математически науки, или АИМН (AIMS букв. цели).
12:58
And let's recruitнаемат studentsстуденти from the wholeцяло of AfricaАфрика,
Да наберем студенти от цяла Африка,
13:04
bringвъвеждат them togetherзаедно with lecturersлектори from all over the worldсвят,
да ги съберем с преподаватели от цял свят,
13:08
and we'llдобре try to give them a fantasticфантастичен educationобразование.
и да се опитаме да им дадем фантастично образование.
13:12
Well, as a CambridgeКеймбридж professorпрофесор, I had manyмного contactsКонтакти.
Ами, като професор в Кеймбридж имам много познати.
13:17
And to my astonishmentучудване, they backedопрян me 100 percentна сто.
И за мое удивление те изцяло ме подкрепиха.
13:20
They said, "Go and do it,
Казаха ми, "Иди и го направи,
13:23
and we'llдобре come and lectureлекция."
ние ще дойдем и ще преподаваме."
13:25
And I knewЗнаех it would be amazingудивителен funшега to bringвъвеждат brilliantблестящ studentsстуденти
Знаех, че ще е страшно забавно да събереш блестящи ученици
13:29
from these countriesдържави -- where they don't have any opportunitiesвъзможности -- togetherзаедно
от държави, където нямат никаква перспектива,
13:33
with the bestнай-доброто lecturersлектори in the worldсвят --
с най-добрите преподаватели от цял свят,
13:37
who I knewЗнаех would come, because of the interestинтерес in AfricaАфрика --
които знаех, че ще дойдат, защото Африка ги интересуваше.
13:39
and put them togetherзаедно and just let the sparksискри flyлетя.
Просто да ги събера и да оставя искрите да прехвърчат.
13:42
So we boughtкупих a derelictизоставени hotelхотел nearблизо до CapeНос TownГрад.
И така купихме един порутен хотел до Кейптаун.
13:49
It's an 80-room-стая ArtИзкуство DecoДеко hotelхотел from the 1920s.
Хотел от 1920-те в стил Ар Деко с 80 стаи.
13:53
The area■ площ was kindмил of seedyдолнопробен, so we got an 80-room-стая hotelхотел for 100,000 dollarsдолара.
Районът беше доста занемарен, така че купихме хотел с 80 стаи за 100 000 долара.
13:56
It's a beautifulкрасив buildingсграда. We decidedреши we would refurbishпочиствам it
Сградата е много красива. Решихме да я ремонтираме
14:02
and then put out the wordдума:
и после да разпространим новината:
14:06
we're going to startначало the bestнай-доброто mathматематика instituteинститут in AfricaАфрика
поставяме началото на най-добрия математически институт в Африка
14:08
in this hotelхотел.
в този хотел.
14:12
Well, the newнов SouthЮжна AfricaАфрика is a very excitingвълнуващ countryдържава.
Е, новата Южноафриканска република (бел. ред. сега Република Южна Африка) е много вълнуващо място.
14:13
And those of you who haven'tима не been there, you should go.
И ако не сте били там, трябва да отидете.
14:16
It's very, very interestingинтересен what's happeningслучва.
Там се случват много, много интересни неща.
14:19
And we recruitedнаети wonderfulчудесен staffперсонал,
Събрахме чудесен персонал,
14:22
highlyсилно motivatedмотивирани staffперсонал.
високо мотивиран персонал.
14:25
The other thing that's happenedсе случи, whichкойто was good for us, is the InternetИнтернет.
Другото нещо, което се случи, което бе много добре за нас, бе интернет.
14:27
Even thoughвъпреки че the InternetИнтернет is very expensiveскъп all over AfricaАфрика,
Въпреки че в цяла Африка интернета е много скъп,
14:31
there are InternetИнтернет cafesкафенета everywhereнавсякъде.
навсякъде има интернет кафенета.
14:34
And brightярък youngмлад AfricansАфриканци are desperateотчаян to joinприсъедините the globalв световен мащаб communityобщност,
А умните млади Африканци отчаяно искат да се присъединят към глобалната общност,
14:36
to be successfulуспешен -- and they're very ambitiousамбициозни.
да бъдат успешни -- и са много амбициозни.
14:41
They want to be the nextследващия EinsteinАйнщайн.
Искат да бъдат следващия Айнщайн.
14:44
And so when wordдума cameдойде out that AIMSЦЕЛИ was openingотвор,
И когато обявихме, че АИМН отваря врати,
14:50
it spreadразпространение very quicklyбързо viaчрез e-mailелектронна поща and our websiteуебсайт.
новината се разпространи много бързо по електронна поща и чрез нашата интернет страница.
14:53
And we got lots of applicantsкандидатите.
И получихме много кандидатури.
14:57
Well, we designedпроектиран AIMSЦЕЛИ as a 24-hourПисмен learningизучаване на environmentзаобикаляща среда,
Е, ние замислихме АИМН като 24-часова учебна среда,
14:59
and it was fantasticфантастичен to startначало a universityуниверситет from the beginningначало.
и беше фантастично да започнеш университет от началото.
15:02
You have to rethinkпреосмислят, what is the universityуниверситет for?
Трябва да преосмислиш за какво служат университетите.
15:06
And that's really excitingвълнуващ.
И това е наистина вълнуващо.
15:10
So we designedпроектиран it to have interactiveинтерактивен teachingобучение.
Заложихме на интерактивното обучение.
15:12
No droningdroning on at the chalkboardчерна дъска.
Никакво мърморене пред черната дъска.
15:15
We emphasizeподчертавам problem-solvingрешаване на проблеми, workingработа in groupsгрупи,
Наблягаме на решаването на проблеми, работата в групи,
15:19
everyвсеки studentстудент discoveringоткриване and maximizingмаксимизиране на theirтехен ownсобствен potentialпотенциал
всеки студент открива потенциала си и го използва до край,
15:23
and not chasingпреследване gradesкласове.
вместо да гони по-високи оценки.
15:27
EveryoneВсеки livesживота togetherзаедно in this hotelхотел -- lecturersлектори and studentsстуденти --
Всички живеят заедно в хотела, и преподавателите и студентите,
15:30
and it's not surprisingизненадващ at all to find an impromptuИмпромптю tutorialинстркцията at 1 a.m.
и не е изненадващо да се натъкнеш на импровизирана демонстрация в 1 през нощта.
15:32
The studentsстуденти don't usuallyобикновено leaveоставям the computerкомпютър labлаборатория tillдо 2 or 3 a.m.
Студентите обикновено не напускат компютърните зали преди 2 или 3 сутринта.
15:38
And then they're up again at eightосем in the morningсутрин.
И в осем отново са станали.
15:42
LecturesЛекции, problem-solvingрешаване на проблеми and so on. It's an extraordinaryнеобикновен placeмясто.
Лекции, задачи и т.н. Университетът е едно необичайно място.
15:44
We especiallyособено emphasizeподчертавам areasобласти of great relevanceуместност to Africa'sВ Африка developmentразвитие,
Наблягаме особено на сферите, които са най-важни за развитието на Африка,
15:51
because, in those areasобласти, scientistsучени workingработа in AfricaАфрика will have a competitiveконкурентен advantageпредимство.
защото в тези сфери учените, работещи в Африка, ще имат предимство.
15:56
They'llТе ще publishпубликувам, be invitedпоканена to conferencesконференции.
Ще могат да публикуват разработките си, ще ги канят на конференции.
16:02
They'llТе ще do well. They'llТе ще have successfulуспешен careersкариери.
Ще имат успех, ще имат добри кариери.
16:04
And AIMSЦЕЛИ has doneСвършен extremelyизвънредно well.
И АИМН се справя невероятно добре.
16:10
Here is a listсписък of last year'sгодина graduatesвисшисти, graduatedзавършва in JuneЮни,
Това е списък на завършилите миналата година, завършиха през юни,
16:12
and what they're currentlyпонастоящем doing -- 48 of them.
и тук пише с какво се занимават в момента, 48 души са.
16:16
And where they are is indicatedпосочени over here.
Ето тук е показано къде са сега.
16:19
And where they'veте имат goneси отиде. So these are all postgraduateследдипломна квалификация studentsстуденти.
И къде са били. Та, всички те са аспиранти.
16:23
And they'veте имат all goneси отиде on to master'sна капитана and PhPH.D. degreesградуса in excellentотличен placesместа.
Всичките учат за магистърски и докторски степени на отлични места.
16:27
FiveПет studentsстуденти can be educatedобразован at AIMSЦЕЛИ
В АИМН могат да бъдат обучени пет студента
16:34
for the costцена of educatingобразоването one in the U.S. or EuropeЕвропа.
на цената на един в САЩ или в Европа.
16:36
But more importantважно, the pan-AfricanПан африкански studentстудент bodyтяло
Но още по-важна е панафриканската студентска общност,
16:40
is a continualнепрекъснат sourceизточник of strengthсила, prideгордост and commitmentзадължение to AfricaАфрика.
която е източник на сила, гордост и ангажираност към Африка.
16:43
We illustrateилюстрирам AIMS'ЦЕЛИ В progressпрогрес by coloringоцветяване in the countriesдържави of AfricaАфрика.
Илюстрираме развитието на АИМН като оцветяваме държавите в Африка.
16:49
So here you can see behindзад this listсписък.
И тук можете да видите зад списъка.
16:54
When a countyокръг is coloredоцветен yellowжълт, we'veние имаме receivedприет an applicationприложение;
Когато една държава е оцветена в жълто, значи някой е кандидатствал;
16:56
orangeоранжев, we'veние имаме acceptedобщоприет an applicationприложение; and greenзелен,
оранжево -- приели сме кандидата; и зелено --
17:00
a studentстудент has graduatedзавършва.
студентът е завършил
17:05
So here is where we were after the first graduationдипломирането in 2004.
Ето това бяхме постигнали след първия випуск през 2004-та.
17:07
And we setкомплект ourselvesсебе си a goalцел of turningобръщане the continentконтинент greenзелен.
И си поставихме за цел да направим целия континент зелен.
17:11
So there's 2005, -6, -7, -8.
Ето това е 2005-та, -6-та, -7-ма, -8-ма.
17:15
(ApplauseАплодисменти)
(Ръкопляскане)
17:19
We're well on the way to achievingпостигане на our initialпървоначален goalцел.
Близо сме до постигането на първоначалната ни цел.
17:29
We had some of the studentsстуденти filmedзаснет at home before they cameдойде to AIMSЦЕЛИ.
Снимахме някои от студентите в домовете им, преди да дойдат в АИМН.
17:33
And I'll just showшоу you one.
Ето сега ще ви покажа един от тях.
17:37
TendaiСали MugwagwaMugwagwa: My nameиме is TendaiСали MugwagwaMugwagwa.
Тендай Мугуагуа: Името ми е Тендай Мугуагуа.
17:40
I have a BachelorБакалавър of ScienceНаука with an educationобразование degreeстепен.
Имам бакалавърска степен по Наукa и педагогика.
17:44
I will be attendingпосещаване AIMSЦЕЛИ.
Ще уча в АИМН.
17:47
My understandingразбиране of the courseкурс is that it coversкапаци quiteсъвсем a lot.
Доколкото разбирам, програмата обхваща много материал.
17:49
You know, from physicsфизика to medicineмедицина,
От физика до медицина,
17:53
in particularособен, epidemiologyепидемиология and alsoсъщо mathematicalматематически modelingмоделиране.
особено епидемология и математически модели.
17:57
NeilНийл TurokTurok: So TendaiСали cameдойде to AIMSЦЕЛИ and did very well.
Нийл Турок: И така Тендай дойде в АИМН и се справи много добре.
18:03
And I'll let her take it from there.
Но нека ви разкаже тя.
18:08
TMTM: My nameиме is TendaiСали MugwagwaMugwagwa
ТМ: Името ми е Тендай Мугуагуа,
18:16
and I was a studentстудент at AIMSЦЕЛИ in 2003 and 2004.
учих в АИМН през 2003-та и 2004-та.
18:18
After leavingоставяйки AIMSЦЕЛИ, I wentотидох on to do a master'sна капитана in appliedприложен mathematicsматематика
След като завърших АИМН продължих образованието си с магистърска степен по Приложна математика
18:22
at the UniversityУниверситет of CapeНос TownГрад in SouthЮжна AfricaАфрика.
в Университета на Кейптаун в ЮАР (бел. ред. сега РЮА).
18:27
After that, I cameдойде to the NetherlandsХоландия
След това дойдох в Холандия,
18:30
where I'm now doing a PhPH.D. in theoreticalтеоретичен immunologyимунология.
където в момента работя върху докторантура по Теоретична имунология.
18:32
ProfessorПрофесор: TendaiСали is workingработа very independentlyНезависимо.
Професор: Тендай работи много независимо.
18:35
She communicatesкомуникира well with the immunologistsИмунолози at the hospitalболница.
Разбира се добре с имунолозите в болницата,
18:38
So all in all I have a very good PhPH.D. studentстудент from SouthЮжна AfricaАфрика.
в общи линии имам един много добър докторант от ЮАР.
18:42
So I'm happyщастлив she's here.
Така че се радвам, че е тук.
18:46
NTNT: AnotherДруг studentстудент in the first yearгодина of AIMSЦЕЛИ was ShehuШеху.
НТ: Друг студент от първата година на АИМН е Шеху.
18:49
And he's shownпосочен here with his favoriteлюбим highВисоко schoolучилище teacherучител.
Тук го виждате с любимия му учител от гимназията.
18:53
And then enteringвъвеждане universityуниверситет in northernсеверен NigeriaНигерия.
А тук влиза в университета в северна Нигерия.
18:58
And after AIMSЦЕЛИ, ShehuШеху wanted to do high-energyвисокоенергийни physicsфизика,
След АИМН Шеху искаше да се занимава с високоенергийна физика,
19:04
and he cameдойде to CambridgeКеймбридж.
затова дойде в Кеймбридж.
19:09
He's about to finishзавършек his PhPH.D.,
На път е да завърши доктурантурата си
19:11
and he was filmedзаснет recentlyнаскоро with someoneнякой you all know.
и наскоро го снимаха с някого, когото всички вие познавате.
19:14
ShehuШеху: And from there we will be ableспособен to,
Шеху: И оттам ще можем да,
19:18
hopefullyда се надяваме, make better predictionsпрогнози and then we compareсравнение it
надявам се, правим по-добри прогнози и да го сравняваме
19:20
to the graphдиаграма and alsoсъщо make some predictionsпрогнози.
с графиката и да правим и прогнози.
19:23
StephenСтивън HawkingХокинг: That is niceприятен.
Стивън Хокинг: Това е хубаво.
19:28
NTNT: Here are the currentтекущ studentsстуденти at AIMSЦЕЛИ. There are 53 of them
НТ: Това са настоящите студенти в АИМН. 53-ма души
19:31
from 20 differentразличен countriesдържави, includingвключително 20 womenДами.
от 20 различни държави, сред тях има 20 жени.
19:34
So now I'm going to get to my TEDТЕД businessбизнес.
Сега стигам до работата с TED.
19:38
Well, we had a partyстрана. This is AfricaАфрика --
Е, имахме купон. Това е Африка --
19:41
we have good partiesпартии in AfricaАфрика. And last monthмесец, they threwхвърли a surpriseизненада partyстрана for me.
в Африка се правят добри купони. И миналия месец ми направиха купон-изненада.
19:44
Here'sТук е somebodyнякой you've seenвидян alreadyвече.
Ето някой, когото вече познавате.
19:48
(ApplauseАплодисменти)
(Ръкопляскане)
19:50
I want to pointточка out a fewмалцина other exceptionalизключителен people in this pictureснимка.
Искам да ви покажа още няколко изключителни хора на тази снимка.
20:14
So, we were havingкато a partyстрана,
Значи, бяхме на купона,
20:18
as you can see they're completelyнапълно eclipsingзатъмнени me at this pointточка.
както виждате напълно са ме заобиколили на този етап.
20:19
This is EzraЕзра. She's from DarfurДарфур.
Това е Езра. Тя е от Дарфур.
20:23
She's a physicistфизик, and somehowнякак си staysпрестой smilingусмихнати,
Тя е физик и някак винаги запазва усмивката си,
20:26
in spiteзлоба of everything going on back home.
въпреки всичко, което се случва в родната й държава.
20:30
But she wants to continueпродължи in physicsфизика, and she's doing extremelyизвънредно well.
Но тя иска да продължи да се занимава с физика и се справя изключително добре.
20:32
This is LydiaЛидия. LydiaЛидия is the first ever womanжена
Това е Лидия. Лидия е първата жена,
20:36
to graduateзавършвам in mathematicsматематика in the CentralЦентрална AfricanАфрикански RepublicРепублика.
която е завършила математика в Централноафриканската република.
20:40
And she's now at AIMSЦЕЛИ. (ApplauseАплодисменти)
Сега е в АИМН. (Ръкопляскане)
20:43
So now let me get to our TEDТЕД wishпожелавам.
И така, да се захващам с нашето желание за TED.
20:49
Well, it's not my TEDТЕД wishпожелавам; it's our wishпожелавам, as you've alreadyвече gatheredсъбрана.
Е, не е моето желание, а нашето желание, както вече сте разбрали.
20:53
And our wishпожелавам has two partsчасти:
Нашето желание има две части:
20:58
one is a dreamмечта and the other'sна другата страна a planплан. OK.
едната е мечта, другата е план. Така.
21:01
Our TEDТЕД dreamмечта is that the nextследващия EinsteinАйнщайн will be AfricanАфрикански. (ApplauseАплодисменти)
Нашата TED мечта е следващият Айнщайн да е африканец. (Ръкопляскане)
21:06
In strivingстремеж for the heightsвисочини of creativeтворчески geniusгений,
В стремежа към висините на творческия гений,
21:25
we want to give thousandsхиляди of people the motivationмотивиране,
искаме да дадем на хиляди хора мотивацията,
21:26
the encouragementНасърчителна and the courageкураж
надеждата и куража
21:31
to obtainполучи the high-levelвисоко ниво skillsумения they need to help AfricaАфрика.
да получат висшите умения, от които се нуждаят, за да помогнат на Африка.
21:33
AmongСред them will be not only brilliantблестящ scientistsучени --
Сред тях ще има не само блестящи учени --
21:38
I'm sure of that from what we'veние имаме seenвидян at AIMSЦЕЛИ --
в това съм сигурен, след като видяхме какво става в АИМН --
21:41
they'llте ще alsoсъщо be the AfricanАфрикански GatesГейтс, BrinsБринове and PagesСтраници of the futureбъдеще.
те ще бъдат и африканските Гейтсове, Бринове и Пейджове на бъдещето.
21:44
Well, I said we alsoсъщо have a planплан. And our planплан is quiteсъвсем simpleпрост.
Е, казах, че имаме и план. Планът ни е много простичък.
21:50
AIMSЦЕЛИ is now a provenдоказан modelмодел.
АИМН вече е доказан модел.
21:54
And what we need to do is to replicateрепликира it.
Това, което трябва да направим е да го размножим.
21:56
We want to rollролка out 15 AIMSЦЕЛИ centersцентрове in the nextследващия fiveпет yearsгодини, all over AfricaАфрика.
Искаме да отворим 15 центъра на АИМН през следващите пет години, из цяла Африка.
22:00
EachВсеки will have a pan-AfricanПан африкански studentстудент bodyтяло,
Във всеки център ще учат студенти от цяла Африка,
22:04
but specializeспециализират in a differentразличен area■ площ of scienceнаука.
но ще се специализира в различна научна сфера.
22:09
We want to use scienceнаука to overcomeпреодолеят the nationalнационален and culturalкултурен barriersбариери,
Искаме да използваме науката, за да преодолеем националните и културни бариери,
22:11
as it does at AIMSЦЕЛИ.
както става в АИМН.
22:16
And we want to addдобави elementsелементи to the curriculumучебна програма.
Искаме да добавим нови елементи в програмата.
22:17
We want to addдобави entrepreneurshipпредприемачество and policyполитика skillsумения.
Искаме да добавим предприемачески и политически умения.
22:19
The expandedразширен AIMSЦЕЛИ will be a coherentсъгласуван pan-AfricanПан африкански institutionинституция,
Разширеният АИМН ще бъде една цялостна панафриканска институция,
22:24
and its graduatesвисшисти will formформа a powerfulмощен networkмрежа,
а завършилите ще представляват здрава мрежа от хора,
22:27
workingработа togetherзаедно for peaceмир and progressпрогрес acrossпрез the continentконтинент.
които работят заедно за мира и напредъка на континента.
22:31
Over the last yearгодина,
През последната година
22:37
we'veние имаме been visitingгостуващ sitesсайтове in AfricaАфрика,
посетихме няколко места из Африка
22:39
looking at potentialпотенциал sitesсайтове for newнов AIMSЦЕЛИ centersцентрове.
в търсене на подходящи места за новите центрове на АИМН.
22:41
And here are the onesтакива we'veние имаме selectedподбран.
Избрали сме ето тези.
22:44
And eachвсеки of these centersцентрове has a strongсилен localместен teamекип,
Всеки от центровете има силен местен екип,
22:46
eachвсеки is in a beautifulкрасив placeмясто, an interestingинтересен placeмясто,
всеки се намира на красиво място, интересно място,
22:50
whichкойто internationalмеждународен lecturersлектори will be happyщастлив to visitпосещение.
което международните преподаватели ще се радват да посетят.
22:52
And our partnersпартньори acrossпрез AfricaАфрика are extremelyизвънредно enthusiasticентусиазирани about this.
Партньорите ни из цяла Африка са изключително ентусиазирани.
22:55
EveryoneВсеки wants an AIMSЦЕЛИ centerцентър in theirтехен countryдържава.
Всеки иска център на АИМН в държавата си.
23:00
And last NovemberНоември,
И през ноември
23:04
the conferenceконференция of all the AfricanАфрикански ministersминистрите of scienceнаука and technologyтехнология,
конференцията на всички африкански министри на науката и технологиите,
23:06
heldДържани in MombasaМомбаса, calledНаречен for a comprehensiveподробен planплан to rollролка out AIMSЦЕЛИ.
която се проведе в Момбаса, призова за цялостен план за разширяване на АИМН.
23:10
So we have politicalполитически supportподдържа right acrossпрез the continentконтинент.
Така че имаме политическа подкрепа из целия континент.
23:15
It won'tняма да be easyлесно.
Няма да е лесно.
23:18
At everyвсеки siteмясто there will be hugeогромен challengesпредизвикателства.
На всяко място ще има огромни предизвикателства.
23:21
LocalМестни scientistsучени mustтрябва да playиграя leadingводещ rolesроли
Местните учени трябва да играят водещи роли,
23:23
and governmentsправителства mustтрябва да be persuadedубеждава to buyКупувам in.
а правителствата трябва да бъдат убедени да участват.
23:26
ConditionsУсловия are very difficultтруден,
Условията са много тежки,
23:30
but we cannotне мога affordпозволим to compromiseкомпромис on those principlesпринципи whichкойто madeизработен AIMSЦЕЛИ work.
но не можем да си позволим компромиси с принципите, които направиха АИМН работещ модел.
23:32
And we summarizeрезюмирам them this way:
А ето кои са те накратко:
23:39
the institutesинститути have got to be relevantсъответен, innovativeиновативен,
институтите трябва да бъдат практически насочени, новаторски,
23:41
cost-effectiveрентабилен and highВисоко qualityкачество. Why?
икономични и висококачествени. Защо?
23:44
Because we want AfricaАфрика to be richбогат.
Защото искаме Африка да бъде богата.
23:46
EasyЛесно to rememberпомня the basicосновен rulesправилник we need.
Чрез този акроним лесно помним правилата, от които имаме нужда.
23:49
So, just in endingкрай, let me say the only people who can fixфиксира AfricaАфрика
И така, в заключение, искам да кажа, че единствените хора, които могат да поправят Африка
23:56
are talentedталантлив youngмлад AfricansАфриканци.
са талантливите млади африканци.
23:59
By unlockingотключване and nurturingподхранване theirтехен creativeтворчески potentialпотенциал,
Като отключим и окуражим техния творчески потенциал,
24:02
we can createсъздавам a stepстъпка changeпромяна in Africa'sВ Африка futureбъдеще.
ще причиним постепенна промяна в бъдещето на Африка.
24:05
Over time, they will contributeдопринесе to AfricanАфрикански developmentразвитие
Постепенно те ще допринесат за развитието на Африка
24:09
and to scienceнаука in waysначини we can only imagineПредставете си.
и на науката по начини, които можем само да си представяме.
24:13
Thank you.
Благодаря ви.
24:16
(ApplauseАплодисменти)
(Ръкопляскане)
24:18
Translated by Vesselina Dobrinova
Reviewed by Anton Hikov

▲Back to top

About the speaker:

Neil Turok - Physicist, education activist
Neil Turok is working on a model of the universe that explains the big bang -- while, closer to home, he's founded a network of math and science academies across Africa.

Why you should listen

Neil Turok works on understanding the universe's very beginnings. With Stephen Hawking, he developed the Hawking-Turok instanton solutions, describing the birth of an inflationary universe -- positing that, big bang or no, the universe came from something, not from utter nothingness.

Recently, with Paul Steinhardt at Princeton, Turok has been working on a cyclic model for the universe in which the big bang is explained as a collision between two “brane-worlds.” The two physicists cowrote the popular-science book Endless Universe.

In 2003, Turok, who was born in South Africa, founded the African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) in Muizenberg, a postgraduate center supporting math and science. His TED Prize wish: Help him grow AIMS and promote the study and math and science in Africa, so that the world's next Einstein may be African.

Turok is the Director of the Perimeter Institute for Theoretical Physics, in Ontario, Canada. In 2010, the Canadian government funded a $20million expansion of the AIMS schools, working with the Perimeter Institute to start five new AIMS schools in different African nations.

In 2016, he won the Tate Medal for International Leadership in Physics

More profile about the speaker
Neil Turok | Speaker | TED.com