English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2008

Neil Turok: My wish: Find the next Einstein in Africa

Neil Turok zbog TED nagrade, iznosi svoju želju

Filmed:
499,252 views

Primajući svoju TED nagradu za 2008. godinu, fizičar Neil Turok govori za talentirane mlade Afrikance gladne mogućnosti. Otključavanjem i hranjenjem kreativnoga potencijala kontinenta, možemo stvoriti promjenu u budućnosti Afrike.

- Physicist, education activist
Neil Turok is working on a model of the universe that explains the big bang -- while, closer to home, he's founded a network of math and science academies across Africa. Full bio

It was an incrediblenevjerojatan surpriseiznenađenje to me
Bilo mi je nevjerojatno iznenađenje
00:13
to find out that there was actuallyzapravo an organizationorganizacija that caredmario about bothoba partsdijelovi of my life.
saznati da stvarno postoji organizacija koja se bavi dvama dijelovima moga života.
00:16
Because, basicallyu osnovi,
Zato što u osnovi
00:22
I work as a theoreticalteorijski physicistfizičar.
radim kao teoretski fizičar.
00:23
I developrazviti and testtest modelsmodeli of the BigVeliki BangPrasak,
Razvijam i testiram modele velikog praska
00:25
usingkoristeći observationalopservacijskih datapodaci.
koristeći podatke dobivene opažanjima.
00:28
And I've been moonlightingcrno for the last fivepet yearsgodina
Uz to, posljednjih pet godina
00:31
helpingpomoć with a projectprojekt in AfricaAfrika.
pomažem na jednom projektu u Africi.
00:34
And, I get a lot of flakoštra kritika for this at CambridgeCambridge.
I zbog toga me često kritiziraju u Cambridgeu.
00:37
People wonderčudo, you know, "How do you have time to do this?" And so on.
Ljudi se pitaju kako imam vremena za to. I tako dalje.
00:41
And so it was simplyjednostavno astonishingzačuđujući to me
I zato mi je bilo naprosto zapanjujuće
00:45
to find an organizationorganizacija that actuallyzapravo appreciatedpoštovati bothoba those sidesstrane.
pronaći organizaciju koja cijeni obje moje strane.
00:48
So I thought I'd startpočetak off by just tellingreći you a little bitbit about myselfsebe
Mislio sam početi s tim da vam kažem malo o sebi
00:52
and why I leaddovesti this schizophrenicshizofreničar life.
i zašto vodim ovaj shizofrenični život.
00:55
Well, I was bornrođen in SouthJug AfricaAfrika and my parentsroditelji were imprisonedzatvoren
Pa, rodio sam se u Južnoafričkoj Republici i moji su roditelji bili zatvoreni
00:59
for resistingopiranje the racistrasistički regimerežim.
zbog otpora rasističkom režimu.
01:04
When they were releasedoslobođen, we left and we wentotišao as refugeesizbjeglice to KenyaKenija and TanzaniaTanzanija.
Kada su bili oslobođeni, otišli smo kao izbjeglice u Keniju i Tanzaniju.
01:06
BothOba were very youngmladi countrieszemlje then,
Obje su bile vrlo mlade države tada
01:13
and fullpuni of hopenada for the futurebudućnost.
i pune nade u budućnost.
01:15
We had an amazingnevjerojatan childhooddjetinjstvo. We didn't have any moneynovac,
Imali smo nevjerojatno djetinjstvo. Nismo imali nimalo novca,
01:18
but we were outdoorsvani mostnajviše of the time.
ali smo bili vani većinu vremena.
01:20
We had fantasticfantastičan friendsprijatelji and we saw the wondersčuda of the worldsvijet,
Imali smo fantastične prijatelje i vidjeli smo čuda svijeta,
01:23
like KilimanjaroKilimanjaro, SerengetiSerengeti and the OlduvaiOlduvaiju GorgeKlanac.
poput Kilimandžara, Serengetija i klanca Olduvaija.
01:28
Well, then we movedpomaknuto to LondonLondon for highvisok schoolškola.
Onda smo se preselili u London zbog srednje škole.
01:34
And after that -- there's nothing much to say about that.
I poslije toga, nemam mnogo za reći o tome.
01:36
It was ratherradije dullglup. But I camedošao back to AfricaAfrika
Bilo je prilično dosadno. Ali sam se vratio u Afriku
01:41
at the agedob of 17, as a volunteerdobrovoljac teacheručitelj, nastavnik, profesor
sa sedamnaest godina, kao učitelj volonter
01:45
to LesothoLesoto, whichkoji is a tinysićušan countryzemlja,
u Lesotho, to je mala država,
01:49
surroundedokružen at that time by apartheidaparthejd SouthJug AfricaAfrika.
tada je bila okružena apartheidnom Južnom Afrikom.
01:52
Well, 80 percentposto of the menmuškarci in LesothoLesoto
80 posto muškaraca u Lesothu
01:57
workedradio in the minesmine over the bordergranica,
radilo je u rudnicima preko granice,
02:00
in brutalbrutalan conditionsUvjeti.
u brutalnim uvjetima.
02:04
NeverthelessIpak, I -- as I'm sure -- as a ratherradije irritatingiritantan youngmladi, whitebijela man
Ipak sam -- u što sam uvjeren -- kao prilično iritantan bijelac
02:07
comingdolazak into theirnjihov villageselo, I was welcomedpozdravio je with incrediblenevjerojatan hospitalitygostoljubivost and warmthtoplinu.
koji je došao u njihovo selo, bio primljen s iznimnom gostoljubivosti i toplinom.
02:13
But the kidsdjeca were the bestnajbolje partdio.
Ali djeca su bila najbolji dio.
02:19
The kidsdjeca were amazingnevjerojatan: extremelykrajnje eagerželjan and oftenčesto very brightsvijetao.
Bili su odlični, izuzetno željni znanja i često vrlo bistri.
02:21
And I'm just going to tell you one storypriča,
Ispričat ću vam samo jednu priču
02:26
whichkoji got throughkroz to me.
koja me dirnula.
02:28
I used to try to take the kidsdjeca outsideizvan as oftenčesto as possiblemoguće,
Nastojao sam izvoditi djecu van što je češće moguće
02:31
to try to connectSpojiti the academicakademski stuffstvari with the realstvaran worldsvijet.
kako bih povezao teoriju sa stvarnim svijetom.
02:33
And they weren'tnisu used to that.
I nisu bili naviknuti na to.
02:38
But I tookuzeo them outsideizvan one day and I said,
Izveo sam ih van jednom i rekao:
02:41
"I want you to estimateprocjena the heightvisina of the buildingzgrada."
„Želim da procijenite visinu ove zgrade.“
02:43
And I expectedočekuje se them to put a rulervladar nextSljedeći to the wallzid,
Očekivao sam da stave ravnalo uz zid,
02:46
sizeveličina it up with a fingerprst, and make an estimateprocjena of the heightvisina.
naprave omjer u odnosu na prst i tako odrede visinu.
02:49
But there was one little boydječak, very smallmali for his agedob.
Ali bio je jedan mali dječak, vrlo malen za svoju dob.
02:54
He was the sonsin of one of the poorestnajsiromašnija familiesobitelji in the villageselo.
Bio je sin jedne od najsiromašnijih obitelji u selu.
02:58
And he wasn'tnije doing that. He was scribblingŠkrabanje with chalkKreda on the pavementkolnika.
I on to nije radio. Šarao je kredom po pločniku.
03:01
And so, I said -- I was annoyedojađen -- I said, "What are you doing?
Rekao sam mu, bio sam naživciran, rekao sam: „Što radiš?
03:06
I want you to estimateprocjena the heightvisina of the buildingzgrada."
Želim da procijeniš visinu zgrade.“
03:09
He said, "OK. I measuredizmjerena the heightvisina of a brickcigla.
Rekao mi je: „OK. Izmjerio sam visinu cigle.
03:11
I countedbroje the numberbroj of brickscigle and now I'm multiplyingmnoženjem."
Izbrojao sam koliko ima cigala i sada množim.“
03:14
Well -- (LaughterSmijeh) -- I hadn'tnije thought of that one.
Pa -- (Smijeh) -- ja se nisam toga sjetio.
03:19
And manymnogi experiencesiskustva like this happeneddogodilo to me.
Imao sam mnoga takva iskustva.
03:24
AnotherJoš jedan one is that I metsastali a minerrudar. He was home on his three-monthtri mjeseca leavenapustiti from the minesmine.
Drugo mi je bilo kad sam upoznao jednog rudara. Bio je kod kuće na tromjesečnom godišnjem odmoru iz rudnika.
03:28
SittingSjedi nextSljedeći to him one day, he said, "There's only one thing that I really lovedvoljen at schoolškola.
Kada sam jednog dana sjedio pored njega, rekao mi je: „Ima samo jedna stvar koju sam doista volio u školi.
03:36
And you know what it was? ShakespeareShakespeare." And he recitedrecitira some to me.
Znaš koja? Shakespeare.“ I recitirao mi je malo.
03:42
And these and manymnogi similarsličan experiencesiskustva convinceduvjeren me
Ova i mnoga slična iskustva uvjerila su me
03:49
that there are just tonstona of brightsvijetao kidsdjeca in AfricaAfrika
da postoji mnogo bistre djece u Africi
03:53
-- inventiveinventivan kidsdjeca, intellectualintelektualac kidsdjeca --
-- kreativne djece, djece intelektualaca –
03:57
and starvedizgladneo of opportunityprilika.
željni prilike.
04:01
And if AfricaAfrika is going to get fixedfiksni, it's by them, not by us.
I ako će se Afrika popraviti, oni će ju popraviti, ne mi.
04:02
Well, after -- (ApplausePljesak) -- that's the truthistina.
To je -- (Pljesak) -- istina.
04:08
Well, after LesothoLesoto, I traveledputovao acrosspreko AfricaAfrika
Poslije Lesotha, putovao sam po Africi
04:14
before returningpovratak to EnglandEngleska
prije povratka u Englesku,
04:17
-- so graysiva and depressingdepresivan, in comparisonusporedba.
tako sivu i deprimirajuću u usporedbi s njim.
04:20
And I wentotišao to CambridgeCambridge. And there, I fellpao for theoreticalteorijski physicsfizika.
Otišao sam na Cambridge. I ondje sam se zaljubio u teoretsku fiziku.
04:23
Well, I'm not going to explainobjasniti this equationjednadžba,
Neću vam objašnjavati ovu jednadžbu,
04:30
but theoreticalteorijski physicsfizika is really an amazingnevjerojatan subjectpredmet.
ali teoretska fizika je stvarno odličan predmet.
04:32
We can writepisati down all the lawszakoni of physicsfizika we know in one linecrta.
Možemo zapisati sve zakone fizike koje znamo u jednom redu.
04:36
And, admittedlydoduše, it's in a very shorthandvrlo kratko notationnotacija.
I, priznajem, vrlo je sažeta.
04:42
And it containssadrži 18 freebesplatno parametersparametri,
Sadrži 18 nezavisnih parametara.
04:47
OK, whichkoji we have to fitodgovara to the datapodaci.
OK, koje moramo pridružiti podatcima.
04:51
So it's not the finalkonačni storypriča,
To, dakle, nije konačna priča,
04:54
but it's an incrediblynevjerojatno powerfulsnažan summarySažetak of everything we know
ali je to nevjerojatno snažan sažetak svega što znamo
04:56
about naturepriroda at the mostnajviše basicosnovni levelnivo.
o prirodi na najosnovnijoj razini.
05:01
And apartosim from a fewnekoliko very importantvažno looselabav endskrajevi, whichkoji you've heardčuo about here --
I izuzev nekoliko važnih neriješenih problema o kojima ste slušali ovdje --
05:05
like darkmrak energyenergija and darkmrak matterstvar --
poput tamne energije i tamne tvari --
05:09
this equationjednadžba describesopisuje,
ova jednadžba opisuje --
05:12
seemsčini se to describeopisati everything about the universesvemir and what's in it.
ili se čini da opisuje, sve o svemiru i onome što je u njemu.
05:14
But there's one bigvelika puzzlepuzzle remainingostali,
Ali postoji još jedna zagonetka
05:19
and this was mostnajviše succinctlyjezgrovito put to me by my primaryosnovni schoolškola mathmatematika teacheručitelj, nastavnik, profesor in
koja ostaje, i nju mi je predstavila moja učiteljica matematike
05:21
TanzaniaTanzanija, who'stko je a wonderfulpredivan ScottishŠkotski ladydama
iz Tanzanije, koja je jedna prekrasna Škotkinja
05:26
who I still stayboravak in touchdodir with.
s kojom se i dalje čujem.
05:29
And she's now in her 80s.
Sada je u osamdesetima.
05:32
And when I try to explainobjasniti my work to her, she wavedmahali away all the detailsdetalji, and she said,
Kada joj pokušam objasniti svoj rad, odmahne i kaže:
05:34
"NeilNeil, there's only one questionpitanje that really matterspitanja.
„Neil, samo je jedno pitanje doista važno.
05:39
What bangedUdario?" (LaughterSmijeh)
Što je prasnulo?" (Smijeh)
05:44
"EveryoneSvi talksrazgovori about the BigVeliki BangPrasak. What bangedUdario?"
"Svi pričaju o velikom prasku. Što je prasnulo?“
05:48
And she's right. It's a questionpitanje we'veimamo all been avoidingizbjegavanje.
I u pravu je. To je pitanje koje svi izbjegavamo.
05:53
The standardstandard explanationobrazloženje is that the universesvemir somehownekako sprangnastala into existencepostojanje,
Standardno objašnjenje je da je svemir nekako iskočio u postojanje,
05:58
fullpuni of a strangečudan kindljubazan of energyenergija
puno neobične vrste energije
06:03
-- inflationaryinflatornih energyenergija -- whichkoji blewraznio it up.
– rastuće energije -- koja ga je raznijela.
06:05
But the puzzlepuzzle of why the universesvemir emergedpojavila in that peculiarosebujan statedržava
Ali pitanje zašto je svemir proizašao u takvom neobičnom stanju
06:10
is completelypotpuno unsolvedneriješenih.
je potpuno nerazjašnjeno.
06:14
Now, I workedradio on that theoryteorija for a while, with StephenStjepan HawkingHawking and othersdrugi.
Radio sam na toj teoriji jedno vrijeme, sa Stevenom Hawkingom i drugima.
06:18
But then I beganpočeo to exploreistražiti anotherjoš alternativealternativa.
Ali tada sam počeo istraživati drugu mogućnost.
06:22
The alternativealternativa is that the BigVeliki BangPrasak wasn'tnije the beginningpočetak.
Alternativa je da veliki prasak nije bio početak.
06:25
PerhapsMožda the universesvemir existedpostojala before the bangprasak,
Možda je svemir postojao prije praska
06:28
and the bangprasak was just a violentnasilan eventdogađaj in a pre-existingPrije postojanja universesvemir.
i prasak je bio samo nasilan događaj u prethodno postojećem svemiru.
06:31
Well, this possibilitymogućnost is actuallyzapravo suggestedpredložio
Ova se mogućnost sugerira
06:36
by the latestnajnoviji theoriesteorije, the unifiedujedinjen theoriesteorije,
u najnovijim teorijama, ujedinjenim teorijama
06:39
whichkoji try to explainobjasniti all those 18 freebesplatno parametersparametri
koje nastoje objasniti svih onih 18 parametara
06:42
in a singlesingl frameworkokvir, whichkoji will hopefullynadajmo se predictpredvidjeti all of them.
u jednom radu koji bi ih sve predvidio.
06:45
And I'll just sharePodjeli a cartooncrtani film of this ideaideja here.
Pokazat ću vam animaciju ove ideje.
06:52
It's all I can conveyprenijeti. AccordingPrema to these theoriesteorije,
To je sve što vam mogu prenijeti. Prema ovim teorijama,
06:55
there are extraekstra dimensionsdimenzije of spaceprostor, not just the threetri we're familiarupoznat with,
postoje dodatne dimenzije u svemiru, ne samo tri na koje smo navikli,
06:58
but at everysvaki pointtočka in the roomsoba there are more dimensionsdimenzije.
nego u svakoj točki u ovoj sobi postoji više dimenzija.
07:01
And in particularposebno, there's one ratherradije strangečudan one,
Posebice, postoji jedna prilično neobična
07:05
in the mostnajviše elegantelegantan unifiedujedinjen theoriesteorije we have.
u najelegantnijoj ujedinjenoj teoriji koju imamo.
07:07
The strangečudan one looksizgled likessviđa this:
Ta neobična izgleda ovako:
07:10
that we liveživjeti in a three-dimensionaltrodimenzionalni worldsvijet.
živimo u trodimenzionalnom svijetu.
07:12
We liveživjeti in one of these worldssvjetovi, and I can only showpokazati it as a sheetlist,
Živimo u jednom od ovih svjetova, mogu vam ga samo pokazati kao plahtu,
07:15
but it's really three-dimensionaltrodimenzionalni.
ali je doista trodimenzionalno.
07:19
And a tinysićušan distanceudaljenost away, there's anotherjoš sheetlist,
I na maloj udaljenosti od njega postoji druga plahta,
07:22
alsotakođer three-dimensionaltrodimenzionalni, and they're separatedodvojen by a gappraznina.
također trodimenzionalna i odvojene su prazninom.
07:26
The gappraznina is very tinysićušan, and I've blownotpuhan it up so you can see it.
Praznina je vrlo mala i povećao sam ju da ju možete vidjeti.
07:28
But it's really a tinysićušan fractionfrakcija of the sizeveličina of an atomicatomski nucleusjezgra.
Ali ona je doista velika kao samo mali dio jezgre atoma.
07:31
I won'tnavika go into the detailsdetalji of why we think the universesvemir is like this,
Neću ulaziti u detalje zašto mislimo da je svijet ovakav,
07:36
but it comesdolazi out of the mathmatematika and tryingtežak to explainobjasniti the physicsfizika that we know.
ali to proizlazi iz matematike i pokušaja objašnjavanja fizike koju znamo.
07:39
Well, I got interestedzainteresiran in this because it seemedčinilo se to me that it was an obviousočigledan questionpitanje.
Počeo sam se zanimati za to jer mi se to učinilo kao očito pitanje.
07:43
WhichKoji is, what happensdogađa se if these two, three-dimensionaltrodimenzionalni worldssvjetovi
A to je, što bi se dogodilo ako bi se ova dva trodimenzionalna svijeta
07:47
should actuallyzapravo collidesudariti se?
sudarila?
07:50
And if they collidesudariti se, it would look a lot like the BigVeliki BangPrasak.
I kad bi se sudarili, to bi uvelike izgledalo kao veliki prasak.
07:54
But it's slightlymalo differentdrugačiji than in the conventionalkonvencionalne pictureslika.
Ali malo je drugačije nego u konvencionalnom prikazu.
07:57
The conventionalkonvencionalne pictureslika of the BigVeliki BangPrasak is a pointtočka.
Konvencionalni prikaz velikog praska je točka.
08:00
Everything comesdolazi out of a pointtočka;
Sve proizlazi iz točke;
08:02
you have infinitebeskonačan densitygustoća. And all the equationsjednadžbe breakpauza down.
imate beskrajnu gustoću. I sve jednadžbe prestanu vrijediti.
08:04
No hopenada of describingopisujući that.
Nema nade da bismo to mogli opisati.
08:08
In this pictureslika, you'llvi ćete noticeobavijest,
U ovom prikazu, primijetit ćete,
08:10
the bangprasak is extendedprodužen. It's not a pointtočka.
prasak je proširen. Nije točka.
08:12
The densitygustoća of matterstvar is finitekonačan, and we have a chanceprilika
Gustoća tvari je krajnja i imamo mogućnost
08:14
of a consistentdosljedan setset of equationsjednadžbe that can describeopisati the wholečitav processpostupak.
da s nizom jednadžbi opišemo cijeli proces.
08:17
So, to cutrez a long storypriča shortkratak, we'veimamo exploredistražena this alternativealternativa.
Da skratim priču, istražili smo alternativu.
08:22
We'veMoramo shownprikazan that it can fitodgovara
Pokazali smo da može pristajati
08:25
all of the datapodaci that we have about the formationformacija of galaxiesgalaksije,
u sve podatke koje imamo o formiranju galaksija,
08:27
the fluctuationsfluktuacije in the microwavemikrovalna pećnica backgroundpozadina.
fluktuacija u mikrovalnoj pozadini.
08:31
FurthermoreNadalje, there's an experimentaleksperimentalan way
Nadalje, postoji eksperimentalan način
08:34
to tell this theoryteorija, apartosim from the inflationaryinflatornih explanationobrazloženje that I told you before.
koji će odvojiti ovu teoriju od rastućeg objašnjenja kojeg sam vam prije iznio.
08:36
It involvesuključuje gravitationalgravitacijsko wavesvalovi.
Uključuje gravitacijske valove.
08:43
And in this scenarioscenario, not only was the BigVeliki BangPrasak not the beginningpočetak,
U ovom modelu, ne samo da veliki prasak nije bio početak,
08:46
as you can see from the pictureslika,
kao što možete vidjeti na slici,
08:49
it can happendogoditi se over and over again.
nego se može dogoditi ponovno i ponovno.
08:52
It maysvibanj be that we liveživjeti in an endlessbeskrajan universesvemir,
Moguće je da živimo u beskrajnom svemiru,
08:54
bothoba in spaceprostor and in time.
i u prostoru i u vremenu.
08:57
And there'veTu sam been bangsšiške in the pastprošlost, and there will be bangsšiške in the futurebudućnost.
Bilo je prasaka u prošlosti i bit će prasaka u budućnosti.
09:01
And maybe we liveživjeti in an endlessbeskrajan universesvemir.
I možda živimo u beskrajnom svemiru.
09:04
Well, makingizrađivanje and testingtestiranje modelsmodeli of the universesvemir
Pravljenje je i testiranje modela svemira
09:08
is, for me, the bestnajbolje way I have of enjoyinguživanje and appreciatingcijeneći the universesvemir.
za mene najbolji način za uživanje i cijenjenje svemira.
09:13
We need to make the bestnajbolje mathematicalmatematički modelsmodeli we can,
Moramo napraviti najbolje matematičke modele koje možemo,
09:20
the mostnajviše consistentdosljedan onesone.
najdosljednije.
09:22
And then we scrutinizerazmatrati them, logicallylogički and with datapodaci.
I zatim ih temeljito proučimo, logički i s podatcima.
09:24
And we try to convinceuvjeriti ourselvessebe --
I pokušamo se uvjeriti,
09:28
we really try to convinceuvjeriti ourselvessebe they're wrongpogrešno.
zaista se pokušamo uvjeriti da nisu točni.
09:31
That's progressnapredak: when we provedokazati things wrongpogrešno.
Napredak je kada dokažemo za nešto da nije točno.
09:33
And graduallypostepeno, we hopefullynadajmo se movepotez closerbliže and closerbliže to understandingrazumijevanje the worldsvijet.
I postupno se, nadamo se, bližimo razumijevanju svijeta.
09:36
As I pursuedpotjeru my careerkarijera, something was always gnawingžvaču away insideiznutra me.
Dok sam se bavio karijerom, nešto me uvijek izjedalo.
09:42
What about AfricaAfrika?
Što s Afrikom?
09:47
What about those kidsdjeca I'd left behindiza?
Što je s djecom koju sam ostavio za sobom?
09:50
InsteadUmjesto toga of developingrazvoju, as we'dmi bismo all hopednadao in the '60s,
Umjesto razvitka kojem smo se svi nadali u 60-ima,
09:55
things had gottendobivši worsegore.
stvari su se pogoršale.
09:58
AfricaAfrika was grippedzavladala by povertysiromaštvo, diseasebolest and warrat.
Afriku je stisnulo siromaštvo, bolest i rat.
10:00
This is very graphicallygrafički shownprikazan by the WorldmapperWorldMapper websiteweb stranica and projectprojekt.
To je grafički pokazano na Worldmapper stranici i projektu.
10:04
And so the ideaideja is to representpredstavljati eachsvaki countryzemlja
Cilj je da se svaka zemlja prikaže
10:10
on a mapkarta, but scaleljestvica the areapodručje accordingpo to some quantitykoličina.
na karti, ali da se omjeri naprave s obzirom na neku veličinu.
10:13
So here'sevo just the standardstandard areapodručje mapkarta of the worldsvijet.
Evo samo standardna karta svijeta.
10:19
By the way, AfricaAfrika is very largeveliki.
Usput, Afrika je prilično velika.
10:21
And the nextSljedeći mapkarta now showspokazuje Africa'sAfrika je GDPBDP-A in 1960,
I sljedeća karta pokazuje Afrički BDP 1960.,
10:23
around the time of independencenezavisnost for manymnogi AfricanAfrička statesDržave.
u vrijeme uspostavljanja nezavisnosti mnogih afričkih zemalja.
10:28
Now, this is 1990, and then 2002. And here'sevo a projectionprojekcija for 2015.
Ovo je 1990. i zatim 2002. Evo predviđanja za 2015.
10:33
BigVeliki changespromjene are happeningdogađa in the worldsvijet,
Velike se promjene događaju u svijetu,
10:44
but they're not helpingpomoć AfricaAfrika.
ali one ne pomažu Africi.
10:45
What about Africa'sAfrika je populationpopulacija? The populationpopulacija isn't out of proportionrazmjer to its areapodručje,
Što s afričkom populacijom? Populacija nije izvan omjera u odnosu na prostor,
10:48
but AfricaAfrika leadsvodi the worldsvijet in deathssmrti from oftenčesto preventablespriječiti causesuzroci:
ali Afrika vodi u broju smrti koje se inače mogu spriječiti:
10:52
malnutritionpothranjenost, simplejednostavan infectionsinfekcije and birthrođenja complicationskomplikacije.
loša prehrana, jednostavne infekcije i komplikacije u porodu.
10:57
Then there's HIVHIV-A/AIDSAIDS-A. And then there are deathssmrti from warrat.
I onda imamo HIV/AIDS. I onda evo smrti zbog rata.
11:04
OK, currentlytrenutno there are 45,000 people a monthmjesec dyingumiranje in the CongoKongo,
Trenutno 45.000 ljudi mjesečno umire u Kongu
11:09
as a consequenceposljedica of the warrat
kao posljedica rata
11:14
there over coltanColtan and diamondskaro and other things.
zbog koltana, dijamanata i drugih stvari.
11:16
It's still going on.
Još uvijek traje.
11:20
What about Africa'sAfrika je capacitykapacitet to do something about these problemsproblemi?
Što je s mogućnošću Afrike da nešto učini oko ovih problema?
11:24
Well, here'sevo the numberbroj of physiciansliječnici in AfricaAfrika.
Evo broj liječnika u Africi.
11:27
Here'sOvdje je the numberbroj of people in higherviši educationobrazovanje.
Evo broj ljudi u visokom obrazovanju.
11:32
And here -- mostnajviše shockingšokantan to me --
I evo -- najšokantnije za mene --
11:37
the numberbroj of scientificznanstvena researchistraživanje papersnovine comingdolazak out of AfricaAfrika.
broj znanstvenih radova koji proizlaze iz Afrike.
11:39
It just doesn't existpostojati scientificallyznanstveno.
Jednostavno znanstveno ne postoji.
11:43
And this was very eloquentlyrječito arguedtvrdio at TEDTED AfricaAfrika:
O svemu se ovome vrlo rječito raspravljalo na TED-u Africa:
11:48
that all of the aidpomoć that's been givendan
o tome kako je sva pomoć koja je bila dana
11:51
has completelypotpuno failedneuspjeh to put AfricaAfrika ontona its ownvlastiti two feetnoge.
potpuno zakazala u postavljanju Afrike na vlastite noge.
11:53
Well, the transitiontranzicija to democracydemokratija in SouthJug AfricaAfrika in 1994
Prijelaz na demokraciju u Južnoj Africi u 1994.
12:01
was literallydoslovce a dreamsan come truepravi for manymnogi of us.
bio je kao ostvarenje sna za mnoge od nas.
12:04
My parentsroditelji were bothoba electedizabran to the first parliamentparlament,
Oba su moja roditelja bila izabrana za prvi parlament,
12:08
alongsideuz NelsonNelson and WinnieWinnie MandelaMandela. They were the only other couplepar.
uz Nelsona i Winnie Mandelu bili su jedini par.
12:11
And in 2001, I tookuzeo a researchistraživanje leavenapustiti to visitposjetiti them.
2001. godine uzeo sam znanstveni dopust da ih posjetim.
12:16
And while I was busyzauzet workingrad -- I was workingrad on these collidingsudaraju worldssvjetovi, in the day.
I dok sam bio zauzet radom -- radio sam na ovim sudarajućim svjetovima po danu.
12:20
But I learnednaučeno that there was a desperateočajan shortagenestašica of skillsvještine,
I naučio sam da postoji očajan manjak vještina,
12:27
especiallyposebno mathematicalmatematički skillsvještine, in industryindustrija, in governmentvlada, in educationobrazovanje.
posebice matematičkih vještina u industriji, vladi i obrazovanju.
12:30
The abilitysposobnost to make and testtest modelsmodeli has becomepostati essentialosnovni,
Sposobnost pravljenja i testiranja modela postala je nužna,
12:38
not only to everysvaki singlesingl areapodručje of scienceznanost todaydanas,
ne samo u svakom području znanosti,
12:42
but alsotakođer to modernmoderan societydruštvo itselfsebe.
nego i u samom modernom društvu.
12:45
And if you don't have mathmatematika, you're not going to enterUnesi the modernmoderan agedob.
I ako nemate matematiku, nećete ući u moderno doba.
12:49
So I had an ideaideja. And the ideaideja was very simplejednostavan.
Zato sam dobio ideju. I bila je vrlo jednostavna.
12:55
The ideaideja was to setset up an AfricanAfrička InstituteInstitut for MathematicalMatematički SciencesZnanosti, or AIMSIMA ZA CILJ.
Ideja je bila da osnujem Afrički institut za matematičke znanosti, ili AIMS.
12:58
And let's recruitNovak studentsstudenti from the wholečitav of AfricaAfrika,
I da „unovačimo“ studente iz cijele Afrike,
13:04
bringdonijeti them togetherzajedno with lecturersPredavači from all over the worldsvijet,
spojimo ih s predavačima iz cijelog svijeta
13:08
and we'lldobro try to give them a fantasticfantastičan educationobrazovanje.
i pokušamo im dati izvrsno obrazovanje.
13:12
Well, as a CambridgeCambridge professorprofesor, I had manymnogi contactskontakti.
Kao profesor s Cambridgea imao sam mnogo kontakata.
13:17
And to my astonishmentčuđenje, they backedonaj koji ima potporu me 100 percentposto.
I na moje čuđenje, podržali su me 100 posto.
13:20
They said, "Go and do it,
Rekli su: „Napravi to
13:23
and we'lldobro come and lecturepredavanje."
i doći ćemo predavati.“
13:25
And I knewznao it would be amazingnevjerojatan funzabava to bringdonijeti brilliantsjajan studentsstudenti
I znao sam da će biti vrlo zabavno dovesti izvrsne studente
13:29
from these countrieszemlje -- where they don't have any opportunitiesprilike -- togetherzajedno
iz ovih zemalja gdje nemaju nikakve mogućnosti i spojiti
13:33
with the bestnajbolje lecturersPredavači in the worldsvijet --
ih s najboljim predavačima na svijetu
13:37
who I knewznao would come, because of the interestinteres in AfricaAfrika --
za koje sam znao da će doći zbog zanimanja za Afriku.
13:39
and put them togetherzajedno and just let the sparksiskre flyletjeti.
Spojiti ih i pustiti da iskre lete.
13:42
So we boughtkupio a derelictzapušten hotelhotel nearblizu CapeRT TownGrad.
Kupili smo zapušteni hotel blizu Cape Towna.
13:49
It's an 80-room-soba ArtUmjetnost DecoDeco hotelhotel from the 1920s.
To je Art Deco hotel s 80 soba iz 1920-ih.
13:53
The areapodručje was kindljubazan of seedyuobicajeno, so we got an 80-room-soba hotelhotel for 100,000 dollarsdolara.
To je područje bilo neugledno pa smo dobili hotel sa 80 soba za 100.000 dolara.
13:56
It's a beautifullijep buildingzgrada. We decidedodlučio we would refurbishobnoviti it
To je prekrasna zgrada. Odlučili smo da ćemo ga obnoviti
14:02
and then put out the wordriječ:
i onda razglasiti
14:06
we're going to startpočetak the bestnajbolje mathmatematika instituteinstitut in AfricaAfrika
da u ovom hotelu otvaramo najbolji matematički institut
14:08
in this hotelhotel.
u Africi.
14:12
Well, the newnovi SouthJug AfricaAfrika is a very excitinguzbudljiv countryzemlja.
Nova Južna Afrika vrlo je zanimljiva država.
14:13
And those of you who haven'tnisu been there, you should go.
I oni koji nisu bili ondje trebaju otići.
14:16
It's very, very interestingzanimljiv what's happeningdogađa.
Vrlo je zanimljivo to što se događa.
14:19
And we recruitedregrutirani wonderfulpredivan staffosoblje,
Zaposlili smo prekrasno osoblje,
14:22
highlyvisoko motivatedmotivirani staffosoblje.
vrlo motivirano.
14:25
The other thing that's happeneddogodilo, whichkoji was good for us, is the InternetInternet.
Druga stvar koja se dogodila, a dobra je za nas, je internet.
14:27
Even thoughiako the InternetInternet is very expensiveskup all over AfricaAfrika,
Iako je internet prilično skup diljem Afrike,
14:31
there are InternetInternet cafeskafići everywheresvugdje, posvuda.
postoje internet kafići posvuda.
14:34
And brightsvijetao youngmladi AfricansAfrikanci are desperateočajan to joinpridružiti the globalglobalno communityzajednica,
I bistri mladi Afrikanci očajnički se žele uključiti u globalnu zajednicu,
14:36
to be successfuluspješan -- and they're very ambitiousambiciozni.
biti uspješni -- i prilično su ambiciozni.
14:41
They want to be the nextSljedeći EinsteinEinstein.
Žele biti budući Einstein.
14:44
And so when wordriječ camedošao out that AIMSIMA ZA CILJ was openingotvor,
I kad se pročulo da se AIMS otvara,
14:50
it spreadširenje very quicklybrzo viapreko e-maile-mail and our websiteweb stranica.
vijest se proširila vrlo brzo putem e-maila i naše stranice.
14:53
And we got lots of applicantspodnositelji zahtjeva.
I dobili smo mnogo kandidata.
14:57
Well, we designedkonstruiran AIMSIMA ZA CILJ as a 24-hour-sat learningučenje environmentokolina,
Osmislili smo AIMS kao 24-satno okružje učenja,
14:59
and it was fantasticfantastičan to startpočetak a universitysveučilište from the beginningpočetak.
i bilo je fantastično pokrenuti sveučilište iz početka.
15:02
You have to rethinkpromisliti, what is the universitysveučilište for?
Morate se zamisliti, za što služi sveučilište?
15:06
And that's really excitinguzbudljiv.
I to je vrlo uzbudljivo.
15:10
So we designedkonstruiran it to have interactiveinteraktivni teachingnastava.
Osmislili smo ga da ima interaktivno učenje.
15:12
No droningdroning on at the chalkboardploča.
Bez monotonog govora pred pločom.
15:15
We emphasizenaglasiti problem-solvingrješavanje problema, workingrad in groupsgrupe,
Stavljamo naglasak na rješavanje problema, rad u grupama,
15:19
everysvaki studentstudent discoveringotkrivanja and maximizingMaksimiziranje theirnjihov ownvlastiti potentialpotencijal
svaki student otkriva i maksimalizira svoj potencijal,
15:23
and not chasingjurnjava gradesrazreda.
i ne lovi ocjene.
15:27
EveryoneSvi livesživot togetherzajedno in this hotelhotel -- lecturersPredavači and studentsstudenti --
Svi žive zajedno u ovom hotelu, predavači i studenti
15:30
and it's not surprisingiznenađujuće at all to find an impromptubalansiranje na tutorialudžbenik at 1 a.m.
i nije neobično naići na improvizirano predavanje u 1:00 sat ujutro.
15:32
The studentsstudenti don't usuallyobično leavenapustiti the computerračunalo lablaboratorija tilldo 2 or 3 a.m.
Studenti obično ne napuštaju informatičku učionicu do 2:00 ili 3:00 ujutro.
15:38
And then they're up again at eightosam in the morningjutro.
I onda se ustaju u osam ujutro.
15:42
LecturesPredavanja, problem-solvingrješavanje problema and so on. It's an extraordinaryizvanredan placemjesto.
Zbog predavanja, rješavanja problema i tako dalje. To je izuzetno mjesto.
15:44
We especiallyposebno emphasizenaglasiti areaspodručja of great relevancerelevantnost to Africa'sAfrika je developmentrazvoj,
Posebice naglašavamo područja izuzetno važna za razvoj Afrike,
15:51
because, in those areaspodručja, scientistsznanstvenici workingrad in AfricaAfrika will have a competitivekonkurentan advantageprednost.
jer će upravo u tim područjima znanstvenici koji budu radili u Africi imati konkurentsku prednost.
15:56
They'llOni će publishobjaviti, be invitedpozvan to conferenceskonferencije.
Objavljivat će, biti pozivani na konferencije.
16:02
They'llOni će do well. They'llOni će have successfuluspješan careerskarijere.
Dobro će uspjeti; imat će uspješne karijere.
16:04
And AIMSIMA ZA CILJ has doneučinio extremelykrajnje well.
I AIMS je izvrsno napredovao.
16:10
Here is a listpopis of last year'sgodine graduatesdiplomanata, graduateddiplomirao in JuneLipnja,
Evo popisa prošlogodišnjih diplomiranih studenata koji su diplomirali u lipnju
16:12
and what they're currentlytrenutno doing -- 48 of them.
i onoga što trenutno rade, njih 48.
16:16
And where they are is indicatednaznačeno over here.
I ono gdje su sada je prikazano ovdje.
16:19
And where they'vešto ga do goneotišao. So these are all postgraduatepostdiplomski studentsstudenti.
I kamo su otišli. Svi su oni postdiplomci.
16:23
And they'vešto ga do all goneotišao on to master'sMaster and PhPH.D. degreesstupnjeva in excellentodličan placesmjesta.
I svi su otišli na magistarske i doktorske studije na izvrsnim mjestima.
16:27
FivePet studentsstudenti can be educatedobrazovan at AIMSIMA ZA CILJ
Pet se studenata može obrazovati u AIMS-u
16:34
for the costcijena of educatingedukaciji one in the U.S. or EuropeEurope.
za cijenu jednog studenta u SAD-u ili Europi.
16:36
But more importantvažno, the pan-AfricanPan-African studentstudent bodytijelo
Ali još je važnije da je pan-Afričko studentsko tijelo
16:40
is a continualstalan sourceizvor of strengthsnaga, prideponos and commitmentopredjeljenje to AfricaAfrika.
kontinuiran izvor snage, ponosa i vezanosti za Afriku.
16:43
We illustrateilustrirati AIMS'IMA ZA CILJ' progressnapredak by coloringbojanje in the countrieszemlje of AfricaAfrika.
Ilustriramo napredak AIMS-a bojenjem zemalja Afrike.
16:49
So here you can see behindiza this listpopis.
Možete vidjeti iza popisa.
16:54
When a countyokrug is coloredobojen yellowžuta boja, we'veimamo receivedprimljen an applicationprimjena;
Kada je zemlja obojana žuto: primili smo prijavnicu;
16:56
orangenarančasta, we'veimamo acceptedpriznat an applicationprimjena; and greenzelena,
narančasto: prihvatili smo prijavu; i zeleno:
17:00
a studentstudent has graduateddiplomirao.
student je diplomirao.
17:05
So here is where we were after the first graduationdiplome in 2004.
Evo gdje smo nakon prve generacije koja je diplomirala 2004.
17:07
And we setset ourselvessebe a goalcilj of turningtokarenje the continentkontinent greenzelena.
I zadali smo si cilj bojenja cijelog kontinenta u zeleno.
17:11
So there's 2005, -6, -7, -8.
Evo 2005., -6., -7., -8.
17:15
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
17:19
We're well on the way to achievingpostizanje our initialpočetni goalcilj.
Na putu smo postizanja svog inicijalnog cilja.
17:29
We had some of the studentsstudenti filmedsnimio at home before they camedošao to AIMSIMA ZA CILJ.
Snimili smo neke studente doma prije nego što su došli u AIMS.
17:33
And I'll just showpokazati you one.
Pokazat ću vam jedan film.
17:37
TendaiTendai MugwagwaMugwagwa: My nameime is TendaiTendai MugwagwaMugwagwa.
Tendai Mugwagwa: Moje je ime Tendai Mugwagwa.
17:40
I have a BachelorNeženja of ScienceZnanost with an educationobrazovanje degreestupanj.
Prvostupnica sam Znanosti s edukacijom.
17:44
I will be attendingpohađaju AIMSIMA ZA CILJ.
Pohađat ću AIMS.
17:47
My understandingrazumijevanje of the coursenaravno is that it coverskorice quitedosta a lot.
Moje shvaćanje ovog studija je da pokriva prilično mnogo toga.
17:49
You know, from physicsfizika to medicinelijek,
Od fizike do medicine,
17:53
in particularposebno, epidemiologyepidemiologija and alsotakođer mathematicalmatematički modelingmanekenstvo.
posebno epidemiologije i matematičkog modeliranja.
17:57
NeilNeil TurokTurok: So TendaiTendai camedošao to AIMSIMA ZA CILJ and did very well.
Neil Turok: Tendai je došla na AIMS i išlo joj je vrlo dobro.
18:03
And I'll let her take it from there.
Dopustit ću da ona nastavi.
18:08
TMTM: My nameime is TendaiTendai MugwagwaMugwagwa
TM: Moje ime je Tendei Mugwagwa
18:16
and I was a studentstudent at AIMSIMA ZA CILJ in 2003 and 2004.
i bila sam student na AIMS-u 2003. i 2004.
18:18
After leavingnapuštanje AIMSIMA ZA CILJ, I wentotišao on to do a master'sMaster in appliedprimijenjen mathematicsmatematika
Nakon odlaska s AIMS-a, otišla sam na magisterij iz primijenjene matematike
18:22
at the UniversitySveučilište of CapeRT TownGrad in SouthJug AfricaAfrika.
na Sveučilištu Cape Towna u Južnoj Africi.
18:27
After that, I camedošao to the NetherlandsNizozemska
Nakon toga došla sam u Nizozemsku
18:30
where I'm now doing a PhPH.D. in theoreticalteorijski immunologyImunologija.
gdje sada radim na doktoratu iz teoretske imunologije.
18:32
ProfessorProfesor: TendaiTendai is workingrad very independentlysamostalno.
Profesor: Tendai radi vrlo samostalno.
18:35
She communicateskomunicira well with the immunologistsimmunologists at the hospitalbolnica.
Komunicira vrlo dobro s imunolozima u bolnici.
18:38
So all in all I have a very good PhPH.D. studentstudent from SouthJug AfricaAfrika.
Sve u svemu, imam jako dobrog studenta doktorskog studija iz Južne Afrike.
18:42
So I'm happysretan she's here.
Sretan sam što je ovdje.
18:46
NTNT: AnotherJoš jedan studentstudent in the first yeargodina of AIMSIMA ZA CILJ was ShehuShehu.
NT: Još jedan student prve generacije na AIMS-u je Shehu.
18:49
And he's shownprikazan here with his favoriteljubimac highvisok schoolškola teacheručitelj, nastavnik, profesor.
Ovdje je prikazan sa svojim omiljenim srednjoškolskim profesorom.
18:53
And then enteringulazak universitysveučilište in northernsjeverni NigeriaNigerija.
I zatim na upisu na sveučilište u sjevernoj Nigeriji.
18:58
And after AIMSIMA ZA CILJ, ShehuShehu wanted to do high-energyvisoko-energetske physicsfizika,
I nakon AIMS-a, Shehu je poželio raditi visoko-energijsku fiziku
19:04
and he camedošao to CambridgeCambridge.
pa je došao na Cambridge.
19:09
He's about to finishZavrši his PhPH.D.,
Uskoro će završiti svoj doktorat
19:11
and he was filmedsnimio recentlynedavno with someonenetko you all know.
i nedavno je snimljen s nekim koga svi poznajete.
19:14
ShehuShehu: And from there we will be ableu stanju to,
Shehu: I odatle ćemo moći,
19:18
hopefullynadajmo se, make better predictionspredviđanja and then we compareusporediti it
nadajmo se, napraviti bolja predviđanja i onda ćemo ih usporediti
19:20
to the graphgrafikon and alsotakođer make some predictionspredviđanja.
s grafom i opet napraviti neka predviđanja.
19:23
StephenStjepan HawkingHawking: That is nicelijepo.
Stephen Hawking: To je lijepo.
19:28
NTNT: Here are the currentstruja studentsstudenti at AIMSIMA ZA CILJ. There are 53 of them
NT: Evo trenutnih studenata na AIMS-u. Ima ih 53
19:31
from 20 differentdrugačiji countrieszemlje, includinguključujući 20 womenžene.
iz 20 zemalja, uključujući 20 žena.
19:34
So now I'm going to get to my TEDTED businessPoslovni.
Sada ću početi s TED poslom.
19:38
Well, we had a partystranka. This is AfricaAfrika --
Imali smo zabavu. Ovo je Afrika,
19:41
we have good partiesstranke in AfricaAfrika. And last monthmjesec, they threwbacio a surpriseiznenađenje partystranka for me.
imamo dobre zabave u Africi. I prošli mjesec, napravili su mi zabavu iznenađenja.
19:44
Here'sOvdje je somebodyneko you've seenvidio alreadyveć.
Evo nekoga koga ste već vidjeli.
19:48
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
19:50
I want to pointtočka out a fewnekoliko other exceptionalizuzetan people in this pictureslika.
Istaknuo bih još nekoliko iznimnih ljudi na ovoj slici.
20:14
So, we were havingima a partystranka,
Imali smo zabavu,
20:18
as you can see they're completelypotpuno eclipsingPomračeni me at this pointtočka.
kao što možete vidjeti, kruže oko mene ovdje.
20:19
This is EzraEzra. She's from DarfurDarfuru.
Ovo je Ezra. Ona je iz Darfura.
20:23
She's a physicistfizičar, and somehownekako staysostaje smilingnasmijan,
Fizičarka je i nekako se uspijeva smješkati
20:26
in spiteinat of everything going on back home.
usprkos svemu što se događa kod kuće.
20:30
But she wants to continuenastaviti in physicsfizika, and she's doing extremelykrajnje well.
Ali želi nastaviti bavit se fizikom i ide joj vrlo dobro.
20:32
This is LydiaLidija. LydiaLidija is the first ever womanžena
Ovo je Lydia. Lydia je prva žena koja je
20:36
to graduatediplomirani in mathematicsmatematika in the CentralSredišnje AfricanAfrička RepublicRepublike.
diplomirala matematiku u Centralnoj Afričkoj Republici.
20:40
And she's now at AIMSIMA ZA CILJ. (ApplausePljesak)
Sada je na AIMS-u. (Pljesak)
20:43
So now let me get to our TEDTED wishželja.
Dopustite mi da sad dođem do svoje TED želje.
20:49
Well, it's not my TEDTED wishželja; it's our wishželja, as you've alreadyveć gatheredokupilo.
To nije moja TED želja; to je naša želja kao što ste već zaključili.
20:53
And our wishželja has two partsdijelovi:
Naša želja ima dva dijela:
20:58
one is a dreamsan and the other'sdrugi a planplan. OK.
jedan je san, a drugi je plan. OK.
21:01
Our TEDTED dreamsan is that the nextSljedeći EinsteinEinstein will be AfricanAfrička. (ApplausePljesak)
Naš TED san je da sljedeći Einstein bude Afrikanac. (Pljesak)
21:06
In strivingnastoji for the heightsvisine of creativekreativan geniusgenije,
U težnji za visinama kreativnih genija,
21:25
we want to give thousandstisuća of people the motivationmotivacija,
želimo tisućama ljudi dati motivaciju,
21:26
the encouragementohrabrenje and the couragehrabrost
poticaj i hrabrost da dobiju vještine
21:31
to obtaindobiti the high-levelvisoka razina skillsvještine they need to help AfricaAfrika.
na visokoj razini koje su potrebne da pomognu Africi.
21:33
AmongMeđu them will be not only brilliantsjajan scientistsznanstvenici --
Među njima neće biti samo briljantni znanstvenici,
21:38
I'm sure of that from what we'veimamo seenvidio at AIMSIMA ZA CILJ --
siguran sam u to zbog onog što smo vidjeli u AIMS-u,
21:41
they'lloni će alsotakođer be the AfricanAfrička GatesVrata, BrinsBrins and PagesStranice of the futurebudućnost.
bit će i afrička vrata, stupovi i stranice budućnosti.
21:44
Well, I said we alsotakođer have a planplan. And our planplan is quitedosta simplejednostavan.
Rekao sam da imamo i plan. Naš je plan prilično jednostavan.
21:50
AIMSIMA ZA CILJ is now a provendokazan modelmodel.
AIMS je dokazan model.
21:54
And what we need to do is to replicateponoviti it.
Sada ga trebamo replicirati.
21:56
We want to rollsvitak out 15 AIMSIMA ZA CILJ centerscentri in the nextSljedeći fivepet yearsgodina, all over AfricaAfrika.
Želimo napraviti 15 AIMS centara u sljedećih pet godina po cijeloj Africi.
22:00
EachSvaki will have a pan-AfricanPan-African studentstudent bodytijelo,
Svaki će imati pan-Afričko studentsko tijelo,
22:04
but specializeSpecijalizirani in a differentdrugačiji areapodručje of scienceznanost.
ali će se specijalizirati za drugo znanstveno područje.
22:09
We want to use scienceznanost to overcomesavladati the nationalnacionalna and culturalkulturni barriersbarijere,
Želimo uz znanost nadvladati nacionalne i kulturne prepreke,
22:11
as it does at AIMSIMA ZA CILJ.
što se i događa na AIMS-u.
22:16
And we want to adddodati elementselementi to the curriculumnastavni plan.
I želimo dodati nove dijelove u program.
22:17
We want to adddodati entrepreneurshippoduzetništvo and policypolitika skillsvještine.
Želimo dodati poduzetništvo i političke vještine.
22:19
The expandedproširen AIMSIMA ZA CILJ will be a coherentkoherentan pan-AfricanPan-African institutioninstitucija,
Prošireni AIMS bit će koherentna pan-Afrička institucija
22:24
and its graduatesdiplomanata will formoblik a powerfulsnažan networkmreža,
i njeni će diplomirani studenti činiti moćnu mrežu
22:27
workingrad togetherzajedno for peacemir and progressnapredak acrosspreko the continentkontinent.
radeći zajedno za mir i napredak po cijelom kontinentu.
22:31
Over the last yeargodina,
Tijekom prošle godine
22:37
we'veimamo been visitinggostujući sitesstranice in AfricaAfrika,
posjećivali smo lokacije u Africi
22:39
looking at potentialpotencijal sitesstranice for newnovi AIMSIMA ZA CILJ centerscentri.
tražeći potencijalna mjesta za nove AIMS centre.
22:41
And here are the onesone we'veimamo selectedodabran.
I evo onih koje smo odabrali.
22:44
And eachsvaki of these centerscentri has a strongjak locallokalne teamtim,
Svaki od ovih centara ima jaku lokalnu ekipu,
22:46
eachsvaki is in a beautifullijep placemjesto, an interestingzanimljiv placemjesto,
svaki je na lijepom mjestu, zanimljivom mjestu,
22:50
whichkoji internationalmeđunarodna lecturersPredavači will be happysretan to visitposjetiti.
koje će međunarodni predavači rado posjećivati.
22:52
And our partnerspartneri acrosspreko AfricaAfrika are extremelykrajnje enthusiasticoduševljeni about this.
I naši su partneri diljem Afrike iznimno entuzijastični zbog ovoga.
22:55
EveryoneSvi wants an AIMSIMA ZA CILJ centercentar in theirnjihov countryzemlja.
Svi žele AIMS centar u svojoj državi.
23:00
And last NovemberStudeni,
Prošlog studenog,
23:04
the conferencekonferencija of all the AfricanAfrička ministersMinistri of scienceznanost and technologytehnologija,
konferencija svih Afričkih ministara obrazovanja i tehnologije
23:06
heldodržanog in MombasaMombasa, calledzvao for a comprehensiveopsežan planplan to rollsvitak out AIMSIMA ZA CILJ.
koja se održala u Mombasi, tražila je sveobuhvatan plan za pokretanje AIMS-a.
23:10
So we have politicalpolitički supportpodrška right acrosspreko the continentkontinent.
Dakle, imamo političku potporu po cijelom kontinentu.
23:15
It won'tnavika be easylako.
Neće biti lagano.
23:18
At everysvaki sitemjesto there will be hugeogroman challengesizazovi.
Na svakom će mjestu biti mnogo izazova.
23:21
LocalLokalne scientistsznanstvenici mustmora playigrati leadingvodeći rolesuloge
Lokalni znanstvenici moraju imati glavnu ulogu
23:23
and governmentsvlade mustmora be persuadeduvjeren to buykupiti in.
i moramo nagovoriti vlade da kupe udjele.
23:26
ConditionsUvjeti are very difficulttežak,
Uvjeti su vrlo teški,
23:30
but we cannotNe možete affordpriuštiti to compromisekompromis on those principlesprincipi whichkoji madenapravljen AIMSIMA ZA CILJ work.
ali ne možemo si priuštiti narušavanje onih principa zbog kojih je AIMS uspio.
23:32
And we summarizerezimirati them this way:
Sažimamo ih ovako:
23:39
the institutesinstituti have got to be relevantrelevantan, innovativeinovativan,
instituti moraju biti važni, inovativni,
23:41
cost-effectiveisplativ and highvisok qualitykvaliteta. Why?
imati dobar omjer cijene i kvalitete i visoku kvalitetu. Zašto?
23:44
Because we want AfricaAfrika to be richbogat.
Zato što želimo da Afrika bude bogata.
23:46
EasyLako to rememberzapamtiti the basicosnovni rulespravila we need.
Lako se pamte osnovna pravila koja trebamo.
23:49
So, just in endingzavršni, let me say the only people who can fixpopraviti AfricaAfrika
Za kraj, rekao bih da su jedini ljudi koji mogu popraviti Afriku
23:56
are talentedtalentirani youngmladi AfricansAfrikanci.
talentirani mladi Afrikanci.
23:59
By unlockingotključavanje and nurturingnjegovanje theirnjihov creativekreativan potentialpotencijal,
Otključavši i hraneći njihov kreativni potencijal
24:02
we can createstvoriti a stepkorak changepromijeniti in Africa'sAfrika je futurebudućnost.
možemo napraviti korak unaprijed u budućnosti Afrike.
24:05
Over time, they will contributedoprinijeti to AfricanAfrička developmentrazvoj
Tijekom vremena oni će doprinijeti razvoju Afrike
24:09
and to scienceznanost in waysnačine we can only imaginezamisliti.
i znanosti na načine koje možemo samo zamisliti.
24:13
Thank you.
Hvala vam.
24:16
(ApplausePljesak)
(Pljesak)
24:18
Translated by Senzos Osijek
Reviewed by Tilen Pigac - EFZG

▲Back to top

About the speaker:

Neil Turok - Physicist, education activist
Neil Turok is working on a model of the universe that explains the big bang -- while, closer to home, he's founded a network of math and science academies across Africa.

Why you should listen

Neil Turok works on understanding the universe's very beginnings. With Stephen Hawking, he developed the Hawking-Turok instanton solutions, describing the birth of an inflationary universe -- positing that, big bang or no, the universe came from something, not from utter nothingness.

Recently, with Paul Steinhardt at Princeton, Turok has been working on a cyclic model for the universe in which the big bang is explained as a collision between two “brane-worlds.” The two physicists cowrote the popular-science book Endless Universe.

In 2003, Turok, who was born in South Africa, founded the African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) in Muizenberg, a postgraduate center supporting math and science. His TED Prize wish: Help him grow AIMS and promote the study and math and science in Africa, so that the world's next Einstein may be African.

Turok is the Director of the Perimeter Institute for Theoretical Physics, in Ontario, Canada. In 2010, the Canadian government funded a $20million expansion of the AIMS schools, working with the Perimeter Institute to start five new AIMS schools in different African nations.

In 2016, he won the Tate Medal for International Leadership in Physics

More profile about the speaker
Neil Turok | Speaker | TED.com