English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Wadah Khanfar: A historic moment in the Arab world

وضاح خنفر: لحظه اي تاريخي در دنياي عرب

Filmed:
958,179 views

وضاح خنفر، مسئول الجزیره، همزمان با وقوع انقلاب دموکراتیک در جهان عرب توسط جوانان مجهز به تکنولوژی، دیدگاهی عمیقا امیدوارانه از آنچه در مصر، تونس، لیبی و ماورای آن رخ میده را مطرح می کند. در زمانه نیرومندی که مردم درک کرده اند که می توانند از خانه هایشان بیرون بیایند و خواستار تغییر شوند.

- Journalist
As the Director General of Al Jazeera from 2003-2011, Wadah Khanfar worked to bring rare liberties like information, transparency and dissenting voices to repressive states and political hot zones. Full bio

Tenده yearsسالها agoپیش exactlyدقیقا,
دقيقاً ١٠ سال قبل من در افغانستان بودم.
00:15
I was in Afghanistanافغانستان.
دقيقاً ١٠ سال قبل من در افغانستان بودم.
00:17
I was coveringپوشش the warجنگ in Afghanistanافغانستان,
من جنگ در افغانستان رو پوشش خبري ميدادم
00:19
and I witnessedشاهد, as a reporterخبرنگار for Alآل Jazeeraجازه,
و به عنوان خبرنگار الجزيره
00:23
the amountمیزان of sufferingرنج کشیدن and destructionتخریب
ميزاني از رنج و تخريب رو ديدم كه از چنين جنگى انتظار ميرفت.
00:26
that emergedظهور out of a warجنگ like that.
ميزاني از رنج و تخريب رو ديدم كه از چنين جنگى انتظار ميرفت.
00:29
Then, two yearsسالها laterبعد,
سپس دو سال بعد جنگ ديگري رو پوشش دادم- جنگ عراق.
00:32
I coveredپوشش داده شده anotherیکی دیگر warجنگ -- the warجنگ in Iraqعراق.
سپس دو سال بعد جنگ ديگري رو پوشش دادم- جنگ عراق.
00:34
I was placedقرار داده شده at the centerمرکز of that warجنگ
من در مركز آن جنگ قرار گرفته بودم
00:36
because I was coveringپوشش the warجنگ
چون جنگ رو از نقطه اي در شمال عراق پوشش ميدادم.
00:39
from the northernشمال partبخشی of Iraqعراق.
چون جنگ رو از نقطه اي در شمال عراق پوشش ميدادم.
00:41
And the warجنگ endedبه پایان رسید
و جنگ با تغيير رژيم پايان يافت، همانند آنچه در افغانستان رخ داد.
00:44
with a regimeرژیم changeتغییر دادن,
و جنگ با تغيير رژيم پايان يافت، همانند آنچه در افغانستان رخ داد.
00:46
like the one in Afghanistanافغانستان.
و جنگ با تغيير رژيم پايان يافت، همانند آنچه در افغانستان رخ داد.
00:48
And that regimeرژیم
و رژيمي كه ازش خلاص شديم در واقع يك ديكتاتوري بود،
00:50
that we got ridخلاص شدن از شر of
و رژيمي كه ازش خلاص شديم در واقع يك ديكتاتوري بود،
00:52
was actuallyدر واقع a dictatorshipدیکتاتوری,
و رژيمي كه ازش خلاص شديم در واقع يك ديكتاتوري بود،
00:54
an authoritarianاقتدارگرا regimeرژیم,
يك رژيم اقتدارگرا كه براى دهه ها درملت، در بين مردم خودشان
00:57
that for decadesچند دهه
يك رژيم اقتدارگرا كه براى دهه ها درملت، در بين مردم خودشان
00:59
createdایجاد شده a great senseاحساس of paralysisفلج
حس عظیمی از ناتوانی به وجود آورده بود.
01:02
withinدر داخل the nationملت, withinدر داخل the people themselvesخودشان.
حس عظیمی از ناتوانی به وجود آورده بود.
01:06
Howeverبا این حال,
اگرچه، تغییری که از مداخله خارجی ناشی شد
01:09
the changeتغییر دادن that cameآمد throughاز طریق foreignخارجی interventionمداخله
اگرچه، تغییری که از مداخله خارجی ناشی شد
01:11
createdایجاد شده even worseبدتر circumstancesشرایط for the people
شرایط بدتری رو برای مردم به وجود آورد
01:13
and deepenedعمیق تر the senseاحساس
و این حس ناتوانی و حقارت را در این خطه ازجهان تعمیق بخشید.
01:16
of paralysisفلج and inferiorityپایین تر بودن
و این حس ناتوانی و حقارت را در این خطه ازجهان تعمیق بخشید.
01:18
in that partبخشی of the worldجهان.
و این حس ناتوانی و حقارت را در این خطه ازجهان تعمیق بخشید.
01:20
For decadesچند دهه,
برای دهه ها، ما تحت سلطه ی رژیم های اقتدارگرا بودیم--
01:22
we have livedزندگی می کرد underزیر authoritarianاقتدارگرا regimesرژیم ها --
برای دهه ها، ما تحت سلطه ی رژیم های اقتدارگرا بودیم--
01:24
in the Arabعرب worldجهان, in the Middleمیانه Eastشرق.
در دنیای عرب، در خاورمیانه.
01:27
These regimesرژیم ها
این رژیم ها در این دوره چیزی را در درون ما به وجود آوردند.
01:30
createdایجاد شده something withinدر داخل us duringدر حین this periodدوره زمانی.
این رژیم ها در این دوره چیزی را در درون ما به وجود آوردند.
01:32
I'm 43 yearsسالها oldقدیمی right now.
من الان 43 سالمه.
01:35
For the last 40 yearsسالها,
در 40 سال گذشته، چهره های شاه ها و رئیس جمهورهایی که دیدم
01:37
I have seenمشاهده گردید almostتقریبا the sameیکسان facesچهره ها
در 40 سال گذشته، چهره های شاه ها و رئیس جمهورهایی که دیدم
01:39
for kingsپادشاهان and presidentsرئیس جمهور rulingحاکم us --
همگی تقریبا یک شکل بودند-- پیر، سالخورده، مستبد، شرایط پر از فساد--
01:41
oldقدیمی, agedسن, authoritarianاقتدارگرا,
همگی تقریبا یک شکل بودند-- پیر، سالخورده، مستبد، شرایط پر از فساد--
01:45
corruptفاسد situationsموقعیت ها --
همگی تقریبا یک شکل بودند-- پیر، سالخورده، مستبد، شرایط پر از فساد--
01:49
regimesرژیم ها that we have seenمشاهده گردید around us.
این چهره ی رژیم هایی بوده که در اطراف ما هستند.
01:51
And for a momentلحظه I was wonderingتعجب کردم,
و یک بار با خودم فکر کردم
01:54
are we going to liveزنده in orderسفارش to see
آیا میشه ما زنده باشیم و ببینیم تغییرات حقیقی در منظقه رخ بده؟
01:57
realواقعی changeتغییر دادن happeningاتفاق می افتد on the groundزمینی,
آیا میشه ما زنده باشیم و ببینیم تغییرات حقیقی در منظقه رخ بده؟
01:59
a changeتغییر دادن that does not come throughاز طریق foreignخارجی interventionمداخله,
یک تغییر که از مداخله خارجی به وجود نیامده باشد،
02:02
throughاز طریق the miseryبدبختی of occupationاشتغال,
از فلاکت ناشی از اشغال نباشد،
02:05
throughاز طریق nationsملت ها invadingتهاجمی our landزمین
از طریق کشورهایی که سرزمین ما را اشغال می کنند و
02:08
and deepeningعمیق تر the senseاحساس of inferiorityپایین تر بودن sometimesگاه گاهی?
حس حقارت را عمیق تر می کنند نباشد.
02:11
The Iraqisعراقی ها: yes, they got ridخلاص شدن از شر of Saddamصدام Husseinحسین,
عراقی ها: بله، اونها از شر صدام حسین راحت شدند،
02:15
but when they saw
ولی وقتی دیدند که سرزمین شان توسط نیروهای خارجی اشغال شده, خیلی غمناک بودند،
02:18
theirخودشان landزمین occupiedمشغول by foreignخارجی forcesنیروها
ولی وقتی دیدند که سرزمین شان توسط نیروهای خارجی اشغال شده, خیلی غمناک بودند،
02:20
they feltنمد very sadغمگین,
ولی وقتی دیدند که سرزمین شان توسط نیروهای خارجی اشغال شده, خیلی غمناک بودند،
02:23
they feltنمد that theirخودشان dignityکرامت had sufferedرنج.
اونها حس می کردند که غرورشان آسیب دیده. و به همین دلیل طغیان کردند.
02:25
And this is why they revoltedشورش کرد.
اونها حس می کردند که غرورشان آسیب دیده. و به همین دلیل طغیان کردند.
02:28
This is why they did not acceptقبول کردن.
به همین دلیل اونها رو نپذیرفتند.
02:30
And actuallyدر واقع other regimesرژیم ها, they told theirخودشان citizensشهروندان,
و رژیم های دیگه، به شهروندانشان می گفتند،
02:33
"Would you like to see the situationوضعیت of Iraqعراق?
"آیا شما می خواهید شرایط عراق را در کشورمان ببینیم؟
02:36
Would you like to see civilمدنی warجنگ, sectarianفرقه ای killingکشتن?
آیا می خواهید جنگ داخلی یا کشتار فرقه ای رخ بده؟
02:39
Would you like to see destructionتخریب?
آیا می خواهید ویرانی به بار بیاید؟
02:42
Would you like to see foreignخارجی troopsنیروهای on your landزمین?"
آیا می خواهید نیروهای خارجی به سرزمین ما بیایند؟"
02:44
And the people thought for themselvesخودشان,
و مردم با خودشان فکر کردند،
02:47
"Maybe we should liveزنده with
"شاید باید با این رژیم مستبد که تحت سلطه اون هستیم کنار بیاییم،
02:49
this kindنوع of authoritarianاقتدارگرا situationوضعیت that we find ourselvesخودمان in,
"شاید باید با این رژیم مستبد که تحت سلطه اون هستیم کنار بیاییم،
02:51
insteadبجای of havingداشتن the secondدومین scenarioسناریو."
به جای اینکه سناریو دیگه ای داشته باشیم."
02:54
That was one of the worstبدترین nightmaresکابوس ها that we have seenمشاهده گردید.
این یکی از بدترین کابوس هایی بوده که داشته ایم.
02:58
For 10 yearsسالها,
متاسفانه برای 10 سال ما مشغول مخابره و گزارش تصاویر ویرانی،
03:01
unfortunatelyمتاسفانه we have foundپیدا شد ourselvesخودمان
متاسفانه برای 10 سال ما مشغول مخابره و گزارش تصاویر ویرانی،
03:03
reportingگزارش نویسی imagesتصاویر of destructionتخریب,
متاسفانه برای 10 سال ما مشغول مخابره و گزارش تصاویر ویرانی،
03:05
imagesتصاویر of killingکشتن,
تصاویر کشتار، درگیری های فرقه ای، تصاویر خشونت بودیم
03:08
of sectarianفرقه ای conflictsدرگیری ها,
تصاویر کشتار، درگیری های فرقه ای، تصاویر خشونت بودیم
03:10
imagesتصاویر of violenceخشونت,
تصاویر کشتار، درگیری های فرقه ای، تصاویر خشونت بودیم
03:12
emergingدر حال ظهور from a magnificentباشکوه pieceقطعه of landزمین,
که در این سرزمین شکوهمند شکل گرفته،
03:14
a regionمنطقه that one day was the sourceمنبع
منطقه ای که برای مدت هزاران سال سرچشمه تمدن و هنر و فرهنگ بوده.
03:17
of civilizationsتمدن ها and artهنر and cultureفرهنگ
منطقه ای که برای مدت هزاران سال سرچشمه تمدن و هنر و فرهنگ بوده.
03:19
for thousandsهزاران نفر of yearsسالها.
منطقه ای که برای مدت هزاران سال سرچشمه تمدن و هنر و فرهنگ بوده.
03:22
Now I am here to tell you
من اینجا هستم تا به شما بگویم که آینده ای که ما آرزویش را داشتیم بالاخره فرا رسیده.
03:25
that the futureآینده
من اینجا هستم تا به شما بگویم که آینده ای که ما آرزویش را داشتیم بالاخره فرا رسیده.
03:28
that we were dreamingرویا پردازی for
من اینجا هستم تا به شما بگویم که آینده ای که ما آرزویش را داشتیم بالاخره فرا رسیده.
03:30
has eventuallyدر نهایت arrivedوارد شد.
من اینجا هستم تا به شما بگویم که آینده ای که ما آرزویش را داشتیم بالاخره فرا رسیده.
03:32
A newجدید generationنسل,
نسلی جدید، تحصیلکرده، در ارتباط با همدیگه، الهام گرفته از ارزش های جهانی
03:36
well-educatedخوب تحصیل کرده,
نسلی جدید، تحصیلکرده، در ارتباط با همدیگه، الهام گرفته از ارزش های جهانی
03:38
connectedمتصل,
نسلی جدید، تحصیلکرده، در ارتباط با همدیگه، الهام گرفته از ارزش های جهانی
03:40
inspiredالهام گرفته by universalجهانی است valuesارزش های
نسلی جدید، تحصیلکرده، در ارتباط با همدیگه، الهام گرفته از ارزش های جهانی
03:42
and a globalجهانی است understandingدرك كردن,
و با یک درک جهانی که برای ما یک ذات جدید خلق کرده.
03:46
has createdایجاد شده a newجدید realityواقعیت for us.
و با یک درک جهانی که برای ما یک ذات جدید خلق کرده.
03:49
We have foundپیدا شد a newجدید way
ما یک راه جدید برای ابراز احساسات و ابراز آرزوهایمان پیدا کرده ایم.
03:53
to expressبیان our feelingsاحساسات
ما یک راه جدید برای ابراز احساسات و ابراز آرزوهایمان پیدا کرده ایم.
03:56
and to expressبیان our dreamsرویاها:
ما یک راه جدید برای ابراز احساسات و ابراز آرزوهایمان پیدا کرده ایم.
03:59
these youngجوان people
این جوانان هستند که اعتماد به نفس را در ملت های ما و در این خطه بازگرداند،
04:02
who have restoredبازسازی شد self-confidenceاعتماد به نفس
این جوانان هستند که اعتماد به نفس را در ملت های ما و در این خطه بازگرداند،
04:04
in our nationsملت ها in that partبخشی of the worldجهان,
این جوانان هستند که اعتماد به نفس را در ملت های ما و در این خطه بازگرداند،
04:06
who have givenداده شده us
که به ما معنای جدیدی از آزادی ارائه کردند
04:09
newجدید meaningبه معنی for freedomآزادی
که به ما معنای جدیدی از آزادی ارائه کردند
04:11
and empoweredتوانمند us to go down to the streetsخیابان ها.
و به ما این اختیار را دادند که به خیابان ها بریم.
04:14
Nothing happenedاتفاق افتاد. No violenceخشونت. Nothing.
هیچ اتفاقی نیفتاد. هیچ خشونتی. هیچی.
04:17
Just stepگام out of your houseخانه,
فقط از خونه تون بیرون بیاید، صدایتان را بلند کنید
04:19
raiseبالا بردن your voiceصدای
فقط از خونه تون بیرون بیاید، صدایتان را بلند کنید
04:21
and say, "We would like to see the endپایان of the regimeرژیم."
و بگویید: "ما می خواهیم شاهد پایان این رژیم باشیم."
04:23
This is what happenedاتفاق افتاد in Tunisiaتونس.
این اتفاقی بود که در تونس افتاد.
04:27
Over a fewتعداد کمی daysروزها,
ظرف چند روز، رژیم تونس که میلیاردها دلار صرف سرویس های اطلاعاتی کرده بود،
04:29
the Tunisianتونس regimeرژیم that investedسرمایه گذاری کرد billionsمیلیاردها دلار of dollarsدلار
ظرف چند روز، رژیم تونس که میلیاردها دلار صرف سرویس های اطلاعاتی کرده بود،
04:31
in the securityامنیت agenciesآژانس ها,
ظرف چند روز، رژیم تونس که میلیاردها دلار صرف سرویس های اطلاعاتی کرده بود،
04:34
billionsمیلیاردها دلار of dollarsدلار
ميلياردها دلار براي نگهداري زندان هايشان
04:36
in maintainingنگهداری, tryingتلاش کن to maintainحفظ,
ميلياردها دلار براي نگهداري زندان هايشان
04:38
its prisonsزندان,
البته فقط تلاش مي كردند كه نگهداري كنند،
04:40
collapsedسقوط کرد, disappearedناپدید شد,
اين رژيم سقوط كرد، محو شد به دليل صداي عموم مردم.
04:42
because of the voicesصدای of the publicعمومی.
اين رژيم سقوط كرد، محو شد به دليل صداي عموم مردم.
04:44
People who were inspiredالهام گرفته to go down to the streetsخیابان ها
اونها سعي كردند مردمي كه انگيزه گرفته بودند
04:47
and to raiseبالا بردن theirخودشان voicesصدای,
كه به خيابانها بروند و صدايشان را به گوش برسانند را بكشند.
04:49
they triedتلاش کرد to killکشتن.
كه به خيابانها بروند و صدايشان را به گوش برسانند را بكشند.
04:51
The intelligenceهوش agenciesآژانس ها wanted to arrestدستگیری people.
سرويس هاي اطلاعاتي مي خواستند كه مردم رو بازداشت كنند.
04:53
They foundپیدا شد something calledبه نام Facebookفیس بوک.
مردم يك چيزي مثل فيس بوك پيدا كردند. مردم يك چيزي مثل توئيتر پيدا كردند.
04:56
They foundپیدا شد something calledبه نام Twitterتوییتر.
مردم يك چيزي مثل فيس بوك پيدا كردند. مردم يك چيزي مثل توئيتر پيدا كردند.
04:59
They were surprisedغافلگیر شدن by all of these kindsانواع of issuesمسائل.
اون سرويسها از چنين امكاناتي شوكه شدند.
05:01
And they said,
بعد اونها گفتند "اين بچه ها گمراه شدند."
05:03
"These kidsبچه ها are misledگمراه شده."
بعد اونها گفتند "اين بچه ها گمراه شدند."
05:05
Thereforeاز این رو, they askedپرسید: theirخودشان parentsپدر و مادر
براي همين از والدينشان خواستند كه به خيابان بروند و فرزندانشان رو به خونه ها برگردونند.
05:08
to go down to the streetsخیابان ها
براي همين از والدينشان خواستند كه به خيابان بروند و فرزندانشان رو به خونه ها برگردونند.
05:10
and collectجمع کن them, bringآوردن them back home.
براي همين از والدينشان خواستند كه به خيابان بروند و فرزندانشان رو به خونه ها برگردونند.
05:12
This is what they were tellingگفتن. This is theirخودشان propagandaتبلیغاتی.
اين چيزي بود كه اونها مي گقتند. اين تبليغات اونها بود.
05:14
"Bringآوردن these kidsبچه ها home
"بچه هاتون رو به خونه برگردونيد، چون اونها گمراه شدند."
05:16
because they are misledگمراه شده."
"بچه هاتون رو به خونه برگردونيد، چون اونها گمراه شدند."
05:18
But yes,
اما بله، اين جوانان كه از ارزشهاي جهان شمول الهام گرفته بودند،
05:20
these youthجوانان
اما بله، اين جوانان كه از ارزشهاي جهان شمول الهام گرفته بودند،
05:22
who have been inspiredالهام گرفته
اما بله، اين جوانان كه از ارزشهاي جهان شمول الهام گرفته بودند،
05:24
by universalجهانی است valuesارزش های,
اما بله، اين جوانان كه از ارزشهاي جهان شمول الهام گرفته بودند،
05:26
who are idealisticایده آلیست enoughکافی
كه به اندازه كافي ايده آل گرا بودند كه يك آينده پرشكوه را تصور كنند
05:28
to imagineتصور کن a magnificentباشکوه futureآینده
كه به اندازه كافي ايده آل گرا بودند كه يك آينده پرشكوه را تصور كنند
05:30
and, at the sameیکسان time, realisticواقع بین enoughکافی
و همزمان، به اندازه كافي واقع گرا بودند كه بين چنين رويايي و فرآيند دستيابي به آن موازنه كنند--
05:32
to balanceتعادل this kindنوع of imaginationخیال پردازی
و همزمان، به اندازه كافي واقع گرا بودند كه بين چنين رويايي و فرآيند دستيابي به آن موازنه كنند--
05:35
and the processروند leadingمنتهی شدن to it --
و همزمان، به اندازه كافي واقع گرا بودند كه بين چنين رويايي و فرآيند دستيابي به آن موازنه كنند--
05:38
not usingاستفاده كردن violenceخشونت,
كه از خشونت استفاده نكنند، سعي نكنند كه آشوب به راه اندازند.
05:41
not tryingتلاش کن to createايجاد كردن chaosهرج و مرج --
كه از خشونت استفاده نكنند، سعي نكنند كه آشوب به راه اندازند.
05:43
these youngجوان people,
اين جوانان، به خانه برنگشتند.
05:45
they did not go home.
اين جوانان، به خانه برنگشتند.
05:47
Parentsوالدین actuallyدر واقع wentرفتی to the streetsخیابان ها
البته والدين به خيابان ها رفتند و از اونها حمايت كردند.
05:49
and they supportedپشتیبانی them.
البته والدين به خيابان ها رفتند و از اونها حمايت كردند.
05:51
And this is how the revolutionانقلاب was bornبدنیا آمدن in Tunisiaتونس.
و اينطور بود كه انقلاب در تونس متولد شد.
05:53
We in Alآل Jazeeraجازه
ما در شبكه الجزيره براى سالها از تونس منع شده بوديم،
05:56
were bannedممنوع from Tunisiaتونس for yearsسالها,
ما در شبكه الجزيره براى سالها از تونس منع شده بوديم،
05:58
and the governmentدولت did not allowاجازه دادن
و دولت اجازه نداد كه هيچ خبرنگار الجزيره اونجا حاضر باشه.
06:01
any Alآل Jazeeraجازه reporterخبرنگار to be there.
و دولت اجازه نداد كه هيچ خبرنگار الجزيره اونجا حاضر باشه.
06:03
But we foundپیدا شد that these people in the streetخیابان,
ولي ما ديديم كه اين آدمهايي كه تو خيابان ها بودند،
06:05
all of them are our reportersخبرنگاران,
همه ي اونها خبرنگار ما بودند،
06:08
feedingتغذیه our newsroomاتاق خبر
كه اتاق خبر ما رو با عكس ها و تصاوير و اخبار تغذيه مي كردند.
06:10
with picturesتصاویر, with videosفیلم های
كه اتاق خبر ما رو با عكس ها و تصاوير و اخبار تغذيه مي كردند.
06:12
and with newsاخبار.
كه اتاق خبر ما رو با عكس ها و تصاوير و اخبار تغذيه مي كردند.
06:14
And suddenlyناگهان that newsroomاتاق خبر in Dohaدوحه
و ناگهان اون اتاق خبر در دوحه
06:16
becameتبدیل شد a centerمرکز
مركزي شد كه همه جور ورودي از مردم عادي بهش ميرسيد--
06:19
that receivedاخذ شده all this kindنوع of inputورودی from ordinaryعادی people --
مركزي شد كه همه جور ورودي از مردم عادي بهش ميرسيد--
06:21
people who are connectedمتصل and people who have ambitionهدف - آرزو
مردمي كه بهم پیوسته بودند و مردمي كه بلند پروازى داشتند
06:24
and who have liberatedآزاد شده است themselvesخودشان
و مرمي كه خودشان رو از حس تحقير رها كرده بودند.
06:27
from the feelingاحساس of inferiorityپایین تر بودن.
و مرمي كه خودشان رو از حس تحقير رها كرده بودند.
06:29
And then we tookگرفت that decisionتصمیم گیری:
و بعد ما اين تصميم رو گرفتيم كه ما اين اخبار رو منتشر ميكنيم.
06:31
We are unrollingباز کردن the newsاخبار.
و بعد ما اين تصميم رو گرفتيم كه ما اين اخبار رو منتشر ميكنيم.
06:34
We are going to be the voiceصدای for these voicelessبی صدا people.
ما صداى كسانى خواهيم بود كه صدايشان شنيده نمي شود.
06:36
We are going to spreadانتشار دادن the messageپیام.
ما پيام اونها رو مي رسونيم.
06:39
Yes, some of these youngجوان people
بله، بعضي از اين افراد جوان به اينترنت مرتبط هستند،
06:41
are connectedمتصل to the Internetاینترنت,
بله، بعضي از اين افراد جوان به اينترنت مرتبط هستند،
06:43
but the connectivityاتصال in the Arabعرب worldجهان
ولي ارتباطات در جهان عرب خيلي كم و خيلي محدوده،
06:45
is very little, is very smallکوچک,
ولي ارتباطات در جهان عرب خيلي كم و خيلي محدوده،
06:47
because of manyبسیاری problemsمشکلات that we are sufferingرنج کشیدن from.
به علت مشكلاتى كه ازش رنج مي بريم.
06:49
But Alآل Jazeeraجازه tookگرفت the voiceصدای from these people
ولي الجزيره صداي اين افراد رو گرفت و ما اون رو تقويت كرديم.
06:52
and we amplifiedتقویت شده [it].
ولي الجزيره صداي اين افراد رو گرفت و ما اون رو تقويت كرديم.
06:55
We put it in everyهرکدام sittingنشسته roomاتاق in the Arabعرب worldجهان --
ما اين صدا رو در هر اتاق نشيمن در جهان عرب قرار داديم--
06:57
and internationallyبین المللی, globallyدر سطح جهانی,
و همچنين در سطح بين المللي و جهاني از طريق شبكه انگليسي زبانمان.
07:00
throughاز طریق our Englishانگلیسی channelکانال.
و همچنين در سطح بين المللي و جهاني از طريق شبكه انگليسي زبانمان.
07:02
And then people startedآغاز شده to feel
و بعد مردم كم كم احساس كردند كه يك چيز جديدي داره رخ ميده.
07:04
that there's something newجدید happeningاتفاق می افتد.
و بعد مردم كم كم احساس كردند كه يك چيز جديدي داره رخ ميده.
07:07
And then Zineزین al-Abidineالعابدین Benبن Aliعلی
و بعد زين العابدين بن علي تصميم به ترك گرفت.
07:10
decidedقرار بر این شد to leaveترک کردن.
و بعد زين العابدين بن علي تصميم به ترك گرفت.
07:13
And then Egyptمصر startedآغاز شده,
و بعد مصر شروع شد، و حسنس مبارك تصميم به ترك گرفت.
07:15
and Hosniحسنی Mubarakمبارک decidedقرار بر این شد to leaveترک کردن.
و بعد مصر شروع شد، و حسنس مبارك تصميم به ترك گرفت.
07:17
And now Libyaلیبی as you see it.
و الان هم مي بينيد كه ليبي. و بعد يمن.
07:19
And then you have Yemenیمن.
و الان هم مي بينيد كه ليبي. و بعد يمن.
07:21
And you have manyبسیاری other countriesکشورها tryingتلاش کن to see
و كشورهاي قراوان ديگري رو داريد كه سعي مي كنند اون حس رو ببيند و بازيابند كه
07:23
and to rediscoverکشف دوباره that feelingاحساس
و كشورهاي قراوان ديگري رو داريد كه سعي مي كنند اون حس رو ببيند و بازيابند كه
07:25
of, "How do we imagineتصور کن a futureآینده
"چگونه ميشه آينده اي رو تصور كرد كه باشكوه و صلح آميز و با تساهل باشه؟"
07:28
whichکه is magnificentباشکوه and peacefulصلح آمیز and tolerantتحمل آمیز?"
"چگونه ميشه آينده اي رو تصور كرد كه باشكوه و صلح آميز و با تساهل باشه؟"
07:30
I want to tell you something,
يه چيزي رو مي خوام بهتون بگم، اين كه اينترنت و ارتباطات یک طرز فکر جدید خلق کرده.
07:33
that the Internetاینترنت and connectivityاتصال
يه چيزي رو مي خوام بهتون بگم، اين كه اينترنت و ارتباطات یک طرز فکر جدید خلق کرده.
07:36
has createdایجاد شده [a] newجدید mindsetذهنیت.
يه چيزي رو مي خوام بهتون بگم، اين كه اينترنت و ارتباطات یک طرز فکر جدید خلق کرده.
07:40
But this mindsetذهنیت
ولی این طرز فکر همچنان به مرز و بوم و سرزمینی که از آن برخاسته متعهد است.
07:43
has continuedادامه یافت to be faithfulبا ایمان
ولی این طرز فکر همچنان به مرز و بوم و سرزمینی که از آن برخاسته متعهد است.
07:45
to the soilخاک and to the landزمین
ولی این طرز فکر همچنان به مرز و بوم و سرزمینی که از آن برخاسته متعهد است.
07:47
that it emergedظهور from.
ولی این طرز فکر همچنان به مرز و بوم و سرزمینی که از آن برخاسته متعهد است.
07:49
And while this was the majorعمده differenceتفاوت
و این تفاوت اصلی با قدم های اولیه دیگر برای ایجاد تغییر بود،
07:52
betweenبین manyبسیاری initiativesابتکارات before
و این تفاوت اصلی با قدم های اولیه دیگر برای ایجاد تغییر بود،
07:55
to createايجاد كردن changeتغییر دادن,
و این تفاوت اصلی با قدم های اولیه دیگر برای ایجاد تغییر بود،
07:58
before we thought, and governmentsدولت ها told us --
قبلا ما فکر می کردیم و دولت ها هم به ما می گفتن--
08:00
and even sometimesگاه گاهی it was trueدرست است --
و حتی بعضی اوقات درست هم می گفتند-- که تغییر به ما تحمیل میشه،
08:02
that changeتغییر دادن was imposedتحمیل شده on us,
و حتی بعضی اوقات درست هم می گفتند-- که تغییر به ما تحمیل میشه،
08:05
and people rejectedرد شد that,
و مردم این رو نمی پذیرفتند، چون فکر می کردند که این با فرهنگ اونها غریبه است.
08:08
because they thought that it is alienبیگانه to theirخودشان cultureفرهنگ.
و مردم این رو نمی پذیرفتند، چون فکر می کردند که این با فرهنگ اونها غریبه است.
08:10
Always, we believedمعتقد
ما همیشه باور داشتیم که تغییر از درون حادث میشه،
08:13
that changeتغییر دادن will springبهار from withinدر داخل,
ما همیشه باور داشتیم که تغییر از درون حادث میشه،
08:16
that changeتغییر دادن should be a reconciliationاصلاح
که تغییر باید با فرهنگ، با تنوع فرهنگی،
08:19
with cultureفرهنگ, culturalفرهنگی diversityتنوع,
که تغییر باید با فرهنگ، با تنوع فرهنگی،
08:23
with our faithایمان in our traditionسنت
با باورهای ما به سنت، و با تاریخ ما سازش داشته باشه،
08:26
and in our historyتاریخ,
با باورهای ما به سنت، و با تاریخ ما سازش داشته باشه،
08:28
but at the sameیکسان time,
ولی همزمان باید پذیرای ارزش های جهان شمول و در تعامل با دنیا باشه،
08:30
openباز کن to universalجهانی است valuesارزش های, connectedمتصل with the worldجهان,
ولی همزمان باید پذیرای ارزش های جهان شمول و در تعامل با دنیا باشه،
08:32
tolerantتحمل آمیز to the outsideخارج از.
و در تسامح به خارج باشه.
08:35
And this is the momentلحظه
و در این زمان هست که این اتفاق در دنیای عرب داره رخ میده.
08:37
that is happeningاتفاق می افتد right now in the Arabعرب worldجهان.
و در این زمان هست که این اتفاق در دنیای عرب داره رخ میده.
08:39
This is the right momentلحظه, and this is the actualواقعی momentلحظه
الان زمان درست هست، و این زمانی هست که
08:41
that we see all of these meaningsمعانی meetملاقات togetherبا یکدیگر
می بینیم که تمام این معانی با هم تلاقی می کنند
08:44
and then createايجاد كردن the beginningشروع
و سرآغازی را برای این عصر پرشکوه درست می کنند که در این خطه متجلی شده.
08:46
of this magnificentباشکوه eraدوران
و سرآغازی را برای این عصر پرشکوه درست می کنند که در این خطه متجلی شده.
08:48
that will emergeظهور from the regionمنطقه.
و سرآغازی را برای این عصر پرشکوه درست می کنند که در این خطه متجلی شده.
08:50
How did the eliteنخبه dealمعامله with that --
نخبگان چطور با این پدیده برخورد کردند--
08:54
the so-calledباصطلاح politicalسیاسی eliteنخبه?
یا به قول معروف نخبگان سیاسی؟
08:56
In frontجلوی of Facebookفیس بوک,
در برابر دید فیس بوک، اونها شتر به میدان التحریر آوردند.
08:59
they broughtآورده شده the camelsشتر ها in Tahrirتحریر Squareمربع.
در برابر دید فیس بوک، اونها شتر به میدان التحریر آوردند.
09:02
In frontجلوی of Alآل Jazeeraجازه,
در برابر الجزیره، اونها قبیله گرایی به راه انداختند.
09:05
they startedآغاز شده creatingپدید آوردن tribalismقبیله گرایی.
در برابر الجزیره، اونها قبیله گرایی به راه انداختند.
09:07
And then when they failedناموفق,
و بعد که نتیجه نگرفتند شروع کردند از توطئه و فتنه حرف زدند
09:11
they startedآغاز شده speakingصحبت كردن about conspiraciesتوطئه ها
و بعد که نتیجه نگرفتند شروع کردند از توطئه و فتنه حرف زدند
09:13
that emergedظهور from Telتلفن Avivآویو and Washingtonواشنگتن
که از تل آویو نشأت گرفته تا در دنیای عرب تفرقه بندازه.
09:16
in orderسفارش to divideتقسیم کنید the Arabعرب worldجهان.
که از تل آویو نشأت گرفته تا در دنیای عرب تفرقه بندازه.
09:19
They startedآغاز شده tellingگفتن the Westغرب,
اونها به غرب گفتند که "مواظب القاعده باشید.
09:22
"Be awareمطلع of Al-Qaedaالقاعده.
اونها به غرب گفتند که "مواظب القاعده باشید.
09:24
Al-Qaedaالقاعده is takingگرفتن over our territoriesسرزمین ها.
القاعده داره قلمرو بدست میاره.
09:26
These are Islamistsاسلامگرایان
اینها اسلام گراهایی هستن که دارند سعی می کنند امارات جدیدی خلق کنند.
09:28
tryingتلاش کن to createايجاد كردن newجدید ImarasImaras.
اینها اسلام گراهایی هستن که دارند سعی می کنند امارات جدیدی خلق کنند.
09:30
Be awareمطلع of these people
مراقب این آدمها باشید که سراغ شما می آیند تا تمدن بزرگ شما را تخریب کنند."
09:32
who [are] comingآینده to you
مراقب این آدمها باشید که سراغ شما می آیند تا تمدن بزرگ شما را تخریب کنند."
09:34
in orderسفارش to ruinخراب کردن your great civilizationتمدن."
مراقب این آدمها باشید که سراغ شما می آیند تا تمدن بزرگ شما را تخریب کنند."
09:37
Fortunatelyخوشبختانه,
خوشبختانه، مردم الان را نمیشه فریب داد.
09:40
people right now cannotنمی توان be deceivedفریب خورده.
خوشبختانه، مردم الان را نمیشه فریب داد.
09:43
Because this corruptفاسد eliteنخبه
چون این نخبگان فاسد در منطقه دیگر قدرت فریبشان را هم از دست دادند.
09:45
in that regionمنطقه
چون این نخبگان فاسد در منطقه دیگر قدرت فریبشان را هم از دست دادند.
09:48
has lostکم شده even the powerقدرت of deceptionفریب.
چون این نخبگان فاسد در منطقه دیگر قدرت فریبشان را هم از دست دادند.
09:50
They could not, and they cannotنمی توان, imagineتصور کن
اونها نمی تونستند، و نمی تونند تصور کنند که چطور با این واقعیت رو به رو بشوند.
09:54
how they could really dealمعامله with this realityواقعیت.
اونها نمی تونستند، و نمی تونند تصور کنند که چطور با این واقعیت رو به رو بشوند.
09:56
They have lostکم شده.
اونها از دست دادند--
09:59
They have been detachedجدا
اونها از مردم خودشان، از توده های خودشان جدا شده اند
10:01
from theirخودشان people, from the massesتوده ها,
اونها از مردم خودشان، از توده های خودشان جدا شده اند
10:03
and now we are seeingدیدن them collapsingسقوط
و الان اونها را یکی پس از دیگری در حال سقوط می بینیم.
10:06
one after the other.
و الان اونها را یکی پس از دیگری در حال سقوط می بینیم.
10:09
Alآل Jazeeraجازه is not
الجزیره ابزاری برای انقلاب نیست.
10:12
a toolابزار of revolutionانقلاب.
الجزیره ابزاری برای انقلاب نیست.
10:15
We do not createايجاد كردن revolutionsانقلاب.
ما انقلاب راه نمی اندازیم.
10:17
Howeverبا این حال,
اما، زمانی که چیزی در این مقیاس اتفاق میفته، ما در مرکز پوشش خبری هستیم.
10:19
when something of that magnitudeاندازه happensاتفاق می افتد,
اما، زمانی که چیزی در این مقیاس اتفاق میفته، ما در مرکز پوشش خبری هستیم.
10:21
we are at the centerمرکز of the coverageپوشش.
اما، زمانی که چیزی در این مقیاس اتفاق میفته، ما در مرکز پوشش خبری هستیم.
10:24
We were bannedممنوع from Egyptمصر,
ما از مصر منع شده بودیم، و برخی از خبرنگاران ما دستگیر شده بودند.
10:27
and our correspondentsخبرنگاران,
ما از مصر منع شده بودیم، و برخی از خبرنگاران ما دستگیر شده بودند.
10:29
some of them were arrestedبازداشت شد.
ما از مصر منع شده بودیم، و برخی از خبرنگاران ما دستگیر شده بودند.
10:31
But mostاکثر of our cameraدوربین people
ولی اکثر فیلمبردارها و عکاسان ما و خبرنگاران ما
10:34
and our journalistsروزنامه نگاران,
ولی اکثر فیلمبردارها و عکاسان ما و خبرنگاران ما
10:37
they wentرفتی undergroundزیرزمینی in Egyptمصر -- voluntarilyداوطلبانه --
به صورت مخفیانه در مصر ماندند--داوطلبانه
10:39
to reportگزارش what happenedاتفاق افتاد in Tahrirتحریر Squareمربع.
تا آنچه در میدان التحریر اتفاق میفته را گزارش کنند.
10:42
For 18 daysروزها,
برای 18 روز، دوربین های ما ندای مردم در میدان التحریر را به صورت زنده پخش کردند.
10:45
our camerasدوربین ها were broadcastingصدا و سیما, liveزنده,
برای 18 روز، دوربین های ما ندای مردم در میدان التحریر را به صورت زنده پخش کردند.
10:47
the voicesصدای of the people in Tahrirتحریر Squareمربع.
برای 18 روز، دوربین های ما ندای مردم در میدان التحریر را به صورت زنده پخش کردند.
10:50
I rememberیاد آوردن one night
یادمه که یک شب یک نفر از میدان التحریر با تلفن همراه من تماس گرفت--
10:53
when someoneکسی phonedتلفن کرد me on my cellphoneتلفن همراه --
یادمه که یک شب یک نفر از میدان التحریر با تلفن همراه من تماس گرفت--
10:55
ordinaryعادی personفرد who I don't know -- from Tahrirتحریر Squareمربع.
یک فرد معمولی که نمی شناختمش.
10:57
He told me, "We appealدرخواست to you
اون به من گفت "از شما درخواست دارم که دوربین هایتان را خاموش نکنید.
10:59
not to switchسوئیچ off the camerasدوربین ها.
اون به من گفت "از شما درخواست دارم که دوربین هایتان را خاموش نکنید.
11:01
If you switchسوئیچ off the camerasدوربین ها tonightامشب,
اگر شما امشب دوربین هایتان را خاموش کنید یک نسل کشی رخ خواهد داد.
11:03
there will be a genocideقتل عام.
اگر شما امشب دوربین هایتان را خاموش کنید یک نسل کشی رخ خواهد داد.
11:05
You are protectingمحافظت us
شما با نشان دادن آنچه که در میدان التحریر رخ میده از ما محافظت می کنید.
11:07
by showingنشان دادن what is happeningاتفاق می افتد at Tahrirتحریر Squareمربع."
شما با نشان دادن آنچه که در میدان التحریر رخ میده از ما محافظت می کنید.
11:09
I feltنمد the responsibilityمسئوليت
من احساس مسئولیت کردم تا با خبرنگارانمان در آنجا و به اتاق خبری مان تماس بگیرم
11:12
to phoneتلفن our correspondentsخبرنگاران there
من احساس مسئولیت کردم تا با خبرنگارانمان در آنجا و به اتاق خبری مان تماس بگیرم
11:14
and to phoneتلفن our newsroomاتاق خبر
من احساس مسئولیت کردم تا با خبرنگارانمان در آنجا و به اتاق خبری مان تماس بگیرم
11:16
and to tell them, "Make your bestبهترین
و به اونها بگم "هر کار می تونید بکنید تا در شب دوربین ها را قطع نکنید،
11:18
not to switchسوئیچ off the camerasدوربین ها at night,
و به اونها بگم "هر کار می تونید بکنید تا در شب دوربین ها را قطع نکنید،
11:20
because the guys there really feel confidentمطمئن
چون افراد اونجا وقتی کسی ماجرای اونها رو گزارش میکنه
11:22
when someoneکسی is reportingگزارش نویسی theirخودشان storyداستان --
احساس اعتماد به نفس می کنند-- و حس امنیت می کنند."
11:25
and they feel protectedحفاظت شده as well."
احساس اعتماد به نفس می کنند-- و حس امنیت می کنند."
11:27
So we have a chanceشانس
پس ما این شانس رو داریم تا آینده ای جدید در آن خطه خلق کنیم.
11:30
to createايجاد كردن a newجدید futureآینده
پس ما این شانس رو داریم تا آینده ای جدید در آن خطه خلق کنیم.
11:33
in that partبخشی of the worldجهان.
پس ما این شانس رو داریم تا آینده ای جدید در آن خطه خلق کنیم.
11:35
We have a chanceشانس
ما این شانس رو داریم تا برویم و طرح آینده ای را بریزیم که پذیرای دنیا باشد.
11:37
to go and to think of the futureآینده
ما این شانس رو داریم تا برویم و طرح آینده ای را بریزیم که پذیرای دنیا باشد.
11:40
as something whichکه is openباز کن to the worldجهان.
ما این شانس رو داریم تا برویم و طرح آینده ای را بریزیم که پذیرای دنیا باشد.
11:43
Let us not repeatتکرار the mistakeاشتباه of Iranایران,
نگذاریم اشتباه ایران تکرار شود آنچه در کودتای علیه مصدق رخ داد.
11:46
of [the] Mosaddeqمصدق revolutionانقلاب.
نگذاریم اشتباه ایران تکرار شود آنچه در کودتای علیه مصدق رخ داد.
11:49
Let us freeرایگان ourselvesخودمان -- especiallyبه خصوص in the Westغرب --
بگذارید خودمان را --خصوصا در غرب--
11:51
from thinkingفكر كردن about that partبخشی of the worldجهان
از نگاه مبتنی بر نفت به این منطقه رها کنیم،
11:54
basedمستقر on oilنفت interestعلاقه,
از نگاه مبتنی بر نفت به این منطقه رها کنیم،
11:56
or basedمستقر on interestsمنافع
یا از نگاه مبتنی بر توهم ثبات و امنیت رها کنیم.
11:59
of the illusionتوهم of stabilityثبات and securityامنیت.
یا از نگاه مبتنی بر توهم ثبات و امنیت رها کنیم.
12:02
The stabilityثبات and securityامنیت
امنیت و ثباتِ رژیم های مستبد نمی تواند جز تروریسم و خشونت و تخریب به بار بیاورد.
12:05
of authoritarianاقتدارگرا regimesرژیم ها
امنیت و ثباتِ رژیم های مستبد نمی تواند جز تروریسم و خشونت و تخریب به بار بیاورد.
12:08
cannotنمی توان createايجاد كردن
امنیت و ثباتِ رژیم های مستبد نمی تواند جز تروریسم و خشونت و تخریب به بار بیاورد.
12:11
but terrorismتروریسم and violenceخشونت and destructionتخریب.
امنیت و ثباتِ رژیم های مستبد نمی تواند جز تروریسم و خشونت و تخریب به بار بیاورد.
12:13
Let us acceptقبول کردن the choiceانتخابی of the people.
بیایید تصمیم مردم را بپذیریم.
12:15
Let us not pickانتخاب کنید and chooseانتخاب کنید
بیایید نگذاریم کسی را انتخاب کنیم تا بر آینده ی ما حکمرانی کند.
12:18
who we would like to ruleقانون theirخودشان futureآینده.
بیایید نگذاریم کسی را انتخاب کنیم تا بر آینده ی ما حکمرانی کند.
12:20
The futureآینده should be ruledحکومت کرد
آینده باید توسط خود مردم حکومت شود، حتی زمانی که نظر آنها شاید ما را بترساند.
12:23
by people themselvesخودشان,
آینده باید توسط خود مردم حکومت شود، حتی زمانی که نظر آنها شاید ما را بترساند.
12:25
even sometimesگاه گاهی if they are voicesصدای
آینده باید توسط خود مردم حکومت شود، حتی زمانی که نظر آنها شاید ما را بترساند.
12:27
that mightممکن now scareترساندن us.
آینده باید توسط خود مردم حکومت شود، حتی زمانی که نظر آنها شاید ما را بترساند.
12:29
But the valuesارزش های of democracyدموکراسی
ولی ارزش دموکراسی و آزادی در انتخاب که خاورمیانه را در این زمان در می نورده،
12:31
and the freedomآزادی of choiceانتخابی
ولی ارزش دموکراسی و آزادی در انتخاب که خاورمیانه را در این زمان در می نورده،
12:34
that is sweepingجاروبرقی the Middleمیانه Eastشرق at this momentلحظه in time
ولی ارزش دموکراسی و آزادی در انتخاب که خاورمیانه را در این زمان در می نورده،
12:36
is the bestبهترین opportunityفرصت for the worldجهان,
برای دنیا، برای غرب و شرق بهترین فرصت هست تا ثبات و امنیت را ببینند
12:39
for the Westغرب and the Eastشرق,
برای دنیا، برای غرب و شرق بهترین فرصت هست تا ثبات و امنیت را ببینند
12:41
to see stabilityثبات and to see securityامنیت
برای دنیا، برای غرب و شرق بهترین فرصت هست تا ثبات و امنیت را ببینند
12:43
and to see friendshipدوستی and to see toleranceتحمل
و دوستی و تحمل را ببینند که از دنیای عرب برمی خیزه در عوض تصایر خشونت و ترور.
12:46
emergingدر حال ظهور from the Arabعرب worldجهان,
و دوستی و تحمل را ببینند که از دنیای عرب برمی خیزه در عوض تصایر خشونت و ترور.
12:49
ratherنسبتا than the imagesتصاویر of violenceخشونت and terrorismتروریسم.
و دوستی و تحمل را ببینند که از دنیای عرب برمی خیزه در عوض تصایر خشونت و ترور.
12:51
Let us supportحمایت کردن these people.
بیایید از این مردم حمایت کنیم. بیایید طرفدار آنها باشیم.
12:54
Let us standایستادن for them.
بیایید از این مردم حمایت کنیم. بیایید طرفدار آنها باشیم.
12:56
And let us give up
و بیایید خودخواهی تنگ نظرانه مان را رها کنیم
12:58
our narrowباریک selfishnessخودخواهی
و بیایید خودخواهی تنگ نظرانه مان را رها کنیم
13:00
in orderسفارش to embraceپذیرفتن changeتغییر دادن,
تا از تغییر حمایت کنیم،
13:03
and in orderسفارش to celebrateجشن گرفتن with the people of that regionمنطقه
و تا بتوانیم یک آینده ی فوق العاده و امید و تحمل را با مردم این منطقه جشن بگیریم.
13:05
a great futureآینده
و تا بتوانیم یک آینده ی فوق العاده و امید و تحمل را با مردم این منطقه جشن بگیریم.
13:08
and hopeامید and toleranceتحمل.
و تا بتوانیم یک آینده ی فوق العاده و امید و تحمل را با مردم این منطقه جشن بگیریم.
13:10
The futureآینده has arrivedوارد شد,
آینده فرا رسیده، و آینده همین الان است.
13:13
and the futureآینده is now.
آینده فرا رسیده، و آینده همین الان است.
13:15
I thank you very much.
من از شما بسیار متشکرم.
13:17
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
13:19
Thank you very much.
خیلی ممنون.
13:32
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
13:34
Chrisکریس Andersonاندرسون: I just have a coupleزن و شوهر of questionsسوالات for you.
کریس اندرسون: من چند تا سوال از شما دارم.
13:39
Thank you for comingآینده here.
متشکرم که به اینجا آمدید.
13:41
How would you characterizeمشخصه the historicalتاریخی significanceاهمیت
شما اهمیت تاریخی این واقعه ای که اتفاق افتاده را چگونه توصیف می کنید؟
13:43
of what's happenedاتفاق افتاد?
شما اهمیت تاریخی این واقعه ای که اتفاق افتاده را چگونه توصیف می کنید؟
13:45
Is this a story-of-the-yearداستان از سال است, a story-of-the-decadeداستان از دهه
آیا این واقعه ی سال هست، یا واقعه ی دهه، یا چیزی بیشتر؟
13:47
or something more?
آیا این واقعه ی سال هست، یا واقعه ی دهه، یا چیزی بیشتر؟
13:50
Wadahوداش Khanfarخانفر: Actuallyدر واقع, this mayممکن است be the biggestبزرگترین storyداستان that we have ever coveredپوشش داده شده.
وضاح خنفر: در حقیقت، این شاید بزرگترین واقعه ای باشه که تا بحال پوشش خبری دادیم.
13:52
We have coveredپوشش داده شده manyبسیاری warsجنگ.
ما جنگ های بسیاری را پوشش دادیم. تراژدی های بزرگ، مشکلات فراوان،
13:55
We have coveredپوشش داده شده a lot of tragediesتراژدی, a lot of problemsمشکلات,
ما جنگ های بسیاری را پوشش دادیم. تراژدی های بزرگ، مشکلات فراوان،
13:57
a lot of conflictدرگیری zonesمناطق, a lot of hotداغ spotsنقاط in the regionمنطقه,
کلی مناطق پر کشمکش، نقاط حساس در این منطقه را پوشش دادیم،
13:59
because we were centeredمرکزی at the middleوسط of it.
چون ما خودمان در وسط این ها قرار گرفته ایم.
14:02
But this is a storyداستان -- it is a great storyداستان; it is beautifulخوشگل.
ولی این جریان-- این جریان فوق العاده ای هست، زیباست.
14:04
It is not something that you only coverپوشش
چیزی نیست که فقط و صرفا پوشش می دهید
14:08
because you have to coverپوشش a great incidentحادثه.
چون باید یک حادثه بزرگ را پوشش بدهید.
14:11
You are witnessingشاهد changeتغییر دادن in historyتاریخ.
شما ناظر تغییر در تاریخ هستید. شما ناظر تولد عصر جدیدی هستید.
14:14
You are witnessingشاهد the birthتولد of a newجدید eraدوران.
شما ناظر تغییر در تاریخ هستید. شما ناظر تولد عصر جدیدی هستید.
14:17
And this is what the story'sداستان all about.
و ماجرا از این قراره.
14:20
CACA: There are a lot of people in the Westغرب
کریس اندرسون: در غرب آدمهای فراوانی هستند
14:22
who are still skepticalشکاکانه,
که هنوز مردد هستند، یا فکر می کنند که این فقط یک وضعیت میانی
14:24
or think this mayممکن است just be an intermediateحد واسط stageمرحله
که هنوز مردد هستند، یا فکر می کنند که این فقط یک وضعیت میانی
14:26
before much more alarmingهشدار دهنده chaosهرج و مرج.
قبل از آشوب های نگران کننده هست.
14:29
You really believe
شما واقعا باور دارید که اگر همین الان انتخابات دموکراتیک در مصر برگذار بشه،
14:32
that if there are democraticدموکراتیک electionsانتخابات in Egyptمصر now,
شما واقعا باور دارید که اگر همین الان انتخابات دموکراتیک در مصر برگذار بشه،
14:34
that a governmentدولت could emergeظهور
یک دولت می تونه بر سر کار بیاد که
14:37
that espousesهمسران some of the valuesارزش های you've spokenصحبت کرد about so inspiringlyالهام بخش?
معتقد به ارزش هایی که شما بسیار الهام بخش ازشون حرف زدید باشه؟
14:39
WKWK: And people actuallyدر واقع,
وضاح خنفر: حقیقتش مردم بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک،
14:42
after the collapseسقوط - فروپاشی - اضمحلال of the Hosniحسنی Mubarakمبارک regimeرژیم,
وضاح خنفر: حقیقتش مردم بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک،
14:44
the youthجوانان who have organizedسازمان یافته است themselvesخودشان
جوانهایی که خودشان را در قالب گروه ها و انجمن ها سازماندهی کردند
14:47
in certainمسلم - قطعی groupsگروه ها and councilsشوراها,
جوانهایی که خودشان را در قالب گروه ها و انجمن ها سازماندهی کردند
14:49
they are guardingامنیت the transformationدگرگونی
اونها از این دگرگونی محافظت می کنند
14:52
and they are tryingتلاش کن to put it on a trackمسیر
و اونها سعی می کنند اون رو در مسیری قرار دهند
14:55
in orderسفارش to satisfyبرآورده
تا ارزش های دموکراسی را تحقق بخشند،
14:57
the valuesارزش های of democracyدموکراسی,
تا ارزش های دموکراسی را تحقق بخشند،
14:59
but at the sameیکسان time
ولی همزمان این حرکت رو معقول و منطقی کنند، تا از سامان خارج نشه.
15:01
alsoهمچنین to make it reasonableمعقول
ولی همزمان این حرکت رو معقول و منطقی کنند، تا از سامان خارج نشه.
15:03
and to make it rationalگویا,
ولی همزمان این حرکت رو معقول و منطقی کنند، تا از سامان خارج نشه.
15:05
not to go out of orderسفارش.
ولی همزمان این حرکت رو معقول و منطقی کنند، تا از سامان خارج نشه.
15:07
In my opinionنظر, these people are much more wiserعاقلانه تر
به نظر من، این افراد از نه تنها نخبگان سیاسی،
15:10
than, not only the politicalسیاسی eliteنخبه,
به نظر من، این افراد از نه تنها نخبگان سیاسی،
15:13
even the intellectualفکری eliteنخبه, even oppositionاپوزیسیون leadersرهبران
بلکه از نخبگان روشنفکر، حتی از رهبران اپوزیسیون و احزاب سیاسی خردمند تر هستند.
15:15
includingشامل politicalسیاسی partiesاحزاب.
بلکه از نخبگان روشنفکر، حتی از رهبران اپوزیسیون و احزاب سیاسی خردمند تر هستند.
15:18
At this momentلحظه in time, the youthجوانان in the Arabعرب worldجهان
در این زمان، جوانان دنیای عرب بسیار فهمیده تر و توانمند تر هستند برای ایجاد تغییر به نسبت قدیمی ها--
15:20
are much more wiserعاقلانه تر
در این زمان، جوانان دنیای عرب بسیار فهمیده تر و توانمند تر هستند برای ایجاد تغییر به نسبت قدیمی ها--
15:23
and capableقادر به of creatingپدید آوردن the changeتغییر دادن
در این زمان، جوانان دنیای عرب بسیار فهمیده تر و توانمند تر هستند برای ایجاد تغییر به نسبت قدیمی ها--
15:25
than the oldقدیمی --
در این زمان، جوانان دنیای عرب بسیار فهمیده تر و توانمند تر هستند برای ایجاد تغییر به نسبت قدیمی ها--
15:27
includingشامل the politicalسیاسی and culturalفرهنگی
که شامل رژیم های کهنه سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک میشوند.
15:29
and ideologicalایدئولوژیک
که شامل رژیم های کهنه سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک میشوند.
15:31
oldقدیمی regimesرژیم ها.
که شامل رژیم های کهنه سیاسی و فرهنگی و ایدئولوژیک میشوند.
15:33
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
15:35
CACA: We are not to get involvedگرفتار politicallyاز نظر سیاسی and interfereمداخله کردن in that way.
کریس اندرسون: ما قصد نداریم به اون شکل مداخله سیاسی کنیم.
15:38
What should people here at TEDTED,
افراد اینجا در TED
15:41
here in the Westغرب,
و در غرب چه کاری می تونند بکنند
15:44
do if they want to connectاتصال or make a differenceتفاوت
اگر بخواهند تا با آنچه رخ میدهد و به آن باور دارند ارتباط برقرار کنند یا تغییری ایجاد کنند؟
15:46
and they believe in what's happeningاتفاق می افتد here?
اگر بخواهند تا با آنچه رخ میدهد و به آن باور دارند ارتباط برقرار کنند یا تغییری ایجاد کنند؟
15:49
WKWK: I think we have discoveredکشف شده a very importantمهم issueموضوع in the Arabعرب worldجهان --
وضاح خنفر: فکر می کنم ما یک مسئله ی مهم رو در دنیای عرب کشف کردیم--
15:51
that people careاهميت دادن,
این که مردم اهمیت می دهند، مردم نسبت به این تحول بزرگ اهمیت می دهند.
15:53
people careاهميت دادن about this great transformationدگرگونی.
این که مردم اهمیت می دهند، مردم نسبت به این تحول بزرگ اهمیت می دهند.
15:55
Mohamedمحمد Nanabhayنانابایی who'sچه کسی است sittingنشسته with us,
محمد نانابای که همکار ما هست،
15:58
the headسر of Aljazeeraالجزیره.netخالص,
سردبیر سایت الجزیره، به من گفت که دسترسی به سایت ما 2500 درصد رشد داشته از تمام نقاط دنیا.
16:00
he told me that a 2,500 percentدرصد increaseافزایش دادن
سردبیر سایت الجزیره، به من گفت که دسترسی به سایت ما 2500 درصد رشد داشته از تمام نقاط دنیا.
16:03
of accessingدسترسی به our websiteسایت اینترنتی
سردبیر سایت الجزیره، به من گفت که دسترسی به سایت ما 2500 درصد رشد داشته از تمام نقاط دنیا.
16:08
from variousمختلف partsقطعات of the worldجهان.
سردبیر سایت الجزیره، به من گفت که دسترسی به سایت ما 2500 درصد رشد داشته از تمام نقاط دنیا.
16:10
Fiftyپنجاه percentدرصد of it is comingآینده from Americaآمریکا.
50 درصد آن از آمریکا بوده. چون ما فهمیدیم که مردم اهمیت می دهند،
16:12
Because we discoveredکشف شده that people careاهميت دادن,
50 درصد آن از آمریکا بوده. چون ما فهمیدیم که مردم اهمیت می دهند،
16:14
and people would like to know --
و مردم دوست دارند بدونند-- اونها جریان اطلاعات رو از طریق اینترنت دریافت می کنند.
16:16
they are receivingدریافت the streamجریان throughاز طریق our Internetاینترنت.
و مردم دوست دارند بدونند-- اونها جریان اطلاعات رو از طریق اینترنت دریافت می کنند.
16:18
Unfortunatelyمتاسفانه in the Unitedیونایتد Statesایالت ها,
متاسفانه در ایالات متحده،
16:21
we are not coveringپوشش but Washingtonواشنگتن D.C. at this momentلحظه in time
ما بجز شهر واشنگتن دی سی شهر دیگری رو برای الجزیره انگلیسی پوشش نمی دهیم.
16:23
for Alآل Jazeeraجازه Englishانگلیسی.
ما بجز شهر واشنگتن دی سی شهر دیگری رو برای الجزیره انگلیسی پوشش نمی دهیم.
16:26
But I can tell you, this is the momentلحظه to celebrateجشن گرفتن
ولی می تونم بهتون بگم، این زمانی است که با
16:28
throughاز طریق connectingبرقراری ارتباط ourselvesخودمان
ارتباط خودمان با مردم در خیابان می توانیم جشن بگیریم
16:31
with those people in the streetخیابان
ارتباط خودمان با مردم در خیابان می توانیم جشن بگیریم
16:33
and expressingبیان کننده our supportحمایت کردن to them
و حمایت مان رو از اونها ابراز کنیم
16:35
and expressingبیان کننده this kindنوع of feelingاحساس, universalجهانی است feelingاحساس,
و این حس رو، این حس جهانی حمایت از ضعیف ها و سرکوب شده ها
16:38
of supportingحمایت از the weakضعیف and the oppressedستمدیدگان
و این حس رو، این حس جهانی حمایت از ضعیف ها و سرکوب شده ها
16:42
to createايجاد كردن a much better futureآینده for all of us.
رو برای خلق آینده ای بسیار بهتر برای همه ما ابراز کنیم.
16:45
CACA: Well Wadahوداش, a groupگروه of membersاعضا of the TEDTED communityجامعه,
کریس اندرسون: خوب وضاح، تعدادی از اعضای جامعه ی TED
16:48
TEDxCairoTEDxCairo,
TEDx قاهره
16:51
are meetingملاقات as we speakصحبت.
همین الان که صحبت می کنیم برنامه دارند.
16:53
They'veآنها دارند had some speakersسخنرانان there.
اونجا تعدادی سخنران دارند. من فکر می کنم اونها سخنان تو را شنیدند.
16:55
I believe they'veآنها دارند heardشنیدم your talk.
اونجا تعدادی سخنران دارند. من فکر می کنم اونها سخنان تو را شنیدند.
16:57
Thank you for inspiringالهام بخش them and for inspiringالهام بخش all of us.
از شما به خاطر قوت قلب دادن به اونها و به همه ما تشکر می کنم.
16:59
Thank you so much.
بسیار ممنون.
17:01
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
17:03
Translated by Shahryar Zareparvar
Reviewed by zahra soleimanian

▲Back to top

About the speaker:

Wadah Khanfar - Journalist
As the Director General of Al Jazeera from 2003-2011, Wadah Khanfar worked to bring rare liberties like information, transparency and dissenting voices to repressive states and political hot zones.

Why you should listen

From war correspondent to Baghdad bureau chief to Director General from 2003 until he stepped down in 2011, Wadah Khanfar worked through the closure and bombing of Al Jazeera's bureaus, the torture and murder of its journalists and state propaganda smears. Al Jazeera's approach to journalism emphasizes "re-thinking authority, giving a voice to the voiceless," Khanfar said in an interview with TIME.

No news network has attracted as much controversy as Al Jazeera. Khanfar, in turn, became the lightning rod for dispute on the organization's place in politics, both in its home region and abroad. (In the West, editorials have accused him of sympathizing with terrorists; in his own region, of fanning instability.) 

More profile about the speaker
Wadah Khanfar | Speaker | TED.com