English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Wadah Khanfar: A historic moment in the Arab world

Вадах Канфар: Исторически момент в арабския свят

Filmed:
958,179 views

Докато демократична революция, водена от млади хора с подкрепата на съвременните технологии, обхваща арабския свят, Вадах Канфар, главният директор на Ал Джазира, споделя дълбоко оптимистичните си виждания за случващото се в Египет, Тунис, Либия и много други страни в този важен момент, когато хората осъзнават, че могат да излязат от дома си и да поискат промяна.

- Journalist
As the Director General of Al Jazeera from 2003-2011, Wadah Khanfar worked to bring rare liberties like information, transparency and dissenting voices to repressive states and political hot zones. Full bio

TenДесет yearsгодини agoпреди exactlyточно,
Преди точно 10 години
00:15
I was in AfghanistanАфганистан.
бях в Афганистан.
00:17
I was coveringпокриващи the warвойна in AfghanistanАфганистан,
Правех репортаж за войната в Афганистан
00:19
and I witnessedсвидетел, as a reporterрепортер for AlАл JazeeraДжазира,
и като репортер на Ал Джазира станах свидетел
00:23
the amountколичество of sufferingстрадание and destructionунищожаване
на страданията и унищоженията,
00:26
that emergedвъзникна out of a warвойна like that.
предизвикани от една такава война.
00:29
Then, two yearsгодини laterпо късно,
После, две години по-късно,
00:32
I coveredпокрит anotherоще warвойна -- the warвойна in IraqИрак.
предавах от друга война -- войната в Ирак.
00:34
I was placedпоставя at the centerцентър of that warвойна
Намирах се в центъра на сраженията,
00:36
because I was coveringпокриващи the warвойна
тъй като отразявах войната
00:39
from the northernсеверен partчаст of IraqИрак.
от северната част на Ирак.
00:41
And the warвойна endedприключила
Войната завърши
00:44
with a regimeрежим changeпромяна,
със смяна на режима,
00:46
like the one in AfghanistanАфганистан.
също като тази в Афганистан.
00:48
And that regimeрежим
А режимът,
00:50
that we got ridизбавям of
от който се отървахме,
00:52
was actuallyвсъщност a dictatorshipдиктатура,
беше всъщност диктатура,
00:54
an authoritarianавторитарните regimeрежим,
авторитарен режим,
00:57
that for decadesдесетилетия
който десетилетия наред
00:59
createdсъздаден a great senseсмисъл of paralysisпарализа
създаваше чувство на парализа
01:02
withinв рамките на the nationнация, withinв рамките на the people themselvesсебе си.
сред нацията, сред самите хора.
01:06
HoweverВъпреки това,
Въпреки това обаче,
01:09
the changeпромяна that cameдойде throughпрез foreignчуждестранен interventionинтервенция
промяната, която дойде от външна намеса,
01:11
createdсъздаден even worseпо-лошо circumstancesобстоятелства for the people
създаде дори по-лоши обстоятелства за хората
01:13
and deepenedзадълбочи the senseсмисъл
и засили чувството
01:16
of paralysisпарализа and inferiorityмалоценност
на парализа и нископоставеност
01:18
in that partчаст of the worldсвят.
в тази част на света.
01:20
For decadesдесетилетия,
Десетилетия наред
01:22
we have livedживял underпри authoritarianавторитарните regimesрежими --
сме живяли под авторитарни режими
01:24
in the ArabАрабски worldсвят, in the MiddleСредата EastИзток.
в арабския свят, в Близкия Изток.
01:27
These regimesрежими
Тези режими
01:30
createdсъздаден something withinв рамките на us duringпо време на this periodПериод.
оставиха отпечатък в нас самите през този период.
01:32
I'm 43 yearsгодини oldстар right now.
В момента съм на 43 години.
01:35
For the last 40 yearsгодини,
През последните 40 от тях
01:37
I have seenвидян almostпочти the sameедин и същ facesлица
съм виждал почти едни и същи лица
01:39
for kingsцаре and presidentsпрезиденти rulingЗапитване us --
за управляващите ни крале и президенти --
01:41
oldстар, agedна възраст, authoritarianавторитарните,
остаряла, авторитарна,
01:45
corruptкорумпиран situationsситуации --
корупционна ситуация --
01:49
regimesрежими that we have seenвидян around us.
режимът, който сме виждали около нас.
01:51
And for a momentмомент I was wonderingчудех,
И за момент се запитах,
01:54
are we going to liveживея in orderпоръчка to see
ще доживеем ли да видим
01:57
realреален changeпромяна happeningслучва on the groundприземен,
истинска промяна из тези земи?
01:59
a changeпромяна that does not come throughпрез foreignчуждестранен interventionинтервенция,
Промяна, която не идва от външна намеса,
02:02
throughпрез the miseryмизерия of occupationпрофесия,
не минава през нещастието на окупацията,
02:05
throughпрез nationsнароди invadingнавлезе our landземя
и не чрез нации, нахлуващи в нашите земи,
02:08
and deepeningзадълбочаване the senseсмисъл of inferiorityмалоценност sometimesпонякога?
които понякога засилват чувството на нископоставеност?
02:11
The IraqisИракчани: yes, they got ridизбавям of SaddamСаддам HusseinХюсеин,
Да, иракчаните се отърваха от Саддам Хюсеин,
02:15
but when they saw
но когато видяха
02:18
theirтехен landземя occupiedзает by foreignчуждестранен forcesвойски
страната си, окупирана от чужди войски,
02:20
they feltчувствах very sadтъжен,
започнаха да изпитват мъка,
02:23
they feltчувствах that theirтехен dignityдостойнство had sufferedпострадал.
да чувстват нараненото си достойнство.
02:25
And this is why they revoltedвъстава.
И затова се разбунтуваха.
02:28
This is why they did not acceptприемам.
Затова не се примираха.
02:30
And actuallyвсъщност other regimesрежими, they told theirтехен citizensграждани,
А всъщност други режими говореха на гражданите:
02:33
"Would you like to see the situationситуация of IraqИрак?
"Искате ли да изживеете ситуацията в Ирак?"
02:36
Would you like to see civilграждански warвойна, sectarianсектантски killingубиване?
"Искате ли да има гражданска война, етнически убийства?"
02:39
Would you like to see destructionунищожаване?
"Искате ли да има унищожение?"
02:42
Would you like to see foreignчуждестранен troopsвойска on your landземя?"
"Искате ли чужди гарнизони в страната ви?"
02:44
And the people thought for themselvesсебе си,
И хората си мислеха наум:
02:47
"Maybe we should liveживея with
"Може би трябва да живеем
02:49
this kindмил of authoritarianавторитарните situationситуация that we find ourselvesсебе си in,
в тази авторитарна обстановка, в която се намираме,
02:51
insteadвместо of havingкато the secondвтори scenarioсценарий."
вместо да изпитаме другия сценарий."
02:54
That was one of the worstнай-лошото nightmaresкошмари that we have seenвидян.
Това беше един от най-големите ни кошмари.
02:58
For 10 yearsгодини,
В продължение на 10 години
03:01
unfortunatelyза жалост we have foundнамерено ourselvesсебе си
за съжаление бяхме принудени
03:03
reportingдокладване imagesснимки of destructionунищожаване,
да отразяваме картини на разрушение,
03:05
imagesснимки of killingубиване,
картини на убийства,
03:08
of sectarianсектантски conflictsконфликти,
етнически конфликти,
03:10
imagesснимки of violenceнасилие,
картини на насилие,
03:12
emergingнововъзникващите from a magnificentвеликолепен pieceпарче of landземя,
произлизащо от великолепен къс земя,
03:14
a regionобласт that one day was the sourceизточник
която някога е била извор
03:17
of civilizationsцивилизации and artизкуство and cultureкултура
на цивилизации, изкуство и култура
03:19
for thousandsхиляди of yearsгодини.
хиляди години наред.
03:22
Now I am here to tell you
Сега съм тук, за да ви кажа,
03:25
that the futureбъдеще
че бъдещето,
03:28
that we were dreamingмечтаете for
за което мечтаехме
03:30
has eventuallyв крайна сметка arrivedпристигнал.
най-накрая дойде.
03:32
A newнов generationпоколение,
Ново поколение,
03:36
well-educatedобразователно равнище,
добре образовано,
03:38
connectedсвързан,
свързано,
03:40
inspiredвдъхновен by universalуниверсален valuesстойности
вдъхновено от универсални ценности
03:42
and a globalв световен мащаб understandingразбиране,
и глобално разбиране,
03:46
has createdсъздаден a newнов realityреалност for us.
създаде една нова реалност за нас.
03:49
We have foundнамерено a newнов way
Намерихме нов начин
03:53
to expressизразявам our feelingsчувствата
да изразяваме чувствата си
03:56
and to expressизразявам our dreamsсънища:
и да изразяваме мечтите си.
03:59
these youngмлад people
Тези млади хора,
04:02
who have restoredвъзстановен self-confidenceсамочувствие
които възвърнаха самоувереността
04:04
in our nationsнароди in that partчаст of the worldсвят,
в нашите нации от тази част на света;
04:06
who have givenдаден us
които придадоха
04:09
newнов meaningзначение for freedomсвобода
ново значение на свободата
04:11
and empoweredупълномощено us to go down to the streetsулици.
и ни дадоха възможността да излезем по улиците.
04:14
Nothing happenedсе случи. No violenceнасилие. Nothing.
Нищо не се случи. Никакво насилие. Нищо.
04:17
Just stepстъпка out of your houseкъща,
Просто излезте навън от дома си,
04:19
raiseповишаване на your voiceглас
надигнете глас
04:21
and say, "We would like to see the endкрай of the regimeрежим."
и кажете: "Искаме да видим края на режима."
04:23
This is what happenedсе случи in TunisiaТунис.
Това се случи в Тунис.
04:27
Over a fewмалцина daysдни,
Само за няколко дни
04:29
the TunisianТунизийски regimeрежим that investedинвестирани billionsмилиарди of dollarsдолара
тунийският режим, който инвестираше милиарди долари
04:31
in the securityсигурност agenciesагенции,
за агенции по сигурността,
04:34
billionsмилиарди of dollarsдолара
милиарди долари
04:36
in maintainingподдържане, tryingопитвайки to maintainподдържане,
за поддръжка, за опит за поддръжка
04:38
its prisonsзатвори,
на затворите си,
04:40
collapsedсрина, disappearedизчезнал,
се срина, изчезна
04:42
because of the voicesгласове of the publicобществен.
в резултат на обществения глас.
04:44
People who were inspiredвдъхновен to go down to the streetsулици
Хората, които бяха вдъхновени да излязат на улицата
04:47
and to raiseповишаване на theirтехен voicesгласове,
и гласовете им да бъдат чути,
04:49
they triedопитах to killубивам.
се бяха превърнали в мишени.
04:51
The intelligenceинтелигентност agenciesагенции wanted to arrestарестувам people.
Разузнавателните агенции искаха да арестуват хора.
04:53
They foundнамерено something calledНаречен FacebookFacebook.
Те откриха нещо, наречено Фейсбук.
04:56
They foundнамерено something calledНаречен TwitterTwitter.
Откриха нещо, наречено Туитър.
04:59
They were surprisedизненадан by all of these kindsвидове of issuesвъпроси.
Бяха изненадани от всички тези видове източници.
05:01
And they said,
И казаха:
05:03
"These kidsдеца are misledподведен."
"Тези деца са в заблуда."
05:05
ThereforeСледователно, they askedпопитах theirтехен parentsродители
Затова поискаха от техните родители
05:08
to go down to the streetsулици
да излязат по улиците
05:10
and collectсъбирам them, bringвъвеждат them back home.
и да ги съберат, да ги върнат обратно вкъщи.
05:12
This is what they were tellingказвам. This is theirтехен propagandaпропаганда.
Това казваха те. Това е тяхната пропаганда.
05:14
"BringДонесе these kidsдеца home
"Приберете тези деца вкъщи,
05:16
because they are misledподведен."
защото са се заблудили."
05:18
But yes,
Но да,
05:20
these youthмладежта
тези младежи,
05:22
who have been inspiredвдъхновен
които са били вдъхновени
05:24
by universalуниверсален valuesстойности,
от универсални ценности,
05:26
who are idealisticидеалистичен enoughдостатъчно
които са достатъчно идеалисти,
05:28
to imagineПредставете си a magnificentвеликолепен futureбъдеще
за да си представят едно великолепно бъдеще
05:30
and, at the sameедин и същ time, realisticреалистичен enoughдостатъчно
и в същото време, достатъчно реалисти,
05:32
to balanceбаланс this kindмил of imaginationвъображение
за да контролират въображението си
05:35
and the processпроцес leadingводещ to it --
и процеса, който ще доведе до него --
05:38
not usingизползвайки violenceнасилие,
без насилие,
05:41
not tryingопитвайки to createсъздавам chaosхаос --
без да се създава хаос.
05:43
these youngмлад people,
Тези млади хора
05:45
they did not go home.
не се върнаха по домовете си.
05:47
ParentsРодителите actuallyвсъщност wentотидох to the streetsулици
Родителите им всъщност излязоха по улиците
05:49
and they supportedподкрепена them.
и ги подкрепиха.
05:51
And this is how the revolutionреволюция was bornроден in TunisiaТунис.
И така беше родена революцията в Тунис.
05:53
We in AlАл JazeeraДжазира
Ние от Ал Джазира
05:56
were bannedзабранен from TunisiaТунис for yearsгодини,
бяхме прогонени от Тунис години наред
05:58
and the governmentправителство did not allowпозволява
и правителството не разреши
06:01
any AlАл JazeeraДжазира reporterрепортер to be there.
на нито един наш репортер да отиде там.
06:03
But we foundнамерено that these people in the streetулица,
Но се оказа, че тези хора по улиците
06:05
all of them are our reportersрепортери,
до един са наши репортери,
06:08
feedingхранене our newsroomНюзрум
захранващи агенцията ни
06:10
with picturesснимки, with videosвидеоклипове
със снимки, видео
06:12
and with newsНовини.
и новини.
06:14
And suddenlyвнезапно that newsroomНюзрум in DohaДоха
И изведнъж новинарското ни бюро в Доха
06:16
becameстана a centerцентър
се превърна в център,
06:19
that receivedприет all this kindмил of inputвход from ordinaryобикновен people --
където се получаваше всякакъв вид информация от обикновени хора --
06:21
people who are connectedсвързан and people who have ambitionамбиция
хора, които са сплотени и които имат амбиция,
06:24
and who have liberatedОсвободеният themselvesсебе си
и които са се освободили
06:27
from the feelingчувство of inferiorityмалоценност.
от чувството на нископоставеност.
06:29
And then we tookвзеха that decisionрешение:
И тогава взехме решението
06:31
We are unrollingразкатаващи the newsНовини.
да покажем новините.
06:34
We are going to be the voiceглас for these voicelessбеззвучни people.
Щяхме да бъдем гласът на тези безгласни хора.
06:36
We are going to spreadразпространение the messageсъобщение.
Щяхме да разпространим посланието.
06:39
Yes, some of these youngмлад people
Да, някои от тези млади хора
06:41
are connectedсвързан to the InternetИнтернет,
имат достъп до интернет,
06:43
but the connectivityсвързаност in the ArabАрабски worldсвят
но свързаността в арабския свят
06:45
is very little, is very smallмалък,
е много, много малка,
06:47
because of manyмного problemsпроблеми that we are sufferingстрадание from.
поради много проблеми, от които страдаме.
06:49
But AlАл JazeeraДжазира tookвзеха the voiceглас from these people
Но Ал Джазира взе гласа на тези хора
06:52
and we amplifiedусилва [it].
и го разпространихме.
06:55
We put it in everyвсеки sittingседнал roomстая in the ArabАрабски worldсвят --
Внесохме го във всяка дневна в арабския свят --
06:57
and internationallyмеждународно, globallyв световен мащаб,
както и интернационално, глобално
07:00
throughпрез our EnglishАнглийски channelканал.
чрез английския ни канал.
07:02
And then people startedзапочна to feel
И хората започнаха да чувстват,
07:04
that there's something newнов happeningслучва.
че се случва нещо ново.
07:07
And then ZineСписание al-AbidineАл-Абидин BenБен AliАли
И тогава Зин ал-Абидин Бен Али
07:10
decidedреши to leaveоставям.
реши да се оттегли.
07:13
And then EgyptЕгипет startedзапочна,
След това се започна и в Египет
07:15
and HosniХосни MubarakМубарак decidedреши to leaveоставям.
и Хосни Мубарак реши да се оттегли.
07:17
And now LibyaЛибия as you see it.
А сега е наред Либия, както виждате.
07:19
And then you have YemenЙемен.
След нея ще дойде Йемен.
07:21
And you have manyмного other countriesдържави tryingопитвайки to see
А има и много други страни, които се опитват да достигнат
07:23
and to rediscoverПреоткрийте that feelingчувство
и да преоткрият това чувство,
07:25
of, "How do we imagineПредставете си a futureбъдеще
подобно на "Как да си представим бъдеще,
07:28
whichкойто is magnificentвеликолепен and peacefulспокоен and tolerantтолерантни?"
което е великолепно, мирно и толерантно?"
07:30
I want to tell you something,
Искам да ви кажа нещо,
07:33
that the InternetИнтернет and connectivityсвързаност
а именно че интернетът и свързаността
07:36
has createdсъздаден [a] newнов mindsetначин на мислене.
създадоха нов мироглед.
07:40
But this mindsetначин на мислене
Но този мироглед
07:43
has continuedпродължи to be faithfulверен
остана верен
07:45
to the soilпочва and to the landземя
на пръстта и земята,
07:47
that it emergedвъзникна from.
от които изникна.
07:49
And while this was the majorголям differenceразлика
И докато това беше основната разлика
07:52
betweenмежду manyмного initiativesинициативи before
между много инициативи преди това
07:55
to createсъздавам changeпромяна,
да се създаде промяна,
07:58
before we thought, and governmentsправителства told us --
преди мислехме, и правителствата ни диктуваха --
08:00
and even sometimesпонякога it was trueвярно --
и дори понякога беше вярно,
08:02
that changeпромяна was imposedналожени on us,
че промяната ни беше налагана
08:05
and people rejectedотхвърлена that,
и хората я отхвърляха,
08:08
because they thought that it is alienизвънземно to theirтехен cultureкултура.
защото мислеха, че е чужда на тяхната култура,
08:10
Always, we believedвярвал
винаги сме вярвали,
08:13
that changeпромяна will springпролет from withinв рамките на,
че промяната извира отвътре,
08:16
that changeпромяна should be a reconciliationпомирение
че промяната трябва да бъде съгласувана
08:19
with cultureкултура, culturalкултурен diversityразнообразие,
с културата, културното разнообразие,
08:23
with our faithвяра in our traditionтрадиция
с нашата вяра в нашата традиция
08:26
and in our historyистория,
и в нашата история,
08:28
but at the sameедин и същ time,
но в същото време
08:30
openотворен to universalуниверсален valuesстойности, connectedсвързан with the worldсвят,
да е отворена към универсалните ценности, свързана със света,
08:32
tolerantтолерантни to the outsideизвън.
толерантна към външното.
08:35
And this is the momentмомент
И моментът,
08:37
that is happeningслучва right now in the ArabАрабски worldсвят.
който се случва сега в арабския свят.
08:39
This is the right momentмомент, and this is the actualдействителен momentмомент
Това е правилният момент и точният момент,
08:41
that we see all of these meaningsзначения meetСреща togetherзаедно
да видим всички тези значимости заедно
08:44
and then createсъздавам the beginningначало
и след това да създадем началото
08:46
of this magnificentвеликолепен eraера
на тази великолепна ера,
08:48
that will emergeсе появяват from the regionобласт.
която ще произлиза от този регион.
08:50
How did the eliteелит dealсделка with that --
Как се справи с това елитът --
08:54
the so-calledтака наречен politicalполитически eliteелит?
така нареченият политически елит?
08:56
In frontпреден of FacebookFacebook,
Пред Фейсбук
08:59
they broughtдонесе the camelsкамили in TahrirТахрир SquareПлощад.
те доведоха камилите на площад Тахрир.
09:02
In frontпреден of AlАл JazeeraДжазира,
Пред Ал Джазира
09:05
they startedзапочна creatingсъздаване на tribalismtribalism.
започнаха да създават племенност.
09:07
And then when they failedсе провали,
И когато не успяха,
09:11
they startedзапочна speakingговорещ about conspiraciesконспирации
започнаха да говорят за конспирации,
09:13
that emergedвъзникна from TelТел AvivАвив and WashingtonВашингтон
замислени от Тел Авив и Вашингтон,
09:16
in orderпоръчка to divideразделям the ArabАрабски worldсвят.
с цел да разделят aрабския свят.
09:19
They startedзапочна tellingказвам the WestУест,
Започнаха да казват на Запада:
09:22
"Be awareосведомен of Al-QaedaАл-Каида.
"Пазете се от Ал-Кайда.
09:24
Al-QaedaАл-Каида is takingприемате over our territoriesтеритории.
Ал-Кайда завладява нашите територии.
09:26
These are IslamistsИслямистите
Те са ислямисти,
09:28
tryingопитвайки to createсъздавам newнов ImarasImaras.
опитващи се да създадат нови "имарас".
09:30
Be awareосведомен of these people
Пазете се от тези хора,
09:32
who [are] comingидващ to you
които идват и при вас,
09:34
in orderпоръчка to ruinразруха your great civilizationцивилизация."
за да погубят великата ви цивилизация.
09:37
FortunatelyЗа щастие,
За щастие обаче,
09:40
people right now cannotне мога be deceivedизмамени.
хората в днешно време не могат да бъдат измамени.
09:43
Because this corruptкорумпиран eliteелит
Тъй като корумпирания елит
09:45
in that regionобласт
в този регион
09:48
has lostзагубен even the powerмощност of deceptionизмама.
загуби дори силата на заблудата.
09:50
They could not, and they cannotне мога, imagineПредставете си
Не можеха и не могат да си представят
09:54
how they could really dealсделка with this realityреалност.
как биха могли да се справят с тази реалност.
09:56
They have lostзагубен.
Те загубиха,
09:59
They have been detachedоткъснат
бяха откъснати
10:01
from theirтехен people, from the massesмаси,
от техните хора, от масите,
10:03
and now we are seeingвиждане them collapsingсрутване
и сега ги виждаме да падат
10:06
one after the other.
един след друг.
10:09
AlАл JazeeraДжазира is not
Ал Джазира не е
10:12
a toolинструмент of revolutionреволюция.
средство за революция.
10:15
We do not createсъздавам revolutionsреволюции.
Ние не създаваме революции.
10:17
HoweverВъпреки това,
Въпреки това,
10:19
when something of that magnitudeвеличина happensслучва се,
когато нещо от такава величина се случи,
10:21
we are at the centerцентър of the coverageобхват.
ние сме в центъра на събитията.
10:24
We were bannedзабранен from EgyptЕгипет,
Бяхме прогонени от Египет
10:27
and our correspondentsкореспонденти,
и някои от нашите кореспонденти
10:29
some of them were arrestedарестуван.
бяха арестувани.
10:31
But mostнай-много of our cameraкамера people
Но повечето от операторите ни
10:34
and our journalistsжурналисти,
и журналистите ни
10:37
they wentотидох undergroundпод земята in EgyptЕгипет -- voluntarilyдоброволно --
влязоха инкогнито в Египет, доброволно,
10:39
to reportдоклад what happenedсе случи in TahrirТахрир SquareПлощад.
за да предават случващото се на площад Тахрир.
10:42
For 18 daysдни,
Осемнадесет дена
10:45
our camerasфотоапарати were broadcastingрадиоразпръскване, liveживея,
камерите ни предаваха на живо
10:47
the voicesгласове of the people in TahrirТахрир SquareПлощад.
гласовете на хората от площад Тахрир.
10:50
I rememberпомня one night
Спомням си, че една нощ
10:53
when someoneнякой phonedсе обади me on my cellphoneмобилен телефон --
някой ми се обади по мобилния телефон,
10:55
ordinaryобикновен personчовек who I don't know -- from TahrirТахрир SquareПлощад.
обикновен човек, когото не познавам, от площад Тахрир.
10:57
He told me, "We appealобжалване to you
Каза ми: "Умоляваме ви
10:59
not to switchключ off the camerasфотоапарати.
да не изключвате камерите си.
11:01
If you switchключ off the camerasфотоапарати tonightТази вечер,
Ако ги изключите тази нощ,
11:03
there will be a genocideгеноцид.
ще има геноцид.
11:05
You are protectingзащита us
Вие ни защитавате,
11:07
by showingпоказване what is happeningслучва at TahrirТахрир SquareПлощад."
показвайки какво се случва на площад Тахрир."
11:09
I feltчувствах the responsibilityотговорност
Чувствах се длъжен
11:12
to phoneтелефон our correspondentsкореспонденти there
да се обадя на кореспондентите ни там
11:14
and to phoneтелефон our newsroomНюзрум
и в новинарската ни централа,
11:16
and to tell them, "Make your bestнай-доброто
и да им кажа: "Направете всичко възможно
11:18
not to switchключ off the camerasфотоапарати at night,
да не изключвате камерите през нощта,
11:20
because the guys there really feel confidentуверен
защото хората там се чувстват наистина сигурни,
11:22
when someoneнякой is reportingдокладване theirтехен storyистория --
когато някой предава тяхната история,
11:25
and they feel protectedзащитени as well."
чувстват се защитени."
11:27
So we have a chanceшанс
И така ние имаме шанс
11:30
to createсъздавам a newнов futureбъдеще
да създадем ново бъдеще
11:33
in that partчаст of the worldсвят.
в тази част на света.
11:35
We have a chanceшанс
Имаме шанс
11:37
to go and to think of the futureбъдеще
да започнем да мислим за бъдещето,
11:40
as something whichкойто is openотворен to the worldсвят.
като нещо отворено към света.
11:43
Let us not repeatповторение the mistakeгрешка of IranИран,
Нека не повтаряме грешката на Иран,
11:46
of [the] MosaddeqМосадек revolutionреволюция.
на революцията в Мисдак.
11:49
Let us freeБезплатно ourselvesсебе си -- especiallyособено in the WestУест --
Нека се освободим, и най-вече Запада,
11:51
from thinkingмислене about that partчаст of the worldсвят
от мисли за тази част от света,
11:54
basedбазиран on oilмасло interestинтерес,
базирани на нефтени интереси
11:56
or basedбазиран on interestsинтереси
или на интереси, отнасящи се
11:59
of the illusionилюзия of stabilityстабилност and securityсигурност.
до илюзията за стабилност и сигурност.
12:02
The stabilityстабилност and securityсигурност
Стабилността и сигурността
12:05
of authoritarianавторитарните regimesрежими
на авторитарните режими
12:08
cannotне мога createсъздавам
не може да създаде
12:11
but terrorismтероризъм and violenceнасилие and destructionунищожаване.
нищо друго освен тероризъм, насилие и разрушение.
12:13
Let us acceptприемам the choiceизбор of the people.
Нека приемем избора на хората.
12:15
Let us not pickизбирам and chooseизбирам
Нека не бъдем придирчиви,
12:18
who we would like to ruleправило theirтехен futureбъдеще.
относно кой бихме желали да управлява тяхното бъдеще.
12:20
The futureбъдеще should be ruledуправлявал
Бъдещето трябва да бъде управлявано
12:23
by people themselvesсебе си,
от самите хора,
12:25
even sometimesпонякога if they are voicesгласове
дори и ако понякога гласовете им
12:27
that mightбиха могли, може now scareплаша us.
може да ни плашат.
12:29
But the valuesстойности of democracyдемокрация
Но ценностите на демокрацията
12:31
and the freedomсвобода of choiceизбор
и свободата на избора,
12:34
that is sweepingметене the MiddleСредата EastИзток at this momentмомент in time
които в момента заливат Близкия Изток,
12:36
is the bestнай-доброто opportunityвъзможност for the worldсвят,
са най-добрата възможност за света,
12:39
for the WestУест and the EastИзток,
за Запада и за Изтока,
12:41
to see stabilityстабилност and to see securityсигурност
да видят стабилност и сигурност,
12:43
and to see friendshipприятелство and to see toleranceтолерантност
да видят приятелство и толерантност,
12:46
emergingнововъзникващите from the ArabАрабски worldсвят,
идващи от арабския свят,
12:49
ratherпо-скоро than the imagesснимки of violenceнасилие and terrorismтероризъм.
вместо сцените на насилие и тероризъм.
12:51
Let us supportподдържа these people.
Нека подкрепим тези хора.
12:54
Let us standстоя for them.
Нека се застъпим за тях.
12:56
And let us give up
И нека забравим
12:58
our narrowтесен selfishnessсебелюбие
тесногръдието и егоизма си,
13:00
in orderпоръчка to embraceпрегръдка changeпромяна,
за да прегърнем промяната
13:03
and in orderпоръчка to celebrateпразнувам with the people of that regionобласт
и да отпразнуваме с хората от този регион
13:05
a great futureбъдеще
едно велико бъдеще
13:08
and hopeнадявам се and toleranceтолерантност.
на надежда и толерантност.
13:10
The futureбъдеще has arrivedпристигнал,
Бъдещето вече дойде,
13:13
and the futureбъдеще is now.
бъдещето е сега.
13:15
I thank you very much.
Благодаря ви много.
13:17
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
13:19
Thank you very much.
Много благодаря.
13:32
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
13:34
ChrisКрис AndersonАндерсън: I just have a coupleдвойка of questionsвъпроси for you.
Крис Андерсън: Имам няколко въпроса към вас.
13:39
Thank you for comingидващ here.
Благодаря за това, че дойдохте тук.
13:41
How would you characterizeхарактеризират the historicalисторически significanceзначение
Как ще характеризирате историческата значимост
13:43
of what's happenedсе случи?
на случващото се?
13:45
Is this a story-of-the-yearистория-на-на-годишен, a story-of-the-decadeистория-на-определителен член-десетилетие
Историята на годината ли е или на десетилетието,
13:47
or something more?
или нещо повече?
13:50
WadahWadah KhanfarKhanfar: ActuallyВсъщност, this mayможе be the biggestНай-големият storyистория that we have ever coveredпокрит.
Вадах Канфар: Всъщност това може да е най-голямата история, която някога сме отразявали.
13:52
We have coveredпокрит manyмного warsвойни.
Отразявали сме много войни.
13:55
We have coveredпокрит a lot of tragediesтрагедии, a lot of problemsпроблеми,
Отразявали сме много трагедии, много проблеми,
13:57
a lot of conflictконфликт zonesзони, a lot of hotгорещ spotsпетна in the regionобласт,
от много конфликтни зони, от горещи точки в региона,
13:59
because we were centeredцентрирано at the middleсреден of it.
защото се намираме в неговия център.
14:02
But this is a storyистория -- it is a great storyистория; it is beautifulкрасив.
Но това е велика история, красива история.
14:04
It is not something that you only coverПокрийте
Не е нещо, което отразяваш само
14:08
because you have to coverПокрийте a great incidentинцидент.
защото е някакъв голям инцидент.
14:11
You are witnessingсвидетели changeпромяна in historyистория.
Ставаш свидетел на промяна в историята.
14:14
You are witnessingсвидетели the birthраждане of a newнов eraера.
Ставаш свидетел на раждането на нова ера.
14:17
And this is what the story'sна историята all about.
И историята е точно за това.
14:20
CACA: There are a lot of people in the WestУест
КА: Има много хора на Запад,
14:22
who are still skepticalскептичен,
които все още са скептични
14:24
or think this mayможе just be an intermediateмеждинен stageсцена
или мислят, че това е междинен етап,
14:26
before much more alarmingтревожно chaosхаос.
предшестващ много по-тревожен хаос.
14:29
You really believe
Вие наистина вярвате,
14:32
that if there are democraticдемократичен electionsизбори in EgyptЕгипет now,
че ако има демократични избори в Египет сега,
14:34
that a governmentправителство could emergeсе появяват
би могло да дойде на власт правителство,
14:37
that espousesработи some of the valuesстойности you've spokenизречен about so inspiringlyinspiringly?
което възприема някои от ценностите, за които така вдъхновено говорихте?
14:39
WKWK: And people actuallyвсъщност,
ВК: Всъщност хората
14:42
after the collapseколапс of the HosniХосни MubarakМубарак regimeрежим,
след падането на режима на Хосни Мубарак,
14:44
the youthмладежта who have organizedорганизиран themselvesсебе си
младежите, които се организираха
14:47
in certainопределен groupsгрупи and councilsсъвети,
в определени групи и съвети,
14:49
they are guardingохрана the transformationтрансформация
защитават промяната
14:52
and they are tryingопитвайки to put it on a trackпът
и се опитват да я върнат в релси,
14:55
in orderпоръчка to satisfyпосрещам
за да опазят
14:57
the valuesстойности of democracyдемокрация,
ценностите на демокрацията,
14:59
but at the sameедин и същ time
но в и същото време
15:01
alsoсъщо to make it reasonableразумен
да я направят умерена
15:03
and to make it rationalрационален,
и рационална,
15:05
not to go out of orderпоръчка.
така че да не настъпи безпорядък.
15:07
In my opinionмнение, these people are much more wiserмъдър
Според мен тези хора са много по-мъдри
15:10
than, not only the politicalполитически eliteелит,
не само от политическия елит,
15:13
even the intellectualинтелектуален eliteелит, even oppositionопозиция leadersлидерите
но и от интелектуалния елит, опозиционните лидери,
15:15
includingвключително politicalполитически partiesпартии.
включително и политическите партии.
15:18
At this momentмомент in time, the youthмладежта in the ArabАрабски worldсвят
В настоящия момент младежта в арабския свят
15:20
are much more wiserмъдър
е много по-мъдра
15:23
and capableспособен of creatingсъздаване на the changeпромяна
и способна да осъществи промяна,
15:25
than the oldстар --
отколкото по-възрастното население,
15:27
includingвключително the politicalполитически and culturalкултурен
включително и политическия, културния
15:29
and ideologicalидеологически
и идеологическия
15:31
oldстар regimesрежими.
стари режими.
15:33
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
15:35
CACA: We are not to get involvedучастващи politicallyполитически and interfereмеся се in that way.
КА: Ние не трябва да се намесваме политически по никакъв начин.
15:38
What should people here at TEDТЕД,
Какво трябва да направят хората тук в TED,
15:41
here in the WestУест,
от Запада,
15:44
do if they want to connectсвържете or make a differenceразлика
ако искат да се свържат един с други и да направят промяна,
15:46
and they believe in what's happeningслучва here?
и които вярват в това, което се случва тук?
15:49
WKWK: I think we have discoveredоткрит a very importantважно issueпроблем in the ArabАрабски worldсвят --
ВК: Мисля, че открихме много важен въпрос в арабския свят,
15:51
that people careгрижа,
като това че хората ги е грижа,
15:53
people careгрижа about this great transformationтрансформация.
хората се надяват на тази трансформация.
15:55
MohamedМохамед NanabhayNanabhay who'sкой е sittingседнал with us,
Мохамед Нанабхай, който е тук сред нас,
15:58
the headглава of AljazeeraAljazeera.netнето,
директорът на Aljazeera.net,
16:00
he told me that a 2,500 percentна сто increaseнараства
ми каза, че има 2500 процента увеличение
16:03
of accessingдостъп до our websiteуебсайт
на посещаемостта на сайта
16:08
from variousразлични partsчасти of the worldсвят.
от най-различни части на света.
16:10
FiftyПетдесет percentна сто of it is comingидващ from AmericaАмерика.
50 процента идват от Америка.
16:12
Because we discoveredоткрит that people careгрижа,
Защото разбрахме, че хората се интересуват
16:14
and people would like to know --
и биха искали да знаят,
16:16
they are receivingполучаване the streamпоток throughпрез our InternetИнтернет.
получават сведенията чрез Интернет страницата ни.
16:18
UnfortunatelyЗа съжаление in the UnitedЮнайтед StatesДържавите,
За съжаление в Съединените щати
16:21
we are not coveringпокриващи but WashingtonВашингтон D.C. at this momentмомент in time
в момента не покриваме друг регион освен този на Вашингтон
16:23
for AlАл JazeeraДжазира EnglishАнглийски.
за Ал Джазира на английски.
16:26
But I can tell you, this is the momentмомент to celebrateпразнувам
Но мога да ви кажа, че това е моментът за празнуване
16:28
throughпрез connectingсвързване ourselvesсебе си
като се свържем
16:31
with those people in the streetулица
с тези хора по улиците
16:33
and expressingизразявайки our supportподдържа to them
и изразим своята подкрепа към тях,
16:35
and expressingизразявайки this kindмил of feelingчувство, universalуниверсален feelingчувство,
и това универсално чувство
16:38
of supportingподкрепа the weakслаб and the oppressedпотиснати
на подкрепа към слабите и потиснатите,
16:42
to createсъздавам a much better futureбъдеще for all of us.
с цел да създадем едно много по-добро бъдеще за всички нас.
16:45
CACA: Well WadahWadah, a groupгрупа of membersчленове of the TEDТЕД communityобщност,
КА: Е, Вадах, група членове на TED общноста,
16:48
TEDxCairoTEDxCairo,
TEDxCairo,
16:51
are meetingсреща as we speakговоря.
присъстват на общо събрание, докато ние говорим.
16:53
They'veТе сте had some speakersвисокоговорители there.
Имаха и говорители там.
16:55
I believe they'veте имат heardчух your talk.
Мисля, че чуха речта ти.
16:57
Thank you for inspiringвдъхновяващо them and for inspiringвдъхновяващо all of us.
Благодаря ти, че вдъхнови тях, както и всички нас.
16:59
Thank you so much.
Много благодаря.
17:01
(ApplauseАплодисменти)
(Аплодисменти)
17:03
Translated by Viktoriya Mihova
Reviewed by Anton Hikov

▲Back to top

About the speaker:

Wadah Khanfar - Journalist
As the Director General of Al Jazeera from 2003-2011, Wadah Khanfar worked to bring rare liberties like information, transparency and dissenting voices to repressive states and political hot zones.

Why you should listen

From war correspondent to Baghdad bureau chief to Director General from 2003 until he stepped down in 2011, Wadah Khanfar worked through the closure and bombing of Al Jazeera's bureaus, the torture and murder of its journalists and state propaganda smears. Al Jazeera's approach to journalism emphasizes "re-thinking authority, giving a voice to the voiceless," Khanfar said in an interview with TIME.

No news network has attracted as much controversy as Al Jazeera. Khanfar, in turn, became the lightning rod for dispute on the organization's place in politics, both in its home region and abroad. (In the West, editorials have accused him of sympathizing with terrorists; in his own region, of fanning instability.) 

More profile about the speaker
Wadah Khanfar | Speaker | TED.com