English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2011

Wadah Khanfar: A historic moment in the Arab world

Wadah Khanfar: Një moment historik në botën Arabe

Filmed:
953,807 views

Ndësa një revolucion demokratik i udhëhequr nga të rinjtë e fuqizuar me teknologji përfshinë botën Arabe, Wadah Khanfar, drejtori i Al Xhazira-s, ndan një pikëpamje thellësisht optimiste në lidhje me atë që po ngjan ne Egjipt, Tunisi, Libi, dhe më tej - në këtë moment të fuqishëm kur njerëzit kanë kuptuar që mund të dalin në rrugë dhe të kërkojnë ndryshimin.

- Journalist
As the Director General of Al Jazeera from 2003-2011, Wadah Khanfar worked to bring rare liberties like information, transparency and dissenting voices to repressive states and political hot zones. Full bio

Ten years ago exactly,
Para saktësisht dhjetë vitesh,
00:15
I was in Afghanistan.
isha në Afganistan.
00:17
I was covering the war in Afghanistan,
Po raportoja luftën në Afganistan,
00:19
and I witnessed, as a reporter for Al Jazeera,
dhe u bëra dëshmitar, si reporter i Al Xhazira-s,
00:23
the amount of suffering and destruction
i vuajtjes dhe shkatërrimit
00:26
that emerged out of a war like that.
që doli nga një luftë e tillë.
00:29
Then, two years later,
Më pas, pas dy vitesh,
00:32
I covered another war -- the war in Iraq.
raportova për një tjetër luftë - luftën në Irak.
00:34
I was placed at the center of that war
Më patën vendosur në qendër të luftës
00:36
because I was covering the war
ngaqë po raportoja luftën
00:39
from the northern part of Iraq.
nga pjesa veriore e Irakut.
00:41
And the war ended
Dhe lufta përfundoi
00:44
with a regime change,
me ndryshimin e regjimit,
00:46
like the one in Afghanistan.
sikurse ajo në Afganistan.
00:48
And that regime
Dhe ai regjim
00:50
that we got rid of
të cilin e hoqëm qafe
00:52
was actually a dictatorship,
ishte në fakt diktatorial,
00:54
an authoritarian regime,
regjim autoritar,
00:57
that for decades
që për dekada me radhë
00:59
created a great sense of paralysis
krijoi një ndjenjë paralize të madhe
01:02
within the nation, within the people themselves.
përbrenda kombit, përbrenda vetë njerëzve.
01:06
However,
Sido që të jetë,
01:09
the change that came through foreign intervention
ndryshimi që ndodhi përmes ndërhyrjes nga jashtë
01:11
created even worse circumstances for the people
krijoi rrethana edhe më të këqija për njerëzit
01:13
and deepened the sense
dhe thelloi ndjesinë
01:16
of paralysis and inferiority
e paralizës dhe prapambetjes
01:18
in that part of the world.
në atë pjesë të botës.
01:20
For decades,
Për dekada,
01:22
we have lived under authoritarian regimes --
ne kemi jetuar nën regjime autoritare --
01:24
in the Arab world, in the Middle East.
në botën Arabe, në Lindjen e Mesme.
01:27
These regimes
Ato regjime
01:30
created something within us during this period.
krijuan diçka brenda nesh gjatë kësaj periudhe.
01:32
I'm 43 years old right now.
Unë jam 43 vjeçar tani.
01:35
For the last 40 years,
Për 40 vitet e fundit,
01:37
I have seen almost the same faces
kam parë pothuajse të njëjtat fytyra
01:39
for kings and presidents ruling us --
të mbretërve dhe presidentëve që na kanë sunduar --
01:41
old, aged, authoritarian,
të vjetër, të moshuar, autoritar,
01:45
corrupt situations --
situata te korruptuara --
01:49
regimes that we have seen around us.
regjime që ne kemi parë rreth nesh.
01:51
And for a moment I was wondering,
Dhe për një moment po pyesja,
01:54
are we going to live in order to see
a do të jetojmë aq sa të shohim
01:57
real change happening on the ground,
ndryshimin e vërtetë tek ndodh
01:59
a change that does not come through foreign intervention,
ndryshim që nuk vjen përmes ndërhyrjes nga jashtë,
02:02
through the misery of occupation,
përmes mjerimit të sundimit,
02:05
through nations invading our land
nga shtetet që pushtojnë tokat tona
02:08
and deepening the sense of inferiority sometimes?
dhe nganjëherë thellojnë ndjenjën e inferioritetit?
02:11
The Iraqis: yes, they got rid of Saddam Hussein,
Irakianët: Po, ata hoqën qafe Sadam Hyseinin,
02:15
but when they saw
por kur ata shikuan
02:18
their land occupied by foreign forces
tokat e tyre të okupuara nga forcat e jashtme
02:20
they felt very sad,
ata u ndjenë shumë të mërzitur,
02:23
they felt that their dignity had suffered.
ata ndjenë që u vuante dinjiteti.
02:25
And this is why they revolted.
Dhe kjo është arsyeja se përse u hodhën në kryengritje.
02:28
This is why they did not accept.
Kjo është arsyeja se përse ata nuk pranuan.
02:30
And actually other regimes, they told their citizens,
Dhe në fakt, regjimet e tjera u thanë qytetarëve të tyre,
02:33
"Would you like to see the situation of Iraq?
"A doni të shihni situatën të bëhet sikurse ajo në Irak?
02:36
Would you like to see civil war, sectarian killing?
A dëshironi të shihni luftë civile, vrasje në baza sektare?
02:39
Would you like to see destruction?
A dëshironi të shihni shkatërrim?
02:42
Would you like to see foreign troops on your land?"
A dëshironi të shihni trupa të ushtrive të huaja në tokat tuaja?"
02:44
And the people thought for themselves,
Dhe njerëzit menduan me vete,
02:47
"Maybe we should live with
"Mbase duhet të jetojmë
02:49
this kind of authoritarian situation that we find ourselves in,
me këtë situatë autoritare në të cilën gjendemi,
02:51
instead of having the second scenario."
në vend që të kemi atë planin tjetër."
02:54
That was one of the worst nightmares that we have seen.
Ajo ishte një ndër ankthet më të këqija që kemi parë.
02:58
For 10 years,
Për 10 vite,
03:01
unfortunately we have found ourselves
fatkeqësisht kemi qenë duke
03:03
reporting images of destruction,
raportuar imazhe të shkatërrimit,
03:05
images of killing,
imazhe të vrasjeve,
03:08
of sectarian conflicts,
të konflikteve në baza sektare,
03:10
images of violence,
imazhe të dhunës,
03:12
emerging from a magnificent piece of land,
te dilnin nga një copë toke e mrekullueshme
03:14
a region that one day was the source
një rajon që një herë e një kohë ishte burimi
03:17
of civilizations and art and culture
i civilizimeve, kulturës dhe artit
03:19
for thousands of years.
për mijëra vjet.
03:22
Now I am here to tell you
Tani jam këtu t'iu tregoj
03:25
that the future
që ajo e ardhme
03:28
that we were dreaming for
për të cilën ne po ëndërrojmë
03:30
has eventually arrived.
ka arritur herët a vonë.
03:32
A new generation,
Një gjeneratë e re,
03:36
well-educated,
e shkolluar mirë,
03:38
connected,
e lidhur,
03:40
inspired by universal values
e frymëzuar nga vlerat universale
03:42
and a global understanding,
dhe nga mirëkuptimi global,
03:46
has created a new reality for us.
ka krijuar një realitet të ri për ne.
03:49
We have found a new way
Ne kemi gjetur një mënyrë të re
03:53
to express our feelings
për të shprehur ndjenjat tona
03:56
and to express our dreams:
dhe për të shprehur ëndërrat tona.
03:59
these young people
Këta të rinj
04:02
who have restored self-confidence
të cilët e kanë rivendosur vetëbesimin
04:04
in our nations in that part of the world,
në kombin tonë në atë pjesë të botës,
04:06
who have given us
të cilët na kanë dhënë
04:09
new meaning for freedom
një kuptim të ri për lirinë
04:11
and empowered us to go down to the streets.
dhe na kanë fuqizuar për të dalur në rrugë.
04:14
Nothing happened. No violence. Nothing.
Asgjë nuk ndodhi. S'pati dhunë. Asgjë.
04:17
Just step out of your house,
Veç dil jashtë shtëpisë,
04:19
raise your voice
ngrij zërin
04:21
and say, "We would like to see the end of the regime."
dhe thuaj: "Ne do të dëshironim të shihnim fundin e këtij regjimi."
04:23
This is what happened in Tunisia.
Kjo është ajo që ndodhi në Tunizi.
04:27
Over a few days,
Për disa ditë,
04:29
the Tunisian regime that invested billions of dollars
regjimi Tunizian që kishte investuar miliarda dollarë
04:31
in the security agencies,
në agjensitë e sigurimit,
04:34
billions of dollars
miliarda dollarë
04:36
in maintaining, trying to maintain,
në mbajtjen, në përpjekjen për të mbajtur,
04:38
its prisons,
burgjet e saj,
04:40
collapsed, disappeared,
u shemb, u zhduk,
04:42
because of the voices of the public.
për shkak të zërave të publikut.
04:44
People who were inspired to go down to the streets
Njerëzit që ishin të inspiruar për të dalur në rrugë
04:47
and to raise their voices,
dhe për të ngritur zërin,
04:49
they tried to kill.
ata provuan t'i vrasin.
04:51
The intelligence agencies wanted to arrest people.
Agjensitë e inteligjencës dëshiruan të vrisnin njerëz.
04:53
They found something called Facebook.
Ata gjetën diçka të quajtur Facebook.
04:56
They found something called Twitter.
Ata gjetën diçka të quajtur Twitter.
04:59
They were surprised by all of these kinds of issues.
Ata ishin të befasuar nga gjithë këto gjëra.
05:01
And they said,
Dhe thanë,
05:03
"These kids are misled."
"Këta fëmijë janë mashtruar."
05:05
Therefore, they asked their parents
Ndaj, ata iu kthyen prindërve të tyre
05:08
to go down to the streets
dhe kërkuan që ata të dilnin në rrugë
05:10
and collect them, bring them back home.
dhe t'i merrnin, t'i sillnin në shtëpi.
05:12
This is what they were telling. This is their propaganda.
Kjo është ajo që ata thonin. Kjo ishte propaganda e tyre.
05:14
"Bring these kids home
"Sillni këta fëmijë në shtëpi,
05:16
because they are misled."
sepse ata janë mashtruar."
05:18
But yes,
Por po,
05:20
these youth
këta të rinj
05:22
who have been inspired
të cilët janë frymëzuar
05:24
by universal values,
nga vlerat universale,
05:26
who are idealistic enough
të cilët janë aq idealiste
05:28
to imagine a magnificent future
për të imagjinuar një të ardhme të mrekullueshme
05:30
and, at the same time, realistic enough
dhe, në të njëjtën kohë, janë aq realiste
05:32
to balance this kind of imagination
sa për të barazpeshuar këtë lloj imagjinate
05:35
and the process leading to it --
dhe procesin që të drejton aty -
05:38
not using violence,
jo duke përdorur dhunë,
05:41
not trying to create chaos --
jo duke tentuar të krijojne rrëmujë.
05:43
these young people,
Këta të rinj,
05:45
they did not go home.
nuk u kthyen në shtëpi.
05:47
Parents actually went to the streets
Prindërit në fakt dolën në rrugë
05:49
and they supported them.
dhe i mbështetën ata.
05:51
And this is how the revolution was born in Tunisia.
Dhe kjo është se si lindi revolucioni në Tunizi.
05:53
We in Al Jazeera
Ne në Al Xhazira
05:56
were banned from Tunisia for years,
nuk ishim të lejuar në Tunizi për vite me radhë,
05:58
and the government did not allow
qeveria nuk lejonte
06:01
any Al Jazeera reporter to be there.
ndonjë reporter të Al Xhazira-s të ishte atje.
06:03
But we found that these people in the street,
Por ne zbuluam që këta njerëz në rrugë,
06:05
all of them are our reporters,
janë të gjithë reporterët tanë,
06:08
feeding our newsroom
duke ushqyer dhomën tonë të lajmeve
06:10
with pictures, with videos
me fotografi, me incizime
06:12
and with news.
dhe me lajme.
06:14
And suddenly that newsroom in Doha
Papritur ajo dhomë lajmesh në Doha
06:16
became a center
u bë qendër
06:19
that received all this kind of input from ordinary people --
që pranonte të gjitha këto të dhëna nga njerëz të zakonshëm --
06:21
people who are connected and people who have ambition
njerëz që janë të lidhur dhe njerëz që kanë ambicje
06:24
and who have liberated themselves
dhe njerëz që kanë liruar vetën
06:27
from the feeling of inferiority.
nga ndjenja e inferioritetit.
06:29
And then we took that decision:
Dhe më pas ne morëm vendim:
06:31
We are unrolling the news.
Ne do të jepnim lajmet.
06:34
We are going to be the voice for these voiceless people.
Ne do të jemi zëri i atyre njerëzve pa zë.
06:36
We are going to spread the message.
Ne do të përhapim njoftimin.
06:39
Yes, some of these young people
Po, disa nga këta të rinj
06:41
are connected to the Internet,
janë të lidhur me internet,
06:43
but the connectivity in the Arab world
por lidhja me internet në botën Arabe
06:45
is very little, is very small,
është shumë e paktë dhe e vogël
06:47
because of many problems that we are suffering from.
për arsye të shumë problemeve nga të cilat vuajmë.
06:49
But Al Jazeera took the voice from these people
Por Al Xhazira mori zërin nga këta njerëz
06:52
and we amplified [it].
dhe e përforcoi atë.
06:55
We put it in every sitting room in the Arab world --
Ne e vendosëm në çdo dhomë dite në botën Arabe --
06:57
and internationally, globally,
si dhe në nivelin ndërkombëtar, global,
07:00
through our English channel.
përmes kanaleve televizive në gjuhën angleze.
07:02
And then people started to feel
Dhe pastaj njerëzit filluan të ndjenin
07:04
that there's something new happening.
që diçka e re po ngjante.
07:07
And then Zine al-Abidine Ben Ali
dhe më pas Zine al-Abidine Ben Ali
07:10
decided to leave.
vendosi të largohej.
07:13
And then Egypt started,
Dhe më pas filloi Egjipti,
07:15
and Hosni Mubarak decided to leave.
dhe Hosni Mubarak vendosi të largohej.
07:17
And now Libya as you see it.
Dhe tani Libia sikurse mund të shihni.
07:19
And then you have Yemen.
Pastaj është Jemeni.
07:21
And you have many other countries trying to see
Dhe ka shumë shtete të tjera që po provojnë të shohin
07:23
and to rediscover that feeling
dhe të rizbulojnë atë ndjenjë
07:25
of, "How do we imagine a future
të, "Si të imagjinojmë një të ardhme
07:28
which is magnificent and peaceful and tolerant?"
që është e madhërishme, paqësore dhe tolerante?"
07:30
I want to tell you something,
Dua të iu tregoj diçka,
07:33
that the Internet and connectivity
që interneti dhe lidhja
07:36
has created [a] new mindset.
ka krijuar një mentalitet të ri.
07:40
But this mindset
Por ky mentalitet
07:43
has continued to be faithful
ka vazhduar t'i qëndrojë besnik
07:45
to the soil and to the land
dheut dhe tokës
07:47
that it emerged from.
nga e cila doli.
07:49
And while this was the major difference
Dhe ndonëse ky ishte dallimi i madh
07:52
between many initiatives before
në mes të shume nismave të mëparshme
07:55
to create change,
për të krijuar ndryshim,
07:58
before we thought, and governments told us --
më parë ne mendonim, dhe qeveria na thoshte --
08:00
and even sometimes it was true --
dhe nganjëherë ishte e vërtetë --
08:02
that change was imposed on us,
që ndryshimi na ishte imponuar,
08:05
and people rejected that,
kështu që njerëzit e refuzonin atë,
08:08
because they thought that it is alien to their culture.
sepse ata mendonin që ishte e jashtme në krahasim me kulturën e tyre,
08:10
Always, we believed
gjithmonë, ne besuam
08:13
that change will spring from within,
që ndryshimi do të buronte nga brenda,
08:16
that change should be a reconciliation
që ndryshimi duhet të ishte një pajtim
08:19
with culture, cultural diversity,
me kulturën, dallimet kulturore,
08:23
with our faith in our tradition
me besimin në traditën tonë
08:26
and in our history,
dhe në historinë tonë,
08:28
but at the same time,
por në të njejtën kohë,
08:30
open to universal values, connected with the world,
i hapur ndaj vlerave universale, i lidhur me botën,
08:32
tolerant to the outside.
tolerant ndaj të jashtmes.
08:35
And this is the moment
Dhe ky është momenti
08:37
that is happening right now in the Arab world.
që po ngjan tani në botën Arabe.
08:39
This is the right moment, and this is the actual moment
Ky është momenti i duhur, ky është në fakt momenti
08:41
that we see all of these meanings meet together
kur ne shohim të gjitha këto kuptime tek takohen bashkë
08:44
and then create the beginning
dhe më pas krijojnë fillimin
08:46
of this magnificent era
e kësaj epoke madhështore
08:48
that will emerge from the region.
që do të dal nga ai regjion.
08:50
How did the elite deal with that --
Si u mor Elita me këtë --
08:54
the so-called political elite?
e ashtu-quajtura Elita politike?
08:56
In front of Facebook,
Përballë Facebook-ut,
08:59
they brought the camels in Tahrir Square.
ata sollën devet në sheshin Tahrir.
09:02
In front of Al Jazeera,
Përballë Al Xhaziras,
09:05
they started creating tribalism.
ata filluan të krijonin tribalizëm.
09:07
And then when they failed,
Dhe më pas, kur ata dështuan,
09:11
they started speaking about conspiracies
filluan të flisnin për komplote
09:13
that emerged from Tel Aviv and Washington
që dilnin nga Tel Aviv
09:16
in order to divide the Arab world.
për të ndarë botën Arabe.
09:19
They started telling the West,
Ata filluan t'i tregonin Perëndimit,
09:22
"Be aware of Al-Qaeda.
"Keni kujdes nga Al-Kaida.
09:24
Al-Qaeda is taking over our territories.
Al-Kaida po merr territoret tona.
09:26
These are Islamists
Këta janë Islamikë
09:28
trying to create new Imaras.
që po përpiqen për të krijuar "Imara" të reja.
09:30
Be aware of these people
Keni kujdes nga këta njerëz
09:32
who [are] coming to you
të cilët po vijnë te ju
09:34
in order to ruin your great civilization."
në mënyrë që të shkatërrojnë civilizimin tuaj të madh."
09:37
Fortunately,
Për fat të mirë,
09:40
people right now cannot be deceived.
njerëzit tanimë nuk mund të mashtrohen.
09:43
Because this corrupt elite
Sepse kjo elitë e korruptuar
09:45
in that region
në atë regjion
09:48
has lost even the power of deception.
ka humbur edhe fuqinë e të mashtruarit.
09:50
They could not, and they cannot, imagine
Ata nuk mundeshin, dhe nuk mund, të imagjinojnë
09:54
how they could really deal with this reality.
se si në fakt të merreshin me këtë realitet.
09:56
They have lost.
Ata kanë humbur --
09:59
They have been detached
ata janë ndarë
10:01
from their people, from the masses,
nga njerëzit e tyre, nga masat,
10:03
and now we are seeing them collapsing
dhe tani ne po i shohim se si ata po bien
10:06
one after the other.
njëri pas tjetrit.
10:09
Al Jazeera is not
Al Xhazira nuk është
10:12
a tool of revolution.
një mjet i revolucionit.
10:15
We do not create revolutions.
Ne nuk krijojmë revolucione.
10:17
However,
Sido me qenë,
10:19
when something of that magnitude happens,
kur ngjet diçka e atyre përmasave,
10:21
we are at the center of the coverage.
ne jemi në qendër të raportimit.
10:24
We were banned from Egypt,
Neve na ishte ndaluar hyrja në Egjipt,
10:27
and our correspondents,
dhe disa nga korrespondentët tanë,
10:29
some of them were arrested.
u arrestuan.
10:31
But most of our camera people
Por shumica e njerëzve tanë me kamera
10:34
and our journalists,
si dhe gazetarët tanë,
10:37
they went underground in Egypt -- voluntarily --
ata qëndruan në Egjipt tinëzisht - në mënyrë vullnetare -
10:39
to report what happened in Tahrir Square.
për të raportuar atë që po ngjante në Sheshin Tahrir.
10:42
For 18 days,
Për 18 ditë,
10:45
our cameras were broadcasting, live,
kamerat tona po transmetonin drejtëpërdrejt
10:47
the voices of the people in Tahrir Square.
zërat e njerëzve në Sheshin Tahrir.
10:50
I remember one night
Mbaj mend një natë
10:53
when someone phoned me on my cellphone --
kur dikush më thirri në telefon celular --
10:55
ordinary person who I don't know -- from Tahrir Square.
një person i zakonshëm të cilin nuk e njoh - nga Sheshi Tahrir.
10:57
He told me, "We appeal to you
Ai më tha: "Ne të bëjmë thirrje
10:59
not to switch off the cameras.
të mos i ndaloni kamerat.
11:01
If you switch off the cameras tonight,
Nëse i ndaloni kamerat sonte,
11:03
there will be a genocide.
do të ketë gjenocid.
11:05
You are protecting us
Ju po na mbroni
11:07
by showing what is happening at Tahrir Square."
duke treguar se çfarë po ndodh në Sheshin Tahrir".
11:09
I felt the responsibility
Unë ndjeva përgjegjësinë
11:12
to phone our correspondents there
të telefonoja korrespondentët tanë atje
11:14
and to phone our newsroom
dhe të telefonoja dhomën tonë të lajmeve
11:16
and to tell them, "Make your best
dhe t'u thoja atyre, "Bëni çdo gjë që mundeni
11:18
not to switch off the cameras at night,
për të mos ndalur kamerat gjatë natës,
11:20
because the guys there really feel confident
sepse njerëzit atje ndihen të sigurtë
11:22
when someone is reporting their story --
kur dikush raporton historinë e tyre --
11:25
and they feel protected as well."
dhe ndihen të mbrojtur po ashtu".
11:27
So we have a chance
Kështu që kemi një mundësi
11:30
to create a new future
për të ndërtuar një të ardhme të re
11:33
in that part of the world.
në atë anë të botës.
11:35
We have a chance
Kemi një mundësi
11:37
to go and to think of the future
të shkojmë dhe të mendojmë për të ardhmen
11:40
as something which is open to the world.
si diçka që është e hapur për botën.
11:43
Let us not repeat the mistake of Iran,
Le të mos e përsërisim gabimin e Iranit,
11:46
of [the] Mosaddeq revolution.
e revolucionit Misdaq,
11:49
Let us free ourselves -- especially in the West --
le të çlirojmë veten -- veçanërisht këtu në Perëndim --
11:51
from thinking about that part of the world
nga të menduarit për atë pjesë të botës
11:54
based on oil interest,
bazuar në interesat e naftës,
11:56
or based on interests
ose bazuar në interesat
11:59
of the illusion of stability and security.
e iluzionit të qëndrueshmërisë dhe sigurisë.
12:02
The stability and security
Qëndrueshmëria dhe siguria
12:05
of authoritarian regimes
e regjimeve autoritare
12:08
cannot create
nuk mund të krijojë
12:11
but terrorism and violence and destruction.
gjë tjetër pos terrorizëm, dhunë dhe shkatërrim.
12:13
Let us accept the choice of the people.
Le të pranojmë zgjedhjen e njerëzve.
12:15
Let us not pick and choose
Le të mos marrim dhe zgjedhim
12:18
who we would like to rule their future.
kënd ne do të dëshironim të udhëhiqte të ardhmen e tyre.
12:20
The future should be ruled
E ardhmja duhet të udhëhiqet
12:23
by people themselves,
nga vetë njerëzit,
12:25
even sometimes if they are voices
edhe nëse nganjëherë ka zëra
12:27
that might now scare us.
që mund të na frikësojnë tani.
12:29
But the values of democracy
Por vlerat e demokracisë
12:31
and the freedom of choice
dhe të lirisë së zgjedhjes
12:34
that is sweeping the Middle East at this moment in time
që kanë përfshirë Lindjen e Mesme në këtë moment
12:36
is the best opportunity for the world,
është mundësia më e mirë për botën,
12:39
for the West and the East,
për Perëndimin dhe Lindjen,
12:41
to see stability and to see security
për të parë qëndrueshmëri dhe siguri
12:43
and to see friendship and to see tolerance
dhe për të parë miqësi dhe tolerancë
12:46
emerging from the Arab world,
që po del nga bota Arabe,
12:49
rather than the images of violence and terrorism.
në vend të imazheve të dhunës dhe terrorizimit.
12:51
Let us support these people.
Le të mbështesim këta njerëz.
12:54
Let us stand for them.
Le të qëndrojmë për ta.
12:56
And let us give up
Dhe le të lëshojmë dorë
12:58
our narrow selfishness
nga egoizimi ynë i ngushtë
13:00
in order to embrace change,
në mënyrë që të përqafojmë ndryshimin,
13:03
and in order to celebrate with the people of that region
dhe në mënyrë që të festojmë bashkë me njerëzit e atij regjioni
13:05
a great future
një të ardhme të ndritur
13:08
and hope and tolerance.
dhe shpresë dhe tolerancë.
13:10
The future has arrived,
E ardhmja ka arritur,
13:13
and the future is now.
dhe e ardhmja është tani.
13:15
I thank you very much.
Ju falenderoj shumë.
13:17
(Applause)
(Duartrokitje)
13:19
Thank you very much.
Ju falenderoj shumë.
13:32
(Applause)
(Duartrokitje)
13:34
Chris Anderson: I just have a couple of questions for you.
Chris Anderson: Kam disa pyetje për ju.
13:39
Thank you for coming here.
Ju faleminderit që erdhët këtu.
13:41
How would you characterize the historical significance
Si do të karakterizonit domethënien historike
13:43
of what's happened?
të asaj që ngjau?
13:45
Is this a story-of-the-year, a story-of-the-decade
A është kjo historia e vitit, historia e dekadës,
13:47
or something more?
apo diçka më shumë?
13:50
Wadah Khanfar: Actually, this may be the biggest story that we have ever covered.
Wadah Khanfar: Në fakt kjo mund të jetë historia më e madhe të cilën e kemi raportuar ndonjëherë.
13:52
We have covered many wars.
Kemi raportuar për shumë luftëra.
13:55
We have covered a lot of tragedies, a lot of problems,
Kemi raportuar për shumë tragjedi, për shumë probleme,
13:57
a lot of conflict zones, a lot of hot spots in the region,
shumë zona konflikti, shumë qendra të nxehta në regjion,
13:59
because we were centered at the middle of it.
sepse kemi qenë në mesin e tyre.
14:02
But this is a story -- it is a great story; it is beautiful.
Por kjo është një histori - histori e madhe; e bukur.
14:04
It is not something that you only cover
nuk është një gjë për të cilën vetëm raporton
14:08
because you have to cover a great incident.
ngase të duhet të raportosh ndodhitë e mëdha.
14:11
You are witnessing change in history.
Ne jemi dëshmitarë të ndryshimit të historisë.
14:14
You are witnessing the birth of a new era.
Ne jemi dëshmitarë të lindjes së një epoke të re.
14:17
And this is what the story's all about.
Dhe kjo është ajo me të cilën lidhet kjo histori.
14:20
CA: There are a lot of people in the West
Chris Anderson: Ka shumë njerëz në Perëndim
14:22
who are still skeptical,
të cilët ende janë skeptikë,
14:24
or think this may just be an intermediate stage
ose mendojnë që kjo mund të jetë vetëm një fazë afatmesme
14:26
before much more alarming chaos.
para një kaosi edhe më alarmant.
14:29
You really believe
Ju me të vërtetë besoni
14:32
that if there are democratic elections in Egypt now,
që nëse ka zgjedhje demokratike në Egjipt tani,
14:34
that a government could emerge
që një qeveri mund të shfaqet
14:37
that espouses some of the values you've spoken about so inspiringly?
që mbështet disa nga vlerat për të cilat ju folët në mënyrë aq frymëzuese?
14:39
WK: And people actually,
Wadah Khanfar: Dhe njerëzit në fakt,
14:42
after the collapse of the Hosni Mubarak regime,
pas përmbysjes së regjimit të Hosni Mubarak-ut,
14:44
the youth who have organized themselves
të rinjtë të cilët patën organizuar veten
14:47
in certain groups and councils,
në disa grupe dhe këshille,
14:49
they are guarding the transformation
ata po mbrojnë shndërrimin
14:52
and they are trying to put it on a track
dhe ata po mundohen ta vendosin atë në një shteg
14:55
in order to satisfy
në mënyrë që të përmbushë
14:57
the values of democracy,
vlerat e demokracisë,
14:59
but at the same time
dhe në të njejtën kohë
15:01
also to make it reasonable
ta bëj atë edhe të arsyeshme
15:03
and to make it rational,
dhe racionale,
15:05
not to go out of order.
që të mos dalë jashtë kontrollit.
15:07
In my opinion, these people are much more wiser
Për mendimin tim, këta njerëz janë shumë më të zgjuar
15:10
than, not only the political elite,
se jo vetëm elita politike,
15:13
even the intellectual elite, even opposition leaders
por edhe se elita intelektuale e udhëheqësit opozitarë
15:15
including political parties.
duke përfshirë edhe partitë politike.
15:18
At this moment in time, the youth in the Arab world
Në këtë kohë, të rinjtë në botën Arabe
15:20
are much more wiser
janë shumë më të zgjuar
15:23
and capable of creating the change
dhe në gjendje për të krijuar ndryshimin
15:25
than the old --
se sa të moshuarit --
15:27
including the political and cultural
duke përfshirë këtu edhe regjimet e vjetra politike
15:29
and ideological
kulturale dhe
15:31
old regimes.
ideologjike.
15:33
(Applause)
(Duartrokitje)
15:35
CA: We are not to get involved politically and interfere in that way.
Chris Anderson: Ne nuk do të përfshihemi në politikë dhe nuk do të ndërhyjmë në atë mënyrë.
15:38
What should people here at TED,
Çfarë duhet njerëzit këtu në TED,
15:41
here in the West,
këtu në Perëndim,
15:44
do if they want to connect or make a difference
të bëjnë nëse dëshirojnë të lidhen dhe të bëjnë një ndryshim
15:46
and they believe in what's happening here?
dhe të cilët besojnë në atë që po ngjanë këtu?
15:49
WK: I think we have discovered a very important issue in the Arab world --
Wadah Khanfar: Mendoj që kemi zbulur një gjë shumë me rëndësi në botën Arabe --
15:51
that people care,
që njerëzit interesohen,
15:53
people care about this great transformation.
njerëzit i japin rëndësi këtij shndërrimi të madh.
15:55
Mohamed Nanabhay who's sitting with us,
Mohamed Nanabhay i cili është i pranishëm këtu sonte,
15:58
the head of Aljazeera.net,
drejtuesi i Aljazeera.net,
16:00
he told me that a 2,500 percent increase
ai më tregoi që kishte rritje prej 2.500 përqind
16:03
of accessing our website
në qasjen në faqen tonë të internetit
16:08
from various parts of the world.
nga pjesë të ndryshme të botës.
16:10
Fifty percent of it is coming from America.
50 përqind e kësaj rritje vjen nga Amerika.
16:12
Because we discovered that people care,
Meqë ne zbuluam që njerëzit i japin rëndësi,
16:14
and people would like to know --
dhe njerëzit dëshirojnë të dijnë --
16:16
they are receiving the stream through our Internet.
ata po marrin rrjedhën nga Interneti.
16:18
Unfortunately in the United States,
Fatkeqësisht në Shtetet e Bashkuara,
16:21
we are not covering but Washington D.C. at this moment in time
ne nuk raportojmë përveçse nga Washington D.C. në këto kohë
16:23
for Al Jazeera English.
për pjesën e Al Jazeera-s në gjuhën angleze.
16:26
But I can tell you, this is the moment to celebrate
Por mund të iu tregoj, që ky është momenti për të festuar
16:28
through connecting ourselves
duke u lidhur me njëri tjetrin
16:31
with those people in the street
me ata njerëz nëpër rrugë
16:33
and expressing our support to them
dhe të shprehim mbështetjen tonë për ta
16:35
and expressing this kind of feeling, universal feeling,
dhe të shprehim këtë ndjenjë, ndjenjë universale,
16:38
of supporting the weak and the oppressed
të mbështetjes për të dobëtit dhe të shtypurit
16:42
to create a much better future for all of us.
për të krijuar një të ardhme shumë më të mirë për secilin nga ne.
16:45
CA: Well Wadah, a group of members of the TED community,
Chris Anderson: Në fakt Wadah, një grup i anëtarëve të komunitetit të TED-it,
16:48
TEDxCairo,
TEDX Kairo,
16:51
are meeting as we speak.
po takohen në këto momente përderisa ne flasim.
16:53
They've had some speakers there.
Ata kanë pasur ca folës atje.
16:55
I believe they've heard your talk.
Besoj që të kanë dëgjuar edhe ty tek flisje.
16:57
Thank you for inspiring them and for inspiring all of us.
Faleminderit që i ke frymëzuar ata dhe faleminderit që na frymëzove neve.
16:59
Thank you so much.
Faleminderit shume.
17:01
(Applause)
(Duartrokitje)
17:03
Translated by Jeta Rudi
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

About the speaker:

Wadah Khanfar - Journalist
As the Director General of Al Jazeera from 2003-2011, Wadah Khanfar worked to bring rare liberties like information, transparency and dissenting voices to repressive states and political hot zones.

Why you should listen

From war correspondent to Baghdad bureau chief to Director General from 2003 until he stepped down in 2011, Wadah Khanfar worked through the closure and bombing of Al Jazeera's bureaus, the torture and murder of its journalists and state propaganda smears. Al Jazeera's approach to journalism emphasizes "re-thinking authority, giving a voice to the voiceless," Khanfar said in an interview with TIME.

No news network has attracted as much controversy as Al Jazeera. Khanfar, in turn, became the lightning rod for dispute on the organization's place in politics, both in its home region and abroad. (In the West, editorials have accused him of sympathizing with terrorists; in his own region, of fanning instability.) 

More profile about the speaker
Wadah Khanfar | Speaker | TED.com