English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2011

Raghava KK: Shake up your story

رَگَوا کِی کِی: داستانتان را تکان بدهيد.

Filmed
Views 948,840

هنرمند رَگَوا کِی کِی، کتاب جديد خود براي كودكان را نشان مي‌دهد که برای آی‌پَد تهيه شده و ويژگي بامزه‌اي دارد: وقتی که تکانش می‌دهید، داستان -- و چشم‌انداز شما -- عوض می‌شود. در این سخنراني شیرین و کوتاه، او دعوتمان مي‌كند كه اندكي دیدگاه خود را تكان دهيم.

- Artist
Raghava KK's paintings and drawings use cartoonish shapes and colors to examine the body, society, our world. Full bio

Hiسلام everyoneهر کس.
همگی سلام.
00:15
I'mمن an artistهنرمند and a dadپدر -- secondدومین timeزمان aroundدور و بر.
من یک هنرمندم و یک پدر، برای دومین بار.
00:17
Thankبا تشکر از youشما.
متشکرم.
00:20
And I want to shareاشتراک گذاری withبا youشما myمن latestآخرین artهنر projectپروژه.
می‌خواهم با شما تازه‌ترین پروژۀ هنریم را در میان بگذارم.
00:22
It'sآن a children'sکودکان bookکتاب for the iPadاپل.
آن یک کتاب کودک است برای آی‌پَد.
00:25
It'sآن a littleمقدار کمی quirkyدمدمی مزاجی and sillyاحمقانه.
کمی عجيب و غريب و احمقانه است.
00:28
It'sآن calledبه نام "Pop-Itپاپ آن,"
اسمش "پاپ-اِت" است،
00:30
And it'sاین است about the thingsچیزها littleمقدار کمی kidsبچه ها do withبا theirخودشان parentsپدر و مادر.
و دربارۀ چیزهایی است که خردسالان با والدینشون انجام میدن.
00:32
(Musicموسیقی)
(موسیقی)
00:35
Soپس thisاین is about pottyکثیف trainingآموزش --
این دربارۀ آموزش دستشویی رفتن است --
00:37
as mostاکثر ofاز youشما, I hopeامید, knowمی دانم.
كه بيشتر شما بلديد.
00:39
Youشما can tickleغلغلک دادن the rugفرش.
می‌توانید سربه‌سرش بگذاريد.
00:42
Youشما can makeساختن the babyعزیزم poopکلوچه.
مي‌توانيد يادش بدهيد توالت كنه.
00:44
Youشما can do allهمه thoseکسانی که funسرگرم کننده thingsچیزها.
می‌توانید تمام این کارهای جالب را انجام بدهید.
00:46
Youشما can burstپشت سر هم bubblesحباب ها.
می‌توانید حباب‌ها را بترکانید.
00:50
Youشما can drawقرعه کشی, as everyoneهر کس should.
می‌توانید نقاشی بکشید، همانطوری که همه مي‌بكشند.
00:54
Butولی youشما knowمی دانم, I have a problemمسئله withبا children'sکودکان booksکتاب ها:
می‌دونید، من با کتاب‌های کودک یک مشکلی دارم:
00:58
I thinkفکر they'reآنها هستند fullپر شده ofاز propagandaتبلیغاتی.
به نظرم آنها پر از تبليغات‌ هستند.
01:00
At leastکمترین an Indianهندی tryingتلاش کن to get oneیکی ofاز theseاینها Americanآمریکایی booksکتاب ها in Parkپارک Slopeشیب, forgetفراموش کردن itآی تی.
اگر یک هندی بخواهد یکی از این کتابهای آمریکایی را در منطقه پارک‌‌اِسلُپ نیویورک بخره، از خيرش مي‌گذره.
01:02
It'sآن notنه the way I was broughtآورده شده upبالا.
من اينجوري بزرگ نشدم.
01:05
Soپس I saidگفت:, "I'mمن going to counterشمارنده thisاین withبا myمن ownخودت propagandaتبلیغاتی."
به همين خاطر به خودم گفتم، "من با تبليغات‌ خودم با اين كار مقابله مي‌کنم."
01:08
Ifاگر youشما noticeاطلاع carefullyبا دقت,
اگر دقت كنيد،
01:10
it'sاین است a homosexualهمجنسگرایان coupleزن و شوهر bringingبه ارمغان آوردن upبالا a childکودک.
می‌بینید که یک زوج هم‌جنسگراي مرد دارند فرزندپروری می کنند.
01:12
Youشما don'tنه like itآی تی?
دوستش ندارید؟
01:15
Shakeلرزش itآی تی, and youشما have a lesbianلزبین coupleزن و شوهر.
تکانش بدهید، و یک زوج همجنسگراي زن خواهید داشت.
01:17
(Laughterخنده)
(خنده)
01:20
Shakeلرزش itآی تی, and youشما have a heterosexualدگرجنسگرا coupleزن و شوهر.
تکانش بدهید، و یک زوج با جنسيت مخالف خواهید داشت.
01:22
Youشما knowمی دانم, I don'tنه even believeایمان داشتن in the conceptمفهوم ofاز an idealایده آل familyخانواده.
می‌دونید، من حتي به مفهوم خانواده ايده‌ال‌ اعتقاد ندارم.
01:26
I have to tellبگو youشما about myمن childhoodدوران کودکی.
باید درباره دوران بچگی‌ام به شما بگم.
01:29
I wentرفتی to thisاین veryخیلی properمناسب Christianمسیحی schoolمدرسه
من به مدرسه مخصوص مسیحیان مي‌رفتم
01:31
taughtتدریس کرد by nunsراهبه ها, fathersپدران, brothersبرادران, sistersخواهران.
و راهبه‌ها، کشیش‌ها، برادران و خواهران مذهبی به ما آموزش مي‌دادند.
01:34
Basicallyاساسا, I was broughtآورده شده upبالا to be a goodخوب Samaritanسامرهیان,
اساساً، من پرورش یافتم که یک شخص نیکوکار باشم،
01:37
and I am.
و هستم.
01:39
And I'd go at the endپایان ofاز the dayروز to a traditionalسنتی Hinduهندو houseخانه,
و آخر هر روز، به یک خانه سنتي هندو بر می‌گشتم،
01:41
whichکه was probablyشاید the onlyفقط Hinduهندو houseخانه
که احتمالا، تنها خانه هندو
01:44
in a predominantlyعمدتا Islamicاسلامی neighborhoodمحله.
در محله‌اي بود كه بيشتر آنها مسلمان بودند.
01:46
Basicallyاساسا, I celebratedجشن گرفت everyهرکدام religiousدینی functionعملکرد.
و در اصل، همه مراسم و آداب مذهبي برايم محترم بودند.
01:50
In factواقعیت, whenچه زمانی thereآنجا was a weddingعروسی in ourما neighborhoodمحله,
در واقع، زمانیکه در محله ما عروسي بود،
01:53
allهمه ofاز us would paintرنگ ourما housesخانه ها for the weddingعروسی.
همه ما خانه‌هایمان را برای عروسی رنگ می‌کردیم.
01:56
I rememberیاد آوردن weما criedگریه کرد profuselyغافلگیر کننده
يادم است به شدت گريه ‌كرديم
01:58
whenچه زمانی the littleمقدار کمی goatsبز ها weما playedبازی کرد withبا in the summerتابستان
وقتي كه بُزهای کوچولویی که ما در تابستان باهاشون بازی می‌کردیم
02:00
becameتبدیل شد birianiتبادل نظر.
تبدیل به بریانی شدند.
02:02
(Laughterخنده)
(خنده)
02:04
Weما allهمه had to fastسریع duringدر حین Ramadanماه مبارک رمضان.
همه ما بايد در ماه رمضان روزه می‌گرفتیم.
02:06
Itآن was a veryخیلی beautifulخوشگل timeزمان.
دوره بسیار زیبایی بود.
02:08
Butولی I mustباید sayگفتن,
ولی باید بگویم،
02:10
I'll neverهرگز forgetفراموش کردن, whenچه زمانی I was 13 yearsسالها oldقدیمی, thisاین happenedاتفاق افتاد.
که هیچوقت فراموش نمیکنم، زمانیکه ۱۳ سالم بود، این اتفاق افتاد.
02:12
Babriبابری Masjidمسجد --
مسجد بابری --
02:15
oneیکی ofاز the mostاکثر beautifulخوشگل mosquesمساجد in Indiaهندوستان,
یکی از زیباترین مساجد هند،
02:17
builtساخته شده by Kingپادشاه Baburبابور, I thinkفکر, in the 16thth centuryقرن --
كه توسط شاه بابر، فکر كنم، در قرن شانزدهم ساخته شده بود --
02:19
was demolishedتخریب شده by Hinduهندو activistsفعالان.
به دست فعالان هندو ويران شد.
02:22
Thisاین causedباعث majorعمده riotsشورش in myمن cityشهر.
این كار شورش‌هاي بزرگي در شهر ما ايجاد كرد.
02:24
And for the firstاولین timeزمان,
و برای اولین بار،
02:26
I was affectedمتأثر، تحت تأثیر، دچار، مبتلا
من تحت تاثير
02:28
by thisاین communalجمعی unrestنا آرام.
اين ناآرامي عمومي قرار گرفتم.
02:30
Myمن littleمقدار کمی five-year-oldپنج ساله kidبچه neighborهمسایه
بچه پنج‌ساله همسايه ما
02:32
comesمی آید runningدر حال اجرا in,
دوان دوان داشت مي‌آمد،
02:34
and heاو saysمی گوید, "Ragsرنج, Ragsرنج.
و مي‌گفت، "راگس، راگس.
02:36
Youشما knowمی دانم the Hindusهندوها are killingکشتن us Muslimsمسلمانان. Be carefulمراقب باشید."
میدونی هندوها دارند ما مسلمان‌ها را می‌کشند. مواظب باش."
02:39
I'mمن like, "Dudeشخص, I'mمن Hinduهندو."
گفتم، "اي‌بابا، من هندو هستم."
02:42
(Laughterخنده)
(خنده)
02:44
He'sاو like, "Huhمتعجب؟!"
گفت، "هاه؟!"
02:45
Youشما knowمی دانم, myمن work is inspiredالهام گرفته
می‌دونید، هنر من ملهم از
02:48
by eventsمناسبت ها suchچنین as thisاین.
چنین رویدادهایی است.
02:51
Even in myمن galleryآلبوم عکس showsنشان می دهد,
حتی وقتي براي گالريم نمایشگاه‌ مي‌گذارم،
02:53
I try and revisitبازبینی historicتاریخی eventsمناسبت ها
سعی میکنم رویدادهای تاریخی
02:55
like Babriبابری Masjidمسجد,
مانند مسجد بابری را بازآفريني کنم،
02:57
distillمخلوط کردن onlyفقط itsآن emotionalعاطفی residueباقی مانده
چكيده تاثيرات عاطفي و احساسي آن را نشان دهم
02:59
and imageتصویر myمن ownخودت life.
و زندگي خودم را به تصوير بكشم.
03:01
Imagineتصور کن historyتاریخ beingبودن taughtتدریس کرد differentlyمتفاوت است.
تصور كنيد تاریخ به نحو دیگری آموزانده ‌شود.
03:03
Rememberیاد آوردن thatآن children'sکودکان bookکتاب
اون کتاب کودکان را به خاطر داريد
03:05
whereجایی که youشما shakeلرزش and the sexualityجنسیت ofاز the parentsپدر و مادر changeتغییر دادن?
كه تکان می‌دادید و جنسيت والدين تغيير مي‌كرد؟
03:06
I have anotherیکی دیگر ideaاندیشه.
ایده دیگری هم دارم.
03:09
It'sآن a children'sکودکان bookکتاب about Indianهندی independenceاستقلال --
آن ايده یک کتاب کودکان است دربارۀ استقلال هند --
03:10
veryخیلی patrioticوطن پرست.
كتابي بسیار ميهن‌دوستانه.
03:13
Butولی whenچه زمانی youشما shakeلرزش itآی تی, youشما get Pakistan'sپاکستان perspectiveچشم انداز.
ولی وقتی که تکانش می‌دهید، منظره پاکستان را می‌بینید.
03:15
Shakeلرزش itآی تی againاز نو, and youشما get the Britishانگلیس perspectiveچشم انداز.
دوباره تکانش بدهید، و اینبار منظره انگلستان را خواهید داشت.
03:17
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
03:20
Youشما have to separateجداگانه factواقعیت fromاز جانب biasتعصب, right.
ما ‌باید حقیقت را از سوگيري تفكيك کنیم، درسته.
03:25
Even myمن booksکتاب ها on childrenفرزندان
حتی کتابهای من درباره کودکان
03:27
have cuteجذاب, fuzzyدرهم animalsحیوانات.
حیوانات بامزه پشمالو دارند.
03:29
Butولی they'reآنها هستند playingبازی کردن geopoliticsژئوپولیتیک.
ولی جغرافياي سیاسي بازي مي‌كنند.
03:31
They'reآنها playingبازی کردن outبیرون Israel-Palestineاسراییل-فلسطین,
دارند شرایط اسرائیل و فلسطین،
03:33
India-Pakistanهند و پاکستان.
هند-پاکستان را بازی می‌کنند.
03:35
Youشما knowمی دانم, I'mمن makingساخت a veryخیلی importantمهم argumentبحث و جدل.
می‌دونید، من دارم بحث بسيار مهمي را مطرح میکنم.
03:37
And myمن argumentبحث و جدل [is]
و حرف من این است
03:39
thatآن the onlyفقط way for us to teachتدریس کنید creativityخلاقیت
که تنها روش آموزش خلاقیت
03:41
is by teachingدرس دادن childrenفرزندان perspectivesدیدگاه ها
این است که به کودکان ديدگاه‌هاي مختلف و وسعت ديد را
03:45
at the earliestاولین stageمرحله.
از سنين پايين ياد بدهیم.
03:47
Afterپس از allهمه, children'sکودکان booksکتاب ها are manualsکتابچه راهنمای on parentingپدر و مادر,
از همه اينها گذشته، کتابهای کودکان، راهنمای فرزندپروری والدين هستند،
03:49
soبنابراین youشما betterبهتر give themآنها children'sکودکان booksکتاب ها thatآن teachتدریس کنید themآنها perspectivesدیدگاه ها.
پس بهتره به والدين آن‌دسته کتابهای كودكان را بدهید که ديدگاه‌هاي مختلف را آموزش مي‌دهد.
03:51
And converselyبرعکس,
و از طرف دیگر،
03:54
onlyفقط whenچه زمانی youشما teachتدریس کنید perspectivesدیدگاه ها
صرفا، با آموزش ديدگاه‌هاي مختلف است
03:56
will a childکودک be ableتوانایی to imagineتصور کن
که یک كودك مي‌تواند تصور كند
03:58
and put themselvesخودشان in the shoesکفش
و خود را
04:00
ofاز someoneکسی whoکه is differentناهمسان fromاز جانب themآنها.
جای كساني بگذارد که با او فرق دارند.
04:02
I'mمن makingساخت an argumentبحث و جدل thatآن artهنر and creativityخلاقیت
حرف من اینست که هنر و خلاقیت
04:04
are veryخیلی essentialضروری است toolsابزار in empathyیکدلی.
ملزومات ضروري همدلي هستند.
04:06
Youشما knowمی دانم, I can'tنمیتونم promiseوعده myمن childکودک
می‌دونید، من نمی‌توانم به بچه‌ام
04:09
a life withoutبدون biasتعصب --
قول یک زندگي عاري از سوگيري را بدهم --
04:11
we'reبود allهمه biasedجانبدارانه --
همۀ ما سوگيري داریم --
04:13
butولی I promiseوعده to biasتعصب myمن childکودک withبا multipleچندگانه perspectivesدیدگاه ها.
ولی قول مي‌دهم که سوگيري فرزندم را با ديدگاه‌هاي مختلف شكل بدهم.
04:15
Thankبا تشکر از youشما veryخیلی muchخیلی.
بسیار متشکرم.
04:18
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق)
04:20
Translated by Pouria Montazeri
Reviewed by Maral Salehi

▲Back to top

About the speaker:

Raghava KK - Artist
Raghava KK's paintings and drawings use cartoonish shapes and colors to examine the body, society, our world.

Why you should listen

Raghava KK began his career in art as a newspaper cartoonist, and the cartoonist’s bold line -- and dead-on eye for truth -- still powers his art. His work spans painting, sculpture, installation, film and iPad art, always linked by his challenging opinions on identity, conformity, gender, celebrity, ceremony. (He even views his lavish Indian wedding as a piece of performance art.)

His early work as a painter made a complete break with his cartoon career -- he painted watercolors on canvas using only his hands and feet. Since then, his work has grown to knit together aesthetics from both worlds, as collage and complication play against flat color and precise lines. He shows in galleries and performance spaces around the world and often collaborates with other artists, most recently with musicians Paul Simon and Erykah Badu.  In 2011, he launched his children's iPad book, Pop-it, shaking up the concept  of an ideal family. He is currently working on a project that promises to shake up everything! From news to education.

More profile about the speaker
Raghava KK | Speaker | TED.com