English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2011

Raghava KK: Shake up your story

Raghava KK: Sacseja la teva història.

Filmed
Views 948,840

L'artista Raghava KK ens ensenya el seu nou llibre infantil per a iPad amb una característica molt divertida: quan el sacseges, la història i la teva perspectiva canvien. Amb aquesta encantadora i curta conferència, ens convida a tots a sacsejar una mica la nostra perspectiva.

- Artist
Raghava KK's paintings and drawings use cartoonish shapes and colors to examine the body, society, our world. Full bio

Hi everyone.
Hola a tothom.
00:15
I'm an artist and a dad -- second time around.
Sóc artista i pare, per segon cop.
00:17
Thank you.
Gràcies.
00:20
And I want to share with you my latest art project.
M'agradaria compartir amb vosaltres el meu útlim projecte artístic.
00:22
It's a children's book for the iPad.
És un llibre infantil per a iPad.
00:25
It's a little quirky and silly.
És una mica extravagant i tonto.
00:28
It's called "Pop-It,"
S'anomena "Pop-It"
00:30
And it's about the things little kids do with their parents.
i tracta de les coses que els nens petits fan amb els seus pares.
00:32
(Music)
(Música)
00:35
So this is about potty training --
Aquest tracta d'ensenyar a fer caqueta,
00:37
as most of you, I hope, know.
tal i com molts de vosaltres, espero, ja sabeu.
00:39
You can tickle the rug.
Pots fer moure l'alfombreta.
00:42
You can make the baby poop.
Pots fer que el nadó faci caca.
00:44
You can do all those fun things.
Pots fer moltes coses divertides.
00:46
You can burst bubbles.
Pots fer explotar bombolles.
00:50
You can draw, as everyone should.
Pots dibuixar, com tothom hauria de fer.
00:54
But you know, I have a problem with children's books:
Però, sabeu? Tinc un problema amb els llibres infantils:
00:58
I think they're full of propaganda.
crec que estàn plens de propaganda.
01:00
At least an Indian trying to get one of these American books in Park Slope, forget it.
Almenys un Indi que intenta aconseguir un d'aquests llibres americans al Park Slope. Oblideu-ho.
01:02
It's not the way I was brought up.
No és la manera en la que em van educar.
01:05
So I said, "I'm going to counter this with my own propaganda."
Així que vaig dir: "M'hi enfrontaré amb la meva pròpia propaganda".
01:08
If you notice carefully,
Si us hi fixeu,
01:10
it's a homosexual couple bringing up a child.
és una parella homosexual educant un nen.
01:12
You don't like it?
No us agrada?
01:15
Shake it, and you have a lesbian couple.
Sacseja-ho i tindràs una parella lesbiana.
01:17
(Laughter)
(Riure)
01:20
Shake it, and you have a heterosexual couple.
Sacseja-ho i tindràs una parella heterosexual.
01:22
You know, I don't even believe in the concept of an ideal family.
Sabeu què? Jo ni tan sols crec en el concepte de família ideal.
01:26
I have to tell you about my childhood.
Us haig de parlar de la meva infància.
01:29
I went to this very proper Christian school
Vaig anar a una escola molt catòlica
01:31
taught by nuns, fathers, brothers, sisters.
on els professors eren monges, pares, germans i germanes.
01:34
Basically, I was brought up to be a good Samaritan,
Bàsicament, em van educar per ser un bon samarità
01:37
and I am.
i ho sóc.
01:39
And I'd go at the end of the day to a traditional Hindu house,
I al final del dia, me n'anava a una casa tradicional hindú,
01:41
which was probably the only Hindu house
probablement la única casa hindú
01:44
in a predominantly Islamic neighborhood.
en un barri majoritàriament islàmic.
01:46
Basically, I celebrated every religious function.
De fet, vaig celebrar cada funció religiosa.
01:50
In fact, when there was a wedding in our neighborhood,
Quan hi havia un casament al nostre barri,
01:53
all of us would paint our houses for the wedding.
tots nosaltres pintàvem les cases per a la ocasió.
01:56
I remember we cried profusely
Recordo que vam plorar molt
01:58
when the little goats we played with in the summer
quan les petites cabres amb les que solíem jugar a l'estiu
02:00
became biriani.
es van convertir en biriani.
02:02
(Laughter)
(Riure)
02:04
We all had to fast during Ramadan.
Tots havíem de dejunar durant el Ramadà.
02:06
It was a very beautiful time.
Va ser una temporada molt maca.
02:08
But I must say,
Però haig de dir
02:10
I'll never forget, when I was 13 years old, this happened.
que no oblidaré mai el que va passar quan tenia 13 anys.
02:12
Babri Masjid --
La mesquita Babri Masjid,
02:15
one of the most beautiful mosques in India,
una de les més boniques de l'Índia
02:17
built by King Babur, I think, in the 16th century --
i construïda pel rei Babur el segle XVI,
02:19
was demolished by Hindu activists.
va ser enderrocada per activistes hindús.
02:22
This caused major riots in my city.
Aquest fet va causar grans disturbis a la meva ciutat.
02:24
And for the first time,
I per primera vegada,
02:26
I was affected
em vaig veure afectat
02:28
by this communal unrest.
per aquesta inquietud comunitària.
02:30
My little five-year-old kid neighbor
El meu veí de cinc anys
02:32
comes running in,
va venir corrent
02:34
and he says, "Rags, Rags.
i em va dir: "Rags, Rags.
02:36
You know the Hindus are killing us Muslims. Be careful."
Els hindús estan matant als musulmans. Vés amb compte".
02:39
I'm like, "Dude, I'm Hindu."
I jo li dic, "Nen, que sóc hindú".
02:42
(Laughter)
(Riure)
02:44
He's like, "Huh!"
I ell va fer, "Oh!"
02:45
You know, my work is inspired
La meva feina està inspirada
02:48
by events such as this.
per fets com aquest.
02:51
Even in my gallery shows,
Fins i tot en les meves exposicions
02:53
I try and revisit historic events
intento rememorar fets històrics
02:55
like Babri Masjid,
com ara el de Babri Masjid,
02:57
distill only its emotional residue
i intento extreure'n els residus emocionals
02:59
and image my own life.
i imaginar la meva pròpia vida.
03:01
Imagine history being taught differently.
Imagineu ensenyar la història de manera diferent.
03:03
Remember that children's book
Recordeu el llibre infantil
03:05
where you shake and the sexuality of the parents change?
que es podia sacsejar per canviar la sexualitat dels pares?
03:06
I have another idea.
Tinc una altra idea.
03:09
It's a children's book about Indian independence --
És un llibre infantil sobre la independència de l'Índia.
03:10
very patriotic.
Molt patriòtic.
03:13
But when you shake it, you get Pakistan's perspective.
Però si el sacseges, tindràs la perspectiva pakistanesa.
03:15
Shake it again, and you get the British perspective.
I si el sacseges un altre cop, tindràs la persectiva britànica.
03:17
(Applause)
(Aplaudiment)
03:20
You have to separate fact from bias, right.
S'han de separar els fets de les orientacions.
03:25
Even my books on children
Fins i tot els meus llibres per a nens
03:27
have cute, fuzzy animals.
tenen animals bonics i estranys.
03:29
But they're playing geopolitics.
Però juguen a la geopolítica.
03:31
They're playing out Israel-Palestine,
Representen Israel-Palestina,
03:33
India-Pakistan.
Índia-Pakistan.
03:35
You know, I'm making a very important argument.
Estic donant un argument molt important.
03:37
And my argument [is]
I aquest argument és
03:39
that the only way for us to teach creativity
que l'única manera que tenim d'ensenyar creativitat
03:41
is by teaching children perspectives
és ensenyant perspectives als nens
03:45
at the earliest stage.
des de ben petits.
03:47
After all, children's books are manuals on parenting,
A fi i al cap, els llibres infantils són manuals de com fer de pares,
03:49
so you better give them children's books that teach them perspectives.
així que és millor que els doneu llibres que els poden ensenyar perspectives.
03:51
And conversely,
D'altra banda,
03:54
only when you teach perspectives
només quan ensenyeu perspectives
03:56
will a child be able to imagine
els nens seran capaços d'imaginar
03:58
and put themselves in the shoes
i posar-se al lloc
04:00
of someone who is different from them.
d'algú diferent a ells.
04:02
I'm making an argument that art and creativity
Estic donant l'argument que art i creativitat
04:04
are very essential tools in empathy.
són eines essencials per a l'empatia.
04:06
You know, I can't promise my child
No puc prometre al meu fill
04:09
a life without bias --
una vida sense orientacions,
04:11
we're all biased --
tots en tenim,
04:13
but I promise to bias my child with multiple perspectives.
però prometo orientar el meu fill amb moltes perspectives.
04:15
Thank you very much.
Moltes gràcies.
04:18
(Applause)
(Aplaudiment)
04:20
Translated by Maria Solà Capella
Reviewed by Marta Ruiz Limas

▲Back to top

About the speaker:

Raghava KK - Artist
Raghava KK's paintings and drawings use cartoonish shapes and colors to examine the body, society, our world.

Why you should listen

Raghava KK began his career in art as a newspaper cartoonist, and the cartoonist’s bold line -- and dead-on eye for truth -- still powers his art. His work spans painting, sculpture, installation, film and iPad art, always linked by his challenging opinions on identity, conformity, gender, celebrity, ceremony. (He even views his lavish Indian wedding as a piece of performance art.)

His early work as a painter made a complete break with his cartoon career -- he painted watercolors on canvas using only his hands and feet. Since then, his work has grown to knit together aesthetics from both worlds, as collage and complication play against flat color and precise lines. He shows in galleries and performance spaces around the world and often collaborates with other artists, most recently with musicians Paul Simon and Erykah Badu.  In 2011, he launched his children's iPad book, Pop-it, shaking up the concept  of an ideal family. He is currently working on a project that promises to shake up everything! From news to education.

More profile about the speaker
Raghava KK | Speaker | TED.com