English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDGlobal 2011

Raghava KK: Shake up your story

Raghava KK: Zatraste si svojím príbehom

Filmed
Views 951,271

Umelec Raghava KK predstavuje jeho novú detskú knižku pre iPad plnú zábavných prvkov: keď ňou zatrasiete, príbeh -- a vaša perspektíva -- sa zmení. V tejto očarujúcej krátkej prednáške nás všetkých pozýva, aby sme trošku zatriasli našou perspektívou.

- Artist
Raghava KK's paintings and drawings use cartoonish shapes and colors to examine the body, society, our world. Full bio

Hi everyone.
Ahoj všetci.
00:15
I'm an artist and a dad -- second time around.
Som umelec a otec -- už dvojnásobný.
00:17
Thank you.
Ďakujem.
00:20
And I want to share with you my latest art project.
A chcem vám porozprávať o mojom poslednom umeleckom projekte.
00:22
It's a children's book for the iPad.
Je to detská knižka pre iPad.
00:25
It's a little quirky and silly.
Je trošku zvláštna a smiešna.
00:28
It's called "Pop-It,"
Volá sa "Pop-It."
00:30
And it's about the things little kids do with their parents.
A je o veciach, ktoré malé deti robia so svojimi rodičmi.
00:32
(Music)
(Hudba)
00:35
So this is about potty training --
Tak toto je o učení sa chodiť na nočník --
00:37
as most of you, I hope, know.
čo väčšina z vás, dúfam, zvláda.
00:39
You can tickle the rug.
Môžete poštekliť koberček.
00:42
You can make the baby poop.
Bábätko sa môže vykakať.
00:44
You can do all those fun things.
Môžete robiť rôzne takéto zábavné veci.
00:46
You can burst bubbles.
Môžete pukať bubliny.
00:50
You can draw, as everyone should.
Môžete kresliť, čo by každý mal.
00:54
But you know, I have a problem with children's books:
Ale viete, s knihami pre deti mám jeden problém:
00:58
I think they're full of propaganda.
myslím si, že sú plné propagandy.
01:00
At least an Indian trying to get one of these American books in Park Slope, forget it.
Aspoň pre Inda, ktorý sa snaží zohnať jednu z týchto amerických knižiek v Park Slope, zabudnite.
01:02
It's not the way I was brought up.
Takto som nebol vychovaný.
01:05
So I said, "I'm going to counter this with my own propaganda."
Takže som povedal, "Odpoviem na to mojou vlastnou propagandou."
01:08
If you notice carefully,
Ak ste sa pozerali pozorne,
01:10
it's a homosexual couple bringing up a child.
všimli ste si, že je to homosexuálny pár, ktorý vychováva dieťa.
01:12
You don't like it?
Nepáči sa vám to?
01:15
Shake it, and you have a lesbian couple.
Zatraste a máte lesbický pár.
01:17
(Laughter)
(Smiech)
01:20
Shake it, and you have a heterosexual couple.
Zatraste a máte heterosexuálny pár.
01:22
You know, I don't even believe in the concept of an ideal family.
Viete, ja ani neverím v koncept ideálnej rodiny.
01:26
I have to tell you about my childhood.
Musím vám porozprávať o mojom detstve.
01:29
I went to this very proper Christian school
Chodil som do silne kresťanskej školy,
01:31
taught by nuns, fathers, brothers, sisters.
v ktorej učili mníšky, otcovia, bratia, sestry.
01:34
Basically, I was brought up to be a good Samaritan,
V podstate som bol vychovávaný k tomu, aby zo mňa bol dobrý samaritán,
01:37
and I am.
a tým aj som.
01:39
And I'd go at the end of the day to a traditional Hindu house,
A na konci dňa som prišiel domov do tradičného hinduistického domu,
01:41
which was probably the only Hindu house
ktorý bol pravdepodobne jediným hinduistickým domom
01:44
in a predominantly Islamic neighborhood.
v prevažne islamskej štvrti.
01:46
Basically, I celebrated every religious function.
V podstate som slávil každý náboženský sviatok.
01:50
In fact, when there was a wedding in our neighborhood,
Vlastne, keď sa v štvrti konala svadba,
01:53
all of us would paint our houses for the wedding.
všetci sme si svadobne namaľovali domy.
01:56
I remember we cried profusely
Pamätám si, ako veľmi sme plakali,
01:58
when the little goats we played with in the summer
keď sa kozľatá, s ktorými sme sa v lete hrali,
02:00
became biriani.
stali biriani (indické jedlo).
02:02
(Laughter)
(Smiech)
02:04
We all had to fast during Ramadan.
Všetci sme sa museli počas Ramadánu postiť.
02:06
It was a very beautiful time.
Boli to nádherné časy.
02:08
But I must say,
Ale musím povedať,
02:10
I'll never forget, when I was 13 years old, this happened.
že nikdy nezabudnem na to, čo sa stalo, keď som mal 13.
02:12
Babri Masjid --
Babri Masjid --
02:15
one of the most beautiful mosques in India,
jedna z najkrajších mešít v Indii,
02:17
built by King Babur, I think, in the 16th century --
postavená kráľom Baburom, myslím, že v 16. storočí --
02:19
was demolished by Hindu activists.
bola zdemolovaná hinduistickými aktivistami.
02:22
This caused major riots in my city.
V mojom meste to spôsobilo obrovské výtržnosti.
02:24
And for the first time,
A po prvýkrát
02:26
I was affected
som bol ovplyvnený
02:28
by this communal unrest.
týmto kolektívnym nepokojom.
02:30
My little five-year-old kid neighbor
Môj päťročný sused
02:32
comes running in,
ku mne dobehne
02:34
and he says, "Rags, Rags.
a hovorí, "Rags, Rags.
02:36
You know the Hindus are killing us Muslims. Be careful."
Vieš, že Hindovia zabíjajú nás, moslimov. Buď opatrný."
02:39
I'm like, "Dude, I'm Hindu."
A ja mu hovorím, "Kámo, ale ja som hinduista."
02:42
(Laughter)
(Smiech)
02:44
He's like, "Huh!"
On na to, "Huh!"
02:45
You know, my work is inspired
Viete, moja práca je inšpirovaná
02:48
by events such as this.
takýmito udalosťami.
02:51
Even in my gallery shows,
Aj na mojich výstavách
02:53
I try and revisit historic events
sa snažím vracať k historickým udalostiam
02:55
like Babri Masjid,
ako je Babri Masjid,
02:57
distill only its emotional residue
aby som z nich vyňal len emocionálny zvyšok
02:59
and image my own life.
a zobrazil môj vlastný život.
03:01
Imagine history being taught differently.
Predstavte si, že by bola história vyučovaná inak.
03:03
Remember that children's book
Spomínate si na tú detskú knižku,
03:05
where you shake and the sexuality of the parents change?
kde zatrasiete a pohlavie rodičov sa zmení?
03:06
I have another idea.
Mám ďalší nápad.
03:09
It's a children's book about Indian independence --
Je to detská kniha o indickej nezávislosti --
03:10
very patriotic.
veľmi patriotické.
03:13
But when you shake it, you get Pakistan's perspective.
Ale keď ňou zatrasiete, dostanete pakistanskú perspektívu.
03:15
Shake it again, and you get the British perspective.
Zatrasiete znovu a dostanete britskú perspektívu.
03:17
(Applause)
(Potlesk)
03:20
You have to separate fact from bias, right.
Musíte odlišovať fakt od predsudku.
03:25
Even my books on children
Aj moje knihy pre deti
03:27
have cute, fuzzy animals.
obsahujú roztomilé, chlpaté zvieratká.
03:29
But they're playing geopolitics.
Ale chovajú sa geopoliticky.
03:31
They're playing out Israel-Palestine,
Zobrazujú Izrael proti Palestíne,
03:33
India-Pakistan.
Indiu proti Pakistanu.
03:35
You know, I'm making a very important argument.
Viete, robím veľmi dôležitý argument.
03:37
And my argument [is]
A tým argumentom je,
03:39
that the only way for us to teach creativity
že jediným spôsobom, ako učiť kreativitu,
03:41
is by teaching children perspectives
je učiť deti rôznym perspektívam,
03:45
at the earliest stage.
čo najskôr.
03:47
After all, children's books are manuals on parenting,
Napokon, detské knižky sú manuálom k rodičovstvu,
03:49
so you better give them children's books that teach them perspectives.
takže radšej im dajte detské knihy, ktoré učia rôznym perspektívam.
03:51
And conversely,
A naopak,
03:54
only when you teach perspectives
len keď dieťa učíte rôznym perspektívam,
03:56
will a child be able to imagine
bude schopné predstaviť si
03:58
and put themselves in the shoes
a vložiť sa do situácie
04:00
of someone who is different from them.
niekoho, kto je od neho odlišný.
04:02
I'm making an argument that art and creativity
Argumentujem tým, že umenie a kreativita
04:04
are very essential tools in empathy.
sú nevyhnutným nástrojom k empatii.
04:06
You know, I can't promise my child
Viete, môjmu dieťaťu nemôžem sľúbiť
04:09
a life without bias --
život bez predsudkov --
04:11
we're all biased --
všetci máme predsudky --
04:13
but I promise to bias my child with multiple perspectives.
ale sľubujem, že ho budem ovplyvňovať rôznymi perspektívami.
04:15
Thank you very much.
Ďakujem vám veľmi pekne.
04:18
(Applause)
(Potlesk)
04:20
Translated by Erika Vojtkova
Reviewed by Roman Studenic

▲Back to top

About the speaker:

Raghava KK - Artist
Raghava KK's paintings and drawings use cartoonish shapes and colors to examine the body, society, our world.

Why you should listen

Raghava KK began his career in art as a newspaper cartoonist, and the cartoonist’s bold line -- and dead-on eye for truth -- still powers his art. His work spans painting, sculpture, installation, film and iPad art, always linked by his challenging opinions on identity, conformity, gender, celebrity, ceremony. (He even views his lavish Indian wedding as a piece of performance art.)

His early work as a painter made a complete break with his cartoon career -- he painted watercolors on canvas using only his hands and feet. Since then, his work has grown to knit together aesthetics from both worlds, as collage and complication play against flat color and precise lines. He shows in galleries and performance spaces around the world and often collaborates with other artists, most recently with musicians Paul Simon and Erykah Badu.  In 2011, he launched his children's iPad book, Pop-it, shaking up the concept  of an ideal family. He is currently working on a project that promises to shake up everything! From news to education.

More profile about the speaker
Raghava KK | Speaker | TED.com