English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Gever Tulley: Life lessons through tinkering

گِور تولی از طریق "سرهم بندی" درس زندگی می دهد.

Filmed:
1,208,510 views

گِور تولی با استفاده از عکس و فیلم درسهای باازرشی را که کودکان در مدرسه ی سرهم یندی (Tinkering School) وی یاد می گیرند شرح می دهد. وقتی ابزار، متریال و راهنمایی لازم در اختیارشان قرار داده می شود؛ این تخیلات جوان وحشی می شوند و "حل مساله" ی خلاقانه کنترل را به دست می گیرد و قایقها، پلها و حتی چرخ و فلکهای بی نظیری ساخته می شود.

- Tinkerer
The founder of the Tinkering School, Gever Tulley likes to build things with kids. Full bio

This is the exactدقیق momentلحظه
این دقیقاً لحظه ایست که
00:12
that I startedآغاز شده creatingپدید آوردن something calledبه نام Tinkeringطرز کار Schoolمدرسه.
من شروع کردم به ساختن چیزی به نام مدرسه ی سرهم بندی. (Tinkering School)
00:16
Tinkeringطرز کار Schoolمدرسه is a placeمحل where kidsبچه ها can pickانتخاب کنید up sticksچوب
مدرسه ی سرهم بندی جاییست که کودکان می توانند درفش،
00:21
and hammersچکش and other dangerousخطرناک است objectsاشیاء,
و چکش و دیگر ابزارهای خطرناک را بردارند، و به آنها اطمینان شود.
00:25
and be trustedاعتماد به نفس.
و چکش و دیگر ابزارهای خطرناک را بردارند، و به آنها اطمینان شود.
00:29
Trustedاعتماد not to hurtصدمه themselvesخودشان,
اطمینان شود که به خودشان آسیب نمی رسانند.
00:31
and trustedاعتماد به نفس not to hurtصدمه othersدیگران.
و اطمینان شود که به دیگران آسیب نمی رسانند.
00:33
Tinkeringطرز کار Schoolمدرسه doesn't followدنبال کردن a setتنظیم curriculumبرنامه تحصیلی,
مدرسه ی سرهم بندی از یک برنامه ی درسی مشخص پیروی نمی کند و هیچگونه امتحانی هم ندارد.
00:37
and there are no testsآزمایشات.
مدرسه ی سرهم بندی از یک برنامه ی درسی مشخص پیروی نمی کند و هیچگونه امتحانی هم ندارد.
00:40
We're not tryingتلاش کن to teachتدریس کنید anybodyهر شخصی any specificخاص thing.
ما نمی خواهیم به کسی چیز خاصی آموزش دهیم.
00:42
When the kidsبچه ها arriveرسیدن
وقتی کودکان به مدرسه می آیند با چیزهای زیادی مواجه می شوند،
00:46
they're confrontedمقابله با with lots of stuffچیز:
وقتی کودکان به مدرسه می آیند با چیزهای زیادی مواجه می شوند،
00:49
woodچوب and nailsناخن and ropeطناب and wheelsچرخ ها,
چوب، میخ، طناب و چرخ و ابزارهای بسیار، ابزارهای واقعی.
00:51
and lots of toolsابزار, realواقعی toolsابزار.
چوب، میخ، طناب و چرخ و ابزارهای بسیار، ابزارهای واقعی.
00:55
It's a six-dayشش روز immersiveغواصی experienceتجربه for the kidsبچه ها.
این یک تجربه ی ناخودآگاه شش روزه برای کودکان است.
01:00
And withinدر داخل that contextزمینه, we can offerپیشنهاد the kidsبچه ها time --
و درون این فضا ما می توانیم به کودکان وقت بدهیم.
01:05
something that seemsبه نظر می رسد in shortکوتاه supplyعرضه
چیزی که به نظر می آید در زندگی شدیداً برنامه ریزی شده ی آنها کمتر به آنها داده می شود.
01:09
in theirخودشان over-scheduledبیش از حد برنامه ریزی شده livesزندگی می کند.
کمتر به آنها داده می شود.
01:12
Our goalهدف is to ensureاطمینان حاصل کنید that they leaveترک کردن
هدف ما این است که آنها هنگام رفتن حس بهتری از روشهای ساختن داشته باشند
01:15
with a better senseاحساس of how to make things
هدف ما این است که آنها هنگام رفتن حس بهتری از روشهای ساختن داشته باشند
01:18
than when they arrivedوارد شد,
نسبت به زمانی که به مدرسه آمده بودند.
01:20
and the deepعمیق internalداخلی realizationتحقق
و همینطور به این درک درونی عمیق برسند که با ور رفتن به چیزهای مختلف، می توانند از آنها سر در بیاورند.
01:23
that you can figureشکل things out by foolingفریب دادن around.
و همینطور به این درک درونی عمیق برسند که با ور رفتن به چیزهای مختلف، می توانند از آنها سر در بیاورند.
01:26
Nothing ever turnsچرخش out as plannedبرنامه ریزی شده ... ever.
هیچوقت چیزی آن طور که برنامه ریزی شده است انجام نمی شود.
01:30
(Laughterخنده)
(خنده ی حضار)
01:35
And the kidsبچه ها soonبه زودی learnیاد گرفتن
و کودکان زود یاد می گیرند که همه ی پروژه ها منحرف می شوند.
01:37
that all projectsپروژه ها go awryبیدرد --
و کودکان زود یاد می گیرند که همه ی پروژه ها منحرف می شوند.
01:39
(Laughterخنده)
(خنده ی حضار)
01:43
and becomeتبدیل شدن به at easeسهولت with the ideaاندیشه that everyهرکدام stepگام
و این ایده را می پذیرند که هر گام در یک پروژه، یک گام به سوی موفقیت شیرین، یا فاجعه ای خوشدلانه است.
01:44
in a projectپروژه is a stepگام closerنزدیک تر
و این ایده را می پذیرند که هر گام در یک پروژه، یک گام به سوی موفقیت شیرین، یا فاجعه ای خوشدلانه است.
01:46
to sweetشیرین successموفقیت,
و این ایده را می پذیرند که هر گام در یک پروژه، یک گام به سوی موفقیت شیرین، یا فاجعه ای خوشدلانه است.
01:49
or gleefulغم انگیز calamityفاجعه.
و این ایده را می پذیرند که هر گام در یک پروژه، یک گام به سوی موفقیت شیرین، یا فاجعه ای خوشدلانه است.
01:52
We startشروع کن from doodlesدودل ها and sketchesطرح ها.
ما از نقاشی ناخودآگاه (doodle) و طراحی شروع می کنیم.
01:56
And sometimesگاه گاهی we make realواقعی plansبرنامه ها.
و بعضی وقتها نقشه های واقعی می کشیم.
02:00
And sometimesگاه گاهی we just startشروع کن buildingساختمان.
و گاهی فقط شروع می کنیم به ساختن.
02:03
Buildingساختمان is at the heartقلب of the experienceتجربه:
ساختن در قلب این تجربه قرار دارد.
02:07
handsدست ها on, deeplyعمیقا immersedغوطه ور
دست به کار، عمیقاً در ناخودآگاه
02:10
and fullyبه طور کامل committedمرتکب شده to the problemمسئله at handدست.
وکاملاً متعهد به مساله ی در دست بررسی.
02:13
Robinرابین and I, actingبازیگری as collaboratorsمشارکت کنندگان,
من و رابین، به عنوان دو همکار،
02:17
keep the landscapeچشم انداز of the projectsپروژه ها
چشم انداز پروژه ها را
02:20
tiltedکج towardsبه سمت completionتکمیل.
به سمت کامل شدن هدایت می کنیم.
02:22
Successموفقیت is in the doing,
موفقیت در انجام کار است.
02:25
and failuresخرابی are celebratedجشن گرفت and analyzedتجزیه و تحلیل شده.
و شکست ها باید پذیرفته شوند و تحلیل شوند.
02:28
Problemsچالش ها و مسائل becomeتبدیل شدن به puzzlesپازل
مشکلات تبدیل به معما و موانع ناپدید می شوند.
02:31
and obstaclesموانع disappearناپدید می شوند.
مشکلات تبدیل به معما و موانع ناپدید می شوند.
02:34
When facedدر مواجهه with particularlyبه خصوص difficultدشوار
وقتی با یک مانع یا پیچیدگی بسیار مشکل برمی خوریم...
02:38
setbacksشکستها or complexitiesپیچیدگی ها,
وقتی با یک مانع یا پیچیدگی بسیار مشکل برمی خوریم...
02:40
a really interestingجالب هست behaviorرفتار emergesظاهر می شود: decorationتزیین.
یک رفتار بسیار جالب بروز پیدا می کند: دکوراسیون.
02:42
(Laughterخنده)
(خنده ی حضار)
02:47
Decorationتزیین of the unfinishedناتمام projectپروژه
دکوراسیون پروژه ی ناتمام یک دوران نهفتگی مفهومی است.
02:50
is a kindنوع of conceptualمفهومی incubationانکوباسیون.
دکوراسیون پروژه ی ناتمام یک دوران نهفتگی مفهومی است.
02:52
From these interludesتعاملات come deepعمیق insightsبینش
از درون این میان پرده ها بینشهای عمیق
02:56
and amazingحیرت آور newجدید approachesرویکردها to solvingحل کردن the problemsمشکلات
و روشهای شگفت انگیزی برای حل مساله بیرون می آید
02:59
that had them frustratedناامید just momentsلحظات before.
برای همان مشکلی که لحظاتی قبل آنها را ناامید کرده بود. همه چیز قابل استفاده است.
03:02
All materialsمواد are availableدر دسترس است for use.
برای همان مشکلی که لحظاتی قبل آنها را ناامید کرده بود. همه چیز قابل استفاده است.
03:07
Even those mundaneعرفانی, hatefulنفرت انگیز, plasticپلاستیک groceryخواربار bagsکیسه
حتی کیسه های بیزارکننده و بی مصرف پلاستیکی حبوبات
03:12
can becomeتبدیل شدن به a bridgeپل
می توانند تبدیل به پلی شوند.
03:18
strongerقوی تر than anyoneهر کسی imaginedتصور.
خیلی محکم تر از آنکه کسی تصور کند.
03:20
And the things that they buildساختن
و چیزهایی که کودکان می سازند
03:24
amazeعجیب و غریب even themselvesخودشان.
حتی خود آنها را هم شگفت زده می کند.
03:27
Videoویدئو: Threeسه, two, one, go!
ویدیو: سه، دو، یک، حرکت!
03:30
Geverگور Tulleyتولی: A rollercoasterترن هوایی builtساخته شده by seven-year-oldsهفت ساله.
گور تولی: یک چرخ و فلک که به وسیله ی هفت ساله ها ساخته شده.
03:41
Videoویدئو: Yayبله!
ویدیو: وای!
03:45
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق حضار)
03:48
GTGT: Thank you. It's been a great pleasureلذت.
گور تولی: ممنون، باعث خوشوقتی است.
03:50
(Applauseتشویق و تمجید)
(تشویق حضار)
03:53
Translated by Adel A. Rad
Reviewed by zahra soleimanian

▲Back to top

About the speaker:

Gever Tulley - Tinkerer
The founder of the Tinkering School, Gever Tulley likes to build things with kids.

Why you should listen

Gever Tulley writes the best Twitters: Just landed my paraglider in an empty field behind Santa 8arbara. ... Making amazing tshirts with a laser cutter at the maker faire in austin. ... Washing fruit, putting sheets on bunkbeds, and grinding up aluminum foil in a cheap blender ... Updating the school blog, trying to figure out how many cubic feet of air are in a 5 gallon cylinder at 200 PSI. ... Trying to figure out if the tinker kids are going to be able to get molten iron from magnetite sand ...

A software engineer, Gever Tulley is the co-founder of the Tinkering School, a weeklong camp where lucky kids get to play with their very own power tools. He's interested in helping kids learn how to build, solve problems, use new materials and hack old ones for new purposes. He's also a certified paragliding instructor.

More profile about the speaker
Gever Tulley | Speaker | TED.com