English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Gever Tulley: Life lessons through tinkering

गेवर टली देताहेत आयुष्याचे धडे उचापती आणि खुडबुडी करण्यातून!

Filmed:
1,208,510 views

गेवर टली आकर्षक चित्रं आणि छायाचित्रणांमधून आपल्याला दाखवतायत की त्यांच्या शाळेमध्ये मुलं मौल्यवान शिक्षण कसं मिळवतात. हत्यारं , कच्चा माल आणि मार्गदर्शन मिळाल्यावर या मुलांच्या कल्पनाशक्ती भरार्‍या घेतात आणि सर्जनशीलपणे प्रश्न सोडवायच्या तंत्रानं अनोख्या बोटी, सेतू आणि चक्क रोलर कोस्टर सुद्धा निर्माण करतात.

- Tinkerer
The founder of the Tinkering School, Gever Tulley likes to build things with kids. Full bio

This is the exact moment
हा तो नेमका क्षण आहे,
00:12
that I started creating something called Tinkering School.
ज्या क्षणापासून मी खुडबुडशाळेची सुरुवात केली.
00:16
Tinkering School is a place where kids can pick up sticks
ही अशी जागा आहे जिथं मुलं निर्धास्तपणे काठ्या,
00:21
and hammers and other dangerous objects,
हातोड्या आणि इतर धोकादायक गोष्टी हाताळू शकतात,
00:25
and be trusted.
आमच्या विश्वासासकट.
00:29
Trusted not to hurt themselves,
विश्वास हा, की मुलं स्वत:ला इजा करून घेणार नाहीत
00:31
and trusted not to hurt others.
आणि हासुद्धा, की ती इतरांना दुखापत करणार नाहीत.
00:33
Tinkering School doesn't follow a set curriculum,
शाळेत एक ठरावीक अभ्यासक्रम पाळला जात नाही.
00:37
and there are no tests.
आणि इथे परीक्षा नसतात!
00:40
We're not trying to teach anybody any specific thing.
आम्ही कुणालाही कुठलीही ठरावीक गोष्ट शिकवायचा प्रयत्न करत नाही.
00:42
When the kids arrive
जेव्हा मुलं इथे येतात, तेव्हा
00:46
they're confronted with lots of stuff:
त्यांचा अनेक गोष्टींशी सामना होतो.
00:49
wood and nails and rope and wheels,
लाकूड, खिळे, दोरखंड आणि चाकं,
00:51
and lots of tools, real tools.
आणि खूप सारी अवजारं. खरी खुरी अवजारं!
00:55
It's a six-day immersive experience for the kids.
मुलांसाठी हा एक सहा दिवसांचा गुंगवून टाकणारा अनुभव असतो.
01:00
And within that context, we can offer the kids time --
आणि त्या अनुषंगाने, आपण मुलांना मोकळा वेळ देऊ शकतो.
01:05
something that seems in short supply
जो त्यांच्या अत्यंत धकाधकीच्या जीवनात
01:09
in their over-scheduled lives.
दुर्मिळ होऊन गेला आहे.
01:12
Our goal is to ensure that they leave
आमचं उद्दिष्ट हेच आहे की मुलं इथून जाताना
01:15
with a better sense of how to make things
त्यांच्या निर्मितीक्षमतेत वाढ झालेली असावी,
01:18
than when they arrived,
वस्तू कशा बनवायच्या याचा बर्‍यापैकी अंदाज त्यांना यावा
01:20
and the deep internal realization
आणि या गोष्टीची खोलवर जाणीव त्यांना व्हावी, की
01:23
that you can figure things out by fooling around.
आपण वस्तूंना हाताळून, त्यांच्याशी खेळून त्या कशा चालतात हे शिकू शकतो.
01:26
Nothing ever turns out as planned ... ever.
कुठलीही गोष्ट ठरवल्याप्रमाणे घडत नाही.. कधीच नाही!
01:30
(Laughter)
हशा
01:35
And the kids soon learn
आणि मुलांच्या लवकरच लक्षात येतं की
01:37
that all projects go awry --
सगळेच प्रकल्प भरकटतात --
01:39
(Laughter)
हशा
01:43
and become at ease with the idea that every step
आणि ती या कल्पनेला सरावतात की,
01:44
in a project is a step closer
प्रकल्पातलं प्रत्येक पाऊल हे आपल्याला
01:46
to sweet success,
यशाच्या किंवा गंमतीशीर अपयशाच्या
01:49
or gleeful calamity.
जवळ नेत असतं.
01:52
We start from doodles and sketches.
आम्ही कागदांवर रेघोट्या मारत आणि चित्रं खरडत सुरवात करतो
01:56
And sometimes we make real plans.
आणि कधी कधी खर्‍याखुर्‍या योजना सुद्धा बनवतो.
02:00
And sometimes we just start building.
कधी कधी आम्ही थेट वस्तू बनवायला सुरुवात करतो.
02:03
Building is at the heart of the experience:
या अनुभवाच्या गाभ्यात बांधकाम आहे, संरचना आहे.
02:07
hands on, deeply immersed
स्वत:च्या हातांनी काम करत आणि समस्येशी पूर्ण इमान राखीत
02:10
and fully committed to the problem at hand.
ही मुलं कामात खोल बुडून जातात.
02:13
Robin and I, acting as collaborators,
रॉबिन आणि मी, सहकारी म्हणून काम करीत
02:17
keep the landscape of the projects
प्रकल्पांचा रोख
02:20
tilted towards completion.
पूर्णत्वाकडे वळवतो.
02:22
Success is in the doing,
यश हे कृतीत आहे
02:25
and failures are celebrated and analyzed.
आणि अपयशं साजरी करता करता त्यांची तपासणीही केली जाते.
02:28
Problems become puzzles
समस्या बनतात कोडी
02:31
and obstacles disappear.
आणि अडथळे गायब होतात.
02:34
When faced with particularly difficult
खूपच अवघड अडथळ्यांचा किंवा
02:38
setbacks or complexities,
किचकट गोष्टींचा सामना झाल्यावर
02:40
a really interesting behavior emerges: decoration.
एक खूपच चित्तवेधक वागणूक सामोरी येते : सजावट.
02:42
(Laughter)
हशा
02:47
Decoration of the unfinished project
अर्धवट प्रकल्पांची सजावट ही
02:50
is a kind of conceptual incubation.
एक प्रकारे संकल्पनांची निर्मिती आहे.
02:52
From these interludes come deep insights
अशा मध्यंतरांतूनच उदय होतो,
02:56
and amazing new approaches to solving the problems
खोल जाणिवांचा आणि समस्या-समाधानाच्या नव्या मार्गांचा -
02:59
that had them frustrated just moments before.
ज्या समस्यांनी त्यांना काही क्षणांपूर्वी त्रस्त करून सोडलं होतं.
03:02
All materials are available for use.
सगळ्या वस्तू वापरासाठी उपलब्ध आहेत.
03:07
Even those mundane, hateful, plastic grocery bags
अगदी त्या कंटाळवाण्या, चिडीला आणणार्‍या प्लॅस्टिकच्या भाजीच्या पिशव्यांचा सुद्धा
03:12
can become a bridge
अकल्पनीय असा
03:18
stronger than anyone imagined.
दणकट पूल तयार होतो.
03:20
And the things that they build
आणि ज्या गोष्टी ते बनवतात
03:24
amaze even themselves.
त्या त्यांना स्वत:लाही अचंबित करतात.
03:27
Video: Three, two, one, go!
तीन, दोन, एक, चला!
03:30
Gever Tulley: A rollercoaster built by seven-year-olds.
गेवर टली: सात वर्षाच्या मुलांनी बनवलेला रोलरकोस्टर.
03:41
Video: Yay!
हुर्रे!
03:45
(Applause)
टाळ्या.
03:48
GT: Thank you. It's been a great pleasure.
गेवर टली: धन्यवाद. मला खूप मजा आली इथे.
03:50
(Applause)
टाळ्या
03:53
Translated by Rahul Deshmukh
Reviewed by Gayatri Natu

▲Back to top

About the speaker:

Gever Tulley - Tinkerer
The founder of the Tinkering School, Gever Tulley likes to build things with kids.

Why you should listen

Gever Tulley writes the best Twitters: Just landed my paraglider in an empty field behind Santa 8arbara. ... Making amazing tshirts with a laser cutter at the maker faire in austin. ... Washing fruit, putting sheets on bunkbeds, and grinding up aluminum foil in a cheap blender ... Updating the school blog, trying to figure out how many cubic feet of air are in a 5 gallon cylinder at 200 PSI. ... Trying to figure out if the tinker kids are going to be able to get molten iron from magnetite sand ...

A software engineer, Gever Tulley is the co-founder of the Tinkering School, a weeklong camp where lucky kids get to play with their very own power tools. He's interested in helping kids learn how to build, solve problems, use new materials and hack old ones for new purposes. He's also a certified paragliding instructor.

More profile about the speaker
Gever Tulley | Speaker | TED.com