English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Gever Tulley: Life lessons through tinkering

Gever Tulley geeft les in levenslessen door gebruik van knutselen.

Filmed:
1,208,510 views

Gever Tulley gebruikt foto's en beeldmateriaal om de waardevolle lessen die kinderen op zijn Tinkering (Knutsel) School leren te demonstreren. Wanneer zij middelen, materialen en begeleiding krijgen slaat de verbeelding van deze jonge uitvinders op hol en gaat creatief problemen oplossen over in het bouwen van unieke boten, bruggen en zelfs een achtbaan.

- Tinkerer
The founder of the Tinkering School, Gever Tulley likes to build things with kids. Full bio

This is the exactexact momentmoment
Dit is het exacte moment
00:12
that I startedbegonnen creatinghet creëren van something calledriep TinkeringKnutselen SchoolSchool.
waarop ik begon met het creëren van iets genaamd Tinkering (Knutsel) School.
00:16
TinkeringKnutselen SchoolSchool is a placeplaats where kidskinderen can pickplukken up sticksstokken
Knutsel School is een plaats waar kinderen stokken kunnen oprapen
00:21
and hammershamers and other dangerousgevaarlijk objectsvoorwerpen,
en hamers en andere gevaarlijke objecten
00:25
and be trustedvertrouwd.
en zij vertrouwd worden.
00:29
TrustedVertrouwde not to hurtpijn doen themselveszich,
Vertrouwd dat zij zichzelf geen pijn doen
00:31
and trustedvertrouwd not to hurtpijn doen othersanderen.
en vertrouwd dat zij anderen geen pijn doen.
00:33
TinkeringKnutselen SchoolSchool doesn't followvolgen a setreeks curriculumleerplan,
Knutsel School volgt geen vast lesprogramma.
00:37
and there are no teststesten.
En er zijn geen toetsen.
00:40
We're not tryingproberen to teachonderwijzen anybodyiemand any specificspecifiek thing.
We proberen niet iemand iets specifieks te leren.
00:42
When the kidskinderen arriveaankomen
Wanneer de kinderen arriveren
00:46
they're confrontedgeconfronteerd with lots of stuffspul:
worden zij geconfronteerd met veel dingen,
00:49
woodhout and nailsnagels and ropetouw and wheelswielen,
hout en spijkers en touw en wielen
00:51
and lots of toolsgereedschap, realecht toolsgereedschap.
en vele middelen (gereedschap), echt gereedschap.
00:55
It's a six-dayZesdaagse immersivemeeslepende experienceervaring for the kidskinderen.
Het is een zesdaagse overweldigende ervaring voor de kinderen.
01:00
And withinbinnen that contextcontext, we can offeraanbod the kidskinderen time --
En binnen die context, kunnen we de kinderen tijd aanbieden.
01:05
something that seemslijkt in shortkort supplylevering
Iets waar nog maar weinig aanbod aan is
01:09
in theirhun over-scheduledoverdreven gepland liveslevens.
in hun volgeplande levens.
01:12
Our goaldoel is to ensureervoor zorgen that they leavehet verlof
Ons doel is ervoor zorgen dat zij weggaan
01:15
with a better sensezin of how to make things
met een beter gevoel van hoe dingen gemaakt worden
01:18
than when they arrivedaangekomen,
dan toen zij aankwamen,
01:20
and the deepdiep internalintern realizationrealisatie
en met het diepe innerlijke bewustzijn
01:23
that you can figurefiguur things out by foolingfooling around.
dat je dingen kunt ontdekken door te rotzooien.
01:26
Nothing ever turnsbochten out as plannedgepland ... ever.
Niets ontwikkeld zich zoals gepland... nooit.
01:30
(LaughterGelach)
(Gelach)
01:35
And the kidskinderen soonspoedig learnleren
En de kinderen leren snel
01:37
that all projectsprojecten go awryscheef --
dat alle projecten anders verlopen dan verwacht.
01:39
(LaughterGelach)
(Gelach)
01:43
and becomeworden at easegemak with the ideaidee that everyelk stepstap
en ze raken gerustgesteld met het idee dat elke stap
01:44
in a projectproject is a stepstap closerdichterbij
in een project een stap dichterbij
01:46
to sweetzoet successsucces,
een prachtig succes is
01:49
or gleefulvrolijk calamitycalamiteit.
of een plezierig ongeluk.
01:52
We startbegin from doodlesdoodles and sketchesschetsen.
We beginnen met krabbels en schetsen.
01:56
And sometimessoms we make realecht plansplannen.
En soms maken we echte plannen.
02:00
And sometimessoms we just startbegin buildinggebouw.
En soms beginnen we gewoon te bouwen.
02:03
BuildingGebouw is at the hearthart- of the experienceervaring:
Het bouwen zit in het hart van de ervaring.
02:07
handshanden on, deeplydiep immersedondergedompeld
Handen uit de mouwen, diep gefocust
02:10
and fullygeheel committedtoegewijd to the problemprobleem at handhand-.
en volledig betrokken bij het probleem dat voor je ligt.
02:13
RobinRobin and I, actingacteren as collaboratorsmedewerkers,
Robin en ik, functionerend als samenwerkingspartners
02:17
keep the landscapelandschap of the projectsprojecten
houden het landschap van de projecten
02:20
tiltedgekanteld towardsnaar completionvoltooiing.
gericht op afronding.
02:22
SuccessSucces is in the doing,
Succes zit in het uitvoeren.
02:25
and failuresmislukkingen are celebratedberoemd and analyzedgeanalyseerd.
En falen wordt gevierd en geanalyseerd.
02:28
ProblemsProblemen becomeworden puzzlespuzzels
Problemen worden puzzels
02:31
and obstaclesobstakels disappearverdwijnen.
en obstakels verdwijnen.
02:34
When facedgeconfronteerd with particularlyvooral difficultmoeilijk
Wanneer je geconfronteerd wordt met erg lastige
02:38
setbackstegenslagen or complexitiescomplexiteiten,
tegenslagen en moeilijkheden,
02:40
a really interestinginteressant behaviorgedrag emergesvoorschijn: decorationdecoratie.
heel interessant gedrag ontstaat: decoratie.
02:42
(LaughterGelach)
(Gelach)
02:47
DecorationDecoratie of the unfinishedonafgewerkt projectproject
Decoratie van een onafgerond project
02:50
is a kindsoort of conceptualconceptuele incubationincubatie.
is een soort concept groei dat ontwikkeling stimuleert.
02:52
From these interludesIntermezzo come deepdiep insightsinzichten
Uit deze korte onderbrekingen komt diep inzicht voort
02:56
and amazingverbazingwekkend newnieuwe approachesbenaderingen to solvingoplossen the problemsproblemen
evenals verwonderlijke nieuwe benaderingen voor het oplossen van problemen
02:59
that had them frustratedgefrustreerd just momentsmomenten before.
die slechts momenten ervoor hen frustreerden.
03:02
All materialsmaterialen are availablebeschikbaar for use.
Alle materialen zijn beschikbaar voor gebruik.
03:07
Even those mundanemondain, hatefulhatelijk, plasticplastic grocerykruidenierswinkel bagstassen
Zelf die gewone, hatelijke, plastic boodschappentasjes
03:12
can becomeworden a bridgebrug
kunnen een brug worden
03:18
strongersterker than anyoneiedereen imaginedingebeeld.
die sterker is dan iemand ooit had gedacht.
03:20
And the things that they buildbouwen
En de dingen die ze bouwen
03:24
amazeverbazen even themselveszich.
verwonderen zelfs hunzelf.
03:27
VideoVideo: ThreeDrie, two, one, go!
Video: Drie, twee, een, start!
03:30
GeverVerloren TulleyTulley: A rollercoasterRollerCoaster builtgebouwd by seven-year-oldszeven-jarigen.
Gever Tulley: Een achtbaan gebouwd door zevenjarigen.
03:41
VideoVideo: YayYay!
Video: Jeej!
03:45
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
03:48
GTGT: Thank you. It's been a great pleasuregenoegen.
Gever Tulley: Dank jullie. Het was me een groot genoegen.
03:50
(ApplauseApplaus)
(Applaus)
03:53
Translated by Rick van der Pluijm
Reviewed by Tom Proost

▲Back to top

About the speaker:

Gever Tulley - Tinkerer
The founder of the Tinkering School, Gever Tulley likes to build things with kids.

Why you should listen

Gever Tulley writes the best Twitters: Just landed my paraglider in an empty field behind Santa 8arbara. ... Making amazing tshirts with a laser cutter at the maker faire in austin. ... Washing fruit, putting sheets on bunkbeds, and grinding up aluminum foil in a cheap blender ... Updating the school blog, trying to figure out how many cubic feet of air are in a 5 gallon cylinder at 200 PSI. ... Trying to figure out if the tinker kids are going to be able to get molten iron from magnetite sand ...

A software engineer, Gever Tulley is the co-founder of the Tinkering School, a weeklong camp where lucky kids get to play with their very own power tools. He's interested in helping kids learn how to build, solve problems, use new materials and hack old ones for new purposes. He's also a certified paragliding instructor.

More profile about the speaker
Gever Tulley | Speaker | TED.com