English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED2009

Gever Tulley: Life lessons through tinkering

Gever Tulley učí životné lekcie hrou

Filmed
Views 1,178,784

Gever Tulley používa pútavé fotky a záznamy, aby názorne ukázal, aké cenné lekcie sa deti učia v jeho Škole hrou. Keď dostanú nástroje, materiál a podporu, ich mladá predstavivosť sa odtrhne z reťaze a kreatívne riešenie problémov u nich dostane zelenú, aby vytvorili jedinečné lode, mosty či dokonca horskú dráhu.

- Tinkerer
The founder of the Tinkering School, Gever Tulley likes to build things with kids. Full bio

This is the exact moment
Presne v tomto momente
00:12
that I started creating something called Tinkering School.
som začal vytvárať to, čo volám Škola hrou. (Rodič dieťaťu: "Je tamto palica? Vieš, čo sme si o hraní sa s palicou povedali...")
00:16
Tinkering School is a place where kids can pick up sticks
Škola hrou je miesto, kde môžu deti vziať do rúk palice,
00:21
and hammers and other dangerous objects,
kladivá a iné nebezpečné objekty,
00:25
and be trusted.
a dá sa im dôverovať.
00:29
Trusted not to hurt themselves,
Dá sa im dôverovať, že sa nezrania,
00:31
and trusted not to hurt others.
a dôverovať, že nezrania iných.
00:33
Tinkering School doesn't follow a set curriculum,
Škola hrou nepodlieha žiadnym školským osnovám.
00:37
and there are no tests.
A nie sú žiadne testy.
00:40
We're not trying to teach anybody any specific thing.
Nesnažíme sa nikoho učiť nič konkrétne.
00:42
When the kids arrive
Keď decká prídu,
00:46
they're confronted with lots of stuff:
stretnú sa s mnohými vecami,
00:49
wood and nails and rope and wheels,
drevom a klincami, povrazmi a kolesami
00:51
and lots of tools, real tools.
a mnohými nástrojmi, ozajstnými nástrojmi.
00:55
It's a six-day immersive experience for the kids.
Je to šesťdňová skúsenosť, ktorá do seba deti úplne vtiahne.
01:00
And within that context, we can offer the kids time --
A v tomto kontexte môžeme deťom poskytnúť čas.
01:05
something that seems in short supply
Niečo, čoho je málo
01:09
in their over-scheduled lives.
v ich preplánovaných životoch.
01:12
Our goal is to ensure that they leave
Naším cieľom je, aby odchádzali
01:15
with a better sense of how to make things
s lepším pochopením toho, ako vytvárať veci,
01:18
than when they arrived,
než keď prišli,
01:20
and the deep internal realization
a aby si hlboko vnútri uvedomili,
01:23
that you can figure things out by fooling around.
že sa na veci dá prísť aj hrou.
01:26
Nothing ever turns out as planned ... ever.
Nič nikdy nevyjde tak, ako sa plánovalo... nikdy.
01:30
(Laughter)
(Smiech)
01:35
And the kids soon learn
A decká sa rýchlo naučia,
01:37
that all projects go awry --
že vo všetkých projektoch sa objavia chyby...
01:39
(Laughter)
(Smiech)
01:43
and become at ease with the idea that every step
a zmieria sa s myšlienkou, že každý krok
01:44
in a project is a step closer
v projekte je krokom smerom
01:46
to sweet success,
k sladkému úspechu
01:49
or gleeful calamity.
alebo veselej pohrome.
01:52
We start from doodles and sketches.
Začíname čmáranicami a náčrtmi.
01:56
And sometimes we make real plans.
Niekedy robíme ozajstné plány.
02:00
And sometimes we just start building.
A niekedy začneme len tak stavať.
02:03
Building is at the heart of the experience:
Budovanie je podstatou skúsenosti.
02:07
hands on, deeply immersed
Holými rukami, celkom zahĺbení
02:10
and fully committed to the problem at hand.
a úplne oddaní aktuálnemu problému.
02:13
Robin and I, acting as collaborators,
Robin a ja ako spolupracovníci
02:17
keep the landscape of the projects
iba napomáhame projektom
02:20
tilted towards completion.
smerom k ukončeniu.
02:22
Success is in the doing,
Úspech je v konaní.
02:25
and failures are celebrated and analyzed.
A neúspechy oslavujeme a analyzujeme.
02:28
Problems become puzzles
Problémy sa stávajú hádankami
02:31
and obstacles disappear.
a prekážky sa strácajú.
02:34
When faced with particularly difficult
Keď stojíte pred obzvlášť náročnými
02:38
setbacks or complexities,
prekážkami alebo zložitosťami,
02:40
a really interesting behavior emerges: decoration.
dochádza k veľmi zaujímavému chovaniu: výzdobe.
02:42
(Laughter)
(Smiech)
02:47
Decoration of the unfinished project
Výzdoba nedokončeného projektu
02:50
is a kind of conceptual incubation.
je akousi konceptuálnou liahňou.
02:52
From these interludes come deep insights
Z týchto medzihier pochádzajú hlboké náhľady
02:56
and amazing new approaches to solving the problems
a úžasné nové prístupy k tomu, ako riešiť problémy,
02:59
that had them frustrated just moments before.
ktoré ich iba pred chvíľou otravovali.
03:02
All materials are available for use.
K dispozícii sú všetky materiály.
03:07
Even those mundane, hateful, plastic grocery bags
Dokonca aj tie obyčajné, nenávidené umelohmotné tašky z potravín
03:12
can become a bridge
sa môžu stať mostom
03:18
stronger than anyone imagined.
silnejším, než by si ktokoľvek pomyslel.
03:20
And the things that they build
A veci, ktoré vybudujú,
03:24
amaze even themselves.
ohromujú dokonca aj ich samých.
03:27
Video: Three, two, one, go!
Video: Raz, dva, tri, ideš!
03:30
Gever Tulley: A rollercoaster built by seven-year-olds.
Gever Tulley: Horská dráha, ktorú postavili sedemroční.
03:41
Video: Yay!
Video: Jéééj!
03:45
(Applause)
(Smiech)
03:48
GT: Thank you. It's been a great pleasure.
Gever Tulley: Ďakujem. Bolo mi veľkou cťou.
03:50
(Applause)
(Potlesk)
03:53
Translated by Dana Retová
Reviewed by Tomas Sooky

▲Back to top

About the speaker:

Gever Tulley - Tinkerer
The founder of the Tinkering School, Gever Tulley likes to build things with kids.

Why you should listen

Gever Tulley writes the best Twitters: Just landed my paraglider in an empty field behind Santa 8arbara. ... Making amazing tshirts with a laser cutter at the maker faire in austin. ... Washing fruit, putting sheets on bunkbeds, and grinding up aluminum foil in a cheap blender ... Updating the school blog, trying to figure out how many cubic feet of air are in a 5 gallon cylinder at 200 PSI. ... Trying to figure out if the tinker kids are going to be able to get molten iron from magnetite sand ...

A software engineer, Gever Tulley is the co-founder of the Tinkering School, a weeklong camp where lucky kids get to play with their very own power tools. He's interested in helping kids learn how to build, solve problems, use new materials and hack old ones for new purposes. He's also a certified paragliding instructor.

More profile about the speaker
Gever Tulley | Speaker | TED.com