ABOUT THE SPEAKER
Michael C. Bush - Equity visionary
Michael C. Bush is helping to build a better world by helping organizations become great places to work for all.

Why you should listen

Michael C. Bush is CEO of Great Place to Work, the global research and analytics firm that produces the annual FORTUNE 100 Best Companies to Work For list, the 100 Best Workplaces for Women list, the Best Workplaces for Diversity list and dozens of other distinguished workplace rankings around the world.
 
Since 2015, Bush has expanded Great Place to Work's global mission to build a better world by helping organizations create great places to work not just for some but for all. Under his leadership, the firm has developed a higher standard of excellence that accounts for fair and equitable treatment of employees across demographic groups, as well as executive leader effectiveness, innovation and financial sustainability.
 
His book A Great Place to Work For All outlines the compelling business and social benefits that come from these efforts.

More profile about the speaker
Michael C. Bush | Speaker | TED.com
The Way We Work

Michael C. Bush: This is what makes employees happy at work

Michael C. Bush: Velaquí o que fai aos empregados felices no traballo

Filmed:
1,789,420 views

Hai tres mil millóns de persoas que traballan neste planeta, e só o 40 por cento delas din que están contentas no traballo. Michael C. Bush comparte o seu punto de vista sobre o que fai aos traballadores infelices, e como as empresas poden mellorar os seus balances fomentando a satisfacción.
- Equity visionary
Michael C. Bush is helping to build a better world by helping organizations become great places to work for all. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:00
We survey CEOs, police officers,
truck drivers, cooks, engineers.
0
62
4587
Consultamos directivos, policías,
camioneiros, cociñeiros, enxeñeiros.
Entrevistamos a calquera
que estivera traballando.
00:04
If people are working,
we've surveyed them.
1
4673
2025
00:06
And what we know,
in terms of their happiness:
2
6721
2174
E o que sabemos,
en canto á súa felicidade:
00:08
workers all want the same things.
3
8919
1831
é que todos os traballadores
queren o mesmo.
00:10
[The Way We Work]
4
10790
2386
[Como traballamos]
00:15
There's three billion
working people in the world.
5
15427
2365
Hai tres mil millóns
de traballadores no mundo.
00:17
And about 40 percent of them would say
they're happy at work.
6
17816
2889
E preto do 40 % deles dirían
que son felices no traballo.
00:20
That means about 1.8 billion,
or almost two billion people,
7
20729
3830
Isto significa que uns 1.800 millóns,
ou case dous mil millóns de persoas,
00:24
are not happy at work.
8
24583
1374
non están felices no traballo.
00:25
What does that do,
9
25981
1203
Que supón iso,
00:27
both to those people
and the organizations that they work in?
10
27208
3225
tanto para esas persoas como
para as organizacións en que traballan?
00:30
Well, let's talk about money.
11
30457
1428
Falemos de cartos.
00:31
Organizations that have
a lot of happy employees
12
31909
2836
As organizacións que teñen
unha morea de empregados felices
00:34
have three times the revenue growth,
13
34769
1730
triplican o crecemento dos ingresos,
00:36
compared to organizations
where that's not true.
14
36523
2269
en comparación con organizacións
onde iso non ocorre.
00:38
They outperform the stock market
by a factor of three.
15
38816
2714
E multiplican por tres
a evolución da bolsa.
00:41
And if you look at employee turnover,
16
41554
1881
E se miran a rotación de traballadores,
00:43
it's half that of organizations
that have a lot of unhappy employees.
17
43459
4524
é a metade da das organizacións
que teñen moitos empregados infelices.
00:48
The miracle thing is,
18
48007
1176
O milagreiro é,
00:49
you don't have to spend
more money to make this happen.
19
49207
2579
que non hai que gastar
máis cartos para facer isto.
00:51
It's not about ping-pong tables
and massages and pet walking.
20
51810
3006
Non se trata de mesas de ping-pong,
masaxes e paseos para mascotas.
00:54
It's not about the perks.
21
54840
1238
Non se trata dos beneficios.
00:56
It's all about how
they're treated by their leaders
22
56102
2452
Trátase de como os tratan os seus líderes
00:58
and by the people that they work with.
23
58578
1856
e a xente con que traballan.
01:00
So I'd like to share a few ideas
that create happy employees.
24
60458
3992
Así que quería compartir algunhas ideas
que crean empregados felices.
01:04
Idea number one:
25
64474
1620
Idea número un:
01:06
in organizations
where employees are happy,
26
66118
2643
Nas organizacións que teñen
empregados felices,
01:08
what you find is two things are present:
27
68785
2083
atopanse dúas cousas:
01:10
trust and respect.
28
70892
1183
confianza e respecto.
01:12
Leaders often say,
29
72432
1191
Os líderes adoitan dicir:
01:13
"We trust our employees.
30
73647
1372
"Confiamos nos nosos empregados.
01:15
We empower our employees."
31
75043
1492
Apoderamos os nosos empregados. "
01:16
And then when an employee
needs a laptop --
32
76559
2029
E cando un empregado precisa un portátil,
01:18
and this is a true example --
33
78612
1422
--é un exemplo real--
15 persoas teñen que aprobalo.
01:20
15 people have to approve that laptop.
34
80058
2726
01:22
So for the employee,
all the words are right,
35
82808
2294
Así que para o empregado,
as palabras están ben,
01:25
but 15 levels of approval
for a $1,500 laptop?
36
85126
3837
pero, 15 niveis de aprobación
para un portátil de 1.500 dólares?
01:28
You've actually spent more money
than the laptop, on the approval.
37
88987
3231
En realidade gastáronse máis cartos
na aprobación ca no portátil.
01:32
And the employee feels
maybe they're really not trusted.
38
92242
3721
E o empregado sente
que quizais non se fían de verdade.
01:35
So what can an organization do
to have a high level of trust?
39
95987
4411
Entón, que pode facer unha organización
para ter un alto nivel de confianza?
01:40
The first organization
that comes to mind is Four Seasons.
40
100422
2926
A primeira organización
que me vén á mente é Four Seasons.
01:43
They have magnificent properties
all around the world.
41
103372
2674
Posúen magníficas propiedades
arredor do mundo.
01:46
And their employees are told,
42
106070
1525
E dixéronlles aos seus empregados:
01:47
"Do whatever you think is right
when servicing the customer."
43
107619
3078
"Fai o que creas correcto
cando atendas ao cliente. "
01:50
To hand that trust to your employees
to do whatever they think is right
44
110721
4357
Darlles esa confianza aos seus empregados
para que fagan o que eles crean correcto
01:55
makes the employees feel great.
45
115102
1832
fai que se sintan de marabilla.
01:56
And this is why they're known
for delivering some of the best service
46
116958
3259
E por iso son coñecidos
por ofrecer algúns dos mellores servizos
no mundo.
02:00
in the world.
47
120241
1151
02:01
Idea number two: fairness.
48
121416
2540
Idea número dous: equidade.
02:03
The thing that erodes trust
in an organization
49
123980
3205
O que erosiona a confianza
nunha organización
02:07
faster than anything else
50
127209
1514
máis rápido que calquera outra cousa
02:08
is when employees feel
that they're being treated unfairly.
51
128747
3112
é que os empregados sintan
que son tratados inxustamente.
02:11
Employees want to be treated the same,
52
131883
1854
Eles queren recibir o mesmo trato,
02:13
regardless of their rank
or their tenure or their age
53
133761
2838
independentemente do seu rango,
contrato, idade,
02:16
or their experience or their job category,
54
136623
2290
experiencia ou categoría profesional,
02:18
compared to anyone else.
55
138937
1451
en comparación cos demáis.
02:20
When I think about great organizations
who get fairness right,
56
140412
3065
Cando penso en grandes organizacións
que teñen equidade,
02:23
the first organization
that comes to mind is Salesforce.
57
143501
2625
a primeira que me vén á mente é Salesforce
02:26
They found that men and women
working in the same job
58
146150
2761
Eles descubriron que homes e mulleres
que facían o mesmo traballo
02:28
with the same level of proficiency
59
148935
1730
co mesmo nivel de competencia
02:30
were making different amounts of money.
60
150689
1865
gañaban salarios diferentes.
Así que de inmediato,
calcularon a diferenza,
02:32
So immediately, they
calculated the difference,
61
152578
2357
02:34
and they invested three million dollars
to try and balance things out.
62
154959
3547
e investiron tres millóns de dólares
para tentar equilibrar as cousas.
02:39
Idea number three is listening.
63
159065
2181
A idea número tres é escoitar.
02:41
So, to be a listener who connects
with all types of people,
64
161617
3691
Para ser un oínte que se conecta
con todo tipo de persoas,
02:45
we have to unlearn a few things.
65
165332
2087
temos que desaprender algunhas cousas.
02:47
We've all been taught about
active listening and eye contact --
66
167443
3968
A todos nos ensinaron
a escoita activa e o contacto visual,
02:51
an intense stare
67
171435
1730
unha mirada intensa
02:53
and a compassionate look.
68
173189
1722
e unha mirada compasiva.
02:54
That's not listening.
69
174935
1179
Iso non é escoitar.
02:56
Repeating what the person says --
that's not listening.
70
176138
3062
Repetir o que di a persoa non é escoitar.
02:59
Being humble
71
179224
1209
Ser humilde,
03:00
and always hunting and searching
for the best idea possible --
72
180457
3298
sempre rastrexando e buscando
a mellor idea posible,
03:03
that's what listening is.
73
183779
1436
iso é escoitar.
03:05
And employees can feel
whether you're doing that or not.
74
185239
2636
E os empregados poden sentir
se o estás a facer ou non.
03:07
They want to know, when they talk to you
and share an idea,
75
187899
3187
Cando falan contigo
e comparten unha idea, queren saber
03:11
did you consider it
when you made a decision?
76
191110
2274
se se tivo en consideración
ao tomar a decisión?
03:13
The one thing that everybody appreciates
and wants when they're speaking
77
193408
4265
O único que todo o mundo aprecia
e quere cando está falando
03:17
is to know that what they say
matters so much
78
197697
3714
é saber que o que di importa tanto
03:21
you might actually change your mind.
79
201435
2079
que pode provocar o teu cambio de opinión.
03:23
Otherwise, what's the point
of the conversation?
80
203538
2512
Se non, cal é o sentido da conversa?
03:27
We all know the things we need to change,
81
207533
2389
Todos sabemos o que precisamos cambiar,
o que precisamos facer doutro xeito.
03:29
the things that we need to do differently.
82
209946
2033
03:32
The way you behave,
the way you treat others,
83
212003
2626
Como te comportas, como tratas a outros,
03:34
the way you respond, the way you support,
84
214653
3282
como respondes, como apoias,
03:37
defines the work experience
for everyone around you.
85
217959
2746
definen a experiencia laboral
para todos os que te rodean.
03:40
Changing to be a better person --
86
220729
2040
Cambiar para ser unha mellor persoa,
03:42
the world is littered with those failures.
87
222793
2023
--o mundo está cheo deses fallos.
03:44
But changing because
there's something you believe in,
88
224840
2906
Pero cambiar porque cres en algo,
03:47
some purpose that you have,
89
227770
1983
porque tes algún propósito,
03:49
where you're willing to risk
almost everything
90
229777
2561
polo que estás disposto
a arriscar case todo
03:52
because it's so important to you --
91
232362
1899
porque é moi importante para ti,
03:54
that's the reason to change.
92
234285
1674
esa é a razón para cambiar.
03:55
If it's not, you should probably
find a different place to work.
93
235983
2398
Se non, quizais deberías
traballar nun lugar diferente.
Translated by Penny Martínez
Reviewed by Xusto Rodriguez

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Michael C. Bush - Equity visionary
Michael C. Bush is helping to build a better world by helping organizations become great places to work for all.

Why you should listen

Michael C. Bush is CEO of Great Place to Work, the global research and analytics firm that produces the annual FORTUNE 100 Best Companies to Work For list, the 100 Best Workplaces for Women list, the Best Workplaces for Diversity list and dozens of other distinguished workplace rankings around the world.
 
Since 2015, Bush has expanded Great Place to Work's global mission to build a better world by helping organizations create great places to work not just for some but for all. Under his leadership, the firm has developed a higher standard of excellence that accounts for fair and equitable treatment of employees across demographic groups, as well as executive leader effectiveness, innovation and financial sustainability.
 
His book A Great Place to Work For All outlines the compelling business and social benefits that come from these efforts.

More profile about the speaker
Michael C. Bush | Speaker | TED.com