ABOUT THE SPEAKER
Sara Valencia Botto - Psychologist
Sara Valencia Botto investigates when and how humans develop a concern for reputation.

Why you should listen

Sara Valencia Botto is a PhD candidate in the cognition and development program at Emory University, where she researches social-cognitive development in early childhood. Her recent publication on sensitivity to evaluation in toddlers has been featured in various outlets, including ABC News, the Huffington Post and other major international newspapers.

By exploring the developmental origins of reputation, Botto's research investigates when and how humans, unlike many other animals, care about what other people think. She designs experiments for children of 14 months to five years and studies when and how they begin to alter their behavior to garner positive evaluations from others. Her goal is to understand why humans come to care about their reputation as well as the factors that contribute to inter-individual differences.

More profile about the speaker
Sara Valencia Botto | Speaker | TED.com
TEDxAtlanta

Sara Valencia Botto: When do kids start to care about other people's opinions?

Sara Botto: Cando comezan a importarlles aos nenos as opinións dos máis?

Filmed:
570,031 views

A partir da súa investigación sobre o desenvolvemento da primeira infancia, a psicóloga Sara Valencia Botto investiga cando (e como) os nenos comezan a cambiar as súas condutas ante a presenza doutros, e explora o que iso significa para os valores que comunicamos nas interaccións diarias. (Atentos ás graciosas imaxes dos pícaros.)
- Psychologist
Sara Valencia Botto investigates when and how humans develop a concern for reputation. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I'd like you to take a moment
0
262
1450
Gustaríame que tomasen un intre
00:13
and consider what
you are wearing right now.
1
1736
3000
en pensasen na roupa que levan agora.
00:17
I have a deep, philosophical
question for you.
2
5675
2872
Fágolles unha pregunta
profunda e filosófica:
00:21
Why are we not all wearing
comfortable pajamas right now?
3
9079
2682
Por que non levamos todos
pixamas cómodos xusto agora?
00:23
(Laughter)
4
11785
1000
(Risas)
00:24
Well, I'm a psychologist
and not a mind reader,
5
12809
2538
Ben, eu son psicóloga
e non unha lectora de mentes,
00:27
although many people think
that's the same thing.
6
15371
2372
aínda que moita xente
pense que son o mesmo.
00:30
I can bet you that your response
is somewhere along the lines of,
7
18069
3667
Podo apostar que a súa resposta
sería algo así como:
00:33
"I'm expected to not wear pj's in public"
8
21760
2674
"Espérase de min que non utilice
pixama en público"
00:36
or "I don't want people
to think I am a slob."
9
24458
2548
ou "Non quero que a xente pense
que son un lacazán."
00:39
Either way, the fact that we all
chose to wear business casual clothing,
10
27665
4051
Sexa como sexa, o feito de que todos
elixamos levar roupa informal de traballo,
no canto dos nosos pantalóns
de chándal favoritos
00:43
as opposed to our favorite
pair of sweatpants,
11
31740
2151
00:45
is not a silly coincidence.
12
33915
1800
non é unha casualidade parva.
00:48
Instead, it reveals two
defining human characteristics.
13
36311
3897
Pola contra, revela dúas características
humanas que nos definen.
00:52
The first is that we are cognizant
of what other people value,
14
40704
3595
A primeira é que somos conscientes
do que outras persoas valoran,
00:56
like what they will approve
or disapprove of,
15
44323
2627
o que aprobarán ou desaprobarán,
00:58
such as not wearing pj's
to these sorts of settings.
16
46974
3016
así como non usar pixama
para este tipo de eventos.
01:02
And two, we've readily used
this information to guide our behavior.
17
50490
3714
E dúas, utilizamos esta información
para guiar o noso comportamento.
01:07
Unlike many other species,
18
55149
1699
A diferenza de outras moitas especies,
01:08
humans are prone to tailor their behavior
in the presence of others
19
56872
4040
os humanos somos propensos a adaptar o noso
comportamento ante a presenza doutros
01:12
to garner approval.
20
60936
1379
para obter aprobación.
01:14
We spend valuable time putting on make up,
21
62766
2318
Pasamos un tempo valioso maquillándonos,
01:17
choosing the right picture
and Instagram filter,
22
65108
2904
escollendo a imaxe correcta
e o filtro de Instagram,
01:20
and composing ideas
that will undoubtedly change the world
23
68036
2762
e compoñendo ideas
que sen dúbida cambiarán o mundo
01:22
in 140 characters or less.
24
70822
1733
en 140 caracteres ou menos.
01:25
Clearly, our concern
with how other people will evaluate us
25
73561
3024
É evidente que a nosa preocupación
por como nos avaliarán os demais
01:28
is a big part of being human.
26
76609
1933
é unha gran parte do ser humano.
01:31
Despite this being
a big human trait, however,
27
79530
2690
Mais a pesar de ser este
unha gran característica humana
01:34
we know relatively little
about when and how
28
82244
2770
sabemos relativamente pouco
de cando e como
01:37
we come to care
about the opinion of others.
29
85038
2230
chegamos a preocuparnos
pola opinión dos demais.
01:39
Now, this is a big question
that requires many studies.
30
87649
3200
Esta é unha gran pregunta
que require moitos estudos.
01:43
But the first step
to uncovering this question
31
91269
2301
Pero o primeiro paso
para descubrir esta cuestión
01:45
is to investigate when in development
32
93594
2175
é investigar cando no desenvolvemento
01:47
we become sensitive
to others' evaluations.
33
95793
2717
nos convertemos en sensibles
ás avaliacións dos outros.
01:51
I have spent the past four years
at Emory University
34
99245
2880
Pasei os últimos catro anos
na Emory University
01:54
investigating how an infant,
35
102149
2087
investigando como un bebé,
01:56
who has no problem walking
around the grocery store in her onesie,
36
104260
4286
que non ten problemas para andar
polo supermercado en pixama,
02:00
develops into an adult
that fears public speaking
37
108570
2851
se transforma nun adulto
que teme falar en público
02:03
for fear of being negatively judged.
38
111445
2101
por medo a ser xulgado negativamente.
02:06
(Laughter)
39
114472
1637
(Risas)
02:08
Now, this is usually a point
when people ask me,
40
116133
2341
Agora é normalmente
cando a xente me pregunta:
02:10
"How do you investigate
this question, exactly?
41
118498
2579
"Como investigas exactamente ese tema?
02:13
Infants can't talk, right?"
42
121101
1800
Os bebés non poden falar, non si?"
02:15
Well, if my husband
were up here right now,
43
123530
2150
Ben, se o meu marido estivese aquí agora,
02:17
he would tell you that I interview babies,
44
125704
2667
el diríalles que entrevisto os bebés,
02:20
because he would rather not say
that his wife experiments on children.
45
128395
4432
porque preferiría non dicir
que a súa muller experimenta con nenos.
02:24
(Laughter)
46
132851
2552
(Risas)
02:27
In reality, I design
experiments for children,
47
135427
3231
En realidade,
deseño experimentos para nenos,
02:30
usually in the form of games.
48
138682
1934
normalmente en forma de xogos.
02:33
Developmental psychologist
Dr. Philippe Rochat and I
49
141269
2745
O psicólogo do desenvolvemento
Philippe Rochat e eu
02:36
designed a "game" called "The Robot Task"
50
144038
3111
deseñamos un "xogo"
chamado "A tarefa do robot"
02:39
to explore when children
would begin to be sensitive
51
147173
2643
para explorar cando os nenos
comezan a ser sensibles
02:41
to the evaluation of others.
52
149840
1867
á avaliación dos outros.
02:44
Specifically, the robot task
captures when children, like adults,
53
152442
4492
En concreto, a tarefa do robot captura
cando os nenos, como os adultos,
02:48
strategically modify their behavior
when others are watching.
54
156958
3135
modifican estratexicamente
o seu comportamento cando outros os miran.
02:53
To do this, we showed
14 to 24-month-old infants
55
161030
3214
Para iso, mostramos aos nenos
de 14 a 24 meses
02:56
how to activate a toy robot,
56
164268
2175
como activar un robot de xoguete,
02:58
and importantly, we either
assigned a positive value,
57
166467
2483
e algo importante:
asignamos un valor positivo,
03:00
saying "Wow, isn't that great!"
58
168974
2246
dicindo: "Guau!, non é xenial?"
03:03
or a negative value, saying,
"Oh, oh. Oops, oh no,"
59
171244
2674
ou un valor negativo,
dicindo: "Oh, oh. Epa, non"
03:05
after pressing the remote.
60
173942
1734
despois de premer o mando a distancia.
03:08
Following this toy demonstration,
61
176220
1577
Despois desta demostración,
03:09
we invited the infants
to play with the remote,
62
177821
2548
invitamos aos nenos
a xogar co mando a distancia,
03:12
and then either watched them
63
180393
1422
e logo mirámolos
03:13
or turned around and pretended
to read a magazine.
64
181839
2817
ou nos damos a volta
e finximos ler unha revista.
03:17
The idea was that if by 24 months,
65
185212
2429
A idea era que se antes dos 24 meses,
03:19
children are indeed sensitive
to the evaluation of others,
66
187665
3277
os nenos xa son de verdade
sensibles á avaliación dos outros,
03:22
then their button-pressing behavior
should be influenced
67
190966
2675
entón o seu modo de usar
o botón debería estar influído
03:25
not only by whether or not
they're being watched
68
193665
2381
non só por ser ou non observados
03:28
but also by the values
that the experimenter expressed
69
196070
2690
senón tamén polos valores
que o experimentador expresou
03:30
towards pressing the remote.
70
198784
1625
sobre premer o mando.
03:33
So for example,
71
201173
1206
Entón por exemplo:
03:34
we would expect children to play with
the positive remote significantly more
72
202403
3628
esperaríamos que os nenos xogasen
co mando positivo significativamente máis
03:38
if they were being observed
73
206055
1365
se estivesen sendo observados
03:39
but then choose to explore
the negative remote
74
207444
2143
pero logo optasen por explorar
o mando negativo
03:41
once no one was watching.
75
209611
1667
cando ninguén estivese mirando.
03:43
To really capture this phenomenon,
we did three variations of the study.
76
211952
3460
Para captar realmente este fenómeno,
fixemos tres variacións do estudo.
03:47
Study one explored how infants
would engage with a novel toy
77
215871
3349
O primeiro estudo exploraba como os bebés
se implicaban cun xoguete novo
03:51
if there were no values
or instructions provided.
78
219244
2603
se non se daban valores ou instrucións.
03:53
So we simply showed infants
how to activate the toy robot,
79
221871
2730
Só mostramos aos nenos
cómo activar o robot de xoguete,
03:56
but didn't assign any values,
80
224625
1587
pero non lle asignabamos valor,
03:58
and we also didn't tell them
that they could play with the remote,
81
226236
3111
e tampouco lles dixemos
que podían xogar co control remoto,
04:01
providing them with a really
ambiguous situation.
82
229371
2563
dándolles unha situación
realmente ambigua.
04:03
In study two,
83
231958
1183
No segundo estudo,
04:05
we incorporated the two values,
a positive and a negative.
84
233165
4595
incorporamos os dous valores,
un positivo e un negativo.
04:10
And in the last study,
we had two experimenters and one remote.
85
238609
3269
E no último estudo, tivemos
dous experimentadores e un mando.
04:14
One experimenter expressed a negative
value towards pressing the remote,
86
242196
3429
Un experimentador expresaba un valor
negativo ao premer o mando,
04:17
saying, "Yuck, the toy moved,"
87
245649
1507
dicindo: "Uf, o xoguete moveuse"
04:19
while the other experimenter
expressed a positive value, saying,
88
247180
3017
e o outro experimentador
expresaba un valor positivo, dicindo:
04:22
"Yay, the toy moved."
89
250221
1400
"Hurra, o xoguete moveuse."
04:23
And this is how the children reacted
to these three different scenarios.
90
251927
3531
E así reaccionaron os nenos
ante estes tres diferentes escenarios.
04:27
So in study one, the ambiguous situation,
91
255482
2840
No primeiro estudo, a situación ambigua,
04:30
I'm currently watching the child.
92
258346
2411
eu estou mirando a nena.
04:32
She doesn't seem to be too interested
in pressing the remote.
93
260781
2999
Ela non parece demasiado interesada
en presionar o mando.
04:36
Once I turned around --
94
264622
1669
Mais unha vez que me dou a volta --
04:39
now she's ready to play.
95
267061
1611
agora está lista para xogar.
04:40
(Laughter)
96
268696
1150
(Risas)
04:43
Currently, I'm not watching the child.
97
271903
1910
Aquí non estou mirando a nena.
04:45
She's really focused.
98
273837
1151
Está moi centrada.
04:47
I turn around.
99
275012
1150
Doume a volta.
04:49
(Laughter)
100
277588
1032
(Risas)
04:50
She wasn't doing anything, right?
101
278644
2200
Non facía nada, non si?
04:55
In study two, it's the two remotes,
102
283596
1751
No segundo estudo, o dos dous mandos,
04:57
one with the positive
and one with the negative value.
103
285371
2547
un co valor positivo e outro co negativo.
04:59
I'm currently observing the child.
104
287942
1667
Aquí estou observando a nena.
05:01
And the orange remote
is a negative remote.
105
289633
2506
E o mando laranxa é o negativo.
05:05
She's just looking around,
looking at me, hanging out.
106
293259
2793
Ela só está mirando arredor,
para min e xogando.
05:08
Then I turn around ...
107
296494
1267
Entón dou a volta ...
05:12
(Laughter)
108
300081
1150
(Risas)
05:15
That's what she's going for.
109
303072
1867
Iso é a polo que ela vai.
05:19
I'm not watching the child.
110
307875
1537
Aquí non estou mirando ao neno.
05:21
He wants the mom to play with it, right?
111
309436
2244
El quere que a nai xogue con iso, ¿non?
05:23
Take a safer route.
112
311704
1267
Coller unha ruta máis segura.
05:25
I turn around ...
113
313736
1150
Doume a volta ...
05:28
(Laughter)
114
316093
1667
(Risas)
05:29
He wasn't doing anything, either.
115
317784
2200
E tampouco estaba facendo nada.
05:36
Yeah, he feels awkward.
116
324371
1532
Si, séntese raro.
05:37
(Laughter)
117
325927
1007
(Risas)
05:38
Everyone knows
that side-eyed glance, right?
118
326958
2119
Todos coñecemos
esa mirada de esguello, non?
05:41
Study three, the two
experimenters, one remote.
119
329807
2461
No terceiro estudo,
os dous experimentadores e un mando.
05:44
The experimenter that reacted negatively
towards pressing the remote
120
332292
3261
O experimentador que reaccionou
negativamente ao presionar o mando
05:47
is watching the child right now.
121
335577
1627
esta a mirar a nena agora.
05:49
She feels a little awkward,
doesn't know what to do, relying on Mom.
122
337228
4174
Séntese un pouco rara, non sabe que facer,
confía na nai.
05:56
And then, she's going to turn around
123
344307
2421
E entón, ela dáse a volta
05:58
so that the experimenter that expressed
a positive response is watching.
124
346752
3467
para que o experimentador que tivo
unha resposta positiva a vexa.
06:04
Coast is clear -- now she's ready to play.
125
352109
2230
Todo despexado,
agora está lista para xogar.
06:06
(Laughter)
126
354363
1063
(Risas)
06:07
So, as the data suggests,
127
355450
1905
Así que, como os datos suxiren,
06:09
we found that children's
button-pressing behavior
128
357379
2333
descubrimos que o comportamento
de premer o botón
06:11
was indeed influenced by the values
and the instructions of the experimenter.
129
359736
4809
estaba moi influenciado polos valores
e instrucións do experimentador.
06:16
Because in study one,
children did not know
130
364934
2541
Porque no primeiro estudo,
os nenos non sabían
06:19
what would be positively
or negatively evaluated,
131
367499
2888
o que sería avaliado
positivamente ou negativamente,
06:22
they tended to take the safest route
132
370411
1944
e tendían a tomar a ruta máis segura
06:24
and wait until I turned my back
to press the remote.
133
372379
2680
e agardar a que me virase
para presionar o mando.
06:27
Children in study two
134
375083
1388
Os nenos do segundo estudo
06:28
chose to press the positive remote
significantly more when I was watching,
135
376495
3802
optaban por presionar o mando positivo
de xeito máis significativo cando os vía,
06:32
but then once I turned my back,
136
380321
1571
pero unha vez me viraba,
06:33
they immediately took the negative remote
and started playing with it.
137
381916
3423
inmediatamente tomaban o mando negativo
e comezaban a xogar con el.
06:37
Importantly, in a control study,
138
385363
1590
Algo importante: nun estudo de control,
06:38
where we removed
the different values of the remotes --
139
386977
2941
onde eliminamos
os diferentes valores dos mandos --
06:41
so we simply said, "Oh, wow"
after pressing either of the remotes --
140
389942
3238
e só dixemos: "Oh, vaites!"
despois de presionar calquera dos mandos -
06:45
children's button-pressing behavior
no longer differed across conditions,
141
393204
3451
vimos que o comportamento dos nenos
xa non difería entre as condicións,
06:48
suggesting that it was really
the values that we gave the two remotes
142
396679
3731
o que suxire que foron os valores
que lles demos aos dous mandos
06:52
that drove the behavior
in the previous study.
143
400434
2730
o que impulsou o comportamento
no estudo anterior.
06:55
Last but not least,
144
403188
1168
E por último, pero non menos importante,
06:56
children in study three chose to press
a remote significantly more
145
404380
3800
os nenos do terceiro estudo optaron
por presionar máis un mando
cando o experimentador que expresaba
un valor positivo estaba mirando,
07:00
when the experimenter that expressed
a positive value was watching,
146
408204
3310
07:03
as opposed to the experimenter
that had expressed a negative value.
147
411538
3267
ao contrario do experimentador
que expresara un valor negativo.
07:07
Not coincidentally,
148
415553
1278
Non casualmente,
07:08
it is also around this age
that children begin to show embarrassment
149
416855
3643
tamén en torno a esta idade
os nenos comezan a ter vergoña
07:12
in situations that might elicit
a negative evaluation,
150
420522
2993
en situacións que poidan implicar
unha avaliación negativa,
07:15
such as looking
at themselves in the mirror
151
423539
2007
como mirarse no espello
07:17
and noticing a mark on their nose.
152
425570
1651
e notar unha mancha no nariz.
07:19
The equivalent of finding spinach
in your teeth, for adults.
153
427245
2810
O equivalente a ter espinaca nos dentes,
para os adultos.
07:22
(Laughter)
154
430079
1174
(Risas)
07:23
So what can we say,
based on these findings?
155
431277
3048
Entón, que podemos dicir
en función destes achados?
07:26
Besides the fact that babies
are actually really, really sneaky.
156
434349
3452
Ademais do feito de que os bebés son
moi moi, moi arteiros.
07:29
(Laughter)
157
437825
1056
(Risas)
07:30
From very early on, children, like adults,
158
438905
3293
Dende moi cedo, os nenos, coma os adultos,
07:34
are sensitive to the values
that we place on objects and behaviors.
159
442222
3727
son sensibles aos valores que poñemos
en obxectos e comportamentos.
07:38
And importantly, they use these values
to guide their behavior.
160
446354
3277
E empregan estes valores
para orientar o seu comportamento.
07:42
Whether we're aware of it or not,
161
450425
1707
Sexamos conscientes ou non,
07:44
we're constantly communicating values
to those around us.
162
452156
3010
estamos comunicando constantemente
valores aos que nos rodean.
07:47
Now, I don't mean values like
"be kind" or "don't steal,"
163
455522
3484
Non me refiro a valores
como "ser amable" ou "non roubar",
07:51
although those are certainly values.
164
459030
2111
aínda que eses son certamente valores.
07:53
I mean that we are constantly
showing others, specifically our children,
165
461450
3603
Refírome a que amosamos a outros,
especialmente aos nosos fillos,
07:57
what is likeable, valuable
and praiseworthy, and what is not.
166
465077
3682
o que é agradable, valioso e loable,
e o que non.
08:01
And a lot of the times,
167
469307
1176
E moitas das veces,
08:02
we actually do this
without even noticing it.
168
470507
2436
facémolo sen sequera decatarnos.
08:05
Psychologists study behavior
to explore the contents of the mind,
169
473601
3848
Os psicólogos estudan o comportamento
para explorar o contido da mente,
08:09
because our behavior
often reflects our beliefs,
170
477473
2930
porque o noso comportamento
adoita reflectir as nosas crenzas,
08:12
our values and our desires.
171
480427
2385
os nosos valores e os nosos desexos.
08:15
Here in Atlanta,
we all believe the same thing.
172
483471
2658
Aquí en Atlanta, todos cremos o mesmo.
08:18
That Coke is better than Pepsi.
173
486963
1738
Que a Coca-Cola é mellor que a Pepsi.
08:20
(Applause)
174
488725
1794
(Aplausos)
08:22
Now, this might have to do with the fact
that Coke was invented in Atlanta.
175
490543
4740
Isto podería ter que ver co feito de que
a Coca-Cola se inventou en Atlanta.
08:27
But regardless,
176
495307
1174
Pero independentemente,
08:28
this belief is expressed in the fact
that most people will chose to drink Coke.
177
496505
4287
esta crenza exprésase no feito de que
a maioría da xente elixirá beber Coca-Cola
08:33
In the same way,
178
501323
1372
Do mesmo xeito,
08:34
we are communicating a value
179
502719
1868
comunicamos un valor
08:36
when we mostly complement girls
180
504611
1523
cando louvamos as nenas
08:38
for their pretty hair
or their pretty dress,
181
506158
2506
polo seu pelo bonito
ou o seu bonito vestido,
08:40
but boys, for their intelligence.
182
508688
2389
e aos nenos, pola súa intelixencia.
08:43
Or when we chose to offer candy,
as opposed to nutritious food,
183
511101
3743
Ou cando eliximos ofrecer doces,
en vez de alimentos nutritivos,
08:46
as a reward for good behavior.
184
514868
2030
como recompensa polo bo comportamento.
08:49
Adults and children
are incredibly effective
185
517466
2742
Nenos e adultos somos
incriblemente eficaces
08:52
at picking up values
from these subtle behaviors.
186
520232
2495
captando valores
nestes comportamentos sutís.
08:55
And in turn, this ends up
shaping their own behavior.
187
523061
3505
E á súa vez, isto acaba configurando
o seu propio comportamento.
08:59
The research I have shared with you today
188
527196
2238
A investigación
que compartín hoxe con vós
09:01
suggests that this ability
emerges very early in development,
189
529458
3540
suxire que esta capacidade
xorde moi cedo no desenvolvemento,
09:05
before we can even utter
a complete sentence
190
533022
2055
antes incluso de poder dicir
unha oración completa
09:07
or are even potty-trained.
191
535101
1541
ou de deixar o cueiro.
09:09
And it becomes an integral part
of who we grow up to be.
192
537014
3285
E vólvese unha parte integrante
de quen somos de adultos.
09:12
So before I go,
193
540942
1556
E antes de marchar,
09:14
I'd like to invite you
to contemplate on the values
194
542522
2873
quero invitalos a contemplar os valores
09:17
that we broadcast
in day-to-day interactions,
195
545419
2400
que transmitimos
nas interaccións cotiás,
09:20
and how these values might be shaping
the behavior of those around you.
196
548125
3628
e como poden estar configurando
o comportamento dos que os rodean.
09:24
For example, what value
is being broadcasted
197
552222
3075
Por exemplo, que valor se está a emitir
09:27
when we spend more time
smiling at our phone
198
555321
2743
cando pasamos máis tempo
sorríndolle ao noso teléfono
09:30
than smiling with other people?
199
558088
1656
que sorrindo con outra xente?
09:32
Likewise, consider how your own behavior
has been shaped by those around you,
200
560683
3955
Consideren así mesmo como os que o rodean
formaron o seu comportamento,
09:36
in ways you might not
have considered before.
201
564662
2398
de formas que pode
non ter considerado antes.
09:39
To go back to our simple illustration,
202
567543
2087
Para volver á nosa sinxela ilustración,
09:41
do you really prefer Coke over Pepsi?
203
569654
2372
prefiren de verdade Coca-Cola a Pepsi?
09:44
Or was this preference simply driven
by what others around you valued?
204
572050
3466
ou foi esta preferencia motivada
polo que outros ao seu redor valoraban?
09:48
Parents and teachers
certainly have the privilege
205
576461
2754
Os pais e os profesores
teñen sen dúbida o privilexio
09:51
to shape children's behavior.
206
579239
1934
de dar forma ao comportamento dos nenos.
09:53
But it is important to remember
207
581977
2191
Pero é importante lembrar
09:56
that through the values we convey
in simple day-to-day interactions,
208
584192
4259
que a través dos valores que transmitimos
en interaccións sinxelas do día a día,
10:00
we all have the power to shape
the behavior of those around us.
209
588475
3404
todos temos o poder de conformar
o comportamento dos que nos rodean.
10:04
Thank you.
210
592451
1151
Grazas.
10:05
(Applause)
211
593626
4215
(Aplausos)
Translated by Penny Martínez
Reviewed by Mario Cal

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Sara Valencia Botto - Psychologist
Sara Valencia Botto investigates when and how humans develop a concern for reputation.

Why you should listen

Sara Valencia Botto is a PhD candidate in the cognition and development program at Emory University, where she researches social-cognitive development in early childhood. Her recent publication on sensitivity to evaluation in toddlers has been featured in various outlets, including ABC News, the Huffington Post and other major international newspapers.

By exploring the developmental origins of reputation, Botto's research investigates when and how humans, unlike many other animals, care about what other people think. She designs experiments for children of 14 months to five years and studies when and how they begin to alter their behavior to garner positive evaluations from others. Her goal is to understand why humans come to care about their reputation as well as the factors that contribute to inter-individual differences.

More profile about the speaker
Sara Valencia Botto | Speaker | TED.com