ABOUT THE SPEAKER
Halima Aden - Model
Halima Aden was the first ever hijab-wearing fashion model.

Why you should listen

Somali-American model Halima Aden was born in Kakuma, a refugee camp in Kenya, after her family fled civil war in Somalia. She lived there for seven years before traveling to the United States and settling in St. Louis. Though she spoke Somali and Swahili, Aden was thrust into an English-speaking school system that lacked a language immersion curriculum entirely. Despite this seeming detriment, she quickly found herself in advanced placement English classes in high school, outperforming her classmates and demonstrating the resilience that makes her a powerhouse today.

Aden first made headlines after competing in the Miss USA state pageant, wearing a hijab and sporting a burkini in the swimsuit portion of the competition -- a first in the 65-year history of the event. She finished among the top 15 finalists, and her performance caught the eye of Carine Roitfeld, who recruited her to appear in what was Aden's first editorial. The CR Fashion Book cover, however, came as a surprise to Aden and marked the beginning of a new cultural phenomenon. Since then, she has covered Vogue Arabia, British Vogue, Teen Vogue, Grazia UK, S Moda and Allure, in which the publication heralded her as an all-American beauty, a crucial acknowledgment for America's Muslim community. Aden's editorial credits also include Harper's Bazaar and Glamour, and she appeared on the runway for Yeezy, Alberta Ferretti, Max Mara, Philipp Plein and Dolce & Gabbana. Rihanna tapped her to appear in the campaign for her inclusive beauty brand, Fenty Beauty.

Aden was recently named an official UNICEF Ambassador. When she's not working, she covets time spent with family and friends on the couch indulging in Netflix marathons.

More profile about the speaker
Halima Aden | Speaker | TED.com
TEDxKakumaCamp

Halima Aden: How I went from child refugee to international model

Halima Aden: Si shkova nga një fëmijë refugjat në një modele internacionale

Filmed:
1,284,357 views

Halima Aden krijoi historinë kur ajo u bë modelja e parë e veshur me perçe në kopertinën e revistës Vogue. Tani ajo kthehet në kampin e refugjatëve Kakuma të Kenisë - ku ajo lindi dhe ka jetuar deri në moshën shtatë vjeç- për të ndarë një mesazh frymëzues rreth asaj që ajo ka mësuar gjatë rrugës së një fëmije refugjat në një modele internacionale.
- Model
Halima Aden was the first ever hijab-wearing fashion model. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
This is me at age seven.
0
1592
2217
Kjo jam unë në moshën shtatë vjeçe.
00:17
And this is also me.
1
5839
1698
Kjo jam gjithashtu unë.
00:21
(Applause and cheering)
2
9160
3661
(Duartrokitje dhe brohorma)
00:24
To be standing here in Kakuma
refugee camp feels so surreal,
3
12845
4346
Të qëndruarit këtu në kampin e refugjatëve
në Kakuma ndihet kaq joreale,
00:29
and I'm overcome with so much emotion.
4
17215
2461
dhe unë jam e pushtuar
nga kaq shumë emocione.
Pikërisht këto toka janë
vendi ku kam lindur
00:32
These very grounds are where I was born
5
20255
2003
00:34
and spent the first
seven years of my life.
6
22282
2177
dhe kam kaluar shtatë
vitet e para të jetës sime.
Mendoj se shumë njerëz
janë të befasuar kur dëgjojnë
00:37
I think many people are surprised to hear
7
25878
2080
00:39
that I had a great upbringing
here at Kakuma.
8
27982
2529
se kisha kaluar një femijeri të mirë
këtu në Kakuma.
00:43
But I was happy,
9
31250
1249
Por unë isha e lumtur,
00:44
I was smart, I had friends
10
32523
2466
Isha e zgjuar, kisha miq
00:47
and above all, I had hope
for a brighter future.
11
35013
2895
dhe mbi të gjitha, kisha shpresë
për një të ardhme më të ndritur.
00:50
That's not to say that we didn't
have our obstacles.
12
38842
3079
Kjo nuk do të thotë që nuk kemi patur
pengesat tona.
00:53
I mean, boy were there struggles.
13
41945
1631
Cfare nuk kemi hequr.
00:55
I would sometimes get sick with malaria
14
43600
2490
Ndonjëherë do sëmuresha me malarian
00:58
and didn't always know
where our next meal would come from.
15
46114
3458
dhe jo gjithmonë e dinim
nga do vinte vakti ynë i ardhshëm.
01:01
But the sense of community
that is here in Kakuma
16
49596
3426
Por ndjenja e të qënit në komunitet
këtu në Kakuma
01:05
and the pride that everyone here possesses
17
53046
2445
dhe krenaria që gjithkush zotëron
01:07
is simply unparalleled.
18
55515
1959
është thjesht e pakrahasueshme.
01:11
When I was younger,
I remember conflicts breaking out.
19
59716
3055
Kur isha e re,
mbaj mend konfliktet që shfaqeshin.
01:15
That tends to happen when people
come from different backgrounds
20
63155
3259
Kjo ka tendencë të ndodhë kur njerëzit
vijnë nga vende të ndryshme
01:18
and don't speak the same language.
21
66438
1864
dhe nuk flasin të njëjtën gjuhë.
01:20
Eventually, Swahili --
22
68326
1281
Me kalimin e kohës, Swahili -
01:21
the main language here --
23
69631
1239
gjuha kryesore këtu -
01:22
became our common ground.
24
70894
1202
u bë baza jonë e përbashkët.
01:24
I made friends with the kids at the camp
25
72867
1928
Unë krijova miqësi me fëmijët në kamp
01:26
and even started embracing
some of their cultures,
26
74819
2683
dhe madje fillova të pranoja
disa nga kulturat e tyre,
01:29
celebrating holidays like Christmas
even though I was raised Muslim.
27
77526
3646
duke festuar festa si Krishtlindjet
edhe pse isha rritur myslimane.
01:33
The other kids would embrace
my culture as well,
28
81772
2690
Fëmijët e tjerë do ta pranonin
kulturën time gjithashtu,
01:36
sometimes even praying right alongside me.
29
84486
2425
nganjëherë edhe duke u lutur
pranë meje.
Ishte e lehtë, si fëmijë,
për t'u bashkuar me njeri tjetrin,
01:39
It was easy, as children,
to come together,
30
87943
2718
01:42
blend all of our beliefs
31
90685
1452
për të përzier besimet tona
01:44
to form our own unique,
multicultural environment.
32
92161
3455
për të formuar gjënë tonë unike,
një mjedis multikulturor.
01:49
My name is Halima Aden
33
97258
1718
Emri im është Halima Aden,
01:51
and I'm a black, Muslim,
Somali-American from Kenya.
34
99000
3680
unë jam zezake, muslimane,
somali-amerikane nga Kenia.
01:56
(Applause)
35
104030
2958
(Duartrokitje)
01:59
Some have called me a trailblazer --
36
107012
2267
Disa më kanë quajtur inovatore -
02:01
I was the first Muslim
homecoming queen at my high school,
37
109303
3019
Unë isha muslimanja e parë
mbretëresha e mbremjes se matures,
02:04
the first Somali student
senator at my college
38
112346
2763
nxënësja e parë somaleze
senatore në kolegjin tim
02:07
and the first hijab-wearing
woman in many places,
39
115133
2807
dhe gruaja e parë që vesh perçe
në shumë vende,
02:09
like the Miss Minnesota USA
beauty pageant,
40
117964
2971
si në konkursin e bukurisë,
Miss Minnesota USA,
02:12
the runways of Milan
and New York Fashion Weeks
41
120959
3059
në sfilatat e Milanos
dhe javët e modës së Nju Jorkut
02:16
and even on the historic cover
of British "Vogue."
42
124042
3038
madje edhe në kopertinen historike
të "Vogue"ut britanik.
02:19
As you can see,
43
127778
1150
Siç mund ta shihni,
02:21
I'm not afraid to be the first,
to step out on my own,
44
129730
3119
Unë nuk kam frikë të jem e para,
për të dalë më vete,
të marr përsipër rreziqe
e te kërkuar ndryshimin,
02:24
to take risks and seek change,
45
132873
1596
02:26
because that's what being
a minority is about.
46
134493
2501
sepse kjo do të thotë
të jesh një minoritet.
02:29
It's about using yourself
as a vessel to create change
47
137018
2921
Ka të bëjë me përdorimin e vetvetes si
mjet për të krijuar ndryshimin
02:31
and being a human representation
for the power of diversity.
48
139963
4513
dhe të qënurit një përfaqësim njerëzor
për fuqinë e diversitetit.
02:36
And now I use my platform to spread
an important message of acceptance.
49
144500
4032
Tani përdor platformën time për të përhapur
një mesazh të rëndësishëm pranimi.
02:42
But it hasn't always been easy.
50
150472
1620
Por nuk ka qenë gjithmonë e lehtë.
02:44
When we first arrived to the United States
and made St. Louis, Missouri home,
51
152726
3809
Kur arritëm për herë të parë në SHBA
dhe në St Louis, Missouri,
02:49
I remember asking my mom,
"Is this really America?"
52
157464
3963
mbaj mend që pyeta ime më,
"A është kjo vërtet Amerika?"
02:54
There were things
that were sadly familiar,
53
162194
2874
Kishte gjëra që ishin
fatkeqësisht të njohura,
si dëgjimi i të shtënave gjatë natës
02:57
like hearing gunshots at night
54
165092
1522
02:58
and the streets looking impoverished.
55
166638
1828
dhe rrugët e varfra.
03:01
But there were things
that were also very different.
56
169328
2836
Por atje kishte gjëra
që ishin gjithashtu shumë ndryshme.
03:04
Like when I started first grade,
57
172188
1688
Si psh kur fillova klasën e parë,
03:05
I noticed how the kids played in groups.
58
173900
2108
vura re se si fëmijët luanin në grupe.
03:08
In America, we call them "cliques."
59
176032
2126
Në Amerikë, ne i quajmë ato
"cliques" (taraf).
03:10
Back here, we all played together.
60
178182
2235
Këtu, të gjithë luanim së bashku.
03:13
Gender didn't matter,
61
181024
1571
Gjinia nuk kishte rëndësi,
03:14
and race most certainly never mattered.
62
182619
2145
dhe raca me siguri nuk pati kurrë rëndësi.
03:17
I remember asking myself,
63
185246
2159
Mbaj mend që pyesja veten,
03:19
"Why don't they understand Swahili?
64
187429
1912
"Pse ata nuk kuptojnë suahili?
03:21
Swahili is the language
that brings people together."
65
189653
2939
Suahili është gjuha
që i bashkon njerëzit. "
Për të bërë gjërat edhe më keq,
03:26
To make matters worse,
66
194605
1182
03:27
the school I was enrolled in
didn't have an English immersion program.
67
195811
3702
në shkollën ku u regjistrova
s'kishte një program intensiv anglishteje.
03:32
So everyday I would get up,
68
200033
2192
Cdo ditë unë do të ngrihesha nga gjumi,
03:34
go to school, sit in my desk
69
202249
2095
shkoja në shkollë, ulesha në bankën time
03:36
and never learn a thing.
70
204368
1217
dhe kurrë s'mësoja gjë.
Gjatë kesaj kohe fillova
të humbas shpresën,
03:38
This is when I started losing hope,
71
206773
1997
03:40
and I wanted nothing more
than return to Kakuma,
72
208794
3082
dhe nuk desha gjë tjetër
vecse të kthehesha në Kakuma,
03:43
a refugee camp.
73
211900
1156
një kamp refugjatësh.
03:47
Soon, my mother learned
that many Somalis found refuge
74
215838
2909
Më vonë, nëna ime mori vesh
se shumë somalezë gjetën strehë
03:50
in a small town in Minnesota.
75
218771
1942
në një qytet të vogël në Minesota.
03:53
So when I was eight,
we moved to Minnesota.
76
221113
2770
Kur unë isha tetë vjeç,
ne u shpërngulëm në Minesota.
03:57
My life changed as I met
other students who spoke Somali,
77
225326
4114
Jeta ime ndryshoi kur u takova
studentë të tjerë që flisnin Somalisht,
04:01
attended a school that had
an English immersion program
78
229464
3255
ndoqëm një shkollë që kishte
program intensiv anglishteje
04:04
and found teachers that would go
above and beyond,
79
232743
2739
dhe gjetëm mësues që do të benin
më shume se i kerkohej,
duke qëndruar pas orarit të shkollës
apo pushimit të drekës,
04:07
staying there after school hours
and lunch breaks,
80
235506
2650
04:10
dedicated to helping me
find success in the classroom.
81
238180
3126
të përkushtuar për të më ndihmuar
mua të gjeja sukses në klasë.
04:14
Being a child refugee has taught me
that one could be stripped of everything:
82
242427
4905
Të qenit fëmijë refugjat më ka mësuar
se dikush mund të humbasë gjithcka:
04:19
food, shelter, clean drinking water,
83
247356
2944
ushqim, strehë,
ujë të pastër e të pijshëm,
04:22
even friendship,
84
250324
1589
madje edhe miqësinë,
04:23
but the one thing that no one
could ever take away from you
85
251937
3079
por e vetmja gjë që askush
s'mund ta marrë prej teje
04:27
is your education.
86
255040
1331
është edukimi yt.
04:28
So I made studying my top priority
87
256778
2755
Kështu që e vendosa studimin
si prioritetin tim të parë
04:31
and soon started flourishing
within the classroom.
88
259557
2548
dhe së shpejti fillova të shkëlqeja
brenda klasës.
04:36
As I grew older,
I became more aware of others
89
264154
3227
Teksa rritesha,
U bëra më e vetëdijshme për të tjerët
04:39
and how they viewed
my race and background.
90
267405
2407
dhe se si ata e shikonin
racën e prejardhjen time.
04:42
Specifically, when I started
wearing the head scarf known as a hijab.
91
270303
3367
Specifikisht, kur fillova të vishja
shaminë e kokës të njohur si perçe.
04:46
When I first started
wearing it, I was excited.
92
274665
2653
Kur fillova së pari ta vishja,
ndihesha e emocionuar.
04:49
I remember admiring my mother's,
and I wanted to emulate her beauty.
93
277342
4689
Mbaj mend teksa admiroja të nënës sime,
dhe kam dashur të imitoj bukurinë e saj.
04:54
But when I started middle school,
94
282055
2237
Por kur fillova tetëvjecaren,
04:56
the students teased me
about not having hair,
95
284316
2776
studentët më ngacmonin
se nuk kisha flokë,
04:59
so to prove them wrong,
96
287116
1610
ta provoja se ishin gabim,
05:00
I started showing them my hair --
97
288750
2443
Fillova t'i tregoja flokët e mi -
05:03
something that goes against my beliefs,
but something I felt pressured to do.
98
291217
4104
diçka që shkonte kundër besimeve të mia,
por që u ndieva e detyruar ta bëja.
05:07
I wanted so badly to fit in at the time.
99
295943
2364
Doja aq shumë të përshtatesha në atë kohë.
05:12
When I reflect on the issues
of race, religion, identity,
100
300620
5039
Kur reflektoj rreth këtyre çështjeve
të racës, fesë, identitetit,
05:17
a lot of painful memories come to mind.
101
305683
2306
shumë kujtime të dhimbshme
më vijnë në mendje.
05:20
It would be easy for me to blame
those of another culture
102
308644
3290
Do të ishte e lehtë për mua të fajësoja
ata të një kulture tjetër
05:23
for making me feel the pain I felt,
103
311958
2726
që më bënë të ndjeja dhimbjen që ndjeva,
05:26
but when I think deeper,
104
314708
1413
por kur mendoj thellë,
05:28
I also recognize that the most impactful,
105
316145
2904
Unë po ashtu pranoj
se ndodhitë më me ndikim,
05:31
positive, life-changing events
that have happened to me
106
319073
3508
pozitive, ngjarjet jetë ndryshuese
që më kanë ndodhur
05:34
are thanks to those people
who are different than me.
107
322605
2619
janë në sajë të atyre njerëzve
të cilët janë te ndryshem nga unë.
05:38
It was at this moment that I decided
to step outside of my comfort zone
108
326600
3659
Ishte në këtë moment që unë vendosa
të dilja jashtë zonës sime të rehatisë
05:42
and compete in a pageant
wearing a hijab and burkini.
109
330283
3154
dhe të konkuroja në një konkurs bukurie
veshur me hixhab dhe burkini.
05:46
I saw it as an opportunity
to be a voice for women
110
334422
3097
E pashë atë si një mundësi
për të qënë zëri i grave
05:49
who, like myself,
had felt underrepresented.
111
337543
2532
të cilat, si unë,
ishte ndjerë të nënpërfaqësuara.
05:53
And although I didn't capture the crown,
112
341767
2057
Edhe pse nuk e kapa dot kurorën,
05:55
that experience opened
so many doors for me.
113
343848
2451
ajo përvojë hapi aq shumë dyer për mua.
05:58
I was receiving emails and messages
from women all over the world,
114
346952
3991
Po merrja emaile dhe mesazhe
nga gratë në mbarë botën,
06:02
telling me that I've inspired them
by simply staying true to myself.
115
350967
4191
duke më thënë se i kam frymëzuar thjesht
duke qëndruar e vërtetë me veten time.
06:08
The other "firsts" kept coming.
116
356107
1946
"Të parët" e tjerë vazhduan të vinin.
06:10
I was invited to New York City
by fashion icon Carine Roitfeld
117
358763
4741
U ftova në New York City
nga ikona e modës Carine Roitfeld
06:15
to shoot my very first editorial.
118
363528
2223
për të xhiruar edicionin tim të parë.
06:18
It was around this time that I became
the first hijab-wearing model,
119
366212
3564
Ishte rreth kësaj kohe që u bëra
modelja e parë e veshur me hijab,
06:21
and in my first year,
120
369800
1544
dhe në vitin tim të parë,
06:23
I graced the covers
of nine fashion magazines.
121
371368
3278
isha ne kopertinat
e nëntë revistave te modes.
06:27
It was a whirlwind, to say the least.
122
375210
2757
Ishte një shakullinë të papriturash,
të themi të paktën.
06:29
But with all the overnight success,
123
377991
2369
Por pavarësisht suksesit brenda natës,
06:32
there was one thing
that remained constant --
124
380384
2920
ka pasur një gjë që mbeti konstante -
06:35
the thought that this could be
what brings me back here to Kakuma,
125
383328
3787
mendimi se kjo mund të jetë
ajo që më sjell përsëri këtu në Kakuma,
06:39
the place that I call home.
126
387139
1634
vendi që unë e quaj shtëpi.
06:42
And just a few months ago,
something incredible happened to me.
127
390780
4197
Dhe vetëm disa muaj më parë,
më ndodhi diçka e pabesueshme .
06:47
I was in New York City, on a photo shoot,
128
395767
2643
Isha në New York City, në një fotoxhirim,
06:50
when I met South Sudanese
model Adut Akech,
129
398434
3049
kur takova modelen
sudaneze jugore Adut Akech,
06:53
who also happened to be born
right here in Kakuma.
130
401507
3121
e cila gjithashtu paskësh lindur
pikërisht këtu në Kakuma.
06:58
That experience in itself
is the definition of hope.
131
406163
3727
Ajo përvojë në vetvete
është përkufizimi i shpresës.
07:02
I mean, just imagine:
132
410399
1940
Vetëm imagjinoni:
07:04
two girls born in the same refugee camp,
133
412363
3642
dy vajza të lindura në të njëjtin
kamp refugjatësh,
07:08
reunited for the first time
on the cover of British "Vogue."
134
416029
3942
u ribashkuan për herë të parë
në kopertinën britanike "Vogue".
07:12
(Applause and cheering)
135
420557
5532
(Duartrokitje dhe brohorima)
07:18
I was given the distinct pleasure
of partnering up with UNICEF,
136
426740
3763
Më është dhënë kënaqësia e veçantë
e partneritetit me UNICEF-in,
07:22
knowing firsthand the work
that they do for children in need.
137
430527
3623
duke e ditur me kohë punën
që ata bëjnë për fëmijët në nevojë.
07:27
And I want you to remember
138
435286
1660
Dhe dua të mbani mend
07:28
that although the children
here may be refugees,
139
436970
3006
se edhe pse fëmijët
këtu mund të jenë refugjatë,
07:33
they are children.
140
441016
1897
ata janë fëmijë.
07:35
They deserve every opportunity
to flourish, to hope, to dream --
141
443230
5095
Ata meritojnë çdo mundësi
për të lulëzuar, shpresuar, ëndërruar -
07:41
to be successful.
142
449114
1628
për të qenë të suksesshëm.
07:44
My story began right here
in Kakuma refugee camp,
143
452522
4711
Historia ime filloi pikërisht këtu
në kampin e refugjatëve në Kakuma,
07:49
a place of hope.
144
457257
1754
një vend i shpresës.
07:51
Thank you.
145
459501
1151
Ju falemnderit.
07:52
(Applause)
146
460676
4585
(Duartrokitje)
Translated by oldea mamo
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Halima Aden - Model
Halima Aden was the first ever hijab-wearing fashion model.

Why you should listen

Somali-American model Halima Aden was born in Kakuma, a refugee camp in Kenya, after her family fled civil war in Somalia. She lived there for seven years before traveling to the United States and settling in St. Louis. Though she spoke Somali and Swahili, Aden was thrust into an English-speaking school system that lacked a language immersion curriculum entirely. Despite this seeming detriment, she quickly found herself in advanced placement English classes in high school, outperforming her classmates and demonstrating the resilience that makes her a powerhouse today.

Aden first made headlines after competing in the Miss USA state pageant, wearing a hijab and sporting a burkini in the swimsuit portion of the competition -- a first in the 65-year history of the event. She finished among the top 15 finalists, and her performance caught the eye of Carine Roitfeld, who recruited her to appear in what was Aden's first editorial. The CR Fashion Book cover, however, came as a surprise to Aden and marked the beginning of a new cultural phenomenon. Since then, she has covered Vogue Arabia, British Vogue, Teen Vogue, Grazia UK, S Moda and Allure, in which the publication heralded her as an all-American beauty, a crucial acknowledgment for America's Muslim community. Aden's editorial credits also include Harper's Bazaar and Glamour, and she appeared on the runway for Yeezy, Alberta Ferretti, Max Mara, Philipp Plein and Dolce & Gabbana. Rihanna tapped her to appear in the campaign for her inclusive beauty brand, Fenty Beauty.

Aden was recently named an official UNICEF Ambassador. When she's not working, she covets time spent with family and friends on the couch indulging in Netflix marathons.

More profile about the speaker
Halima Aden | Speaker | TED.com