English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxKakumaCamp

Halima Aden: How I went from child refugee to international model

Halima Aden: Si shkova nga një fëmijë refugjat në një modele internacionale

Filmed:
1,006,645 views

Halima Aden krijoi historinë kur ajo u bë modelja e parë e veshur me perçe në kopertinën e revistës Vogue. Tani ajo kthehet në kampin e refugjatëve Kakuma të Kenisë - ku ajo lindi dhe ka jetuar deri në moshën shtatë vjeç- për të ndarë një mesazh frymëzues rreth asaj që ajo ka mësuar gjatë rrugës së një fëmije refugjat në një modele internacionale.

- Model
Halima Aden was the first ever hijab-wearing fashion model. Full bio

This is me at age seven.
Kjo jam unë në moshën shtatë vjeçe.
00:13
And this is also me.
Kjo jam gjithashtu unë.
00:17
(Applause and cheering)
(Duartrokitje dhe brohorma)
00:21
To be standing here in Kakuma
refugee camp feels so surreal,
Të qëndruarit këtu në kampin e refugjatëve
në Kakuma ndihet kaq joreale,
00:24
and I'm overcome with so much emotion.
dhe unë jam e pushtuar
nga kaq shumë emocione.
00:29
These very grounds are where I was born
Pikërisht këto toka janë
vendi ku kam lindur
00:32
and spent the first
seven years of my life.
dhe kam kaluar shtatë
vitet e para të jetës sime.
00:34
I think many people are surprised to hear
Mendoj se shumë njerëz
janë të befasuar kur dëgjojnë
00:37
that I had a great upbringing
here at Kakuma.
se kisha kaluar një femijeri të mirë
këtu në Kakuma.
00:39
But I was happy,
Por unë isha e lumtur,
00:43
I was smart, I had friends
Isha e zgjuar, kisha miq
00:44
and above all, I had hope
for a brighter future.
dhe mbi të gjitha, kisha shpresë
për një të ardhme më të ndritur.
00:47
That's not to say that we didn't
have our obstacles.
Kjo nuk do të thotë që nuk kemi patur
pengesat tona.
00:50
I mean, boy were there struggles.
Cfare nuk kemi hequr.
00:53
I would sometimes get sick with malaria
Ndonjëherë do sëmuresha me malarian
00:55
and didn't always know
where our next meal would come from.
dhe jo gjithmonë e dinim
nga do vinte vakti ynë i ardhshëm.
00:58
But the sense of community
that is here in Kakuma
Por ndjenja e të qënit në komunitet
këtu në Kakuma
01:01
and the pride that everyone here possesses
dhe krenaria që gjithkush zotëron
01:05
is simply unparalleled.
është thjesht e pakrahasueshme.
01:07
When I was younger,
I remember conflicts breaking out.
Kur isha e re,
mbaj mend konfliktet që shfaqeshin.
01:11
That tends to happen when people
come from different backgrounds
Kjo ka tendencë të ndodhë kur njerëzit
vijnë nga vende të ndryshme
01:15
and don't speak the same language.
dhe nuk flasin të njëjtën gjuhë.
01:18
Eventually, Swahili --
Me kalimin e kohës, Swahili -
01:20
the main language here --
gjuha kryesore këtu -
01:21
became our common ground.
u bë baza jonë e përbashkët.
01:22
I made friends with the kids at the camp
Unë krijova miqësi me fëmijët në kamp
01:24
and even started embracing
some of their cultures,
dhe madje fillova të pranoja
disa nga kulturat e tyre,
01:26
celebrating holidays like Christmas
even though I was raised Muslim.
duke festuar festa si Krishtlindjet
edhe pse isha rritur myslimane.
01:29
The other kids would embrace
my culture as well,
Fëmijët e tjerë do ta pranonin
kulturën time gjithashtu,
01:33
sometimes even praying right alongside me.
nganjëherë edhe duke u lutur
pranë meje.
01:36
It was easy, as children,
to come together,
Ishte e lehtë, si fëmijë,
për t'u bashkuar me njeri tjetrin,
01:39
blend all of our beliefs
për të përzier besimet tona
01:42
to form our own unique,
multicultural environment.
për të formuar gjënë tonë unike,
një mjedis multikulturor.
01:44
My name is Halima Aden
Emri im është Halima Aden,
01:49
and I'm a black, Muslim,
Somali-American from Kenya.
unë jam zezake, muslimane,
somali-amerikane nga Kenia.
01:51
(Applause)
(Duartrokitje)
01:56
Some have called me a trailblazer --
Disa më kanë quajtur inovatore -
01:59
I was the first Muslim
homecoming queen at my high school,
Unë isha muslimanja e parë
mbretëresha e mbremjes se matures,
02:01
the first Somali student
senator at my college
nxënësja e parë somaleze
senatore në kolegjin tim
02:04
and the first hijab-wearing
woman in many places,
dhe gruaja e parë që vesh perçe
në shumë vende,
02:07
like the Miss Minnesota USA
beauty pageant,
si në konkursin e bukurisë,
Miss Minnesota USA,
02:09
the runways of Milan
and New York Fashion Weeks
në sfilatat e Milanos
dhe javët e modës së Nju Jorkut
02:12
and even on the historic cover
of British "Vogue."
madje edhe në kopertinen historike
të "Vogue"ut britanik.
02:16
As you can see,
Siç mund ta shihni,
02:19
I'm not afraid to be the first,
to step out on my own,
Unë nuk kam frikë të jem e para,
për të dalë më vete,
02:21
to take risks and seek change,
të marr përsipër rreziqe
e te kërkuar ndryshimin,
02:24
because that's what being
a minority is about.
sepse kjo do të thotë
të jesh një minoritet.
02:26
It's about using yourself
as a vessel to create change
Ka të bëjë me përdorimin e vetvetes si
mjet për të krijuar ndryshimin
02:29
and being a human representation
for the power of diversity.
dhe të qënurit një përfaqësim njerëzor
për fuqinë e diversitetit.
02:31
And now I use my platform to spread
an important message of acceptance.
Tani përdor platformën time për të përhapur
një mesazh të rëndësishëm pranimi.
02:36
But it hasn't always been easy.
Por nuk ka qenë gjithmonë e lehtë.
02:42
When we first arrived to the United States
and made St. Louis, Missouri home,
Kur arritëm për herë të parë në SHBA
dhe në St Louis, Missouri,
02:44
I remember asking my mom,
"Is this really America?"
mbaj mend që pyeta ime më,
"A është kjo vërtet Amerika?"
02:49
There were things
that were sadly familiar,
Kishte gjëra që ishin
fatkeqësisht të njohura,
02:54
like hearing gunshots at night
si dëgjimi i të shtënave gjatë natës
02:57
and the streets looking impoverished.
dhe rrugët e varfra.
02:58
But there were things
that were also very different.
Por atje kishte gjëra
që ishin gjithashtu shumë ndryshme.
03:01
Like when I started first grade,
Si psh kur fillova klasën e parë,
03:04
I noticed how the kids played in groups.
vura re se si fëmijët luanin në grupe.
03:05
In America, we call them "cliques."
Në Amerikë, ne i quajmë ato
"cliques" (taraf).
03:08
Back here, we all played together.
Këtu, të gjithë luanim së bashku.
03:10
Gender didn't matter,
Gjinia nuk kishte rëndësi,
03:13
and race most certainly never mattered.
dhe raca me siguri nuk pati kurrë rëndësi.
03:14
I remember asking myself,
Mbaj mend që pyesja veten,
03:17
"Why don't they understand Swahili?
"Pse ata nuk kuptojnë suahili?
03:19
Swahili is the language
that brings people together."
Suahili është gjuha
që i bashkon njerëzit. "
03:21
To make matters worse,
Për të bërë gjërat edhe më keq,
03:26
the school I was enrolled in
didn't have an English immersion program.
në shkollën ku u regjistrova
s'kishte një program intensiv anglishteje.
03:27
So everyday I would get up,
Cdo ditë unë do të ngrihesha nga gjumi,
03:32
go to school, sit in my desk
shkoja në shkollë, ulesha në bankën time
03:34
and never learn a thing.
dhe kurrë s'mësoja gjë.
03:36
This is when I started losing hope,
Gjatë kesaj kohe fillova
të humbas shpresën,
03:38
and I wanted nothing more
than return to Kakuma,
dhe nuk desha gjë tjetër
vecse të kthehesha në Kakuma,
03:40
a refugee camp.
një kamp refugjatësh.
03:43
Soon, my mother learned
that many Somalis found refuge
Më vonë, nëna ime mori vesh
se shumë somalezë gjetën strehë
03:47
in a small town in Minnesota.
në një qytet të vogël në Minesota.
03:50
So when I was eight,
we moved to Minnesota.
Kur unë isha tetë vjeç,
ne u shpërngulëm në Minesota.
03:53
My life changed as I met
other students who spoke Somali,
Jeta ime ndryshoi kur u takova
studentë të tjerë që flisnin Somalisht,
03:57
attended a school that had
an English immersion program
ndoqëm një shkollë që kishte
program intensiv anglishteje
04:01
and found teachers that would go
above and beyond,
dhe gjetëm mësues që do të benin
më shume se i kerkohej,
04:04
staying there after school hours
and lunch breaks,
duke qëndruar pas orarit të shkollës
apo pushimit të drekës,
04:07
dedicated to helping me
find success in the classroom.
të përkushtuar për të më ndihmuar
mua të gjeja sukses në klasë.
04:10
Being a child refugee has taught me
that one could be stripped of everything:
Të qenit fëmijë refugjat më ka mësuar
se dikush mund të humbasë gjithcka:
04:14
food, shelter, clean drinking water,
ushqim, strehë,
ujë të pastër e të pijshëm,
04:19
even friendship,
madje edhe miqësinë,
04:22
but the one thing that no one
could ever take away from you
por e vetmja gjë që askush
s'mund ta marrë prej teje
04:23
is your education.
është edukimi yt.
04:27
So I made studying my top priority
Kështu që e vendosa studimin
si prioritetin tim të parë
04:28
and soon started flourishing
within the classroom.
dhe së shpejti fillova të shkëlqeja
brenda klasës.
04:31
As I grew older,
I became more aware of others
Teksa rritesha,
U bëra më e vetëdijshme për të tjerët
04:36
and how they viewed
my race and background.
dhe se si ata e shikonin
racën e prejardhjen time.
04:39
Specifically, when I started
wearing the head scarf known as a hijab.
Specifikisht, kur fillova të vishja
shaminë e kokës të njohur si perçe.
04:42
When I first started
wearing it, I was excited.
Kur fillova së pari ta vishja,
ndihesha e emocionuar.
04:46
I remember admiring my mother's,
and I wanted to emulate her beauty.
Mbaj mend teksa admiroja të nënës sime,
dhe kam dashur të imitoj bukurinë e saj.
04:49
But when I started middle school,
Por kur fillova tetëvjecaren,
04:54
the students teased me
about not having hair,
studentët më ngacmonin
se nuk kisha flokë,
04:56
so to prove them wrong,
ta provoja se ishin gabim,
04:59
I started showing them my hair --
Fillova t'i tregoja flokët e mi -
05:00
something that goes against my beliefs,
but something I felt pressured to do.
diçka që shkonte kundër besimeve të mia,
por që u ndieva e detyruar ta bëja.
05:03
I wanted so badly to fit in at the time.
Doja aq shumë të përshtatesha në atë kohë.
05:07
When I reflect on the issues
of race, religion, identity,
Kur reflektoj rreth këtyre çështjeve
të racës, fesë, identitetit,
05:12
a lot of painful memories come to mind.
shumë kujtime të dhimbshme
më vijnë në mendje.
05:17
It would be easy for me to blame
those of another culture
Do të ishte e lehtë për mua të fajësoja
ata të një kulture tjetër
05:20
for making me feel the pain I felt,
që më bënë të ndjeja dhimbjen që ndjeva,
05:23
but when I think deeper,
por kur mendoj thellë,
05:26
I also recognize that the most impactful,
Unë po ashtu pranoj
se ndodhitë më me ndikim,
05:28
positive, life-changing events
that have happened to me
pozitive, ngjarjet jetë ndryshuese
që më kanë ndodhur
05:31
are thanks to those people
who are different than me.
janë në sajë të atyre njerëzve
të cilët janë te ndryshem nga unë.
05:34
It was at this moment that I decided
to step outside of my comfort zone
Ishte në këtë moment që unë vendosa
të dilja jashtë zonës sime të rehatisë
05:38
and compete in a pageant
wearing a hijab and burkini.
dhe të konkuroja në një konkurs bukurie
veshur me hixhab dhe burkini.
05:42
I saw it as an opportunity
to be a voice for women
E pashë atë si një mundësi
për të qënë zëri i grave
05:46
who, like myself,
had felt underrepresented.
të cilat, si unë,
ishte ndjerë të nënpërfaqësuara.
05:49
And although I didn't capture the crown,
Edhe pse nuk e kapa dot kurorën,
05:53
that experience opened
so many doors for me.
ajo përvojë hapi aq shumë dyer për mua.
05:55
I was receiving emails and messages
from women all over the world,
Po merrja emaile dhe mesazhe
nga gratë në mbarë botën,
05:58
telling me that I've inspired them
by simply staying true to myself.
duke më thënë se i kam frymëzuar thjesht
duke qëndruar e vërtetë me veten time.
06:02
The other "firsts" kept coming.
"Të parët" e tjerë vazhduan të vinin.
06:08
I was invited to New York City
by fashion icon Carine Roitfeld
U ftova në New York City
nga ikona e modës Carine Roitfeld
06:10
to shoot my very first editorial.
për të xhiruar edicionin tim të parë.
06:15
It was around this time that I became
the first hijab-wearing model,
Ishte rreth kësaj kohe që u bëra
modelja e parë e veshur me hijab,
06:18
and in my first year,
dhe në vitin tim të parë,
06:21
I graced the covers
of nine fashion magazines.
isha ne kopertinat
e nëntë revistave te modes.
06:23
It was a whirlwind, to say the least.
Ishte një shakullinë të papriturash,
të themi të paktën.
06:27
But with all the overnight success,
Por pavarësisht suksesit brenda natës,
06:29
there was one thing
that remained constant --
ka pasur një gjë që mbeti konstante -
06:32
the thought that this could be
what brings me back here to Kakuma,
mendimi se kjo mund të jetë
ajo që më sjell përsëri këtu në Kakuma,
06:35
the place that I call home.
vendi që unë e quaj shtëpi.
06:39
And just a few months ago,
something incredible happened to me.
Dhe vetëm disa muaj më parë,
më ndodhi diçka e pabesueshme .
06:42
I was in New York City, on a photo shoot,
Isha në New York City, në një fotoxhirim,
06:47
when I met South Sudanese
model Adut Akech,
kur takova modelen
sudaneze jugore Adut Akech,
06:50
who also happened to be born
right here in Kakuma.
e cila gjithashtu paskësh lindur
pikërisht këtu në Kakuma.
06:53
That experience in itself
is the definition of hope.
Ajo përvojë në vetvete
është përkufizimi i shpresës.
06:58
I mean, just imagine:
Vetëm imagjinoni:
07:02
two girls born in the same refugee camp,
dy vajza të lindura në të njëjtin
kamp refugjatësh,
07:04
reunited for the first time
on the cover of British "Vogue."
u ribashkuan për herë të parë
në kopertinën britanike "Vogue".
07:08
(Applause and cheering)
(Duartrokitje dhe brohorima)
07:12
I was given the distinct pleasure
of partnering up with UNICEF,
Më është dhënë kënaqësia e veçantë
e partneritetit me UNICEF-in,
07:18
knowing firsthand the work
that they do for children in need.
duke e ditur me kohë punën
që ata bëjnë për fëmijët në nevojë.
07:22
And I want you to remember
Dhe dua të mbani mend
07:27
that although the children
here may be refugees,
se edhe pse fëmijët
këtu mund të jenë refugjatë,
07:28
they are children.
ata janë fëmijë.
07:33
They deserve every opportunity
to flourish, to hope, to dream --
Ata meritojnë çdo mundësi
për të lulëzuar, shpresuar, ëndërruar -
07:35
to be successful.
për të qenë të suksesshëm.
07:41
My story began right here
in Kakuma refugee camp,
Historia ime filloi pikërisht këtu
në kampin e refugjatëve në Kakuma,
07:44
a place of hope.
një vend i shpresës.
07:49
Thank you.
Ju falemnderit.
07:51
(Applause)
(Duartrokitje)
07:52
Translated by oldea mamo
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

About the speaker:

Halima Aden - Model
Halima Aden was the first ever hijab-wearing fashion model.

Why you should listen

Somali-American model Halima Aden was born in Kakuma, a refugee camp in Kenya, after her family fled civil war in Somalia. She lived there for seven years before traveling to the United States and settling in St. Louis. Though she spoke Somali and Swahili, Aden was thrust into an English-speaking school system that lacked a language immersion curriculum entirely. Despite this seeming detriment, she quickly found herself in advanced placement English classes in high school, outperforming her classmates and demonstrating the resilience that makes her a powerhouse today.

Aden first made headlines after competing in the Miss USA state pageant, wearing a hijab and sporting a burkini in the swimsuit portion of the competition -- a first in the 65-year history of the event. She finished among the top 15 finalists, and her performance caught the eye of Carine Roitfeld, who recruited her to appear in what was Aden's first editorial. The CR Fashion Book cover, however, came as a surprise to Aden and marked the beginning of a new cultural phenomenon. Since then, she has covered Vogue Arabia, British Vogue, Teen Vogue, Grazia UK, S Moda and Allure, in which the publication heralded her as an all-American beauty, a crucial acknowledgment for America's Muslim community. Aden's editorial credits also include Harper's Bazaar and Glamour, and she appeared on the runway for Yeezy, Alberta Ferretti, Max Mara, Philipp Plein and Dolce & Gabbana. Rihanna tapped her to appear in the campaign for her inclusive beauty brand, Fenty Beauty.

Aden was recently named an official UNICEF Ambassador. When she's not working, she covets time spent with family and friends on the couch indulging in Netflix marathons.

More profile about the speaker
Halima Aden | Speaker | TED.com