ABOUT THE SPEAKER
Tim Harford - Economist, journalist, broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences.

Why you should listen

In the Undercover Economist column he writes for the Financial Times, Tim Harford looks at familiar situations in unfamiliar ways and explains the fundamental principles of the modern economy. He illuminates them with clear writing and a variety of examples borrowed from daily life.

His book, Adapt: Why Success Always Starts With Failure, argues that the world has become far too unpredictable and complex for today's challenges to be tackled with ready-made solutions and expert opinions. Instead, Harford suggests, we need to learn to embrace failure and to constantly adapt, to improvise rather than plan, to work from the bottom up rather than the top down. His next book, Messy: Thriving in a Tidy-Minded World will be published in September 2016. 

Harford also presents the BBC radio series More or Less, a rare broadcast program devoted, as he says, to "the powerful, sometimes beautiful, often abused but ever ubiquitous world of numbers."

He says: "I’d like to see many more complex problems approached with a willingness to experiment."

More profile about the speaker
Tim Harford | Speaker | TED.com
TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Tim Harford: A powerful way to unleash your natural creativity

Tim Harford: Ett kraftfullt sätt att släppa loss din medfödda kreativitet

Filmed:
3,773,596 views

Vad kan vi lära oss av världens mest ihärdigt kreativa människor? De "mångsysslar långsamt", har flera olika projekt på gång samtidigt och byter mellan ämnesområdena som de vill - utan någon brådska. Författaren Tim Harford berättar hur innovatörer som Einstein, Darwin, Twyla Tharp och Michael Crichton fann sin inspiration och produktivitet genom att träna sinnet på olika sätt.
- Economist, journalist, broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
"To do two things at onceen gång
is to do neithervarken."
0
1640
4216
"Att göra två ting samtidigt
är att göra ingenting."
00:17
It's a great smackdownSmackdown
of multitaskingmultitasking, isn't it,
1
5880
2776
Det är en rejäl känga till
mångsysslande, eller hur?
00:20
oftenofta attributedtillskrivas to
the RomanRoman writerförfattare PubliliusPublilius SyrusMer från Syrus,
2
8680
3536
Den tillskrivs ofta den romerske
författaren Pubilius Syrus,
00:24
althoughfastän you know how these things are,
he probablyförmodligen never said it.
3
12240
3680
men ni vet hur det brukar vara;
han sa det förmodligen aldrig.
00:28
What I'm interestedintresserad in, thoughdock,
is -- is it truesann?
4
16640
3296
Men det jag vill veta är om det stämmer.
00:31
I mean, it's obviouslysjälvklart truesann
for emailinge-post at the dinnermiddag tabletabell
5
19960
3696
Självklart stämmer det när man
menar mejlande vid middagsbordet,
00:35
or textingSkicka SMS while drivingkörning or possiblyeventuellt
for liveleva tweetingtweeting at TEDTED Talk, as well.
6
23680
5376
sms bakom ratten eller kanske att
live-twittra från ett TED Talk.
00:41
But I'd like to argueargumentera
that for an importantViktig kindsnäll of activityaktivitet,
7
29080
4696
Men jag vill mena att när
det gäller viktiga saker
00:45
doing two things at onceen gång --
or threetre or even fourfyra --
8
33800
2816
är två, tre eller till och
med fyra saker samtidigt
00:48
is exactlyexakt what we should be aimingsom syftar till for.
9
36640
3136
precis vad vi borde satsa på.
00:51
Look no furtherytterligare than AlbertAlbert EinsteinEinstein.
10
39800
2736
Titta bara på Albert Einstein.
00:54
In 1905, he publishedpublicerat
fourfyra remarkableanmärkningsvärd scientificvetenskaplig paperspapper.
11
42560
4176
1905 publicerade han fyra enastående
vetenskapliga uppsatser.
00:58
One of them was on BrownianBrownsk motionrörelse,
12
46760
1936
En av dem handlade om Brownsk rörelse.
01:00
it providedförsedd empiricalempiriska evidencebevis
that atomsatomer existexistera,
13
48720
3336
Den innehöll empiriska bevis
för atomens existens
01:04
and it laidlagd out the basicgrundläggande mathematicsmatematik
behindBakom mostmest of financialfinansiell economicsekonomi.
14
52080
4216
och den grundläggande matematiken bakom
större delen av den finansiella ekonomin.
01:08
AnotherEn annan one was on the theoryteori
of specialsärskild relativityrelativitet.
15
56320
2856
En annan handlade om
den speciella relativitetsteorin.
01:11
AnotherEn annan one was
on the photoelectricPhotoelectric effecteffekt,
16
59200
2696
Ytterligare en om fotoelektrisk effekt.
01:13
that's why solarsol- panelspaneler work,
it's a nicetrevlig one.
17
61920
2360
Det är så solpaneler fungerar,
så den är bra.
01:17
GaveGav him the NobelNobel prizepris- for that one.
18
65280
2216
Han fick Nobelpriset för den.
Den fjärde presenterade en
teori som ni kanske har hört talas om:
01:19
And the fourthfjärde introducedinfördes an equationekvation
you mightmakt have heardhört of:
19
67520
3136
01:22
E equalsär lika med mcMc squaredFyrkant.
20
70680
2296
E = mc².
01:25
So, tell me again how you
shouldn'tborde inte do severalflera things at onceen gång.
21
73000
3576
Så berätta för mig varför man
inte ska göra flera saker samtidigt.
01:28
Now, obviouslysjälvklart, workingarbetssätt simultaneouslysamtidigt
22
76600
3376
Att jobba samtidigt
01:32
on BrownianBrownsk motionrörelse, specialsärskild relativityrelativitet
and the photoelectricPhotoelectric effecteffekt --
23
80000
3896
med Brownisk rörelse, relativitetsteori
och fotoelektrisk effekt
01:35
it's not exactlyexakt the samesamma
kindsnäll of multitaskingmultitasking
24
83920
2536
är förstås inte samma slags mångsysslande
01:38
as SnapchattingSnapchat while
you're watchingtittar på "WestworldMer från Westworld."
25
86480
2616
som att Snapchatta medan
man tittar på "Westworld".
01:41
Very differentannorlunda.
26
89120
1456
Väldigt olika saker.
01:42
And EinsteinEinstein, yeah, well,
Einstein'sEinsteins -- he's EinsteinEinstein,
27
90600
3656
Och Einstein, tja, Einstein...
Han är Einstein.
01:46
he's one of a kindsnäll, he's uniqueunik.
28
94280
1560
Han är unik.
01:48
But the patternmönster of behaviorbeteende
that EinsteinEinstein was demonstratingdemonstrera,
29
96680
3216
Men beteendemönstret
som Einstein uppvisade
01:51
that's not uniqueunik at all.
30
99920
2576
är inte alls unikt.
01:54
It's very commonallmänning
amongbland highlyi hög grad creativekreativ people,
31
102520
3296
Det är väldigt vanligt hos
mycket kreativa människor,
01:57
bothbåde artistsartister and scientistsvetenskapsmän,
32
105840
2656
både konstnärer och forskare,
02:00
and I'd like to give it a namenamn:
33
108520
1696
och jag skulle vilja namnge det:
02:02
slow-motionlångsam-rörelse multitaskingmultitasking.
34
110240
2800
långsamt mångsysslande.
02:06
Slow-motionLångsam-rörelse multitaskingmultitasking
feelskänner like a counterintuitivebakvända ideaaning.
35
114160
4376
Långsamt mångsysslande kan låta bakvänt.
02:10
What I'm describingbeskriver here
36
118560
1456
Det jag beskriver
02:12
is havinghar multipleflera olika projectsprojekt
on the go at the samesamma time,
37
120040
3696
är att ha flera projekt på gång samtidigt
02:15
and you moveflytta backwardsbakåt and forwardsframlänges
betweenmellan topicsämnen as the moodhumör takes you,
38
123760
4616
och hoppa fram och tillbaka
mellan dem som man vill
02:20
or as the situationsituation demandskrav.
39
128400
1976
eller behöver.
02:22
But the reasonanledning it seemsverkar counterintuitivebakvända
40
130400
2376
Anledningen till att det känns bakvänt
02:24
is because we're used to lapsinghemfalla åt
into multitaskingmultitasking out of desperationdesperation.
41
132800
4176
är att vi är vana vid att ta till
mångsysslande som en nödlösning.
02:29
We're in a hurryskynda,
we want to do everything at onceen gång.
42
137000
2520
Vi har bråttom, vi vill
göra allt på en gång.
02:32
If we were willingvillig
to slowlångsam multitaskingmultitasking down,
43
140720
4136
Om vi var villiga att sakta
ner mångsysslandet
02:36
we mightmakt find that it worksArbetar
quiteganska brilliantlybriljant.
44
144880
3520
skulle vi kanske upptäcka
att det fungerar utmärkt.
02:41
SixtySextio yearsår agosedan, a youngung psychologistpsykolog
by the namenamn of BerniceBernice EidusonMer från Eiduson
45
149720
4696
För sextio år sedan påbörjade den
unga psykologen Bernice Eiduson
02:46
beganbörjade a long researchforskning projectprojekt
46
154440
1976
ett långt forskningsprojekt
02:48
into the personalitiespersonligheter
and the workingarbetssätt habitsvanor
47
156440
3096
om personligheten och arbetsvanorna
02:51
of 40 leadingledande scientistsvetenskapsmän.
48
159560
2696
hos fyrtio framstående forskare.
02:54
EinsteinEinstein was alreadyredan deaddöd,
49
162280
1656
Einstein var redan död,
02:55
but fourfyra of her subjectsämnen wonvann NobelNobel prizespriser,
50
163960
2936
men fyra av hennes
studieobjekt fick Nobelpriset,
02:58
includingInklusive LinusLinus PaulingPauling
and RichardRichard FeynmanFeynman.
51
166920
2760
bland annat Linus Pauling
och Richard Feynman.
03:02
The researchforskning wentåkte on for decadesårtionden,
52
170560
1616
Forskningen pågick i decennier,
03:04
in factfaktum, it continuedfortsatt even after
professorprofessor EidusonMer från Eiduson herselfsjälv had dieddog.
53
172200
4256
den fortsatte faktiskt efter
professor Eidusons egen död.
03:08
And one of the questionsfrågor that it answeredsvarat
54
176480
2496
Och en av frågorna den besvarade var:
03:11
was, "How is it that some scientistsvetenskapsmän
are ablestånd to go on producingproducerande importantViktig work
55
179000
6536
"Varför kan vissa forskare fortsätta
producera så framstående verk
03:17
right throughgenom theirderas livesliv?"
56
185560
2096
hela livet ut?"
03:19
What is it about these people?
57
187680
1656
Vad är det för speciellt
med dessa människor?
03:21
Is it theirderas personalitypersonlighet,
is it theirderas skillskicklighet setuppsättning,
58
189360
3896
Är det deras personlighet,
deras kunskaper,
03:25
theirderas dailydagligen routinesrutiner, what?
59
193280
2120
deras dagliga rutiner? Vad?
03:28
Well, a patternmönster that emergeddykt was clearklar,
and I think to some people surprisingförvånande.
60
196400
5000
Mönstret som kunde skönjas var tydligt
och säkert överraskande för vissa.
03:34
The toptopp scientistsvetenskapsmän
kepthålls changingskiftande the subjectämne.
61
202520
4816
De främsta forskarna
bytte hela tiden ämne.
03:39
They would shiftflytta topicsämnen repeatedlyupprepat
62
207360
2736
De växlade mellan olika ämnen
03:42
duringunder theirderas first 100
publishedpublicerat researchforskning paperspapper.
63
210120
4016
i sina hundra första
publicerade forskningsarbeten.
03:46
Do you want to guessgissa how oftenofta?
64
214160
2176
Vill ni gissa hur ofta?
03:48
ThreeTre timesgånger?
65
216360
1736
Tre gånger?
03:50
FiveFem timesgånger?
66
218120
1200
Fem gånger?
03:52
No. On averagegenomsnitt, the mostmest
enduringlyenade creativekreativ scientistsvetenskapsmän
67
220280
4136
Nej, de mest kreativa forskarna
bytte i genomsnitt ämne
03:56
switchedbytte topicsämnen 43 timesgånger
in theirderas first 100 researchforskning paperspapper.
68
224440
6240
43 gånger i sina 100
första forskningsarbeten.
04:03
SeemsVerkar that the secrethemlighet
to creativitykreativitet is multitaskingmultitasking
69
231840
4776
Det verkar som hemligheten med att
vara kreativ är att göra många saker
04:08
in slowlångsam motionrörelse.
70
236640
1200
fast långsamt.
04:11
Eiduson'sEidusons researchforskning suggestsföreslår
we need to reclaimåtervinna multitaskingmultitasking
71
239400
3776
Eidusons forskning visar att vi
måste återta mångsysslandet
04:15
and remindpåminna ourselvesoss själva
how powerfulkraftfull it can be.
72
243200
3096
och påminna oss om hur
kraftfullt det kan vara.
04:18
And she's not the only personperson
to have foundhittades this.
73
246320
2336
Och hon är inte den enda som sett detta.
04:20
DifferentOlika researchersforskare,
74
248680
1216
Olika forskare
04:21
usinganvänder sig av differentannorlunda methodsmetoder
to studystudie differentannorlunda highlyi hög grad creativekreativ people
75
249920
3576
som använt olika metoder för att
studera väldigt kreativa människor
04:25
have foundhittades that very oftenofta
they have multipleflera olika projectsprojekt in progressframsteg
76
253520
3616
har sett att de ofta
har flera pågående projekt
04:29
at the samesamma time,
77
257160
1215
på samma gång.
04:30
and they're alsoockså farlångt more likelytroligt
than mostmest of us to have seriousallvarlig hobbiesHobbies.
78
258399
4737
De är också mycket mer benägna att
ha seriösa hobbies än resten av oss.
04:35
Slow-motionLångsam-rörelse multitaskingmultitasking
amongbland creativekreativ people is ubiquitousallestädes närvarande.
79
263160
4440
Kreativa människor sysslar alltid
med långsamt mångsysslande.
04:40
So, why?
80
268480
1200
Varför?
04:43
I think there are threetre reasonsskäl.
81
271160
1576
Jag tror att det finns tre skäl.
04:44
And the first is the simplestenklaste.
82
272760
2536
Det första är enklast.
04:47
CreativityKreativitet oftenofta comeskommer when you take
an ideaaning from its originaloriginal- contextsammanhang
83
275320
4256
Kreativitet uppstår ofta när man tar en
idé från dess ursprungliga kontext
och flyttar den någon annanstans.
04:51
and you moveflytta it somewherenågonstans elseannan.
84
279600
1496
Det är lättare att tänka utanför gränserna
04:53
It's easierlättare to think outsideutanför the boxlåda
85
281120
1736
04:54
if you spendspendera your time clamberingKlättra
from one boxlåda into anotherannan.
86
282880
3120
om man flyttar sig mellan olika områden.
04:58
For an exampleexempel of this,
consideröverväga the originaloriginal- eurekaEureka momentögonblick.
87
286840
5040
Ett exempel är det
ursprungliga Heureka-tillfället.
05:04
ArchimedesArchimedes -- he's wrestlingbrottning
with a difficultsvår problemproblem.
88
292520
3656
Arkimedes brottas med ett svårt problem
05:08
And he realizesrealiserar, in a flashblixt,
89
296200
2496
och inser plötsligt
05:10
he can solvelösa it, usinganvänder sig av
the displacementförflyttning of watervatten.
90
298720
3656
att han kan lösa det med hjälp
av vattnets förflyttning.
05:14
And if you believe the storyberättelse,
91
302400
1696
Och om man får tro historien
05:16
this ideaaning comeskommer to him
as he's takingtar a bathbadkar,
92
304120
3496
får han idén när han tar ett bad.
05:19
loweringsänka himselfhan själv in, and he's watchingtittar på
the watervatten levelnivå risestiga and fallfalla.
93
307640
5176
Han sätter sig i badet och ser
vattennivån stiga och sjunka.
05:24
And if solvinglösning a problemproblem
while havinghar a bathbadkar isn't multitaskingmultitasking,
94
312840
4616
Och om det inte är mångsysslande att
lösa ett problem medan man badar
05:29
I don't know what is.
95
317480
1400
vet inte jag vad som är det.
Den andra anledningen till
att mångsysslande fungerar
05:32
The secondandra reasonanledning
that multitaskingmultitasking can work
96
320200
2416
05:34
is that learninginlärning to do one thing well
97
322640
3376
är att god kunskap om en sak
05:38
can oftenofta help you do something elseannan.
98
326040
2536
ofta kan hjälpa dig att göra något annat.
05:40
Any athleteidrottsman nen can tell you
about the benefitsfördelar of cross-trainingCross-utbildning.
99
328600
2976
Alla idrottare kan berätta om
fördelarna med en crosstrainer.
05:43
It's possiblemöjlig to cross-trainkors-tåg
your mindsinne, too.
100
331600
2560
Det är möjligt att träna
hjärnan på samma sätt.
För några år sedan valde forskarna
slumpmässigt ut 18 läkarstudenter
05:47
A few yearsår agosedan, researchersforskare tooktog
18 randomlyslumpvis chosenvalt medicalmedicinsk studentsstudenter
101
335400
5096
05:52
and they enrolledinskrivna them in a coursekurs
at the PhiladelphiaPhiladelphia MuseumMuseet of ArtKonst,
102
340520
5136
och skrev in dem på en kurs
vid Philadelphias konstmuseum
05:57
where they learnedlärt mig to criticizeklandra
and analyzeanalysera worksArbetar of visualvisuell artkonst.
103
345680
4776
där de fick lära sig att kritisera
och analysera konstverk.
06:02
And at the endslutet of the coursekurs,
104
350480
1856
I slutet av kursen
06:04
these studentsstudenter were comparedjämfört
with a controlkontrollera groupgrupp
105
352360
2616
jämfördes studenterna med en kontrollgrupp
06:07
of theirderas fellowKompis medicalmedicinsk studentsstudenter.
106
355000
1576
från de övriga läkarstudenterna.
06:08
And the onesettor who had takentagen the artkonst coursekurs
107
356600
2736
Och de som gått konstkursen
06:11
had becomebli substantiallyväsentligen better
at performingutför tasksuppgifter
108
359360
3816
hade blivit avsevärt bättre
på att utföra uppgifter
06:15
suchsådan as diagnosingdiagnostisera diseasessjukdomar of the eyeöga
by analyzinganalysera photographsfotografier.
109
363200
4856
som att diagnosticera ögonsjukdomar
genom att analysera fotografier.
06:20
They'dDe skulle becomebli better eyeöga doctorsdoktorer.
110
368080
2696
De hade blivit bättre ögonläkare.
06:22
So if we want to becomebli
better at what we do,
111
370800
3016
Så om vi vill bli bättre på det vi gör
06:25
maybe we should spendspendera some time
doing something elseannan,
112
373840
2536
borde vi kanske ägna tid åt något annat
06:28
even if the two fieldsfält
appeardyka upp to be as completelyfullständigt distinctdistinkt
113
376400
3736
även om de två områdena
verkar lika åtskilda
06:32
as ophthalmologyoftalmologi and the historyhistoria of artkonst.
114
380160
3160
som oftalmologi och konsthistoria.
06:36
And if you'ddu skulle like an exampleexempel of this,
115
384360
2816
Och om ni vill ha ett exempel på detta...
06:39
should we go for a lessmindre intimidatinghotfull
exampleexempel than EinsteinEinstein? OK.
116
387200
3336
Ska vi välja något mindre
skrämmande än Einstein? Okej.
06:42
MichaelMichael CrichtonCrichton, creatorskapare
of "JurassicJurassic ParkPark" and "E.R."
117
390560
4336
Michael Crichton, skaparen av
"Jurassic Park" och "Cityakuten".
06:46
So in the 1970s,
he originallyursprungligen trainedtränad as a doctorläkare,
118
394920
3376
På 1970-talet utbildade
han sig först till läkare,
06:50
but then he wroteskrev novelsromaner
119
398320
2536
men sedan skrev han böcker
06:52
and he directedriktad
the originaloriginal- "WestworldMer från Westworld" moviefilm.
120
400880
3256
och regisserade den
första "Westworld"-filmen.
06:56
But alsoockså, and this is lessmindre well-knownvälkända,
121
404160
2136
Men mindre känt är
06:58
he alsoockså wroteskrev nonfictionfacklitteratur booksböcker,
122
406320
1736
att han också skrev facklitteratur
07:00
about artkonst, about medicinemedicin,
about computerdator programmingprogrammering.
123
408080
3200
om konst, medicin och programmering.
07:04
So in 1995, he enjoyedåtnjöt
the fruitsfrukter of all this varietymängd
124
412480
5056
1995 skördade han frukterna
av all denna variation
07:09
by penningpenning the world'sVärldens
mostmest commerciallykommersiellt successfulframgångsrik bookbok.
125
417560
4200
genom att skriva världens mest
kommersiellt framgångsrika bok.
07:14
And the world'sVärldens mostmest commerciallykommersiellt
successfulframgångsrik TVTV seriesserier.
126
422440
4320
Och världens mest kommersiellt
framgångsrika teveserie.
07:19
And the world'sVärldens mostmest commerciallykommersiellt
successfulframgångsrik moviefilm.
127
427680
3680
Och världens mest kommersiellt
framgångsrika film.
07:24
In 1996, he did it all over again.
128
432280
2880
1996 gjorde han samma sak igen.
07:29
There's a thirdtredje reasonanledning
129
437240
1656
Det finns ett tredje skäl till
07:30
why slow-motionlångsam-rörelse multitaskingmultitasking
can help us solvelösa problemsproblem.
130
438920
4296
att långsamt mångsysslande kan
hjälpa oss att lösa våra problem.
07:35
It can provideförse assistancebistånd
when we're stuckfastnat.
131
443240
3696
Det kan hjälpa oss när vi kör fast.
07:38
This can't happenhända in an instantomedelbar.
132
446960
2216
Det går inte på en sekund.
07:41
So, imaginetänka that feelingkänsla
of workingarbetssätt on a crosswordkorsord puzzlepussel
133
449200
3376
Föreställ er känslan av
att lösa ett korsord
07:44
and you can't figurefigur out the answersvar,
134
452600
1776
och inte kunna lista ut svaret,
07:46
and the reasonanledning you can't is because
the wrongfel answersvar is stuckfastnat in your headhuvud.
135
454400
4176
därför att fel svar
sitter fast i tankarna.
07:50
It's very easylätt --
just go and do something elseannan.
136
458600
2536
Lösningen är enkel:
gå bara och gör något annat.
07:53
You know, switchväxla topicsämnen, switchväxla contextsammanhang,
137
461160
2856
Ni vet, byt ämne, byt sammanhang.
07:56
you'lldu kommer forgetglömma the wrongfel answersvar
138
464040
1456
Det felaktiga svaret glöms bort
07:57
and that givesger the right answersvar spacerymden
to poppop- into the frontfrämre of your mindsinne.
139
465520
3600
och lämnar plats så att
rätt svar kan dyka upp.
08:02
But on the slowerlångsammare timescaletidsskala
that interestsintressen me,
140
470080
3776
Men i den mer långsamma
tidtabellen som intresserar mig
08:05
beingvarelse stuckfastnat is a much more seriousallvarlig thing.
141
473880
2000
är det mycket allvarligare att köra fast.
08:08
You get turnedvände down for fundingfinansiering.
142
476920
2120
Du får inga pengar till din forskning.
08:11
Your cellcell cultureskulturer won'tvana growväxa,
your rocketsraketer keep crashingkraschar.
143
479760
3240
Cellodlingarna vill inte växa,
raketerna kraschar.
08:16
NobodyIngen wants to publishpublicera you fantasyfantasi novelroman
about a schoolskola for wizardsguider.
144
484000
3880
Ingen vill publicera din fantasyroman
om en skola för trollkarlar.
08:21
Or maybe you just can't find the solutionlösning
to the problemproblem that you're workingarbetssätt on.
145
489040
4496
Eller också hittar du bara inte
lösningen på problemet du jobbar med.
08:25
And beingvarelse stuckfastnat like that
meansbetyder stasisstasis, stresspåfrestning,
146
493560
4736
Och att köra fast på det viset
innebär blockering, stress,
08:30
possiblyeventuellt even depressiondepression.
147
498320
1680
kanske till och med depression.
08:33
But if you have anotherannan excitingspännande,
challengingutmanande projectprojekt to work on,
148
501280
5176
Men om du har ett annat roligt,
utmanande projekt att jobba med
08:38
beingvarelse stuckfastnat on one is just an opportunitymöjlighet
to do something elseannan.
149
506480
4136
är låsningen bara ett tillfälle
att göra något annat.
08:42
We could all get stuckfastnat sometimesibland,
even AlbertAlbert EinsteinEinstein.
150
510640
3976
Alla kör fast ibland,
till och med Albert Einstein.
08:46
TenTio yearsår after the originaloriginal-,
miraculousmirakulös yearår that I describedbeskriven,
151
514640
4375
Tio år efter det mirakulösa
året jag berättade om
08:51
EinsteinEinstein was puttingsätta togethertillsammans the piecesbitar
of his theoryteori of generalallmän relativityrelativitet,
152
519039
4937
jobbade Einstein med sin
allmänna relativitetsteori,
08:56
his greateststörst achievementprestation.
153
524000
1920
hans största prestation.
08:58
And he was exhaustedutmattad.
154
526680
1320
Och han var utmattad.
09:01
And so he turnedvände to an easierlättare problemproblem.
155
529080
2776
Så han bytte till ett enklare problem.
09:03
He proposedföreslagen the stimulatedstimulerade
emissionutsläpp of radiationstrålning.
156
531880
3576
Han lade fram idén om
stimulerad strålningsemission,
09:07
WhichSom, as you mayMaj know, is the S in laserlaser.
157
535480
4816
vilket, som ni kanske vet,
är SER i ordet LASER.
09:12
So he's layingom fastställande down the theoreticalteoretisk
foundationfundament for the laserlaser beamBeam,
158
540320
4496
Så han lägger den teoretiska
grunden för laserstrålen
09:16
and then, while he's doing that,
159
544840
1856
och medan han gör det
09:18
he movesrör sig back to generalallmän relativityrelativitet,
and he's refresheduppdateras.
160
546720
3216
växlar han till relativitetsteorin
och känner sig uppfriskad.
09:21
He seesser what the theoryteori impliesinnebär --
161
549960
3336
Han ser vad teorin antyder:
09:25
that the universeuniversum isn't staticstatiska.
162
553320
3336
att universum inte är statiskt.
09:28
It's expandingexpanderande.
163
556680
1616
Det utvidgas.
09:30
It's an ideaaning so staggeringsvindlande,
164
558320
2096
Det är en så förbluffande tanke
09:32
EinsteinEinstein can't bringföra himselfhan själv
to believe it for yearsår.
165
560440
3920
att det tar åratal innan
Einstein kan tro det själv.
09:37
Look, if you get stuckfastnat
166
565680
2296
Om man kör fast
09:40
and you get the ballboll rollingrullande
on laserlaser beamsbalkar,
167
568000
4440
och får igång forskningen om laserstrålar
09:45
you're in prettySöt good shapeform.
168
573520
1456
är man inte så illa ute.
09:47
(LaughterSkratt)
169
575000
1976
(Skratt)
09:49
So, that's the casefall
for slow-motionlångsam-rörelse multitaskingmultitasking.
170
577000
3496
Det är grejen med långsamt mångsysslande.
09:52
And I'm not promisinglovande
that it's going to turnsväng you into EinsteinEinstein.
171
580520
3016
Jag säger inte att det kommer
att förvandla er till Einstein.
09:55
I'm not even promisinglovande it's going
to turnsväng you into MichaelMichael CrichtonCrichton.
172
583560
3216
Jag säger inte ens att det
förvandlar er till Michael Crichton.
09:58
But it is a powerfulkraftfull way
to organizeorganisera our creativekreativ livesliv.
173
586800
2960
Men det är ett kraftfullt sätt
att organisera vår kreativitet.
10:03
But there's a problemproblem.
174
591240
1480
Det finns dock ett problem.
10:06
How do we stop all of these projectsprojekt
becomingpassande completelyfullständigt overwhelmingöverväldigande?
175
594360
5080
Hur förhindrar vi att alla de här
projekten blir för mycket för oss?
10:12
How do we keep all these ideasidéer
straightrakt in our mindssinnen?
176
600520
3480
Hur håller vi ordning på alla idéer?
10:16
Well, here'shär är a simpleenkel solutionlösning,
a practicalpraktisk solutionlösning
177
604920
3976
Här är en enkel och praktisk lösning
10:20
from the great AmericanAmerikansk
choreographerkoreograf, TwylaTwyla TharpTharp.
178
608920
3496
från den duktiga amerikanska
koreografen Twyla Tharp.
10:24
Over the last few decadesårtionden,
179
612440
1776
De senaste decennierna har hon
10:26
she's blurredsuddig boundariesgränser,
mixedblandad genresgenrer, wonvann prizespriser,
180
614240
4496
suddat ut gränserna, blandat
genrer, vunnit priser,
10:30
danceddansade to the musicmusik of everybodyalla,
from PhilipPhilip GlassGlas to BillyBilly JoelJoel.
181
618760
4776
dansat till musik av alla
från Philip Glass till Billy Joel.
10:35
She's writtenskriven threetre booksböcker.
182
623560
1576
Hon har skrivit tre böcker.
10:37
I mean, she's a slow-motionlångsam-rörelse
multitaskermultitasker, of coursekurs she is.
183
625160
3280
Hon är en långsam mångsysslare, så klart.
10:41
She sayssäger, "You have to be all things.
184
629800
4016
Hon säger: "Man måste vara allting.
10:45
Why excludeutesluta?
185
633840
1616
Varför utesluta något?
10:47
You have to be everything."
186
635480
2560
Man måste vara allt."
10:51
And Tharp'sTharp ' s methodmetod
187
639240
2376
Och Tharps metod
10:53
for preventingförebyggande all of these differentannorlunda
projectsprojekt from becomingpassande overwhelmingöverväldigande
188
641640
4336
för att förhindra att alla
dessa projekt blir för mycket
10:58
is a simpleenkel one.
189
646000
1296
är enkel.
10:59
She givesger eachvarje projectprojekt
a bigstor cardboardkartong boxlåda,
190
647320
2536
Hon ger varje projekt en stor kartong
11:01
writesskriver the namenamn of the projectprojekt
on the sidesida of the boxlåda.
191
649880
2696
och skriver projektets namn på sidan.
11:04
And into it, she tosseskastar DVDsDVD-skivor
and booksböcker, magazinetidskrift cuttingsSticklingar,
192
652600
4416
I kartongen lägger hon DVD-filmer
och böcker, tidningsurklipp,
11:09
theaterteater programsprogram, physicalfysisk objectsföremål,
193
657040
1976
teaterprogram, saker,
11:11
really anything that's providedförsedd a sourcekälla
of creativekreativ inspirationinspiration.
194
659040
4976
allt som inspirerat hennes kreativitet.
11:16
And she writesskriver,
195
664040
1736
Och hon skriver:
11:17
"The boxlåda meansbetyder I never
have to worryoroa about forgettingglömmer.
196
665800
4240
"Kartongen innebär att jag inte
behöver oroa mig för att glömma något.
11:22
One of the biggeststörsta fearsrädsla
for a creativekreativ personperson
197
670880
2936
En av de största rädslorna
hos en kreativ person
11:25
is that some brilliantlysande ideaaning will get lostförlorat
198
673840
2456
är att en strålande idé ska tappas bort
11:28
because you didn't writeskriva it down
and put it in a safesäker placeplats.
199
676320
3480
för att den inte skrevs ned
och lades på ett säkert ställe.
11:32
I don't worryoroa about that.
200
680920
1776
Jag oroar mig inte för det.
11:34
Because I know where to find it.
201
682720
2360
För jag vet var den finns.
11:38
It's all in the boxlåda."
202
686160
1480
Alltihop ligger i kartongen."
11:41
You can managehantera manymånga ideasidéer like this,
203
689480
2136
Man kan sköta många
idéer på det här viset,
11:43
eitherantingen in physicalfysisk boxeslådor
or in theirderas digitaldigital equivalentsekvivalenter.
204
691640
4656
antingen i riktiga kartonger eller
i en digital version av dem.
11:48
So, I would like to urgeenträget uppmana you
205
696320
2256
Så jag vill uppmana er
11:50
to embraceomfamning the artkonst
of slow-motionlångsam-rörelse multitaskingmultitasking.
206
698600
3320
att anamma det långsamma
mångsysslandets konst.
11:54
Not because you're in a hurryskynda,
207
702720
2056
Inte för att ni har bråttom
11:56
but because you're in no hurryskynda at all.
208
704800
3040
utan för att ni inte har bråttom alls.
12:01
And I want to give you one finalslutlig exampleexempel,
209
709360
2696
Och jag vill ge er ett sista exempel,
12:04
my favoritefavorit- exampleexempel.
210
712080
2136
mitt favoritexempel.
12:06
CharlesCharles DarwinDarwin.
211
714240
1200
Charles Darwin.
12:08
A man whosevars slow-burninglångsam bränning
multitaskingmultitasking is so staggeringsvindlande,
212
716200
4696
En man vars långsamt lunkande
mångsysslande är så förbluffande
12:12
I need a diagramdiagram to explainförklara it all to you.
213
720920
3176
att jag behöver ett diagram
för att förklara det för er.
12:16
We know what DarwinDarwin
was doing at differentannorlunda timesgånger,
214
724120
2336
Vi vet vad Darwin gjorde
vid olika tidpunkter,
12:18
because the creativitykreativitet researchersforskare
HowardHoward GruberGruber and SaraSara DavisDavis
215
726480
3696
för kreativitetsforskarna
Howard Gruber och Sara Davis
12:22
have analyzedanalyseras his diariesdagböcker
and his notebooksbärbara datorer.
216
730200
2896
har analyserat hans dagböcker
och anteckningar.
12:25
So, when he left schoolskola, ageålder of 18,
217
733120
2576
När han slutade skolan vid arton års ålder
12:27
he was initiallyinitialt interestedintresserad in two fieldsfält,
218
735720
2616
var han först intresserad
av två ämnesområden;
12:30
zoologyzoologi and geologygeologi.
219
738360
3256
zoologi och geologi.
12:33
PrettySöt soonsnart, he signedsignerad up to be
the onboardombord naturalistnaturforskare on the "BeagleBeagle."
220
741640
4456
Det dröjde inte länge förrän han blev
naturforskare ombord på HMS Beagle.
12:38
This is the shipfartyg
that eventuallyså småningom tooktog fivefem yearsår
221
746120
2816
Det är skeppet som under fem år seglade
12:40
to sailsegel all the way around
the southernsydlig oceansoceaner of the EarthJorden,
222
748960
3496
överallt i södra halvklotets hav,
stannade på Galápagosöarna och
färdades genom Indiska oceanen.
12:44
stoppingstoppa at the GalGalápagosPagos,
passinggodkänd throughgenom the IndianIndiska oceanhav.
223
752480
2816
12:47
While he was on the "BeagleBeagle,"
he beganbörjade researchingforska coralkorall reefsRev.
224
755320
2976
Ombord på "Beagle" började
han studera korallreven.
12:50
This is a great synergySynergy
betweenmellan his two interestsintressen
225
758320
3256
Det är en stark samverkan
mellan hans två intressen,
12:53
in zoologyzoologi and geologygeologi,
226
761600
1496
zoologi och geologi,
12:55
and it startsbörjar to get him thinkingtänkande
about slowlångsam processesprocesser.
227
763120
4480
och det får honom att tänka
på långsamma processer.
13:00
But when he getsblir back from the voyageresa,
228
768720
2776
Men när han kommer hem från resan
13:03
his interestsintressen startStart to expandbygga ut
even furtherytterligare: psychologypsykologi, botanybotanik;
229
771520
4656
vidgas hans intresseområden
ytterligare: psykologi, botanik;
13:08
for the restresten of his life,
230
776200
1336
och under resten av sitt liv
13:09
he's movingrör på sig backwardsbakåt and forwardsframlänges
betweenmellan these differentannorlunda fieldsfält.
231
777560
3616
rör han sig fram och tillbaka
mellan dessa ämnesområden.
13:13
He never quiteganska abandonsÖverger any of them.
232
781200
2856
Han överger aldrig något
av dem helt och hållet.
13:16
In 1837, he beginsbörjar work
on two very interestingintressant projectsprojekt.
233
784080
3896
1837 börjar han arbeta med
två väldigt intressanta projekt.
13:20
One of them: earthwormsdaggmaskar.
234
788000
2816
Det ena handlar om daggmaskar.
13:22
The other, a little notebookanteckningsboken
whichsom he titlestitlar
235
790840
3576
Det andra är en liten anteckningsbok
som han ger titeln
13:26
"The transmutationtransmutation of speciesarter."
236
794440
2896
"The transmutation of species."
13:29
Then, DarwinDarwin startsbörjar
studyingstuderar my fieldfält, economicsekonomi.
237
797360
5936
Sedan börjar Darwin studera
mitt ämnesområde, ekonomi.
13:35
He readsläser a bookbok
by the economistekonom ThomasThomas MalthusMalthus.
238
803320
4856
Han läser en bok av
ekonomen Thomas Malthus
13:40
And he has his eurekaEureka momentögonblick.
239
808200
2216
och upplever ett heureka-tillfälle.
13:42
In a flashblixt, he realizesrealiserar how speciesarter
could emergeframträda and evolveutveckla slowlylångsamt,
240
810440
5536
Plötsligt slår det honom hur arter
långsamt kan växa fram och utvecklas
13:48
throughgenom this processbearbeta
of the survivalöverlevnad of the fitteststarkaste.
241
816000
3056
genom en process där den
bäst anpassade överlever.
13:51
It all comeskommer to him,
he writesskriver it all down,
242
819080
2296
Han inser det och skriver ner allt,
13:53
everyvarje singleenda importantViktig elementelement
of the theoryteori of evolutionevolution,
243
821400
3736
varje viktig detalj i evolutionsteorin,
13:57
in that notebookanteckningsboken.
244
825160
1736
i den där anteckningsboken.
13:58
But then, a newny projectprojekt.
245
826920
3816
Men så dyker ett nytt projekt upp.
14:02
His sonson WilliamWilliam is bornfödd.
246
830760
1600
Hans son William föds.
14:05
Well, there's a naturalnaturlig
experimentexperimentera right there,
247
833200
2696
Ett naturexperiment rakt
framför hans ögon,
14:07
you get to observeiaktta
the developmentutveckling of a humanmänsklig infantspädbarn.
248
835920
2576
möjligheten att observera
ett spädbarns utveckling.
14:10
So immediatelyomedelbart,
DarwinDarwin startsbörjar makingtillverkning notesanteckningar.
249
838520
2696
Så Darwin börjar genast anteckna.
14:13
Now, of coursekurs, he's still workingarbetssätt
on the theoryteori of evolutionevolution
250
841240
2896
Han jobbar förstås
fortfarande med evolutionsteorin
14:16
and the developmentutveckling of the humanmänsklig infantspädbarn.
251
844160
2856
och spädbarnets utveckling.
14:19
But duringunder all of this,
252
847040
1416
Men samtidigt
14:20
he realizesrealiserar he doesn't really know
enoughtillräckligt about taxonomytaxonomi.
253
848480
4176
inser han att han inte
vet tillräckligt om taxonomi.
14:24
So he startsbörjar studyingstuderar that.
254
852680
1736
Så han börjar studera det.
14:26
And in the endslutet, he spendsspends eightåtta yearsår
becomingpassande the world'sVärldens leadingledande expertexpert-
255
854440
6456
Han ägnar till sist åtta år åt
att bli världens främsta expert
14:32
on barnaclesHavstulpaner.
256
860920
1440
på havstulpaner.
14:35
Then, "NaturalNaturliga SelectionUrval."
257
863320
2096
Sedan kommer "Det naturliga urvalet."
14:37
A bookbok that he's to continueFortsätta workingarbetssätt on
for his entirehel life, he never finishesytskikt it.
258
865440
5136
Han fortsätter arbeta på boken
hela livet, men avslutar den aldrig.
14:42
"OriginUrsprung of SpeciesArter" is finallytill sist publishedpublicerat
259
870600
2856
"Om arternas uppkomst"
publiceras till sist,
14:45
20 yearsår after DarwinDarwin setuppsättning out
all the basicgrundläggande elementselement.
260
873480
3976
tjugo år efter att Darwin
skrev ner grunderna.
14:49
Then, the "DescentNedstigningen of Man,"
controversialkontroversiell bookbok.
261
877480
2896
Sedan kommer "Människans härkomst",
en kontroversiell bok
14:52
And then, the bookbok about
the developmentutveckling of the humanmänsklig infantspädbarn.
262
880400
3856
Och så boken om det mänskliga
spädbarnets utveckling.
14:56
The one that was inspiredinspirerad
when he could see his sonson, WilliamWilliam,
263
884280
4136
Den som han fick inspiration till
när han såg sin son William
15:00
crawlingkrypande on the sittingSammanträde roomrum
floorgolv in frontfrämre of him.
264
888440
3176
krypa framför honom på vardagsrumsgolvet.
15:03
When the bookbok was publishedpublicerat,
WilliamWilliam was 37 yearsår oldgammal.
265
891640
4000
När den boken publicerades
var William 37 år gammal.
15:08
And all this time,
266
896640
2216
Och under hela den här tiden
15:10
Darwin'sDarwins workingarbetssätt on earthwormsdaggmaskar.
267
898880
2976
arbetar Darwin med daggmaskar.
15:13
He fillsfyllningar his billiardBiljard roomrum with earthwormsdaggmaskar
in potskrukor, with glassglas coversomslag.
268
901880
5976
Han fyller biljardrummet med daggmaskar
i krukor som täcks med glaslock.
Han lyser på dem
för att se om de reagerar.
15:19
He shineslyser lightslampor on them,
to see if they'llde ska respondsvara.
269
907880
2696
Han håller en het eldgaffel intill
dem för att se om de rör sig.
15:22
He holdsinnehar a hotvarm pokerPoker nextNästa to them,
to see if they moveflytta away.
270
910600
2856
15:25
He chewsTuggar tobaccotobak and --
271
913480
1816
Han tuggar tobak och ...
15:27
(BlowsBlåser)
272
915320
1216
(Blåser)
15:28
He blowsslag on the earthwormsdaggmaskar
to see if they have a sensekänsla of smelllukt.
273
916560
3016
Han blåser på maskarna för att
se om de har något luktsinne.
15:31
He even playspjäser the bassoonFagott
at the earthwormsdaggmaskar.
274
919600
3280
Han spelar till och med
fagott för daggmaskarna.
15:36
I like to think of this great man
275
924200
2696
Jag vill gärna föreställa mig den
här framstående mannen
15:38
when he's tiredtrött, he's stressedbetonade,
276
926920
2456
när han är trött eller stressad,
15:41
he's anxiousängslig about the receptionreception
of his bookbok "The DescentNedstigningen of Man."
277
929400
4016
eller orolig för hur boken
"Människans härkomst" ska tas emot
15:45
You or I mightmakt loglogga into FacebookFacebook
or turnsväng on the televisiontv.
278
933440
4080
Du och jag kanske loggar in
på Facebook eller slår på teven.
15:50
DarwinDarwin would go
into the billiardBiljard roomrum to relaxkoppla av
279
938440
3816
Men Darwin gick in i biljardrummet
för att slappna av
15:54
by studyingstuderar the earthwormsdaggmaskar intenselyintensivt.
280
942280
3080
genom att intensivt studera daggmaskar.
15:58
And that's why it's appropriatelämplig
that one of his last great worksArbetar
281
946960
3896
Och därför är det passande att
ett av hans sista stora verk
16:02
is the "FormationBildandet of VegetableVegetabiliska MouldMögel
ThroughGenom The ActionÅtgärd of WormsMaskar."
282
950880
5016
är "Daggmaskarnas betydelse
för mullbildningen."
16:07
(LaughterSkratt)
283
955920
1336
(Skratt)
16:09
He workedarbetade upon that bookbok for 44 yearsår.
284
957280
5120
Den boken arbetade han med i 44 år.
16:16
We don't liveleva in the 19thth centuryårhundrade anymorelängre.
285
964080
2696
Vi lever inte på 1800-talet längre.
16:18
I don't think any of us could sitsitta
286
966800
2336
Jag tror inte att någon av
oss kan hålla på med
16:21
on our creativekreativ or scientificvetenskaplig
projectsprojekt for 44 yearsår.
287
969160
4120
våra kreativa eller
vetenskapliga projekt i 44 år.
16:26
But we do have something to learnlära sig
from the great slow-motionlångsam-rörelse multitaskersmångsysslare.
288
974280
4336
Men vi kan lära oss något av de
framstående långsamma mångsysslarna.
16:30
From EinsteinEinstein and DarwinDarwin
to MichaelMichael CrichtonCrichton and TwylaTwyla TharpTharp.
289
978640
5360
Från Einstein och Darwin till
Michael Crichton och Twyla Tharp.
16:37
The modernmodern worldvärld seemsverkar
to presentnärvarande us with a choiceval.
290
985040
3816
Den moderna världen
verkar ge oss ett val.
16:40
If we're not going to fast-twitchsnabb-rycka
from browserwebbläsare windowfönster to browserwebbläsare windowfönster,
291
988880
4016
Om vi inte tänker hoppa snabbt
mellan webbläsarens fönster
16:44
we have to liveleva like a hermitEremit,
292
992920
1616
måste vi bli eremiter
16:46
focusfokus on one thing
to the exclusionuteslutning of everything elseannan.
293
994560
3320
och fokusera på en sak
medan vi utesluter allt annat.
Jag anser att det är ett falskt problem.
16:50
I think that's a falsefalsk dilemmadilemma.
294
998680
2376
16:53
We can make multitaskingmultitasking work for us,
295
1001080
2656
Vi kan få mångsysslande att fungera,
16:55
unleashingfrigöra our naturalnaturlig creativitykreativitet.
296
1003760
2560
och släppa loss vår
medfödda kreativitet.
16:59
We just need to slowlångsam it down.
297
1007440
1480
Vi behöver bara sakta ner.
17:02
So ...
298
1010200
1240
Så...
17:04
Make a listlista of your projectsprojekt.
299
1012880
2496
Gör en lista över dina projekt.
17:07
Put down your phonetelefon.
300
1015400
1400
Lägg undan telefonen.
17:09
PickPlocka up a couplepar of cardboardkartong boxeslådor.
301
1017640
2040
Hämta ett par kartonger.
17:12
And get to work.
302
1020880
1200
Och sätt igång.
17:15
Thank you very much.
303
1023240
1376
Tack så mycket.
17:16
(ApplauseApplåder)
304
1024640
3840
(Applåder)

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tim Harford - Economist, journalist, broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences.

Why you should listen

In the Undercover Economist column he writes for the Financial Times, Tim Harford looks at familiar situations in unfamiliar ways and explains the fundamental principles of the modern economy. He illuminates them with clear writing and a variety of examples borrowed from daily life.

His book, Adapt: Why Success Always Starts With Failure, argues that the world has become far too unpredictable and complex for today's challenges to be tackled with ready-made solutions and expert opinions. Instead, Harford suggests, we need to learn to embrace failure and to constantly adapt, to improvise rather than plan, to work from the bottom up rather than the top down. His next book, Messy: Thriving in a Tidy-Minded World will be published in September 2016. 

Harford also presents the BBC radio series More or Less, a rare broadcast program devoted, as he says, to "the powerful, sometimes beautiful, often abused but ever ubiquitous world of numbers."

He says: "I’d like to see many more complex problems approached with a willingness to experiment."

More profile about the speaker
Tim Harford | Speaker | TED.com