ABOUT THE SPEAKER
Tim Harford - Economist, journalist, broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences.

Why you should listen

In the Undercover Economist column he writes for the Financial Times, Tim Harford looks at familiar situations in unfamiliar ways and explains the fundamental principles of the modern economy. He illuminates them with clear writing and a variety of examples borrowed from daily life.

His book, Adapt: Why Success Always Starts With Failure, argues that the world has become far too unpredictable and complex for today's challenges to be tackled with ready-made solutions and expert opinions. Instead, Harford suggests, we need to learn to embrace failure and to constantly adapt, to improvise rather than plan, to work from the bottom up rather than the top down. His next book, Messy: Thriving in a Tidy-Minded World will be published in September 2016. 

Harford also presents the BBC radio series More or Less, a rare broadcast program devoted, as he says, to "the powerful, sometimes beautiful, often abused but ever ubiquitous world of numbers."

He says: "I’d like to see many more complex problems approached with a willingness to experiment."

More profile about the speaker
Tim Harford | Speaker | TED.com
TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Tim Harford: A powerful way to unleash your natural creativity

Tim Harford: Een krachtige manier om je natuurlijke creativiteit aan te boren

Filmed:
3,773,596 views

Wat kunnen we leren van de meest constant creatieve mensen ter wereld? Ze doen aan 'slow motion multitasken': ze jongleren met verschillende projecten en gaan van onderwerp naar onderwerp naargelang ze zin hebben – zonder zich opgejaagd te voelen. Schrijver Tim Harford laat zien hoe innovators als Einstein, Darwin, Twyla Tharp en Michael Chrichton door het cross-trainen van hun geest aan hun inspiratie en productiviteit kwamen.
- Economist, journalist, broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
"To do two things at onceeen keer
is to do neithernoch."
0
1640
4216
"Twee dingen tegelijk doen
is geen van beide doen."
Een klap in het gezicht
van multitasking, nietwaar,
00:17
It's a great smackdownSmackdown
of multitaskingmultitasking, isn't it,
1
5880
2776
die vaak wordt toegeschreven
aan de Romeinse schrijver Publilius Syrus.
00:20
oftenvaak attributedtoegeschreven to
the RomanRoman writerauteur PubliliusPublilius SyrusSyrus,
2
8680
3536
Maar zoals vaker met zulke dingen:
hij heeft het waarschijnlijk nooit gezegd.
00:24
althoughhoewel you know how these things are,
he probablywaarschijnlijk never said it.
3
12240
3680
Maar wat ik eigenlijk wil weten
is: klopt het ook?
00:28
What I'm interestedgeïnteresseerd in, thoughhoewel,
is -- is it truewaar?
4
16640
3296
00:31
I mean, it's obviouslyduidelijk truewaar
for emailinge-mailen at the dinneravondeten tabletafel
5
19960
3696
Ik bedoel, het gaat duidelijk op
voor e-mailen aan tafel,
00:35
or textingSMS while drivinghet rijden or possiblymogelijk
for liveleven tweetingtweeting at TEDTED Talk, as well.
6
23680
5376
sms-en als je achter het stuur zit
of tweeten tijdens een TED Talk.
00:41
But I'd like to argueargumenteren
that for an importantbelangrijk kindsoort of activityactiviteit,
7
29080
4696
Maar ik zou willen beweren
dat we bij een belangrijke activiteit
00:45
doing two things at onceeen keer --
or threedrie or even fourvier --
8
33800
2816
juist twee, drie of zelfs vier dingen
tegelijkertijd zouden moeten doen.
00:48
is exactlyprecies what we should be aimingdie gericht zijn for.
9
36640
3136
00:51
Look no furtherverder than AlbertAlbert EinsteinEinstein.
10
39800
2736
Kijk alleen maar naar Albert Einstein.
00:54
In 1905, he publishedgepubliceerd
fourvier remarkableopmerkelijk scientificwetenschappelijk paperspapieren.
11
42560
4176
In 1905 publiceerde hij vier
opmerkelijke wetenschappelijke essays.
00:58
One of them was on BrownianBrownse motionbeweging,
12
46760
1936
Een ervan ging over de Brownse beweging;
01:00
it providedvoorzien empiricalempirische evidencebewijsmateriaal
that atomsatomen existbestaan,
13
48720
3336
het verschafte empirisch bewijs
dat atomen bestaan
01:04
and it laidlaid out the basicbasis- mathematicswiskunde
behindachter mostmeest of financialfinancieel economicseconomie.
14
52080
4216
en legde de wiskundige basis voor
het merendeel van financiële economie.
01:08
AnotherEen ander one was on the theorytheorie
of specialspeciaal relativityrelativiteit.
15
56320
2856
Een andere ging over
de speciale relativiteitstheorie.
01:11
AnotherEen ander one was
on the photoelectricPhotoelectric effecteffect,
16
59200
2696
Weer een andere ging
over het foto-elektrisch effect,
01:13
that's why solarzonne- panelspanelen work,
it's a niceleuk one.
17
61920
2360
daarom werken zonnepanelen;
dat is een mooie.
01:17
GaveGaf him the NobelNobel prizeprijs for that one.
18
65280
2216
Daarvoor hebben ze hem
de Nobelprijs gegeven.
01:19
And the fourthvierde introducedintroduceerde an equationvergelijking
you mightmacht have heardgehoord of:
19
67520
3136
De vierde was een vergelijking
die jullie misschien wel kennen:
01:22
E equalsis gelijk aan mcMC squaredkwadraat.
20
70680
2296
E is gelijk aan mc in het kwadraat.
01:25
So, tell me again how you
shouldn'tmoet niet do severalverscheidene things at onceeen keer.
21
73000
3576
Vertel me nu nog maar eens waarom je
geen meerdere dingen tegelijk zou doen.
01:28
Now, obviouslyduidelijk, workingwerkend simultaneouslygelijktijdig
22
76600
3376
Maar het is natuurlijk duidelijk
dat tegelijkertijd werken
aan de Brownse beweging,
01:32
on BrownianBrownse motionbeweging, specialspeciaal relativityrelativiteit
and the photoelectricPhotoelectric effecteffect --
23
80000
3896
speciale relativiteit
en het foto-elektrisch effect
01:35
it's not exactlyprecies the samedezelfde
kindsoort of multitaskingmultitasking
24
83920
2536
niet helemaal hetzelfde soort
multitasking is
01:38
as SnapchattingSnapchatting while
you're watchingkijken "WestworldWestworld."
25
86480
2616
als snapchatten terwijl je
naar 'Westworld' kijkt.
01:41
Very differentverschillend.
26
89120
1456
Dat is iets heel anders.
01:42
And EinsteinEinstein, yeah, well,
Einstein'sEinsteins -- he's EinsteinEinstein,
27
90600
3656
En Einstein, tja Einstein --
hij is natuurlijk Einstein,
01:46
he's one of a kindsoort, he's uniqueuniek.
28
94280
1560
daar is er maar één van, hij is uniek.
01:48
But the patternpatroon of behaviorgedrag
that EinsteinEinstein was demonstratingdemonstrating,
29
96680
3216
Maar het gedrag dat Einstein vertoonde,
01:51
that's not uniqueuniek at all.
30
99920
2576
dat is helemaal niet uniek.
01:54
It's very commongemeenschappelijk
amongtussen highlyzeer creativecreatief people,
31
102520
3296
Je ziet het veel vaker
bij heel creatieve mensen,
01:57
bothbeide artistskunstenaars and scientistswetenschappers,
32
105840
2656
zowel kunstenaars als wetenschappers.
02:00
and I'd like to give it a namenaam:
33
108520
1696
En ik zou het willen noemen:
02:02
slow-motionSlow-motion multitaskingmultitasking.
34
110240
2800
slow motion multitasken.
02:06
Slow-motionSlow-Motion multitaskingmultitasking
feelsvoelt like a counterintuitivecontra-intuïtief ideaidee.
35
114160
4376
Het idee van ‘slow motion multitasken’
klinkt een beetje vreemd.
02:10
What I'm describingbeschrijven here
36
118560
1456
Waar ik het hier over heb,
02:12
is havingmet multiplemeerdere projectsprojecten
on the go at the samedezelfde time,
37
120040
3696
is dat je tegelijkertijd
meerdere projecten onderhanden hebt
02:15
and you moveverhuizing backwardsachteruit and forwardsvooruit
betweentussen topicstopics as the moodhumeur takes you,
38
123760
4616
en van het ene naar het andere springt
naargelang je zin hebt
02:20
or as the situationsituatie demandseisen.
39
128400
1976
of de situatie van je vraagt.
02:22
But the reasonreden it seemslijkt counterintuitivecontra-intuïtief
40
130400
2376
Maar de reden dat het onnatuurlijk voelt,
02:24
is because we're used to lapsingvervallen
into multitaskingmultitasking out of desperationwanhoop.
41
132800
4176
is dat we meestal multitasken uit wanhoop.
02:29
We're in a hurryhaast je,
we want to do everything at onceeen keer.
42
137000
2520
We hebben haast;
we willen van alles tegelijk doen.
02:32
If we were willinggewillig
to slowlangzaam multitaskingmultitasking down,
43
140720
4136
Als we bereid zouden zijn
langzamer te multitasken,
02:36
we mightmacht find that it workswerken
quiteheel brilliantlybriljant.
44
144880
3520
dan zouden we misschien ontdekken
dat het fantastisch werkt.
02:41
SixtyZestig yearsjaar agogeleden, a youngjong psychologistpsycholoog
by the namenaam of BerniceBernice EidusonEiduson
45
149720
4696
Zestig jaar geleden begon Bernice Eiduson,
een jonge psycholoog,
02:46
beganbegon a long researchOnderzoek projectproject
46
154440
1976
aan een lang onderzoeksproject
02:48
into the personalitiespersoonlijkheden
and the workingwerkend habitsgewoontes
47
156440
3096
naar de persoonlijkheden
en de werkgewoontes
02:51
of 40 leadingleidend scientistswetenschappers.
48
159560
2696
van 40 vooraanstaande wetenschappers.
02:54
EinsteinEinstein was alreadynu al deaddood,
49
162280
1656
Einstein was allang dood,
02:55
but fourvier of her subjectsvakken wonwon NobelNobel prizesprijzen,
50
163960
2936
maar vier van de onderzochte mensen
wonnen een Nobelprijs,
02:58
includinginclusief LinusLinus PaulingPauling
and RichardRichard FeynmanFeynman.
51
166920
2760
onder wie Linus Pauling
en Richard Feynman.
03:02
The researchOnderzoek wentgegaan on for decadestientallen jaren,
52
170560
1616
Het onderzoek liep decennia lang;
03:04
in factfeit, it continuedvervolgd even after
professorprofessor EidusonEiduson herselfzichzelf had diedging dood.
53
172200
4256
het liep nog door toen professor Eiduson
zelf al was overleden.
03:08
And one of the questionsvragen that it answeredantwoordde
54
176480
2496
Een van de vragen
waarop het een antwoord gaf, was:
03:11
was, "How is it that some scientistswetenschappers
are ablein staat to go on producingproducerende importantbelangrijk work
55
179000
6536
"Hoe kan het dat sommige wetenschappers
belangrijk werk kunnen blijven afleveren
03:17
right throughdoor theirhun liveslevens?"
56
185560
2096
gedurende hun hele leven?"
03:19
What is it about these people?
57
187680
1656
Wat is er voor bijzonders aan hen?
03:21
Is it theirhun personalitypersoonlijkheid,
is it theirhun skillbekwaamheid setreeks,
58
189360
3896
Is het hun persoonlijkheid,
zijn het hun vaardigheden,
03:25
theirhun dailydagelijks routinesroutines, what?
59
193280
2120
is het hun dagelijkse routine, wat is het?
03:28
Well, a patternpatroon that emergedvoortgekomen was clearduidelijk,
and I think to some people surprisingverrassend.
60
196400
5000
Er kwam een duidelijk, voor sommigen
verbazingwekkend patroon naar voren.
03:34
The toptop scientistswetenschappers
keptgehouden changingveranderen the subjectonderwerpen.
61
202520
4816
De wetenschappers aan de top
veranderden steeds van onderwerp.
03:39
They would shiftverschuiving topicstopics repeatedlyherhaaldelijk
62
207360
2736
Herhaaldelijk wisselden ze van onderwerp
03:42
duringgedurende theirhun first 100
publishedgepubliceerd researchOnderzoek paperspapieren.
63
210120
4016
tijdens hun eerste 100
gepubliceerde onderzoeksrapporten.
03:46
Do you want to guessraden how oftenvaak?
64
214160
2176
Willen jullie raden hoe vaak?
03:48
ThreeDrie timestijden?
65
216360
1736
Drie keer?
03:50
FiveVijf timestijden?
66
218120
1200
Vijf keer?
03:52
No. On averagegemiddelde, the mostmeest
enduringlyblijvend creativecreatief scientistswetenschappers
67
220280
4136
Nee. Gemiddeld veranderden de
meest consistent creatieve wetenschappers
03:56
switchedgeschakeld topicstopics 43 timestijden
in theirhun first 100 researchOnderzoek paperspapieren.
68
224440
6240
43 keer van onderwerp
bij hun eerste 100 onderzoeksrapporten.
04:03
SeemsLijkt that the secretgeheim
to creativitycreativiteit is multitaskingmultitasking
69
231840
4776
Het lijkt erop dat het geheim
van creativiteit multitasken is ...
04:08
in slowlangzaam motionbeweging.
70
236640
1200
in slow motion.
04:11
Eiduson'sVan Eiduson researchOnderzoek suggestssuggereert
we need to reclaimterugeisen multitaskingmultitasking
71
239400
3776
Eidusons onderzoek oppert
dat we multitasking opnieuw gaan gebruiken
04:15
and remindherinneren ourselvesonszelf
how powerfulkrachtig it can be.
72
243200
3096
en onszelf eraan herinneren
hoe krachtig het kan zijn.
04:18
And she's not the only personpersoon
to have foundgevonden this.
73
246320
2336
En zij is niet de enige
die dit heeft ontdekt.
04:20
DifferentVerschillende researchersonderzoekers,
74
248680
1216
Meerdere onderzoekers,
04:21
usinggebruik makend van differentverschillend methodsmethoden
to studystudie differentverschillend highlyzeer creativecreatief people
75
249920
3576
die op verschillende manieren
zeer creatieve mensen hebben onderzocht,
04:25
have foundgevonden that very oftenvaak
they have multiplemeerdere projectsprojecten in progressvooruitgang
76
253520
3616
hebben geconcludeerd dat die heel vaak
meerdere projecten onderhanden hebben
04:29
at the samedezelfde time,
77
257160
1215
op hetzelfde moment --
04:30
and they're alsoook farver more likelywaarschijnlijk
than mostmeest of us to have seriousernstig hobbieshobby 's.
78
258399
4737
en dat ze serieuze hobby's hebben,
is ook veel waarschijnlijker dan bij ons.
04:35
Slow-motionSlow-Motion multitaskingmultitasking
amongtussen creativecreatief people is ubiquitousalomtegenwoordig.
79
263160
4440
Slow motion multitasken
zie je overal bij creatieve mensen.
04:40
So, why?
80
268480
1200
Maar waarom?
04:43
I think there are threedrie reasonsredenen.
81
271160
1576
Ik denk dat er drie redenen zijn.
04:44
And the first is the simplesteenvoudigste.
82
272760
2536
En de eerste is de eenvoudigste.
04:47
CreativityCreativiteit oftenvaak comeskomt when you take
an ideaidee from its originalorigineel contextcontext
83
275320
4256
Creativiteit ontstaat vaak als je een idee
uit zijn oorspronkelijke context haalt
04:51
and you moveverhuizing it somewhereergens elseanders.
84
279600
1496
en het ergens anders toepast.
04:53
It's easiergemakkelijker to think outsidebuiten the boxdoos
85
281120
1736
Je denkt makkelijker out of the box
04:54
if you spendbesteden your time clamberingklauteren
from one boxdoos into anothereen ander.
86
282880
3120
als je de hele tijd van de ene box
naar de andere klautert.
04:58
For an examplevoorbeeld of this,
consideroverwegen the originalorigineel eurekaEureka momentmoment.
87
286840
5040
Neem bijvoorbeeld
het oorspronkelijke eurekamoment.
05:04
ArchimedesArchimedes -- he's wrestlinghet worstelen
with a difficultmoeilijk problemprobleem.
88
292520
3656
Archimedes -- hij worstelt
met een lastig probleem.
05:08
And he realizesrealiseert, in a flashflash,
89
296200
2496
En hij beseft in een flits
05:10
he can solveoplossen it, usinggebruik makend van
the displacementverplaatsing of waterwater.
90
298720
3656
dat hij het kan oplossen
door water te verplaatsen.
05:14
And if you believe the storyverhaal,
91
302400
1696
En, zo gaat tenminste het verhaal,
05:16
this ideaidee comeskomt to him
as he's takingnemen a bathBad,
92
304120
3496
valt dit idee hem in
op het moment dat hij een bad neemt
05:19
loweringverlagen himselfzichzelf in, and he's watchingkijken
the waterwater levelniveau risestijgen and fallvallen.
93
307640
5176
en de veranderende waterspiegel ziet
wanneer hij zich in bad laat zakken.
05:24
And if solvingoplossen a problemprobleem
while havingmet a bathBad isn't multitaskingmultitasking,
94
312840
4616
En als een probleem oplossen
als je een bad neemt geen multitasken is,
05:29
I don't know what is.
95
317480
1400
wat dan wel?
05:32
The secondtweede reasonreden
that multitaskingmultitasking can work
96
320200
2416
De tweede reden
dat multitasken kan werken
05:34
is that learningaan het leren to do one thing well
97
322640
3376
is dat als je leert één ding goed te doen,
05:38
can oftenvaak help you do something elseanders.
98
326040
2536
je dat vaak ook helpt met iets anders.
05:40
Any athleteatleet can tell you
about the benefitsvoordelen of cross-trainingcross-training.
99
328600
2976
Elke atleet kan je vertellen
over het nut van cross-trainen.
05:43
It's possiblemogelijk to cross-trainCross-train
your mindgeest, too.
100
331600
2560
Zo kun je ook je geest cross-trainen.
05:47
A fewweinig yearsjaar agogeleden, researchersonderzoekers tooknam
18 randomlywillekeurig chosenuitgekozen medicalmedisch studentsstudenten
101
335400
5096
Een paar jaar geleden lieten onderzoekers
18 willekeurige geneeskundestudenten
05:52
and they enrolledingeschreven them in a courseCursus
at the PhiladelphiaPhiladelphia MuseumMuseum of ArtKunst,
102
340520
5136
deelnemen aan een cursus
bij het Philadelphia Museum of Art,
05:57
where they learnedgeleerd to criticizebekritiseren
and analyzeanalyseren workswerken of visualzichtbaar artkunst.
103
345680
4776
waar ze leerden hoe ze visuele kunstwerken
moesten beoordelen en analyseren.
06:02
And at the endeinde of the courseCursus,
104
350480
1856
Aan het einde van de cursus
werden deze studenten vergeleken
06:04
these studentsstudenten were comparedvergeleken
with a controlcontrole groupgroep
105
352360
2616
met een controlegroep
medestudenten geneeskunde.
06:07
of theirhun fellowkameraad medicalmedisch studentsstudenten.
106
355000
1576
06:08
And the onesdegenen who had takeningenomen the artkunst courseCursus
107
356600
2736
Degenen die de cursus hadden gevolgd
06:11
had becomeworden substantiallywezenlijk better
at performinghet uitvoeren van taskstaken
108
359360
3816
waren aanzienlijk beter geworden
in de uitoefening van taken
06:15
suchzodanig as diagnosingdiagnose diseasesziekten of the eyeoog
by analyzinganalyseren photographsfoto's.
109
363200
4856
als het diagnosticeren van oogziekten
door het bestuderen van foto's.
06:20
They'dZij zouden becomeworden better eyeoog doctorsartsen.
110
368080
2696
Ze waren betere oogartsen geworden.
06:22
So if we want to becomeworden
better at what we do,
111
370800
3016
Dus als we beter willen worden
in wat we doen,
06:25
maybe we should spendbesteden some time
doing something elseanders,
112
373840
2536
moeten we misschien wat vaker
iets anders gaan doen,
zelfs als de twee onderwerpen totaal niets
met elkaar te maken lijken te hebben,
06:28
even if the two fieldsvelden
appearverschijnen to be as completelyhelemaal distinctonderscheiden
113
376400
3736
06:32
as ophthalmologyOogheelkunde and the historygeschiedenis of artkunst.
114
380160
3160
zoals oogheelkunde en kunstgeschiedenis.
06:36
And if you'dje zou like an examplevoorbeeld of this,
115
384360
2816
Willen jullie een voorbeeld,
06:39
should we go for a lessminder intimidatingintimideren
examplevoorbeeld than EinsteinEinstein? OK.
116
387200
3336
een wat minder intimiderend voorbeeld
dan Einstein? Oké.
06:42
MichaelMichael CrichtonCrichton, creatorSchepper
of "JurassicJurassic ParkPark" and "E.R."
117
390560
4336
Michael Crichton, de bedenker
van 'Jurassic Park' en 'ER'.
06:46
So in the 1970s,
he originallyoorspronkelijk trainedgetraind as a doctordoctor,
118
394920
3376
In de jaren 70 volgde hij
eerst een opleiding tot arts,
06:50
but then he wroteschreef novelsromans
119
398320
2536
maar toen ging hij boeken schrijven
06:52
and he directedgerichte
the originalorigineel "WestworldWestworld" moviefilm.
120
400880
3256
en regisseerde hij
de oorspronkelijke 'Westworld'-film.
06:56
But alsoook, and this is lessminder well-knownbekende,
121
404160
2136
Maar ook, en dit is veel minder bekend,
06:58
he alsoook wroteschreef nonfictionnon-fictie booksboeken,
122
406320
1736
schreef hij non-fictieboeken
07:00
about artkunst, about medicinegeneeskunde,
about computercomputer programmingprogrammering.
123
408080
3200
over kunst, geneeskunde
en computerprogrammeren.
07:04
So in 1995, he enjoyedgenoten
the fruitsvruchten of all this varietyverscheidenheid
124
412480
5056
In 1995 plukte hij de vruchten
van al deze verschillende activiteiten
07:09
by penningpenning the world's's werelds
mostmeest commerciallycommercieel successfulgeslaagd bookboek.
125
417560
4200
en schreef het commercieel
meest succesvolle boek ter wereld.
07:14
And the world's's werelds mostmeest commerciallycommercieel
successfulgeslaagd TVTV seriesserie.
126
422440
4320
En de commercieel
meest succesvolle tv-serie ter wereld.
07:19
And the world's's werelds mostmeest commerciallycommercieel
successfulgeslaagd moviefilm.
127
427680
3680
En de commercieel
meest succesvolle film ter wereld.
07:24
In 1996, he did it all over again.
128
432280
2880
En in 1996 deed hij dat allemaal
nog een keer opnieuw.
07:29
There's a thirdderde reasonreden
129
437240
1656
Er is een derde reden
07:30
why slow-motionSlow-motion multitaskingmultitasking
can help us solveoplossen problemsproblemen.
130
438920
4296
waarom slow motion multitasken ons kan
helpen bij het oplossen van problemen.
07:35
It can providevoorzien assistancebijstand
when we're stuckgeplakt.
131
443240
3696
We kunnen er baat bij hebben
als we vastzitten.
07:38
This can't happengebeuren in an instantogenblik.
132
446960
2216
Dat kan niet van het
ene moment op het andere.
07:41
So, imaginestel je voor that feelinggevoel
of workingwerkend on a crosswordkruiswoordraadsel puzzlepuzzel
133
449200
3376
Stel je eens voor dat je
een kruiswoordpuzzel aan het maken bent
07:44
and you can't figurefiguur out the answerantwoord,
134
452600
1776
en je kunt het woord niet vinden.
07:46
and the reasonreden you can't is because
the wrongfout answerantwoord is stuckgeplakt in your headhoofd.
135
454400
4176
Dat komt omdat je het verkeerde woord
in je hoofd hebt zitten.
07:50
It's very easygemakkelijk --
just go and do something elseanders.
136
458600
2536
Het is heel eenvoudig --
ga gewoon iets anders doen.
07:53
You know, switchschakelaar topicstopics, switchschakelaar contextcontext,
137
461160
2856
Verander van onderwerp,
verander van context,
07:56
you'llje zult forgetvergeten the wrongfout answerantwoord
138
464040
1456
vergeet het foute woord
07:57
and that givesgeeft the right answerantwoord spaceruimte
to popknal into the frontvoorkant of your mindgeest.
139
465520
3600
en het juiste woord krijgt
de ruimte om naar boven te komen.
08:02
But on the slowertragere timescaletijdschaal
that interestsbelangen me,
140
470080
3776
Maar in het tragere tijdsbestek
waarin ik geïnteresseerd ben,
08:05
beingwezen stuckgeplakt is a much more seriousernstig thing.
141
473880
2000
is vastzitten veel ernstiger.
08:08
You get turnedgedraaid down for fundingfinanciering.
142
476920
2120
Je verzoek om financiering
wordt afgewezen.
08:11
Your cellcel culturesculturen won'tzal niet growgroeien,
your rocketsraketten keep crashingcrashen.
143
479760
3240
Je celculturen groeien niet,
je raketten storten steeds opnieuw neer.
08:16
NobodyNiemand wants to publishpubliceren you fantasyfantasie novelroman
about a schoolschool- for wizardswizards.
144
484000
3880
Niemand wil je fantasyboek uitgeven
over een tovenaarsschool.
08:21
Or maybe you just can't find the solutionoplossing
to the problemprobleem that you're workingwerkend on.
145
489040
4496
Of misschien kun je gewoon geen oplossing
vinden voor het probleem waaraan je werkt.
08:25
And beingwezen stuckgeplakt like that
meansmiddelen stasisstase, stressspanning,
146
493560
4736
Op deze manier vastzitten
betekent stilstand, stress,
08:30
possiblymogelijk even depressiondepressie.
147
498320
1680
misschien zelfs een depressie.
08:33
But if you have anothereen ander excitingopwindend,
challenginguitdagend projectproject to work on,
148
501280
5176
Maar als je nog een opwindend,
uitdagend project hebt om aan te werken,
08:38
beingwezen stuckgeplakt on one is just an opportunitykans
to do something elseanders.
149
506480
4136
dan is vastzitten gewoon een mogelijkheid
om iets anders te gaan doen.
08:42
We could all get stuckgeplakt sometimessoms,
even AlbertAlbert EinsteinEinstein.
150
510640
3976
We kunnen allemaal wel eens vastzitten,
zelfs Albert Einstein.
08:46
TenTien yearsjaar after the originalorigineel,
miraculouswonderbaarlijk yearjaar that I describedbeschreven,
151
514640
4375
Tien jaar na het opzienbarende jaar
waar ik het over had,
08:51
EinsteinEinstein was puttingzetten togethersamen the piecesstukken
of his theorytheorie of generalalgemeen relativityrelativiteit,
152
519039
4937
legde Einstein de puzzelstukjes in elkaar
van zijn algemene relativiteitstheorie,
08:56
his greatestbeste achievementprestatie.
153
524000
1920
zijn grootste prestatie.
08:58
And he was exhausteduitgeput.
154
526680
1320
En hij was uitgeput.
09:01
And so he turnedgedraaid to an easiergemakkelijker problemprobleem.
155
529080
2776
Dus richtte hij zich
op een eenvoudiger probleem.
09:03
He proposedvoorgestelde the stimulatedgestimuleerd
emissionemissie of radiationbestraling.
156
531880
3576
Hij kwam met de gestimuleerde
emissie van straling,
09:07
WhichDie, as you maymei know, is the S in laserlaser.
157
535480
4816
wat, zoals je misschien weet,
de S is in laser.
09:12
So he's layingtot vaststelling van down the theoreticaltheoretisch
foundationfundament for the laserlaser beamBeam,
158
540320
4496
Hij was dus de theoretische fundering
voor de laserstraal aan het leggen
09:16
and then, while he's doing that,
159
544840
1856
en als hij daarmee bezig is,
09:18
he movesmoves back to generalalgemeen relativityrelativiteit,
and he's refreshedvernieuwd.
160
546720
3216
gaat hij weer terug naar
algemene relativiteit, verkwikt nu.
09:21
He seesziet what the theorytheorie impliesimpliceert --
161
549960
3336
Hij ziet wat de theorie inhoudt --
09:25
that the universeuniversum isn't staticstatische.
162
553320
3336
dat het universum niet statisch is.
09:28
It's expandinguitbreiden.
163
556680
1616
Het breidt zich uit.
09:30
It's an ideaidee so staggeringspreiding,
164
558320
2096
Het idee is zo verbijsterend
09:32
EinsteinEinstein can't bringbrengen himselfzichzelf
to believe it for yearsjaar.
165
560440
3920
dat Einstein het zelf
jarenlang niet kan geloven.
09:37
Look, if you get stuckgeplakt
166
565680
2296
Kijk, als je vast komt te zitten
09:40
and you get the ballbal rollingrollend
on laserlaser beamsbalken,
167
568000
4440
en je krijgt het balletje weer
aan het rollen met laserstralen,
09:45
you're in prettymooi good shapevorm.
168
573520
1456
dan ben je behoorlijk in vorm.
09:47
(LaughterGelach)
169
575000
1976
(Gelach)
09:49
So, that's the casegeval
for slow-motionSlow-motion multitaskingmultitasking.
170
577000
3496
Dus dat is het geval
met slow motion multitasken.
09:52
And I'm not promisingveelbelovend
that it's going to turnbeurt you into EinsteinEinstein.
171
580520
3016
En ik beloof niet
dat het een Einstein van je maakt.
09:55
I'm not even promisingveelbelovend it's going
to turnbeurt you into MichaelMichael CrichtonCrichton.
172
583560
3216
Ik beloof zelfs niet dat het
een Michael Chrichton van je maakt.
09:58
But it is a powerfulkrachtig way
to organizeorganiseren our creativecreatief liveslevens.
173
586800
2960
Maar het is een krachtig middel
om je creatieve leven vorm te geven.
10:03
But there's a problemprobleem.
174
591240
1480
Maar er is een probleem.
10:06
How do we stop all of these projectsprojecten
becomingworden completelyhelemaal overwhelmingoverweldigend?
175
594360
5080
Hoe voorkomen we dat al deze projecten
ons compleet overweldigen?
10:12
How do we keep all these ideasideeën
straightrecht in our mindsgeesten?
176
600520
3480
Hoe houden we al deze ideeën
helder in ons hoofd?
10:16
Well, here'shier is a simpleeenvoudig solutionoplossing,
a practicalpraktisch solutionoplossing
177
604920
3976
Hier is een simpele oplossing,
een praktische oplossing
10:20
from the great AmericanAmerikaanse
choreographerchoreograaf, TwylaTwyla TharpTharp.
178
608920
3496
van de grote Amerikaanse
choreografe Twyla Tharp.
10:24
Over the last fewweinig decadestientallen jaren,
179
612440
1776
De laatste paar decennia
10:26
she's blurredwazig boundariesgrenzen,
mixedgemengd genresgenres, wonwon prizesprijzen,
180
614240
4496
heeft ze grenzen doen vervagen,
genres gemixt, prijzen gewonnen
10:30
danceddanste to the musicmuziek- of everybodyiedereen,
from PhilipPhilip GlassGlas to BillyBilly JoelJoel.
181
618760
4776
en op de muziek van iedereen gedanst,
van Philip Glass tot Billy Joel.
10:35
She's writtengeschreven threedrie booksboeken.
182
623560
1576
Ze heeft drie boeken geschreven.
10:37
I mean, she's a slow-motionSlow-motion
multitaskermultitasker, of courseCursus she is.
183
625160
3280
Ik bedoel maar, zij is een
slow-motion-multitasker, natuurlijk.
10:41
She sayszegt, "You have to be all things.
184
629800
4016
Zij zegt: "Je moet alle dingen zijn.
10:45
Why excludeuitsluiten?
185
633840
1616
Waarom zou je iets uitsluiten?
10:47
You have to be everything."
186
635480
2560
Je moet alles zijn."
10:51
And Tharp'sVan Tharp methodmethode
187
639240
2376
En Tharps methode
10:53
for preventingvoorkomen all of these differentverschillend
projectsprojecten from becomingworden overwhelmingoverweldigend
188
641640
4336
om te voorkomen dat al die
verschillende projecten je overweldigen,
10:58
is a simpleeenvoudig one.
189
646000
1296
is een eenvoudige.
10:59
She givesgeeft eachelk projectproject
a biggroot cardboardkarton boxdoos,
190
647320
2536
Elk project krijgt zijn eigen
grote kartonnen doos
11:01
writesschrijft the namenaam of the projectproject
on the sidekant of the boxdoos.
191
649880
2696
en de naam van het project
schrijft ze op de zijkant.
11:04
And into it, she tossesworpen DVDsDVD 's
and booksboeken, magazinetijdschrift cuttingsstekken,
192
652600
4416
In de doos gooit ze dvd's en boeken,
knipsels uit tijdschriften,
11:09
theatertheater programsprogramma's, physicalfysiek objectsvoorwerpen,
193
657040
1976
theaterprogramma's, tastbare objecten,
11:11
really anything that's providedvoorzien a sourcebron
of creativecreatief inspirationinspiratie.
194
659040
4976
eigenlijk alles dat een bron
van creatieve inspiratie kan zijn.
11:16
And she writesschrijft,
195
664040
1736
En ze schrijft:
11:17
"The boxdoos meansmiddelen I never
have to worryzorgen about forgettingvergeten.
196
665800
4240
"De doos betekent dat ik nooit
bang hoef te zijn dat ik iets vergeet.
11:22
One of the biggestgrootste fearsangsten
for a creativecreatief personpersoon
197
670880
2936
Een van de grootste angsten
van een creatief persoon
11:25
is that some brilliantbriljant ideaidee will get lostde weg kwijt
198
673840
2456
is dat een of ander briljant
idee verloren gaat
11:28
because you didn't writeschrijven it down
and put it in a safeveilig placeplaats.
199
676320
3480
omdat je het niet hebt opgeschreven
en veilig hebt opgeborgen.
11:32
I don't worryzorgen about that.
200
680920
1776
Ik maak me daar niet ongerust over.
11:34
Because I know where to find it.
201
682720
2360
Omdat ik weet waar ik het kan vinden.
11:38
It's all in the boxdoos."
202
686160
1480
Het zit allemaal in de doos."
11:41
You can managebeheren manyveel ideasideeën like this,
203
689480
2136
Op deze manier kun je veel ideeën managen,
11:43
eithereen van beide in physicalfysiek boxesdozen
or in theirhun digitaldigitaal equivalentsequivalenten.
204
691640
4656
ofwel in echte dozen,
ofwel in hun digitale tegenhangers.
11:48
So, I would like to urgedrang you
205
696320
2256
Ik wil er daarom op aandringen
11:50
to embraceomhelzing the artkunst
of slow-motionSlow-motion multitaskingmultitasking.
206
698600
3320
dat je je de kunst van
het slow motion multitasken eigen maakt.
11:54
Not because you're in a hurryhaast je,
207
702720
2056
Niet omdat je haast hebt,
11:56
but because you're in no hurryhaast je at all.
208
704800
3040
maar omdat je helemaal geen haast hebt.
12:01
And I want to give you one finallaatste examplevoorbeeld,
209
709360
2696
Ik wil nog een laatste voorbeeld geven,
12:04
my favoritefavoriete examplevoorbeeld.
210
712080
2136
mijn favoriete voorbeeld.
12:06
CharlesCharles DarwinDarwin.
211
714240
1200
Charles Darwin.
12:08
A man whosewaarvan slow-burningSlow-Burning
multitaskingmultitasking is so staggeringspreiding,
212
716200
4696
Een man wiens uiterst langzame vorm
van multitasken zo verbijsterend is,
12:12
I need a diagramdiagram to explainuitleg geven it all to you.
213
720920
3176
dat ik een diagram nodig heb
om het allemaal uit te leggen.
12:16
We know what DarwinDarwin
was doing at differentverschillend timestijden,
214
724120
2336
We weten wat Darwin wanneer deed,
12:18
because the creativitycreativiteit researchersonderzoekers
HowardHoward GruberGruber and SaraSara DavisDavis
215
726480
3696
omdat creativiteitsonderzoekers
Howard Gruber en Sara Davis
12:22
have analyzedgeanalyseerd his diariesdagboeken
and his notebooksNotebooks.
216
730200
2896
zijn dagboeken en aantekeningen
hebben bestudeerd.
12:25
So, when he left schoolschool-, ageleeftijd of 18,
217
733120
2576
Toen hij op 18-jarige leeftijd
van school ging,
12:27
he was initiallyeerste interestedgeïnteresseerd in two fieldsvelden,
218
735720
2616
had hij in eerste instantie
twee interesses:
12:30
zoologyzoölogie and geologygeologie.
219
738360
3256
zoölogie en geologie.
12:33
PrettyVrij soonspoedig, he signedondertekend up to be
the onboardaan boord naturalistnaturalist on the "BeagleBeagle."
220
741640
4456
Vrij snel daarna meldde hij zich aan
als naturalist aan boord van de 'Beagle'.
12:38
This is the shipschip
that eventuallytenslotte tooknam fivevijf yearsjaar
221
746120
2816
Dit is het schip dat
uiteindelijk in vijf jaar tijd
12:40
to sailzeil all the way around
the southernzuidelijk oceansoceanen of the EarthAarde,
222
748960
3496
rond de zuidelijke wereldzeeën voer,
12:44
stoppingstoppen at the GalGalápagosPagos,
passingvoorbijgaand throughdoor the IndianIndische oceanoceaan.
223
752480
2816
de Galápagos aandeed
en de Indische oceaan doorkruiste.
12:47
While he was on the "BeagleBeagle,"
he beganbegon researchingonderzoek naar coralkoraal reefsriffen.
224
755320
2976
Aan boord begon hij
zijn onderzoek naar koraalriffen.
12:50
This is a great synergysynergie
betweentussen his two interestsbelangen
225
758320
3256
Dit betekende grote synergie
tussen zijn twee interesses
12:53
in zoologyzoölogie and geologygeologie,
226
761600
1496
in zoölogie en geologie
12:55
and it startsstarts to get him thinkinghet denken
about slowlangzaam processesprocessen.
227
763120
4480
en het zet hem aan het denken
over trage processen.
13:00
But when he getskrijgt back from the voyagereis,
228
768720
2776
Maar als hij terugkomt van zijn reis,
13:03
his interestsbelangen startbegin to expanduitbreiden
even furtherverder: psychologypsychologie, botanyplantkunde;
229
771520
4656
begint zijn interesse zich zelfs nog meer
uit te breiden: psychologie, plantkunde;
13:08
for the restrust uit of his life,
230
776200
1336
de rest van zijn leven
13:09
he's movingin beweging backwardsachteruit and forwardsvooruit
betweentussen these differentverschillend fieldsvelden.
231
777560
3616
beweegt hij zich heen en weer
tussen deze verschillende gebieden.
13:13
He never quiteheel abandonsVerlaat any of them.
232
781200
2856
Hij geeft er nooit echt eentje op.
13:16
In 1837, he beginsbegint work
on two very interestinginteressant projectsprojecten.
233
784080
3896
In 1837 begint hij te werken
aan twee heel interessante projecten.
13:20
One of them: earthwormsregenwormen.
234
788000
2816
Een daarvan: regenwormen.
13:22
The other, a little notebookNotebook
whichwelke he titlestitels
235
790840
3576
De andere is een klein notitieboekje
dat hij de titel geeft:
13:26
"The transmutationtransmutatie of speciessoorten."
236
794440
2896
'De transmutatie van soorten'.
13:29
Then, DarwinDarwin startsstarts
studyingaan het studeren my fieldveld-, economicseconomie.
237
797360
5936
Dan begint hij met het bestuderen
van mijn vakgebied: economie.
13:35
He readsleest a bookboek
by the economisteconoom ThomasThomas MalthusMalthus.
238
803320
4856
Hij leest een boek
van de econoom Thomas Malthus.
13:40
And he has his eurekaEureka momentmoment.
239
808200
2216
En dan heeft hij zijn eurekamoment.
13:42
In a flashflash, he realizesrealiseert how speciessoorten
could emergeopduiken and evolveevolueren slowlylangzaam,
240
810440
5536
In een flits beseft hij hoe soorten kunnen
opkomen en zich langzaam ontwikkelen
13:48
throughdoor this processwerkwijze
of the survivaloverleving of the fittestfittest.
241
816000
3056
door het proces
van 'survival of the fittest'.
13:51
It all comeskomt to him,
he writesschrijft it all down,
242
819080
2296
Alles wordt hem duidelijk,
hij schrijft alles op,
13:53
everyelk singlesingle importantbelangrijk elementelement
of the theorytheorie of evolutionevolutie,
243
821400
3736
elk afzonderlijk, essentieel element
van de evolutietheorie,
13:57
in that notebookNotebook.
244
825160
1736
in dat notitieboek.
13:58
But then, a newnieuwe projectproject.
245
826920
3816
Maar dan is er een nieuw project.
14:02
His sonzoon WilliamWilliam is borngeboren.
246
830760
1600
Zijn zoon William wordt geboren.
Nou, daar is een natuurlijk experiment,
recht voor je neus,
14:05
Well, there's a naturalnatuurlijk
experimentexperiment right there,
247
833200
2696
14:07
you get to observeobserveren
the developmentontwikkeling of a humanmenselijk infantzuigeling.
248
835920
2576
de kans om de ontwikkeling
van een kind te observeren.
14:10
So immediatelyper direct,
DarwinDarwin startsstarts makingmaking notesaantekeningen.
249
838520
2696
Dus Darwin begint onmiddellijk
aantekeningen te maken.
14:13
Now, of courseCursus, he's still workingwerkend
on the theorytheorie of evolutionevolutie
250
841240
2896
Natuurlijk is hij ook nog steeds bezig
met de evolutietheorie
14:16
and the developmentontwikkeling of the humanmenselijk infantzuigeling.
251
844160
2856
en de ontwikkeling van het kind.
14:19
But duringgedurende all of this,
252
847040
1416
Maar tijdens dit alles
14:20
he realizesrealiseert he doesn't really know
enoughgenoeg about taxonomytaxonomie.
253
848480
4176
beseft hij dat hij eigenlijk
niet genoeg weet van taxonomie.
14:24
So he startsstarts studyingaan het studeren that.
254
852680
1736
Dus dat gaat hij ook studeren.
14:26
And in the endeinde, he spendsbesteedt eightacht yearsjaar
becomingworden the world's's werelds leadingleidend expertdeskundige
255
854440
6456
En uiteindelijk wordt hij in acht jaar
de meest toonaangevende expert ter wereld
14:32
on barnacleszeepokken.
256
860920
1440
op het gebied van zeepokken.
14:35
Then, "NaturalNatuurlijke SelectionSelectie."
257
863320
2096
Dan volgt 'Natuurlijke selectie'.
14:37
A bookboek that he's to continuevoortzetten workingwerkend on
for his entiregeheel life, he never finishesafwerkingen it.
258
865440
5136
Aan dit boek werkt hij zijn hele leven;
hij heeft het nooit afgemaakt.
14:42
"OriginOorsprong of SpeciesSoorten" is finallyTenslotte publishedgepubliceerd
259
870600
2856
'Over het ontstaan van soorten'
wordt pas uitgebracht
14:45
20 yearsjaar after DarwinDarwin setreeks out
all the basicbasis- elementselementen.
260
873480
3976
20 jaar nadat Darwin
de basis ervoor legde.
Dan volgt 'De afstamming van de mens',
een controversieel boek.
14:49
Then, the "DescentAfkomst of Man,"
controversialcontroversieel bookboek.
261
877480
2896
14:52
And then, the bookboek about
the developmentontwikkeling of the humanmenselijk infantzuigeling.
262
880400
3856
En dan het boek over de
ontwikkeling van het kind.
14:56
The one that was inspiredgeinspireerd
when he could see his sonzoon, WilliamWilliam,
263
884280
4136
Het boek waartoe hij geïnspireerd raakte
toen hij zijn zoon, William,
15:00
crawlingkruipen on the sittingzittend roomkamer
floorverdieping in frontvoorkant of him.
264
888440
3176
voor hem op de grond
van de zitkamer zag kruipen.
15:03
When the bookboek was publishedgepubliceerd,
WilliamWilliam was 37 yearsjaar oldoud.
265
891640
4000
Toen het boek werd uitgegeven
was William 37 jaar.
15:08
And all this time,
266
896640
2216
En al die tijd
15:10
Darwin'sDarwin's workingwerkend on earthwormsregenwormen.
267
898880
2976
is Darwin aan het werk met regenwormen.
15:13
He fillsfills his billiardBiljart roomkamer with earthwormsregenwormen
in potspotten, with glassglas coverscovers.
268
901880
5976
Zijn biljartkamer staat vol met
regenwormen in potten met glazen deksels.
15:19
He shinesschijnt lightslichten on them,
to see if they'llzullen ze respondreageren.
269
907880
2696
Hij schijnt er licht op,
om te kijken of ze reageren.
15:22
He holdshoudt a hotwarm pokerPoker nextvolgende to them,
to see if they moveverhuizing away.
270
910600
2856
Hij houdt er een hete pook bij,
om te zien of ze omkeren.
15:25
He chewsChews tobaccotabak and --
271
913480
1816
Hij pruimt tabak en --
15:27
(BlowsBlaast)
272
915320
1216
(Blaast)
15:28
He blowsklappen on the earthwormsregenwormen
to see if they have a sensezin of smellgeur.
273
916560
3016
hij blaast op de regenwormen
om te kijken of ze kunnen ruiken.
15:31
He even playstoneelstukken the bassoonFagot
at the earthwormsregenwormen.
274
919600
3280
Hij speelt zelfs op de fagot
voor de regenwormen.
15:36
I like to think of this great man
275
924200
2696
Ik houd ervan me deze man voor te stellen
15:38
when he's tiredmoe, he's stressedbenadrukt,
276
926920
2456
als hij moe is, gespannen of bezorgd
15:41
he's anxiousangstig about the receptionontvangst
of his bookboek "The DescentAfkomst of Man."
277
929400
4016
over hoe 'De afstamming van de mens'
ontvangen zal worden.
15:45
You or I mightmacht loglogboek into FacebookFacebook
or turnbeurt on the televisiontelevisie.
278
933440
4080
Jij of ik zouden misschien inloggen
op Facebook of de televisie aanzetten.
15:50
DarwinDarwin would go
into the billiardBiljart roomkamer to relaxontspannen
279
938440
3816
Darwin zou naar zijn biljartkamer gaan
om zich te ontspannen
15:54
by studyingaan het studeren the earthwormsregenwormen intenselyintens.
280
942280
3080
door intensief regenwormen te bestuderen.
15:58
And that's why it's appropriategeschikt
that one of his last great workswerken
281
946960
3896
En daarom is het terecht
dat een van zijn laatste grote werken
16:02
is the "FormationVorming of VegetablePlantaardige MouldMould
ThroughDoor middel van The ActionActie of WormsWormen."
282
950880
5016
'The Formation of Vegetable Mould
Through The Action of Worms' is.
16:07
(LaughterGelach)
283
955920
1336
(Gelach)
16:09
He workedwerkte uponop that bookboek for 44 yearsjaar.
284
957280
5120
Hij heeft 44 jaar aan dat boek gewerkt.
16:16
We don't liveleven in the 19thth centuryeeuw anymoremeer.
285
964080
2696
We leven niet meer in de 19e eeuw.
16:18
I don't think any of us could sitzitten
286
966800
2336
Ik denk niet dat wij zo lang geduld hebben
16:21
on our creativecreatief or scientificwetenschappelijk
projectsprojecten for 44 yearsjaar.
287
969160
4120
met onze creatieve of
wetenschappelijke projecten: 44 jaar.
16:26
But we do have something to learnleren
from the great slow-motionSlow-motion multitaskersmultitaskers.
288
974280
4336
Maar er is iets wat we kunnen leren
van de grote slow-motion-multitaskers.
16:30
From EinsteinEinstein and DarwinDarwin
to MichaelMichael CrichtonCrichton and TwylaTwyla TharpTharp.
289
978640
5360
Van Einstein en Darwin
tot Michael Crichton en Twyla Tharp.
16:37
The modernmodern worldwereld- seemslijkt
to presentaanwezig us with a choicekeuze.
290
985040
3816
De wereld van vandaag
lijkt ons een keuze te bieden.
16:40
If we're not going to fast-twitchFast-twitch
from browserBrowser windowvenster to browserBrowser windowvenster,
291
988880
4016
Als we niet stuiptrekkend
van scherm naar scherm willen springen,
16:44
we have to liveleven like a hermitkluizenaar,
292
992920
1616
moeten we als een kluizenaar leven
16:46
focusfocus on one thing
to the exclusionuitsluiting of everything elseanders.
293
994560
3320
en ons focussen op één ding,
al het andere buitensluitend.
16:50
I think that's a falsevals dilemmadilemma.
294
998680
2376
Ik denk dat dat een vals dilemma is.
16:53
We can make multitaskingmultitasking work for us,
295
1001080
2656
We kúnnen ervoor zorgen
dat multitasken voor ons gaat werken
16:55
unleashingontketenen our naturalnatuurlijk creativitycreativiteit.
296
1003760
2560
zodat onze natuurlijke creativiteit
wordt aangeboord.
16:59
We just need to slowlangzaam it down.
297
1007440
1480
Het moet alleen langzamer.
17:02
So ...
298
1010200
1240
Dus ...
17:04
Make a listlijst of your projectsprojecten.
299
1012880
2496
Maak een lijst van je projecten.
17:07
Put down your phonetelefoon.
300
1015400
1400
Leg je telefoon neer.
17:09
PickPick up a couplepaar of cardboardkarton boxesdozen.
301
1017640
2040
Haal een paar kartonnen dozen.
17:12
And get to work.
302
1020880
1200
En ga aan het werk.
17:15
Thank you very much.
303
1023240
1376
Dank jullie wel.
17:16
(ApplauseApplaus)
304
1024640
3840
(Applaus)
Translated by Boukeline Arnold
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tim Harford - Economist, journalist, broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences.

Why you should listen

In the Undercover Economist column he writes for the Financial Times, Tim Harford looks at familiar situations in unfamiliar ways and explains the fundamental principles of the modern economy. He illuminates them with clear writing and a variety of examples borrowed from daily life.

His book, Adapt: Why Success Always Starts With Failure, argues that the world has become far too unpredictable and complex for today's challenges to be tackled with ready-made solutions and expert opinions. Instead, Harford suggests, we need to learn to embrace failure and to constantly adapt, to improvise rather than plan, to work from the bottom up rather than the top down. His next book, Messy: Thriving in a Tidy-Minded World will be published in September 2016. 

Harford also presents the BBC radio series More or Less, a rare broadcast program devoted, as he says, to "the powerful, sometimes beautiful, often abused but ever ubiquitous world of numbers."

He says: "I’d like to see many more complex problems approached with a willingness to experiment."

More profile about the speaker
Tim Harford | Speaker | TED.com