ABOUT THE SPEAKER
Tim Harford - Economist, journalist, broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences.

Why you should listen

In the Undercover Economist column he writes for the Financial Times, Tim Harford looks at familiar situations in unfamiliar ways and explains the fundamental principles of the modern economy. He illuminates them with clear writing and a variety of examples borrowed from daily life.

His book, Adapt: Why Success Always Starts With Failure, argues that the world has become far too unpredictable and complex for today's challenges to be tackled with ready-made solutions and expert opinions. Instead, Harford suggests, we need to learn to embrace failure and to constantly adapt, to improvise rather than plan, to work from the bottom up rather than the top down. His next book, Messy: Thriving in a Tidy-Minded World will be published in September 2016. 

Harford also presents the BBC radio series More or Less, a rare broadcast program devoted, as he says, to "the powerful, sometimes beautiful, often abused but ever ubiquitous world of numbers."

He says: "I’d like to see many more complex problems approached with a willingness to experiment."

More profile about the speaker
Tim Harford | Speaker | TED.com
TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Tim Harford: A powerful way to unleash your natural creativity

Tim Harford: Přesvědčivý způsob stimulace tvořivosti

Filmed:
3,773,596 views

Co se můžeme naučit od nejkreativnějších lidí světa? Provozují "zpomalený multitasking", aktivně žonglují s více projekty najednou a podle nálady přeskakují mezi tématy - bez nutnosti někam spěchat. Tim Harford vypráví, jak inovátoři jako Einstein, Darwin, Twyla Tharpová a Michael Crichton našli svou inspiraci a produktivitu křížovým tréninkem svých myslí.
- Economist, journalist, broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:13
"To do two things at oncejednou
is to do neitherani."
0
1640
4216
"Dělat dvě věci najednou
je jako nedělat ani jednu."
00:17
It's a great smackdownSmackdown
of multitaskingmultitasking, isn't it,
1
5880
2776
Skvělý políček do tváře multitaskingu, že?
00:20
oftenčasto attributedpřipisuje to
the RomanRoman writerspisovatel PubliliusPublilius SyrusSyrus,
2
8680
3536
Citát je často připisován starořímskému
spisovateli Publiu Syrusovi,
00:24
althoughAčkoli you know how these things are,
he probablypravděpodobně never said it.
3
12240
3680
i když, víme jak to chodí,
pravděpodobně to nikdy neřekl.
00:28
What I'm interestedzájem in, thoughačkoli,
is -- is it trueskutečný?
4
16640
3296
Nicméně zajímá mě,
je-li tomu skutečně tak?
00:31
I mean, it's obviouslyočividně trueskutečný
for emailinge-mailem at the dinnervečeře tablestůl
5
19960
3696
Myslím, že to samozřejmě platí
o mailování při večeři
00:35
or textingtextové zprávy while drivingřízení or possiblymožná
for livežít tweetingTweeting at TEDTED Talk, as well.
6
23680
5376
nebo smskování při řízení,
případně o tweetování během TED Talku.
00:41
But I'd like to arguedohadovat se
that for an importantdůležité kinddruh of activityaktivita,
7
29080
4696

Ale rád bych tvrdil,
že pro důležitou činnost,
00:45
doing two things at oncejednou --
or threetři or even fourčtyři --
8
33800
2816
je dělání dvou věcí najednou -
nebo tří či dokonce čtyř -
00:48
is exactlypřesně what we should be aimingcílem for.
9
36640
3136
přesně tím, k čemu bychom měli směřovat.
00:51
Look no furtherdále than AlbertAlbert EinsteinEinstein.
10
39800
2736
Za příklad postačí Albert Einstein.
00:54
In 1905, he publishedpublikováno
fourčtyři remarkablepozoruhodný scientificvědecký papersdoklady.
11
42560
4176
V roce 1905 vydal čtyři
pozoruhodné vědecké články.
00:58
One of them was on BrownianBrownův motionpohyb,
12
46760
1936
Jeden z nich byl o Brownově pohybu,
01:00
it providedpokud empiricalempirické evidencedůkaz
that atomsatomů existexistovat,
13
48720
3336
čímž podal empirický důkaz
existence atomů
01:04
and it laidpoložil out the basiczákladní mathematicsmatematika
behindza mostvětšina of financialfinanční economicsekonomika.
14
52080
4216
a položil základy matematiky
pro velkou část finanční ekonomie.
01:08
AnotherDalší one was on the theoryteorie
of specialspeciální relativityrelativita.
15
56320
2856
Dalším článkem byla
speciální teorie relativity.
01:11
AnotherDalší one was
on the photoelectricFotoelektrické effectúčinek,
16
59200
2696
Další byl o fotoelektrickém efektu,
01:13
that's why solarsluneční panelspanelů work,
it's a nicepěkný one.
17
61920
2360
na jeho principu fungují
solární panely, skvělá práce.
01:17
GaveDali him the NobelNobelovy ceny prizecena for that one.
18
65280
2216
Za tohle mu dali Nobelovu cenu.
01:19
And the fourthČtvrtý introducedzavedeno an equationrovnice
you mightmohl have heardslyšel of:
19
67520
3136
A čtvrtý představil rovnici,
o níž jste možná slyšeli:
01:22
E equalsrovná se mcMC squaredna druhou.
20
70680
2296
E se rovná mc na druhou.
01:25
So, tell me again how you
shouldn'tby neměl do severalněkolik things at oncejednou.
21
73000
3576
Tak jak to tedy je s tím neděláním
několika věcí najednou?
01:28
Now, obviouslyočividně, workingpracovní simultaneouslyzároveň
22
76600
3376
Samozřejmě, pracovat současně
01:32
on BrownianBrownův motionpohyb, specialspeciální relativityrelativita
and the photoelectricFotoelektrické effectúčinek --
23
80000
3896
na Brownově pohybu, speciální
relativitě a fotoelektrickém efektu -
01:35
it's not exactlypřesně the samestejný
kinddruh of multitaskingmultitasking
24
83920
2536
není přesně stejný druh multitaskingu
01:38
as SnapchattingSnapování while
you're watchingsledování "WestworldWestworld."
25
86480
2616
jako snapchatting,
když sledujete "Westworld".
01:41
Very differentodlišný.
26
89120
1456
Hodně se liší.
01:42
And EinsteinEinstein, yeah, well,
Einstein'sEinsteinova -- he's EinsteinEinstein,
27
90600
3656
A Einstein, inu, Einstein je Einstein,
01:46
he's one of a kinddruh, he's uniqueunikátní.
28
94280
1560
je neopakovatelný, je jedinečný.
01:48
But the patternvzor of behaviorchování
that EinsteinEinstein was demonstratingdemonstrovat,
29
96680
3216
Ale vzorec chování, který Einstein ukázal,
01:51
that's not uniqueunikátní at all.
30
99920
2576
není vůbec jedinečný.
01:54
It's very commonběžný
amongmezi highlyvysoce creativetvořivý people,
31
102520
3296
Je velmi běžný u vysoce tvůrčích lidí,
01:57
bothoba artistsumělců and scientistsvědců,
32
105840
2656
jak umělců, tak vědců,
02:00
and I'd like to give it a namenázev:
33
108520
1696
a rád bych mu dal jméno:
02:02
slow-motionpomalý pohyb multitaskingmultitasking.
34
110240
2800
zpomalený multitasking.
02:06
Slow-motionPomalý pohyb multitaskingmultitasking
feelscítí like a counterintuitiveneintuitivní ideaidea.
35
114160
4376
Zpomalený multitasking
zdánlivě není intuitivní.
02:10
What I'm describingpopisuje here
36
118560
1456
To, co zde popisuji,
02:12
is havingmít multiplenásobek projectsprojektů
on the go at the samestejný time,
37
120040
3696
je mít několik souběžných projektů,
02:15
and you movehýbat se backwardsdozadu and forwardsdopředu
betweenmezi topicstémata as the moodnálada takes you,
38
123760
4616
kdy skáčete mezi tématy
dozadu a dopředu podle nálady
02:20
or as the situationsituace demandsPožadavky.
39
128400
1976
nebo jak vyžaduje situace.
02:22
But the reasondůvod it seemszdá se counterintuitiveneintuitivní
40
130400
2376
A důvodem, proč se to nezdá intuitivní,
02:24
is because we're used to lapsingneplatnost
into multitaskingmultitasking out of desperationzoufalství.
41
132800
4176
je to, že se uchylujeme
k multitaskingu ze zoufalství.
02:29
We're in a hurrypospěš si,
we want to do everything at oncejednou.
42
137000
2520
Spěcháme, chceme vše naráz stihnout.
02:32
If we were willingochotný
to slowpomalý multitaskingmultitasking down,
43
140720
4136
Kdybychom byli ochotni
zpomalit multitasking,
02:36
we mightmohl find that it workspráce
quitedocela brilliantlybrilantně.
44
144880
3520
možná bychom zjistili,
že to funguje naprosto brilantně.
02:41
SixtyŠedesát yearsroky agopřed, a youngmladý psychologistpsycholog
by the namenázev of BerniceBernice EidusonEiduson
45
149720
4696
Před 60 lety začala mladá psycholožka
jménem Bernice Eidusonová
02:46
beganzačalo a long researchvýzkum projectprojekt
46
154440
1976
dlouhý výzkumný projekt
02:48
into the personalitiesosobnosti
and the workingpracovní habitszvyky
47
156440
3096
o osobnostech a pracovních návycích
02:51
of 40 leadingvedoucí scientistsvědců.
48
159560
2696
předních 40 vědců.
02:54
EinsteinEinstein was alreadyjiž deadmrtví,
49
162280
1656
Einstein byl již po smrti,
02:55
but fourčtyři of her subjectspředmětů wonvyhrál NobelNobelovy ceny prizesceny,
50
163960
2936
ale další čtyři, které studovala,
získali Nobelovu cenu,
02:58
includingpočítaje v to LinusLinus PaulingPauling
and RichardRichard FeynmanFeynman.
51
166920
2760
mezi nimi Linus Pauling a Richard Feynman.
03:02
The researchvýzkum wentšel on for decadesdekády,
52
170560
1616
Výzkum pokračoval po desetiletí,
03:04
in factskutečnost, it continuedpokračovala even after
professorprofesor EidusonEiduson herselfsebe had diedzemřel.
53
172200
4256
ve skutečnosti pokračoval i poté,
co profesorka Eidusonová zemřela.
03:08
And one of the questionsotázky that it answeredodpověděl
54
176480
2496
A jednou z otázek, na které odpověděl,
03:11
was, "How is it that some scientistsvědců
are ableschopný to go on producingprodukovat importantdůležité work
55
179000
6536
bylo: "Jak to, že někteří vědci dokážou
produkovat důležitou činnost
03:17
right throughpřes theirjejich livesživoty?"
56
185560
2096
po celý svůj život?"
03:19
What is it about these people?
57
187680
1656
V čem jsou tak zvláštní?
03:21
Is it theirjejich personalityosobnost,
is it theirjejich skilldovednost setsoubor,
58
189360
3896
Je to jejich osobnost?
Jsou to jejich dovednosti?
03:25
theirjejich dailydenně routinesrutiny, what?
59
193280
2120
Jejich každodenní rutina?
03:28
Well, a patternvzor that emergedse objevil was clearPrůhledná,
and I think to some people surprisingpřekvapující.
60
196400
5000
Vzorec, který se objevil, byl jasný
a myslím, že pro některé překvapující.
03:34
The tophorní scientistsvědců
keptudržováno changingměnící se the subjectpředmět.
61
202520
4816
Nejlepší vědci stále měnili předmět zájmu.
03:39
They would shiftposun topicstémata repeatedlyopakovaně
62
207360
2736
V průběhu svého prvního sta vědeckých
03:42
duringběhem theirjejich first 100
publishedpublikováno researchvýzkum papersdoklady.
63
210120
4016
prací měnili stále témata.
03:46
Do you want to guesstipni si how oftenčasto?
64
214160
2176
Chcete zkusit hádat jak často?
03:48
ThreeTři timesčasy?
65
216360
1736
Třikrát?
Pětkrát?
03:50
FivePět timesčasy?
66
218120
1200
03:52
No. On averageprůměrný, the mostvětšina
enduringlys tím creativetvořivý scientistsvědců
67
220280
4136
Ne, nejkreativnější z vědců
změnili téma v průměru
03:56
switchedzapnuto topicstémata 43 timesčasy
in theirjejich first 100 researchvýzkum papersdoklady.
68
224440
6240
43krát v průběhu svého
prvního sta výzkumných prací.
04:03
SeemsZdá se, že that the secrettajný
to creativitytvořivost is multitaskingmultitasking
69
231840
4776
Zdá se, že tajemstvím tvořivosti je
04:08
in slowpomalý motionpohyb.
70
236640
1200
zpomalený multitasking.
04:11
Eiduson'sEiduson researchvýzkum suggestsnavrhuje
we need to reclaimkultivovat multitaskingmultitasking
71
239400
3776
Výzkum Eidusonové naznačuje,
že je potřeba s multitaskingem počítat
04:15
and remindpřipomenout ourselvessebe
how powerfulsilný it can be.
72
243200
3096
a připomínat si, jak užitečný může být.
04:18
And she's not the only personosoba
to have foundnalezeno this.
73
246320
2336
A není jediná, kdo to objevil.
04:20
DifferentRůzné researchersvýzkumných pracovníků,
74
248680
1216
Různí badatelé,
04:21
usingpoužitím differentodlišný methodsmetody
to studystudie differentodlišný highlyvysoce creativetvořivý people
75
249920
3576
kteří různými metodami studovali
vysoce kreativní lidi, zjistili,
04:25
have foundnalezeno that very oftenčasto
they have multiplenásobek projectsprojektů in progresspokrok
76
253520
3616
že mívají velmi často
rozpracovaných více projektů najednou
04:29
at the samestejný time,
77
257160
1215
04:30
and they're alsotaké fardaleko more likelypravděpodobně
than mostvětšina of us to have seriousvážně hobbiesKoníčky.
78
258399
4737
a oproti většině z nás
také častěji mívají seriózní záliby.
04:35
Slow-motionPomalý pohyb multitaskingmultitasking
amongmezi creativetvořivý people is ubiquitousvšudypřítomný.
79
263160
4440
Zpomalený multitasking
je u kreativních lidí všudypřítomný.
04:40
So, why?
80
268480
1200
Čím to?
04:43
I think there are threetři reasonsdůvodů.
81
271160
1576
Myslím, že existují tři důvody.
04:44
And the first is the simplestnejjednodušší.
82
272760
2536
První je ten nejjednodušší:
04:47
CreativityTvořivost oftenčasto comespřijde when you take
an ideaidea from its originaloriginál contextkontext
83
275320
4256
Kreativita často přichází,
když ideu přesunete
04:51
and you movehýbat se it somewhereněkde elsejiný.
84
279600
1496
do jiného kontextu.
04:53
It's easiersnadnější to think outsidemimo the boxbox
85
281120
1736
Je snadnější přemýšlet
04:54
if you spendstrávit your time clamberingoplachujících
from one boxbox into anotherdalší.
86
282880
3120
mimo obvyklý rámec,
pokud jej často opouštíte.
04:58
For an examplepříklad of this,
considerzvážit the originaloriginál eurekaHeuréka momentmoment.
87
286840
5040
Jako příklad si uveďme
moment prvotního prozření.
05:04
ArchimedesArchimedes -- he's wrestlingzápas
with a difficultobtížný problemproblém.
88
292520
3656
Archimédés se potýká
s obtížným problémem.
05:08
And he realizesuvědomuje si, in a flashblikat,
89
296200
2496
A v mžiku si uvědomí,
05:10
he can solveřešit it, usingpoužitím
the displacementpřemístění of watervoda.
90
298720
3656
že ho může vyřešit pomocí výtlaku vody.
05:14
And if you believe the storypříběh,
91
302400
1696
A pokud tomu příběhu věříte,
05:16
this ideaidea comespřijde to him
as he's takingpřijmout a bathkoupel,
92
304120
3496
napadá ho to, když se myje ve vaně,
05:19
loweringsnížení himselfsám in, and he's watchingsledování
the watervoda levelúroveň risevzestup and fallpodzim.
93
307640
5176
ponořuje se a pozoruje,
jak se hladina vody pohybuje.
05:24
And if solvingřešení a problemproblém
while havingmít a bathkoupel isn't multitaskingmultitasking,
94
312840
4616
Pokud řešení problému při koupání
není multitasking,
05:29
I don't know what is.
95
317480
1400
tak nevím co jiného.
05:32
The seconddruhý reasondůvod
that multitaskingmultitasking can work
96
320200
2416
Druhý důvod, proč může
multitasking fungovat, je,
05:34
is that learningučení se to do one thing well
97
322640
3376
že naučením se jedné věci dobře
05:38
can oftenčasto help you do something elsejiný.
98
326040
2536
vám může často pomoci dělat něco jiného.
05:40
Any athletesportovec can tell you
about the benefitsvýhody of cross-trainingkřížové školení.
99
328600
2976
Každý sportovec vám může říct
o výhodách křížového tréninku.
05:43
It's possiblemožný to cross-trainCross vlak
your mindmysl, too.
100
331600
2560
Je také možné takto trénovat svou mysl.
05:47
A fewpár yearsroky agopřed, researchersvýzkumných pracovníků tookvzal
18 randomlynáhodně chosenvybrané medicallékařský studentsstudentů
101
335400
5096
Před několika lety vzali vědci 18
náhodně vybraných studentů medicíny
05:52
and they enrolledzapsal them in a coursechod
at the PhiladelphiaFiladelfie MuseumMuzeum of ArtUmění,
102
340520
5136
a zapsali je do kurzu
v Muzeu umění ve Filadelfii,
05:57
where they learnednaučil se to criticizekritizovat
and analyzeanalyzovat workspráce of visualvizuální artumění.
103
345680
4776
kde se učili kritizovat
a analyzovat umělecká díla.
06:02
And at the endkonec of the coursechod,
104
350480
1856
A na konci kurzu
06:04
these studentsstudentů were comparedv porovnání
with a controlřízení groupskupina
105
352360
2616
proběhlo srovnání s kontrolní skupinou
06:07
of theirjejich fellowchlapík medicallékařský studentsstudentů.
106
355000
1576
jejich kolegů studentů medicíny.
06:08
And the onesty who had takenpřijat the artumění coursechod
107
356600
2736
A ti, kteří absolvovali umělecký kurz,
06:11
had becomestát substantiallypodstatně better
at performingprovádět tasksúkoly
108
359360
3816
se podstatně zlepšili v činnostech
06:15
suchtakový as diagnosingDiagnostikování diseasesnemoci of the eyeoko
by analyzingAnalýza photographsfotografie.
109
363200
4856
jako je diagnostika onemocnění oka
analyzováním fotografií.
06:20
They'dOni by becomestát better eyeoko doctorslékaři.
110
368080
2696
Byli by z nich lepší očaři.
06:22
So if we want to becomestát
better at what we do,
111
370800
3016
Takže pokud chceme být
lepší v tom, co děláme,
měli bychom strávit nějaký čas
děláním něčeho jiného,
06:25
maybe we should spendstrávit some time
doing something elsejiný,
112
373840
2536
06:28
even if the two fieldspole
appearobjevit to be as completelyzcela distinctodlišný
113
376400
3736
​​i tehdy, když se zdá,
že oba obory jsou zcela odlišné,
06:32
as ophthalmologyOftalmologie and the historydějiny of artumění.
114
380160
3160
jako oftalmologie a dějiny umění.
06:36
And if you'dže ano like an examplepříklad of this,
115
384360
2816
A pokud byste chtěli příklad,
06:39
should we go for a lessméně intimidatingzastrašující
examplepříklad than EinsteinEinstein? OK.
116
387200
3336
co takhle méně odstrašující
příklad než Einstein? OK.
06:42
MichaelMichael CrichtonCrichton, creatortvůrce
of "JurassicJurský ParkPark" and "E.R."
117
390560
4336
Michael Crichton,
autor Jurského parku a Pohotovosti
06:46
So in the 1970s,
he originallypůvodně trainedvyškolení as a doctordoktor,
118
394920
3376
V sedmdesátých letech
studoval původně medicínu,
06:50
but then he wrotenapsal novelsromány
119
398320
2536
ale poté psal romány
06:52
and he directedřízené
the originaloriginál "WestworldWestworld" moviefilm.
120
400880
3256
a režíroval původní film Westworld.
06:56
But alsotaké, and this is lessméně well-knowndobře známé,
121
404160
2136
Ale také, a to je méně známo,
psal literaturu faktu,
06:58
he alsotaké wrotenapsal nonfictionliteratura faktu booksknihy,
122
406320
1736
07:00
about artumění, about medicinemedicína,
about computerpočítač programmingprogramování.
123
408080
3200
o umění, o medicíně,
o počítačovém programování.
07:04
So in 1995, he enjoyedtěší
the fruitsovoce of all this varietyodrůda
124
412480
5056
V roce 1995 si užil plodů
vší této mnohotvárnosti,
07:09
by penningNapsat the world'sna světě
mostvětšina commerciallykomerčně successfulúspěšný bookrezervovat.
125
417560
4200
když napsal komerčně nejúspěšnější knihu.
07:14
And the world'sna světě mostvětšina commerciallykomerčně
successfulúspěšný TVTV seriessérie.
126
422440
4320
A komerčně nejúspěšnější televizní seriál.
07:19
And the world'sna světě mostvětšina commerciallykomerčně
successfulúspěšný moviefilm.
127
427680
3680
A komerčně nejúspěšnější film.
07:24
In 1996, he did it all over again.
128
432280
2880
V roce 1996 si to všechno zopakoval.
07:29
There's a thirdTřetí reasondůvod
129
437240
1656
A máme tu třetí důvod,
07:30
why slow-motionpomalý pohyb multitaskingmultitasking
can help us solveřešit problemsproblémy.
130
438920
4296
proč zpomalený multitasking
může pomoci při řešení problémů.
07:35
It can provideposkytnout assistancepomoc
when we're stuckuvízl.
131
443240
3696
Může se nám hodit, když nevíme jak dál.
07:38
This can't happenpřihodit se in an instantokamžitý.
132
446960
2216
To se nemůže stát nenadále.
07:41
So, imaginepředstav si that feelingpocit
of workingpracovní on a crosswordkřížovky puzzlehádanka
133
449200
3376
Takže si představte ten pocit,
když luštíte křížovku
07:44
and you can't figurepostava out the answerOdpovědět,
134
452600
1776
a nemůžete najít odpověď,
07:46
and the reasondůvod you can't is because
the wrongšpatně answerOdpovědět is stuckuvízl in your headhlava.
135
454400
4176
a nemůžete to proto, protože vám
v hlavě uvízla špatná odpověď.
Je to velmi snadné -
prostě udělejte něco jiného.
07:50
It's very easysnadný --
just go and do something elsejiný.
136
458600
2536
Znáte to, přepnete téma, změníte kontext,
07:53
You know, switchpřepínač topicstémata, switchpřepínač contextkontext,
137
461160
2856
zapomenete na špatnou odpověď,
07:56
you'llBudete forgetzapomenout the wrongšpatně answerOdpovědět
138
464040
1456
07:57
and that givesdává the right answerOdpovědět spaceprostor
to poppop into the frontpřední of your mindmysl.
139
465520
3600
a to dá prostor správné odpovědi,
aby vytanula na mysli.
08:02
But on the slowerpomalejší timescalečasového rozvrhu
that interestszájmů me,
140
470080
3776
Ale v pomalejším časovém měřítku,
což mne zajímá,
08:05
beingbytost stuckuvízl is a much more seriousvážně thing.
141
473880
2000
je zásek mnohem vážnější věc.
08:08
You get turnedobrátil se down for fundingfinancování.
142
476920
2120
Je vám odmítnuto financování,
08:11
Your cellbuňka cultureskultur won'tzvyklý growrůst,
your rocketsrakety keep crashingshazovat.
143
479760
3240
vaše buněčné kultury nerostou,
vaše rakety padají.
08:16
NobodyNikdo wants to publishpublikovat you fantasyfantazie novelromán
about a schoolškola for wizardsprůvodci.
144
484000
3880
Nikdo vám nechce vydat
fantasy román o škole čarodějů.
08:21
Or maybe you just can't find the solutionřešení
to the problemproblém that you're workingpracovní on.
145
489040
4496
Nebo možná jen nemůžete najít řešení
problému, na kterém pracujete.
08:25
And beingbytost stuckuvízl like that
meansprostředek stasisstáze, stressstres,
146
493560
4736
A to, že nevíme jak dál,
znamená blok, stres,
možná i depresi.
08:30
possiblymožná even depressionDeprese.
147
498320
1680
08:33
But if you have anotherdalší excitingvzrušující,
challengingnáročný projectprojekt to work on,
148
501280
5176
Pokud však máte jiný vzrušující,
náročný projekt, na kterém pracujete,
08:38
beingbytost stuckuvízl on one is just an opportunitypříležitost
to do something elsejiný.
149
506480
4136
zásek je jen příležitostí
dělat něco jiného.
08:42
We could all get stuckuvízl sometimesněkdy,
even AlbertAlbert EinsteinEinstein.
150
510640
3976
Každý někdy neví jak dál,
dokonce i Albert Einstein.
08:46
TenDeset yearsroky after the originaloriginál,
miraculouszázračný yearrok that I describedpopsáno,
151
514640
4375
Deset let od výchozího, zázračného roku,
který jsem popsal,
08:51
EinsteinEinstein was puttinguvedení togetherspolu the pieceskousky
of his theoryteorie of generalVšeobecné relativityrelativita,
152
519039
4937
sestavoval Einstein části
své teorie obecné relativity,
08:56
his greatestnejvětší achievementúspěch.
153
524000
1920
svého největšího úspěchu.
08:58
And he was exhaustedvyčerpání.
154
526680
1320
A byl vyčerpaný.
09:01
And so he turnedobrátil se to an easiersnadnější problemproblém.
155
529080
2776
A tak se obrátil ke snadnějšímu problému.
09:03
He proposednavržené the stimulatedstimulována
emissionemisní of radiationzáření.
156
531880
3576
Popsal stimulovanou emisi záření.
09:07
WhichKterý, as you maysmět know, is the S in laserlaser.
157
535480
4816
Což, jak možná víte,
je pismeno S ve slově laser.
09:12
So he's layingkterým se down the theoreticalteoretický
foundationnadace for the laserlaser beampaprsek,
158
540320
4496
Tím položil teoretické základy
vlastností laserových paprsků
09:16
and then, while he's doing that,
159
544840
1856
a během toho
09:18
he movespohybuje se back to generalVšeobecné relativityrelativita,
and he's refreshedaktualizovat.
160
546720
3216
se odpočinutý vrací k obecné relativitě.
09:21
He seesvidí what the theoryteorie impliesznamená --
161
549960
3336
Vidí, co teorie naznačuje -
09:25
that the universevesmír isn't staticstatické.
162
553320
3336
že vesmír není statický.
09:28
It's expandingrozšíření.
163
556680
1616
Rozpíná se.
09:30
It's an ideaidea so staggeringohromující,
164
558320
2096
Je to tak ohromující myšlenka,
09:32
EinsteinEinstein can't bringpřinést himselfsám
to believe it for yearsroky.
165
560440
3920
že jí Einstein dlouhá léta nechce uvěřit.
09:37
Look, if you get stuckuvízl
166
565680
2296
Podívejte, pokud se zaseknete
09:40
and you get the ballmíč rollingválcování
on laserlaser beamsnosníky,
167
568000
4440
a jste u toho schopni rozjet
teorii laserových paprsků,
09:45
you're in prettydosti good shapetvar.
168
573520
1456
tak jste ve skvělé formě.
09:47
(LaughterSmích)
169
575000
1976
(smích)
09:49
So, that's the casepouzdro
for slow-motionpomalý pohyb multitaskingmultitasking.
170
577000
3496
Takže, to byly argumenty
pro zpomalený multitasking.
09:52
And I'm not promisingslibný
that it's going to turnotočit se you into EinsteinEinstein.
171
580520
3016
Ale neslibuji, že z vás udělá Einsteina.
09:55
I'm not even promisingslibný it's going
to turnotočit se you into MichaelMichael CrichtonCrichton.
172
583560
3216
Dokonce ani neslibuji,
že z vás bude Michael Crichton.
Ale je to efektní způsob,
jak si uspořádat náš tvůrčí život.
09:58
But it is a powerfulsilný way
to organizeorganizovat our creativetvořivý livesživoty.
173
586800
2960
10:03
But there's a problemproblém.
174
591240
1480
Ale je tu problém.
10:06
How do we stop all of these projectsprojektů
becomingstát se completelyzcela overwhelmingohromující?
175
594360
5080
Jak všechny ty projekty nastavit,
aby vás naprosto nezahltily?
10:12
How do we keep all these ideasnápady
straightrovný in our mindsmysli?
176
600520
3480
Jak všechny ty myšlenky udržet v hlavě?
10:16
Well, here'stady je a simplejednoduchý solutionřešení,
a practicalpraktický solutionřešení
177
604920
3976
Je zde jednoduché, praktické řešení
10:20
from the great AmericanAmerická
choreographerchoreograf, TwylaTylda TharpTharp.
178
608920
3496
od velké americké
choreografky Twyly Tharpové.
10:24
Over the last fewpár decadesdekády,
179
612440
1776
V posledních desetiletích
10:26
she's blurredrozmazané boundarieshranice,
mixedsmíšený genresžánry, wonvyhrál prizesceny,
180
614240
4496
rušila hranice, míchala žánry,
dostávala ceny,
10:30
dancedtančil to the musichudba of everybodyvšichni,
from PhilipFilip GlassSklo to BillyBilly JoelJoel.
181
618760
4776
dokázala zatancovat na cokoli,
od Philipa Glassa po Billyho Joela.
10:35
She's writtenpsaný threetři booksknihy.
182
623560
1576
Napsala tři knihy.
10:37
I mean, she's a slow-motionpomalý pohyb
multitaskervíceúčelový, of coursechod she is.
183
625160
3280
Myslím, že používá zpomalený
multitasking, určitě ano.
10:41
She saysříká, "You have to be all things.
184
629800
4016
Říká: "Musíte být všestranně zaměření.
10:45
Why excludevyloučit?
185
633840
1616
Proč něco odmítat?
10:47
You have to be everything."
186
635480
2560
Musíte být vším."
10:51
And Tharp'sTharp je methodmetoda
187
639240
2376
A její metoda,
10:53
for preventingprevence all of these differentodlišný
projectsprojektů from becomingstát se overwhelmingohromující
188
641640
4336
jak zabránit tomu, aby vás všechny
ty různorodé projekty nezahltily,
10:58
is a simplejednoduchý one.
189
646000
1296
je jednoduchá.
10:59
She givesdává eachkaždý projectprojekt
a bigvelký cardboardlepenka boxbox,
190
647320
2536
Přidělí každému projektu
velkou lepenkovou krabici,
11:01
writespíše the namenázev of the projectprojekt
on the sideboční of the boxbox.
191
649880
2696
na stranu krabice napíše název projektu
11:04
And into it, she tosseshodí DVDsDVD
and booksknihy, magazinečasopis cuttingsřízky,
192
652600
4416
a dovnitř hodí DVD a knihy,
výstřížky časopisů,
11:09
theaterdivadlo programsprogramy, physicalfyzický objectsobjekty,
193
657040
1976
divadelní programy, předměty,
11:11
really anything that's providedpokud a sourcezdroj
of creativetvořivý inspirationinspirace.
194
659040
4976
opravdu cokoli,
co bylo zdrojem tvůrčí inspirace.
11:16
And she writespíše,
195
664040
1736
A píše:
11:17
"The boxbox meansprostředek I never
have to worrytrápit se about forgettingzapomenout.
196
665800
4240
"Krabice pro mě znamená,
že se nemusím bát, že zapomenu.
11:22
One of the biggestnejvětší fearsobavy
for a creativetvořivý personosoba
197
670880
2936
Jednou z největších
obav tvůrčího člověka je,
11:25
is that some brilliantbrilantní ideaidea will get lostztracený
198
673840
2456
že se nějaká skvělá myšlenka ztratí,
11:28
because you didn't writenapsat it down
and put it in a safebezpečný placemísto.
199
676320
3480
protože jste si ji nezapsali
a nedali na bezpečné místo.
11:32
I don't worrytrápit se about that.
200
680920
1776
Já se toho neobávám,
11:34
Because I know where to find it.
201
682720
2360
protože vím, kde ji najdu.
11:38
It's all in the boxbox."
202
686160
1480
Všechno je v krabici."
11:41
You can managespravovat manymnoho ideasnápady like this,
203
689480
2136
Podobně se dají uchovávat i jiné nápady,
11:43
eitherbuď in physicalfyzický boxeskrabice
or in theirjejich digitaldigitální equivalentsekvivalentů.
204
691640
4656
buď ve skutečných krabicích
nebo v jejich digitálních ekvivalentech.
11:48
So, I would like to urgenaléhat you
205
696320
2256
Chtěl bych vás proto vyzvat,

11:50
to embraceobjetí the artumění
of slow-motionpomalý pohyb multitaskingmultitasking.
206
698600
3320
abyste přijali umění
zpomaleného multitaskingu.
11:54
Not because you're in a hurrypospěš si,
207
702720
2056
Ne proto, že spěcháte,
11:56
but because you're in no hurrypospěš si at all.
208
704800
3040
ale proto, že vůbec není kam spěchat.
12:01
And I want to give you one finalfinále examplepříklad,
209
709360
2696
A chci vám dát jeden poslední příklad,
12:04
my favoriteoblíbený examplepříklad.
210
712080
2136
můj oblíbený příklad.
12:06
CharlesKarel DarwinDarwin.
211
714240
1200
Charles Darwin.
12:08
A man whosejehož slow-burningpomalé vypalování
multitaskingmultitasking is so staggeringohromující,
212
716200
4696
Muž, jehož zpomalený multitasking
je tak ohromující,
12:12
I need a diagramdiagram to explainvysvětlit it all to you.
213
720920
3176
že potřebuji diagram,
abych vám to všechno vysvětlil.
12:16
We know what DarwinDarwin
was doing at differentodlišný timesčasy,
214
724120
2336
Víme, co Darwin dělal v různých obdobích,
12:18
because the creativitytvořivost researchersvýzkumných pracovníků
HowardHoward GruberGruber and SaraSara DavisDavis
215
726480
3696
protože výzkumníci v oboru kreativity,
Howard Gruber a Sara Davisová,
12:22
have analyzedanalyzovány his diariesdeníky
and his notebooksnotebooky.
216
730200
2896
analyzovali jeho deníky a zápisníky.
12:25
So, when he left schoolškola, agestáří of 18,
217
733120
2576
Když v 18 vyšel ze školy,
12:27
he was initiallyzpočátku interestedzájem in two fieldspole,
218
735720
2616
zajímal se zpočátku o dvě disciplíny,
12:30
zoologyzoologie and geologygeologie.
219
738360
3256
zoologii a geologii.
12:33
PrettyPěkné soonjiž brzy, he signedpodepsaný up to be
the onboardpalubní naturalistpřírodovědec on the "BeagleBeagle."
220
741640
4456
Brzy nato se přihlásil
jako přírodovědec na loď Beagle.
12:38
This is the shiploď
that eventuallynakonec tookvzal fivePět yearsroky
221
746120
2816
To je loď, které nakonec trvalo pět let,
12:40
to sailplachta all the way around
the southernjižní oceansoceány of the EarthZemě,
222
748960
3496
než po jižních oceánech obeplula Zemi.
12:44
stoppingzastavení at the GalGalápagosPagos,
passingprocházet throughpřes the IndianIndický oceanoceán.
223
752480
2816
Zastavila se na Galapágách
a proplula Indickým oceánem.
12:47
While he was on the "BeagleBeagle,"
he beganzačalo researchingvýzkum coralkorál reefsútesy.
224
755320
2976
Když byl na Beagle,
začal zkoumat korálové útesy.
12:50
This is a great synergysynergie
betweenmezi his two interestszájmů
225
758320
3256
To je dobrá synergie mezi jeho dvěma zájmy
12:53
in zoologyzoologie and geologygeologie,
226
761600
1496
o zoologii a geologii
12:55
and it startszačíná to get him thinkingmyslící
about slowpomalý processesprocesů.
227
763120
4480
a začíná přemýšlet o pomalých procesech.
13:00
But when he getsdostane back from the voyagecesta,
228
768720
2776
A když se vrátí z cesty,
13:03
his interestszájmů startStart to expandrozšířit
even furtherdále: psychologypsychologie, botanybotanika;
229
771520
4656
jeho zájmy se rozšiřují ještě
dále o psychologii a botaniku;
13:08
for the restodpočinek of his life,
230
776200
1336
po zbytek svého života
13:09
he's movingpohybující se backwardsdozadu and forwardsdopředu
betweenmezi these differentodlišný fieldspole.
231
777560
3616
se pohybuje sem a tam
mezi těmito různými obory.
13:13
He never quitedocela abandonsOpustí any of them.
232
781200
2856
Nikdy žádný z nich zcela neopustil.
13:16
In 1837, he beginszačíná work
on two very interestingzajímavý projectsprojektů.
233
784080
3896
V roce 1837 začal pracovat
na dvou velmi zajímavých projektech.
13:20
One of them: earthwormsžížaly.
234
788000
2816
Jedním z nich byly žížaly.
13:22
The other, a little notebookzápisník
whichkterý he titlestituly
235
790840
3576
Druhým byl malý zápisník, který nazval
13:26
"The transmutationproměna of speciesdruh."
236
794440
2896
"Transmutace druhů".
13:29
Then, DarwinDarwin startszačíná
studyingstudovat my fieldpole, economicsekonomika.
237
797360
5936
Pak Darwin začal studovat
můj obor, ekonomii.
13:35
He readsčte a bookrezervovat
by the economistekonom ThomasThomas MalthusMalthus.
238
803320
4856
Čte knihu od ekonoma Thomase Malthuse.
13:40
And he has his eurekaHeuréka momentmoment.
239
808200
2216
A zažívá moment prozření.
13:42
In a flashblikat, he realizesuvědomuje si how speciesdruh
could emergevynořit and evolverozvíjet se slowlypomalu,
240
810440
5536
V mžiku si uvědomí, jak se mohou
objevovat a pomalu vyvíjet druhy,
13:48
throughpřes this processproces
of the survivalpřežití of the fittestnejschopnější.
241
816000
3056
a to prostřednictvím procesu
přežívání nejschopnějších.
13:51
It all comespřijde to him,
he writespíše it all down,
242
819080
2296
Všechno k němu přichází
a on si vše zapisuje.
13:53
everykaždý singlesingl importantdůležité elementživel
of the theoryteorie of evolutionvývoj,
243
821400
3736
Každý důležitý prvek teorie evoluce,
do toho zápisníku.
13:57
in that notebookzápisník.
244
825160
1736
13:58
But then, a newNový projectprojekt.
245
826920
3816
Ale pak se objevil nový projekt.
14:02
His sonsyn WilliamVilém is bornnarozený.
246
830760
1600
Narodil se mu syn William.
14:05
Well, there's a naturalpřírodní
experimentexperiment right there,
247
833200
2696
Tu se naskýtá přirozený pokus,
14:07
you get to observeDodržujte
the developmentrozvoj of a humančlověk infantdítě.
248
835920
2576
může sledovat vývoj dítěte.
14:10
So immediatelyihned,
DarwinDarwin startszačíná makingtvorba notespoznámky.
249
838520
2696
Darwin si začne okamžitě dělat poznámky.
14:13
Now, of coursechod, he's still workingpracovní
on the theoryteorie of evolutionvývoj
250
841240
2896
Samozřejmě, pořád pracuje
na teorii evoluce
14:16
and the developmentrozvoj of the humančlověk infantdítě.
251
844160
2856
a také - vývoji dítěte.
14:19
But duringběhem all of this,
252
847040
1416
Ale během toho si uvědomuje,
14:20
he realizesuvědomuje si he doesn't really know
enoughdost about taxonomytaxonomie.
253
848480
4176
že by potřeboval vědět víc o taxonomii.
14:24
So he startszačíná studyingstudovat that.
254
852680
1736
Takže ji začal studovat.
14:26
And in the endkonec, he spendsutrácí eightosm yearsroky
becomingstát se the world'sna světě leadingvedoucí expertexpert
255
854440
6456
A nakonec se po osmi letech stal
předním světovým odborníkem
14:32
on barnaclesLePad.
256
860920
1440
na svijonožce.
14:35
Then, "NaturalPřírodní SelectionVýběr."
257
863320
2096
Pak přišel "Přírodní výběr".
14:37
A bookrezervovat that he's to continuepokračovat workingpracovní on
for his entirecelý life, he never finishespovrchové úpravy it.
258
865440
5136
Knihu, na které pracoval celý život,
nikdy nedokončí.
14:42
"OriginPůvod of SpeciesDruhy" is finallyKonečně publishedpublikováno
259
870600
2856
"Původ druhů" je konečně
publikován 20 let poté,
14:45
20 yearsroky after DarwinDarwin setsoubor out
all the basiczákladní elementsPrvky.
260
873480
3976
co Darwin zveřejnil
všechny základní prvky.
14:49
Then, the "DescentSestup of Man,"
controversialkontroverzní bookrezervovat.
261
877480
2896
Následuje kontroverzní kniha
"O původu člověka".
14:52
And then, the bookrezervovat about
the developmentrozvoj of the humančlověk infantdítě.
262
880400
3856
A pak kniha o vývoji dítěte.
14:56
The one that was inspiredinspirovaný
when he could see his sonsyn, WilliamVilém,
263
884280
4136
Pro tu se inspiroval,
když viděl svého syna Williama,
15:00
crawlingplazení on the sittingsedící roompokoj, místnost
floorpatro, podlaha, dno in frontpřední of him.
264
888440
3176
jak se před ním batolil
po podlaze obývacího pokoje.
15:03
When the bookrezervovat was publishedpublikováno,
WilliamVilém was 37 yearsroky oldstarý.
265
891640
4000
Když kniha vyšla, bylo Williamovi 37 let.
15:08
And all this time,
266
896640
2216
A po celou tu dobu
15:10
Darwin'sDarwin workingpracovní on earthwormsžížaly.
267
898880
2976
pracuje Darwin na žížalách.
15:13
He fillsvyplní his billiardKulečník roompokoj, místnost with earthwormsžížaly
in potshrnce, with glasssklenka coverskryty.
268
901880
5976
Kulečníkovou místnost zaplnil žížalami
v hrncích se skleněnými víky.
15:19
He shinessvítí lightssvětla on them,
to see if they'lloni budou respondreagovat.
269
907880
2696
Osvětluje je, aby zjistil,
zda budou reagovat.
15:22
He holdsdrží a hothorký pokerPoker nextdalší to them,
to see if they movehýbat se away.
270
910600
2856
Dává k nim horký pohrabáč,
aby zjistil, zda se neodplazí.
15:25
He chewsŽvýká tobaccotabák and --
271
913480
1816
Žvýká tabák a -
15:27
(BlowsFouká)
272
915320
1216
(fouká)
15:28
He blowsúdery on the earthwormsžížaly
to see if they have a sensesmysl of smellčich.
273
916560
3016
Fouká na žížaly, aby zjistil,
zda mají čich.
Dokonce žížalám hraje na fagot.
15:31
He even playshraje the bassoonFagot
at the earthwormsžížaly.
274
919600
3280
15:36
I like to think of this great man
275
924200
2696
Rád si toho skvělého muže představuji,
15:38
when he's tiredunavený, he's stressedzdůraznila,
276
926920
2456
jak je unavený, ve stresu,
15:41
he's anxiousúzkost about the receptionrecepce
of his bookrezervovat "The DescentSestup of Man."
277
929400
4016
znepokojený obavou
o přijetí své knihy "O původu člověka".
15:45
You or I mightmohl loglog into FacebookFacebook
or turnotočit se on the televisiontelevize.
278
933440
4080
Vy nebo já se přihlásíme na Facebook
nebo zapneme televizi.
15:50
DarwinDarwin would go
into the billiardKulečník roompokoj, místnost to relaxodpočinek
279
938440
3816
Darwin zajde do kulečníkové místnosti,
aby relaxoval intenzivním studiem žížal.
15:54
by studyingstudovat the earthwormsžížaly intenselyintenzivně.
280
942280
3080
15:58
And that's why it's appropriateodpovídající
that one of his last great workspráce
281
946960
3896
A proto je příznačné,
že jedním z jeho posledních velkých děl
16:02
is the "FormationFormace of VegetableZeleniny MouldPlíseň
ThroughProstřednictvím The ActionAkce of WormsČervi."
282
950880
5016
je "Tvorba humusu činností červů".
16:07
(LaughterSmích)
283
955920
1336
(smích)
16:09
He workedpracoval uponna that bookrezervovat for 44 yearsroky.
284
957280
5120
Na této knize pracoval 44 let.
16:16
We don't livežít in the 19thth centurystoletí anymoreuž víc.
285
964080
2696
Nežijeme už v 19. století.
16:18
I don't think any of us could sitsedět
286
966800
2336
Nemyslím si, že by někdo z nás mohl sedět
16:21
on our creativetvořivý or scientificvědecký
projectsprojektů for 44 yearsroky.
287
969160
4120
nad svými uměleckými
nebo vědeckými projekty 44 let.
16:26
But we do have something to learnUčit se
from the great slow-motionpomalý pohyb multitaskersmultitastry.
288
974280
4336
Ale od skvělých zpomalených multitaskerů
se můžeme leccos naučit.
16:30
From EinsteinEinstein and DarwinDarwin
to MichaelMichael CrichtonCrichton and TwylaTylda TharpTharp.
289
978640
5360
Od Einsteina a Darwina
po Michaela Crichtona a Twylu Tharpovou.
16:37
The modernmoderní worldsvět seemszdá se
to presentsoučasnost, dárek us with a choicevýběr.
290
985040
3816
Zdá se, že nám moderní svět nabízí volbu.
16:40
If we're not going to fast-twitchrychlé škubnutí
from browserprohlížeč windowokno to browserprohlížeč windowokno,
291
988880
4016
Pokud nejsme ochotni skákat
z jedné záložky prohlížeče na druhou,
16:44
we have to livežít like a hermitpoustevník,
292
992920
1616
musíme žít jako poustevníci.
16:46
focussoustředit se on one thing
to the exclusionvyloučení of everything elsejiný.
293
994560
3320
Zaměřme se na jednu věc,
abychom vyloučili vše ostatní.
16:50
I think that's a falseNepravdivé dilemmadilema.
294
998680
2376
Myslím, že to je falešné dilema.
16:53
We can make multitaskingmultitasking work for us,
295
1001080
2656
Můžeme dělat víc věcí naráz
16:55
unleashinguvolnění our naturalpřírodní creativitytvořivost.
296
1003760
2560
a uvolnit tak naši přirozenou tvořivost.
16:59
We just need to slowpomalý it down.
297
1007440
1480
Musíme jen zpomalit.
17:02
So ...
298
1010200
1240
Takže...
17:04
Make a listseznam of your projectsprojektů.
299
1012880
2496
Udělejte si seznam svých projektů.
17:07
Put down your phonetelefon.
300
1015400
1400
Odložte telefon.
17:09
PickVyskladnění up a couplepár of cardboardlepenka boxeskrabice.
301
1017640
2040
Vyberte pár lepenkových krabic
17:12
And get to work.
302
1020880
1200
a pusťte se do práce.
17:15
Thank you very much.
303
1023240
1376
Děkuji mnohokrát.
17:16
(ApplausePotlesk)
304
1024640
3840
(potlesk)
Translated by Libor Supcik

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tim Harford - Economist, journalist, broadcaster
Tim Harford's writings reveal the economic ideas behind everyday experiences.

Why you should listen

In the Undercover Economist column he writes for the Financial Times, Tim Harford looks at familiar situations in unfamiliar ways and explains the fundamental principles of the modern economy. He illuminates them with clear writing and a variety of examples borrowed from daily life.

His book, Adapt: Why Success Always Starts With Failure, argues that the world has become far too unpredictable and complex for today's challenges to be tackled with ready-made solutions and expert opinions. Instead, Harford suggests, we need to learn to embrace failure and to constantly adapt, to improvise rather than plan, to work from the bottom up rather than the top down. His next book, Messy: Thriving in a Tidy-Minded World will be published in September 2016. 

Harford also presents the BBC radio series More or Less, a rare broadcast program devoted, as he says, to "the powerful, sometimes beautiful, often abused but ever ubiquitous world of numbers."

He says: "I’d like to see many more complex problems approached with a willingness to experiment."

More profile about the speaker
Tim Harford | Speaker | TED.com