ABOUT THE SPEAKER
John Amory - Male reproductive health expert
John Amory is leading research into novel options for male contraception, male infertility and hypergonadism.

Why you should listen

John Amory is is currently examining the potential of using inhibitors of testicular retinoic acid biosynthesis as reversible male contraceptives. He has published more than 130 peer-reviewed papers in the field of male reproduction and serves on the Advisory Board of the Male Contraception Initiative. He is currently Professor of Medicine and Section Head of General Internal Medicine at the University of Washington, where he works as an attending physician on the inpatient medicine wards and in the outpatient General Internal Medicine and Men's Health Clinics.

More profile about the speaker
John Amory | Speaker | TED.com
TEDMED 2017

John Amory: How a male contraceptive pill could work

John Amory: Com funcionaria una pastilla anticonceptiva masculina

Filmed:
1,124,721 views

L'andròleg John Amory està desenvolupant un anticonceptiu innovador pels homes que els dóna una nova opció per responsabilitzar-se en prevenir embarassos no desitjats. Explica la ciència que està desenvolupant i per què el món necessita una pastilla pels homes.
- Male reproductive health expert
John Amory is leading research into novel options for male contraception, male infertility and hypergonadism. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
When I tell people
0
760
1400
Quan dic a la gent
00:14
that I'm tryingintentant to developdesenvolupar
a contraceptiveanticonceptius pillpíndola for menhomes,
1
2200
4736
que intento desenvolupar
una pastilla anticonceptiva per homes,
00:18
the responseresposta usuallygeneralment variesvaria
alongjunts gendergènere lineslínies.
2
6960
3720
la resposta normalment varia
depenent del gènere.
00:23
WomenDones say something like,
3
11200
1776
Les dones diuen coses com,
00:25
"FantasticFantàstic. It's about time. When?"
4
13000
3296
"Fantàstic. Ja era hora. Quan?"
00:28
(LaughterRiure)
5
16320
1296
(Riure)
00:29
MenHomes have one of two responsesRespostes.
6
17640
2096
Els homes responen
dues coses diferents.
00:31
They eithertampoc love the ideaidea,
7
19760
2216
O bé els encanta la idea,
00:34
or they look at me a little warilymarioneta
8
22000
2056
o bé em miren una mica desconfiats
00:36
and wondermeravella what exactlyexactament
I have in storebotiga for theirels seus testiclestesticles.
9
24080
3496
i es pregunten què tinc exactament
per als seus testicles.
00:39
(LaughterRiure)
10
27600
2736
(Riure)
00:42
So why does the worldmón need a malemascle pillpíndola?
11
30360
3840
Per què ens cal
una pastilla pels homes?
00:47
Well, what if I told you
12
35320
1656
I si us dic
00:49
that of the sixsis millionmilions pregnanciesembarassos
annuallyanualment in the UnitedRegne StatesUnits,
13
37000
4416
que dels sis milions d'embarassos
a l'any als Estats Units
00:53
threetres millionmilions of them are unintendedno desitjats?
14
41440
2896
la meitat són no desitjats?
00:56
That's halfla meitat.
15
44360
1576
La meitat.
00:57
That's a really surprisingsorprenent numbernúmero.
16
45960
2176
Aquesta dada és molt sorprenent.
01:00
And those threetres millionmilions
unintendedno desitjats pregnanciesembarassos
17
48160
2576
I dels tres milions
d'embarassos no desitjats
01:02
accountcompte for the vastimmens majoritymajoria
of the more than one millionmilions abortionsavortaments
18
50760
3256
més d'un milió acaba en avortament
01:06
annuallyanualment performedrealitzat in the UnitedRegne StatesUnits.
19
54040
2280
anualment als Estats Units.
01:09
HappilyFeliçment, the ratetaxa of unintendedno desitjats pregnancyl'embaràs
has fallencaigut in the last fewpocs yearsanys
20
57440
4416
Per sort, aquests embarassos
han disminuït
01:13
by about 10 percentpercentatge.
21
61880
1816
sobre un 10%
en els últims anys.
01:15
This is because more womendones
are usingutilitzant effectiveeficaç, long-actingprolongada,
22
63720
2936
Perquè cada cop més dones fan servir
anticonceptius efectius,
01:18
reversiblereversible formsformes of contraceptioncontracepció.
23
66680
1920
de llarga durada i reversibles.
01:21
But we still have a long way to go.
24
69600
2240
Però encara ens queda
un llarg camí per fer.
01:25
One approachenfocament that's finallyfinalment
becomingconvertint-se a realreal possibilitypossibilitat
25
73040
3176
Una proposta que
possiblement es faci realitat
01:28
is better contraceptiveanticonceptius optionsopcions for menhomes.
26
76240
3120
és les millors opcions anticonceptives
pels homes.
01:32
Think about it.
27
80600
1216
Penseu-hi.
01:33
We have over a dozendotzena methodsmètodes
of contraceptioncontracepció for womendones:
28
81840
3656
Hi ha més d'una desena
de mètodes anticonceptius per dones:
01:37
pillspíndoles, patchespegats, IUDsDiu i,
shotstirs, spongesesponges, ringsanells, etcetc.
29
85520
5840
pastilles, pegats, el DIU,
injeccions, esponges, anelles, etc.
01:44
For menhomes, we'vetenim had the samemateix two optionsopcions
30
92200
3936
Pels homes, hi ha
les mateixes dues opcions
01:48
for more than a hundredcent yearsanys:
31
96160
1456
des de fa més de cent anys:
01:49
condomspreservatius and vasectomyvasectomia.
32
97640
1600
preservatius i vasectomia.
01:52
DespiteMalgrat havingtenint only two optionsopcions,
33
100520
2136
Tot i tenir només dues opcions,
01:54
bothtots dos of whichquin have significantsignificatiu drawbacksinconvenients,
34
102680
2776
que tenen importants inconvenients,
01:57
menhomes currentlyactualment accountcompte
for 30 percentpercentatge of all contraceptiveanticonceptius use,
35
105480
4576
els homes actualment suposen
el 30% de l'ús dels mètodes:
02:02
with 10 percentpercentatge of couplesparelles
relyingbasant-se on vasectomyvasectomia
36
110080
2656
el 10% de les parelles confien
en la vasectomia
02:04
and 20 percentpercentatge of couplesparelles usingutilitzant condomspreservatius.
37
112760
2480
i el 20% de les parelles
fan servir preservatius.
02:08
Why are 20 percentpercentatge of couplesparelles
relyingbasant-se on condomspreservatius for contraceptioncontracepció
38
116640
5016
Per què el 20% confien en
els preservatius
02:13
when condomspreservatius have a one-yearun any
failurefracàs ratetaxa of over 15 percentpercentatge?
39
121680
3400
quan els preservatius tenen
un índex d'error anual de més del 15%?
02:17
It's because manymolts womendones
can't eithertampoc safelyamb seguretat take
40
125880
3176
És perquè moltes dones o bé no poden
prendre els anticonceptius disponibles
02:21
currentlyactualment availabledisponible femalefemella contraceptivesanticonceptius,
for reasonsraons suchtal as bloodsang clotscoàguls de,
41
129080
3736
per raons com coàguls sanguinis,
02:24
or they can't toleratetolerar the sidecostat effectsefectes.
42
132840
2360
o bé no poden tolerar
els efectes secundaris.
02:28
So if we think a malemascle contraceptiveanticonceptius
would be usefulútil, the nextPròxim questionpregunta is:
43
136280
3856
Si creiem que un anticonceptiu
masculí seria útil, cal preguntar-nos:
Com podem desenvolupar-ne un?
02:32
How do we go about developingdesenvolupament one?
44
140160
2040
02:35
Well, there's two generalgeneral approachesenfocaments.
45
143080
1840
Hi ha dues propostes generals.
02:37
The first approachenfocament is to try and interfereinterferir
46
145560
2056
La primera és intentar d'interferir
02:39
with the way the spermespermatozoides
swimnedar towardscap a or bindenllaçar to the eggou.
47
147640
3480
dintre la via on l'esperma
neda cap a l'ovari.
02:44
This approachenfocament turnsgirs out
to be really difficultdifícil,
48
152200
2856
Aquesta proposta és molt difícil
02:47
because it's harddur to get enoughsuficient medicationmedicació
in the smallpetit volumevolum of the ejaculateejaculació
49
155080
4096
perquè és complicat tenir
suficient medicament en una ejaculació
02:51
and have it still work insidedins
the femalefemella reproductivereproducció tracttracte.
50
159200
3320
i que funcioni
en el conducte reproductor femení.
02:55
This is why there's been a lot more work
donefet on the secondsegon approachenfocament,
51
163680
3696
És per això que ens hem centrat en
la segona proposta,
02:59
whichquin is turningtornejat off
spermespermatozoides productionproducció entirelycompletament.
52
167400
3120
que és cancel·lar completament
la producció d'espermatozoides.
03:03
This is alsotambé challengingdesafiant.
53
171440
1696
Això també és complicat.
03:05
Why? TurnsTorns out
that menhomes make a lot of spermespermatozoides.
54
173160
4096
Per què?
Els homes fan molts espermatozoides.
03:09
(LaughterRiure)
55
177280
1416
(Riure)
03:10
MenHomes make a thousandmilers spermespermatozoides everycada secondsegon
56
178720
3600
Els homes fan mil espermatozoides
per segon.
03:15
and to have an effectiveeficaç contraceptiveanticonceptius,
57
183680
1896
i per tenir un anticonceptiu eficaç,
03:17
you need to get that levelnivell
of spermespermatozoides productionproducció
58
185600
2176
cal que el nivell de producció
03:19
down to one percentpercentatge of its normalnormal valuevalor.
59
187800
2200
disminueixi fins a un 1%.
03:23
The good newsnotícies is, this is possiblepossible,
60
191400
2936
La bona notícia és que és possible,
03:26
almostgairebé.
61
194360
1416
gairebé.
03:27
The mostla majoria studiedestudiat approachenfocament has been to use
hormoneshormones to suppresssuprimir spermespermatozoides productionproducció.
62
195800
5000
La millor proposta és utilitzar hormones
per suprimir la producció d'esperma.
03:33
TestosteroneTestosterona and progesteroneprogesterona,
when administereds'administra togetherjunts,
63
201760
3376
Quan administrem
testosterona i progesterona alhora
03:37
will suppresssuprimir the signalssenyals from the braincervell
to the testestesticles to make spermespermatozoides,
64
205160
4176
es suprimeixen els senyals del cervell
als testicles per produir esperma,
03:41
and in about 90 percentpercentatge of menhomes,
65
209360
2136
i en un 90% dels homes,
03:43
spermespermatozoides productionproducció after
threetres to fourquatre monthsmesos will stop.
66
211520
3360
la producció d'esperma s'atura
després d'uns tres o quatre mesos.
03:47
UnfortunatelyPer desgràcia, 10 percentpercentatge of menhomes
don't respondrespon to these hormonalhormonal regimensrègims
67
215680
3696
Malauradament, un 10% dels homes
no respon a les hormones
03:51
for reasonsraons that aren'tno ho són understoodentès.
68
219400
1680
per raons que no entenem.
03:54
For the last severaldiversos yearsanys,
my colleaguescompanys de feina and I
69
222800
2216
Durant els últims anys,
amb els meus companys
03:57
have been takingpresa a differentdiferent approachenfocament
to malemascle contraceptiveanticonceptius developmentdesenvolupament,
70
225040
3536
hem cercat una proposta diferent
per als anticonceptius masculins,
04:00
one that doesn't involveimplica
the administrationAdministració of hormoneshormones.
71
228600
2720
una que no impliqui
l'administració d'hormones.
04:04
SpecificallyEspecíficament, we are looking to blockbloc
the functionfunció of vitaminvitamina A in the testestesticles.
72
232240
4280
Concretament, cerquem de bloquejar
la vitamina A als testicles.
04:09
Why? Well, for over 90 yearsanys
it's been knownconegut
73
237360
3536
Per què? Bé, durant més de 90 anys
s'ha sabut
04:12
that you need vitaminvitamina A to make spermespermatozoides.
74
240920
2360
que fa falta vitamina A
per fer esperma.
04:15
AnimalsAnimals who are deprivedprivat
of vitaminvitamina A in theirels seus dietdieta
75
243960
3016
Els animals que no tenen
vitamina A a la seva dieta
04:19
stop makingelaboració spermespermatozoides
76
247000
1896
paren de crear esperma
04:20
and restartreinicia makingelaboració spermespermatozoides again
when the vitaminvitamina A is reintroducedreintroduïda.
77
248920
3680
i tornen a crear-ne quan
la vitamina A es torna a introduir.
04:25
The vitaminvitamina A that we ingestingerir
78
253720
2535
La vitamina A que ingerim
04:28
is convertedconvertit by a familyfamília of enzymesenzims
to something calledanomenat retinoicretinoic acidàcid.
79
256279
4081
es convertida en àcid retinoic
per una família d'enzims.
04:33
One of these enzymesenzims
is foundtrobat only in the testestesticles.
80
261959
3097
Un d'aquests enzims es troba
només en els testicles.
04:37
It's this enzymeenzim
that we are attemptingintentant to blockbloc.
81
265080
3096
Nosaltres intentem bloquejar
aquest enzim.
04:40
The blockadebloqueig of this enzymeenzim
should depriveprivar the testestesticles of retinoicretinoic acidàcid
82
268200
4416
El bloqueig de l'enzim hauria de privar
els testicles d'àcid retinoic
04:44
and stop spermespermatozoides productionproducció
83
272640
1936
i també parar la producció d'esperma
04:46
withoutsense affectingafectant vitaminvitamina A'sA functionsfuncions
elsewhereen una altra part in the bodycos.
84
274600
3200
sense afectar el funcionament
de la vitamina A de la resta del cos.
04:50
We're testingWikipedia this approachenfocament in animalsanimals
85
278720
1896
Estem testant-ho en animals
04:52
and hopeesperança to movemoure's to humanhumà testingWikipedia soonaviat.
86
280640
3160
i esperem poder testar-ho
en humans aviat.
04:57
ObviouslyÒbviament, the impactimpacte
of suchtal a malemascle contraceptiveanticonceptius
87
285000
3376
Obviament, l'impacte d'aquest
anticonceptiu masculí
05:00
would go well beyondmés enllà reproductivereproducció biologybiologia.
88
288400
2400
aniria més enllà de
la biologia reproductiva.
05:03
It's interestinginteressant to speculateespeculen
about the effectefecte that it would have
89
291440
3056
És interessant especular
sobre els efectes que tindria
05:06
on relationshipsrelacions betweenentre menhomes and womendones.
90
294520
1880
en les relacions entre homes i dones.
05:09
One intriguingintrigant possibilitypossibilitat
91
297320
1456
Una possibilitat intrigant
05:10
is that a man could monitormonitor
his contraceptiveanticonceptius statusestat over time.
92
298800
4240
és que l'home pugués controlar l'estat
de l'anticonceptiu sempre que vulgués.
05:15
In the last severaldiversos yearsanys,
93
303720
1576
En els últims anys
05:17
two groupsgrups have introducedintroduït
home sperm-testingprova d'esperma devicesdispositius
94
305320
4256
dues empreses han creat aparells
per testar l'esperma a casa
05:21
that are iPhone-basediPhone basat en
95
309600
1496
basats en l'iPhone
05:23
and that are easyfàcil to use.
96
311120
1640
i que són fàcils de fer servir.
05:25
A man could testprova his spermespermatozoides countcomptar
and shareCompartir the resultresultat with his partnersoci.
97
313680
4256
Un home podria comprovar el nombre
d'espermatozoides i dir-ho a la parella.
05:29
If the man'sl'home spermespermatozoides countcomptar were zerozero,
98
317960
1816
Si el número fos zero,
05:31
the man and his partnersoci
would feel very comfortablecòmode
99
319800
2816
aquest home i la seva parella
es sentirien molt segurs
05:34
relyingbasant-se on his contraceptiveanticonceptius.
100
322640
2856
confiant en l'anticonceptiu d'ell.
05:37
A tooleina like this,
coupledjuntament with a malemascle contraceptiveanticonceptius,
101
325520
3176
Una eina com aquesta,
juntament amb un anticonceptiu masculí,
05:40
could greatlyen gran mesura increaseaugmentar the rolepaper for menhomes
in preventingimpedint unintendedno desitjats pregnancyl'embaràs.
102
328720
4320
podria augmentar molt el paper de l'home
en prevenir embarassos no desitjats.
05:46
The researchersinvestigadors who are workingtreball
on malemascle contraceptioncontracepció
103
334840
2776
Els investigadors que estudien
els anticonceptius masculins
05:49
are tryingintentant to createcrear
a better futurefutur for couplesparelles,
104
337640
2816
intenten crear un futur millor
per a les parelles,
05:52
a futurefutur where contraceptioncontracepció is no longermés llarg
consideredconsiderat just "a woman'sdona issueassumpte,"
105
340480
4536
un futur on els anticonceptius
no són considerats "una cosa de dones",
05:57
rathermés aviat an issueassumpte
for couplesparelles to decidedecideixi togetherjunts.
106
345040
2920
sinó una qüestió que les parelles
han de decidir conjuntament.
06:01
So why does the worldmón need a malemascle pillpíndola?
107
349320
2440
Per què el món necessita
una pastilla pels homes?
06:04
Well, I believe that a malemascle pillpíndola
108
352520
1736
Crec que una pastilla pels homes
06:06
will help reducereduir the stubbornlytossudament highalt
ratestarifes of unintendedno desitjats pregnancyl'embaràs and abortionavortament
109
354280
5816
ajudarà a reduir l'alt índex
d'embarassos no desitjats i d'avortaments
i permetrà als homes participar
de la mateixa manera
06:12
and allowpermetre'l menhomes to equallyigualment participateparticipar
110
360120
2896
06:15
in contraceptioncontracepció.
111
363040
1200
en l'anticoncepció.
Gràcies
06:17
Thank you.
112
365040
1216
06:18
(ApplauseAplaudiments)
113
366280
4240
(Aplaudiment)
Translated by Victòria Also
Reviewed by Anna Comas-Quinn

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
John Amory - Male reproductive health expert
John Amory is leading research into novel options for male contraception, male infertility and hypergonadism.

Why you should listen

John Amory is is currently examining the potential of using inhibitors of testicular retinoic acid biosynthesis as reversible male contraceptives. He has published more than 130 peer-reviewed papers in the field of male reproduction and serves on the Advisory Board of the Male Contraception Initiative. He is currently Professor of Medicine and Section Head of General Internal Medicine at the University of Washington, where he works as an attending physician on the inpatient medicine wards and in the outpatient General Internal Medicine and Men's Health Clinics.

More profile about the speaker
John Amory | Speaker | TED.com