English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@BCG London

Knut Haanaes: Two reasons companies fail -- and how to avoid them

Knut Haanaes: Dues raons per què les empreses fracassen -- i com evitar-les

Filmed:
1,888,592 views

És possible dirigir una empresa i reinventar-la alhora? Per a l'estratega empresarial Knut Haanaes, la capacitat d'innovar després de l'èxit és símbol d'una bona organització. Comparteix coneixements sobre com aconseguir l'equilibri entre perfeccionar el que ja coneixem i explorar idees complètament noves -- i explica com evitar dues grans trampes estratègiques.

- Strategist
IMD's Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on. Full bio

Here are two reasonsraons companiesempreses failfalla:
Dues raons per què les empreses fracasen:
00:13
they only do more of the samemateix,
Sempre fan el mateix,
00:17
or they only do what's newnou.
O només fan allò que és nou.
00:20
To me the realreal, realreal
solutionsolució to qualityqualitat growthcreixement
Per a mi, la real i veritable
sol·lució pel creixement de qualitat
00:23
is figuringfigurant out the balanceequilibri
betweenentre two activitiesactivitats:
és trobar la balança
entre dues activitats:
00:28
explorationexploració and exploitationexplotació.
l'exploració i l'explotació.
00:32
BothTots dos are necessarynecessari,
Totes dues són necessàries,
00:35
but it can be too much of a good thing.
però fins a un cert punt.
00:36
ConsiderConsiderar FacitEs.
Penseu en Facit.
00:41
I'm actuallyen realitat oldvell enoughsuficient to rememberrecorda them.
- sóc suficientment gran per recordar-la.
00:43
FacitEs was a fantasticfantàstic companyempresa.
Facit era una fantàstica empresa.
00:45
They were bornnascut deepprofund in the SwedishSuec forestbosc,
Van néixer ben endins dels boscs suecs,
00:47
and they madefet the bestmillor
mechanicalmecànic calculatorscalculadores in the worldmón.
i van produir les millors
calculadores mecániques del món.
00:50
EverybodyTothom used them.
Tothom les utilitzava.
00:54
And what did FacitEs do when
the electronicelectrònic calculatorcalculadora cameva venir alongjunts?
I què va fer Facit quan
la calculadora electrònica va aparèixer?
00:56
They continuedva continuar doing exactlyexactament the samemateix.
Van seguir fent exactament el mateix.
01:01
In sixsis monthsmesos, they wentva anar
from maximummàxim revenueingressos ...
En sis mesos, van passar
dels ingressos màxims...
01:04
and they were gones'ha anat.
i van desaparèixer.
01:08
GoneAnat.
Desaparèixer
01:10
To me, the ironyironia about the FacitEs storyhistòria
Per a mi, la ironia
de la història de Facit
01:11
is hearingaudició about the FacitEs engineersenginyers,
va ser enterarme que els seus enginyers
01:15
who had boughtva comprar cheapbarat, smallpetit
electronicelectrònic calculatorscalculadores in JapanJapó
van comprar al Japó calculadores
electròniques, barates i petites
01:19
that they used to double-checkRevisi
theirels seus calculatorscalculadores.
que utilitzaven per tornar a revisar
les seves calculadores.
01:24
(LaughterRiure)
(Riures)
01:27
FacitEs did too much exploitationexplotació.
Facit va fer massa explotació.
01:29
But explorationexploració can go wildsalvatge, too.
Però l'exploració també pot ser un fracàs.
01:32
A fewpocs yearsanys back,
Fa uns anys,
01:34
I workedtreballat closelyde prop alongsideal costat de
a EuropeanEuropeu biotechbiotecnologia companyempresa.
vaig treballar de prop amb
una empresa europea de biotecnologia.
01:36
Let's call them OncoSearchOncoSearch.
Anomenem-la OncoSearch.
01:40
The companyempresa was brilliantgenial.
L'empresa era brillant.
01:42
They had applicationsaplicacions that promisedva prometre
to diagnosediagnosticar, even curecura,
Tenien funcions que prometien
diagnosticar, fins i tot curar,
01:44
certaincert formsformes of bloodsang cancercàncer.
alguns tipus de càncer de sang.
01:49
EveryCada day was about
creatingcreant something newnou.
Cada dia consistia a crear
alguna cosa nova.
01:52
They were extremelyextremadament innovativeinnovador,
Eren extremadament innovadors,
01:55
and the mantramantra was,
"When we only get it right,"
i el mantra era,
"Només quan ho aconseguim",
01:58
or even, "We want it perfectperfecte."
o fins i tot,
"El volem perfecte".
02:01
The sadtrist thing is,
La llàstima és que,
02:04
before they becamees va convertir perfectperfecte --
abans de ser perfectes --
02:06
even good enoughsuficient --
inclús prou bons --
02:08
they becamees va convertir obsoleteobsolet.
es van tornar obsolets.
02:10
OncoSearchOncoSearch did too much explorationexploració.
OncoSearch va fer massa exploració.
02:13
I first heardescoltat about explorationexploració
and exploitationexplotació about 15 yearsanys agofa,
Vaig sentir a parlar d'exploració i
explotació per primer cop fa 15 anys,
02:17
when I workedtreballat as a visitingvisitant
scholarbecari at StanfordStanford UniversityUniversitat.
quan treballava com a professor
convidat a l'Universitat de Standford.
02:23
The founderfundador of the ideaidea is JimJim MarchMarç.
El fundador de la idea és en Jim March.
02:27
And to me the powerpoder of the ideaidea
is its practicalitypracticitat.
I per a mi, el poder de la idea és
la seva practicitat.
02:30
ExplorationExploració.
L'exploració.
02:35
ExplorationExploració is about
comingarribant up with what's newnou.
L'exploració consisteix a presentar
allò que és nou.
02:36
It's about searchcerca,
és cercar,
02:40
it's about discoverydescobriment,
és descobrir,
02:42
it's about newnou productsproductes,
són nous productes,
02:43
it's about newnou innovationsinnovacions.
són noves innovacions,
02:45
It's about changingcanviant our frontiersfronteres.
és canviar les nostres fronteres.
02:47
Our heroesherois are people
who have donefet explorationexploració:
Els nostres herois són persones
que han explorat:
02:51
MadameMadame CurieCurie,
Madame Curie,
02:54
PicassoPicasso,
Picasso,
02:56
NeilNeil ArmstrongArmstrong,
Neil Armstrong,
02:57
SirSir EdmundEdmund HillaryHillary, etcetc.
Sir Edmund Hillary, etc.
02:58
I come from NorwayNoruega;
Sóc de Noruega;
03:01
all our heroesherois are explorersexploradors,
and they deservemereixen to be.
tots els notres herois són exploradors,
i mereixen ser-ho.
03:03
We all know that explorationexploració is riskyarriscat.
Tots sabem que explorar conté riscs.
03:09
We don't know the answersrespostes,
No sabem les respostes,
03:12
we don't know if we're going to find them,
no sabem si les trobarem,
03:14
and we know that the risksriscos are highalt.
i sabem que els riscs són alts.
03:16
ExploitationExplotació is the oppositedavant.
L'explotació és tot el contrari.
03:18
ExploitationExplotació is takingpresa
the knowledgeconeixement we have
L'explotació és agafar
els coneixements que tenim
03:20
and makingelaboració good, better.
i fer del bé el millor.
03:23
ExploitationExplotació is about makingelaboració
our trainstrens runcorrer on time.
Explotació és fer que
els nostres trens vagin a l'hora.
03:26
It's about makingelaboració good productsproductes
fastermés ràpid and cheapermés barat.
És fer bons productes més barats i més ràpidament.
03:29
ExploitationExplotació is not riskyarriscat --
L'explotació no comporta riscs
03:34
in the shortcurt termterme.
a curt termini.
03:37
But if we only exploitexplotar,
Però si només explotem,
03:39
it's very riskyarriscat in the long termterme.
correm riscs a llarg termini.
03:41
And I think we all have memoriesrecords
of the famousfamós poppop groupsgrups
I crec que tots recordem
els famosos grups de pop
03:44
who keep singingcantant the samemateix songscançons
again and again,
que segueixen cantant les mateixes cançons
un cop i un altre,
03:48
untilfins a they becomeconvertir-se en obsoleteobsolet
or even patheticpatètic.
fins que esdevenen obsoletes
o fins i tot patètiques.
03:51
That's the riskrisc of exploitationexplotació.
Aquest és el risc de l'explotació.
03:56
So if we take a long-termllarg termini
perspectiveperspectiva, we exploreexplora.
Així que si adoptem una perspectiva
a llarg termini, estem explorant.
04:00
If we take a short-termCurt termini
perspectiveperspectiva, we exploitexplotar.
Si adoptem una perspectiva
a curt termini, estem explotant.
04:05
SmallPetit childrennens, they exploreexplora all day.
Els petits, exploren tot el dia.
04:09
All day it's about explorationexploració.
Tot el seu dia és exploració.
04:12
As we growcréixer oldermés vell,
A mesura que ens fem grans,
04:15
we exploreexplora lessmenys because we have
more knowledgeconeixement to exploitexplotar on.
explorem menys perquè tenim
més coneixements a explotar.
04:16
The samemateix goesva for companiesempreses.
El mateix passa amb les empreses.
04:21
CompaniesEmpreses becomeconvertir-se en,
by naturenaturalesa, lessmenys innovativeinnovador
Les empreses es tornen,
per naturalesa, menys innovadores
04:24
as they becomeconvertir-se en more competentcompetent.
quan es tornen més competents.
04:28
And this is, of coursecurs,
a biggran worrypreocupació to CEOsDirectors generals.
I això és, és clar, una gran preocupació
per als directors generals.
04:31
And I hearescoltar very oftensovint questionspreguntes
phrasedenunciat in differentdiferent waysmaneres.
I sovint sento preguntes
formulades de varies maneres.
04:35
For exampleexemple,
Per exemple,
04:39
"How can I bothtots dos effectivelyde manera eficaç runcorrer
and reinventreinventar my companyempresa?"
"Com puc alhora dirigir i
reiventar efectivament la meva empresa?"
04:41
Or, "How can I make sure
O, "Com puc estar segur
04:46
that our companyempresa changescanvis
before we becomeconvertir-se en obsoleteobsolet
que la nostra empresa canvïi
abans que estevinguem obsolets
04:48
or are hitcolpejar by a crisiscrisi?"
o una crisi ens afecti?"
04:52
So, doing one well is difficultdifícil.
Així doncs, fer-ne una de bé és difícil.
04:55
Doing bothtots dos well as the samemateix time is artart --
Fer les dues bé alhora és art --
04:58
pushingempenyent bothtots dos explorationexploració and exploitationexplotació.
ambigüejant l'ús tant de l'exploració com de l'explotació.
05:01
So one thing we'vetenim foundtrobat
Una cosa que hem descobert
05:05
is only about two percentpercentatge of companiesempreses
are ablecapaç to effectivelyde manera eficaç exploreexplora
és que només el 2% de les empreses
són capaces d'explorar efectivament
05:06
and exploitexplotar at the samemateix time, in parallelparal·lel.
i explotar alhora, paral·lelament.
05:13
But when they do,
Però quan ho fan,
05:17
the payoffspagaments are hugeenorme.
les recompenses són grans.
05:19
So we have lots of great examplesexemples.
Així que tenim molts bons exemples.
05:22
We have NestlNestlé creatingcreant NespressoNespresso,
Nestlé crea Nespresso,
05:24
we have LegoLego going into animatedanimat filmspel·lícules,
Lego es llença a fer pel·lícules animades,
05:27
ToyotaToyota creatingcreant the hybridshíbrids,
Toyota crea híbrids,
05:30
UnileverUnilever pushingempenyent into sustainabilitysostenibilitat --
Unilever aposta per la sostenibilitat --
05:32
there are lots of examplesexemples,
and the benefitsbeneficis are hugeenorme.
hi ha molts exemples,
i els beneficis són importants.
05:35
Why is balancingl'equilibri so difficultdifícil?
Per què costa tant trobar l'equilibri?
05:39
I think it's difficultdifícil
because there are so manymolts trapstrampes
Crec que és difícil
perquè hi ha moltes trampes
05:42
that keep us where we are.
que ens mantenen on estem.
05:45
So I'll talk about two,
but there are manymolts.
Pel que n'en parlaré de dues,
però n'hi ha moltes.
05:47
So let's talk about
the perpetualperpètua searchcerca traptrampa.
Parlem de la
trampa de cerca perpètua.
05:51
We discoverdescobreix something,
Descobrim alguna cosa,
05:54
but we don't have the patiencepaciència
or the persistencepersistència
però no tenim la paciència
o la persistència
05:56
to get at it and make it work.
per hi arribar-hi i fer-la funcionar.
05:59
So insteaden canvi of stayingquedant-se with it,
we createcrear something newnou.
Així que, en comptes de quedar-nos-la.
creem alguna cosa nova.
06:01
But the samemateix goesva for that,
I torna a passar el mateix,
06:04
then we're in the viciousviciós circlecercle
entrem al cercle viciós de
06:06
of actuallyen realitat comingarribant up with ideasidees
but beingser frustratedfrustrat.
trobar noves idees
i frustrar-nos.
06:07
OncoSearchOncoSearch was a good exampleexemple.
OncoSearch era un bon exemple.
06:12
A famousfamós exampleexemple is, of coursecurs, XeroxXerox.
Un exemple famós és, sens dubte, Xerox.
06:14
But we don't only see this in companiesempreses.
Però no només veiem això en empreses.
06:18
We see this in the publicpúblic sectorsector as well.
També ho veiem al sector públic.
06:20
We all know that any kindamable
of effectiveeficaç reformreforma of educationeducació,
Tots sabem que qualsevol tipus
de reforma educativa efectiva,
06:23
researchrecerca, healthsalut carecura, even defensedefensa,
d'investigació, de sanitat,
fins i tot de defensa,
06:29
takes 10, 15, maybe 20 yearsanys to work.
requereix 10, 15 o potser 20 anys de feina
06:31
But still, we changecanviar much more oftensovint.
Tot i així, canviem molt més sovint.
06:35
We really don't give them the chanceoportunitat.
No els donem l'oportunitat.
06:39
AnotherUn altre traptrampa is the successèxit traptrampa.
Una altra trampa és la de l'èxit.
06:42
FacitEs fellva caure into the successèxit traptrampa.
Facit va caure a la trampa de l'èxit.
06:46
They literallyliteralment heldretinguda
the futurefutur in theirels seus handsmans,
Literalment, tenien el futur
a les seves mans,
06:50
but they couldn'tno podia see it.
però no ho podien veure.
06:53
They were simplysimplement so good
at makingelaboració what they lovedestimat doing,
Eren simplement tan bons
fent allò que els agradava fer,
06:54
that they wouldn'tno ho faria changecanviar.
que no volien canviar.
06:58
We are like that, too.
Nosaltres també som així.
07:01
When we know something well,
it's difficultdifícil to changecanviar.
Quan coneixem alguna cosa bé,
és difícil canviar-la.
07:02
BillProjecte de llei GatesPortes has said:
Bill Gates ha dit:
07:06
"SuccessÈxit is a lousypèssim teacherprofessor.
"L'èxit és un professor terrible.
07:09
It seducessedueix us into thinkingpensant
we cannotno pot failfalla."
Ens incita a pensar que
no podem fracassar."
07:12
That's the challengedesafiament with successèxit.
Aquest és el repte amb l'èxit.
07:16
So I think there are some lessonslliçons,
and I think they applyaplicar to us.
Crec doncs que hi ha algunes lliçons,
i crec que s'apliquen a nosaltres.
07:19
And they applyaplicar to our companiesempreses.
I apliquen també a les nostres empreses.
07:23
The first lessonlliçó is:
get aheadendavant of the crisiscrisi.
La primera lliçó és:
avança't a la crisis.
07:25
And any companyempresa that's ablecapaç to innovateinnovar
I qualsevol empresa que és capaç d'innovar,
07:29
is actuallyen realitat ablecapaç to alsotambé buycomprar
an insuranceassegurança in the futurefutur.
de fet, també és capaç de comprar
una assegurança en un futur.
07:32
NetflixNetflix -- they could so easilyfàcilment
have been contentcontingut
Netflix -- haguessin fàcilment
estat ben contents
07:36
with earlierabans generationsgeneracions of distributiondistribució,
amb les generacions de distribució
precedents
07:39
but they always -- and I think
they will always --
però sempre -- i crec que sempre --
07:42
keep pushingempenyent for the nextPròxim battlebatalla.
seguiran buscant la pròxima batalla.
07:45
I see other companiesempreses that say,
Vec altres empreses que diuen:
07:47
"I'll winguanyar the nextPròxim innovationinnovació cyclecicle,
whateverel que sigui it takes."
"Guanyaré el pròxim cicle d'innovació,
costi el que costi."
07:49
SecondSegon one: think in multiplemúltiple time scalesescales.
La segona: pensa en diverses escales
temporals.
07:55
I'll shareCompartir a chartgràfic with you,
Us ensenyaré una gràfica
07:58
and I think it's a wonderfulmeravellós one.
que crec que és meravellosa.
08:00
Any companyempresa we look at,
Qualsevol empresa que observem,
08:02
takingpresa a one-yearun any perspectiveperspectiva
amb un any de perspectiva
08:04
and looking at the valuationvaloració
of the companyempresa,
i mirant la seva evaluació,
08:06
innovationinnovació typicallytípicament accountscomptes
for only about 30 percentpercentatge.
la innovació normalment
només representa un 30%.
08:08
So when we think one yearcurs,
Quan pensem en un any doncs,
08:12
innovationinnovació isn't really that importantimportant.
la innovació no és
realment important.
08:13
MoveMoure's aheadendavant, take a 10-year-curs perspectiveperspectiva
on the samemateix companyempresa --
Avancem, i observem la mateixa
empresa amb una perspectiva de 10 anys,
08:16
suddenlyde sobte, innovationinnovació and abilityhabilitat
to renewrenovar accountcompte for 70 percentpercentatge.
de cop, la innovació i la capacitat
de renovar representa un 70%.
08:20
But companiesempreses can't choosetriar.
Les empreses no poden escollir.
08:26
They need to fundfons the journeyviatge
and leaddirigir the long termterme.
Han de finançar el viatge
i pensar a llarg termini.
08:27
ThirdTercera:
La tercera:
08:32
inviteconvidar talenttalent.
invita al talent.
08:34
I don't think it's possiblepossible for any of us
No crec que sigui possible
per a cap de nosaltres
08:35
to be ablecapaç to balanceequilibri explorationexploració
and exploitationexplotació by ourselvesnosaltres mateixos.
trobar nosaltres mateixos
la balança entre exploració i explotació.
08:38
I think it's a teamequip sportesportiu.
Crec que és un esport d'equip.
08:43
I think we need to allowpermetre'l challengingdesafiant.
Crec que hem d'acceptar els reptes.
08:44
I think the marksenyal of a great companyempresa
is beingser openobert to be challengeddesafiat,
Crec que la marca d'una bona empresa
és estar oberta als reptes,
08:48
and the marksenyal of a good corporatecorporatiu boardpissarra
is to constructivelyconstructivament challengedesafiament.
i la marca d'una bona junta corporativa
és desafiar constructivament.
08:53
I think that's alsotambé what
good parentingcriança dels fills is about.
Crec que això també
és ser un bon pare.
08:58
Last one: be skepticalescèptic of successèxit.
L'última: sigues escèptic a l'èxit.
09:02
Maybe it's usefulútil to think back
at the oldvell triumphtriomf marchesmarxes in RomeRoma,
Potser és útil recordar les antigues desfilades de triomf a Roma,
09:06
when the generalsgenerals de, after a biggran victoryvictòria,
quan els generals, després d'una
gran victòria,
09:12
were givendonat theirels seus celebrationcelebració.
rebien la seva celebració.
09:16
RidingEquitació into RomeRoma on the carriagecotxe,
Arribant a Roma en carrossa,
09:18
they always had a companioncompany
whisperingxiuxiuejant in theirels seus earorella,
sempre tenien a un company
xiuxiuejant-los a l'orella,
09:21
"RememberRecordar, you're only humanhumà."
"Recorda, només ets humà."
09:25
So I hopeesperança I madefet the pointpunt:
Espero haver estat clar:
09:29
balancingl'equilibri explorationexploració and exploitationexplotació
equilibrar exploració i explotació
09:32
has a hugeenorme payoffsaldar.
té una gran recompensa.
09:35
But it's difficultdifícil,
and we need to be consciousconscient.
Però és difícil,
i n'hem de ser conscients.
09:37
I want to just pointpunt out two questionspreguntes
that I think are usefulútil.
Només vull remarcar dues qüestions
que crec que són necessàries.
09:40
First questionpregunta is,
looking at your ownpropi companyempresa:
La primera és,
mirant la teva pròpia empresa:
09:45
In whichquin areasàrees do you see
that the companyempresa is at the riskrisc
En quines àrees veus que
l'empresa corri el risc
09:49
of fallingcaient into successèxit trapstrampes,
de caure a les trampes de l'èxit,
09:53
of just going on autopilotpilot automàtic?
d'anar amb el pilot automàtic?
09:56
And what can you do to challengedesafiament?
I què pots fer per a crear un repte?
09:59
SecondSegon questionpregunta is:
La segona qüestió és:
10:03
When did I exploreexplora something newnou last,
Quan va ser l'últim cop
que vaig explorar alguna cosa nova,
10:06
and what kindamable of effectefecte did it have on me?
i quin tipus d'efecte va tenir en mi?
10:09
Is that something I should do more of?
És alguna cosa que
hauria de fer més sovint?
10:12
In my casecas, yes.
En el meu cas, sí.
10:15
So let me leavesortir you with this.
Així que deixeu-me deixar-vos amb això.
10:18
WhetherSi you're an explorerExplorador by naturenaturalesa
Sigueu exploradors per naturalesa
10:20
or whetherja sigui you tendtendeix to exploitexplotar
what you alreadyja know,
o si tendiu a explotar
el que ja coneixeu,
10:23
don't forgetoblida't: the beautybellesa
is in the balanceequilibri.
no ho oblideu: la bellesa
es troba a l'equilibri.
10:27
Thank you.
Gràcies.
10:33
(ApplauseAplaudiments)
(Aplaudiments)
10:34
Translated by Judith Massagué
Reviewed by Pablo Plana

▲Back to top

About the speaker:

Knut Haanaes - Strategist
IMD's Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on.

Why you should listen

What strategy traps repeatedly entice well-meaning companies? Sweet words that lure with a sense of promise and growth, but ultimately fail to deliver again and again? How do we balance exploration and exploitation without falling fully into either ditch?

Knut Haanaes is a professor of strategy and international management at IMD, formerly senior partner and global leader of BCG's strategy practice – where he is still a BCG Fellow. Through his work with clients, Knut has accumulated extensive experience in a number of industries on issues of strategy. He holds a Master’s Degree in Economics from the Norwegian School of Economics, a PhD in Strategy from the Copenhagen Business School, and has been a visiting scholar at Scancor, Stanford University.

In 2015, together with Martin Reeves and Janmejaya Sinha from BCG, Haanaes published the book Your Strategy Needs a Strategy. The book is already translated into a number of languages.

More profile about the speaker
Knut Haanaes | Speaker | TED.com