English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@BCG London

Knut Haanaes: Two reasons companies fail -- and how to avoid them

Knut Haanaes: Dues raons per què les empreses fracassen -- i com evitar-les

Filmed:
1,949,037 views

És possible dirigir una empresa i reinventar-la alhora? Per a l'estratega empresarial Knut Haanaes, la capacitat d'innovar després de l'èxit és símbol d'una bona organització. Comparteix coneixements sobre com aconseguir l'equilibri entre perfeccionar el que ja coneixem i explorar idees complètament noves -- i explica com evitar dues grans trampes estratègiques.

- Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on. Full bio

Here are two reasonsraons companiesempreses failfalla:
Dues raons per què les empreses fracasen:
00:13
they only do more of the samemateix,
Sempre fan el mateix,
00:17
or they only do what's newnou.
O només fan allò que és nou.
00:20
To me the realreal, realreal
solutionsolució to qualityqualitat growthcreixement
Per a mi, la real i veritable
sol·lució pel creixement de qualitat
00:23
is figuringfigurant out the balanceequilibri
betweenentre two activitiesactivitats:
és trobar la balança
entre dues activitats:
00:28
explorationexploració and exploitationexplotació.
l'exploració i l'explotació.
00:32
BothTots dos are necessarynecessari,
Totes dues són necessàries,
00:35
but it can be too much of a good thing.
però fins a un cert punt.
00:36
ConsiderConsiderar FacitEs.
Penseu en Facit.
00:41
I'm actuallyen realitat oldvell enoughsuficient to rememberrecorda them.
- sóc suficientment gran per recordar-la.
00:43
FacitEs was a fantasticfantàstic companyempresa.
Facit era una fantàstica empresa.
00:45
They were bornnascut deepprofund in the SwedishSuec forestbosc,
Van néixer ben endins dels boscs suecs,
00:47
and they madefet the bestmillor
mechanicalmecànic calculatorscalculadores in the worldmón.
i van produir les millors
calculadores mecániques del món.
00:50
EverybodyTothom used them.
Tothom les utilitzava.
00:54
And what did FacitEs do when
the electronicelectrònic calculatorcalculadora cameva venir alongjunts?
I què va fer Facit quan
la calculadora electrònica va aparèixer?
00:56
They continuedva continuar doing exactlyexactament the samemateix.
Van seguir fent exactament el mateix.
01:01
In sixsis monthsmesos, they wentva anar
from maximummàxim revenueingressos ...
En sis mesos, van passar
dels ingressos màxims...
01:04
and they were gones'ha anat.
i van desaparèixer.
01:08
GoneAnat.
Desaparèixer
01:10
To me, the ironyironia about the FacitEs storyhistòria
Per a mi, la ironia
de la història de Facit
01:11
is hearingaudició about the FacitEs engineersenginyers,
va ser enterarme que els seus enginyers
01:15
who had boughtva comprar cheapbarat, smallpetit
electronicelectrònic calculatorscalculadores in JapanJapó
van comprar al Japó calculadores
electròniques, barates i petites
01:19
that they used to double-checkRevisi
theirels seus calculatorscalculadores.
que utilitzaven per tornar a revisar
les seves calculadores.
01:24
(LaughterRiure)
(Riures)
01:27
FacitEs did too much exploitationexplotació.
Facit va fer massa explotació.
01:29
But explorationexploració can go wildsalvatge, too.
Però l'exploració també pot ser un fracàs.
01:32
A fewpocs yearsanys back,
Fa uns anys,
01:34
I workedtreballat closelyde prop alongsideal costat de
a EuropeanEuropeu biotechbiotecnologia companyempresa.
vaig treballar de prop amb
una empresa europea de biotecnologia.
01:36
Let's call them OncoSearchOncoSearch.
Anomenem-la OncoSearch.
01:40
The companyempresa was brilliantgenial.
L'empresa era brillant.
01:42
They had applicationsaplicacions that promisedva prometre
to diagnosediagnosticar, even curecura,
Tenien funcions que prometien
diagnosticar, fins i tot curar,
01:44
certaincert formsformes of bloodsang cancercàncer.
alguns tipus de càncer de sang.
01:49
EveryCada day was about
creatingcreant something newnou.
Cada dia consistia a crear
alguna cosa nova.
01:52
They were extremelyextremadament innovativeinnovador,
Eren extremadament innovadors,
01:55
and the mantramantra was,
"When we only get it right,"
i el mantra era,
"Només quan ho aconseguim",
01:58
or even, "We want it perfectperfecte."
o fins i tot,
"El volem perfecte".
02:01
The sadtrist thing is,
La llàstima és que,
02:04
before they becamees va convertir perfectperfecte --
abans de ser perfectes --
02:06
even good enoughsuficient --
inclús prou bons --
02:08
they becamees va convertir obsoleteobsolet.
es van tornar obsolets.
02:10
OncoSearchOncoSearch did too much explorationexploració.
OncoSearch va fer massa exploració.
02:13
I first heardescoltat about explorationexploració
and exploitationexplotació about 15 yearsanys agofa,
Vaig sentir a parlar d'exploració i
explotació per primer cop fa 15 anys,
02:17
when I workedtreballat as a visitingvisitant
scholarbecari at StanfordStanford UniversityUniversitat.
quan treballava com a professor
convidat a l'Universitat de Standford.
02:23
The founderfundador of the ideaidea is JimJim MarchMarç.
El fundador de la idea és en Jim March.
02:27
And to me the powerpoder of the ideaidea
is its practicalitypracticitat.
I per a mi, el poder de la idea és
la seva practicitat.
02:30
ExplorationExploració.
L'exploració.
02:35
ExplorationExploració is about
comingarribant up with what's newnou.
L'exploració consisteix a presentar
allò que és nou.
02:36
It's about searchcerca,
és cercar,
02:40
it's about discoverydescobriment,
és descobrir,
02:42
it's about newnou productsproductes,
són nous productes,
02:43
it's about newnou innovationsinnovacions.
són noves innovacions,
02:45
It's about changingcanviant our frontiersfronteres.
és canviar les nostres fronteres.
02:47
Our heroesherois are people
who have donefet explorationexploració:
Els nostres herois són persones
que han explorat:
02:51
MadameMadame CurieCurie,
Madame Curie,
02:54
PicassoPicasso,
Picasso,
02:56
NeilNeil ArmstrongArmstrong,
Neil Armstrong,
02:57
SirSir EdmundEdmund HillaryHillary, etcetc.
Sir Edmund Hillary, etc.
02:58
I come from NorwayNoruega;
Sóc de Noruega;
03:01
all our heroesherois are explorersexploradors,
and they deservemereixen to be.
tots els notres herois són exploradors,
i mereixen ser-ho.
03:03
We all know that explorationexploració is riskyarriscat.
Tots sabem que explorar conté riscs.
03:09
We don't know the answersrespostes,
No sabem les respostes,
03:12
we don't know if we're going to find them,
no sabem si les trobarem,
03:14
and we know that the risksriscos are highalt.
i sabem que els riscs són alts.
03:16
ExploitationExplotació is the oppositedavant.
L'explotació és tot el contrari.
03:18
ExploitationExplotació is takingpresa
the knowledgeconeixement we have
L'explotació és agafar
els coneixements que tenim
03:20
and makingelaboració good, better.
i fer del bé el millor.
03:23
ExploitationExplotació is about makingelaboració
our trainstrens runcorrer on time.
Explotació és fer que
els nostres trens vagin a l'hora.
03:26
It's about makingelaboració good productsproductes
fastermés ràpid and cheapermés barat.
És fer bons productes més barats i més ràpidament.
03:29
ExploitationExplotació is not riskyarriscat --
L'explotació no comporta riscs
03:34
in the shortcurt termterme.
a curt termini.
03:37
But if we only exploitexplotar,
Però si només explotem,
03:39
it's very riskyarriscat in the long termterme.
correm riscs a llarg termini.
03:41
And I think we all have memoriesrecords
of the famousfamós poppop groupsgrups
I crec que tots recordem
els famosos grups de pop
03:44
who keep singingcantant the samemateix songscançons
again and again,
que segueixen cantant les mateixes cançons
un cop i un altre,
03:48
untilfins a they becomeconvertir-se en obsoleteobsolet
or even patheticpatètic.
fins que esdevenen obsoletes
o fins i tot patètiques.
03:51
That's the riskrisc of exploitationexplotació.
Aquest és el risc de l'explotació.
03:56
So if we take a long-termllarg termini
perspectiveperspectiva, we exploreexplora.
Així que si adoptem una perspectiva
a llarg termini, estem explorant.
04:00
If we take a short-termCurt termini
perspectiveperspectiva, we exploitexplotar.
Si adoptem una perspectiva
a curt termini, estem explotant.
04:05
SmallPetit childrennens, they exploreexplora all day.
Els petits, exploren tot el dia.
04:09
All day it's about explorationexploració.
Tot el seu dia és exploració.
04:12
As we growcréixer oldermés vell,
A mesura que ens fem grans,
04:15
we exploreexplora lessmenys because we have
more knowledgeconeixement to exploitexplotar on.
explorem menys perquè tenim
més coneixements a explotar.
04:16
The samemateix goesva for companiesempreses.
El mateix passa amb les empreses.
04:21
CompaniesEmpreses becomeconvertir-se en,
by naturenaturalesa, lessmenys innovativeinnovador
Les empreses es tornen,
per naturalesa, menys innovadores
04:24
as they becomeconvertir-se en more competentcompetent.
quan es tornen més competents.
04:28
And this is, of coursecurs,
a biggran worrypreocupació to CEOsDirectors generals.
I això és, és clar, una gran preocupació
per als directors generals.
04:31
And I hearescoltar very oftensovint questionspreguntes
phrasedenunciat in differentdiferent waysmaneres.
I sovint sento preguntes
formulades de varies maneres.
04:35
For exampleexemple,
Per exemple,
04:39
"How can I bothtots dos effectivelyde manera eficaç runcorrer
and reinventreinventar my companyempresa?"
"Com puc alhora dirigir i
reiventar efectivament la meva empresa?"
04:41
Or, "How can I make sure
O, "Com puc estar segur
04:46
that our companyempresa changescanvis
before we becomeconvertir-se en obsoleteobsolet
que la nostra empresa canvïi
abans que estevinguem obsolets
04:48
or are hitcolpejar by a crisiscrisi?"
o una crisi ens afecti?"
04:52
So, doing one well is difficultdifícil.
Així doncs, fer-ne una de bé és difícil.
04:55
Doing bothtots dos well as the samemateix time is artart --
Fer les dues bé alhora és art --
04:58
pushingempenyent bothtots dos explorationexploració and exploitationexplotació.
ambigüejant l'ús tant de l'exploració com de l'explotació.
05:01
So one thing we'vetenim foundtrobat
Una cosa que hem descobert
05:05
is only about two percentpercentatge of companiesempreses
are ablecapaç to effectivelyde manera eficaç exploreexplora
és que només el 2% de les empreses
són capaces d'explorar efectivament
05:06
and exploitexplotar at the samemateix time, in parallelparal·lel.
i explotar alhora, paral·lelament.
05:13
But when they do,
Però quan ho fan,
05:17
the payoffspagaments are hugeenorme.
les recompenses són grans.
05:19
So we have lots of great examplesexemples.
Així que tenim molts bons exemples.
05:22
We have NestlNestlé creatingcreant NespressoNespresso,
Nestlé crea Nespresso,
05:24
we have LegoLego going into animatedanimat filmspel·lícules,
Lego es llença a fer pel·lícules animades,
05:27
ToyotaToyota creatingcreant the hybridshíbrids,
Toyota crea híbrids,
05:30
UnileverUnilever pushingempenyent into sustainabilitysostenibilitat --
Unilever aposta per la sostenibilitat --
05:32
there are lots of examplesexemples,
and the benefitsbeneficis are hugeenorme.
hi ha molts exemples,
i els beneficis són importants.
05:35
Why is balancingl'equilibri so difficultdifícil?
Per què costa tant trobar l'equilibri?
05:39
I think it's difficultdifícil
because there are so manymolts trapstrampes
Crec que és difícil
perquè hi ha moltes trampes
05:42
that keep us where we are.
que ens mantenen on estem.
05:45
So I'll talk about two,
but there are manymolts.
Pel que n'en parlaré de dues,
però n'hi ha moltes.
05:47
So let's talk about
the perpetualperpètua searchcerca traptrampa.
Parlem de la
trampa de cerca perpètua.
05:51
We discoverdescobreix something,
Descobrim alguna cosa,
05:54
but we don't have the patiencepaciència
or the persistencepersistència
però no tenim la paciència
o la persistència
05:56
to get at it and make it work.
per hi arribar-hi i fer-la funcionar.
05:59
So insteaden canvi of stayingquedant-se with it,
we createcrear something newnou.
Així que, en comptes de quedar-nos-la.
creem alguna cosa nova.
06:01
But the samemateix goesva for that,
I torna a passar el mateix,
06:04
then we're in the viciousviciós circlecercle
entrem al cercle viciós de
06:06
of actuallyen realitat comingarribant up with ideasidees
but beingser frustratedfrustrat.
trobar noves idees
i frustrar-nos.
06:07
OncoSearchOncoSearch was a good exampleexemple.
OncoSearch era un bon exemple.
06:12
A famousfamós exampleexemple is, of coursecurs, XeroxXerox.
Un exemple famós és, sens dubte, Xerox.
06:14
But we don't only see this in companiesempreses.
Però no només veiem això en empreses.
06:18
We see this in the publicpúblic sectorsector as well.
També ho veiem al sector públic.
06:20
We all know that any kindamable
of effectiveeficaç reformreforma of educationeducació,
Tots sabem que qualsevol tipus
de reforma educativa efectiva,
06:23
researchrecerca, healthsalut carecura, even defensedefensa,
d'investigació, de sanitat,
fins i tot de defensa,
06:29
takes 10, 15, maybe 20 yearsanys to work.
requereix 10, 15 o potser 20 anys de feina
06:31
But still, we changecanviar much more oftensovint.
Tot i així, canviem molt més sovint.
06:35
We really don't give them the chanceoportunitat.
No els donem l'oportunitat.
06:39
AnotherUn altre traptrampa is the successèxit traptrampa.
Una altra trampa és la de l'èxit.
06:42
FacitEs fellva caure into the successèxit traptrampa.
Facit va caure a la trampa de l'èxit.
06:46
They literallyliteralment heldretinguda
the futurefutur in theirels seus handsmans,
Literalment, tenien el futur
a les seves mans,
06:50
but they couldn'tno podia see it.
però no ho podien veure.
06:53
They were simplysimplement so good
at makingelaboració what they lovedestimat doing,
Eren simplement tan bons
fent allò que els agradava fer,
06:54
that they wouldn'tno ho faria changecanviar.
que no volien canviar.
06:58
We are like that, too.
Nosaltres també som així.
07:01
When we know something well,
it's difficultdifícil to changecanviar.
Quan coneixem alguna cosa bé,
és difícil canviar-la.
07:02
BillProjecte de llei GatesPortes has said:
Bill Gates ha dit:
07:06
"SuccessÈxit is a lousypèssim teacherprofessor.
"L'èxit és un professor terrible.
07:09
It seducessedueix us into thinkingpensant
we cannotno pot failfalla."
Ens incita a pensar que
no podem fracassar."
07:12
That's the challengedesafiament with successèxit.
Aquest és el repte amb l'èxit.
07:16
So I think there are some lessonslliçons,
and I think they applyaplicar to us.
Crec doncs que hi ha algunes lliçons,
i crec que s'apliquen a nosaltres.
07:19
And they applyaplicar to our companiesempreses.
I apliquen també a les nostres empreses.
07:23
The first lessonlliçó is:
get aheadendavant of the crisiscrisi.
La primera lliçó és:
avança't a la crisis.
07:25
And any companyempresa that's ablecapaç to innovateinnovar
I qualsevol empresa que és capaç d'innovar,
07:29
is actuallyen realitat ablecapaç to alsotambé buycomprar
an insuranceassegurança in the futurefutur.
de fet, també és capaç de comprar
una assegurança en un futur.
07:32
NetflixNetflix -- they could so easilyfàcilment
have been contentcontingut
Netflix -- haguessin fàcilment
estat ben contents
07:36
with earlierabans generationsgeneracions of distributiondistribució,
amb les generacions de distribució
precedents
07:39
but they always -- and I think
they will always --
però sempre -- i crec que sempre --
07:42
keep pushingempenyent for the nextPròxim battlebatalla.
seguiran buscant la pròxima batalla.
07:45
I see other companiesempreses that say,
Vec altres empreses que diuen:
07:47
"I'll winguanyar the nextPròxim innovationinnovació cyclecicle,
whateverel que sigui it takes."
"Guanyaré el pròxim cicle d'innovació,
costi el que costi."
07:49
SecondSegon one: think in multiplemúltiple time scalesescales.
La segona: pensa en diverses escales
temporals.
07:55
I'll shareCompartir a chartgràfic with you,
Us ensenyaré una gràfica
07:58
and I think it's a wonderfulmeravellós one.
que crec que és meravellosa.
08:00
Any companyempresa we look at,
Qualsevol empresa que observem,
08:02
takingpresa a one-yearun any perspectiveperspectiva
amb un any de perspectiva
08:04
and looking at the valuationvaloració
of the companyempresa,
i mirant la seva evaluació,
08:06
innovationinnovació typicallytípicament accountscomptes
for only about 30 percentpercentatge.
la innovació normalment
només representa un 30%.
08:08
So when we think one yearcurs,
Quan pensem en un any doncs,
08:12
innovationinnovació isn't really that importantimportant.
la innovació no és
realment important.
08:13
MoveMoure's aheadendavant, take a 10-year-curs perspectiveperspectiva
on the samemateix companyempresa --
Avancem, i observem la mateixa
empresa amb una perspectiva de 10 anys,
08:16
suddenlyde sobte, innovationinnovació and abilityhabilitat
to renewrenovar accountcompte for 70 percentpercentatge.
de cop, la innovació i la capacitat
de renovar representa un 70%.
08:20
But companiesempreses can't choosetriar.
Les empreses no poden escollir.
08:26
They need to fundfons the journeyviatge
and leaddirigir the long termterme.
Han de finançar el viatge
i pensar a llarg termini.
08:27
ThirdTercera:
La tercera:
08:32
inviteconvidar talenttalent.
invita al talent.
08:34
I don't think it's possiblepossible for any of us
No crec que sigui possible
per a cap de nosaltres
08:35
to be ablecapaç to balanceequilibri explorationexploració
and exploitationexplotació by ourselvesnosaltres mateixos.
trobar nosaltres mateixos
la balança entre exploració i explotació.
08:38
I think it's a teamequip sportesportiu.
Crec que és un esport d'equip.
08:43
I think we need to allowpermetre'l challengingdesafiant.
Crec que hem d'acceptar els reptes.
08:44
I think the marksenyal of a great companyempresa
is beingser openobert to be challengeddesafiat,
Crec que la marca d'una bona empresa
és estar oberta als reptes,
08:48
and the marksenyal of a good corporatecorporatiu boardpissarra
is to constructivelyconstructivament challengedesafiament.
i la marca d'una bona junta corporativa
és desafiar constructivament.
08:53
I think that's alsotambé what
good parentingcriança dels fills is about.
Crec que això també
és ser un bon pare.
08:58
Last one: be skepticalescèptic of successèxit.
L'última: sigues escèptic a l'èxit.
09:02
Maybe it's usefulútil to think back
at the oldvell triumphtriomf marchesmarxes in RomeRoma,
Potser és útil recordar les antigues desfilades de triomf a Roma,
09:06
when the generalsgenerals de, after a biggran victoryvictòria,
quan els generals, després d'una
gran victòria,
09:12
were givendonat theirels seus celebrationcelebració.
rebien la seva celebració.
09:16
RidingEquitació into RomeRoma on the carriagecotxe,
Arribant a Roma en carrossa,
09:18
they always had a companioncompany
whisperingxiuxiuejant in theirels seus earorella,
sempre tenien a un company
xiuxiuejant-los a l'orella,
09:21
"RememberRecordar, you're only humanhumà."
"Recorda, només ets humà."
09:25
So I hopeesperança I madefet the pointpunt:
Espero haver estat clar:
09:29
balancingl'equilibri explorationexploració and exploitationexplotació
equilibrar exploració i explotació
09:32
has a hugeenorme payoffsaldar.
té una gran recompensa.
09:35
But it's difficultdifícil,
and we need to be consciousconscient.
Però és difícil,
i n'hem de ser conscients.
09:37
I want to just pointpunt out two questionspreguntes
that I think are usefulútil.
Només vull remarcar dues qüestions
que crec que són necessàries.
09:40
First questionpregunta is,
looking at your ownpropi companyempresa:
La primera és,
mirant la teva pròpia empresa:
09:45
In whichquin areasàrees do you see
that the companyempresa is at the riskrisc
En quines àrees veus que
l'empresa corri el risc
09:49
of fallingcaient into successèxit trapstrampes,
de caure a les trampes de l'èxit,
09:53
of just going on autopilotpilot automàtic?
d'anar amb el pilot automàtic?
09:56
And what can you do to challengedesafiament?
I què pots fer per a crear un repte?
09:59
SecondSegon questionpregunta is:
La segona qüestió és:
10:03
When did I exploreexplora something newnou last,
Quan va ser l'últim cop
que vaig explorar alguna cosa nova,
10:06
and what kindamable of effectefecte did it have on me?
i quin tipus d'efecte va tenir en mi?
10:09
Is that something I should do more of?
És alguna cosa que
hauria de fer més sovint?
10:12
In my casecas, yes.
En el meu cas, sí.
10:15
So let me leavesortir you with this.
Així que deixeu-me deixar-vos amb això.
10:18
WhetherSi you're an explorerExplorador by naturenaturalesa
Sigueu exploradors per naturalesa
10:20
or whetherja sigui you tendtendeix to exploitexplotar
what you alreadyja know,
o si tendiu a explotar
el que ja coneixeu,
10:23
don't forgetoblida't: the beautybellesa
is in the balanceequilibri.
no ho oblideu: la bellesa
es troba a l'equilibri.
10:27
Thank you.
Gràcies.
10:33
(ApplauseAplaudiments)
(Aplaudiments)
10:34
Translated by Judith Massagué
Reviewed by Pablo Plana

▲Back to top

About the speaker:

Knut Haanaes - Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on.

Why you should listen

What strategy traps repeatedly entice well-meaning companies? Sweet words that lure with a sense of promise and growth, but ultimately fail to deliver again and again? How do we balance exploration and exploitation without falling fully into either ditch?

Knut Haanaes is Dean of the Global Leadership Institute at the World Economic Forum and professor of strategy and international management at IMD, formerly senior partner and global leader of BCG's strategy practice. Through his work with clients, Haanaes has accumulated extensive experience in a number of industries on issues of strategy. He holds a Master's Degree in Economics from the Norwegian School of Economics, a PhD in Strategy from the Copenhagen Business School and has been a visiting scholar at Scancor, Stanford University.

In 2015, together with Martin Reeves and Janmejaya Sinha from BCG, Haanaes published the book Your Strategy Needs a Strategy. The book has been translated into a number of languages.

More profile about the speaker
Knut Haanaes | Speaker | TED.com