English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@BCG London

Knut Haanaes: Two reasons companies fail -- and how to avoid them

Knut Haanaes: Dues raons per què les empreses fracassen -- i com evitar-les

Filmed
Views 1,819,656

És possible dirigir una empresa i reinventar-la alhora? Per a l'estratega empresarial Knut Haanaes, la capacitat d'innovar després de l'èxit és símbol d'una bona organització. Comparteix coneixements sobre com aconseguir l'equilibri entre perfeccionar el que ja coneixem i explorar idees complètament noves -- i explica com evitar dues grans trampes estratègiques.

- Strategist
IMD's Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on. Full bio

Here are two reasons companies fail:
Dues raons per què les empreses fracasen:
00:13
they only do more of the same,
Sempre fan el mateix,
00:17
or they only do what's new.
O només fan allò que és nou.
00:20
To me the real, real
solution to quality growth
Per a mi, la real i veritable
sol·lució pel creixement de qualitat
00:23
is figuring out the balance
between two activities:
és trobar la balança
entre dues activitats:
00:28
exploration and exploitation.
l'exploració i l'explotació.
00:32
Both are necessary,
Totes dues són necessàries,
00:35
but it can be too much of a good thing.
però fins a un cert punt.
00:36
Consider Facit.
Penseu en Facit.
00:41
I'm actually old enough to remember them.
- sóc suficientment gran per recordar-la.
00:43
Facit was a fantastic company.
Facit era una fantàstica empresa.
00:45
They were born deep in the Swedish forest,
Van néixer ben endins dels boscs suecs,
00:47
and they made the best
mechanical calculators in the world.
i van produir les millors
calculadores mecániques del món.
00:50
Everybody used them.
Tothom les utilitzava.
00:54
And what did Facit do when
the electronic calculator came along?
I què va fer Facit quan
la calculadora electrònica va aparèixer?
00:56
They continued doing exactly the same.
Van seguir fent exactament el mateix.
01:01
In six months, they went
from maximum revenue ...
En sis mesos, van passar
dels ingressos màxims...
01:04
and they were gone.
i van desaparèixer.
01:08
Gone.
Desaparèixer
01:10
To me, the irony about the Facit story
Per a mi, la ironia
de la història de Facit
01:11
is hearing about the Facit engineers,
va ser enterarme que els seus enginyers
01:15
who had bought cheap, small
electronic calculators in Japan
van comprar al Japó calculadores
electròniques, barates i petites
01:19
that they used to double-check
their calculators.
que utilitzaven per tornar a revisar
les seves calculadores.
01:24
(Laughter)
(Riures)
01:27
Facit did too much exploitation.
Facit va fer massa explotació.
01:29
But exploration can go wild, too.
Però l'exploració també pot ser un fracàs.
01:32
A few years back,
Fa uns anys,
01:34
I worked closely alongside
a European biotech company.
vaig treballar de prop amb
una empresa europea de biotecnologia.
01:36
Let's call them OncoSearch.
Anomenem-la OncoSearch.
01:40
The company was brilliant.
L'empresa era brillant.
01:42
They had applications that promised
to diagnose, even cure,
Tenien funcions que prometien
diagnosticar, fins i tot curar,
01:44
certain forms of blood cancer.
alguns tipus de càncer de sang.
01:49
Every day was about
creating something new.
Cada dia consistia a crear
alguna cosa nova.
01:52
They were extremely innovative,
Eren extremadament innovadors,
01:55
and the mantra was,
"When we only get it right,"
i el mantra era,
"Només quan ho aconseguim",
01:58
or even, "We want it perfect."
o fins i tot,
"El volem perfecte".
02:01
The sad thing is,
La llàstima és que,
02:04
before they became perfect --
abans de ser perfectes --
02:06
even good enough --
inclús prou bons --
02:08
they became obsolete.
es van tornar obsolets.
02:10
OncoSearch did too much exploration.
OncoSearch va fer massa exploració.
02:13
I first heard about exploration
and exploitation about 15 years ago,
Vaig sentir a parlar d'exploració i
explotació per primer cop fa 15 anys,
02:17
when I worked as a visiting
scholar at Stanford University.
quan treballava com a professor
convidat a l'Universitat de Standford.
02:23
The founder of the idea is Jim March.
El fundador de la idea és en Jim March.
02:27
And to me the power of the idea
is its practicality.
I per a mi, el poder de la idea és
la seva practicitat.
02:30
Exploration.
L'exploració.
02:35
Exploration is about
coming up with what's new.
L'exploració consisteix a presentar
allò que és nou.
02:36
It's about search,
és cercar,
02:40
it's about discovery,
és descobrir,
02:42
it's about new products,
són nous productes,
02:43
it's about new innovations.
són noves innovacions,
02:45
It's about changing our frontiers.
és canviar les nostres fronteres.
02:47
Our heroes are people
who have done exploration:
Els nostres herois són persones
que han explorat:
02:51
Madame Curie,
Madame Curie,
02:54
Picasso,
Picasso,
02:56
Neil Armstrong,
Neil Armstrong,
02:57
Sir Edmund Hillary, etc.
Sir Edmund Hillary, etc.
02:58
I come from Norway;
Sóc de Noruega;
03:01
all our heroes are explorers,
and they deserve to be.
tots els notres herois són exploradors,
i mereixen ser-ho.
03:03
We all know that exploration is risky.
Tots sabem que explorar conté riscs.
03:09
We don't know the answers,
No sabem les respostes,
03:12
we don't know if we're going to find them,
no sabem si les trobarem,
03:14
and we know that the risks are high.
i sabem que els riscs són alts.
03:16
Exploitation is the opposite.
L'explotació és tot el contrari.
03:18
Exploitation is taking
the knowledge we have
L'explotació és agafar
els coneixements que tenim
03:20
and making good, better.
i fer del bé el millor.
03:23
Exploitation is about making
our trains run on time.
Explotació és fer que
els nostres trens vagin a l'hora.
03:26
It's about making good products
faster and cheaper.
És fer bons productes més barats i més ràpidament.
03:29
Exploitation is not risky --
L'explotació no comporta riscs
03:34
in the short term.
a curt termini.
03:37
But if we only exploit,
Però si només explotem,
03:39
it's very risky in the long term.
correm riscs a llarg termini.
03:41
And I think we all have memories
of the famous pop groups
I crec que tots recordem
els famosos grups de pop
03:44
who keep singing the same songs
again and again,
que segueixen cantant les mateixes cançons
un cop i un altre,
03:48
until they become obsolete
or even pathetic.
fins que esdevenen obsoletes
o fins i tot patètiques.
03:51
That's the risk of exploitation.
Aquest és el risc de l'explotació.
03:56
So if we take a long-term
perspective, we explore.
Així que si adoptem una perspectiva
a llarg termini, estem explorant.
04:00
If we take a short-term
perspective, we exploit.
Si adoptem una perspectiva
a curt termini, estem explotant.
04:05
Small children, they explore all day.
Els petits, exploren tot el dia.
04:09
All day it's about exploration.
Tot el seu dia és exploració.
04:12
As we grow older,
A mesura que ens fem grans,
04:15
we explore less because we have
more knowledge to exploit on.
explorem menys perquè tenim
més coneixements a explotar.
04:16
The same goes for companies.
El mateix passa amb les empreses.
04:21
Companies become,
by nature, less innovative
Les empreses es tornen,
per naturalesa, menys innovadores
04:24
as they become more competent.
quan es tornen més competents.
04:28
And this is, of course,
a big worry to CEOs.
I això és, és clar, una gran preocupació
per als directors generals.
04:31
And I hear very often questions
phrased in different ways.
I sovint sento preguntes
formulades de varies maneres.
04:35
For example,
Per exemple,
04:39
"How can I both effectively run
and reinvent my company?"
"Com puc alhora dirigir i
reiventar efectivament la meva empresa?"
04:41
Or, "How can I make sure
O, "Com puc estar segur
04:46
that our company changes
before we become obsolete
que la nostra empresa canvïi
abans que estevinguem obsolets
04:48
or are hit by a crisis?"
o una crisi ens afecti?"
04:52
So, doing one well is difficult.
Així doncs, fer-ne una de bé és difícil.
04:55
Doing both well as the same time is art --
Fer les dues bé alhora és art --
04:58
pushing both exploration and exploitation.
ambigüejant l'ús tant de l'exploració com de l'explotació.
05:01
So one thing we've found
Una cosa que hem descobert
05:05
is only about two percent of companies
are able to effectively explore
és que només el 2% de les empreses
són capaces d'explorar efectivament
05:06
and exploit at the same time, in parallel.
i explotar alhora, paral·lelament.
05:13
But when they do,
Però quan ho fan,
05:17
the payoffs are huge.
les recompenses són grans.
05:19
So we have lots of great examples.
Així que tenim molts bons exemples.
05:22
We have Nestlé creating Nespresso,
Nestlé crea Nespresso,
05:24
we have Lego going into animated films,
Lego es llença a fer pel·lícules animades,
05:27
Toyota creating the hybrids,
Toyota crea híbrids,
05:30
Unilever pushing into sustainability --
Unilever aposta per la sostenibilitat --
05:32
there are lots of examples,
and the benefits are huge.
hi ha molts exemples,
i els beneficis són importants.
05:35
Why is balancing so difficult?
Per què costa tant trobar l'equilibri?
05:39
I think it's difficult
because there are so many traps
Crec que és difícil
perquè hi ha moltes trampes
05:42
that keep us where we are.
que ens mantenen on estem.
05:45
So I'll talk about two,
but there are many.
Pel que n'en parlaré de dues,
però n'hi ha moltes.
05:47
So let's talk about
the perpetual search trap.
Parlem de la
trampa de cerca perpètua.
05:51
We discover something,
Descobrim alguna cosa,
05:54
but we don't have the patience
or the persistence
però no tenim la paciència
o la persistència
05:56
to get at it and make it work.
per hi arribar-hi i fer-la funcionar.
05:59
So instead of staying with it,
we create something new.
Així que, en comptes de quedar-nos-la.
creem alguna cosa nova.
06:01
But the same goes for that,
I torna a passar el mateix,
06:04
then we're in the vicious circle
entrem al cercle viciós de
06:06
of actually coming up with ideas
but being frustrated.
trobar noves idees
i frustrar-nos.
06:07
OncoSearch was a good example.
OncoSearch era un bon exemple.
06:12
A famous example is, of course, Xerox.
Un exemple famós és, sens dubte, Xerox.
06:14
But we don't only see this in companies.
Però no només veiem això en empreses.
06:18
We see this in the public sector as well.
També ho veiem al sector públic.
06:20
We all know that any kind
of effective reform of education,
Tots sabem que qualsevol tipus
de reforma educativa efectiva,
06:23
research, health care, even defense,
d'investigació, de sanitat,
fins i tot de defensa,
06:29
takes 10, 15, maybe 20 years to work.
requereix 10, 15 o potser 20 anys de feina
06:31
But still, we change much more often.
Tot i així, canviem molt més sovint.
06:35
We really don't give them the chance.
No els donem l'oportunitat.
06:39
Another trap is the success trap.
Una altra trampa és la de l'èxit.
06:42
Facit fell into the success trap.
Facit va caure a la trampa de l'èxit.
06:46
They literally held
the future in their hands,
Literalment, tenien el futur
a les seves mans,
06:50
but they couldn't see it.
però no ho podien veure.
06:53
They were simply so good
at making what they loved doing,
Eren simplement tan bons
fent allò que els agradava fer,
06:54
that they wouldn't change.
que no volien canviar.
06:58
We are like that, too.
Nosaltres també som així.
07:01
When we know something well,
it's difficult to change.
Quan coneixem alguna cosa bé,
és difícil canviar-la.
07:02
Bill Gates has said:
Bill Gates ha dit:
07:06
"Success is a lousy teacher.
"L'èxit és un professor terrible.
07:09
It seduces us into thinking
we cannot fail."
Ens incita a pensar que
no podem fracassar."
07:12
That's the challenge with success.
Aquest és el repte amb l'èxit.
07:16
So I think there are some lessons,
and I think they apply to us.
Crec doncs que hi ha algunes lliçons,
i crec que s'apliquen a nosaltres.
07:19
And they apply to our companies.
I apliquen també a les nostres empreses.
07:23
The first lesson is:
get ahead of the crisis.
La primera lliçó és:
avança't a la crisis.
07:25
And any company that's able to innovate
I qualsevol empresa que és capaç d'innovar,
07:29
is actually able to also buy
an insurance in the future.
de fet, també és capaç de comprar
una assegurança en un futur.
07:32
Netflix -- they could so easily
have been content
Netflix -- haguessin fàcilment
estat ben contents
07:36
with earlier generations of distribution,
amb les generacions de distribució
precedents
07:39
but they always -- and I think
they will always --
però sempre -- i crec que sempre --
07:42
keep pushing for the next battle.
seguiran buscant la pròxima batalla.
07:45
I see other companies that say,
Vec altres empreses que diuen:
07:47
"I'll win the next innovation cycle,
whatever it takes."
"Guanyaré el pròxim cicle d'innovació,
costi el que costi."
07:49
Second one: think in multiple time scales.
La segona: pensa en diverses escales
temporals.
07:55
I'll share a chart with you,
Us ensenyaré una gràfica
07:58
and I think it's a wonderful one.
que crec que és meravellosa.
08:00
Any company we look at,
Qualsevol empresa que observem,
08:02
taking a one-year perspective
amb un any de perspectiva
08:04
and looking at the valuation
of the company,
i mirant la seva evaluació,
08:06
innovation typically accounts
for only about 30 percent.
la innovació normalment
només representa un 30%.
08:08
So when we think one year,
Quan pensem en un any doncs,
08:12
innovation isn't really that important.
la innovació no és
realment important.
08:13
Move ahead, take a 10-year perspective
on the same company --
Avancem, i observem la mateixa
empresa amb una perspectiva de 10 anys,
08:16
suddenly, innovation and ability
to renew account for 70 percent.
de cop, la innovació i la capacitat
de renovar representa un 70%.
08:20
But companies can't choose.
Les empreses no poden escollir.
08:26
They need to fund the journey
and lead the long term.
Han de finançar el viatge
i pensar a llarg termini.
08:27
Third:
La tercera:
08:32
invite talent.
invita al talent.
08:34
I don't think it's possible for any of us
No crec que sigui possible
per a cap de nosaltres
08:35
to be able to balance exploration
and exploitation by ourselves.
trobar nosaltres mateixos
la balança entre exploració i explotació.
08:38
I think it's a team sport.
Crec que és un esport d'equip.
08:43
I think we need to allow challenging.
Crec que hem d'acceptar els reptes.
08:44
I think the mark of a great company
is being open to be challenged,
Crec que la marca d'una bona empresa
és estar oberta als reptes,
08:48
and the mark of a good corporate board
is to constructively challenge.
i la marca d'una bona junta corporativa
és desafiar constructivament.
08:53
I think that's also what
good parenting is about.
Crec que això també
és ser un bon pare.
08:58
Last one: be skeptical of success.
L'última: sigues escèptic a l'èxit.
09:02
Maybe it's useful to think back
at the old triumph marches in Rome,
Potser és útil recordar les antigues desfilades de triomf a Roma,
09:06
when the generals, after a big victory,
quan els generals, després d'una
gran victòria,
09:12
were given their celebration.
rebien la seva celebració.
09:16
Riding into Rome on the carriage,
Arribant a Roma en carrossa,
09:18
they always had a companion
whispering in their ear,
sempre tenien a un company
xiuxiuejant-los a l'orella,
09:21
"Remember, you're only human."
"Recorda, només ets humà."
09:25
So I hope I made the point:
Espero haver estat clar:
09:29
balancing exploration and exploitation
equilibrar exploració i explotació
09:32
has a huge payoff.
té una gran recompensa.
09:35
But it's difficult,
and we need to be conscious.
Però és difícil,
i n'hem de ser conscients.
09:37
I want to just point out two questions
that I think are useful.
Només vull remarcar dues qüestions
que crec que són necessàries.
09:40
First question is,
looking at your own company:
La primera és,
mirant la teva pròpia empresa:
09:45
In which areas do you see
that the company is at the risk
En quines àrees veus que
l'empresa corri el risc
09:49
of falling into success traps,
de caure a les trampes de l'èxit,
09:53
of just going on autopilot?
d'anar amb el pilot automàtic?
09:56
And what can you do to challenge?
I què pots fer per a crear un repte?
09:59
Second question is:
La segona qüestió és:
10:03
When did I explore something new last,
Quan va ser l'últim cop
que vaig explorar alguna cosa nova,
10:06
and what kind of effect did it have on me?
i quin tipus d'efecte va tenir en mi?
10:09
Is that something I should do more of?
És alguna cosa que
hauria de fer més sovint?
10:12
In my case, yes.
En el meu cas, sí.
10:15
So let me leave you with this.
Així que deixeu-me deixar-vos amb això.
10:18
Whether you're an explorer by nature
Sigueu exploradors per naturalesa
10:20
or whether you tend to exploit
what you already know,
o si tendiu a explotar
el que ja coneixeu,
10:23
don't forget: the beauty
is in the balance.
no ho oblideu: la bellesa
es troba a l'equilibri.
10:27
Thank you.
Gràcies.
10:33
(Applause)
(Aplaudiments)
10:34
Translated by Judith Massagué
Reviewed by Pablo Plana

▲Back to top

About the speaker:

Knut Haanaes - Strategist
IMD's Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on.

Why you should listen

What strategy traps repeatedly entice well-meaning companies? Sweet words that lure with a sense of promise and growth, but ultimately fail to deliver again and again? How do we balance exploration and exploitation without falling fully into either ditch?

Knut Haanaes is a professor of strategy and international management at IMD, formerly senior partner and global leader of BCG's strategy practice – where he is still a BCG Fellow. Through his work with clients, Knut has accumulated extensive experience in a number of industries on issues of strategy. He holds a Master’s Degree in Economics from the Norwegian School of Economics, a PhD in Strategy from the Copenhagen Business School, and has been a visiting scholar at Scancor, Stanford University.

In 2015, together with Martin Reeves and Janmejaya Sinha from BCG, Haanaes published the book Your Strategy Needs a Strategy. The book is already translated into a number of languages.

More profile about the speaker
Knut Haanaes | Speaker | TED.com