English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

Knut Haanaes: Two reasons companies fail -- and how to avoid them

Knut Haanaes: Două cauze ale eșecului companiilor și cum le putem evita

Filmed
Views 1,861,710

Oare e posibil să conduci o companie și o redefinești în același timp? Pentru strategul de afaceri Knut Haanaes, abilitatea de inovare după obținerea succesului este semnul unei mari organizații. El ne împărtășește sfaturi despre cum se poate obține echilibrul dintre perfecționarea a ceea ce știm deja și explorarea unor idei cu totul noi și ne explică cum putem evita două mari capcane strategice.

- Strategist
IMD's Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on. Full bio

Iată două motive de eșec al companiilor:
00:13
Here are two reasons companies fail:
fac mereu doar aceleași lucruri,
00:17
they only do more of the same,
sau fac doar ce e nou.
00:20
or they only do what's new.
După mine, o soluție adevărată
pentru creșterea calității
00:23
To me the real, real
solution to quality growth
e găsirea echilibrului
dintre două activități:
00:28
is figuring out the balance
between two activities:
explorare și exploatare.
00:32
exploration and exploitation.
Ambele sunt necesare,
00:35
Both are necessary,
dar ce-i prea mult strică.
00:36
but it can be too much of a good thing.
De exemplu, Facit.
00:41
Consider Facit.
Chiar am suficienți ani
ca să-mi amintesc.
00:43
I'm actually old enough to remember them.
Facit era o companie fantastică.
00:45
Facit was a fantastic company.
Născuți în adâncul
codrilor suedezi,
00:47
They were born deep in the Swedish forest,
produceau cele mai bune
calculatoare mecanice din lume.
00:50
and they made the best
mechanical calculators in the world.
Toți le foloseau.
00:54
Everybody used them.
Și ce a făcut Facit când a apărut
calculatorul electronic?
00:56
And what did Facit do when
the electronic calculator came along?
Au continuat exact la fel.
01:01
They continued doing exactly the same.
În șase luni, de la venituri maxime...
01:04
In six months, they went
from maximum revenue ...
au dispărut.
01:08
and they were gone.
De tot.
01:10
Gone.
După mine, ironia poveștii Facit
01:11
To me, the irony about the Facit story
a fost să aud despre inginerii
companiei Facit,
01:15
is hearing about the Facit engineers,
ce cumpăraseră calculatoare electronice
japoneze, mici și ieftine,
01:19
who had bought cheap, small
electronic calculators in Japan
pe care le foloseau pentru a-și verifica
propriile calculatoare.
01:24
that they used to double-check
their calculators.
(Râsete)
01:27
(Laughter)
Facit s-a ocupat prea mult de exploatare.
01:29
Facit did too much exploitation.
Dar și explorarea poate să o ia razna.
01:32
But exploration can go wild, too.
Acum câțiva ani,
01:34
A few years back,
Am avut o strânsă colaborare
cu o companie europeană biotehnologică.
01:36
I worked closely alongside
a European biotech company.
Să le zicem OncoSearch.
01:40
Let's call them OncoSearch.
Compania era strălucită.
01:42
The company was brilliant.
Aveau aplicații care promiteau
să diagnosticheze și chiar să vindece
01:44
They had applications that promised
to diagnose, even cure,
anumite forme ale cancerului de sânge.
01:49
certain forms of blood cancer.
În fiecare zi se crea ceva nou.
01:52
Every day was about
creating something new.
Erau extrem de inventivi,
01:55
They were extremely innovative,
iar motoul lor era,
„Când o facem bine”
01:58
and the mantra was,
"When we only get it right,"
sau chiar, „Vrem să fie perfect.”
02:01
or even, "We want it perfect."
Din păcate,
02:04
The sad thing is,
înainte să devină perfecți
02:06
before they became perfect --
sau chiar suficient de buni
02:08
even good enough --
au devenit inutili.
02:10
they became obsolete.
OncoSearch a explorat prea mult.
02:13
OncoSearch did too much exploration.
Am auzit de explorare și exploatare
acum 15 ani,
02:17
I first heard about exploration
and exploitation about 15 years ago,
când lucram ca lector invitat
la Universitatea Stanford.
02:23
when I worked as a visiting
scholar at Stanford University.
Creatorul acestei idei este Jim March.
02:27
The founder of the idea is Jim March.
Cred că este o idee puternică
datorită caracterul ei practic.
02:30
And to me the power of the idea
is its practicality.
Explorarea.
02:35
Exploration.
Explorarea se referă la găsirea noutății.
02:36
Exploration is about
coming up with what's new.
Înseamnă căutare,
02:40
It's about search,
înseamnă descoperire,
02:42
it's about discovery,
produse noi,
02:43
it's about new products,
inovații.
02:45
it's about new innovations.
Înseamnă schimbarea frontierelor.
02:47
It's about changing our frontiers.
Eroii noștri sunt oameni
care au explorat:
02:51
Our heroes are people
who have done exploration:
Madame Curie,
02:54
Madame Curie,
Picasso,
02:56
Picasso,
Neil Armstrong,
02:57
Neil Armstrong,
Sir Edmund Hillary, etc.
02:58
Sir Edmund Hillary, etc.
Eu sunt norvegian;
03:01
I come from Norway;
toți eroii noștri sunt exploratori,
și merită să fie.
03:03
all our heroes are explorers,
and they deserve to be.
Știm cu toții că explorarea e riscantă.
03:09
We all know that exploration is risky.
Nu avem răspunsurile,
03:12
We don't know the answers,
nu știm dacă le vom găsi,
03:14
we don't know if we're going to find them,
și știm că riscurile sunt mari.
03:16
and we know that the risks are high.
Exploatarea e contrariul.
03:18
Exploitation is the opposite.
Exploatarea e când luăm
cunoștințele pe care le avem
03:20
Exploitation is taking
the knowledge we have
și le facem din bune, mai bune.
03:23
and making good, better.
Exploatare înseamnă să facem
trenurile să ajungă la timp.
03:26
Exploitation is about making
our trains run on time.
Înseamnă să faci produse bune
mai repede și mai ieftin.
03:29
It's about making good products
faster and cheaper.
Exploatarea nu e riscantă...
03:34
Exploitation is not risky --
pe termen scurt.
03:37
in the short term.
Dar dacă doar exploatăm,
03:39
But if we only exploit,
e foarte riscant pe termen lung.
03:41
it's very risky in the long term.
Și cred că ne amintim cu toții
de faimoasele formații de muzică pop
03:44
And I think we all have memories
of the famous pop groups
ce cântă în continuu
aceleași melodii iar și iar,
03:48
who keep singing the same songs
again and again,
până ce devin desuete
sau chiar patetice.
03:51
until they become obsolete
or even pathetic.
Acesta e riscul exploatării.
03:56
That's the risk of exploitation.
Deci, dacă avem o perspectivă
pe termen lung, explorăm.
04:00
So if we take a long-term
perspective, we explore.
Dacă abordăm o perspectivă
pe termen scurt, exploatăm.
04:05
If we take a short-term
perspective, we exploit.
Copiii mici explorează toată ziua.
04:09
Small children, they explore all day.
Întreaga zi se rezumă la explorare.
04:12
All day it's about exploration.
Pe măsură ce îmbătrânim,
04:15
As we grow older,
explorăm mai puțin fiindcă avem
mai multe cunoștințe de exploatat.
04:16
we explore less because we have
more knowledge to exploit on.
E la fel pentru companii.
04:21
The same goes for companies.
Prin natura lor, companiile
devin mai puțin creative
04:24
Companies become,
by nature, less innovative
pe măsură ce devin mai competente.
04:28
as they become more competent.
Aceasta e, firește,
o mare grijă pentru directori.
04:31
And this is, of course,
a big worry to CEOs.
Deseori aud întrebări
puse în diverse moduri.
04:35
And I hear very often questions
phrased in different ways.
De exemplu,
04:39
For example,
„Cum îmi pot conduce compania eficient,
dar și să o reinventez?”
04:41
"How can I both effectively run
and reinvent my company?"
Sau „Cum mă pot asigura
04:46
Or, "How can I make sure
că îmi schimb compania
înainte să devenim perimați
04:48
that our company changes
before we become obsolete
sau să fim atinși de o criză?”
04:52
or are hit by a crisis?"
Așadar, e greu
să faci una dintre ele bine.
04:55
So, doing one well is difficult.
Să le faci pe amândouă bine
deodată e o artă --
04:58
Doing both well as the same time is art --
să te strădui atât să explorezi,
cât și să exploatezi.
05:01
pushing both exploration and exploitation.
Am descoperit
05:05
So one thing we've found
că doar aproximativ 2% dintre companii
sunt capabile să exploreze,
05:06
is only about two percent of companies
are able to effectively explore
cât și să exploateze în același timp,
în paralel.
05:13
and exploit at the same time, in parallel.
Dar când o fac,
05:17
But when they do,
răsplata este uriașă.
05:19
the payoffs are huge.
Avem o mulțime de exemple grozave.
05:22
So we have lots of great examples.
Când Nestlé a creat Nespresso,
05:24
We have Nestlé creating Nespresso,
când Lego s-a implicat
în filme de animație,
05:27
we have Lego going into animated films,
când Toyota a creat mașinile hibrid,
05:30
Toyota creating the hybrids,
când Unilever s-a concentrat
pe sustenabilitate --
05:32
Unilever pushing into sustainability --
sunt multe exemple,
iar avantajele sunt imense.
05:35
there are lots of examples,
and the benefits are huge.
De ce e atât de greu
să obținem un echilibru?
05:39
Why is balancing so difficult?
Cred că e greu
fiindcă sunt atât de multe capcane
05:42
I think it's difficult
because there are so many traps
care ne țin pe loc.
05:45
that keep us where we are.
Vă voi vorbi despre două,
dar există multe.
05:47
So I'll talk about two,
but there are many.
Să discutăm despre capcana
căutării continue.
05:51
So let's talk about
the perpetual search trap.
Descoperim ceva,
05:54
We discover something,
dar nu avem răbdarea
sau perseverența
05:56
but we don't have the patience
or the persistence
să îl consolidăm
și să-l facem să meargă.
05:59
to get at it and make it work.
Deci în loc să continuăm cu el,
creăm ceva nou.
06:01
So instead of staying with it,
we create something new.
Și continuăm așa,
06:04
But the same goes for that,
ajungem într-un cerc vicios
06:06
then we're in the vicious circle
în care avem idei,
dar suntem frustrați.
06:07
of actually coming up with ideas
but being frustrated.
OncoSearch a fost un exemplu bun.
06:12
OncoSearch was a good example.
Un exemplu notoriu e, desigur, Xerox.
06:14
A famous example is, of course, Xerox.
Dar nu vedem asta
doar în cazul companiilor.
06:18
But we don't only see this in companies.
O putem observa și în sectorul public.
06:20
We see this in the public sector as well.
Știm cu toții că oricărui fel
de reformă eficientă în educație,
06:23
We all know that any kind
of effective reform of education,
cercetare, sănătate, chiar și apărare,
06:29
research, health care, even defense,
are nevoie de 10, 15, poate 20 de ani
ca să funcționeze.
06:31
takes 10, 15, maybe 20 years to work.
Și totuși, schimbăm mult mai des.
06:35
But still, we change much more often.
Nu le acordăm o șansă cu adevărat.
06:39
We really don't give them the chance.
O altă capcană e succesul.
06:42
Another trap is the success trap.
Facit a căzut în capcana succesului.
06:46
Facit fell into the success trap.
Literalmente aveau viitorul asigurat,
06:50
They literally held
the future in their hands,
dar nu au observat.
06:53
but they couldn't see it.
Pur și simplu se pricepeau așa de bine
să facă ce le plăcea cel mai mult,
06:54
They were simply so good
at making what they loved doing,
încât au refuzat schimbarea.
06:58
that they wouldn't change.
Și noi suntem așa.
07:01
We are like that, too.
Când știm ceva bine,
e greu să facem schimbări.
07:02
When we know something well,
it's difficult to change.
Bill Gates a spus:
07:06
Bill Gates has said:
„Succesul e un profesor prost.
07:09
"Success is a lousy teacher.
Ne seduce și ne face să credem
că nu putem eșua.”
07:12
It seduces us into thinking
we cannot fail."
Aceasta e provocarea succesului.
07:16
That's the challenge with success.
Cred că avem ce învăța din asta,
și cred că lecțiile ni se aplică.
07:19
So I think there are some lessons,
and I think they apply to us.
Nouă și companiilor noastre.
07:23
And they apply to our companies.
Prima lecție este: să prevenim crizele.
07:25
The first lesson is:
get ahead of the crisis.
Și orice companie
capabilă de inovații
07:29
And any company that's able to innovate
e și capabilă să cumpere o poliță
de asigurare pentru viitor.
07:32
is actually able to also buy
an insurance in the future.
Netflix -- s-ar fi putut ușor mulțumi
07:36
Netflix -- they could so easily
have been content
cu variantele trecute de distribuire,
07:39
with earlier generations of distribution,
dar ei tot timpul --
și cred că mereu
07:42
but they always -- and I think
they will always --
vor lupta să câștige bătălia următoare.
07:45
keep pushing for the next battle.
Văd alte companii care spun,
07:47
I see other companies that say,
„Voi câștiga următorul ciclu inovator,
orice ar fi.”
07:49
"I'll win the next innovation cycle,
whatever it takes."
A doua lecție: să gândim
raportat la intervale de timp multiple.
07:55
Second one: think in multiple time scales.
Am să vă arăt un grafic,
07:58
I'll share a chart with you,
și cred că e un grafic minunat.
08:00
and I think it's a wonderful one.
La orice companie ne-am uita,
08:02
Any company we look at,
pe o perioadă de un an,
08:04
taking a one-year perspective
și am examina valoarea companiei,
08:06
and looking at the valuation
of the company,
de regulă, inovațiile
reprezintă doar circa 30%.
08:08
innovation typically accounts
for only about 30 percent.
Deci când ne gândim la un an,
08:12
So when we think one year,
inovațiile nu sunt atât de importante.
08:13
innovation isn't really that important.
Mai departe, să ne uităm la
aceeași companie pe 10 ani --
08:16
Move ahead, take a 10-year perspective
on the same company --
brusc, inovațiile și abilitatea de înnoire
reprezintă 70 %.
08:20
suddenly, innovation and ability
to renew account for 70 percent.
Dar companiile nu au de ales.
08:26
But companies can't choose.
Trebuie să finanțeze calea
și să o parcurgă pe termen lung.
08:27
They need to fund the journey
and lead the long term.
A treia lecție:
08:32
Third:
Să atragem talente.
08:34
invite talent.
Nu cred că vreunul dintre noi
08:35
I don't think it's possible for any of us
poate obține singur echilibrul
dintre explorare și exploatare.
08:38
to be able to balance exploration
and exploitation by ourselves.
Cred că e un sport de echipă.
08:43
I think it's a team sport.
Cred că trebuie să acceptăm
să fim provocați.
08:44
I think we need to allow challenging.
Cred că semnul unei mari companii
e să fie deschisă provocărilor,
08:48
I think the mark of a great company
is being open to be challenged,
și semnul unei comisii corporatiste bune
e să provoace în mod constructiv.
08:53
and the mark of a good corporate board
is to constructively challenge.
Cred că la asta se rezumă
și să fii un bun părinte.
08:58
I think that's also what
good parenting is about.
Ultima: să fim sceptici cu succesul.
09:02
Last one: be skeptical of success.
Poate ar fi util să ne gândim
la vechile marșuri triumfale din Roma,
09:06
Maybe it's useful to think back
at the old triumph marches in Rome,
când generalii erau sărbătoriți
după o mare victorie.
09:12
when the generals, after a big victory,
09:16
were given their celebration.
Când intrau în Roma în carele lor,
09:18
Riding into Rome on the carriage,
aveau mereu un însoțitor,
șoptindu-le la ureche,
09:21
they always had a companion
whispering in their ear,
„Nu uita, ești un simplu muritor.”
09:25
"Remember, you're only human."
Sper că mi-am demonstrat ideea:
09:29
So I hope I made the point:
echilibrul explorare-exploatare
09:32
balancing exploration and exploitation
rentează enorm.
09:35
has a huge payoff.
Dar e dificil, și trebuie
să rămânem conștienți.
09:37
But it's difficult,
and we need to be conscious.
Vreau să subliniez două întrebări
pe care le cred utile.
09:40
I want to just point out two questions
that I think are useful.
Prima întrebare e,
uitându-vă la compania voastră:
09:45
First question is,
looking at your own company:
În ce domenii observați
compania prezentând riscul
09:49
In which areas do you see
that the company is at the risk
de a cădea în capcane ale succesului,
09:53
of falling into success traps,
de a merge pur și simplu
pe pilot automat?
09:56
of just going on autopilot?
Și ce puteți face să schimbați asta?
09:59
And what can you do to challenge?
A doua întrebare:
10:03
Second question is:
Care e ultima dată când
am explorat ceva nou,
10:06
When did I explore something new last,
și ce efect a avut asupra mea?
10:09
and what kind of effect did it have on me?
E ceva ce ar trebui să fac mai des?
10:12
Is that something I should do more of?
În cazul meu, da.
10:15
In my case, yes.
Permiteți-mi să închei așa.
10:18
So let me leave you with this.
Fie că sunteți exploratori înnăscuți,
10:20
Whether you're an explorer by nature
fie că tindeți
să exploatați ce știți deja,
10:23
or whether you tend to exploit
what you already know,
nu uitați: frumusețea
se regăsește în echilibru.
10:27
don't forget: the beauty
is in the balance.
Vă mulțumesc.
10:33
Thank you.
(Aplauze)
10:34
(Applause)
Translated by Maria Minodora
Reviewed by Cristina Nicolae

▲Back to top

About the speaker:

Knut Haanaes - Strategist
IMD's Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on.

Why you should listen

What strategy traps repeatedly entice well-meaning companies? Sweet words that lure with a sense of promise and growth, but ultimately fail to deliver again and again? How do we balance exploration and exploitation without falling fully into either ditch?

Knut Haanaes is a professor of strategy and international management at IMD, formerly senior partner and global leader of BCG's strategy practice – where he is still a BCG Fellow. Through his work with clients, Knut has accumulated extensive experience in a number of industries on issues of strategy. He holds a Master’s Degree in Economics from the Norwegian School of Economics, a PhD in Strategy from the Copenhagen Business School, and has been a visiting scholar at Scancor, Stanford University.

In 2015, together with Martin Reeves and Janmejaya Sinha from BCG, Haanaes published the book Your Strategy Needs a Strategy. The book is already translated into a number of languages.

More profile about the speaker
Knut Haanaes | Speaker | TED.com