English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@BCG London

Knut Haanaes: Two reasons companies fail -- and how to avoid them

Knut Haanaes: Twee redenen waardoor ondernemingen falen -- en hoe je ze kan vermijden

Filmed:
1,949,037 views

Is het mogelijk om een bedrijf te runnen en tegelijk opnieuw uit te vinden? Voor business-strateeg Knut Haanaes is het vermogen om een reeds succesvol bedrijf te innoveren, een kenmerk voor een geweldige organisatie. Hij laat ons zien hoe je het evenwicht houdt tussen het perfectioneren van wat je al weet en het doen van onderzoek naar nieuwe ideeën -- en hij legt uit hoe je twee grote valkuilen in de strategie kunt vermijden.

- Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on. Full bio

Hier zijn twee redenen
waarom ondernemingen falen:
00:13
Here are two reasonsredenen companiesbedrijven failmislukken:
ze doen alleen meer van hetzelfde,
00:17
they only do more of the samedezelfde,
of ze doen alleen nieuwe dingen.
00:20
or they only do what's newnieuwe.
Voor mij is de échte oplossing
voor kwaliteitsgroei
00:23
To me the realecht, realecht
solutionoplossing to qualitykwaliteit growthgroei
het vinden van de balans
tussen twee activiteiten:
00:28
is figuringuitzoeken out the balancebalans
betweentussen two activitiesactiviteiten:
onderzoek en exploitatie.
00:32
explorationexploratie and exploitationexploitatie.
Beide zijn noodzakelijk,
00:35
BothBeide are necessarynoodzakelijk,
maar te veel van het goede kan ook.
00:36
but it can be too much of a good thing.
Neem Facit.
00:41
ConsiderOverwegen FacitFACIT.
Ik ben oud genoeg om ze nog te kennen.
00:43
I'm actuallywerkelijk oldoud enoughgenoeg to rememberonthouden them.
00:45
FacitFACIT was a fantasticfantastisch companybedrijf.
Facit was een fantastische onderneming.
Ze zijn diep in de Zweedse bossen geboren
00:47
They were borngeboren deepdiep in the SwedishZweeds forestBos,
en ze maakten de beste mechanische
rekenmachines ter wereld.
00:50
and they madegemaakt the bestbeste
mechanicalmechanisch calculatorsrekenmachines in the worldwereld-.
Iedereen gebruikte ze.
00:54
EverybodyIedereen used them.
Wat deed Facit toen de
elektronische calculator kwam?
00:56
And what did FacitFACIT do when
the electronicelektronisch calculatorrekenmachine camekwam alonglangs?
Ze gingen door met precies hetzelfde.
01:01
They continuedvervolgd doing exactlyprecies the samedezelfde.
Binnen zes maanden
gingen ze van maximale winst ...
01:04
In sixzes monthsmaanden, they wentgegaan
from maximummaximum revenueomzet ...
naar een faillissement.
01:08
and they were goneweg.
Weg.
01:10
GoneGegaan.
Voor mij is het ironische
aan het verhaal van Facit
01:11
To me, the ironyironie about the FacitFACIT storyverhaal
dat de ingenieurs van Facit
01:15
is hearinggehoor about the FacitFACIT engineersingenieurs,
goedkope kleine elektronische calculators
hadden gekocht in Japan,
01:19
who had boughtkocht cheapgoedkoop, smallklein
electronicelektronisch calculatorsrekenmachines in JapanJapan
die ze gebruikten om
hun rekenmachines te controleren.
01:24
that they used to double-checkControleer of
theirhun calculatorsrekenmachines.
01:27
(LaughterGelach)
(Gelach)
Facit deed te veel aan exploitatie.
01:29
FacitFACIT did too much exploitationexploitatie.
Maar onderzoek kan ook uit de hand lopen.
01:32
But explorationexploratie can go wildwild, too.
Een paar jaar geleden
werkte ik nauw samen
01:34
A fewweinig yearsjaar back,
01:36
I workedwerkte closelyvan nabij alongsideNaast
a EuropeanEuropese biotechbiotech companybedrijf.
met een Europees biotechbedrijf.
Laten we ze OncoSearch noemen.
01:40
Let's call them OncoSearchOncoSearch.
01:42
The companybedrijf was brilliantbriljant.
Het bedrijf was briljant.
Hun applicaties konden bepaalde soorten
bloedkanker bepalen, en zelfs genezen.
01:44
They had applicationstoepassingen that promisedbeloofd
to diagnosediagnostiseren, even curegenezen,
01:49
certainzeker formsvormen of bloodbloed cancerkanker.
Elke dag werden er nieuwe dingen gemaakt.
01:52
EveryElke day was about
creatinghet creëren van something newnieuwe.
Ze waren extreem innoverend.
01:55
They were extremelyuiterst innovativeinnovatief,
Hun mantra was:
"Wat we doen, doen we goed",
01:58
and the mantramantra was,
"When we only get it right,"
of zelfs: "We willen perfectie."
02:01
or even, "We want it perfectperfect."
Het trieste is dat ze,
02:04
The sadverdrietig thing is,
voordat ze perfect waren geworden
02:06
before they becamewerd perfectperfect --
-- of zelfs goed genoeg --
02:08
even good enoughgenoeg --
ze verouderd waren.
02:10
they becamewerd obsoleteverouderd.
OncoSearch deed te veel aan onderzoek.
02:13
OncoSearchOncoSearch did too much explorationexploratie.
Ik hoorde 15 jaar geleden voor het eerst
over onderzoek en exploitatie,
02:17
I first heardgehoord about explorationexploratie
and exploitationexploitatie about 15 yearsjaar agogeleden,
toen ik als gastonderzoeker
aan de universiteit van Stanford werkte.
02:23
when I workedwerkte as a visitingbezoekende
scholargeleerde at StanfordStanford UniversityUniversiteit.
De bedenker van het idee is Jim March.
02:27
The founderoprichter of the ideaidee is JimJim MarchMaart.
De kracht van het idee
is de praktische toepasbaarheid.
02:30
And to me the powermacht of the ideaidee
is its practicalitypraktisch.
Onderzoek.
02:35
ExplorationExploratie.
Onderzoek gaat over met iets nieuws komen.
02:36
ExplorationExploratie is about
comingkomt eraan up with what's newnieuwe.
Het gaat over het zoeken,
02:40
It's about searchzoeken,
over ontdekken,
02:42
it's about discoveryontdekking,
over nieuwe producten,
02:43
it's about newnieuwe productsproducten,
over nieuwe innovaties.
02:45
it's about newnieuwe innovationsinnovaties.
Het gaat over grenzen verleggen.
02:47
It's about changingveranderen our frontiersgrenzen.
Onze helden zijn de mensen
die onderzoek gedaan hebben:
02:51
Our heroesheroes are people
who have donegedaan explorationexploratie:
Madame Curie,
02:54
MadameMadame CurieCurie,
Picasso,
02:56
PicassoPicasso,
Neil Armstrong,
02:57
NeilNeil ArmstrongArmstrong,
Sir Edmund Hillary, enzovoort.
02:58
SirSir EdmundEdmund HillaryHillary, etcenz.
Ik kom uit Noorwegen.
03:01
I come from NorwayNoorwegen;
Al onze helden zijn onderzoekers
en ze verdienen het om dat te zijn.
03:03
all our heroesheroes are explorersontdekkingsreizigers,
and they deserveverdienen to be.
We weten allemaal
dat onderzoek riskant is.
03:09
We all know that explorationexploratie is riskyriskant.
We weten nog geen antwoorden,
03:12
We don't know the answersantwoorden,
we weten niet of we die vinden,
03:14
we don't know if we're going to find them,
en we weten dat het risico groot is.
03:16
and we know that the risksrisico's are highhoog.
Exploitatie is het omgekeerde.
03:18
ExploitationExploitatie is the oppositetegenover.
Exploitatie is gebruikmaken
van de kennis die we hebben,
03:20
ExploitationExploitatie is takingnemen
the knowledgekennis we have
en wat goed is, beter maken.
03:23
and makingmaking good, better.
Exploitatie gaat over het op tijd
laten rijden van treinen,
03:26
ExploitationExploitatie is about makingmaking
our trainstreinen runrennen on time.
over het sneller en goedkoper
produceren van goede producten.
03:29
It's about makingmaking good productsproducten
fastersneller and cheapergoedkoper.
Exploitatie is niet riskant --
03:34
ExploitationExploitatie is not riskyriskant --
op de korte termijn.
03:37
in the shortkort termtermijn.
Maar als we alleen maar exploiteren,
03:39
But if we only exploitexploiteren,
is dat riskant op de lange termijn.
03:41
it's very riskyriskant in the long termtermijn.
We kunnen ons allemaal
de beroemde popgroepen herinneren,
03:44
And I think we all have memoriesherinneringen
of the famousberoemd popknal groupsgroepen
03:48
who keep singinghet zingen the samedezelfde songssongs
again and again,
die steeds maar weer
dezelfde liedjes bleven zingen,
totdat ze achterhaald werden
of zelfs zielig.
03:51
untiltot they becomeworden obsoleteverouderd
or even patheticzielig.
Dat is het risico bij exploitatie.
03:56
That's the riskrisico of exploitationexploitatie.
Kijk je naar de lange termijn,
dan doe je onderzoek.
04:00
So if we take a long-termlangetermijn
perspectiveperspectief, we exploreonderzoeken.
Als je niet ver vooruit kijkt,
exploiteer je.
04:05
If we take a short-termkorte termijn
perspectiveperspectief, we exploitexploiteren.
Kleine kinderen onderzoeken de hele dag.
04:09
SmallKleine childrenkinderen, they exploreonderzoeken all day.
Alles draait om onderzoeken.
04:12
All day it's about explorationexploratie.
Als je ouder wordt, onderzoek je minder,
04:15
As we growgroeien olderouder,
04:16
we exploreonderzoeken lessminder because we have
more knowledgekennis to exploitexploiteren on.
omdat je meer kennis hebt
die je kan gebruiken.
Hetzelfde geldt voor bedrijven.
04:21
The samedezelfde goesgaat for companiesbedrijven.
Bedrijven worden vanzelf
minder innoverend
04:24
CompaniesBedrijven becomeworden,
by naturenatuur, lessminder innovativeinnovatief
als ze competenter worden.
04:28
as they becomeworden more competentcompetent.
Dat is natuurlijk
een grote zorg van CEO's.
04:31
And this is, of courseCursus,
a biggroot worryzorgen to CEOsCEO 's.
Ik hoor vaak dezelfde vragen
op verschillende manieren.
04:35
And I hearhoren very oftenvaak questionsvragen
phrasedgeformuleerd in differentverschillend waysmanieren.
04:39
For examplevoorbeeld,
Bijvoorbeeld:
04:41
"How can I bothbeide effectivelyeffectief runrennen
and reinventopnieuw uitvinden my companybedrijf?"
"Hoe kan ik mijn bedrijf zowel
effectief runnen als opnieuw uitvinden?"
Of: "Hoe kan ik zeker weten
04:46
Or, "How can I make sure
dat ons bedrijf zich aanpast,
voordat het overbodig wordt
04:48
that our companybedrijf changesveranderingen
before we becomeworden obsoleteverouderd
of te maken krijgt met een crisis?"
04:52
or are hitraken by a crisiscrisis?"
Één ding doen is al moeilijk.
04:55
So, doing one well is difficultmoeilijk.
Beide dingen tegelijk doen is een kunst --
04:58
Doing bothbeide well as the samedezelfde time is artkunst --
streven naar zowel
onderzoek als exploitatie.
05:01
pushingduwen bothbeide explorationexploratie and exploitationexploitatie.
05:05
So one thing we'vewij hebben foundgevonden
We hebben ontdekt dat maar twee procent
van de bedrijven in staat zijn
05:06
is only about two percentprocent of companiesbedrijven
are ablein staat to effectivelyeffectief exploreonderzoeken
tegelijk effectief onderzoek te doen
en te exploiteren, parallel.
05:13
and exploitexploiteren at the samedezelfde time, in parallelparallel.
Maar als ze dat doen,
05:17
But when they do,
betaalt zich dat enorm goed terug.
05:19
the payoffsuitbetalingen are hugereusachtig.
We hebben veel geweldige voorbeelden.
05:22
So we have lots of great examplesvoorbeelden.
We hebben Nestlé die Nespresso bedacht,
05:24
We have NestlNestlé creatinghet creëren van NespressoNespresso,
we hebben Lego
die animatiefilms begon te maken,
05:27
we have LegoLego going into animatedgeanimeerde filmsfilms,
05:30
ToyotaToyota creatinghet creëren van the hybridshybriden,
Toyota die hybrides bedacht,
Unilever pakte duurzaamheid op --
05:32
UnileverUnilever pushingduwen into sustainabilityduurzaamheid --
er zijn talloze voorbeelden
en de voordelen zijn enorm.
05:35
there are lots of examplesvoorbeelden,
and the benefitsvoordelen are hugereusachtig.
Waarom is de aandacht
verdelen zo moeilijk?
05:39
Why is balancingBalancing so difficultmoeilijk?
Het is moeilijk omdat er
zoveel valkuilen zijn
05:42
I think it's difficultmoeilijk
because there are so manyveel trapsvallen
die ons op onze plaats houden.
05:45
that keep us where we are.
Ik noem er twee, maar er zijn veel meer.
05:47
So I'll talk about two,
but there are manyveel.
Ik noem de eeuwigdurende-zoek-valkuil.
05:51
So let's talk about
the perpetualeeuwigdurende searchzoeken trapVal.
We ontdekken iets,
05:54
We discoverontdekken something,
maar we hebben niet het geduld
of het doorzettingsvermogen
05:56
but we don't have the patiencegeduld
or the persistencevolharding
om ermee door te gaan tot het werkt.
05:59
to get at it and make it work.
In plaats van vol te houden,
maken we weer wat nieuws.
06:01
So insteadin plaats daarvan of stayingverblijven with it,
we createcreëren something newnieuwe.
Daarmee gebeurt hetzelfde
06:04
But the samedezelfde goesgaat for that,
en zitten we in een vicieuze cirkel
06:06
then we're in the viciousvicieuze circlecirkel
van ideeën krijgen,
maar gefrustreerd worden.
06:07
of actuallywerkelijk comingkomt eraan up with ideasideeën
but beingwezen frustratedgefrustreerd.
OncoSearch was een goed voorbeeld.
06:12
OncoSearchOncoSearch was a good examplevoorbeeld.
Een beroemd voorbeeld is natuurlijk Xerox.
06:14
A famousberoemd examplevoorbeeld is, of courseCursus, XeroxXerox.
Je ziet dit niet alleen in bedrijven.
06:18
But we don't only see this in companiesbedrijven.
Je ziet het ook bij de overheid.
06:20
We see this in the publicopenbaar sectorsector as well.
We weten allemaal dat elke
effectieve hervorming van onderwijs,
06:23
We all know that any kindsoort
of effectiveeffectief reformhervorming of educationonderwijs,
research, gezondheidszorg of defensie,
06:29
researchOnderzoek, healthGezondheid carezorg, even defenseverdediging,
06:31
takes 10, 15, maybe 20 yearsjaar to work.
10, 15 of zelfs 20 jaar duurt.
Toch veranderen we veel vaker.
06:35
But still, we changeverandering much more oftenvaak.
We geven ze niet de kans.
06:39
We really don't give them the chancekans.
Een andere valkuil is de succes-valkuil.
06:42
AnotherEen ander trapVal is the successsucces trapVal.
Facit was daar slachtoffer van.
06:46
FacitFACIT fellviel into the successsucces trapVal.
Ze hadden letterlijk
de toekomst in handen,
06:50
They literallyletterlijk heldheld
the futuretoekomst in theirhun handshanden,
maar ze zagen die niet.
06:53
but they couldn'tkon het niet see it.
Ze waren dermate goed
in het maken van waar ze van hielden,
06:54
They were simplyeenvoudigweg so good
at makingmaking what they lovedgeliefde doing,
dat ze niet veranderden.
06:58
that they wouldn'tzou het niet changeverandering.
Wij zijn net zo.
07:01
We are like that, too.
Als we iets goed kunnen,
is veranderen moeilijk.
07:02
When we know something well,
it's difficultmoeilijk to changeverandering.
Bill Gates zei:
07:06
BillBill GatesGates has said:
"Succes is een slechte leidraad.
07:09
"SuccessSucces is a lousyberoerd teacherleraar.
Het verleidt ons te denken
dat we niet kunnen falen."
07:12
It seducesverleidt us into thinkinghet denken
we cannotkan niet failmislukken."
Dat is bij succes de uitdaging.
07:16
That's the challengeuitdaging with successsucces.
Er zijn dus een paar lessen
die volgens mij bruikbaar zijn voor ons
07:19
So I think there are some lessonservaring,
and I think they applyvan toepassing zijn to us.
en voor onze bedrijven.
07:23
And they applyvan toepassing zijn to our companiesbedrijven.
De eerste les is: blijf de crisis voor.
07:25
The first lessonles is:
get aheadverder of the crisiscrisis.
Ieder bedrijf dat kan innoveren
07:29
And any companybedrijf that's ablein staat to innovateinnoveren
kan zich verzekeren voor de toekomst.
07:32
is actuallywerkelijk ablein staat to alsoook buykopen
an insuranceverzekering in the futuretoekomst.
Netflix -- ze hadden makkelijk
tevreden kunnen zijn
07:36
NetflixNetflix -- they could so easilygemakkelijk
have been contentinhoud
met eerdere versies van distributies,
07:39
with earliervroeger generationsgeneraties of distributiondistributie,
maar ze zullen altijd --
en ik denk dat dat zo blijft --
07:42
but they always -- and I think
they will always --
het gevecht blijven aangaan.
07:45
keep pushingduwen for the nextvolgende battlestrijd.
Ik zie andere bedrijven die zeggen:
07:47
I see other companiesbedrijven that say,
07:49
"I'll winwinnen the nextvolgende innovationinnovatie cyclefiets,
whateverwat dan ook it takes."
"Ik zal de volgende innovatieronde
winnen, hoe dan ook."
Ten tweede: denk in meerdere tijdschalen.
07:55
SecondTweede one: think in multiplemeerdere time scalesbalans.
Hier is een grafiek.
07:58
I'll sharedelen a charttabel with you,
Een hele mooie, denk ik.
08:00
and I think it's a wonderfulprachtig one.
Bij ieder bedrijf waar we naar kijken
08:02
Any companybedrijf we look at,
08:04
takingnemen a one-yeareenjarige perspectiveperspectief
en proberen de waarde te schatten
van dat bedrijf over één jaar,
08:06
and looking at the valuationwaardering
of the companybedrijf,
dan is de rol die innovatie daarin speelt
slechts ongeveer 30%.
08:08
innovationinnovatie typicallytypisch accountsrekeningen
for only about 30 percentprocent.
Kijken we een jaar vooruit
08:12
So when we think one yearjaar,
dan is innovatie niet zo belangrijk.
08:13
innovationinnovatie isn't really that importantbelangrijk.
Kijken we echter tien jaar vooruit
voor hetzelfde bedrijf
08:16
MoveVerplaatsen aheadverder, take a 10-year-jaar perspectiveperspectief
on the samedezelfde companybedrijf --
dan is innovatie plotseling
een doorslaggevende factor met 70%.
08:20
suddenlyplotseling, innovationinnovatie and abilityvermogen
to renewvernieuwen accountaccount for 70 percentprocent.
Maar bedrijven kunnen niet kiezen.
08:26
But companiesbedrijven can't chooseKiezen.
Ze moeten de reis financieren
en voor de lange termijn gaan.
08:27
They need to fundfonds the journeyreis
and leadlood the long termtermijn.
Ten derde:
08:32
ThirdDerde:
Vraag om kritiek.
08:34
invitenodig uit talenttalent.
Ik denk dat het voor
niemand hier mogelijk is
08:35
I don't think it's possiblemogelijk for any of us
om onderzoek en exploitatie zelf
in evenwicht te houden.
08:38
to be ablein staat to balancebalans explorationexploratie
and exploitationexploitatie by ourselvesonszelf.
Ik denk dat het een teamsport is.
08:43
I think it's a teamteam sportsport.
Ik denk dat we kritiek moeten toestaan.
08:44
I think we need to allowtoestaan challenginguitdagend.
Het kenmerk van een goed bedrijf
is dat het open staat voor kritiek
08:48
I think the markMark of a great companybedrijf
is beingwezen openOpen to be challengeduitgedaagd,
en een goede raad van bestuur
geeft die opbouwende kritiek.
08:53
and the markMark of a good corporatezakelijke boardboord
is to constructivelyconstructief challengeuitdaging.
Ik denk dat dat ook geldt
voor goed opvoeden.
08:58
I think that's alsoook what
good parentingouderschap is about.
De laatste: wees sceptisch voor succes.
09:02
Last one: be skepticalsceptisch of successsucces.
Misschien helpt het om terug te denken
aan de oude overwinningsmarsen in Rome,
09:06
Maybe it's usefulnuttig to think back
at the oldoud triumphTriumph marchesMarches in RomeRome,
als de generaals, na een overwinning,
09:12
when the generalsgeneraals, after a biggroot victoryoverwinning,
hun triomf mochten vieren.
09:16
were givengegeven theirhun celebrationviering.
Rome met een rijtuig inrijdend,
09:18
RidingPaardrijden into RomeRome on the carriagevervoer,
hadden ze altijd iemand
die hen in hun oor fluisterde:
09:21
they always had a companionmetgezel
whisperingfluisteren in theirhun earoor,
"Denk eraan, je bent maar een mens."
09:25
"RememberVergeet niet, you're only humanmenselijk."
Ik hoop dat ik mijn punt heb gemaakt:
09:29
So I hopehoop I madegemaakt the pointpunt:
onderzoek en exploitatie
in evenwicht houden
09:32
balancingBalancing explorationexploratie and exploitationexploitatie
betaalt zich enorm goed uit.
09:35
has a hugereusachtig payoffafbetalen.
Maar het is moeilijk
en we moeten voorzichtig zijn.
09:37
But it's difficultmoeilijk,
and we need to be consciousbewust.
Ik wil twee vragen noemen die zinvol zijn.
09:40
I want to just pointpunt out two questionsvragen
that I think are usefulnuttig.
De eerste vraag is,
kijkend naar je eigen bedrijf:
09:45
First questionvraag is,
looking at your owneigen companybedrijf:
op welk gebied zie je
dat het bedrijf risico loopt
09:49
In whichwelke areasgebieden do you see
that the companybedrijf is at the riskrisico
om in de succes-valkuil te stappen,
09:53
of fallingvallend into successsucces trapsvallen,
dat de automatische piloot het overneemt?
09:56
of just going on autopilotautomatische piloot?
En hoe kun je de zaak wakker schudden?
09:59
And what can you do to challengeuitdaging?
De tweede vraag is:
10:03
SecondTweede questionvraag is:
Wanneer heb ik onlangs
iets nieuws onderzocht
10:06
When did I exploreonderzoeken something newnieuwe last,
en welk effect had dat op mij?
10:09
and what kindsoort of effecteffect did it have on me?
Moet ik dat vaker doen?
10:12
Is that something I should do more of?
In mijn geval wel.
10:15
In my casegeval, yes.
Ik geef dit nog mee:
10:18
So let me leavehet verlof you with this.
of je nou van nature een onderzoeker bent
10:20
WhetherOf you're an explorerExplorer by naturenatuur
of je bent meer iemand
die exploiteert wat hij al weet,
10:23
or whetherof you tendde neiging hebben to exploitexploiteren
what you alreadynu al know,
vergeet niet dat de schoonheid
in het evenwicht zit.
10:27
don't forgetvergeten: the beautyschoonheid
is in the balancebalans.
Dank je wel.
10:33
Thank you.
(Applaus)
10:34
(ApplauseApplaus)
Translated by Dick Stada
Reviewed by Peter Van de Ven

▲Back to top

About the speaker:

Knut Haanaes - Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on.

Why you should listen

What strategy traps repeatedly entice well-meaning companies? Sweet words that lure with a sense of promise and growth, but ultimately fail to deliver again and again? How do we balance exploration and exploitation without falling fully into either ditch?

Knut Haanaes is Dean of the Global Leadership Institute at the World Economic Forum and professor of strategy and international management at IMD, formerly senior partner and global leader of BCG's strategy practice. Through his work with clients, Haanaes has accumulated extensive experience in a number of industries on issues of strategy. He holds a Master's Degree in Economics from the Norwegian School of Economics, a PhD in Strategy from the Copenhagen Business School and has been a visiting scholar at Scancor, Stanford University.

In 2015, together with Martin Reeves and Janmejaya Sinha from BCG, Haanaes published the book Your Strategy Needs a Strategy. The book has been translated into a number of languages.

More profile about the speaker
Knut Haanaes | Speaker | TED.com