English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@BCG London

Knut Haanaes: Two reasons companies fail -- and how to avoid them

Knut Haanaes: Dwa powody, dla których firmy upadają - i jak tego uniknąć

Filmed:
1,888,592 views

Czy można zarządzać firmą, a jednocześnie ją modyfikować? Dla Knuta Haanaesa, stratega biznesu, poszukiwanie innowacji po osiągnięciu sukcesu jest wyznacznikiem dobrej firmy. Dzieli się z nami przemyśleniami, w jaki sposób zachować równowagę pomiędzy doskonaleniem tego, co już znamy, i badaniem nowych pomysłów. Radzi również, jak uniknąć dwóch najczęstszych strategicznych pułapek.

- Strategist
IMD's Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on. Full bio

Oto dwie przyczyny upadania firm:
00:13
Here are two reasonspowody companiesfirmy failzawieść:
robią cały czas to samo,
00:17
they only do more of the samepodobnie,
lub ciągle gonią za nowościami.
00:20
or they only do what's newNowy.
Uważam, że do osiągnięcia jakości rozwoju
00:23
To me the realreal, realreal
solutionrozwiązanie to qualityjakość growthwzrost
trzeba osiągnąć równowagę
między dwoma działaniami:
00:28
is figuringzastanawianie się out the balancesaldo
betweenpomiędzy two activitieszajęcia:
eksploracją i eksploatacją.
00:32
explorationbadanie and exploitationeksploatacja.
Obie są niezbędne,
00:35
BothZarówno are necessaryniezbędny,
ale łatwo z nimi przesadzić.
00:36
but it can be too much of a good thing.
Na przykład Facit.
00:41
ConsiderNależy wziąć pod uwagę FacitFACIT.
Mam tyle lat, że jeszcze ich pamiętam.
00:43
I'm actuallytak właściwie oldstary enoughdość to rememberZapamiętaj them.
Facit był wspaniałą firmą.
00:45
FacitFACIT was a fantasticfantastyczny companyfirma.
Powstał w sercu szwedzkiego lasu
00:47
They were bornurodzony deepgłęboki in the SwedishSzwedzki forestlas,
i wytwarzał najlepsze
mechaniczne kalkulatory na świecie.
00:50
and they madezrobiony the bestNajlepiej
mechanicalmechaniczny calculatorskalkulatory in the worldświat.
Wszyscy ich używali.
00:54
EverybodyKażdy used them.
Co zrobił Facit, kiedy zjawiły się
elektroniczne kalkulatory?
00:56
And what did FacitFACIT do when
the electronicelektroniczny calculatorkalkulator cameoprawa ołowiana witrażu alongwzdłuż?
Kontynuowali bez żadnych zmian.
01:01
They continuednieprzerwany doing exactlydokładnie the samepodobnie.
W sześć miesięcy przeszli
od maksymalnego obrotu
01:04
In sixsześć monthsmiesiące, they wentposzedł
from maximummaksymalny revenuedochód ...
do zupełnego upadku.
01:08
and they were goneodszedł.
Było po nich.
01:10
GonePoszedł.
Ironia tej historii polega na tym,
01:11
To me, the ironyironia about the FacitFACIT storyfabuła
że inżynierowie pracujący w Facit
01:15
is hearingprzesłuchanie about the FacitFACIT engineersinżynierowie,
kupili małe, tanie, elektroniczne
kalkulatory w Japonii,
01:19
who had boughtkupiony cheaptani, smallmały
electronicelektroniczny calculatorskalkulatory in JapanJaponia
żeby sprawdzać na nich
działanie swoich kalkulatorów.
01:24
that they used to double-checkProsimy o dokładne
theirich calculatorskalkulatory.
(Śmiech)
01:27
(LaughterŚmiech)
Facit przeholował z eksploatacją.
01:29
FacitFACIT did too much exploitationeksploatacja.
Ale w eksploracji
też można pójść za daleko.
01:32
But explorationbadanie can go wilddziki, too.
Kilka lat temu blisko współpracowałem
01:34
A fewkilka yearslat back,
01:36
I workedpracował closelydokładnie alongsideobok
a EuropeanEuropejski biotechBiotechnologia companyfirma.
z europejską firmą biotechnologiczną.
Nazwijmy ich OncoSearch.
01:40
Let's call them OncoSearchOncoSearch.
Byli świetni.
01:42
The companyfirma was brilliantznakomity.
Mieli aplikacje, które obiecywały
diagnozowanie, a nawet leczenie
01:44
They had applicationsAplikacje that promisedobiecał
to diagnoserozpoznać chorobę, even curelekarstwo,
niektórych typów nowotworów krwi.
01:49
certainpewny formsformularze of bloodkrew cancernowotwór.
Każdego dnia tworzyli coś nowego.
01:52
EveryKażdy day was about
creatingtworzenie something newNowy.
Byli niesamowicie innowacyjni.
01:55
They were extremelyniezwykle innovativeinnowacyjne,
Przyświecała im myśl "Najpierw ma działać"
01:58
and the mantramantra was,
"When we only get it right,"
lub nawet "Ma być idealnie".
02:01
or even, "We want it perfectidealny."
Niestety
02:04
The sadsmutny thing is,
zanim stali się doskonali
02:06
before they becamestał się perfectidealny --
lub chociaż wystarczająco dobrzy,
02:08
even good enoughdość --
stali się przestarzali.
02:10
they becamestał się obsoleteprzestarzały.
OncoSearch przesadziło z eksploracją.
02:13
OncoSearchOncoSearch did too much explorationbadanie.
Po raz pierwszy usłyszałem o eksploracji
i eksploatacji jakieś 15 lat temu,
02:17
I first heardsłyszał about explorationbadanie
and exploitationeksploatacja about 15 yearslat agotemu,
podczas stypendium naukowego
w Stanford University.
02:23
when I workedpracował as a visitingprzyjezdny
scholaruczony at StanfordStanford UniversityUniwersytet.
Twórcą tej idei jest Jim March.
02:27
The founderzałożyciel of the ideapomysł is JimJim MarchMarca.
Sądzę, że jej siła tkwi w praktyczności.
02:30
And to me the powermoc of the ideapomysł
is its practicalitypraktyczność.
Eksploracja.
02:35
ExplorationPoszukiwania.
W eksploracji chodzi
o sięganie ku nowościom.
02:36
ExplorationPoszukiwania is about
comingprzyjście up with what's newNowy.
O poszukiwanie,
02:40
It's about searchszukanie,
o odkrywanie,
02:42
it's about discoveryodkrycie,
o nowe produkty,
02:43
it's about newNowy productsprodukty,
o innowacje,
02:45
it's about newNowy innovationsinnowacje.
o poszerzenie granic.
02:47
It's about changingwymiana pieniędzy our frontiersgranic.
Naszymi bohaterami są poszukiwacze:
02:51
Our heroesbohaterowie are people
who have doneGotowe explorationbadanie:
Maria Curie,
02:54
MadameMadame CurieCurie,
Picasso,
02:56
PicassoPicasso,
Neil Armstrong,
02:57
NeilNeil ArmstrongArmstrong,
sir Edmund Hillary i tym podobni.
02:58
SirSir EdmundEdmund HillaryHillary, etcitp.
Pochodzę z Norwegii.
03:01
I come from NorwayNorwegia;
Wszyscy nasi bohaterowie
to eksploratorzy, i słusznie.
03:03
all our heroesbohaterowie are explorersodkrywcy,
and they deservezasłużyć to be.
Wiadomo, że eksplorowanie jest ryzykowne.
03:09
We all know that explorationbadanie is riskyryzykowny.
Nie znamy odpowiedzi,
03:12
We don't know the answersodpowiedzi,
nie wiadomo, czy je znajdziemy,
03:14
we don't know if we're going to find them,
ale wiemy, że sporo ryzykujemy.
03:16
and we know that the risksryzyko are highwysoki.
Eksploatacja to przeciwieństwo.
03:18
ExploitationEksploatacji is the oppositenaprzeciwko.
Eksploatacja to korzystanie
z wiedzy, którą już mamy,
03:20
ExploitationEksploatacji is takingnabierający
the knowledgewiedza, umiejętności we have
żeby ulepszać to, co jest dobre.
03:23
and makingzrobienie good, better.
Eksploatacja to punktualność pociągów.
03:26
ExploitationEksploatacji is about makingzrobienie
our trainspociągi runbiegać on time.
To wytwarzanie dobrych
produktów szybciej i taniej.
03:29
It's about makingzrobienie good productsprodukty
fasterszybciej and cheapertaniej.
Eksploatacja nie jest ryzykowna,
03:34
ExploitationEksploatacji is not riskyryzykowny --
patrząc krótkoterminowo.
03:37
in the shortkrótki termsemestr.
Ale jeśli będziemy tylko eksploatować,
03:39
But if we only exploitwykorzystać,
wiele ryzykujemy na dłuższą metę.
03:41
it's very riskyryzykowny in the long termsemestr.
Chyba wszyscy pamiętamy
kilka słynnych zespołów popowych,
03:44
And I think we all have memorieswspomnienia
of the famoussławny popmuzyka pop groupsgrupy
które w kółko śpiewały te same piosenki,
03:48
who keep singingśpiewanie the samepodobnie songspiosenki
again and again,
aż stały się przestarzałe,
czy wręcz żałosne.
03:51
untilaż do they becomestają się obsoleteprzestarzały
or even patheticżałosne.
Na tym polega ryzyko eksploatacji.
03:56
That's the riskryzyko of exploitationeksploatacja.
Patrząc z długoterminowej
perspektywy - należy eksplorować.
04:00
So if we take a long-termdługoterminowy
perspectiveperspektywiczny, we explorebadać.
Patrząc z z krótkoterminowej
perspektywy - należy eksploatować.
04:05
If we take a short-termkrótkoterminowe
perspectiveperspektywiczny, we exploitwykorzystać.
Małe dzieci eksplorują przez cały dzień.
04:09
SmallMałe childrendzieci, they explorebadać all day.
Wszystko kręci się wokół eksploracji.
04:12
All day it's about explorationbadanie.
Kiedy dorastamy,
04:15
As we growrosnąć olderstarsze,
eksplorujemy coraz mniej,
bo posiadana wiedza pozwala eksploatować.
04:16
we explorebadać lessmniej because we have
more knowledgewiedza, umiejętności to exploitwykorzystać on.
Tak samo jest z firmami.
04:21
The samepodobnie goesidzie for companiesfirmy.
Firmy w naturalny sposób
tracą innowacyjność
04:24
CompaniesFirm becomestają się,
by natureNatura, lessmniej innovativeinnowacyjne
wraz ze wzrostem kompetencji.
04:28
as they becomestają się more competentkompetentny.
To spory zgryz dla szefów firm.
04:31
And this is, of coursekurs,
a bigduży worrymartwić się to CEOsPrezesów.
Często słyszę pytania na ten temat.
04:35
And I hearsłyszeć very oftenczęsto questionspytania
phrasedsformułowane in differentróżne wayssposoby.
Na przykład:
04:39
For exampleprzykład,
"Jak jednocześnie efektywnie
prowadzić i przekształcać firmę?".
04:41
"How can I bothobie effectivelyfaktycznie runbiegać
and reinventWymyślaj my companyfirma?"
Albo: "Jak upewnić się,
04:46
Or, "How can I make sure
że nasza firma zmieni się,
zanim wyjdziemy z mody
04:48
that our companyfirma changeszmiany
before we becomestają się obsoleteprzestarzały
albo wpadniemy w kryzys?".
04:52
or are hittrafienie by a crisiskryzys?"
Trudno jest robić
jedną z tych rzeczy dobrze.
04:55
So, doing one well is difficulttrudny.
Robienie obu dobrze
w tym samym czasie to sztuka,
04:58
Doing bothobie well as the samepodobnie time is artsztuka --
dbanie o eksplorację i eksploatację.
05:01
pushingpchanie bothobie explorationbadanie and exploitationeksploatacja.
Udało nam się odkryć,
05:05
So one thing we'vemamy founduznany
że tylko jakieś 2% firm
potrafi efektywnie eksplorować
05:06
is only about two percentprocent of companiesfirmy
are ablezdolny to effectivelyfaktycznie explorebadać
i eksploatować jednocześnie i równolegle.
05:13
and exploitwykorzystać at the samepodobnie time, in parallelrównolegle.
Ale jeśli to robią,
05:17
But when they do,
zysk jest ogromny.
05:19
the payoffswypłaty are hugeolbrzymi.
Mamy na to wiele świetnych przykładów.
05:22
So we have lots of great examplesprzykłady.
Mamy Nestlé, które stworzyło Nespresso,
05:24
We have NestlNestlé creatingtworzenie NespressoEkspres do kawy,
mamy Lego, które zajęło się
filmami animowanymi,
05:27
we have LegoLEGO going into animatedożywiony filmsfilmy,
Toyotę tworzącą samochody hybrydowe,
05:30
ToyotaToyota creatingtworzenie the hybridshybrydy,
Unilever dążący
do odnawialnych źródeł energii.
05:32
UnileverUnilever pushingpchanie into sustainabilityzrównoważony rozwój --
Istnieje wiele przykładów,
a pożytek jest ogromny.
05:35
there are lots of examplesprzykłady,
and the benefitskorzyści are hugeolbrzymi.
Dlaczego balansowanie jest takie trudne?
05:39
Why is balancingrównoważenia so difficulttrudny?
Chyba dlatego, że jest wiele pułapek,
05:42
I think it's difficulttrudny
because there are so manywiele trapspułapki
które zatrzymują nas w miejscu.
05:45
that keep us where we are.
Opowiem o dwóch, choć jest ich więcej.
05:47
So I'll talk about two,
but there are manywiele.
Pomówmy o pułapce
nieustannego poszukiwania.
05:51
So let's talk about
the perpetualwieczyste searchszukanie trapPułapka.
Odkrywamy coś,
05:54
We discoverodkryć something,
ale brak nam cierpliwości lub wytrwałości,
05:56
but we don't have the patiencecierpliwość
or the persistencetrwałość
żeby wprowadzić to w życie.
05:59
to get at it and make it work.
Zamiast wytrwać, tworzymy coś nowego.
06:01
So insteadzamiast of stayingprzebywający with it,
we createStwórz something newNowy.
Sytuacja się powtarza
06:04
But the samepodobnie goesidzie for that,
i wpadamy w błędne koło,
06:06
then we're in the viciousVicious circleokrąg
gdzie mimo wielu nowych
pomysłów czujemy frustrację.
06:07
of actuallytak właściwie comingprzyjście up with ideaspomysły
but beingistota frustratedsfrustrowany.
OncoSearch było tego przykładem.
06:12
OncoSearchOncoSearch was a good exampleprzykład.
Inny słynny przykład to oczywiście Xerox.
06:14
A famoussławny exampleprzykład is, of coursekurs, XeroxXerox.
Ten problem nie dotyczy tylko firm.
06:18
But we don't only see this in companiesfirmy.
Widać go również w sektorze publicznym.
06:20
We see this in the publicpubliczny sectorsektor as well.
Wiadomo, że każda
efektywna reforma edukacji,
06:23
We all know that any kinduprzejmy
of effectiveefektywny reformreformy of educationEdukacja,
badań, opieki zdrowotnej czy nawet obrony
06:29
researchBadania, healthzdrowie careopieka, even defenseobrona,
wymaga 10, 15, może nawet
20 lat, by zacząć działać.
06:31
takes 10, 15, maybe 20 yearslat to work.
Jednak zmiany następują częściej.
06:35
But still, we changezmiana much more oftenczęsto.
Naprawdę nie dajemy im szans.
06:39
We really don't give them the chanceszansa.
Kolejna pułapka to pułapka sukcesu.
06:42
AnotherInnym trapPułapka is the successpowodzenie trapPułapka.
Facit wpadł w pułapkę sukcesu.
06:46
FacitFACIT fellspadł into the successpowodzenie trapPułapka.
Dosłownie trzymali przyszłość w rękach,
06:50
They literallydosłownie heldtrzymany
the futureprzyszłość in theirich handsręce,
a tego nie zauważyli.
06:53
but they couldn'tnie mógł see it.
Byli tak dobrzy w tym, co kochali robić,
06:54
They were simplypo prostu so good
at makingzrobienie what they lovedkochany doing,
że nie chcieli się zmienić.
06:58
that they wouldn'tnie changezmiana.
My też tacy jesteśmy.
07:01
We are like that, too.
Kiedy już coś dobrze znamy,
trudno nam to zmienić.
07:02
When we know something well,
it's difficulttrudny to changezmiana.
Bill Gates powiedział:
07:06
BillBill GatesBramy has said:
"Sukces jest kiepskim nauczycielem.
07:09
"SuccessSukces is a lousyparszywy teachernauczyciel.
Kusi nas, byśmy myśleli,
że nie możemy przegrać".
07:12
It seducesuwodzi us into thinkingmyślący
we cannotnie może failzawieść."
Takie wyzwanie niesie sukces.
07:16
That's the challengewyzwanie with successpowodzenie.
Chyba można stąd wyciągnąć
wnioski, które odnoszą się do nas
07:19
So I think there are some lessonsLekcje,
and I think they applyzastosować to us.
i do naszych firm.
07:23
And they applyzastosować to our companiesfirmy.
Pierwszy z nich to: wyprzedź kryzys.
07:25
The first lessonlekcja is:
get aheadprzed siebie of the crisiskryzys.
Każda firma zdolna do innowacji
07:29
And any companyfirma that's ablezdolny to innovatewprowadzać innowacje
może sobie kupić
ubezpieczenie na przyszłość.
07:32
is actuallytak właściwie ablezdolny to alsorównież buykupować
an insuranceubezpieczenie in the futureprzyszłość.
Netflix mógł łatwo spocząć na laurach
07:36
NetflixNetflix -- they could so easilyz łatwością
have been contentzadowolony
pierwszej generacji dystrybucji,
07:39
with earlierwcześniej generationspokolenia of distributiondystrybucja,
ale zamiast tego parli do następnej bitwy
- i pewnie tak już im zostanie.
07:42
but they always -- and I think
they will always --
07:45
keep pushingpchanie for the nextNastępny battlebitwa.
Widuję inne firmy, które mówią:
07:47
I see other companiesfirmy that say,
"Wygram w następnym cyklu
innowacji, choćby nie wiem co".
07:49
"I'll winzdobyć the nextNastępny innovationinnowacja cyclecykl,
whatevercokolwiek it takes."
Druga zasada:
myśl w wielu wymiarach czasowych.
07:55
SecondDrugi one: think in multiplewielokrotność time scaleswaga.
Pokażę wam wykres
07:58
I'll sharedzielić a chartwykres with you,
i uważam, że jest świetny.
08:00
and I think it's a wonderfulwspaniale one.
Patrząc na jakąkolwiek firmę
08:02
Any companyfirma we look at,
w perspektywie jednego roku,
08:04
takingnabierający a one-yearrok perspectiveperspektywiczny
zauważmy, że w wartości firmy
08:06
and looking at the valuationWycena
of the companyfirma,
innowacja to najczęściej tylko około 30%.
08:08
innovationinnowacja typicallyzwykle accountskonta
for only about 30 percentprocent.
W perspektywie roku
08:12
So when we think one yearrok,
innowacja nie jest aż tak ważna.
08:13
innovationinnowacja isn't really that importantważny.
Ale w tej samej firmie
z 10-letniej perspektywy
08:16
MovePrzenieść aheadprzed siebie, take a 10-year-rok perspectiveperspektywiczny
on the samepodobnie companyfirma --
innowacja i modernizacja
zajmują nagle 70%.
08:20
suddenlynagle, innovationinnowacja and abilityzdolność
to renewodnowić accountkonto for 70 percentprocent.
Ale firmy nie mogą wybierać.
08:26
But companiesfirmy can't choosewybierać.
Muszą sfinansować drogę długoterminową.
08:27
They need to fundfundusz the journeypodróż
and leadprowadzić the long termsemestr.
Trzecia zasada:
08:32
ThirdTrzecie:
zaprosić talenty.
08:34
inviteZapraszam talenttalent.
Chyba nikt z nas nie może utrzymać
08:35
I don't think it's possiblemożliwy for any of us
równowagi między eksploracją
a eksploatacją bez czyjejś pomocy.
08:38
to be ablezdolny to balancesaldo explorationbadanie
and exploitationeksploatacja by ourselvesmy sami.
To sport drużynowy.
08:43
I think it's a teamzespół sportsport.
Trzeba podejmować wyzwania.
08:44
I think we need to allowdopuszczać challengingtrudne.
Uważam, że wyznacznikiem dobrej firmy
jest otwartość na wyzwania,
08:48
I think the markznak of a great companyfirma
is beingistota openotwarty to be challengedzakwestionowany,
a wyznacznikiem dobrego zarządu
jest konstruktywne stawianie wyzwań.
08:53
and the markznak of a good corporatezbiorowy boardtablica
is to constructivelykonstruktywnie challengewyzwanie.
Chyba na tym właśnie
polega dobre rodzicielstwo.
08:58
I think that's alsorównież what
good parentingdla rodziców is about.
Ostatnia zasada:
bądź sceptyczny wobec sukcesu.
09:02
Last one: be skepticalsceptyczny of successpowodzenie.
Warto wspomnieć pochody triumfalne
w starożytnym Rzymie,
09:06
Maybe it's usefulprzydatny to think back
at the oldstary triumphtriumf marchesmarsze in RomeRome,
w których po wielkim zwycięstwie
09:12
when the generalsGenerałowie, after a bigduży victoryzwycięstwo,
oddawano cześć generałom.
09:16
were givendany theirich celebrationcelebracja.
Kiedy wjeżdżali rydwanem do Rzymu,
09:18
RidingJazda konna into RomeRome on the carriagewagon,
stojący obok towarzysz
zawsze szeptał im do ucha:
09:21
they always had a companiontowarzysz
whisperingSzeptanie in theirich earucho,
"Pamiętaj, jesteś tylko człowiekiem".
09:25
"RememberNależy pamiętać, you're only humanczłowiek."
Mam nadzieję, że udało mi się dowieść,
09:29
So I hopenadzieja I madezrobiony the pointpunkt:
że równowaga między
eksploracją a eksploatacją
09:32
balancingrównoważenia explorationbadanie and exploitationeksploatacja
przynosi wielki zysk.
09:35
has a hugeolbrzymi payoffwypłata.
Choć jest trudna
i musimy być tego świadomi.
09:37
But it's difficulttrudny,
and we need to be consciousprzytomny.
Chcę zwrócić uwagę na dwa ważne pytania.
09:40
I want to just pointpunkt out two questionspytania
that I think are usefulprzydatny.
Po pierwsze: gdy patrzysz na swoją firmę,
09:45
First questionpytanie is,
looking at your ownwłasny companyfirma:
gdzie dostrzegasz dla niej ryzyko
09:49
In whichktóry areasobszary do you see
that the companyfirma is at the riskryzyko
pułapki sukcesu
09:53
of fallingspadanie into successpowodzenie trapspułapki,
albo działania na autopilocie?
09:56
of just going on autopilotautopilota?
Jak możesz temu zapobiec?
09:59
And what can you do to challengewyzwanie?
Drugie pytanie to:
10:03
SecondDrugi questionpytanie is:
Kiedy ostatnio szukałem czegoś nowego
10:06
When did I explorebadać something newNowy last,
i jak to na mnie wpłynęło?
10:09
and what kinduprzejmy of effectefekt did it have on me?
Czy trzeba robić to częściej?
10:12
Is that something I should do more of?
W moim przypadku odpowiedź brzmi - tak.
10:15
In my casewalizka, yes.
Pozwólcie, że zostawię was z tym.
10:18
So let me leavepozostawiać you with this.
Bez względu na to,
czy jesteś naturalnym odkrywcą,
10:20
WhetherCzy you're an explorerExplorer by natureNatura
czy raczej eksploatujesz to, co już znasz,
10:23
or whetherczy you tendzmierzać to exploitwykorzystać
what you alreadyjuż know,
nie zapomnij: piękno leży w równowadze.
10:27
don't forgetzapomnieć: the beautypiękno
is in the balancesaldo.
Dziękuję.
10:33
Thank you.
(Brawa)
10:34
(ApplauseAplauz)
Translated by Aretzki Aretzki
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

About the speaker:

Knut Haanaes - Strategist
IMD's Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on.

Why you should listen

What strategy traps repeatedly entice well-meaning companies? Sweet words that lure with a sense of promise and growth, but ultimately fail to deliver again and again? How do we balance exploration and exploitation without falling fully into either ditch?

Knut Haanaes is a professor of strategy and international management at IMD, formerly senior partner and global leader of BCG's strategy practice – where he is still a BCG Fellow. Through his work with clients, Knut has accumulated extensive experience in a number of industries on issues of strategy. He holds a Master’s Degree in Economics from the Norwegian School of Economics, a PhD in Strategy from the Copenhagen Business School, and has been a visiting scholar at Scancor, Stanford University.

In 2015, together with Martin Reeves and Janmejaya Sinha from BCG, Haanaes published the book Your Strategy Needs a Strategy. The book is already translated into a number of languages.

More profile about the speaker
Knut Haanaes | Speaker | TED.com