English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@BCG London

Knut Haanaes: Two reasons companies fail -- and how to avoid them

Knut Haanaes: Dwa powody, dla których firmy upadają - i jak tego uniknąć

Filmed:
1,919,791 views

Czy można zarządzać firmą, a jednocześnie ją modyfikować? Dla Knuta Haanaesa, stratega biznesu, poszukiwanie innowacji po osiągnięciu sukcesu jest wyznacznikiem dobrej firmy. Dzieli się z nami przemyśleniami, w jaki sposób zachować równowagę pomiędzy doskonaleniem tego, co już znamy, i badaniem nowych pomysłów. Radzi również, jak uniknąć dwóch najczęstszych strategicznych pułapek.

- Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on. Full bio

Oto dwie przyczyny upadania firm:
00:13
Here are two reasonspowody companiesfirmy failzawieść:
robią cały czas to samo,
00:17
they only do more of the samepodobnie,
lub ciągle gonią za nowościami.
00:20
or they only do what's newNowy.
Uważam, że do osiągnięcia jakości rozwoju
00:23
To me the realreal, realreal
solutionrozwiązanie to qualityjakość growthwzrost
trzeba osiągnąć równowagę
między dwoma działaniami:
00:28
is figuringzastanawianie się out the balancesaldo
betweenpomiędzy two activitieszajęcia:
eksploracją i eksploatacją.
00:32
explorationbadanie and exploitationeksploatacja.
Obie są niezbędne,
00:35
BothZarówno are necessaryniezbędny,
ale łatwo z nimi przesadzić.
00:36
but it can be too much of a good thing.
Na przykład Facit.
00:41
ConsiderNależy wziąć pod uwagę FacitFACIT.
Mam tyle lat, że jeszcze ich pamiętam.
00:43
I'm actuallytak właściwie oldstary enoughdość to rememberZapamiętaj them.
Facit był wspaniałą firmą.
00:45
FacitFACIT was a fantasticfantastyczny companyfirma.
Powstał w sercu szwedzkiego lasu
00:47
They were bornurodzony deepgłęboki in the SwedishSzwedzki forestlas,
i wytwarzał najlepsze
mechaniczne kalkulatory na świecie.
00:50
and they madezrobiony the bestNajlepiej
mechanicalmechaniczny calculatorskalkulatory in the worldświat.
Wszyscy ich używali.
00:54
EverybodyKażdy used them.
Co zrobił Facit, kiedy zjawiły się
elektroniczne kalkulatory?
00:56
And what did FacitFACIT do when
the electronicelektroniczny calculatorkalkulator cameoprawa ołowiana witrażu alongwzdłuż?
Kontynuowali bez żadnych zmian.
01:01
They continuednieprzerwany doing exactlydokładnie the samepodobnie.
W sześć miesięcy przeszli
od maksymalnego obrotu
01:04
In sixsześć monthsmiesiące, they wentposzedł
from maximummaksymalny revenuedochód ...
do zupełnego upadku.
01:08
and they were goneodszedł.
Było po nich.
01:10
GonePoszedł.
Ironia tej historii polega na tym,
01:11
To me, the ironyironia about the FacitFACIT storyfabuła
że inżynierowie pracujący w Facit
01:15
is hearingprzesłuchanie about the FacitFACIT engineersinżynierowie,
kupili małe, tanie, elektroniczne
kalkulatory w Japonii,
01:19
who had boughtkupiony cheaptani, smallmały
electronicelektroniczny calculatorskalkulatory in JapanJaponia
żeby sprawdzać na nich
działanie swoich kalkulatorów.
01:24
that they used to double-checkProsimy o dokładne
theirich calculatorskalkulatory.
(Śmiech)
01:27
(LaughterŚmiech)
Facit przeholował z eksploatacją.
01:29
FacitFACIT did too much exploitationeksploatacja.
Ale w eksploracji
też można pójść za daleko.
01:32
But explorationbadanie can go wilddziki, too.
Kilka lat temu blisko współpracowałem
01:34
A fewkilka yearslat back,
01:36
I workedpracował closelydokładnie alongsideobok
a EuropeanEuropejski biotechBiotechnologia companyfirma.
z europejską firmą biotechnologiczną.
Nazwijmy ich OncoSearch.
01:40
Let's call them OncoSearchOncoSearch.
Byli świetni.
01:42
The companyfirma was brilliantznakomity.
Mieli aplikacje, które obiecywały
diagnozowanie, a nawet leczenie
01:44
They had applicationsAplikacje that promisedobiecał
to diagnoserozpoznać chorobę, even curelekarstwo,
niektórych typów nowotworów krwi.
01:49
certainpewny formsformularze of bloodkrew cancernowotwór.
Każdego dnia tworzyli coś nowego.
01:52
EveryKażdy day was about
creatingtworzenie something newNowy.
Byli niesamowicie innowacyjni.
01:55
They were extremelyniezwykle innovativeinnowacyjne,
Przyświecała im myśl "Najpierw ma działać"
01:58
and the mantramantra was,
"When we only get it right,"
lub nawet "Ma być idealnie".
02:01
or even, "We want it perfectidealny."
Niestety
02:04
The sadsmutny thing is,
zanim stali się doskonali
02:06
before they becamestał się perfectidealny --
lub chociaż wystarczająco dobrzy,
02:08
even good enoughdość --
stali się przestarzali.
02:10
they becamestał się obsoleteprzestarzały.
OncoSearch przesadziło z eksploracją.
02:13
OncoSearchOncoSearch did too much explorationbadanie.
Po raz pierwszy usłyszałem o eksploracji
i eksploatacji jakieś 15 lat temu,
02:17
I first heardsłyszał about explorationbadanie
and exploitationeksploatacja about 15 yearslat agotemu,
podczas stypendium naukowego
w Stanford University.
02:23
when I workedpracował as a visitingprzyjezdny
scholaruczony at StanfordStanford UniversityUniwersytet.
Twórcą tej idei jest Jim March.
02:27
The founderzałożyciel of the ideapomysł is JimJim MarchMarca.
Sądzę, że jej siła tkwi w praktyczności.
02:30
And to me the powermoc of the ideapomysł
is its practicalitypraktyczność.
Eksploracja.
02:35
ExplorationPoszukiwania.
W eksploracji chodzi
o sięganie ku nowościom.
02:36
ExplorationPoszukiwania is about
comingprzyjście up with what's newNowy.
O poszukiwanie,
02:40
It's about searchszukanie,
o odkrywanie,
02:42
it's about discoveryodkrycie,
o nowe produkty,
02:43
it's about newNowy productsprodukty,
o innowacje,
02:45
it's about newNowy innovationsinnowacje.
o poszerzenie granic.
02:47
It's about changingwymiana pieniędzy our frontiersgranic.
Naszymi bohaterami są poszukiwacze:
02:51
Our heroesbohaterowie are people
who have doneGotowe explorationbadanie:
Maria Curie,
02:54
MadameMadame CurieCurie,
Picasso,
02:56
PicassoPicasso,
Neil Armstrong,
02:57
NeilNeil ArmstrongArmstrong,
sir Edmund Hillary i tym podobni.
02:58
SirSir EdmundEdmund HillaryHillary, etcitp.
Pochodzę z Norwegii.
03:01
I come from NorwayNorwegia;
Wszyscy nasi bohaterowie
to eksploratorzy, i słusznie.
03:03
all our heroesbohaterowie are explorersodkrywcy,
and they deservezasłużyć to be.
Wiadomo, że eksplorowanie jest ryzykowne.
03:09
We all know that explorationbadanie is riskyryzykowny.
Nie znamy odpowiedzi,
03:12
We don't know the answersodpowiedzi,
nie wiadomo, czy je znajdziemy,
03:14
we don't know if we're going to find them,
ale wiemy, że sporo ryzykujemy.
03:16
and we know that the risksryzyko are highwysoki.
Eksploatacja to przeciwieństwo.
03:18
ExploitationEksploatacji is the oppositenaprzeciwko.
Eksploatacja to korzystanie
z wiedzy, którą już mamy,
03:20
ExploitationEksploatacji is takingnabierający
the knowledgewiedza, umiejętności we have
żeby ulepszać to, co jest dobre.
03:23
and makingzrobienie good, better.
Eksploatacja to punktualność pociągów.
03:26
ExploitationEksploatacji is about makingzrobienie
our trainspociągi runbiegać on time.
To wytwarzanie dobrych
produktów szybciej i taniej.
03:29
It's about makingzrobienie good productsprodukty
fasterszybciej and cheapertaniej.
Eksploatacja nie jest ryzykowna,
03:34
ExploitationEksploatacji is not riskyryzykowny --
patrząc krótkoterminowo.
03:37
in the shortkrótki termsemestr.
Ale jeśli będziemy tylko eksploatować,
03:39
But if we only exploitwykorzystać,
wiele ryzykujemy na dłuższą metę.
03:41
it's very riskyryzykowny in the long termsemestr.
Chyba wszyscy pamiętamy
kilka słynnych zespołów popowych,
03:44
And I think we all have memorieswspomnienia
of the famoussławny popmuzyka pop groupsgrupy
które w kółko śpiewały te same piosenki,
03:48
who keep singingśpiewanie the samepodobnie songspiosenki
again and again,
aż stały się przestarzałe,
czy wręcz żałosne.
03:51
untilaż do they becomestają się obsoleteprzestarzały
or even patheticżałosne.
Na tym polega ryzyko eksploatacji.
03:56
That's the riskryzyko of exploitationeksploatacja.
Patrząc z długoterminowej
perspektywy - należy eksplorować.
04:00
So if we take a long-termdługoterminowy
perspectiveperspektywiczny, we explorebadać.
Patrząc z z krótkoterminowej
perspektywy - należy eksploatować.
04:05
If we take a short-termkrótkoterminowe
perspectiveperspektywiczny, we exploitwykorzystać.
Małe dzieci eksplorują przez cały dzień.
04:09
SmallMałe childrendzieci, they explorebadać all day.
Wszystko kręci się wokół eksploracji.
04:12
All day it's about explorationbadanie.
Kiedy dorastamy,
04:15
As we growrosnąć olderstarsze,
eksplorujemy coraz mniej,
bo posiadana wiedza pozwala eksploatować.
04:16
we explorebadać lessmniej because we have
more knowledgewiedza, umiejętności to exploitwykorzystać on.
Tak samo jest z firmami.
04:21
The samepodobnie goesidzie for companiesfirmy.
Firmy w naturalny sposób
tracą innowacyjność
04:24
CompaniesFirm becomestają się,
by natureNatura, lessmniej innovativeinnowacyjne
wraz ze wzrostem kompetencji.
04:28
as they becomestają się more competentkompetentny.
To spory zgryz dla szefów firm.
04:31
And this is, of coursekurs,
a bigduży worrymartwić się to CEOsPrezesów.
Często słyszę pytania na ten temat.
04:35
And I hearsłyszeć very oftenczęsto questionspytania
phrasedsformułowane in differentróżne wayssposoby.
Na przykład:
04:39
For exampleprzykład,
"Jak jednocześnie efektywnie
prowadzić i przekształcać firmę?".
04:41
"How can I bothobie effectivelyfaktycznie runbiegać
and reinventWymyślaj my companyfirma?"
Albo: "Jak upewnić się,
04:46
Or, "How can I make sure
że nasza firma zmieni się,
zanim wyjdziemy z mody
04:48
that our companyfirma changeszmiany
before we becomestają się obsoleteprzestarzały
albo wpadniemy w kryzys?".
04:52
or are hittrafienie by a crisiskryzys?"
Trudno jest robić
jedną z tych rzeczy dobrze.
04:55
So, doing one well is difficulttrudny.
Robienie obu dobrze
w tym samym czasie to sztuka,
04:58
Doing bothobie well as the samepodobnie time is artsztuka --
dbanie o eksplorację i eksploatację.
05:01
pushingpchanie bothobie explorationbadanie and exploitationeksploatacja.
Udało nam się odkryć,
05:05
So one thing we'vemamy founduznany
że tylko jakieś 2% firm
potrafi efektywnie eksplorować
05:06
is only about two percentprocent of companiesfirmy
are ablezdolny to effectivelyfaktycznie explorebadać
i eksploatować jednocześnie i równolegle.
05:13
and exploitwykorzystać at the samepodobnie time, in parallelrównolegle.
Ale jeśli to robią,
05:17
But when they do,
zysk jest ogromny.
05:19
the payoffswypłaty are hugeolbrzymi.
Mamy na to wiele świetnych przykładów.
05:22
So we have lots of great examplesprzykłady.
Mamy Nestlé, które stworzyło Nespresso,
05:24
We have NestlNestlé creatingtworzenie NespressoEkspres do kawy,
mamy Lego, które zajęło się
filmami animowanymi,
05:27
we have LegoLEGO going into animatedożywiony filmsfilmy,
Toyotę tworzącą samochody hybrydowe,
05:30
ToyotaToyota creatingtworzenie the hybridshybrydy,
Unilever dążący
do odnawialnych źródeł energii.
05:32
UnileverUnilever pushingpchanie into sustainabilityzrównoważony rozwój --
Istnieje wiele przykładów,
a pożytek jest ogromny.
05:35
there are lots of examplesprzykłady,
and the benefitskorzyści are hugeolbrzymi.
Dlaczego balansowanie jest takie trudne?
05:39
Why is balancingrównoważenia so difficulttrudny?
Chyba dlatego, że jest wiele pułapek,
05:42
I think it's difficulttrudny
because there are so manywiele trapspułapki
które zatrzymują nas w miejscu.
05:45
that keep us where we are.
Opowiem o dwóch, choć jest ich więcej.
05:47
So I'll talk about two,
but there are manywiele.
Pomówmy o pułapce
nieustannego poszukiwania.
05:51
So let's talk about
the perpetualwieczyste searchszukanie trapPułapka.
Odkrywamy coś,
05:54
We discoverodkryć something,
ale brak nam cierpliwości lub wytrwałości,
05:56
but we don't have the patiencecierpliwość
or the persistencetrwałość
żeby wprowadzić to w życie.
05:59
to get at it and make it work.
Zamiast wytrwać, tworzymy coś nowego.
06:01
So insteadzamiast of stayingprzebywający with it,
we createStwórz something newNowy.
Sytuacja się powtarza
06:04
But the samepodobnie goesidzie for that,
i wpadamy w błędne koło,
06:06
then we're in the viciousVicious circleokrąg
gdzie mimo wielu nowych
pomysłów czujemy frustrację.
06:07
of actuallytak właściwie comingprzyjście up with ideaspomysły
but beingistota frustratedsfrustrowany.
OncoSearch było tego przykładem.
06:12
OncoSearchOncoSearch was a good exampleprzykład.
Inny słynny przykład to oczywiście Xerox.
06:14
A famoussławny exampleprzykład is, of coursekurs, XeroxXerox.
Ten problem nie dotyczy tylko firm.
06:18
But we don't only see this in companiesfirmy.
Widać go również w sektorze publicznym.
06:20
We see this in the publicpubliczny sectorsektor as well.
Wiadomo, że każda
efektywna reforma edukacji,
06:23
We all know that any kinduprzejmy
of effectiveefektywny reformreformy of educationEdukacja,
badań, opieki zdrowotnej czy nawet obrony
06:29
researchBadania, healthzdrowie careopieka, even defenseobrona,
wymaga 10, 15, może nawet
20 lat, by zacząć działać.
06:31
takes 10, 15, maybe 20 yearslat to work.
Jednak zmiany następują częściej.
06:35
But still, we changezmiana much more oftenczęsto.
Naprawdę nie dajemy im szans.
06:39
We really don't give them the chanceszansa.
Kolejna pułapka to pułapka sukcesu.
06:42
AnotherInnym trapPułapka is the successpowodzenie trapPułapka.
Facit wpadł w pułapkę sukcesu.
06:46
FacitFACIT fellspadł into the successpowodzenie trapPułapka.
Dosłownie trzymali przyszłość w rękach,
06:50
They literallydosłownie heldtrzymany
the futureprzyszłość in theirich handsręce,
a tego nie zauważyli.
06:53
but they couldn'tnie mógł see it.
Byli tak dobrzy w tym, co kochali robić,
06:54
They were simplypo prostu so good
at makingzrobienie what they lovedkochany doing,
że nie chcieli się zmienić.
06:58
that they wouldn'tnie changezmiana.
My też tacy jesteśmy.
07:01
We are like that, too.
Kiedy już coś dobrze znamy,
trudno nam to zmienić.
07:02
When we know something well,
it's difficulttrudny to changezmiana.
Bill Gates powiedział:
07:06
BillBill GatesBramy has said:
"Sukces jest kiepskim nauczycielem.
07:09
"SuccessSukces is a lousyparszywy teachernauczyciel.
Kusi nas, byśmy myśleli,
że nie możemy przegrać".
07:12
It seducesuwodzi us into thinkingmyślący
we cannotnie może failzawieść."
Takie wyzwanie niesie sukces.
07:16
That's the challengewyzwanie with successpowodzenie.
Chyba można stąd wyciągnąć
wnioski, które odnoszą się do nas
07:19
So I think there are some lessonsLekcje,
and I think they applyzastosować to us.
i do naszych firm.
07:23
And they applyzastosować to our companiesfirmy.
Pierwszy z nich to: wyprzedź kryzys.
07:25
The first lessonlekcja is:
get aheadprzed siebie of the crisiskryzys.
Każda firma zdolna do innowacji
07:29
And any companyfirma that's ablezdolny to innovatewprowadzać innowacje
może sobie kupić
ubezpieczenie na przyszłość.
07:32
is actuallytak właściwie ablezdolny to alsorównież buykupować
an insuranceubezpieczenie in the futureprzyszłość.
Netflix mógł łatwo spocząć na laurach
07:36
NetflixNetflix -- they could so easilyz łatwością
have been contentzadowolony
pierwszej generacji dystrybucji,
07:39
with earlierwcześniej generationspokolenia of distributiondystrybucja,
ale zamiast tego parli do następnej bitwy
- i pewnie tak już im zostanie.
07:42
but they always -- and I think
they will always --
07:45
keep pushingpchanie for the nextNastępny battlebitwa.
Widuję inne firmy, które mówią:
07:47
I see other companiesfirmy that say,
"Wygram w następnym cyklu
innowacji, choćby nie wiem co".
07:49
"I'll winzdobyć the nextNastępny innovationinnowacja cyclecykl,
whatevercokolwiek it takes."
Druga zasada:
myśl w wielu wymiarach czasowych.
07:55
SecondDrugi one: think in multiplewielokrotność time scaleswaga.
Pokażę wam wykres
07:58
I'll sharedzielić a chartwykres with you,
i uważam, że jest świetny.
08:00
and I think it's a wonderfulwspaniale one.
Patrząc na jakąkolwiek firmę
08:02
Any companyfirma we look at,
w perspektywie jednego roku,
08:04
takingnabierający a one-yearrok perspectiveperspektywiczny
zauważmy, że w wartości firmy
08:06
and looking at the valuationWycena
of the companyfirma,
innowacja to najczęściej tylko około 30%.
08:08
innovationinnowacja typicallyzwykle accountskonta
for only about 30 percentprocent.
W perspektywie roku
08:12
So when we think one yearrok,
innowacja nie jest aż tak ważna.
08:13
innovationinnowacja isn't really that importantważny.
Ale w tej samej firmie
z 10-letniej perspektywy
08:16
MovePrzenieść aheadprzed siebie, take a 10-year-rok perspectiveperspektywiczny
on the samepodobnie companyfirma --
innowacja i modernizacja
zajmują nagle 70%.
08:20
suddenlynagle, innovationinnowacja and abilityzdolność
to renewodnowić accountkonto for 70 percentprocent.
Ale firmy nie mogą wybierać.
08:26
But companiesfirmy can't choosewybierać.
Muszą sfinansować drogę długoterminową.
08:27
They need to fundfundusz the journeypodróż
and leadprowadzić the long termsemestr.
Trzecia zasada:
08:32
ThirdTrzecie:
zaprosić talenty.
08:34
inviteZapraszam talenttalent.
Chyba nikt z nas nie może utrzymać
08:35
I don't think it's possiblemożliwy for any of us
równowagi między eksploracją
a eksploatacją bez czyjejś pomocy.
08:38
to be ablezdolny to balancesaldo explorationbadanie
and exploitationeksploatacja by ourselvesmy sami.
To sport drużynowy.
08:43
I think it's a teamzespół sportsport.
Trzeba podejmować wyzwania.
08:44
I think we need to allowdopuszczać challengingtrudne.
Uważam, że wyznacznikiem dobrej firmy
jest otwartość na wyzwania,
08:48
I think the markznak of a great companyfirma
is beingistota openotwarty to be challengedzakwestionowany,
a wyznacznikiem dobrego zarządu
jest konstruktywne stawianie wyzwań.
08:53
and the markznak of a good corporatezbiorowy boardtablica
is to constructivelykonstruktywnie challengewyzwanie.
Chyba na tym właśnie
polega dobre rodzicielstwo.
08:58
I think that's alsorównież what
good parentingdla rodziców is about.
Ostatnia zasada:
bądź sceptyczny wobec sukcesu.
09:02
Last one: be skepticalsceptyczny of successpowodzenie.
Warto wspomnieć pochody triumfalne
w starożytnym Rzymie,
09:06
Maybe it's usefulprzydatny to think back
at the oldstary triumphtriumf marchesmarsze in RomeRome,
w których po wielkim zwycięstwie
09:12
when the generalsGenerałowie, after a bigduży victoryzwycięstwo,
oddawano cześć generałom.
09:16
were givendany theirich celebrationcelebracja.
Kiedy wjeżdżali rydwanem do Rzymu,
09:18
RidingJazda konna into RomeRome on the carriagewagon,
stojący obok towarzysz
zawsze szeptał im do ucha:
09:21
they always had a companiontowarzysz
whisperingSzeptanie in theirich earucho,
"Pamiętaj, jesteś tylko człowiekiem".
09:25
"RememberNależy pamiętać, you're only humanczłowiek."
Mam nadzieję, że udało mi się dowieść,
09:29
So I hopenadzieja I madezrobiony the pointpunkt:
że równowaga między
eksploracją a eksploatacją
09:32
balancingrównoważenia explorationbadanie and exploitationeksploatacja
przynosi wielki zysk.
09:35
has a hugeolbrzymi payoffwypłata.
Choć jest trudna
i musimy być tego świadomi.
09:37
But it's difficulttrudny,
and we need to be consciousprzytomny.
Chcę zwrócić uwagę na dwa ważne pytania.
09:40
I want to just pointpunkt out two questionspytania
that I think are usefulprzydatny.
Po pierwsze: gdy patrzysz na swoją firmę,
09:45
First questionpytanie is,
looking at your ownwłasny companyfirma:
gdzie dostrzegasz dla niej ryzyko
09:49
In whichktóry areasobszary do you see
that the companyfirma is at the riskryzyko
pułapki sukcesu
09:53
of fallingspadanie into successpowodzenie trapspułapki,
albo działania na autopilocie?
09:56
of just going on autopilotautopilota?
Jak możesz temu zapobiec?
09:59
And what can you do to challengewyzwanie?
Drugie pytanie to:
10:03
SecondDrugi questionpytanie is:
Kiedy ostatnio szukałem czegoś nowego
10:06
When did I explorebadać something newNowy last,
i jak to na mnie wpłynęło?
10:09
and what kinduprzejmy of effectefekt did it have on me?
Czy trzeba robić to częściej?
10:12
Is that something I should do more of?
W moim przypadku odpowiedź brzmi - tak.
10:15
In my casewalizka, yes.
Pozwólcie, że zostawię was z tym.
10:18
So let me leavepozostawiać you with this.
Bez względu na to,
czy jesteś naturalnym odkrywcą,
10:20
WhetherCzy you're an explorerExplorer by natureNatura
czy raczej eksploatujesz to, co już znasz,
10:23
or whetherczy you tendzmierzać to exploitwykorzystać
what you alreadyjuż know,
nie zapomnij: piękno leży w równowadze.
10:27
don't forgetzapomnieć: the beautypiękno
is in the balancesaldo.
Dziękuję.
10:33
Thank you.
(Brawa)
10:34
(ApplauseAplauz)
Translated by Aretzki Aretzki
Reviewed by Rysia Wand

▲Back to top

About the speaker:

Knut Haanaes - Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on.

Why you should listen

What strategy traps repeatedly entice well-meaning companies? Sweet words that lure with a sense of promise and growth, but ultimately fail to deliver again and again? How do we balance exploration and exploitation without falling fully into either ditch?

Knut Haanaes is Dean of the Global Leadership Institute at the World Economic Forum and professor of strategy and international management at IMD, formerly senior partner and global leader of BCG's strategy practice. Through his work with clients, Haanaes has accumulated extensive experience in a number of industries on issues of strategy. He holds a Master's Degree in Economics from the Norwegian School of Economics, a PhD in Strategy from the Copenhagen Business School and has been a visiting scholar at Scancor, Stanford University.

In 2015, together with Martin Reeves and Janmejaya Sinha from BCG, Haanaes published the book Your Strategy Needs a Strategy. The book has been translated into a number of languages.

More profile about the speaker
Knut Haanaes | Speaker | TED.com