English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@BCG London

Knut Haanaes: Two reasons companies fail -- and how to avoid them

Кнут Гаанез: Дві причини, чому компанії зазнають невдачі, і як їх уникнути.

Filmed
Views 1,819,656

Чи можливо керувати компанією і водночас її оновлювати? Для бізнес-стратега Кнута Гаанеза спроможність вносити зміни після того, як ви вже стали успішні - є ознакою чудової організації. Він ділиться ідеєю, як встановити баланс між удосконаленням того, що ми вже знаємо, та дослідженням цілковито нових ідей, і пояснює, як уникнути двох основних стратегічних пасток.

- Strategist
IMD's Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on. Full bio

Here are two reasons companies fail:
Є дві причини, чому компанії
зазнають невдачі:
00:13
they only do more of the same,
вони роблять тільки одне й теж,
00:17
or they only do what's new.
або ж вони лише займаються
чимось новим.
00:20
To me the real, real
solution to quality growth
Як на мене, дійсно реальний спосіб
підвищити якість -
00:23
is figuring out the balance
between two activities:
знайти баланс між
двох діяльностей:
00:28
exploration and exploitation.
дослідження та застосування.
00:32
Both are necessary,
Обидві необхідні,
00:35
but it can be too much of a good thing.
проте чого забагато, те не дуже добре.
00:36
Consider Facit.
Розглянемо Facit.
00:41
I'm actually old enough to remember them.
Я досить старий, щоб її пам'ятати.
00:43
Facit was a fantastic company.
Facit була дивовижної компанією.
00:45
They were born deep in the Swedish forest,
Вона зародилася у глибині
шведського лісу
00:47
and they made the best
mechanical calculators in the world.
і виготовляла найкращі
механічні калькулятори у світі.
00:50
Everybody used them.
Кожен ними користувався.
00:54
And what did Facit do when
the electronic calculator came along?
І що ж зробив Facit, коли з'явилися
електричні калькулятори?
00:56
They continued doing exactly the same.
Вони продовжували робити точнісінько
те ж саме.
01:01
In six months, they went
from maximum revenue ...
За 6 місяців вони втратили
максимальний дохід...
01:04
and they were gone.
і їх не стало.
01:08
Gone.
Не стало.
01:10
To me, the irony about the Facit story
Для мене, в історії з Facit
є один іронічний момент:
01:11
is hearing about the Facit engineers,
чути про її інженерів,
01:15
who had bought cheap, small
electronic calculators in Japan
які придбали дешеві, малі електричні
калькулятори в Японії,
01:19
that they used to double-check
their calculators.
які вони використовували, щоб
повторно перевіряти свої калькулятори.
01:24
(Laughter)
(Сміх)
01:27
Facit did too much exploitation.
У Facit був надмір застосування.
01:29
But exploration can go wild, too.
Проте дослідження також можуть
виходити за рамки.
01:32
A few years back,
Декілька років тому
01:34
I worked closely alongside
a European biotech company.
я тісно співпрацював із європейською
компанією біотехнологій.
01:36
Let's call them OncoSearch.
Назвімо її OncoSearch.
01:40
The company was brilliant.
Компанія була дивовижна.
01:42
They had applications that promised
to diagnose, even cure,
У них були прилади, що обіцяли
діагностувати, навіть лікувати,
01:44
certain forms of blood cancer.
певні форми раку крові.
01:49
Every day was about
creating something new.
Кожен день це було створення
чогось нового.
01:52
They were extremely innovative,
Вони були надзвичайними
новаторами,
01:55
and the mantra was,
"When we only get it right,"
і їхній слоган звучав так:
"Лише якщо ми все зробимо правильно",
01:58
or even, "We want it perfect."
чи навіть: "Ми хочемо, щоб це
було бездоганним".
02:01
The sad thing is,
Прикро те,
02:04
before they became perfect --
що перед тим, як вони
стали бездоганними -
02:06
even good enough --
чи просто достатньо хорошими -
02:08
they became obsolete.
вони застаріли.
02:10
OncoSearch did too much exploration.
OncoSearch надто багато досліджували.
02:13
I first heard about exploration
and exploitation about 15 years ago,
Вперше я почув про дослідження і
використання близько 15 років тому,
02:17
when I worked as a visiting
scholar at Stanford University.
коли мене запросили попрацювати в
Стенфордському університеті.
02:23
The founder of the idea is Jim March.
Цю теорію висунув Джим Марч.
02:27
And to me the power of the idea
is its practicality.
І, як на мене, могутність цієї теорії -
в її практичності.
02:30
Exploration.
Дослідження.
02:35
Exploration is about
coming up with what's new.
Дослідження - це прихід чогось нового.
02:36
It's about search,
Це пошук,
02:40
it's about discovery,
це відкриття,
02:42
it's about new products,
це нові товари,
02:43
it's about new innovations.
це нові інновації.
02:45
It's about changing our frontiers.
Це розширення наших меж.
02:47
Our heroes are people
who have done exploration:
Нашими героями є люди,
які здійснили дослідження:
02:51
Madame Curie,
мадам Кюрі,
02:54
Picasso,
Пікассо,
02:56
Neil Armstrong,
Ніл Армстронґ,
02:57
Sir Edmund Hillary, etc.
сер Едмунд Гілларі та інші.
02:58
I come from Norway;
Я походжу з Норвегії,
03:01
all our heroes are explorers,
and they deserve to be.
всіма нашими героями є дослідники,
і вони заслуговують на це.
03:03
We all know that exploration is risky.
Усім відомо, що дослідження
ризиковане.
03:09
We don't know the answers,
Ми не знаємо відповідей,
03:12
we don't know if we're going to find them,
ми не знаємо, чи знайдемо їх,
03:14
and we know that the risks are high.
і знаємо, що ризики - високі.
03:16
Exploitation is the opposite.
Застосування є протилежним.
03:18
Exploitation is taking
the knowledge we have
Застосування використовує
відомі знання
03:20
and making good, better.
і хороше робить кращим.
03:23
Exploitation is about making
our trains run on time.
Застосування - це робити та, щоб наші
потяги прибували вчасно.
03:26
It's about making good products
faster and cheaper.
Це робити хороші товари швидшими
та дешевшими.
03:29
Exploitation is not risky --
Застосування не є
ризикованим -
03:34
in the short term.
на короткий термін.
03:37
But if we only exploit,
Проте застосування
03:39
it's very risky in the long term.
упродовж тривалого часу -
дуже ризиковане.
03:41
And I think we all have memories
of the famous pop groups
Я думаю, ми всі пам'ятаємо
відомі поп-гурти,
03:44
who keep singing the same songs
again and again,
які співають одні й ті ж пісні
знову і знову,
03:48
until they become obsolete
or even pathetic.
допоки не стають застарілими
чи навіть безнадійними.
03:51
That's the risk of exploitation.
Таким є ризик застосування.
03:56
So if we take a long-term
perspective, we explore.
Отже, якщо наші плани на майбутнє
є довготривалими - ми досліджуємо.
04:00
If we take a short-term
perspective, we exploit.
Якщо ж вони короткотривалі -
застосовуємо.
04:05
Small children, they explore all day.
Малі діти досліджують щодня.
04:09
All day it's about exploration.
Цілісінький день - це
дослідження.
04:12
As we grow older,
Підростаючи,
04:15
we explore less because we have
more knowledge to exploit on.
ми менше досліджуємо, позаяк володіємо
більшими знаннями щодо застосування.
04:16
The same goes for companies.
Те ж саме і в компаніях.
04:21
Companies become,
by nature, less innovative
Природньо, компанії стають
менш інноваційними,
04:24
as they become more competent.
коли стають більш компетентними.
04:28
And this is, of course,
a big worry to CEOs.
І це, звичайно, серйозно
турбує виконавчих директорів.
04:31
And I hear very often questions
phrased in different ways.
І дуже часто я чую
сформовані по-різному запитання.
04:35
For example,
Наприклад,
04:39
"How can I both effectively run
and reinvent my company?"
"Як мені ефективно керувати
компанією і її оновляти?"
04:41
Or, "How can I make sure
Чи: "Як мені упевнитись,
04:46
that our company changes
before we become obsolete
що наша компанія зміниться,
перед тим як стане застарілою
04:48
or are hit by a crisis?"
чи її ослабить криза?"
04:52
So, doing one well is difficult.
Отже, виконувати добре щось одне -
складно.
04:55
Doing both well as the same time is art --
Справлятися одночасно з двома
- мистецтво,
04:58
pushing both exploration and exploitation.
займатися і дослідженням,
і застосуванням.
05:01
So one thing we've found
Отож, єдина річ, про яку
ми дізнались, це те, що
05:05
is only about two percent of companies
are able to effectively explore
лише близько двох відсотків компаній
здатні ефективно досліджувати
05:06
and exploit at the same time, in parallel.
та використовувати в той же
час, паралельно.
05:13
But when they do,
Проте коли вони це роблять,
05:17
the payoffs are huge.
винагорода є величезною.
05:19
So we have lots of great examples.
У нас є багато чудових прикладів.
05:22
We have Nestlé creating Nespresso,
Ми маємо Nestlé, що створило
Nespresso,
05:24
we have Lego going into animated films,
у нас є Lego, яке творить
анімовані фільми.
05:27
Toyota creating the hybrids,
Toyota, яка створює гібридні
автомобілі,
05:30
Unilever pushing into sustainability --
Unilever, яка прагне стійкого
розвитку,
05:32
there are lots of examples,
and the benefits are huge.
існує багато прикладів, і
переваги є значними.
05:35
Why is balancing so difficult?
Чому ж так важко балансувати?
05:39
I think it's difficult
because there are so many traps
На мою думку, це важко, оскільки
є дуже багато пасток,
05:42
that keep us where we are.
які тримають нас там,
де ми зараз.
05:45
So I'll talk about two,
but there are many.
Я розповідатиму про дві,
проте їх є багато.
05:47
So let's talk about
the perpetual search trap.
Отже, поговорімо про
пастку нескінченного пошуку.
05:51
We discover something,
Ми щось відкриваємо,
05:54
but we don't have the patience
or the persistence
проте у нас немає терпіння
чи наполегливості
05:56
to get at it and make it work.
дістатись до цього і змусити
запрацювати.
05:59
So instead of staying with it,
we create something new.
Тому замість того, щоб залишатись із
цим, ми створюємо щось нове.
06:01
But the same goes for that,
Але відбувається теж саме,
06:04
then we're in the vicious circle
і тоді ми у замкненому колі,
06:06
of actually coming up with ideas
but being frustrated.
фактично маємо ідеї,
але при цьому розчаровуємося.
06:07
OncoSearch was a good example.
OncoSearch був хорошим прикладом.
06:12
A famous example is, of course, Xerox.
Відомим прикладом,
звичайно, є Xerox.
06:14
But we don't only see this in companies.
Проте ми таке бачимо не лише
в компаніях.
06:18
We see this in the public sector as well.
Ми бачимо це також і в
громадському секторі.
06:20
We all know that any kind
of effective reform of education,
Всім нам відомо, що будь-яка
ефективна реформа в освіті,
06:23
research, health care, even defense,
дослідженні, охороні здоров'я,
навіть в обороні,
06:29
takes 10, 15, maybe 20 years to work.
потребує 10, 15, ймовірно 20 років
роботи.
06:31
But still, we change much more often.
Тим не менше, ми змінюємо
набагато частіше.
06:35
We really don't give them the chance.
Ми дійсно не даємо їм шансу.
06:39
Another trap is the success trap.
Інша пастка - пастка успіху.
06:42
Facit fell into the success trap.
Facit потрабив у пастку успіху.
06:46
They literally held
the future in their hands,
Вони буквально тримали майбутнє
у своїх долонях,
06:50
but they couldn't see it.
але не могли
цього побачити.
06:53
They were simply so good
at making what they loved doing,
Їм просто так добре вдавалось робити,
те, що любили,
06:54
that they wouldn't change.
що вони не змінювалися.
06:58
We are like that, too.
Ми також такі.
07:01
When we know something well,
it's difficult to change.
Коли ми щось добре знаємо -
важко змінитись.
07:02
Bill Gates has said:
Білл Ґейтс сказав:
07:06
"Success is a lousy teacher.
"Успіх - це нікчемний вчитель.
07:09
It seduces us into thinking
we cannot fail."
Він спокушає нас думати, що
ми не можемо зазнати невдачі".
07:12
That's the challenge with success.
Успіх є викликом.
07:16
So I think there are some lessons,
and I think they apply to us.
Я думаю, що є певні уроки і,
як на мене, вони стосуються нас.
07:19
And they apply to our companies.
І для наших компаній.
07:23
The first lesson is:
get ahead of the crisis.
Першим уроком є
випередження кризи.
07:25
And any company that's able to innovate
Будь-яка компанія, здатна
запроваджувати інновації,
07:29
is actually able to also buy
an insurance in the future.
може також застрахувати
себе на майбутнє.
07:32
Netflix -- they could so easily
have been content
Netflix могли б з легкістю
вдовольнитися
07:36
with earlier generations of distribution,
ранішими поколіннями розподілу,
07:39
but they always -- and I think
they will always --
проте вони завжди - і я думаю
завжди будуть -
07:42
keep pushing for the next battle.
наполягати на тому,
щоб пробувати нове.
07:45
I see other companies that say,
Я спостерігаю за іншими
компаніями, які говорять:
07:47
"I'll win the next innovation cycle,
whatever it takes."
"Я здобуду перемогу в наступному інноваційному
колі, чого б мені це не коштувало".
07:49
Second one: think in multiple time scales.
Другий урок: думати в множинному
часовому масштабі.
07:55
I'll share a chart with you,
Я поділюся з вами графіком,
07:58
and I think it's a wonderful one.
і, як на мене, він чудовий.
08:00
Any company we look at,
Будь-яка компанія,
на яку ми глянемо,
08:02
taking a one-year perspective
беручи перспективу на 1 рік
08:04
and looking at the valuation
of the company,
і дивлячись на оцінку компанії,
08:06
innovation typically accounts
for only about 30 percent.
інновації, як правило, становлять
лише близько 30 відсотків.
08:08
So when we think one year,
Тому коли думати про 1 рік,
08:12
innovation isn't really that important.
інновації не є такими важливими.
08:13
Move ahead, take a 10-year perspective
on the same company --
Рухайтеся далі, візьміть на перспективу
10 років в тій самій компанії,
08:16
suddenly, innovation and ability
to renew account for 70 percent.
раптом, інновації та здатність
оновлюватись становить 70 відсотків.
08:20
But companies can't choose.
Але компанії не можуть вибирати.
08:26
They need to fund the journey
and lead the long term.
Їм потрібно фінансувати процес
і керуватись довгостроковою перспективою.
08:27
Third:
Третій урок:
08:32
invite talent.
залучати талант.
08:34
I don't think it's possible for any of us
Не думаю, що це можливо для
будь-кого з нас -
08:35
to be able to balance exploration
and exploitation by ourselves.
самим балансувати між
дослідженням та застосуванням.
08:38
I think it's a team sport.
Я вважаю, що це командний спорт.
08:43
I think we need to allow challenging.
Думаю, нам потрібно дозволити
конкуренцію.
08:44
I think the mark of a great company
is being open to be challenged,
Як на мене, ознакою хорошої компанії
є відкритість до викликів,
08:48
and the mark of a good corporate board
is to constructively challenge.
а ознакою хорошої ради директорів -
конструктивно їх ставити.
08:53
I think that's also what
good parenting is about.
Я вважаю, це також є
складовою хорошого виховання.
08:58
Last one: be skeptical of success.
Останній урок: бути скептичним
до успіху.
09:02
Maybe it's useful to think back
at the old triumph marches in Rome,
Корисно згадати давні
тріумфальні марші в Римі,
09:06
when the generals, after a big victory,
коли генерали після грандіозної
перемоги
09:12
were given their celebration.
проводили святкування.
09:16
Riding into Rome on the carriage,
В'їжджаючи в Рим на колісницях,
09:18
they always had a companion
whispering in their ear,
вона завжди мали біля себе
супутника, який шепотів їм на вухо:
09:21
"Remember, you're only human."
"Пам'ятай, ти всього лиш людина".
09:25
So I hope I made the point:
Тому сподіваюсь, я дав зрозуміти:
09:29
balancing exploration and exploitation
балансування між дослідженням
та застосуванням
09:32
has a huge payoff.
має величезну винагороду.
09:35
But it's difficult,
and we need to be conscious.
Проте це важко, і нам потрібно
бути розсудливими.
09:37
I want to just point out two questions
that I think are useful.
Я лише хочу виокремити два питання,
які, як на мене, є корисними.
09:40
First question is,
looking at your own company:
Перше: подивіться на свою компанію -
09:45
In which areas do you see
that the company is at the risk
в яких аспектах ви бачите, що компанія
ризикує
09:49
of falling into success traps,
потрапити в пастку успіху,
09:53
of just going on autopilot?
працюючи на автопілоті?
09:56
And what can you do to challenge?
І що ви може зробити, щоб
кинути цьому виклик?
09:59
Second question is:
І друге питання:
10:03
When did I explore something new last,
коли я востаннє досліджував
щось нове,
10:06
and what kind of effect did it have on me?
і який ефект це мало на мене?
10:09
Is that something I should do more of?
Чи є щось, що мені варто робити більше?
10:12
In my case, yes.
В моєму випадку - так.
10:15
So let me leave you with this.
Тому насамкінець скажу ось що.
10:18
Whether you're an explorer by nature
Маєте ви вдачу дослідника,
10:20
or whether you tend to exploit
what you already know,
чи схильні застосовувати те,
що ви вже знаєте,
10:23
don't forget: the beauty
is in the balance.
не забувайте - краса полягає у балансі.
10:27
Thank you.
Дякую.
10:33
(Applause)
(Оплески)
10:34
Translated by Solomiya Kholyavko
Reviewed by Hanna Leliv

▲Back to top

About the speaker:

Knut Haanaes - Strategist
IMD's Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on.

Why you should listen

What strategy traps repeatedly entice well-meaning companies? Sweet words that lure with a sense of promise and growth, but ultimately fail to deliver again and again? How do we balance exploration and exploitation without falling fully into either ditch?

Knut Haanaes is a professor of strategy and international management at IMD, formerly senior partner and global leader of BCG's strategy practice – where he is still a BCG Fellow. Through his work with clients, Knut has accumulated extensive experience in a number of industries on issues of strategy. He holds a Master’s Degree in Economics from the Norwegian School of Economics, a PhD in Strategy from the Copenhagen Business School, and has been a visiting scholar at Scancor, Stanford University.

In 2015, together with Martin Reeves and Janmejaya Sinha from BCG, Haanaes published the book Your Strategy Needs a Strategy. The book is already translated into a number of languages.

More profile about the speaker
Knut Haanaes | Speaker | TED.com