English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@BCG London

Knut Haanaes: Two reasons companies fail -- and how to avoid them

Кнут Гаанез: Дві причини, чому компанії зазнають невдачі, і як їх уникнути.

Filmed:
1,888,592 views

Чи можливо керувати компанією і водночас її оновлювати? Для бізнес-стратега Кнута Гаанеза спроможність вносити зміни після того, як ви вже стали успішні - є ознакою чудової організації. Він ділиться ідеєю, як встановити баланс між удосконаленням того, що ми вже знаємо, та дослідженням цілковито нових ідей, і пояснює, як уникнути двох основних стратегічних пасток.

- Strategist
IMD's Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on. Full bio

Here are two reasonsпричин companiesкомпаній failневдача:
Є дві причини, чому компанії
зазнають невдачі:
00:13
they only do more of the sameтой же,
вони роблять тільки одне й теж,
00:17
or they only do what's newновий.
або ж вони лише займаються
чимось новим.
00:20
To me the realреальний, realреальний
solutionрішення to qualityякість growthзростання
Як на мене, дійсно реальний спосіб
підвищити якість -
00:23
is figuringз'ясувати out the balanceбаланс
betweenміж two activitiesдіяльності:
знайти баланс між
двох діяльностей:
00:28
explorationрозвідка and exploitationексплуатація.
дослідження та застосування.
00:32
BothОбидва are necessaryнеобхідний,
Обидві необхідні,
00:35
but it can be too much of a good thing.
проте чого забагато, те не дуже добре.
00:36
ConsiderРозглянемо FacitFacit.
Розглянемо Facit.
00:41
I'm actuallyнасправді oldстарий enoughдостатньо to rememberзгадаймо them.
Я досить старий, щоб її пам'ятати.
00:43
FacitFacit was a fantasticфантастичний companyкомпанія.
Facit була дивовижної компанією.
00:45
They were bornнародився deepглибоко in the Swedishшведська forestліс,
Вона зародилася у глибині
шведського лісу
00:47
and they madeзроблений the bestнайкраще
mechanicalмеханічний calculatorsкалькулятори in the worldсвіт.
і виготовляла найкращі
механічні калькулятори у світі.
00:50
EverybodyВсім used them.
Кожен ними користувався.
00:54
And what did FacitFacit do when
the electronicелектронний calculatorкалькулятор cameприйшов alongразом?
І що ж зробив Facit, коли з'явилися
електричні калькулятори?
00:56
They continuedпродовжується doing exactlyточно the sameтой же.
Вони продовжували робити точнісінько
те ж саме.
01:01
In sixшість monthsмісяці, they wentпішов
from maximumмаксимум revenueдохід ...
За 6 місяців вони втратили
максимальний дохід...
01:04
and they were goneпішов.
і їх не стало.
01:08
GoneGone.
Не стало.
01:10
To me, the ironyіронія about the FacitFacit storyісторія
Для мене, в історії з Facit
є один іронічний момент:
01:11
is hearingслухання about the FacitFacit engineersінженери,
чути про її інженерів,
01:15
who had boughtкупив cheapдешево, smallмаленький
electronicелектронний calculatorsкалькулятори in JapanЯпонія
які придбали дешеві, малі електричні
калькулятори в Японії,
01:19
that they used to double-checkдвічі Перевірте
theirїх calculatorsкалькулятори.
які вони використовували, щоб
повторно перевіряти свої калькулятори.
01:24
(LaughterСміх)
(Сміх)
01:27
FacitFacit did too much exploitationексплуатація.
У Facit був надмір застосування.
01:29
But explorationрозвідка can go wildдикий, too.
Проте дослідження також можуть
виходити за рамки.
01:32
A fewмало хто yearsроків back,
Декілька років тому
01:34
I workedпрацював closelyтісно alongsideпоряд з
a EuropeanЄвропейська biotechбіотехнологія companyкомпанія.
я тісно співпрацював із європейською
компанією біотехнологій.
01:36
Let's call them OncoSearchOncoSearch.
Назвімо її OncoSearch.
01:40
The companyкомпанія was brilliantблискучий.
Компанія була дивовижна.
01:42
They had applicationsзаявки that promisedбуло обіцяно
to diagnoseдіагностувати, even cureвилікувати,
У них були прилади, що обіцяли
діагностувати, навіть лікувати,
01:44
certainпевний formsформи of bloodкров cancerрак.
певні форми раку крові.
01:49
EveryКожен day was about
creatingстворення something newновий.
Кожен день це було створення
чогось нового.
01:52
They were extremelyнадзвичайно innovativeінноваційний,
Вони були надзвичайними
новаторами,
01:55
and the mantraмантра was,
"When we only get it right,"
і їхній слоган звучав так:
"Лише якщо ми все зробимо правильно",
01:58
or even, "We want it perfectдосконалий."
чи навіть: "Ми хочемо, щоб це
було бездоганним".
02:01
The sadсумний thing is,
Прикро те,
02:04
before they becameстає perfectдосконалий --
що перед тим, як вони
стали бездоганними -
02:06
even good enoughдостатньо --
чи просто достатньо хорошими -
02:08
they becameстає obsoleteзастарілий.
вони застаріли.
02:10
OncoSearchOncoSearch did too much explorationрозвідка.
OncoSearch надто багато досліджували.
02:13
I first heardпочув about explorationрозвідка
and exploitationексплуатація about 15 yearsроків agoтому назад,
Вперше я почув про дослідження і
використання близько 15 років тому,
02:17
when I workedпрацював as a visitingвідвідування
scholarАкадемія at StanfordСтенфорд UniversityУніверситет.
коли мене запросили попрацювати в
Стенфордському університеті.
02:23
The founderзасновник of the ideaідея is JimДжим MarchБерезня.
Цю теорію висунув Джим Марч.
02:27
And to me the powerвлада of the ideaідея
is its practicalityпрактичність.
І, як на мене, могутність цієї теорії -
в її практичності.
02:30
ExplorationРозвідка.
Дослідження.
02:35
ExplorationРозвідка is about
comingприходить up with what's newновий.
Дослідження - це прихід чогось нового.
02:36
It's about searchпошук,
Це пошук,
02:40
it's about discoveryвідкриття,
це відкриття,
02:42
it's about newновий productsпродукти,
це нові товари,
02:43
it's about newновий innovationsінновації.
це нові інновації.
02:45
It's about changingзмінюється our frontiersкордони.
Це розширення наших меж.
02:47
Our heroesгерої are people
who have doneзроблено explorationрозвідка:
Нашими героями є люди,
які здійснили дослідження:
02:51
MadameМадам CurieКюрі,
мадам Кюрі,
02:54
PicassoПікассо,
Пікассо,
02:56
NeilНіл ArmstrongАрмстронг,
Ніл Армстронґ,
02:57
SirСер EdmundЕдмунд HillaryХілларі, etcтощо.
сер Едмунд Гілларі та інші.
02:58
I come from NorwayНорвегія;
Я походжу з Норвегії,
03:01
all our heroesгерої are explorersдослідники,
and they deserveзаслуговуй to be.
всіма нашими героями є дослідники,
і вони заслуговують на це.
03:03
We all know that explorationрозвідка is riskyризиковано.
Усім відомо, що дослідження
ризиковане.
03:09
We don't know the answersвідповіді,
Ми не знаємо відповідей,
03:12
we don't know if we're going to find them,
ми не знаємо, чи знайдемо їх,
03:14
and we know that the risksризики are highвисокий.
і знаємо, що ризики - високі.
03:16
ExploitationЕксплуатація is the oppositeнавпаки.
Застосування є протилежним.
03:18
ExploitationЕксплуатація is takingвзяти
the knowledgeзнання we have
Застосування використовує
відомі знання
03:20
and makingвиготовлення good, better.
і хороше робить кращим.
03:23
ExploitationЕксплуатація is about makingвиготовлення
our trainsпоїзди runбіжи on time.
Застосування - це робити та, щоб наші
потяги прибували вчасно.
03:26
It's about makingвиготовлення good productsпродукти
fasterшвидше and cheaperдешевше.
Це робити хороші товари швидшими
та дешевшими.
03:29
ExploitationЕксплуатація is not riskyризиковано --
Застосування не є
ризикованим -
03:34
in the shortкороткий termтермін.
на короткий термін.
03:37
But if we only exploitексплуатувати,
Проте застосування
03:39
it's very riskyризиковано in the long termтермін.
упродовж тривалого часу -
дуже ризиковане.
03:41
And I think we all have memoriesспогади
of the famousзнаменитий popпоп groupsгрупи
Я думаю, ми всі пам'ятаємо
відомі поп-гурти,
03:44
who keep singingспівати the sameтой же songsпісні
again and again,
які співають одні й ті ж пісні
знову і знову,
03:48
untilдо they becomeстати obsoleteзастарілий
or even patheticжалюгідний.
допоки не стають застарілими
чи навіть безнадійними.
03:51
That's the riskризик of exploitationексплуатація.
Таким є ризик застосування.
03:56
So if we take a long-termдовгий строк
perspectiveперспектива, we exploreдосліджувати.
Отже, якщо наші плани на майбутнє
є довготривалими - ми досліджуємо.
04:00
If we take a short-termкороткий термін
perspectiveперспектива, we exploitексплуатувати.
Якщо ж вони короткотривалі -
застосовуємо.
04:05
SmallМалий childrenдіти, they exploreдосліджувати all day.
Малі діти досліджують щодня.
04:09
All day it's about explorationрозвідка.
Цілісінький день - це
дослідження.
04:12
As we growрости olderстарше,
Підростаючи,
04:15
we exploreдосліджувати lessменше because we have
more knowledgeзнання to exploitексплуатувати on.
ми менше досліджуємо, позаяк володіємо
більшими знаннями щодо застосування.
04:16
The sameтой же goesйде for companiesкомпаній.
Те ж саме і в компаніях.
04:21
CompaniesКомпаній becomeстати,
by natureприрода, lessменше innovativeінноваційний
Природньо, компанії стають
менш інноваційними,
04:24
as they becomeстати more competentкомпетентний.
коли стають більш компетентними.
04:28
And this is, of courseзвичайно,
a bigвеликий worryтурбуватися to CEOsКерівники компаній.
І це, звичайно, серйозно
турбує виконавчих директорів.
04:31
And I hearпочуй very oftenчасто questionsпитання
phrasedформулюванні in differentінший waysшляхи.
І дуже часто я чую
сформовані по-різному запитання.
04:35
For exampleприклад,
Наприклад,
04:39
"How can I bothобидва effectivelyефективно runбіжи
and reinventвинаходити my companyкомпанія?"
"Як мені ефективно керувати
компанією і її оновляти?"
04:41
Or, "How can I make sure
Чи: "Як мені упевнитись,
04:46
that our companyкомпанія changesзміни
before we becomeстати obsoleteзастарілий
що наша компанія зміниться,
перед тим як стане застарілою
04:48
or are hitхіт by a crisisкриза?"
чи її ослабить криза?"
04:52
So, doing one well is difficultважко.
Отже, виконувати добре щось одне -
складно.
04:55
Doing bothобидва well as the sameтой же time is artмистецтво --
Справлятися одночасно з двома
- мистецтво,
04:58
pushingнатисканням bothобидва explorationрозвідка and exploitationексплуатація.
займатися і дослідженням,
і застосуванням.
05:01
So one thing we'veми маємо foundзнайдено
Отож, єдина річ, про яку
ми дізнались, це те, що
05:05
is only about two percentвідсоток of companiesкомпаній
are ableздатний to effectivelyефективно exploreдосліджувати
лише близько двох відсотків компаній
здатні ефективно досліджувати
05:06
and exploitексплуатувати at the sameтой же time, in parallelпаралельно.
та використовувати в той же
час, паралельно.
05:13
But when they do,
Проте коли вони це роблять,
05:17
the payoffsвиплати are hugeвеличезний.
винагорода є величезною.
05:19
So we have lots of great examplesприклади.
У нас є багато чудових прикладів.
05:22
We have NestlNestlé creatingстворення NespressoNespresso,
Ми маємо Nestlé, що створило
Nespresso,
05:24
we have LegoLego going into animatedанімований filmsфільми,
у нас є Lego, яке творить
анімовані фільми.
05:27
ToyotaToyota creatingстворення the hybridsгібриди,
Toyota, яка створює гібридні
автомобілі,
05:30
UnileverUnilever pushingнатисканням into sustainabilityстійкість --
Unilever, яка прагне стійкого
розвитку,
05:32
there are lots of examplesприклади,
and the benefitsвигоди are hugeвеличезний.
існує багато прикладів, і
переваги є значними.
05:35
Why is balancingбалансування so difficultважко?
Чому ж так важко балансувати?
05:39
I think it's difficultважко
because there are so manyбагато хто trapsпастки
На мою думку, це важко, оскільки
є дуже багато пасток,
05:42
that keep us where we are.
які тримають нас там,
де ми зараз.
05:45
So I'll talk about two,
but there are manyбагато хто.
Я розповідатиму про дві,
проте їх є багато.
05:47
So let's talk about
the perpetualвічний searchпошук trapпастка.
Отже, поговорімо про
пастку нескінченного пошуку.
05:51
We discoverвідкрити something,
Ми щось відкриваємо,
05:54
but we don't have the patienceтерпіння
or the persistenceнаполегливість
проте у нас немає терпіння
чи наполегливості
05:56
to get at it and make it work.
дістатись до цього і змусити
запрацювати.
05:59
So insteadзамість цього of stayingзалишаючись with it,
we createстворити something newновий.
Тому замість того, щоб залишатись із
цим, ми створюємо щось нове.
06:01
But the sameтой же goesйде for that,
Але відбувається теж саме,
06:04
then we're in the viciousпорочне circleколо
і тоді ми у замкненому колі,
06:06
of actuallyнасправді comingприходить up with ideasідеї
but beingбуття frustratedрозчарований.
фактично маємо ідеї,
але при цьому розчаровуємося.
06:07
OncoSearchOncoSearch was a good exampleприклад.
OncoSearch був хорошим прикладом.
06:12
A famousзнаменитий exampleприклад is, of courseзвичайно, XeroxXerox.
Відомим прикладом,
звичайно, є Xerox.
06:14
But we don't only see this in companiesкомпаній.
Проте ми таке бачимо не лише
в компаніях.
06:18
We see this in the publicгромадськість sectorсектор as well.
Ми бачимо це також і в
громадському секторі.
06:20
We all know that any kindдоброзичливий
of effectiveефективний reformреформа of educationосвіта,
Всім нам відомо, що будь-яка
ефективна реформа в освіті,
06:23
researchдослідження, healthздоров'я careтурбота, even defenseзахист,
дослідженні, охороні здоров'я,
навіть в обороні,
06:29
takes 10, 15, maybe 20 yearsроків to work.
потребує 10, 15, ймовірно 20 років
роботи.
06:31
But still, we changeзмінити much more oftenчасто.
Тим не менше, ми змінюємо
набагато частіше.
06:35
We really don't give them the chanceшанс.
Ми дійсно не даємо їм шансу.
06:39
AnotherІнший trapпастка is the successуспіх trapпастка.
Інша пастка - пастка успіху.
06:42
FacitFacit fellвпав into the successуспіх trapпастка.
Facit потрабив у пастку успіху.
06:46
They literallyбуквально heldвідбувся
the futureмайбутнє in theirїх handsруки,
Вони буквально тримали майбутнє
у своїх долонях,
06:50
but they couldn'tне міг see it.
але не могли
цього побачити.
06:53
They were simplyпросто so good
at makingвиготовлення what they lovedлюбив doing,
Їм просто так добре вдавалось робити,
те, що любили,
06:54
that they wouldn'tне буде changeзмінити.
що вони не змінювалися.
06:58
We are like that, too.
Ми також такі.
07:01
When we know something well,
it's difficultважко to changeзмінити.
Коли ми щось добре знаємо -
важко змінитись.
07:02
BillБілл GatesВорота has said:
Білл Ґейтс сказав:
07:06
"SuccessУспіх is a lousyбожевільний teacherвчитель.
"Успіх - це нікчемний вчитель.
07:09
It seducesспокушає us into thinkingмислення
we cannotне можу failневдача."
Він спокушає нас думати, що
ми не можемо зазнати невдачі".
07:12
That's the challengeвиклик with successуспіх.
Успіх є викликом.
07:16
So I think there are some lessonsуроки,
and I think they applyзастосовувати to us.
Я думаю, що є певні уроки і,
як на мене, вони стосуються нас.
07:19
And they applyзастосовувати to our companiesкомпаній.
І для наших компаній.
07:23
The first lessonурок is:
get aheadвперед of the crisisкриза.
Першим уроком є
випередження кризи.
07:25
And any companyкомпанія that's ableздатний to innovateінновації
Будь-яка компанія, здатна
запроваджувати інновації,
07:29
is actuallyнасправді ableздатний to alsoтакож buyкупити
an insuranceстрахування in the futureмайбутнє.
може також застрахувати
себе на майбутнє.
07:32
NetflixNetflix -- they could so easilyлегко
have been contentзміст
Netflix могли б з легкістю
вдовольнитися
07:36
with earlierраніше generationsпокоління of distributionрозповсюдження,
ранішими поколіннями розподілу,
07:39
but they always -- and I think
they will always --
проте вони завжди - і я думаю
завжди будуть -
07:42
keep pushingнатисканням for the nextдалі battleбитва.
наполягати на тому,
щоб пробувати нове.
07:45
I see other companiesкомпаній that say,
Я спостерігаю за іншими
компаніями, які говорять:
07:47
"I'll winвиграти the nextдалі innovationінновації cycleцикл,
whateverщо б не було it takes."
"Я здобуду перемогу в наступному інноваційному
колі, чого б мені це не коштувало".
07:49
SecondДругий one: think in multipleбагаторазовий time scalesваги.
Другий урок: думати в множинному
часовому масштабі.
07:55
I'll shareподілитися a chartдіаграма with you,
Я поділюся з вами графіком,
07:58
and I think it's a wonderfulчудово one.
і, як на мене, він чудовий.
08:00
Any companyкомпанія we look at,
Будь-яка компанія,
на яку ми глянемо,
08:02
takingвзяти a one-yearодин рік perspectiveперспектива
беручи перспективу на 1 рік
08:04
and looking at the valuationОцінка
of the companyкомпанія,
і дивлячись на оцінку компанії,
08:06
innovationінновації typicallyзазвичай accountsрахунки
for only about 30 percentвідсоток.
інновації, як правило, становлять
лише близько 30 відсотків.
08:08
So when we think one yearрік,
Тому коли думати про 1 рік,
08:12
innovationінновації isn't really that importantважливо.
інновації не є такими важливими.
08:13
MoveПереміщення aheadвперед, take a 10-yearрік perspectiveперспектива
on the sameтой же companyкомпанія --
Рухайтеся далі, візьміть на перспективу
10 років в тій самій компанії,
08:16
suddenlyраптом, innovationінновації and abilityздібності
to renewоновити accountрахунок for 70 percentвідсоток.
раптом, інновації та здатність
оновлюватись становить 70 відсотків.
08:20
But companiesкомпаній can't chooseвибирай.
Але компанії не можуть вибирати.
08:26
They need to fundфонд the journeyподорож
and leadвести the long termтермін.
Їм потрібно фінансувати процес
і керуватись довгостроковою перспективою.
08:27
ThirdТретій:
Третій урок:
08:32
inviteзапросити talentталант.
залучати талант.
08:34
I don't think it's possibleможливий for any of us
Не думаю, що це можливо для
будь-кого з нас -
08:35
to be ableздатний to balanceбаланс explorationрозвідка
and exploitationексплуатація by ourselvesми самі.
самим балансувати між
дослідженням та застосуванням.
08:38
I think it's a teamкоманда sportспорт.
Я вважаю, що це командний спорт.
08:43
I think we need to allowдозволити challengingскладний.
Думаю, нам потрібно дозволити
конкуренцію.
08:44
I think the markвідзначити of a great companyкомпанія
is beingбуття openВІДЧИНЕНО to be challengedвиклик,
Як на мене, ознакою хорошої компанії
є відкритість до викликів,
08:48
and the markвідзначити of a good corporateкорпоративний boardдошка
is to constructivelyконструктивно challengeвиклик.
а ознакою хорошої ради директорів -
конструктивно їх ставити.
08:53
I think that's alsoтакож what
good parentingвиховання дітей is about.
Я вважаю, це також є
складовою хорошого виховання.
08:58
Last one: be skepticalскептично of successуспіх.
Останній урок: бути скептичним
до успіху.
09:02
Maybe it's usefulкорисний to think back
at the oldстарий triumphТріумф marchesмаршів in RomeРим,
Корисно згадати давні
тріумфальні марші в Римі,
09:06
when the generalsгенерали, after a bigвеликий victoryПеремога,
коли генерали після грандіозної
перемоги
09:12
were givenдано theirїх celebrationсвяткування.
проводили святкування.
09:16
RidingЇзда into RomeРим on the carriageвагон,
В'їжджаючи в Рим на колісницях,
09:18
they always had a companionсупутник
whisperingШепіт in theirїх earвухо,
вона завжди мали біля себе
супутника, який шепотів їм на вухо:
09:21
"RememberПам'ятайте, you're only humanлюдина."
"Пам'ятай, ти всього лиш людина".
09:25
So I hopeнадія I madeзроблений the pointточка:
Тому сподіваюсь, я дав зрозуміти:
09:29
balancingбалансування explorationрозвідка and exploitationексплуатація
балансування між дослідженням
та застосуванням
09:32
has a hugeвеличезний payoffрозплатитися.
має величезну винагороду.
09:35
But it's difficultважко,
and we need to be consciousсвідомий.
Проте це важко, і нам потрібно
бути розсудливими.
09:37
I want to just pointточка out two questionsпитання
that I think are usefulкорисний.
Я лише хочу виокремити два питання,
які, як на мене, є корисними.
09:40
First questionпитання is,
looking at your ownвласний companyкомпанія:
Перше: подивіться на свою компанію -
09:45
In whichкотрий areasрайони do you see
that the companyкомпанія is at the riskризик
в яких аспектах ви бачите, що компанія
ризикує
09:49
of fallingпадіння into successуспіх trapsпастки,
потрапити в пастку успіху,
09:53
of just going on autopilotАвтопілот?
працюючи на автопілоті?
09:56
And what can you do to challengeвиклик?
І що ви може зробити, щоб
кинути цьому виклик?
09:59
SecondДругий questionпитання is:
І друге питання:
10:03
When did I exploreдосліджувати something newновий last,
коли я востаннє досліджував
щось нове,
10:06
and what kindдоброзичливий of effectефект did it have on me?
і який ефект це мало на мене?
10:09
Is that something I should do more of?
Чи є щось, що мені варто робити більше?
10:12
In my caseсправа, yes.
В моєму випадку - так.
10:15
So let me leaveзалишати you with this.
Тому насамкінець скажу ось що.
10:18
WhetherЧи you're an explorerдослідник by natureприрода
Маєте ви вдачу дослідника,
10:20
or whetherчи то you tendсхильні to exploitексплуатувати
what you alreadyвже know,
чи схильні застосовувати те,
що ви вже знаєте,
10:23
don't forgetзабувай: the beautyкрасуня
is in the balanceбаланс.
не забувайте - краса полягає у балансі.
10:27
Thank you.
Дякую.
10:33
(ApplauseОплески)
(Оплески)
10:34
Translated by Solomiya Kholyavko
Reviewed by Hanna Leliv

▲Back to top

About the speaker:

Knut Haanaes - Strategist
IMD's Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on.

Why you should listen

What strategy traps repeatedly entice well-meaning companies? Sweet words that lure with a sense of promise and growth, but ultimately fail to deliver again and again? How do we balance exploration and exploitation without falling fully into either ditch?

Knut Haanaes is a professor of strategy and international management at IMD, formerly senior partner and global leader of BCG's strategy practice – where he is still a BCG Fellow. Through his work with clients, Knut has accumulated extensive experience in a number of industries on issues of strategy. He holds a Master’s Degree in Economics from the Norwegian School of Economics, a PhD in Strategy from the Copenhagen Business School, and has been a visiting scholar at Scancor, Stanford University.

In 2015, together with Martin Reeves and Janmejaya Sinha from BCG, Haanaes published the book Your Strategy Needs a Strategy. The book is already translated into a number of languages.

More profile about the speaker
Knut Haanaes | Speaker | TED.com