English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write comments in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TED@BCG London

Knut Haanaes: Two reasons companies fail -- and how to avoid them

Кнут Гаанез: Дві причини, чому компанії зазнають невдачі, і як їх уникнути.

Filmed:
1,949,037 views

Чи можливо керувати компанією і водночас її оновлювати? Для бізнес-стратега Кнута Гаанеза спроможність вносити зміни після того, як ви вже стали успішні - є ознакою чудової організації. Він ділиться ідеєю, як встановити баланс між удосконаленням того, що ми вже знаємо, та дослідженням цілковито нових ідей, і пояснює, як уникнути двох основних стратегічних пасток.

- Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on. Full bio

Here are two reasonsпричин companiesкомпаній failневдача:
Є дві причини, чому компанії
зазнають невдачі:
00:13
they only do more of the sameтой же,
вони роблять тільки одне й теж,
00:17
or they only do what's newновий.
або ж вони лише займаються
чимось новим.
00:20
To me the realреальний, realреальний
solutionрішення to qualityякість growthзростання
Як на мене, дійсно реальний спосіб
підвищити якість -
00:23
is figuringз'ясувати out the balanceбаланс
betweenміж two activitiesдіяльності:
знайти баланс між
двох діяльностей:
00:28
explorationрозвідка and exploitationексплуатація.
дослідження та застосування.
00:32
BothОбидва are necessaryнеобхідний,
Обидві необхідні,
00:35
but it can be too much of a good thing.
проте чого забагато, те не дуже добре.
00:36
ConsiderРозглянемо FacitFacit.
Розглянемо Facit.
00:41
I'm actuallyнасправді oldстарий enoughдостатньо to rememberзгадаймо them.
Я досить старий, щоб її пам'ятати.
00:43
FacitFacit was a fantasticфантастичний companyкомпанія.
Facit була дивовижної компанією.
00:45
They were bornнародився deepглибоко in the Swedishшведська forestліс,
Вона зародилася у глибині
шведського лісу
00:47
and they madeзроблений the bestнайкраще
mechanicalмеханічний calculatorsкалькулятори in the worldсвіт.
і виготовляла найкращі
механічні калькулятори у світі.
00:50
EverybodyВсім used them.
Кожен ними користувався.
00:54
And what did FacitFacit do when
the electronicелектронний calculatorкалькулятор cameприйшов alongразом?
І що ж зробив Facit, коли з'явилися
електричні калькулятори?
00:56
They continuedпродовжується doing exactlyточно the sameтой же.
Вони продовжували робити точнісінько
те ж саме.
01:01
In sixшість monthsмісяці, they wentпішов
from maximumмаксимум revenueдохід ...
За 6 місяців вони втратили
максимальний дохід...
01:04
and they were goneпішов.
і їх не стало.
01:08
GoneGone.
Не стало.
01:10
To me, the ironyіронія about the FacitFacit storyісторія
Для мене, в історії з Facit
є один іронічний момент:
01:11
is hearingслухання about the FacitFacit engineersінженери,
чути про її інженерів,
01:15
who had boughtкупив cheapдешево, smallмаленький
electronicелектронний calculatorsкалькулятори in JapanЯпонія
які придбали дешеві, малі електричні
калькулятори в Японії,
01:19
that they used to double-checkдвічі Перевірте
theirїх calculatorsкалькулятори.
які вони використовували, щоб
повторно перевіряти свої калькулятори.
01:24
(LaughterСміх)
(Сміх)
01:27
FacitFacit did too much exploitationексплуатація.
У Facit був надмір застосування.
01:29
But explorationрозвідка can go wildдикий, too.
Проте дослідження також можуть
виходити за рамки.
01:32
A fewмало хто yearsроків back,
Декілька років тому
01:34
I workedпрацював closelyтісно alongsideпоряд з
a EuropeanЄвропейська biotechбіотехнологія companyкомпанія.
я тісно співпрацював із європейською
компанією біотехнологій.
01:36
Let's call them OncoSearchOncoSearch.
Назвімо її OncoSearch.
01:40
The companyкомпанія was brilliantблискучий.
Компанія була дивовижна.
01:42
They had applicationsзаявки that promisedбуло обіцяно
to diagnoseдіагностувати, even cureвилікувати,
У них були прилади, що обіцяли
діагностувати, навіть лікувати,
01:44
certainпевний formsформи of bloodкров cancerрак.
певні форми раку крові.
01:49
EveryКожен day was about
creatingстворення something newновий.
Кожен день це було створення
чогось нового.
01:52
They were extremelyнадзвичайно innovativeінноваційний,
Вони були надзвичайними
новаторами,
01:55
and the mantraмантра was,
"When we only get it right,"
і їхній слоган звучав так:
"Лише якщо ми все зробимо правильно",
01:58
or even, "We want it perfectдосконалий."
чи навіть: "Ми хочемо, щоб це
було бездоганним".
02:01
The sadсумний thing is,
Прикро те,
02:04
before they becameстає perfectдосконалий --
що перед тим, як вони
стали бездоганними -
02:06
even good enoughдостатньо --
чи просто достатньо хорошими -
02:08
they becameстає obsoleteзастарілий.
вони застаріли.
02:10
OncoSearchOncoSearch did too much explorationрозвідка.
OncoSearch надто багато досліджували.
02:13
I first heardпочув about explorationрозвідка
and exploitationексплуатація about 15 yearsроків agoтому назад,
Вперше я почув про дослідження і
використання близько 15 років тому,
02:17
when I workedпрацював as a visitingвідвідування
scholarАкадемія at StanfordСтенфорд UniversityУніверситет.
коли мене запросили попрацювати в
Стенфордському університеті.
02:23
The founderзасновник of the ideaідея is JimДжим MarchБерезня.
Цю теорію висунув Джим Марч.
02:27
And to me the powerвлада of the ideaідея
is its practicalityпрактичність.
І, як на мене, могутність цієї теорії -
в її практичності.
02:30
ExplorationРозвідка.
Дослідження.
02:35
ExplorationРозвідка is about
comingприходить up with what's newновий.
Дослідження - це прихід чогось нового.
02:36
It's about searchпошук,
Це пошук,
02:40
it's about discoveryвідкриття,
це відкриття,
02:42
it's about newновий productsпродукти,
це нові товари,
02:43
it's about newновий innovationsінновації.
це нові інновації.
02:45
It's about changingзмінюється our frontiersкордони.
Це розширення наших меж.
02:47
Our heroesгерої are people
who have doneзроблено explorationрозвідка:
Нашими героями є люди,
які здійснили дослідження:
02:51
MadameМадам CurieКюрі,
мадам Кюрі,
02:54
PicassoПікассо,
Пікассо,
02:56
NeilНіл ArmstrongАрмстронг,
Ніл Армстронґ,
02:57
SirСер EdmundЕдмунд HillaryХілларі, etcтощо.
сер Едмунд Гілларі та інші.
02:58
I come from NorwayНорвегія;
Я походжу з Норвегії,
03:01
all our heroesгерої are explorersдослідники,
and they deserveзаслуговуй to be.
всіма нашими героями є дослідники,
і вони заслуговують на це.
03:03
We all know that explorationрозвідка is riskyризиковано.
Усім відомо, що дослідження
ризиковане.
03:09
We don't know the answersвідповіді,
Ми не знаємо відповідей,
03:12
we don't know if we're going to find them,
ми не знаємо, чи знайдемо їх,
03:14
and we know that the risksризики are highвисокий.
і знаємо, що ризики - високі.
03:16
ExploitationЕксплуатація is the oppositeнавпаки.
Застосування є протилежним.
03:18
ExploitationЕксплуатація is takingвзяти
the knowledgeзнання we have
Застосування використовує
відомі знання
03:20
and makingвиготовлення good, better.
і хороше робить кращим.
03:23
ExploitationЕксплуатація is about makingвиготовлення
our trainsпоїзди runбіжи on time.
Застосування - це робити та, щоб наші
потяги прибували вчасно.
03:26
It's about makingвиготовлення good productsпродукти
fasterшвидше and cheaperдешевше.
Це робити хороші товари швидшими
та дешевшими.
03:29
ExploitationЕксплуатація is not riskyризиковано --
Застосування не є
ризикованим -
03:34
in the shortкороткий termтермін.
на короткий термін.
03:37
But if we only exploitексплуатувати,
Проте застосування
03:39
it's very riskyризиковано in the long termтермін.
упродовж тривалого часу -
дуже ризиковане.
03:41
And I think we all have memoriesспогади
of the famousзнаменитий popпоп groupsгрупи
Я думаю, ми всі пам'ятаємо
відомі поп-гурти,
03:44
who keep singingспівати the sameтой же songsпісні
again and again,
які співають одні й ті ж пісні
знову і знову,
03:48
untilдо they becomeстати obsoleteзастарілий
or even patheticжалюгідний.
допоки не стають застарілими
чи навіть безнадійними.
03:51
That's the riskризик of exploitationексплуатація.
Таким є ризик застосування.
03:56
So if we take a long-termдовгий строк
perspectiveперспектива, we exploreдосліджувати.
Отже, якщо наші плани на майбутнє
є довготривалими - ми досліджуємо.
04:00
If we take a short-termкороткий термін
perspectiveперспектива, we exploitексплуатувати.
Якщо ж вони короткотривалі -
застосовуємо.
04:05
SmallМалий childrenдіти, they exploreдосліджувати all day.
Малі діти досліджують щодня.
04:09
All day it's about explorationрозвідка.
Цілісінький день - це
дослідження.
04:12
As we growрости olderстарше,
Підростаючи,
04:15
we exploreдосліджувати lessменше because we have
more knowledgeзнання to exploitексплуатувати on.
ми менше досліджуємо, позаяк володіємо
більшими знаннями щодо застосування.
04:16
The sameтой же goesйде for companiesкомпаній.
Те ж саме і в компаніях.
04:21
CompaniesКомпаній becomeстати,
by natureприрода, lessменше innovativeінноваційний
Природньо, компанії стають
менш інноваційними,
04:24
as they becomeстати more competentкомпетентний.
коли стають більш компетентними.
04:28
And this is, of courseзвичайно,
a bigвеликий worryтурбуватися to CEOsКерівники компаній.
І це, звичайно, серйозно
турбує виконавчих директорів.
04:31
And I hearпочуй very oftenчасто questionsпитання
phrasedформулюванні in differentінший waysшляхи.
І дуже часто я чую
сформовані по-різному запитання.
04:35
For exampleприклад,
Наприклад,
04:39
"How can I bothобидва effectivelyефективно runбіжи
and reinventвинаходити my companyкомпанія?"
"Як мені ефективно керувати
компанією і її оновляти?"
04:41
Or, "How can I make sure
Чи: "Як мені упевнитись,
04:46
that our companyкомпанія changesзміни
before we becomeстати obsoleteзастарілий
що наша компанія зміниться,
перед тим як стане застарілою
04:48
or are hitхіт by a crisisкриза?"
чи її ослабить криза?"
04:52
So, doing one well is difficultважко.
Отже, виконувати добре щось одне -
складно.
04:55
Doing bothобидва well as the sameтой же time is artмистецтво --
Справлятися одночасно з двома
- мистецтво,
04:58
pushingнатисканням bothобидва explorationрозвідка and exploitationексплуатація.
займатися і дослідженням,
і застосуванням.
05:01
So one thing we'veми маємо foundзнайдено
Отож, єдина річ, про яку
ми дізнались, це те, що
05:05
is only about two percentвідсоток of companiesкомпаній
are ableздатний to effectivelyефективно exploreдосліджувати
лише близько двох відсотків компаній
здатні ефективно досліджувати
05:06
and exploitексплуатувати at the sameтой же time, in parallelпаралельно.
та використовувати в той же
час, паралельно.
05:13
But when they do,
Проте коли вони це роблять,
05:17
the payoffsвиплати are hugeвеличезний.
винагорода є величезною.
05:19
So we have lots of great examplesприклади.
У нас є багато чудових прикладів.
05:22
We have NestlNestlé creatingстворення NespressoNespresso,
Ми маємо Nestlé, що створило
Nespresso,
05:24
we have LegoLego going into animatedанімований filmsфільми,
у нас є Lego, яке творить
анімовані фільми.
05:27
ToyotaToyota creatingстворення the hybridsгібриди,
Toyota, яка створює гібридні
автомобілі,
05:30
UnileverUnilever pushingнатисканням into sustainabilityстійкість --
Unilever, яка прагне стійкого
розвитку,
05:32
there are lots of examplesприклади,
and the benefitsвигоди are hugeвеличезний.
існує багато прикладів, і
переваги є значними.
05:35
Why is balancingбалансування so difficultважко?
Чому ж так важко балансувати?
05:39
I think it's difficultважко
because there are so manyбагато хто trapsпастки
На мою думку, це важко, оскільки
є дуже багато пасток,
05:42
that keep us where we are.
які тримають нас там,
де ми зараз.
05:45
So I'll talk about two,
but there are manyбагато хто.
Я розповідатиму про дві,
проте їх є багато.
05:47
So let's talk about
the perpetualвічний searchпошук trapпастка.
Отже, поговорімо про
пастку нескінченного пошуку.
05:51
We discoverвідкрити something,
Ми щось відкриваємо,
05:54
but we don't have the patienceтерпіння
or the persistenceнаполегливість
проте у нас немає терпіння
чи наполегливості
05:56
to get at it and make it work.
дістатись до цього і змусити
запрацювати.
05:59
So insteadзамість цього of stayingзалишаючись with it,
we createстворити something newновий.
Тому замість того, щоб залишатись із
цим, ми створюємо щось нове.
06:01
But the sameтой же goesйде for that,
Але відбувається теж саме,
06:04
then we're in the viciousпорочне circleколо
і тоді ми у замкненому колі,
06:06
of actuallyнасправді comingприходить up with ideasідеї
but beingбуття frustratedрозчарований.
фактично маємо ідеї,
але при цьому розчаровуємося.
06:07
OncoSearchOncoSearch was a good exampleприклад.
OncoSearch був хорошим прикладом.
06:12
A famousзнаменитий exampleприклад is, of courseзвичайно, XeroxXerox.
Відомим прикладом,
звичайно, є Xerox.
06:14
But we don't only see this in companiesкомпаній.
Проте ми таке бачимо не лише
в компаніях.
06:18
We see this in the publicгромадськість sectorсектор as well.
Ми бачимо це також і в
громадському секторі.
06:20
We all know that any kindдоброзичливий
of effectiveефективний reformреформа of educationосвіта,
Всім нам відомо, що будь-яка
ефективна реформа в освіті,
06:23
researchдослідження, healthздоров'я careтурбота, even defenseзахист,
дослідженні, охороні здоров'я,
навіть в обороні,
06:29
takes 10, 15, maybe 20 yearsроків to work.
потребує 10, 15, ймовірно 20 років
роботи.
06:31
But still, we changeзмінити much more oftenчасто.
Тим не менше, ми змінюємо
набагато частіше.
06:35
We really don't give them the chanceшанс.
Ми дійсно не даємо їм шансу.
06:39
AnotherІнший trapпастка is the successуспіх trapпастка.
Інша пастка - пастка успіху.
06:42
FacitFacit fellвпав into the successуспіх trapпастка.
Facit потрабив у пастку успіху.
06:46
They literallyбуквально heldвідбувся
the futureмайбутнє in theirїх handsруки,
Вони буквально тримали майбутнє
у своїх долонях,
06:50
but they couldn'tне міг see it.
але не могли
цього побачити.
06:53
They were simplyпросто so good
at makingвиготовлення what they lovedлюбив doing,
Їм просто так добре вдавалось робити,
те, що любили,
06:54
that they wouldn'tне буде changeзмінити.
що вони не змінювалися.
06:58
We are like that, too.
Ми також такі.
07:01
When we know something well,
it's difficultважко to changeзмінити.
Коли ми щось добре знаємо -
важко змінитись.
07:02
BillБілл GatesВорота has said:
Білл Ґейтс сказав:
07:06
"SuccessУспіх is a lousyбожевільний teacherвчитель.
"Успіх - це нікчемний вчитель.
07:09
It seducesспокушає us into thinkingмислення
we cannotне можу failневдача."
Він спокушає нас думати, що
ми не можемо зазнати невдачі".
07:12
That's the challengeвиклик with successуспіх.
Успіх є викликом.
07:16
So I think there are some lessonsуроки,
and I think they applyзастосовувати to us.
Я думаю, що є певні уроки і,
як на мене, вони стосуються нас.
07:19
And they applyзастосовувати to our companiesкомпаній.
І для наших компаній.
07:23
The first lessonурок is:
get aheadвперед of the crisisкриза.
Першим уроком є
випередження кризи.
07:25
And any companyкомпанія that's ableздатний to innovateінновації
Будь-яка компанія, здатна
запроваджувати інновації,
07:29
is actuallyнасправді ableздатний to alsoтакож buyкупити
an insuranceстрахування in the futureмайбутнє.
може також застрахувати
себе на майбутнє.
07:32
NetflixNetflix -- they could so easilyлегко
have been contentзміст
Netflix могли б з легкістю
вдовольнитися
07:36
with earlierраніше generationsпокоління of distributionрозповсюдження,
ранішими поколіннями розподілу,
07:39
but they always -- and I think
they will always --
проте вони завжди - і я думаю
завжди будуть -
07:42
keep pushingнатисканням for the nextдалі battleбитва.
наполягати на тому,
щоб пробувати нове.
07:45
I see other companiesкомпаній that say,
Я спостерігаю за іншими
компаніями, які говорять:
07:47
"I'll winвиграти the nextдалі innovationінновації cycleцикл,
whateverщо б не було it takes."
"Я здобуду перемогу в наступному інноваційному
колі, чого б мені це не коштувало".
07:49
SecondДругий one: think in multipleбагаторазовий time scalesваги.
Другий урок: думати в множинному
часовому масштабі.
07:55
I'll shareподілитися a chartдіаграма with you,
Я поділюся з вами графіком,
07:58
and I think it's a wonderfulчудово one.
і, як на мене, він чудовий.
08:00
Any companyкомпанія we look at,
Будь-яка компанія,
на яку ми глянемо,
08:02
takingвзяти a one-yearодин рік perspectiveперспектива
беручи перспективу на 1 рік
08:04
and looking at the valuationОцінка
of the companyкомпанія,
і дивлячись на оцінку компанії,
08:06
innovationінновації typicallyзазвичай accountsрахунки
for only about 30 percentвідсоток.
інновації, як правило, становлять
лише близько 30 відсотків.
08:08
So when we think one yearрік,
Тому коли думати про 1 рік,
08:12
innovationінновації isn't really that importantважливо.
інновації не є такими важливими.
08:13
MoveПереміщення aheadвперед, take a 10-yearрік perspectiveперспектива
on the sameтой же companyкомпанія --
Рухайтеся далі, візьміть на перспективу
10 років в тій самій компанії,
08:16
suddenlyраптом, innovationінновації and abilityздібності
to renewоновити accountрахунок for 70 percentвідсоток.
раптом, інновації та здатність
оновлюватись становить 70 відсотків.
08:20
But companiesкомпаній can't chooseвибирай.
Але компанії не можуть вибирати.
08:26
They need to fundфонд the journeyподорож
and leadвести the long termтермін.
Їм потрібно фінансувати процес
і керуватись довгостроковою перспективою.
08:27
ThirdТретій:
Третій урок:
08:32
inviteзапросити talentталант.
залучати талант.
08:34
I don't think it's possibleможливий for any of us
Не думаю, що це можливо для
будь-кого з нас -
08:35
to be ableздатний to balanceбаланс explorationрозвідка
and exploitationексплуатація by ourselvesми самі.
самим балансувати між
дослідженням та застосуванням.
08:38
I think it's a teamкоманда sportспорт.
Я вважаю, що це командний спорт.
08:43
I think we need to allowдозволити challengingскладний.
Думаю, нам потрібно дозволити
конкуренцію.
08:44
I think the markвідзначити of a great companyкомпанія
is beingбуття openВІДЧИНЕНО to be challengedвиклик,
Як на мене, ознакою хорошої компанії
є відкритість до викликів,
08:48
and the markвідзначити of a good corporateкорпоративний boardдошка
is to constructivelyконструктивно challengeвиклик.
а ознакою хорошої ради директорів -
конструктивно їх ставити.
08:53
I think that's alsoтакож what
good parentingвиховання дітей is about.
Я вважаю, це також є
складовою хорошого виховання.
08:58
Last one: be skepticalскептично of successуспіх.
Останній урок: бути скептичним
до успіху.
09:02
Maybe it's usefulкорисний to think back
at the oldстарий triumphТріумф marchesмаршів in RomeРим,
Корисно згадати давні
тріумфальні марші в Римі,
09:06
when the generalsгенерали, after a bigвеликий victoryПеремога,
коли генерали після грандіозної
перемоги
09:12
were givenдано theirїх celebrationсвяткування.
проводили святкування.
09:16
RidingЇзда into RomeРим on the carriageвагон,
В'їжджаючи в Рим на колісницях,
09:18
they always had a companionсупутник
whisperingШепіт in theirїх earвухо,
вона завжди мали біля себе
супутника, який шепотів їм на вухо:
09:21
"RememberПам'ятайте, you're only humanлюдина."
"Пам'ятай, ти всього лиш людина".
09:25
So I hopeнадія I madeзроблений the pointточка:
Тому сподіваюсь, я дав зрозуміти:
09:29
balancingбалансування explorationрозвідка and exploitationексплуатація
балансування між дослідженням
та застосуванням
09:32
has a hugeвеличезний payoffрозплатитися.
має величезну винагороду.
09:35
But it's difficultважко,
and we need to be consciousсвідомий.
Проте це важко, і нам потрібно
бути розсудливими.
09:37
I want to just pointточка out two questionsпитання
that I think are usefulкорисний.
Я лише хочу виокремити два питання,
які, як на мене, є корисними.
09:40
First questionпитання is,
looking at your ownвласний companyкомпанія:
Перше: подивіться на свою компанію -
09:45
In whichкотрий areasрайони do you see
that the companyкомпанія is at the riskризик
в яких аспектах ви бачите, що компанія
ризикує
09:49
of fallingпадіння into successуспіх trapsпастки,
потрапити в пастку успіху,
09:53
of just going on autopilotАвтопілот?
працюючи на автопілоті?
09:56
And what can you do to challengeвиклик?
І що ви може зробити, щоб
кинути цьому виклик?
09:59
SecondДругий questionпитання is:
І друге питання:
10:03
When did I exploreдосліджувати something newновий last,
коли я востаннє досліджував
щось нове,
10:06
and what kindдоброзичливий of effectефект did it have on me?
і який ефект це мало на мене?
10:09
Is that something I should do more of?
Чи є щось, що мені варто робити більше?
10:12
In my caseсправа, yes.
В моєму випадку - так.
10:15
So let me leaveзалишати you with this.
Тому насамкінець скажу ось що.
10:18
WhetherЧи you're an explorerдослідник by natureприрода
Маєте ви вдачу дослідника,
10:20
or whetherчи то you tendсхильні to exploitексплуатувати
what you alreadyвже know,
чи схильні застосовувати те,
що ви вже знаєте,
10:23
don't forgetзабувай: the beautyкрасуня
is in the balanceбаланс.
не забувайте - краса полягає у балансі.
10:27
Thank you.
Дякую.
10:33
(ApplauseОплески)
(Оплески)
10:34
Translated by Solomiya Kholyavko
Reviewed by Hanna Leliv

▲Back to top

About the speaker:

Knut Haanaes - Strategist
Knut Haanaes believes that the secret to creating lasting, impactful companies is to find a balance between doing what you're good at and looking for new challenges to take on.

Why you should listen

What strategy traps repeatedly entice well-meaning companies? Sweet words that lure with a sense of promise and growth, but ultimately fail to deliver again and again? How do we balance exploration and exploitation without falling fully into either ditch?

Knut Haanaes is Dean of the Global Leadership Institute at the World Economic Forum and professor of strategy and international management at IMD, formerly senior partner and global leader of BCG's strategy practice. Through his work with clients, Haanaes has accumulated extensive experience in a number of industries on issues of strategy. He holds a Master's Degree in Economics from the Norwegian School of Economics, a PhD in Strategy from the Copenhagen Business School and has been a visiting scholar at Scancor, Stanford University.

In 2015, together with Martin Reeves and Janmejaya Sinha from BCG, Haanaes published the book Your Strategy Needs a Strategy. The book has been translated into a number of languages.

More profile about the speaker
Knut Haanaes | Speaker | TED.com