ABOUT THE SPEAKER
Tiffany Watt Smith - Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions.

Why you should listen

Tiffany Watt Smith is the author of The Book of Human Emotions, which tells the stories of 154 feelings from around the world. It has been published in 9 countries so far. She is currently a Wellcome Trust research fellow at the Centre for the History of the Emotions at Queen Mary University of London, and she was educated at the Universities of Cambridge and London. Her writing has appeared in The Guardian, the BBC News Magazine and The New Scientist. In 2014, she was named a BBC New Generation Thinker. In her previous career, she was a theatre director.

More profile about the speaker
Tiffany Watt Smith | Speaker | TED.com
TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Tiffany Watt Smith: The history of human emotions

تیفانی وات اسمیت: تاریخ احساسات انسانی

Filmed:
3,518,597 views

به گفته تاریخ‌نگار، تیفانی وات اسمیت، کلماتی که برای شرح احساسات‌مان بکارمی‌بریم بر احساس ما تاثیر می‌گذارند. این احساسات اغلب در پاسخ به عقاید و انتظارات فرهنگی جدید (حتی گاهی بطور فاحش) تغییر می‌کنند. برای مثال، کلمه نوستالژی که اولین‌بار در سال ۱۶۸۸به عنوان بیماری کشنده‌ای تعریف شده بود، امروز ناخوشی ساده‌ای تلقی می‌شود. در گفتگویی جذاب در باب تاریخ احساسات، درباره‌ی اینکه چگونه زبانی که برای توضیح احساسات از آن استفاده می‌کنیم در حال تغییر است، بیشتر یاد می‌گیریم -- و همچنین با واژگان جدیدی آشنا می‌شویم .که در دیگر فرهنگ‌ها برای رساندن این احساسات متغیر استفاده می‌شوند
- Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I would like to beginشروع
with a little experimentآزمایشی.
0
856
2675
دوست دارم با یک آزمایش کوچک شروع کنم.
00:15
In a momentلحظه, I'm going to askپرسیدن
if you would closeبستن your eyesچشم ها
1
3555
3091
از شما می‌خواهم که چشمانتان
را برای یک لحظه ببندید،
00:18
and see if you can work out
2
6670
1472
و ببینید آیا می‌توانید بگویید
00:20
what emotionsاحساسات you're feelingاحساس right now.
3
8166
2910
چه احساساتی را الان حس می‌کنید.
00:23
Now, you're not going
to tell anyoneهر کسی or anything.
4
11100
2312
قرارنیست به کسی چیزی بگویید.
00:25
The ideaاندیشه is to see how easyآسان
or perhapsشاید hardسخت you find it
5
13436
4427
هدف ما این است که ببینیم چقدر
سخت و یا شاید آسان می‌توانید
00:29
to pinpointدقیقا مشخص کن exactlyدقیقا what you're feelingاحساس.
6
17887
2592
دقیقا به احساساسی که
الان دارید اشاره کنید.
00:32
And I thought I'd give you
10 secondsثانیه to do this.
7
20503
3441
و من فکر کردم برای این کار،
۱۰ ثانیه به شما وقت بدهم.
00:35
OK?
8
23968
1444
خب؟!
00:37
Right, let's startشروع کن.
9
25436
1687
بیایید شروع کنیم.
00:48
OK, that's it, time'sبار up.
10
36150
1377
خیلی خب، وقت تمام شد.
00:49
How did it go?
11
37551
1224
چطور پیش رفت؟
00:51
You were probablyشاید feelingاحساس
a little bitبیت underزیر pressureفشار,
12
39113
2568
احتمالاً احساس می‌کردید
کمی تحت فشار هستید،
00:53
maybe suspiciousمشکوک
of the personفرد nextبعد to you.
13
41705
2166
شاید به فرد کناری‌تان مشکوک بودید.
00:55
Did they definitelyقطعا
have theirخودشان eyesچشم ها closedبسته شد?
14
43895
2723
آیا آنها چشمان‌شان را قطعا بسته‌اند؟
00:58
Perhapsشاید you feltنمد some
strangeعجیب, distantدور worryنگرانی
15
46642
3210
شاید هم نگرانی عجیب وغریبی را نسبت به
01:01
about that emailپست الکترونیک you sentارسال شد this morningصبح
16
49876
2330
ایمیلی که امروز صبح فرستادید احساس کردید
01:04
or excitementهیجان about something
you've got plannedبرنامه ریزی شده for this eveningشب.
17
52230
3154
یا بخاطر برنامه‌ای که برای
امشب چیده‌اید هیجان دارید.
01:07
Maybe you feltنمد that exhilarationهیجان
that comesمی آید when we get togetherبا یکدیگر
18
55408
3145
شاید هم از اینکه در چنین
گروه بزرگی مثل این
01:10
in bigبزرگ groupsگروه ها of people like this;
19
58577
1743
جمع شده‌ایم دچار هیجان شده‌اید.
01:12
the Welshویلز calledبه نام it "hwylhwyl,"
20
60344
2168
مردم ولز به آن «هوئل» می‌گویند،
01:14
from the wordکلمه for boatقایق sailsبادبان.
21
62536
2350
که از کلمه سفردریایی می‌آید.
01:17
Or maybe you feltنمد all of these things.
22
65660
2654
یا شاید همه این‌ها را تجربه کردید.
01:20
There are some emotionsاحساسات
whichکه washشستشو the worldجهان in a singleتنها colorرنگ,
23
68338
3425
یک سری احساسات هستند
که برای همه مشترک‌اند،
01:23
like the terrorترور feltنمد as a carماشین skidsاسکید ها.
24
71787
3009
مانند ترسی که هنگام
سرخوردن ماشین پیدا می‌کنیم.
01:27
But more oftenغالبا, our emotionsاحساسات
crowdجمعیت and jostleجسارت togetherبا یکدیگر
25
75344
2598
اما بیشتر مواقع، احساسات ما
به قدری در هم تنیده می‌شوند
01:29
untilتا زمان it is actuallyدر واقع quiteکاملا hardسخت
to tell them apartجدا از هم.
26
77966
2837
و با هم اتفاق می‌افتند که به
سختی می‌شود از هم تفکیکشان کرد.
01:33
Some slideاسلاید pastگذشته so quicklyبه سرعت
you'dمی خواهی hardlyبه سختی even noticeاطلاع them,
27
81351
3791
بعضی از احساسات ما به قدری زودگذر هستند
که اصلا متوجه‌شان نمی‌شویم،
01:37
like the nostalgiaنوستالژی
that will make you reachنائل شدن out
28
85166
2428
مانند یک حس نوستالژی که باعث می‌شود
01:39
to grabگرفتن a familiarآشنا brandنام تجاری
in the supermarketسوپر مارکت.
29
87618
2590
در سوپرمارکت یک برند خاص را بخریم.
01:42
And then there are othersدیگران
that we hurryعجله کن away from,
30
90949
2402
و ما می‌خواهیم از برخی
دیگر از آنها فاصله بگیریم،
01:45
fearingترسیدن that they'llآنها خواهند شد burstپشت سر هم on us,
31
93375
1890
به خاطر ترس از اینکه به ما آسیب برسانند
01:47
like the jealousyحسادت that causesعلل you
to searchجستجو کردن a lovedدوست داشتنی one'sیک نفر pocketsجیب.
32
95956
3999
مانند حسادت که ما را به
گشتن جیب معشوقمان وادار می‌کند.
01:52
And of courseدوره, there are some emotionsاحساسات
whichکه are so peculiarعجیب و غریب,
33
100860
2908
و البته احساساتی هم هستند
که خیلی خاص هستند،
01:55
you mightممکن not even know what to call them.
34
103792
2075
که حتی شاید نمی‌دانید
چه اسمی روی آن بگذارید
01:57
Perhapsشاید sittingنشسته there, you had
a little tingleتکان دادن of a desireمیل
35
105891
2879
شاید همین الان که نشسته‌اید،
ذره‌ای از حس تمایلی داشتید که
02:00
for an emotionهیجانی one eminentبرجسته
Frenchفرانسوی sociologistجامعه شناس calledبه نام "ilinxآلت تناسلی,"
36
108794
4318
جامعه‌شناس برجسته فرانسوی
آن را «ایلینکس» نامیده است،
02:05
the deliriumدلیری that comesمی آید
with minorجزئی actsعمل می کند of chaosهرج و مرج.
37
113136
3526
یک جور شوریدگی که با
کمی آشفتگی کارها همراه می‌شود
02:08
For exampleمثال, if you stoodایستاد up right now
and emptiedتخلیه شده the contentsفهرست of your bagکیسه
38
116686
3650
برای مثال، اگر همین الان بایستید و
محتویات جیب‌تان را
02:12
all over the floorکف.
39
120360
1196
روی زمین خالی کنید.
02:13
Perhapsشاید you experiencedبا تجربه one of those oddفرد,
untranslatableبياني emotionsاحساسات
40
121580
3927
شاید یکی از همان احساسات
عجیبی را تجربه کنید
02:17
for whichکه there's no obviousآشکار
Englishانگلیسی equivalentمعادل.
41
125531
2785
که زبان انگلیسی برای آن معادلی ندارد.
02:20
You mightممکن have feltنمد the feelingاحساس
the Dutchهلندی calledبه نام "gezelligheidgezelligheid,"
42
128340
3285
شاید چیزی که هلندی‌ها «گیزلاهیت»
می‌نامند را احساس کرده‌ باشید:
02:23
beingبودن cozyدنج and warmگرم insideداخل with friendsدوستان
when it's coldسرماخوردگی and dampمرطوب outsideخارج از.
43
131649
4132
احساس راحتی کردن با دوستان
وقتی که بیرون سرد و مرطوب است.
02:28
Maybe if you were really luckyخوش شانس,
44
136273
2316
شاید آنقدر خوش شانس بوده‌اید که
02:30
you feltنمد this:
45
138613
1194
آن را تجربه کرده باشید:
02:32
"basorexiabasorexia,"
46
140358
1347
«بسورکسیا»،
02:33
a suddenناگهانی urgeم pop اینترنتی کارت و کارت کارت کارت کارت to kissبوسه someoneکسی.
47
141729
2037
نیاز ناگهانی به بوسیدن کسی.
02:35
(Laughterخنده)
48
143790
2054
(خنده حضار)
02:38
We liveزنده in an ageسن
49
146799
1803
ما در دورانی زندگی می‌کنیم
02:40
when knowledgeدانش of emotionsاحساسات
is an extremelyفوق العاده importantمهم commodityکالا,
50
148626
4184
که به دانش احساسات توجه زیادی می‌شود،
02:45
where emotionsاحساسات are used
to explainتوضیح manyبسیاری things,
51
153530
3022
و از احساسات برای توضیح
بسیاری از چیزها استفاده می‌شود
02:49
exploitedبهره برداری شده است by our politiciansسیاستمداران,
52
157192
1917
که توسط سیاست‌مداران استثمار شده،
02:51
manipulatedدستکاری شده by algorithmsالگوریتم ها.
53
159133
2131
یا توسط الگوریتم‌ها تحریف شده است.
02:53
Emotionalعاطفی intelligenceهوش, whichکه is the skillمهارت
of beingبودن ableتوانایی to recognizeتشخیص and nameنام
54
161288
4850
هوش احساسی که به معنای
مهارت شناخت و نام‌گذاشتن
02:58
your ownخودت emotionsاحساسات
and those of other people,
55
166162
2476
روی احساسات خود و دیگران است،
03:00
is consideredدر نظر گرفته شده so importantمهم, that this
is taughtتدریس کرد in our schoolsمدارس and businessesکسب و کار
56
168662
4187
به قدری اهمیت دارد که در
مدارس و مشاغل درس داده می‌شود
03:04
and encouragedتشویق شد by our healthسلامتی servicesخدمات.
57
172873
2327
و از سوی خدمات سلامت تشویق می‌شود.
03:07
But despiteبا وجود all of this,
58
175962
1823
اما علی‌رغم همه این‌ها،
03:09
I sometimesگاه گاهی wonderتعجب
59
177809
1179
گاهی از خودم می‌پرسم که
03:11
if the way we think about emotionsاحساسات
is becomingتبدیل شدن به impoverishedفقیر.
60
179012
3883
شاید طریقی که ما درباره‌ی
احساسات فکر می‌کنیم ناکارآمد شده است.
03:15
Sometimesگاهی, we're not even that clearروشن است
what an emotionهیجانی even is.
61
183491
4359
گاهی ما حتی درست نمی‌دانیم
که یک احساس چیست.
03:21
You've probablyشاید heardشنیدم the theoryتئوری
62
189509
1946
شاید این تئوری را شنیده باشید
03:23
that our entireکل emotionalعاطفی livesزندگی می کند
can be boiledآب پز شده down
63
191479
2584
که تمام زندگی احساسی ما
می‌تواند در تعداد معدودی از
03:26
to a handfulتعداد انگشت شماری of basicپایه ای emotionsاحساسات.
64
194087
3234
احساسات ابتدایی خلاصه شود.
03:29
This ideaاندیشه is actuallyدر واقع
about 2,000 yearsسالها oldقدیمی,
65
197345
2465
این عقیده ۲۰۰۰ سال قدمت دارد،
03:31
but in our ownخودت time,
66
199834
1164
اما در دوران ما،
03:33
some evolutionaryتکامل یافته psychologistsروانشناسان
have suggestedپیشنهادی that these sixشش emotionsاحساسات --
67
201022
4265
برخی از روان شناسان تکاملی
پیشنهاد کرده‌اند که این شش حس --
03:37
happinessشادی, sadnessغمگینی, fearترس,
disgustنفرت, angerخشم, surpriseتعجب --
68
205311
4754
یعنی شادی، غم، ترس، تنفر، خشم، تعجب --
03:42
are expressedبیان by everyoneهر کس acrossدر سراسر the globeجهان
in exactlyدقیقا the sameیکسان way,
69
210089
3539
در سرتاسر جهان به یک نحو ابراز می‌شوند،
03:45
and thereforeاز این رو representنمایندگی
the buildingساختمان blocksبلوک ها
70
213652
2683
و بنابراین سنگ‌بنای
03:48
of our entireکل emotionalعاطفی livesزندگی می کند.
71
216359
2659
تمام زندگی احساسی ما هستند.
03:51
Well, if you look at an emotionهیجانی like this,
72
219042
2167
خوب، اگر به احساسی شبیه به این نگاه کنید،
03:53
then it looksبه نظر می رسد like a simpleساده reflexرفلکس:
73
221233
2129
یک واکنش ساده به نظر می‌رسد:
03:55
it's triggeredباعث شد by an externalخارجی predicamentمشکل,
74
223386
2236
که یک عامل بیرونی باعث آن شده است،
03:57
it's hardwiredسخت افزار,
75
225646
1781
درونی شده است،
03:59
it's there to protectمحافظت us from harmصدمه.
76
227451
2598
و از ما در برابر خطر مراقبت می‌کند.
04:02
So you see a bearخرس,
your heartقلب rateنرخ quickensسریع تر می شود,
77
230073
2464
مثلا وقتی خرس می‌بینید،
ضربان قلب‌تان بالا می‌رود،
04:04
your pupilsدانش آموزان dilateگسترش دادن, you feel frightenedوحشت زده,
you runاجرا کن very, very fastسریع.
78
232561
4201
مردمک چشم‌تان گشاد می‌شود،
می‌ترسید، با سرعت تمام می‌دوید.
04:09
The problemمسئله with this pictureعکس is,
79
237878
2087
مشکل این تصویر این است که
04:11
it doesn't entirelyبه طور کامل captureگرفتن
what an emotionهیجانی is.
80
239989
4098
دقیقا نشان نمی‌دهد که احساس چیست.
04:16
Of courseدوره, the physiologyفیزیولوژی
is extremelyفوق العاده importantمهم,
81
244592
2958
البته که فیزیولوژی بسیار مهم است،
04:19
but it's not the only reasonدلیل
why we feel the way we do
82
247574
3151
اما این دلیل نمی‌شود که در لحظه‌ی خاصی
04:22
at any givenداده شده momentلحظه.
83
250749
1575
چنان احساسی را پیدا کنیم.
04:26
What if I was to tell you
that in the 12thth centuryقرن,
84
254102
2978
باورتان می‌شود که در قرن ۱۲ میلادی،
04:29
some troubadoursتروریست ها didn't see yawningخفه شو
85
257104
3752
برخی از شاعران مانند
الان ما خمیازه کشیدن را
04:32
as causedباعث by tirednessخستگی
or boredomخستگی like we do todayامروز,
86
260880
3750
ناشی از خستگی یا کسل شدن نمی‌دانستند
04:36
but thought it a symbolسمبل
of the deepestعمیق ترین love?
87
264654
3354
بلکه آن را نشانه‌ی عشقی عمیق می‌دانستند؟
04:40
Or that in that sameیکسان periodدوره زمانی,
braveشجاع menمردان -- knightsشوالیه ها --
88
268907
4239
یا اینکه در آن زمان، مرسوم بود که
نجیب‌زادگان --یا همان شوالیه‌ها --
04:45
commonlyمعمولا faintedمرده out of dismayناامید کننده?
89
273170
3289
از فرط ناامیدی غش کنند؟
04:49
What if I was to tell you
90
277474
1242
آیا می‌دانید که
04:50
that some earlyزود Christiansمسیحیان
who livedزندگی می کرد in the desertکویر
91
278740
2763
مسیحیان بیابان‌گرد عقیده داشتد که
04:53
believedمعتقد that flyingپرواز demonsشیاطین
who mainlyبه طور عمده cameآمد out at lunchtimeوقت ناهار
92
281527
3888
ارواح پرنده که عموما در
هنگام نهار ظاهر می‌شدند
04:57
could infectآلودگی them with an emotionهیجانی
they calledبه نام "accidieبه جان سپردند,"
93
285439
4862
می‌توانستند آنها را دچار احساسی کنند
که آن را «اسیدی» می‌نامیدند،
05:02
a kindنوع of lethargyبی حالی
that was sometimesگاه گاهی so intenseشدید
94
290325
2594
یک جور افسردگی که گاهی
به قدری شدید می‌شد
05:04
it could even killکشتن them?
95
292943
1489
که می‌توانست فرد را بکشد؟
05:07
Or that boredomخستگی,
as we know and love it todayامروز,
96
295234
4136
یا آن احساس ملالت روحی که
امروز ما آن می‌شناسیم و دوستش داریم،
05:11
was first really only feltنمد
by the Victoriansویکتوریا,
97
299394
3027
در ابتدا تنها در دوران ملکه ویکتوریا،
05:14
in responseواکنش to newجدید ideasایده ها
about leisureاوقات فراغت time and self-improvementخود بهبودی?
98
302445
5176
در پاسخ به ایده‌های جدید نسبت به
اوقات فراغت و بهسازی خود احساس می‌شد؟
05:20
What if we were to think again
99
308570
1500
چه می‌شد اگر دوباره این واژگان
05:22
about those oddفرد,
untranslatableبياني wordsکلمات for emotionsاحساسات
100
310094
2818
عجیب و ترجمه‌ناپذیر بکار رفته
برای احساسات را بررسی می‌کردیم
05:24
and wonderتعجب whetherچه some culturesفرهنگ ها
mightممکن feel an emotionهیجانی more intenselyشدیدا
101
312936
4230
و از خودمان می‌پرسیدیم که اگر برخی
فرهنگ‌‌ها احساسی را عمیق‌تر درک می‌کنند
05:29
just because they'veآنها دارند botheredناراحت
to nameنام and talk about it,
102
317190
3796
به خاطر این است که آنها به خودشان
زحمت داده‌اند تا اسمی روی آن بگذارند،
05:33
like the Russianروسی "toskaدرخت ارایی,"
103
321010
2469
مانند واژه «تاسکا» در روسی،
05:35
a feelingاحساس of maddeningدیوانه شدن dissatisfactionنارضایتی
104
323503
2707
به معنی احساس دیوانه‌کننده‌ی نارضایتی است
05:38
said to blowفوت کردن، دمیدن in from the great plainsدشت ها.
105
326234
2534
که گفته می‌شود از دشت‌های بزرگ می‌آید.
05:43
The mostاکثر recentاخیر developmentsتحولات
in cognitiveشناختی scienceعلوم پایه showنشان بده
106
331111
3965
پیشرفت‌های اخیر در
علوم شناختی نشان می‌دهد که
05:47
that emotionsاحساسات are not simpleساده reflexesرفلکس,
107
335100
3391
که احساسات، واکنشی ساده نیستند،
05:50
but immenselyفوق العاده complexپیچیده, elasticکشسان systemsسیستم های
108
338515
3110
بلکه سیستمی بسیار پیچیده و
انعطاف‌پذیر دارند
05:53
that respondپاسخ دادن bothهر دو to the biologiesبیپرپرتینس درمان
that we'veما هستیم inheritedبه ارث برده
109
341649
3148
که هم به ویژگی‌های بیولوژیکی ذاتی ما
05:56
and to the culturesفرهنگ ها that we liveزنده in now.
110
344821
2649
و هم به فرهنگی که در آن
رشد پیدا کردیم، بستگی دارند.
05:59
They are cognitiveشناختی phenomenaپدیده ها.
111
347494
2096
احساسات پدیده‌ای شناختی هستند.
06:01
They're shapedشکل گرفته not just by our bodiesبدن,
but by our thoughtsاندیشه ها,
112
349614
2949
آنها تنها با اندام ما بلکه با افکار ما،
06:04
our conceptsمفاهیم, our languageزبان.
113
352587
2829
محیط و زبان ما شکل می‌گیرند.
06:07
The neuroscientistعصب شناس Lisaلیزا Feldmanفلدمن Barrettبارت
has becomeتبدیل شدن به very interestedعلاقه مند
114
355979
4430
عصب شناسی به نام لیزا فلدمن برت به
06:12
in this dynamicپویا relationshipارتباط
betweenبین wordsکلمات and emotionsاحساسات.
115
360433
3744
ارتباط پویای بین کلمات و
احساسات بسیار علاقه‌مند شده است.
06:16
She arguesاستدلال می کند that when we learnیاد گرفتن
a newجدید wordکلمه for an emotionهیجانی,
116
364558
3453
او ادعا می‌کند که وقتی ما کلمه‌ی جدیدی
برای بیان احساسی پیدا می‌کنیم
06:20
newجدید feelingsاحساسات are sure to followدنبال کردن.
117
368035
2898
احساسات جدیدی هم درپی آن می‌آید.
06:24
As a historianتاریخ شناس, I've long suspectedمشکوک
that as languageزبان changesتغییرات,
118
372272
3980
به عنوان یک تاریخ‌دان، خیلی وقت است که
شک دارم همانطور که زبان‌ها تغییر می‌کنند،
06:28
our emotionsاحساسات do, too.
119
376276
1683
احساسات ما هم تغییر می‌کنند.
06:30
When we look to the pastگذشته, it's easyآسان
to see that emotionsاحساسات have changedتغییر کرد,
120
378527
3899
وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، به وضوح
می‌بینیم که احساسات تغییر کرده‌اند،
06:34
sometimesگاه گاهی very dramaticallyبه طور چشمگیری,
121
382450
1924
و حتی گاهی اوقات این
تغییر بسیار فاحش است
06:36
in responseواکنش to newجدید culturalفرهنگی expectationsانتظارات
and religiousدینی beliefsاعتقادات,
122
384398
3493
چرا که در پاسخ به انتظارات
جدید فرهنگی و اعتقادات مذهبی،
06:39
newجدید ideasایده ها about genderجنسیت, ethnicityقومیت and ageسن,
123
387915
3126
عقاید جدید نسبت به جنسیت، قومیت و سن،
06:43
even in responseواکنش to newجدید politicalسیاسی
and economicاقتصادی ideologiesایدئولوژی ها.
124
391065
4271
حتی در پاسخ به مواضع اقتصادی
و سیاسی جدید بوجود آمده‌اند.
06:48
There is a historicityتاریخچه to emotionsاحساسات
125
396106
3398
یک اصالت تاریخی نسبت به احساسات وجود دارد
06:51
that we are only recentlyبه تازگی
startingراه افتادن to understandفهمیدن.
126
399528
3412
که ما به تازگی داریم آن را درک می‌کنیم.
06:56
So I agreeموافق absolutelyکاملا that it does us good
to learnیاد گرفتن newجدید wordsکلمات for emotionsاحساسات,
127
404228
4171
کاملا موافقم که این امر به ما در یادگیری
واژه‌های جدید برای احساسات کمک می‌کند،
07:00
but I think we need to go furtherبیشتر.
128
408423
2396
اما فکر می‌کنم ما باید
از این هم فراتر برویم.
07:02
I think to be trulyبراستی
emotionallyعاطفی intelligentباهوش - هوشمند,
129
410843
2674
به نظر من برای اینکه از
نظر احساسی هوشمند باشیم،
07:05
we need to understandفهمیدن
where those wordsکلمات have come from,
130
413541
4312
باید بفهمیم که آن واژه‌ها از کجا آمده‌اند
07:09
and what ideasایده ها about how
we oughtباید to liveزنده and behaveرفتار كردن
131
417877
4178
و چه عقایدی در رابطه با
نحوه‌ی زندگی و رفتار ما
07:14
they are smugglingقاچاق alongدر امتداد with them.
132
422079
2172
در آنها مستتر است.
07:17
Let me tell you a storyداستان.
133
425753
1805
بگذارید برایتان داستانی بگویم.
07:19
It beginsشروع می شود in a garretحیاط خلوت
in the lateدیر است 17thth centuryقرن,
134
427582
4130
این داستان در اواخر قرن هفدهم،
07:23
in the Swissسوئیس universityدانشگاه townشهر of Baselبازل.
135
431736
2526
در دانشگاهی در شهر بازل سوئیس آغازمی‌شود.
07:26
Insideداخل, there's a dedicatedاختصاصی studentدانشجو
livingزندگي كردن some 60 milesمایل away from home.
136
434286
5665
در آنجا دانشجوی متعهدی در ۱۰۰ کیلومتری
از خانه‌اش زندگی می‌کرده است.
07:31
He stopsمتوقف می شود turningچرخش up to his lecturesسخنرانی ها,
137
439975
1792
ناگهان در کلاس‌هایش شرکت نمی‌کند،
07:33
and his friendsدوستان come to visitبازدید کنید
and they find him dejectedمحروم شده and feverishتب دار,
138
441791
4720
و وقتی دوستانش به دیداراو
می‌روند، او را تنها و تب‌دار
07:38
havingداشتن heartقلب palpitationsتپش قلب,
139
446535
1866
با تپش قلب و
07:40
strangeعجیب soresزخم ها breakingشکستن out on his bodyبدن.
140
448425
2465
زخم‌هایی عجیب روی پوستش پیدا می‌کنند.
07:43
Doctorsپزشکان are calledبه نام,
141
451338
1164
دکتر را خبر کردند،
07:44
and they think it's so seriousجدی
that prayersنماز are said for him
142
452526
2879
و آنها فکر کردند که وضع او خیلی
جدی است که باید در کلیسای محل
07:47
in the localمحلی churchکلیسا.
143
455429
1156
برای او دعا بخوانند.
07:48
And it's only when they're preparingآماده كردن
to returnبرگشت this youngجوان man home
144
456609
3205
وقتی که آنها او را آماده می‌کردند
تا مرد جوان را به خانه ‌برگردانند
07:51
so that he can dieمرگ,
145
459838
1192
تا در آنجا بمیرد،
07:53
that they realizeتحقق بخشیدن what's going on,
146
461054
1731
فهمیدند که چه اتفاقی دارد می‌افتد
07:54
because onceیک بار they liftبلند کردن him
ontoبه سوی the stretcherروگرفت,
147
462809
2247
چون وقتی او را بلند کردند
تا در برانکارد بگذارند
07:57
his breathingنفس كشيدن becomesتبدیل می شود lessکمتر laboredکار کرد.
148
465080
1697
تنفسش راحتتر شد.
07:58
And by the time he's got
to the gatesدروازه ها of his hometownزادگاه,
149
466801
2795
وقتی که به دروازه‌های شهرش رسیدند،
08:01
he's almostتقریبا entirelyبه طور کامل recoveredبهبود یافت.
150
469620
2124
او تقریبا بهبود یافته بود.
08:04
And that's when they realizeتحقق بخشیدن
151
472186
1413
و آن زمان بود که آنها فهمیدند
08:05
that he's been sufferingرنج کشیدن
from a very powerfulقدرتمند formفرم of homesicknessغم و اندوه.
152
473623
4165
که او دچار شکل بسیار حادی
از احساس غربت شده بود.
08:09
It's so powerfulقدرتمند,
that it mightممکن have killedکشته شده him.
153
477812
2473
این حس به قدری قوی بود
که ممکن بود او را بکشد.
08:13
Well, in 1688, a youngجوان doctorدکتر,
Johannesیوهانس Hoferهوفر,
154
481347
3268
خوب در سال ۱۶۸۸، دکتر
جوانی به نام یوهانس هوفر،
08:16
heardشنیدم of this caseمورد and othersدیگران like it
155
484639
2032
که درباره آن و دیگر موارد مشابه شنیده بود،
08:18
and christenedتعمید یافته the illnessبیماری "nostalgiaنوستالژی."
156
486695
3107
اسم این بیماری را «نوستالژی» گذاشت.
08:22
The diagnosisتشخیص quicklyبه سرعت caughtگرفتار on
in medicalپزشکی circlesحلقه ها around Europeاروپا.
157
490843
3480
این تشخیص به سرعت در
محافل پزشکی سراسر اروپا متداول شد.
08:26
The Englishانگلیسی actuallyدر واقع thought
they were probablyشاید immuneایمنی
158
494347
2572
انگلیسی‌ها فکر می‌کردند
که به خاطر تمام سفرهایی که
08:28
because of all the travelمسافرت رفتن they did
in the empireامپراطوری and so on.
159
496943
2835
در امپراطوری بریتانیا می‌کنند
از این بیماری مصون خواهند بود.
08:31
But soonبه زودی there were casesموارد
croppingبرداشت up in Britainبریتانیا, too.
160
499802
2548
اما به زودی مواردی
نیز در بریتانیا گزارش شد.
08:34
The last personفرد to dieمرگ from nostalgiaنوستالژی
161
502374
2868
آخرین کسی که از بیماری نوستالژی مرد،
08:37
was an Americanآمریکایی soldierسرباز fightingدعوا کردن
duringدر حین the First Worldجهان Warجنگ in Franceفرانسه.
162
505266
4656
یک سرباز آمریکایی بود که در
جنگ جهانی اول در فرانسه می‌جنگید.
08:43
How is it possibleامکان پذیر است
that you could dieمرگ from nostalgiaنوستالژی
163
511363
3569
چطور ممکن است که کمتر از صد سال گذشته
08:46
lessکمتر than a hundredصد yearsسالها agoپیش?
164
514956
1812
کسی از نوستالژی بمیرد؟
08:48
But todayامروز, not only does the wordکلمه
mean something differentناهمسان --
165
516792
3072
اما امروز، نه تنها این کلمه
معنی متفاوتی می‌دهد --
08:51
a sickeningبدبختی for a lostکم شده time
ratherنسبتا than a lostکم شده placeمحل --
166
519888
3436
حس ناخوشایند برای زمانی که از
دست رفته تا مکانی که از دست رفته --
08:55
but homesicknessغم و اندوه itselfخودش
is seenمشاهده گردید as lessکمتر seriousجدی,
167
523348
3298
اما احساس غربت به
مراتب کمتر جدی گرفته می‌شود،
08:58
sortمرتب سازی of downgradedکاهش یافته است from something
you could dieمرگ from
168
526670
2541
به نوعی تنزل یافته‌تر از
چیزی که ممکن بود از آن بمیرید
09:01
to something you're mainlyبه طور عمده worriedنگران
your kidبچه mightممکن be sufferingرنج کشیدن from
169
529235
3249
به چیزی که نگران فرزندتان هستید
هنگامی که بیرون از منزل خوابیده
09:04
at a sleepoversleepover.
170
532508
1168
نزول پیدا کرده است.
09:05
This changeتغییر دادن seemsبه نظر می رسد to have happenedاتفاق افتاد
in the earlyزود 20thth centuryقرن.
171
533700
4118
به نظر می‌رسد که این تغییرات
در اوایل قرن بیستم اتفاق افتاده است.
09:09
But why?
172
537842
1219
اما چرا؟
09:11
Was it the inventionاختراع of telephonesتلفن ها
or the expansionگسترش of the railwaysراه آهن?
173
539085
4232
آیا به خاطر اختراع تلفن یا
گسترش خط ریلی بوده است؟
09:15
Was it perhapsشاید the comingآینده of modernityمدرنیته,
174
543341
2981
آیا به سبب آمدن مدرنیته،
09:18
with its celebrationجشن of restlessnessبی سر و صدا
and travelمسافرت رفتن and progressپیش رفتن
175
546346
3729
و استقبال از بی‌تابی و
مسافرت و پیشرفت است
09:22
that madeساخته شده sickeningبدبختی for the familiarآشنا
176
550099
2517
که در موارد مشابه آن باعث بیماری می‌شد
09:24
seemبه نظر می رسد ratherنسبتا unambitiousبی نظیر?
177
552640
1596
به نظر کمتر جاه‌طلبانه می‌آید؟
09:27
You and I inheritبه ارث می برند that massiveعظیم
transformationدگرگونی in valuesارزش های,
178
555324
5018
من و شما این تغییرات
انبوه ارزش‌ها را به ارث برده‌ایم،
09:32
and it's one reasonدلیل why we mightممکن not
feel homesicknessغم و اندوه todayامروز
179
560366
3257
و این یکی از دلایلی است که چرا مانند گذشته
09:35
as acutelyشدید as we used to.
180
563647
2016
احساس غربت نمی‌کنیم.
09:39
It's importantمهم to understandفهمیدن
181
567139
2056
دانستن اینکه این تغییرات بزرگ تاریخی
09:41
that these largeبزرگ historicalتاریخی changesتغییرات
influenceنفوذ our emotionsاحساسات
182
569219
3536
روی احساسات ما تاثیر می‌گذارد
از این جهت حائز اهمیت است که
09:44
partlyتا حدی because they affectتاثیر می گذارد
how we feel about how we feel.
183
572779
3815
آنها روی احساس‌مان نسبت به
احساساتمان تاثیر می‌گذارند.
09:48
Todayامروز, we celebrateجشن گرفتن happinessشادی.
184
576991
2515
امروز ما شادی را ارج می‌نهیم.
09:51
Happinessخوشبختی is supposedقرار است
to make us better workersکارگران
185
579988
3269
شادی قرار است که
باعث شود ما کارگران،
09:55
and parentsپدر و مادر and partnersهمکاران;
186
583281
2167
والدین و همسرانی بهتر باشیم؛
09:57
it's supposedقرار است to make us liveزنده longerطولانی تر.
187
585472
2476
قرار است که باعث شود زندگی
طولانی‌تری داشته باشیم.
09:59
In the 16thth centuryقرن,
188
587972
1825
در قرن شانزدهم،
10:01
sadnessغمگینی was thought to do
mostاکثر of those things.
189
589821
2848
فکر می‌کردند که غم
باعث همه‌ی این‌ها می‌شود.
10:04
It's even possibleامکان پذیر است to readخواندن
self-helpخود کمک booksکتاب ها from that periodدوره زمانی
190
592693
3398
کتاب‌های خود-یاوری
آن دوران موجود است
10:08
whichکه try to encourageتشويق كردن sadnessغمگینی in readersخوانندگان
191
596115
2573
که سعی در تشویق غم در خوانندگان دارند
10:10
by givingدادن them listsلیست ها of reasonsدلایل
to be disappointedناامید.
192
598712
2966
و به آنها لیستی از دلایلی
برای ناامید بودن می‌دهند.
10:13
(Laughterخنده)
193
601702
1042
(خنده حضار)
10:14
These self-helpخود کمک authorsنویسندگان thought
you could cultivateکشت کن sadnessغمگینی as a skillمهارت,
194
602768
4247
نویسندگان این کتاب‌ها فکر می‌کردند که شما
می‌توانید غم را همچون مهارتی پرورش دهید،
10:19
sinceاز آنجا که beingبودن expertکارشناس in it
would make you more resilientارتجاعی
195
607039
3158
چون وقتی در آن مهارت پیدا کنید،
انعطاف‌پذیری بیشتری
10:22
when something badبد did happenبه وقوع پیوستن to you,
as invariablyهرگز it would.
196
610221
3482
نسبت به مشکلات پیش رویتان پیدا می‌کنید.
10:26
I think we could learnیاد گرفتن from this todayامروز.
197
614195
2436
به نظرم امروز می‌توانیم از این درس بگیریم.
10:28
Feel sadغمگین todayامروز, and you mightممکن feel
impatientبی صبر, even a little ashamedشرمنده.
198
616655
5171
اگر امروز احساس ناراحتی کنید، ممکن است
احساس بی‌قراری و حتی قدری خجالت‌زدگی بکنید
10:33
Feel sadغمگین in the 16thth centuryقرن,
and you mightممکن feel a little bitبیت smugمشتاق.
199
621850
4097
اگر در قرن شانزدهم احساس ناراحتی
می‌کردید ممکن بود احساس غرور بکنید.
10:39
Of courseدوره, our emotionsاحساسات
don't just changeتغییر دادن acrossدر سراسر time,
200
627391
3271
البته احساسات ما با
گذشت زمان تغییر نمی‌کند،
10:42
they alsoهمچنین changeتغییر دادن from placeمحل to placeمحل.
201
630686
2238
آنها از جایی تا جای دیگر تغییر می‌کنند.
10:45
The BainingBaining people of Papuaپاپوآ Newجدید Guineaگینه
speakصحبت of "awumbukآبشار اوچبوک,"
202
633526
4579
مردم بینینگ از پاپوآ گینه نو
ازاحساس «اومبوک» حرف می‌زنند،
10:50
a feelingاحساس of lethargyبی حالی that descendsفرود می آید
when a houseguestخانه داری finallyسرانجام leavesبرگها.
203
638129
4178
یک جوراحساس خفقان که وقتی مهمان
خانه را ترک می‌کند ناشی می‌شود.
10:54
(Laughterخنده)
204
642331
1087
(خنده حضار)
10:55
Now, you or I mightممکن feel reliefتسکین,
205
643442
2589
حالا، شاید من و شما احساس راحتی کنیم
10:58
but in BainingBaining cultureفرهنگ,
206
646055
2117
اما در فرهنگ بینینگ،
11:00
departingخروج guestsمهمانان are thought
to shedدهنه a sortمرتب سازی of heavinessسنگین بودن
207
648196
3077
معتقدند که مهمان با رفتنش
نوعی سنگینی را باقی می‌گذارد
11:03
so they can travelمسافرت رفتن more easilyبه آسانی,
208
651297
1754
تا بتوانند راحت‌تر مسافرت کند،
11:05
and this heavinessسنگین بودن infectsآلوده می کند the airهوا
and causesعلل this awumbukآبشار اوچبوک.
209
653075
3128
و این سنگینی هوا را آلوده و
باعث احساس اومبوک می‌شود.
11:08
And so what they do is leaveترک کردن
a bowlکاسه of waterاب out overnightیک شب
210
656227
2821
بنابراین، آنها در شب یک
کاسه‌ی آب در بیرون خانه می‌گذارند
11:11
to absorbجذب this airهوا,
211
659072
1176
تا آن هوا را جذب کند،
11:12
and then very earlyزود the nextبعد morningصبح,
they wakeاز خواب بیدار up and have a ceremonyمراسم
212
660272
3376
و روز بعد صبح خیلی زود،
از خواب بیدار می‌شوند و طی مراسمی
11:15
and throwپرت كردن the waterاب away.
213
663672
1224
آب را دور می‌ریزند.
11:16
Now, here'sاینجاست a good exampleمثال
214
664920
1263
این نمونه‌ی خوبی
11:18
of spiritualروحانی practicesشیوه ها
and geographicalجغرافیایی realitiesواقعیت ها combiningترکیب کردن
215
666207
4037
از ترکیب وقایع جغرافیایی و آداب معنوی است
11:22
to bringآوردن a distinctمتمایز emotionهیجانی into life
216
670268
2454
تا به یک احساس مبهم زندگی ببخشد
11:24
and make it disappearناپدید می شوند again.
217
672746
1760
و دوباره آن را از بین ببرد.
11:27
One of my favoriteمورد علاقه emotionsاحساسات
is a Japaneseژاپنی wordکلمه, "amaeآمئه."
218
675836
4633
یکی از احساسات مورد علاقه‌ی من،
کلمه ژاپنی «آمای» است.
11:33
Amaeآمئه is a very commonمشترک wordکلمه in Japanژاپن,
219
681425
2332
آمای یک کلمه مصطلح در زبان ژاپنی است،
11:35
but it is actuallyدر واقع quiteکاملا
hardسخت to translateترجمه کردن.
220
683781
2028
اما در واقع ترجمه آن بسیار دشوار است.
11:37
It meansبه معنای something like
the pleasureلذت that you get
221
685833
2539
معنی آن چیزی شبیه به لذتی است
11:40
when you're ableتوانایی to temporarilyبه طور موقت
handدست over responsibilityمسئوليت for your life
222
688396
3994
که در هنگامی که می‌توانید مسئولیت
زندگی‌تان را بطورموقتی به کسی محول کنید،
11:44
to someoneکسی elseچیز دیگری.
223
692414
1304
احساس می‌کنید.
11:45
(Laughterخنده)
224
693742
1010
(خنده حضار)
11:46
Now, anthropologistsانسان شناسان suggestپیشنهاد می دهد
225
694776
1667
حالا مردم شناسان پیشنهاد می‌دهند
11:48
that one reasonدلیل why this wordکلمه
mightممکن have been namedتحت عنوان and celebratedجشن گرفت
226
696467
4028
که یکی از دلایلی که این واژه در
ژاپن بوجود آمده و گرامی داشته شده است
11:52
in Japanژاپن
227
700519
1188
به خاطر
11:53
is because of that country'sکشور
traditionallyبه طور سنتی collectivistجمع گرایی cultureفرهنگ,
228
701731
3934
فرهنگ سنتی و جمعی آن کشور است،
11:57
whereasدر حالی که the feelingاحساس of dependencyوابستگی
229
705689
3066
اگرچه که احساس وابستگی
12:00
mayممکن است be more fraughtمملو
amongstدر میان Englishانگلیسی speakersسخنرانان,
230
708779
2860
در میان انگلیسی زبانان بیشتر وحشت‌آور است،
12:03
who have learnedیاد گرفتم to valueارزش
self-sufficiencyخودکارآمدی and individualismفردگرايي.
231
711663
4259
چراکه آنها یادگرفته‌اند که به
فردگرایی و خودکفایی ارج نهند.
12:09
This mightممکن be a little simplisticساده است,
232
717152
2387
شاید قدری ساده‌انگارانه به نظر برسد،
12:11
but it is tantalizingترسناک.
233
719563
1754
اما وسوسه انگیزاست.
12:13
What mightممکن our emotionalعاطفی languagesزبان ها
tell us not just about what we feel,
234
721889
5374
چگونه ممکن است زبان احساسی
ما نه تنها درباره احساس ما
12:19
but about what we valueارزش mostاکثر?
235
727287
2907
بلکه درباره‌ی آنچه که برای
ما مهم است به ما بگوید؟
12:24
Mostاکثر people who tell us
to payپرداخت attentionتوجه to our well-beingتندرستی
236
732877
4104
بیشتر کسانیکه به ما می‌گویند
تا به سعادت خود توجه کنید
12:29
talk of the importanceاهمیت
of namingنامگذاری our emotionsاحساسات.
237
737005
3709
درباره اهمیت نام‌گذاری
احساسات ما حرف می‌زنند.
12:32
But these namesنام ها aren'tنه neutralخنثی labelsبرچسب ها.
238
740738
3233
اما این اسامی، لیبل‌هایی خنثی نیستند.
12:35
They are freightedfreighted with our culture'sفرهنگ
valuesارزش های and expectationsانتظارات,
239
743995
3225
این اسامی حامل انتظارات و
ارز‌ش‌های فرهنگی ما هستند،
12:39
and they transmitفرستادن ideasایده ها
about who we think we are.
240
747244
3326
و نظر ما نسبت به خودمان را انتقال می‌دهند.
12:43
Learningیادگیری newجدید and unusualغیر معمول wordsکلمات
for emotionsاحساسات will help attuneدر مورد us
241
751650
4072
یادگیری واژه‌های جدید و غیرمعمول
برای احساسات به ما کمک خواهد کرد تا
12:47
to the more finelyریز grainedدانه
aspectsجنبه های of our innerدرونی livesزندگی می کند.
242
755746
3487
خود را با جنبه‌های خاص
زندگی معنوی‌مان وفق دهیم.
12:51
But more than this, I think these
wordsکلمات are worthارزش caringمراقبت about,
243
759802
3706
اما بیشتر از آن، فکر می‌کنم که این کلمات
ارزش آن را دارند تا از آنها مراقبت شود
12:55
because they remindیادآوری کن us
how powerfulقدرتمند the connectionارتباط is
244
763532
3343
زیرا آنها به ما یادآوری
می‌کنند که چقدر ارتباط بین
12:58
betweenبین what we think
245
766899
1492
چیزی که ما فکر می‌کنیم
13:00
and how we endپایان up feelingاحساس.
246
768415
1826
و چگونه احساس کردن آن قوی است.
13:03
Trueدرست است emotionalعاطفی intelligenceهوش
requiresنیاز دارد that we understandفهمیدن
247
771156
4015
هوش احساسی واقعی مستلزم درک ما از
13:07
the socialاجتماعی, the politicalسیاسی,
the culturalفرهنگی forcesنیروها
248
775195
4804
نیروهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی ای
است که باورهای ما را شکل داده است و
13:12
that have shapedشکل گرفته what we'veما هستیم come
to believe about our emotionsاحساسات
249
780023
3533
همچنین هوش احساسی مستلزم درک
آن است که چگونه سعادت یا نفرت یا
13:15
and understandفهمیدن how happinessشادی
or hatredنفرت or love or angerخشم
250
783580
6118
عشق یا خشم ممکن است
13:21
mightممکن still be changingتغییر دادن now.
251
789722
2487
هنوز تغییر کنند.
13:24
Because if we want to measureاندازه گرفتن our emotionsاحساسات
252
792698
2888
زیرا اگر بخواهیم که
احساسات‌مان را اندازه بگیریم
13:27
and teachتدریس کنید them in our schoolsمدارس
253
795610
1943
و در مدارس آنها را آموزش دهیم
13:29
and listen as our politiciansسیاستمداران
tell us how importantمهم they are,
254
797577
3609
و به آنها همچون سیاستمدارانی که به ما
می‌گویند که چقدر اهمیت دارند گوش دهیم
13:33
then it is a good ideaاندیشه that we understandفهمیدن
255
801210
2200
پس فکر خوبی است که بفهمیم که
13:35
where the assumptionsمفروضات we have about them
256
803434
1956
این فرضیاتی که درباره‌ی آنها داریم
13:37
have come from,
257
805414
1180
از کجا می‌آید،
13:38
and whetherچه they still
trulyبراستی speakصحبت to us now.
258
806618
3304
و آیا آنها به درستی
با ما سخن می‌گویند یا نه.
13:43
I want to endپایان with an emotionهیجانی I oftenغالبا feel
259
811478
2080
در انتها می‌خواهم درباره احساسی صحبت کنم
13:45
when I'm workingکار کردن as a historianتاریخ شناس.
260
813582
1984
که به عنوان تاریخ‌نگار دارم.
13:47
It's a Frenchفرانسوی wordکلمه, "dépaysementpaysement."
261
815590
2461
یک کلمه فرانسوی است به نام «دیپیزمنت».
13:50
It evokesباعث می شود the giddyمبتلا disorientationتخریب
that you feel in an unfamiliarنا آشنا placeمحل.
262
818495
4809
این احساس باعث سرگشتگی می‌شود که
اغلب درجاهای ناآشنا آن را احساس می‌کنید.
13:55
One of my favoriteمورد علاقه partsقطعات
of beingبودن a historianتاریخ شناس
263
823328
2096
یکی از بخش‌های موردعلاقه من در تاریخ نگاری
13:57
is when something
I've completelyبه صورت کامل takenگرفته شده for grantedاعطا شده,
264
825448
2484
زمانی است که چیزی را
که کاملا بدیهی پنداشته‌ام
13:59
some very familiarآشنا partبخشی of my life,
265
827956
2571
بخش‌های کاملا آشنای زندگی‌ام،
14:02
is suddenlyناگهان madeساخته شده strangeعجیب again.
266
830551
2084
ناگهان برایم غریبه می‌شود.
14:05
paysementpaysement is unsettlingناامید کننده,
267
833262
2817
دییزمنت، بهم ریختن است،
14:08
but it's excitingهیجان انگیز, too.
268
836103
1855
اما هیجان‌انگیز هم هست.
14:09
And I hopeامید you mightممکن be havingداشتن
just a little glimpseنظر اجمالی of it right now.
269
837982
3534
امیدوارم که شما هم قدری
آن را حس کرده باشید.
14:13
Thank you.
270
841540
1167
متشکرم.
14:14
(Applauseتشویق و تمجید)
271
842731
2801
(تشویق حضار)
Translated by Mansoureh Hadavand
Reviewed by Masoud Motamedifar

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tiffany Watt Smith - Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions.

Why you should listen

Tiffany Watt Smith is the author of The Book of Human Emotions, which tells the stories of 154 feelings from around the world. It has been published in 9 countries so far. She is currently a Wellcome Trust research fellow at the Centre for the History of the Emotions at Queen Mary University of London, and she was educated at the Universities of Cambridge and London. Her writing has appeared in The Guardian, the BBC News Magazine and The New Scientist. In 2014, she was named a BBC New Generation Thinker. In her previous career, she was a theatre director.

More profile about the speaker
Tiffany Watt Smith | Speaker | TED.com