ABOUT THE SPEAKER
Tiffany Watt Smith - Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions.

Why you should listen

Tiffany Watt Smith is the author of The Book of Human Emotions, which tells the stories of 154 feelings from around the world. It has been published in 9 countries so far. She is currently a Wellcome Trust research fellow at the Centre for the History of the Emotions at Queen Mary University of London, and she was educated at the Universities of Cambridge and London. Her writing has appeared in The Guardian, the BBC News Magazine and The New Scientist. In 2014, she was named a BBC New Generation Thinker. In her previous career, she was a theatre director.

More profile about the speaker
Tiffany Watt Smith | Speaker | TED.com
TED@Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Tiffany Watt Smith: The history of human emotions

Tiffany Watt Smith: A historia das emocións humanas

Filmed:
3,518,597 views

Segundo a historiadora Tiffany Watt Smith, as palabras que empregamos para describir as nosas emocións afectan á maneira en que sentimos e teñen mudado ao longo do tempo (ás veces de maneira radical) en resposta a novas ideas e expectativas culturais. Se tomamos como exemplo a nostalxia, esta pasou de ser definida por vez primeira en 1688 como unha doenza considerada mortal a entenderse nos nosos días coma un mal de moita menor seriedade. Esta fascinante charla sobre a historia das emocións amósanos como a linguaxe que empregamos para describir como nos sentimos segue a evolucionar, e ensínanos novas palabras usadas en diferentes culturas para poñer nome a algúns sentimentos fugaces
- Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
I would like to begin
with a little experiment.
0
856
2675
Gustaríame comezar
por un pequeno experimento.
00:15
In a moment, I'm going to ask
if you would close your eyes
1
3555
3091
A continuación,
pedireilles que pechen os ollos
00:18
and see if you can work out
2
6670
1472
e intenten precisar
00:20
what emotions you're feeling right now.
3
8166
2910
que emocións están a sentir neste momento.
00:23
Now, you're not going
to tell anyone or anything.
4
11100
2312
Non llelo van ter que dicir
a ninguén, nin nada.
00:25
The idea is to see how easy
or perhaps hard you find it
5
13436
4427
A idea é ver como de fácil
ou difícil lles parece
00:29
to pinpoint exactly what you're feeling.
6
17887
2592
concretar o que senten exactamente.
00:32
And I thought I'd give you
10 seconds to do this.
7
20503
3441
Dareilles 10 segundos para facelo.
00:35
OK?
8
23968
1444
De acordo?
00:37
Right, let's start.
9
25436
1687
Ben, vamos alá.
00:48
OK, that's it, time's up.
10
36150
1377
Vale, xa está.
00:49
How did it go?
11
37551
1224
Como foi?
00:51
You were probably feeling
a little bit under pressure,
12
39113
2568
Poida que se sentisen
un pouco presionados,
00:53
maybe suspicious
of the person next to you.
13
41705
2166
ou sospeitasen da persoa ao seu carón.
00:55
Did they definitely
have their eyes closed?
14
43895
2723
Seguro que pechou os ollos?
00:58
Perhaps you felt some
strange, distant worry
15
46642
3210
Se cadra sentiron un asomo de inquietude
01:01
about that email you sent this morning
16
49876
2330
ao lembrar ese correo
que mandaron esta mañá,
01:04
or excitement about something
you've got planned for this evening.
17
52230
3154
ou emoción por algún plan
para esta tarde.
01:07
Maybe you felt that exhilaration
that comes when we get together
18
55408
3145
Talvez, ese xúbilo
que nos embarga ao reunírmonos
en grandes grupos de persoas coma este.
01:10
in big groups of people like this;
19
58577
1743
01:12
the Welsh called it "hwyl,"
20
60344
2168
Os galeses chámano "hwyl"
pola palabra que designa
as velas dun barco.
01:14
from the word for boat sails.
21
62536
2350
01:17
Or maybe you felt all of these things.
22
65660
2654
Ou quizais sentiron todo iso.
01:20
There are some emotions
which wash the world in a single color,
23
68338
3425
Algunhas emocións
tinxen o mundo dunha soa cor,
01:23
like the terror felt as a car skids.
24
71787
3009
coma o terror que se sente
ao derrapar un coche,
01:27
But more often, our emotions
crowd and jostle together
25
75344
2598
pero, máis decotío,
as nosas emocións mestúranse
01:29
until it is actually quite hard
to tell them apart.
26
77966
2837
ata que mesmo
se fai difícil distinguilas.
01:33
Some slide past so quickly
you'd hardly even notice them,
27
81351
3791
Algunhas sucédense tan rápido
que nin reparamos nelas,
01:37
like the nostalgia
that will make you reach out
28
85166
2428
como a nostalxia que che fai achegarte
01:39
to grab a familiar brand
in the supermarket.
29
87618
2590
a un produto de marca familiar
no supermercado.
01:42
And then there are others
that we hurry away from,
30
90949
2402
E hai outras das que escapamos
01:45
fearing that they'll burst on us,
31
93375
1890
por medo a que nos manquen,
01:47
like the jealousy that causes you
to search a loved one's pockets.
32
95956
3999
coma os celos que nos empurran
a remexer nos petos dun ser querido.
01:52
And of course, there are some emotions
which are so peculiar,
33
100860
2908
E, dende logo,
hai emocions tan peculiares
01:55
you might not even know what to call them.
34
103792
2075
que poida que non saiban
nin como chamalas.
01:57
Perhaps sitting there, you had
a little tingle of a desire
35
105891
2879
Se cadra, aí sentados sentiron
ese formigo de degoiro
02:00
for an emotion one eminent
French sociologist called "ilinx,"
36
108794
4318
pola emoción que
un gran sociólogo francés chamou "ilinx"
02:05
the delirium that comes
with minor acts of chaos.
37
113136
3526
--o delirio que acompaña
situacións menores de caos.
02:08
For example, if you stood up right now
and emptied the contents of your bag
38
116686
3650
Por exemplo, se se erguesen agora
e baleirasen os seus bolsos,
02:12
all over the floor.
39
120360
1196
ciscando todo polo chan.
02:13
Perhaps you experienced one of those odd,
untranslatable emotions
40
121580
3927
Quizabes experimentaron
unha desas estrañas emocións intraducíbeis
02:17
for which there's no obvious
English equivalent.
41
125531
2785
para as que non hai
un equivalente claro en inglés.
02:20
You might have felt the feeling
the Dutch called "gezelligheid,"
42
128340
3285
É posible que sentisen
o que os holandeses chaman "gezelligheid",
02:23
being cozy and warm inside with friends
when it's cold and damp outside.
43
131649
4132
--estar dentro, quentiño e en boa compaña
mentres fóra chove e vai frío.
02:28
Maybe if you were really lucky,
44
136273
2316
Quizais, con moita sorte,
02:30
you felt this:
45
138613
1194
sentiron isto:
02:32
"basorexia,"
46
140358
1347
"Basorexia",
02:33
a sudden urge to kiss someone.
47
141729
2037
unha súbita urxencia por bicar alguén
02:35
(Laughter)
48
143790
2054
(Risas)
02:38
We live in an age
49
146799
1803
Vivimos nun tempo
02:40
when knowledge of emotions
is an extremely important commodity,
50
148626
4184
no que o coñecemento sobre as emocións
é un ben sumamente precioso,
02:45
where emotions are used
to explain many things,
51
153530
3022
no que se bota man das emocións
para explicar moitas cousas.
02:49
exploited by our politicians,
52
157192
1917
Son explotadas polos nosos políticos
02:51
manipulated by algorithms.
53
159133
2131
e manipuladas por algoritmos.
02:53
Emotional intelligence, which is the skill
of being able to recognize and name
54
161288
4850
A intelixencia emocional,
a habilidade para recoñecer e poñer nome
02:58
your own emotions
and those of other people,
55
166162
2476
ás propias emocións e ás doutras persoas
03:00
is considered so important, that this
is taught in our schools and businesses
56
168662
4187
considérase tan importante
que se ensina nos colexios e empresas
03:04
and encouraged by our health services.
57
172873
2327
e se fomenta dende os servizos de saúde.
03:07
But despite all of this,
58
175962
1823
Pero, a pesar de todo,
03:09
I sometimes wonder
59
177809
1179
ás veces pregúntome
03:11
if the way we think about emotions
is becoming impoverished.
60
179012
3883
se o xeito que temos de concibir
as emocións se está a empobrecer.
03:15
Sometimes, we're not even that clear
what an emotion even is.
61
183491
4359
Ás veces, nin sequera
temos tan claro o que é unha emoción.
03:21
You've probably heard the theory
62
189509
1946
Probablemente oíron a teoría
03:23
that our entire emotional lives
can be boiled down
63
191479
2584
de que toda a nosa vida emocional
se pode reducir
03:26
to a handful of basic emotions.
64
194087
3234
a unha manchea de emocións.
03:29
This idea is actually
about 2,000 years old,
65
197345
2465
Esta idea data de hai 2000 anos
03:31
but in our own time,
66
199834
1164
mais, nos nosos días,
03:33
some evolutionary psychologists
have suggested that these six emotions --
67
201022
4265
algúns psicólogos evolucionistas
suxiren que estas seis emocións
03:37
happiness, sadness, fear,
disgust, anger, surprise --
68
205311
4754
--ledicia, tristura, medo,
noxo, ira e sorpresa--
03:42
are expressed by everyone across the globe
in exactly the same way,
69
210089
3539
son expresadas por todo o mundo
exactamente do mesmo xeito
03:45
and therefore represent
the building blocks
70
213652
2683
e, xa que logo, constitúen os piares
03:48
of our entire emotional lives.
71
216359
2659
de toda a nosa vida emocional.
03:51
Well, if you look at an emotion like this,
72
219042
2167
Se interpretamos
as emocións desta maneira
03:53
then it looks like a simple reflex:
73
221233
2129
semellan ser un simple reflexo:
03:55
it's triggered by an external predicament,
74
223386
2236
desencadeadas por un estímulo externo,
03:57
it's hardwired,
75
225646
1781
programadas bioloxicamente,
03:59
it's there to protect us from harm.
76
227451
2598
a súa función é protexernos.
04:02
So you see a bear,
your heart rate quickens,
77
230073
2464
De maneira que se ven un oso,
o seu pulso acelérase
04:04
your pupils dilate, you feel frightened,
you run very, very fast.
78
232561
4201
as súas pupilas dilátanse,
senten medo e corren moi, moi rápido.
04:09
The problem with this picture is,
79
237878
2087
O problema deste relato
04:11
it doesn't entirely capture
what an emotion is.
80
239989
4098
é que non capta con exactitude
o que é unha emoción.
04:16
Of course, the physiology
is extremely important,
81
244592
2958
A fisioloxía é de vital importancia,
por suposto,
04:19
but it's not the only reason
why we feel the way we do
82
247574
3151
pero non abonda para explicar
o por que dunha emoción
04:22
at any given moment.
83
250749
1575
nun momento dado.
04:26
What if I was to tell you
that in the 12th century,
84
254102
2978
Que pensarían se lles dixese
que no século XII
04:29
some troubadours didn't see yawning
85
257104
3752
algúns trobadores non crían que bocexar
04:32
as caused by tiredness
or boredom like we do today,
86
260880
3750
estivese causado pola fatiga
ou o aburrimento como cremos hoxe,
04:36
but thought it a symbol
of the deepest love?
87
264654
3354
senón por mor dun profundo amor?
04:40
Or that in that same period,
brave men -- knights --
88
268907
4239
Ou que no mesmo período,
afoutos homes --cabaleiros--
04:45
commonly fainted out of dismay?
89
273170
3289
adoitaban desmaiarse de consternación?
04:49
What if I was to tell you
90
277474
1242
Que me din do feito
04:50
that some early Christians
who lived in the desert
91
278740
2763
de que os primeiros cristiáns,
que vivían no deserto,
04:53
believed that flying demons
who mainly came out at lunchtime
92
281527
3888
cresen que diaños voadores,
que aparecían sobre todo á hora de xantar,
04:57
could infect them with an emotion
they called "accidie,"
93
285439
4862
podían infectalos cunha emoción
que chamaban "accidie"?
05:02
a kind of lethargy
that was sometimes so intense
94
290325
2594
Unha sorte de letargo,
ás veces tan intenso,
05:04
it could even kill them?
95
292943
1489
que podía custarlles a vida.
05:07
Or that boredom,
as we know and love it today,
96
295234
4136
Ou que o aburrimento, tal é como
o coñecemos e amamos a día de hoxe,
05:11
was first really only felt
by the Victorians,
97
299394
3027
ao principio só era experimentado
polos victorianos
05:14
in response to new ideas
about leisure time and self-improvement?
98
302445
5176
en resposta ás novas ideas
sobre o lecer e a superación persoal?
05:20
What if we were to think again
99
308570
1500
E se reflexionamos de novo
05:22
about those odd,
untranslatable words for emotions
100
310094
2818
acerca desas palabras intraducíbeis
que designan emocións
05:24
and wonder whether some cultures
might feel an emotion more intensely
101
312936
4230
e nos preguntamos se unhas culturas
senten máis que outras unha emoción dada
05:29
just because they've bothered
to name and talk about it,
102
317190
3796
só polo feito de molestárense
en nomeala e falar sobre ela?
05:33
like the Russian "toska,"
103
321010
2469
Como a palabra rusa "toska",
05:35
a feeling of maddening dissatisfaction
104
323503
2707
un sentimento
de exasperante insatisfacción
05:38
said to blow in from the great plains.
105
326234
2534
que disque descendía das grandes chairas.
05:43
The most recent developments
in cognitive science show
106
331111
3965
Os avances máis recentes
nas ciencias cognitivas amosan
05:47
that emotions are not simple reflexes,
107
335100
3391
que as emocións non son simples reflexos,
05:50
but immensely complex, elastic systems
108
338515
3110
senón sistemas
de enorme complexidade e elasticidade
05:53
that respond both to the biologies
that we've inherited
109
341649
3148
que responden tanto á herdanza xenética
05:56
and to the cultures that we live in now.
110
344821
2649
como ás culturas en que nos desenvolvemos.
05:59
They are cognitive phenomena.
111
347494
2096
Son fenómenos cognitivos
06:01
They're shaped not just by our bodies,
but by our thoughts,
112
349614
2949
moldeados polo noso corpo
e os nosos pensamentos,
06:04
our concepts, our language.
113
352587
2829
os nosos conceptos, a nosa lingua.
06:07
The neuroscientist Lisa Feldman Barrett
has become very interested
114
355979
4430
A neurocientífica Lisa Feldman Barrett
amosou un grande interese
06:12
in this dynamic relationship
between words and emotions.
115
360433
3744
por esta relación dinámica
entre palabras e emocións.
06:16
She argues that when we learn
a new word for an emotion,
116
364558
3453
Sostén que cando aprendemos
unha nova palabra para unha emoción,
06:20
new feelings are sure to follow.
117
368035
2898
sobreveñen inevitablemente
novos sentimentos.
06:24
As a historian, I've long suspected
that as language changes,
118
372272
3980
Como historiadora, sempre sospeitei que,
igual que cambian as linguas,
06:28
our emotions do, too.
119
376276
1683
tamén o fan as nosas emocións.
06:30
When we look to the past, it's easy
to see that emotions have changed,
120
378527
3899
Se botamos unha ollada ao pasado,
vemos que as emocións foron mudando,
06:34
sometimes very dramatically,
121
382450
1924
ás veces de maneira radical,
06:36
in response to new cultural expectations
and religious beliefs,
122
384398
3493
en resposta a novos estándares culturais
e crenzas relixiosas,
06:39
new ideas about gender, ethnicity and age,
123
387915
3126
novas ideas sobre o xénero, etnia e idade,
06:43
even in response to new political
and economic ideologies.
124
391065
4271
e mesmo en resposta
a novas ideoloxías políticas e económicas.
06:48
There is a historicity to emotions
125
396106
3398
As emocións están ligadas
á historia dun xeito
06:51
that we are only recently
starting to understand.
126
399528
3412
que non comezamos a comprender
ata hai ben pouco.
06:56
So I agree absolutely that it does us good
to learn new words for emotions,
127
404228
4171
Concordo plenamente con que nos fai ben
aprender palabras para emocións,
07:00
but I think we need to go further.
128
408423
2396
pero penso que temos que ir alén diso.
07:02
I think to be truly
emotionally intelligent,
129
410843
2674
Penso que para ser de verdade
intelixentes emocionalmente,
07:05
we need to understand
where those words have come from,
130
413541
4312
temos que entender
cal é a orixe desas palabras
07:09
and what ideas about how
we ought to live and behave
131
417877
4178
e que ideas sobre o modo
en que debemos vivir e actuar
07:14
they are smuggling along with them.
132
422079
2172
agochan dentro de sí.
07:17
Let me tell you a story.
133
425753
1805
Deixen que lles conte unha historia.
07:19
It begins in a garret
in the late 17th century,
134
427582
4130
Comeza nun faiado a finais do século XVII
07:23
in the Swiss university town of Basel.
135
431736
2526
na cidade universitaria suíza de Basilea.
07:26
Inside, there's a dedicated student
living some 60 miles away from home.
136
434286
5665
Nel, vive un aplicado estudante
a uns 100 km da casa.
07:31
He stops turning up to his lectures,
137
439975
1792
Empeza a faltar a clase
07:33
and his friends come to visit
and they find him dejected and feverish,
138
441791
4720
e entón os seus amigos vano visitar
e encóntrano apesarado e febril,
07:38
having heart palpitations,
139
446535
1866
con palpitacións,
07:40
strange sores breaking out on his body.
140
448425
2465
e o corpo sumido en estrañas dores.
07:43
Doctors are called,
141
451338
1164
Chaman os médicos
e estes veno tan grave
que se empeza a rezar por el
07:44
and they think it's so serious
that prayers are said for him
142
452526
2879
na igrexa parroquial.
07:47
in the local church.
143
455429
1156
Non será ata que todo se dispón
para devolver o doente á súa casa
07:48
And it's only when they're preparing
to return this young man home
144
456609
3205
para que poida morrer,
07:51
so that he can die,
145
459838
1192
07:53
that they realize what's going on,
146
461054
1731
cando se decaten do que acontece.
07:54
because once they lift him
onto the stretcher,
147
462809
2247
Porque ao deitalo na padiola,
07:57
his breathing becomes less labored.
148
465080
1697
o seu alento volveuse máis folgado,
07:58
And by the time he's got
to the gates of his hometown,
149
466801
2795
e para cando chegou ás portas da súa vila
08:01
he's almost entirely recovered.
150
469620
2124
case se recuperara de todo.
08:04
And that's when they realize
151
472186
1413
Así decátaronse
08:05
that he's been suffering
from a very powerful form of homesickness.
152
473623
4165
de que estivera padecendo
unha forma aguda de morriña.
08:09
It's so powerful,
that it might have killed him.
153
477812
2473
Tan aguda que puido matalo.
08:13
Well, in 1688, a young doctor,
Johannes Hofer,
154
481347
3268
En 1688, un médico mozo,
Johannes Hofer
08:16
heard of this case and others like it
155
484639
2032
soubo deste caso e doutros semellantes
08:18
and christened the illness "nostalgia."
156
486695
3107
e bautizou a doenza como "nostalgia".
08:22
The diagnosis quickly caught on
in medical circles around Europe.
157
490843
3480
A diagnose non tardou en callar
nas esferas médicas europeas.
08:26
The English actually thought
they were probably immune
158
494347
2572
Os ingleses pensaron
que probablemente eran inmunes
08:28
because of all the travel they did
in the empire and so on.
159
496943
2835
por todo o que viaxaran
co Imperio e demais,
08:31
But soon there were cases
cropping up in Britain, too.
160
499802
2548
pero axiña xurdiron casos
tamén en Gran Bretaña.
08:34
The last person to die from nostalgia
161
502374
2868
A última persoa que morreu de "nostalgia"
08:37
was an American soldier fighting
during the First World War in France.
162
505266
4656
foi un soldado americano
combatendo en Francia na I Guerra Mundial.
08:43
How is it possible
that you could die from nostalgia
163
511363
3569
Como é posible que se morrese de nostalxia
08:46
less than a hundred years ago?
164
514956
1812
hai menos de cen anos?
08:48
But today, not only does the word
mean something different --
165
516792
3072
Nos nosos días, non só a palabra
significa algo diferente
08:51
a sickening for a lost time
rather than a lost place --
166
519888
3436
--a señardade dun tempo perdido
máis ca dun lugar perdido.
O propio sentimento de nostalxia
concíbese como algo menos serio,
08:55
but homesickness itself
is seen as less serious,
167
523348
3298
un chanzo por debaixo
de algo que te poida matar,
08:58
sort of downgraded from something
you could die from
168
526670
2541
algo que como moito
podes temer que sufra o teu fillo
09:01
to something you're mainly worried
your kid might be suffering from
169
529235
3249
unha noite fóra da casa.
09:04
at a sleepover.
170
532508
1168
09:05
This change seems to have happened
in the early 20th century.
171
533700
4118
Esta mudanza semella producirse
a comezos do século XX.
09:09
But why?
172
537842
1219
Mais por que?
09:11
Was it the invention of telephones
or the expansion of the railways?
173
539085
4232
Se cadra pola invención do teléfono
ou a expansión do ferrocarril?
09:15
Was it perhaps the coming of modernity,
174
543341
2981
Talvez a chegada da modernidade,
09:18
with its celebration of restlessness
and travel and progress
175
546346
3729
e a conseguinte exaltación do dinamismo,
o movemento e o progreso
09:22
that made sickening for the familiar
176
550099
2517
propiciou que a añoranza da familia
09:24
seem rather unambitious?
177
552640
1596
resultase algo pouco ambicioso?
09:27
You and I inherit that massive
transformation in values,
178
555324
5018
Vostedes e mais eu herdamos
ese enorme cambio de valores,
09:32
and it's one reason why we might not
feel homesickness today
179
560366
3257
e esa é unha das razóns que explican
que non sintamos morriña
09:35
as acutely as we used to.
180
563647
2016
tan intensamente como antes.
09:39
It's important to understand
181
567139
2056
É importante entender
09:41
that these large historical changes
influence our emotions
182
569219
3536
que estes grandes cambios históricos
inflúen nas nosas emocións
09:44
partly because they affect
how we feel about how we feel.
183
572779
3815
en parte porque afectan
a como nos sentimos sobre o que sentimos.
09:48
Today, we celebrate happiness.
184
576991
2515
Hoxe celebramos a felicidade.
09:51
Happiness is supposed
to make us better workers
185
579988
3269
Suponse que a felicidade
nos fai mellores traballadores,
09:55
and parents and partners;
186
583281
2167
pais e compañeiros;
09:57
it's supposed to make us live longer.
187
585472
2476
e suponse que nos fai vivir máis.
09:59
In the 16th century,
188
587972
1825
No século XVI,
10:01
sadness was thought to do
most of those things.
189
589821
2848
pensábase que era a tristeza
a que facía todo isto.
10:04
It's even possible to read
self-help books from that period
190
592693
3398
Incluso se poden ler libros de autoaxuda
daquel período
10:08
which try to encourage sadness in readers
191
596115
2573
que tratan de inducir tristeza no lector
10:10
by giving them lists of reasons
to be disappointed.
192
598712
2966
a través da presentación de listas
de razóns para estar triste.
10:13
(Laughter)
193
601702
1042
(Risas)
10:14
These self-help authors thought
you could cultivate sadness as a skill,
194
602768
4247
Os seus autores pensaban que a tristeza
se podía cultivar como unha habilidade,
10:19
since being expert in it
would make you more resilient
195
607039
3158
cuxo dominio facía a un máis resiliente
10:22
when something bad did happen to you,
as invariably it would.
196
610221
3482
diante dun suceso negativo,
como de feito acontecía.
10:26
I think we could learn from this today.
197
614195
2436
Creo que podemos aprender
disto a día de hoxe.
10:28
Feel sad today, and you might feel
impatient, even a little ashamed.
198
616655
5171
Estade tristes hoxe e sentirédesvos
ansiosos e ata un pouco avergoñados.
10:33
Feel sad in the 16th century,
and you might feel a little bit smug.
199
621850
4097
Sentídevos tristes no século XVI
e talvez poidades fachendear un pouco.
10:39
Of course, our emotions
don't just change across time,
200
627391
3271
As nosas emocións non só mudan
ao longo do tempo,
10:42
they also change from place to place.
201
630686
2238
senón tamén dun lugar a outro.
10:45
The Baining people of Papua New Guinea
speak of "awumbuk,"
202
633526
4579
O pobo Baining the Papúa Nova Guinea
fala de "awumbuk",
10:50
a feeling of lethargy that descends
when a houseguest finally leaves.
203
638129
4178
un sentimento de modorra
que sobrevén cando marcha un hóspede.
10:54
(Laughter)
204
642331
1087
(Risas)
10:55
Now, you or I might feel relief,
205
643442
2589
Pode que vostedes ou eu
nos sintamos aliviados,
10:58
but in Baining culture,
206
646055
2117
mais na cultura dos Baining,
11:00
departing guests are thought
to shed a sort of heaviness
207
648196
3077
pénsase que os hóspedes deixan
ao marchar unha sorte de carga
11:03
so they can travel more easily,
208
651297
1754
para así poder viaxar máis lixeiros,
11:05
and this heaviness infects the air
and causes this awumbuk.
209
653075
3128
e que esta carga invade o aire
e causa o chamado "awumbuk".
11:08
And so what they do is leave
a bowl of water out overnight
210
656227
2821
Así que o que fan e deixar
un cunco de auga fóra pola noite
11:11
to absorb this air,
211
659072
1176
para absorber este aire,
11:12
and then very early the next morning,
they wake up and have a ceremony
212
660272
3376
e erguerse cedo pola mañá
para celebrar unha cerimonia
11:15
and throw the water away.
213
663672
1224
e tirar a auga.
11:16
Now, here's a good example
214
664920
1263
Este é un bo exemplo de como
11:18
of spiritual practices
and geographical realities combining
215
666207
4037
a sinerxía entre prácticas espirituais
e realidades xeográficas
11:22
to bring a distinct emotion into life
216
670268
2454
dá lugar a unha emoción diferenciada
11:24
and make it disappear again.
217
672746
1760
e a fai desaparecer de novo.
11:27
One of my favorite emotions
is a Japanese word, "amae."
218
675836
4633
Unha das miñas emocións favoritas é
a designada pola palabra xaponesa "amae".
11:33
Amae is a very common word in Japan,
219
681425
2332
Trátase dunha palabra moi común no Xapón
11:35
but it is actually quite
hard to translate.
220
683781
2028
realmente difícil de traducir.
11:37
It means something like
the pleasure that you get
221
685833
2539
Refírese ao pracer que un experimenta
11:40
when you're able to temporarily
hand over responsibility for your life
222
688396
3994
cando pode facer recaer temporalmente
a responsabilidade sobre a súa propia vida
11:44
to someone else.
223
692414
1304
noutra persoa.
11:45
(Laughter)
224
693742
1010
(Risas)
11:46
Now, anthropologists suggest
225
694776
1667
Agora ben, os antropólogos suxiren
11:48
that one reason why this word
might have been named and celebrated
226
696467
4028
que a razón de que esta realidade
fose nomeada e enaltecida no Xapón
11:52
in Japan
227
700519
1188
11:53
is because of that country's
traditionally collectivist culture,
228
701731
3934
é a cultura tradicionalmente
colectivista deste país;
11:57
whereas the feeling of dependency
229
705689
3066
en contraste co sentimento de dependencia
12:00
may be more fraught
amongst English speakers,
230
708779
2860
máis saliente entre os angloparlantes,
12:03
who have learned to value
self-sufficiency and individualism.
231
711663
4259
que aprendemos a valorar
a autosuficiencia e o individualismo.
12:09
This might be a little simplistic,
232
717152
2387
Este discurso pode soar
un pouco simplista,
12:11
but it is tantalizing.
233
719563
1754
pero resulta sedutor.
12:13
What might our emotional languages
tell us not just about what we feel,
234
721889
5374
Que nos din as nosas linguaxes emocionais,
non só sobre o que sentimos
12:19
but about what we value most?
235
727287
2907
senón tamen sobre que valoramos máis?
12:24
Most people who tell us
to pay attention to our well-being
236
732877
4104
Moita xente que fala
de atender ao noso benestar
12:29
talk of the importance
of naming our emotions.
237
737005
3709
fala tamén da importancia
de poñerlles nome ás nosas emocións.
12:32
But these names aren't neutral labels.
238
740738
3233
Pero estes nomes
non son etiquetas neutras.
12:35
They are freighted with our culture's
values and expectations,
239
743995
3225
Teñen unha carga cultural,
de valores e expectativas,
12:39
and they transmit ideas
about who we think we are.
240
747244
3326
e transmiten ideas
acerca do noso autoconcepto.
12:43
Learning new and unusual words
for emotions will help attune us
241
751650
4072
Aprender novas e infrecuentes palabras
para designar emocións axudaranos
12:47
to the more finely grained
aspects of our inner lives.
242
755746
3487
a sintonizar cos aspectos
máis moleculares da nosa vida íntima.
12:51
But more than this, I think these
words are worth caring about,
243
759802
3706
Mais, alén diso, penso que paga a pena
darlles importancia
12:55
because they remind us
how powerful the connection is
244
763532
3343
porque nos lembran
o potente que é a conexión
12:58
between what we think
245
766899
1492
entre o que pensamos
13:00
and how we end up feeling.
246
768415
1826
e o que acabamos sentindo.
13:03
True emotional intelligence
requires that we understand
247
771156
4015
Unha intelixencia emocional real
esixe que entendamos
13:07
the social, the political,
the cultural forces
248
775195
4804
as forzas sociais, políticas e culturais
13:12
that have shaped what we've come
to believe about our emotions
249
780023
3533
que moldearon o que sentimos
sobre as nosas emocións
13:15
and understand how happiness
or hatred or love or anger
250
783580
6118
e que entendamos como
a ledicia, o odio, o amor ou a ira
13:21
might still be changing now.
251
789722
2487
poderían seguir
en proceso de transformación agora.
13:24
Because if we want to measure our emotions
252
792698
2888
Por que se queremos medir
as nosas emocións
13:27
and teach them in our schools
253
795610
1943
e ensinalas nas nosas escolas
13:29
and listen as our politicians
tell us how important they are,
254
797577
3609
e escoitar como os políticos nos falan
do importantes que son,
13:33
then it is a good idea that we understand
255
801210
2200
entón é unha boa idea que comprendamos
13:35
where the assumptions we have about them
256
803434
1956
de onde veñen os supostos
13:37
have come from,
257
805414
1180
que facemos sobre elas
13:38
and whether they still
truly speak to us now.
258
806618
3304
e se seguen vixentes agora realmente.
13:43
I want to end with an emotion I often feel
259
811478
2080
Rematarei cunha emoción que adoito sentir
13:45
when I'm working as a historian.
260
813582
1984
no meu traballo como historiadora.
13:47
It's a French word, "dépaysement."
261
815590
2461
Trátase dunha palabra francesa:
"dépaysement"
13:50
It evokes the giddy disorientation
that you feel in an unfamiliar place.
262
818495
4809
Refírese á sensación de desnortamento
que un sente nun lugar descoñecido.
13:55
One of my favorite parts
of being a historian
263
823328
2096
Algo que adoro de ser historiadora
13:57
is when something
I've completely taken for granted,
264
825448
2484
é que algo que xa dera por feito,
13:59
some very familiar part of my life,
265
827956
2571
unha parte da miña vida
que me é moi familiar
14:02
is suddenly made strange again.
266
830551
2084
de súpeto se volva estraña de novo.
14:05
Dépaysement is unsettling,
267
833262
2817
Sentir "dépaysement" é desacougante
14:08
but it's exciting, too.
268
836103
1855
pero tamén emocionante.
14:09
And I hope you might be having
just a little glimpse of it right now.
269
837982
3534
E oxalá esteades sentindo
un chisco del agora mesmo.
14:13
Thank you.
270
841540
1167
Grazas.
14:14
(Applause)
271
842731
2801
(Aplausos)
Translated by Héctor Pardo Álvarez
Reviewed by Terra Poniente

▲Back to top

ABOUT THE SPEAKER
Tiffany Watt Smith - Cultural historian
Tiffany Watt Smith investigates the hidden cultural forces which shape our emotions.

Why you should listen

Tiffany Watt Smith is the author of The Book of Human Emotions, which tells the stories of 154 feelings from around the world. It has been published in 9 countries so far. She is currently a Wellcome Trust research fellow at the Centre for the History of the Emotions at Queen Mary University of London, and she was educated at the Universities of Cambridge and London. Her writing has appeared in The Guardian, the BBC News Magazine and The New Scientist. In 2014, she was named a BBC New Generation Thinker. In her previous career, she was a theatre director.

More profile about the speaker
Tiffany Watt Smith | Speaker | TED.com