English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxToronto 2010

Drew Dudley: Everyday leadership

Drew Dudley: Svakodnevno vodstvo

Filmed
Views 3,223,768

Svatko od nas je promijenio nečiji život -- obično da to nije ni primijetio. U ovom komičnom govoru, Drew Dudley poziva sve nas da slavimo vodstvo kao svakodnevni čin kojim poboljšavamo živote jedni drugima. (Snimljeno na TEDxToronto)

- Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves. Full bio

How many of you are completely comfortable
Koliko vas se osjeća potpuno ugodno
00:16
with calling yourselves a leader?
nazvati se vođom?
00:17
See, I've asked that question all the way across the country,
Vidite, postavljao sam to pitanje diljem cijele zemlje
00:20
and everywhere I ask it, no matter where,
i gdje god to pitam, nije važno gdje,
00:23
there's always a huge portion of the audience that won't put up their hand.
postoji uvijek veliki dio publike
koji ne želi podići ruku.
00:25
And I've come to realize that we have made leadership
Shvatio sam da smo vodstvo učinili
00:28
into something bigger than us.
nečim što je veće od nas.
00:30
We've made into something beyond us.
Nečim što je iznad nas.
00:31
We've made it about changing the world.
Kao da je riječ o mijenjanju svijeta.
00:33
And we've taken this title of leader, and we treat it
Uzeli smo tu titulu vođe i odnosimo se prema njoj
00:35
as if it's something that one day we're going to deserve,
kao da je ona nešto što ćemo jednog dana zaslužiti,
00:37
but to give it to ourselves right now
ali kada bismo si ju uzeli sada, značilo bi da smo
00:40
means a level of arrogance or cockiness that we're not comfortable with.
arogantni i umišljeni do razine kada se
više ne osjećamo ugodno.
00:42
And I worry sometimes that we spend so much time
Ponekad me brine što trošimo toliko vremena
00:45
celebrating amazing things that hardly anybody can do
slaveći nevjerojatne stvari koje malo tko može učiniti,
00:47
that we've convinced ourselves that those are
da smo se uvjerili kako su one
00:51
the only things worth celebrating, and we start to
jedine vrijedne slavljenja, i počeli smo
00:52
devalue the things that we can do every day, and we start
manje cijeniti ono što možemo činiti svaki dan, a u
00:54
to take moments where we truly are a leader
trenucima kada doista jesmo vođe
00:56
and we don't let ourselves take credit for it,
ne dozvoljavamo si preuzimanje zasluge za to
00:59
and we don't let ourselves feel good about it.
i ne dozvoljavamo si da se osjećamo dobro zbog toga.
01:01
And I've been lucky enough over the last
Imao sam dovoljno sreće da tijekom zadnjih
01:02
10 years to work with some amazing people
10 godina radim s nevjerojatnim ljudima
01:04
who have helped me redefine leadership in a way
koji su mi pomogli promijeniti definiciju vodstva na način
01:06
that I think has made me happier.
koji mislim da me učinio sretnijim.
01:07
And with my short time today, I just want to share with you
U kratkom vremenu koje danas imam, želim s vama podjeliti
01:09
the one story that is probably most responsible for that redefinition.
priču koja je vjerojatno najzaslužnija za tu promjenu definicije.
01:11
I went to school in a little school called
Radio sam na sveučilištu, malom sveučilištu koje se zvalo
01:16
Mount Allison University in Sackville, New Brunswick,
Maunt Alison University smješteno u
Sackville-u, New Brunswick (Kanada)
01:18
and on my last day there, a girl came up to me
i zadnji dan koji sam radio tamo, prišla mi je djevojka
01:20
and she said, "I remember the first time that I met you."
i rekla: 


"Sjećam se prvog trenutka kada sam vas upoznala."
01:22
And then she told me a story that had happened four years earlier.
Onda mi je ispričala priču koja se dogodila 4 godine ranije.
01:25
She said, "On the day before I started university,
Rekla je: "Dan prije nego što sam se upisala na sveučilište,
01:28
I was in the hotel room with my mom and my dad, and
bila sam u hotelskoj sobi s mamom i tatom
01:31
I was so scared and so convinced that I couldn't do this,
i bila sam tako uplašena i tako uvjerena da ja to ne mogu,
01:33
that I wasn't ready for university, that I just burst into tears.
da nisam spremna za sveučilište, da sam
jednostavno briznula u plač.
01:36
And my mom and my dad were amazing. They were like,
Moji mama i tata bili su nevjerojatni. Rekli su:
01:39
'Look, we know you're scared, but let's just go tomorrow.
"Gle, znamo da se bojiš, ali idemo sutra.
01:40
Let's go to the first day, and if at any point
Idemo prvi dan i ako u bilo kojem trenutku
01:43
you feel as if you can't do this, that's fine, just tell us,
osjetiš da ti to ne možeš, 


to je
u redu, samo nam reci,
01:45
we will take you home. We love you no matter what.'"
odvest ćemo te kući. Volimo te bez obzira na sve."
01:48
And she says, "So I went the next day
Rekla je: " Tako sam otišla sljedećeg dana
01:50
and I was standing in line getting ready for registration,
i stajala u redu za upise,
01:51
and I looked around and I just knew I couldn't do it.
gledala sam oko sebe i jednostavno
znala da ja to ne mogu.
01:54
I knew I wasn't ready. I knew I had to quit."
Znala sam da nisam spremna. Da moram odustati."
01:56
And she says, "I made that decision, and as soon as I made it,
Rekla je: "Donijela sam odluku i čim sam ju donijela
01:58
there was this incredible feeling of peace that came over me.
doživjela sam nevjerojatan osjećaj mira.
02:00
And I turned to my mom and my dad to tell them
Okrenula sam se prema mami i tati da im kažem
02:02
that we needed to go home, and just at that moment,
da moramo ići doma i baš u tome trenutku,
02:04
you came out of the Student Union building
Vi ste izašli iz zgrade Studentskog Zbora
02:06
wearing the stupidest hat I have ever seen in my life." (Laughter)
noseći najgluplji šešir koji sam vidjela u životu." (Smijeh)
02:08
"It was awesome.
"Bilo je super.
02:12
And you had a big sign promoting Shinerama,
Imali ste veliki natpis na kojem
je pisalo Shinerama
02:13
which is Students Fighting Cystic Fibrosis,"
što znači Studenti protiv cistične fibroze,"
02:15
— a charity I've worked with for years —
-dobrotvorna ustanova za koju radim već godinama-
02:17
"and you had a bucketful of lollipops.
" i imali ste kantu punu lizalica.
02:18
And you were walking along and you were handing the lollipops out
Šetali ste i djelili lizalice
02:20
to people in line and talking about Shinerama.
ljudima u redu i pričali o Shinerami.
02:22
And all of a sudden, you got to me, and you just stopped,
Odjednom, došli ste do mene i samo ste se zaustavili
02:25
and you stared. It was creepy." (Laughter)
i buljili ste. Bilo je jezivo." (Smijeh)
02:28
This girl right here knows exactly what I'm talking about. (Laughter)
Ova cura ovdje zna o čemu govorim. (Smijeh)
02:32
"And then you looked at the guy next to me,
"Onda ste pogledali dečka koji je stajao do mene,
02:35
and you smiled, and you reached in your bucket, and you pulled
nasmiješili ste se, posegnuli u kantu, izvadili
02:37
out a lollipop, and you held it out to him, and you said,
lizalicu, pružili je prema njemu i rekli:
02:38
'You need to give a lollipop to the beautiful woman standing next to you.'"
"Moraš dati ovu lizalicu predivnoj
djevojci koja stoji pokraj tebe."
02:41
And she said, "I have never seen anyone get more embarrassed faster in my life.
I priča dalje:" Nisam nikad u životu vidjela da nekom tako brzo postane tako jako neugodno."
02:44
He turned beet red, and he wouldn't even look at me.
Pocrvenio je i uopće nije htio pogledati prema meni.
02:49
He just kind of held the lollipop out like this." (Laughter)
Samo je ovako nekako ispružio lizalicu." (Smijeh)
02:50
"And I felt so bad for this dude that I took the lollipop,
"Bilo mi je tako žao lika da sam uzela lizalicu
02:54
and as soon as I did, you got this incredibly severe look
i čim sam je uzela, Vi ste imali
taj nevjerojatno ozbiljan
02:57
on your face and you looked at my mom and my dad,
izraz lica i pogledali ste moju mamu i mog tatu
02:59
and you said, 'Look at that. Look at that.
i rekli ste: "Pogledajte to. Pogledajte.
03:01
First day away from home, and already she's taking candy
Prvi dan daleko od kuće, a već uzima slatkiše
03:03
from a stranger?!'" (Laughter)
od nepoznate osobe?!" (Smijeh)
03:06
And she said, "Everybody lost it. Twenty feet in every
Rekla je: "Svi su se počeli smijati.
Nekoliko metara dalje
03:09
direction, everyone started to howl.
u svim smjerovima ljudi su se smijali.
03:12
And I know this is cheesy, and I don't know why I'm telling you this,
I znam da je ovo sladunjavo i ne znam
ni zašto vam to govorim,
03:14
but in that moment when everyone was laughing,
ali u tome trenutku kada su se svi smijali,
03:16
I knew that I shouldn't quit.
znala sam da ne bi trebala odustati.
03:18
I knew that I was where I was supposed to be,
Znala sam da sam ondje gdje trebam biti
03:20
and I knew that I was home, and I haven't spoken to you
i znala sam da sam doma, a nisam
s vama progovorila
03:22
once in the four years since that day,
ni jednom u 4 godine od tog dana,
03:24
but I heard that you were leaving,
ali sam čula da odlazite
03:26
and I had to come up and tell you that you've been
i morala sam doći do vas i reći vam
03:28
an incredibly important person in my life, and I'm going to miss you. Good luck."
da ste bili izuzetno važna osoba u mom životu i da ćete mi nedostajati. Sretno."
03:30
And she walks away, and I'm flattened.
Ona se udaljava, a ja ne mogu vjerovati.
03:34
And she gets about six feet away, she turns around and smiles, and goes,
Udaljila se otprilike dva metra od mene,
okrenula se, nasmiješila
03:36
"You should probably know this, too.
i rekla: "Vjerojatno biste trebali znati i ovo.
03:39
I'm still dating that guy four years later." (Laughter)
Još uvijek hodam s tim likom, 4 godine poslije." (Smijeh)
03:40
A year and a half after I moved to Toronto,
Godinu i pol nakon što sam se odselio u Toronto
03:44
I got an invitation to their wedding.
dobio sam pozivnicu za njihovo vjenčanje.
03:47
Here's the kicker. I don't remember that.
Evo što je začuđujuće. Uopće se toga ne sjećam.
03:50
I have no recollection of that moment,
Nemam sjećanja vezanih za taj trenutak,
03:52
and I've searched my memory banks, because that is funny
a pretražio sam sva sjećanja, jer je smiješno
03:54
and I should remember doing it, and I don't remember it.
i trebao bi se sjećati toga, a ne sjećam se.
03:56
And that was such an eye-opening, transformative moment
To je bio iznenađujući, spoznajni trenutak za mene
03:59
for me to think that maybe the biggest impact I'd ever had
da vjerojatno najveći utjecaj koji sam imao na nečiji život
04:01
on anyone's life, a moment that had a woman walk up
trenutak zbog kojeg je djevojka prišla
04:04
to a stranger four years later and say,
strancu 4 godine kasnije i rekla:
04:06
"You've been an incredibly important person in my life,"
"Bili ste izuzetno važna osoba u mom životu,"
04:08
was a moment that I didn't even remember.
je trenutak kojeg se ni ne sjećam.
04:10
How many of you guys have a lollipop moment,
Koliko vas ima "Lizalica" trenutak,
04:12
a moment where someone said something or did something
trenutak u kojem je netko rekao ili učinio nešto
04:14
that you feel fundamentally made your life better?
za što mislite da je istinski učinilo vaš život boljim?
04:16
All right. How many of you have told that person they did it?
Dobro. Koliko vas je reklo toj osobi da su to učinili?
04:18
See, why not? We celebrate birthdays,
Vidite, zašto ne? Slavimo rođendane,
04:23
where all you have to do is not die for 365 days — (Laughter) —
gdje sve što morate napraviti je ne
umrijeti 365 dana (Smijeh)
04:25
and yet we let people who have made our lives better
dok ljude koji su poboljšali naš život pustimo
04:29
walk around without knowing it.
da hodaju okolo i to ni ne znaju.
04:31
And every single one of you, every single one of you
A svaki od vas, svaki od vas
04:33
has been the catalyst for a lollipop moment.
je bio katalizator za takav trenutak.
04:35
You have made someone's life better by something
Učinili ste nečiji život boljim, nečim što
04:37
that you said or that you did, and if you think you haven't,
ste rekli ili napravili, a ako mislite da niste,
04:38
think about all the hands that didn't go back up when I asked that question.
razmislite o svim rukama koje se
nisu digle kad sam postavio to pitanje.
04:41
You're just one of the people who hasn't been told.
Vi ste samo jedan od ljudi kojima to nitko nije rekao.
04:44
But it is so scary to think of ourselves as that powerful.
Tako je zastrašujuće razmišljati o
nama kao tako moćnima.
04:45
It can be frightening to think that we can matter that much
Može biti strašno razmišljati da toliko možemo značiti
04:48
to other people, because as long as we make leadership something bigger than us,
drugim ljudima, jer dok vodstvo
smatramo nečim većim od nas,
04:50
as long as we keep leadership something beyond us,
nečim iznad nas,
04:54
as long as we make it about changing the world,
dok mislimo da se radi o mijenjanju svijeta,
04:56
we give ourselves an excuse not to expect it
dajemo si opravdanje da ga ne očekujemo
04:57
every day from ourselves and from each other.
svaki dan od nas samih i jedni od drugih.
04:59
Marianne Williamson said, "Our greatest fear is not that we are inadequate.
Marianne Williamson je rekla: "Naš najveći
strah nije da smo neadekvatni.
05:02
Our greatest fear is that we are powerful beyond measure.
Naš najveći strah je da smo neizmjerno moćni.
05:05
It is our light, and not our darkness, that frightens us."
Naše je svjetlo, a ne naša tama ono što nas plaši."
05:07
And my call to action today is that we need to get over that.
A moj poziv na akciju danas je
da moramo prijeći preko toga.
05:10
We need to get over our fear of how extraordinarily
Moramo pobijediti strah kako izvanredno moćni
05:13
powerful we can be in each other's lives.
možemo biti u životima drugih.
05:15
We need to get over it so we can move beyond it, and our
Moramo prijeći preko toga kako
bismo mogli krenuti dalje,
05:16
little brothers and our little sisters, and one day our kids --
kako bi naša mlađa braća i sestre,
a jednoga dana i naša djeca
05:19
or our kids right now -- can watch and start to value
-ili naša djeca sada- mogla gledati i početi cijeniti
05:22
the impact we can have on each other's lives
utjecaj koji možemo imati na živote drugih
05:24
more than money and power and titles and influence.
više nego novac, moć, titule i utjecaj.
05:26
We need to redefine leadership as being about lollipop moments,
Moramo promjeniti definiciju vodstva na način da se radi o ovakvim "Lizalica" trenucima,
05:29
how many of them we create, how many of them we acknowledge,
koliko ih stvorimo, koliko smo ih svjesni,
05:32
how many of them we pay forward, and how many of them we say thank you for.
koliko ih proslijedimo i za koliko njih kažemo hvala.
05:35
Because we've made leadership about changing the world,
Jer, od vodstva smo učinili
kao da je riječ o mijenjanju svijeta,
05:38
and there is no world. There's only six billion understandings of it,
a svijeta nema. Postoji tek 6 milijardi
razumijevanja svijeta,
05:41
and if you change one person's understanding of it,
i promijenite li razumijevanje svijeta jedne osobe,
05:44
one person's understanding of what they're capable of,
njeno razumijevanje onoga za što je sve sposobna,
05:46
one person's understanding of how much people care about them,
razumijevanje koliko je ljudima do nje stalo,
05:48
one person's understanding of how powerful an agent
razumijevanje toga koliko snažan promicatelj
05:50
for change they can be in this world, you've changed the whole thing.
promjene može biti u ovome svijetu,
izmijenili ste sve.
05:53
And if we can understand leadership like that,
Ako tako uspijemo pojmiti vodstvo,
05:56
I think if we can redefine leadership like that,
tj. uspijemo li tako redefinirati vodstvo,
05:59
I think we can change everything.
mislim da možemo promijeniti sve.
06:01
And it's a simple idea, but I don't think it's a small one,
To je jednostavna zamisao,
ali ne mislim da je malena,
06:03
and I want to thank you all so much for letting me share it with you today.
i želim vam od srca svima zahvaliti
što ste mi dopustili da je danas podijelim s vama.
06:06
Translated by Mladen Barešić
Reviewed by Senzos Osijek

▲Back to top

About the speaker:

Drew Dudley - Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves.

Why you should listen

Drew Dudley’s interest in developing people’s leadership began when he was the Leadership Development coordinator at the University of Toronto, Scarborough. In 2010 he founded Nuance Leadership Development Services, a company that creates leadership curricula for communities, organizations and individuals -- a subject on which he also speaks widely.

More profile about the speaker
Drew Dudley | Speaker | TED.com