English-Video.net comment policy

The comment field is common to all languages

Let's write in your language and use "Google Translate" together

Please refer to informative community guidelines on TED.com

TEDxToronto 2010

Drew Dudley: Everyday leadership

Drew Dudley: Lidershipi i përditshëm

Filmed
Views 3,298,825

Të gjithë ne kemi ndryshuar jetën e dikujt -- zakonisht pa e kuptuar këtë. Në këtë bisedë të këndshme, Drew Dudley na bën thirrje të festojmë lidershipin si një veprim që përmirëson jetën e njëri tjetrit. (Filmuar në TEDxToronto)

- Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves. Full bio

Dua ta nis duke ju bërë
të gjithëve një pyetje:
00:16
How many of you are completely comfortable
00:17
with calling yourselves a leader?
Sa prej jush ndjehen plotësisht rehat
00:20
See, I've asked that question all the way across the country,
duke quajtur veten lider?
00:23
and everywhere I ask it, no matter where,
E kam bërë këtë pyetje
në të gjithë vendin,
00:25
there's always a huge portion of the audience that won't put up their hand.
kudo që pyeta për këtë,
nuk ka rëndësi se ku,
00:28
And I've come to realize that we have made leadership
ishte një pjesë e madhe e audiencës
që nuk e ngrinte dorën.
00:30
into something bigger than us.
00:31
We've made into something beyond us.
Dhe kam kuptuar
se ne e kemi shndërruar lidershipin
00:33
We've made it about changing the world.
në diçka më të madhe se ne;
diçka përtej nesh.
00:35
And we've taken this title of leader, and we treat it
Ne e kemi bërë atë për të ndryshuar botën.
00:37
as if it's something that one day we're going to deserve,
E kemi marrë titullin e ‘liderit’
00:40
but to give it to ourselves right now
dhe trajtuar si diçka
që do ta meritonim një ditë.
00:42
means a level of arrogance or cockiness that we're not comfortable with.
Por për tia dhënë vetes tonë atë tani
tregon nivel arrogance ose mendjemadhësie
me të cilën ne nuk ndihemi rehat.
00:45
And I worry sometimes that we spend so much time
00:47
celebrating amazing things that hardly anybody can do
Shqetësohem ndonjëherë që
ne harxhojmë aq shumë kohë
duke festuar gjëra
që arrihen me vështirësi,
00:51
that we've convinced ourselves that those are
00:52
the only things worth celebrating, and we start to
saqë e kemi bindur veten që ato
janë të vetmet gjëra që ia vlejnë.
00:54
devalue the things that we can do every day, and we start
00:56
to take moments where we truly are a leader
Ne kemi filluar të nënvlerësojmë
gjërat që mund të bëjmë çdo ditë.
00:59
and we don't let ourselves take credit for it,
Ne kemi momente
ku realisht jemi një lider
01:01
and we don't let ourselves feel good about it.
dhe nuk e vlerësojmë veten për këtë
ose të ndihemi mirë për këtë.
01:02
And I've been lucky enough over the last
01:04
10 years to work with some amazing people
Kam qenë shumë me fat
10 vitet e fundit të punoj
01:06
who have helped me redefine leadership in a way
me njerëz të mrekullueshëm që më
kanë ndihmuar ta rikonceptoj lidershipin
01:07
that I think has made me happier.
01:09
And with my short time today, I just want to share with you
në një mënyrë që
më ka bërë mua më të lumtur.
01:11
the one story that is probably most responsible for that redefinition.
Në kaq pak kohë sa kam sot,
do doja të ndaja me ju një histori
që me siguri është me shumë përgjegjëse
01:16
I went to school in a little school called
për këtë rikonceptim të lidershipit.
01:18
Mount Allison University in Sackville, New Brunswick,
Shkova në një shkollë të vogël
01:20
and on my last day there, a girl came up to me
Universiteti Mount Allison
në Sackville, New Brunswick.
01:22
and she said, "I remember the first time that I met you."
Në ditën time të fundit atje, një vajzë
erdhi tek unë dhe më tha
01:25
And then she told me a story that had happened four years earlier.
“Më kujtohet hera e parë që ju takova.”
01:28
She said, "On the day before I started university,
Ajo më tregoi një histori
se çfarë kishtë ndodhur 4 vite më parë.
01:31
I was in the hotel room with my mom and my dad, and
Ajo tha, “Një ditë para
se të filloja universitetin,
01:33
I was so scared and so convinced that I couldn't do this,
isha në dhomën e hotelit me prindërit e mi
01:36
that I wasn't ready for university, that I just burst into tears.
dhe isha shumë e frikësuar
dhe e bindur që nuk mund ta bëja këtë.
01:39
And my mom and my dad were amazing. They were like,
që nuk isha gati për në universitet
saqë shpërtheva në lot.
01:40
'Look, we know you're scared, but let's just go tomorrow.
Mami e babi janë fantastike.
Më thanë, “E dimë që ke frikë,
por le të shkojmë njëherë nesër,
01:43
Let's go to the first day, and if at any point
01:45
you feel as if you can't do this, that's fine, just tell us,
në ditën e parë dhe nëse në ndonjë moment
ndjen sikur nuk mund ta bësh,
01:48
we will take you home. We love you no matter what.'"
na thuaj dhe do të shkojmë në shtëpi.
01:50
And she says, "So I went the next day
01:51
and I was standing in line getting ready for registration,
Ne të duam ty sidoqoftë.”
“Kështu u nisëm ditën tjetër."
01:54
and I looked around and I just knew I couldn't do it.
Vajta të regjistrohem.
01:56
I knew I wasn't ready. I knew I had to quit."
Pashë përreth dhe thjesht e dija
që nuk mund ta bëja këtë; nuk isha gati.
01:58
And she says, "I made that decision, and as soon as I made it,
02:00
there was this incredible feeling of peace that came over me.
E dija që duhet të hiqja dorë.
E mora këtë vendim
dhe sapo e bëra këtë
02:02
And I turned to my mom and my dad to tell them
një ndjenjë e pabesueshme
paqeje më përshkoi.
02:04
that we needed to go home, and just at that moment,
U ktheva tek prinderit për
t’i thënë që duhet të shkonim në shtëpi,
02:06
you came out of the Student Union building
02:08
wearing the stupidest hat I have ever seen in my life." (Laughter)
dhe në atë moment ju dolët
nga ndërtesa e unionit të studentëve
02:12
"It was awesome.
me kapelen më qesharake
që kisha parë ndonjëherë në jetën time."
02:13
And you had a big sign promoting Shinerama,
(Të qeshura)
“Ishte mbresëlënëse.
02:15
which is Students Fighting Cystic Fibrosis,"
Ju kishit një simbol të madh
që promovonte "Shinerama,”
02:17
— a charity I've worked with for years —
02:18
"and you had a bucketful of lollipops.
e cila është Studentët që Luftojnë
Fibrozën Cistike,
02:20
And you were walking along and you were handing the lollipops out
një bamirësi me të cilën kam punuar për vite --
02:22
to people in line and talking about Shinerama.
“Ju kishit një shportë plot lëpirëse.
Ju po i shpërndanit lëpirëse
njerëzve në rradhë
02:25
And all of a sudden, you got to me, and you just stopped,
dhe po i flisnit për Shirenama.
Dhe papritur, mu afrove mua
dhe thjesht ndalove.
02:28
and you stared. It was creepy." (Laughter)
Dhe mi ngule sytë. Ishte e sikletshme.”
02:32
This girl right here knows exactly what I'm talking about. (Laughter)
(Të qeshura)
02:35
"And then you looked at the guy next to me,
Kjo vajzë e di se për çfarë po flas.
02:37
and you smiled, and you reached in your bucket, and you pulled
(Të qeshura)
“Pastaj ju patë tek djali pranë meje,
buzëqeshet, shkuat tek shporta,
02:38
out a lollipop, and you held it out to him, and you said,
02:41
'You need to give a lollipop to the beautiful woman standing next to you.'"
nxorrët nje lëpirëse,
ia dhatë atij dhe i thatë,
“Ti duhet t’i japësh një lëpirëse
gruas së bukur pranë teje.”
02:44
And she said, "I have never seen anyone get more embarrassed faster in my life.
Ajo tha, “Kurrë nuk kam parë dikë
të turpërohet kaq shpejt në jetën time.
02:49
He turned beet red, and he wouldn't even look at me.
02:50
He just kind of held the lollipop out like this." (Laughter)
Ai u skuq dhe nuk mundej
as të më shikonte.
Ai thjesht i mbajti lëpirëset kështu.”
02:54
"And I felt so bad for this dude that I took the lollipop,
(Të qeshura)
02:57
and as soon as I did, you got this incredibly severe look
“U ndjeva aq keq për këtë person
sa e mora lëpirësen.
02:59
on your face and you looked at my mom and my dad,
Sa e bëra këtë, ju morët këtë
çehre të ashpër të pabesueshme,
03:01
and you said, 'Look at that. Look at that.
patë nga prindërit dhe thatë,
“Shikojeni këtë! Shikojeni këtë!
03:03
First day away from home, and already she's taking candy
03:06
from a stranger?!'" (Laughter)
Dita e parë larg shtëpisë,
dhe që tashmë po pranon lëpirëse
nga një i huaj?!"
03:09
And she said, "Everybody lost it. Twenty feet in every
(Të qeshura)
03:12
direction, everyone started to howl.
“Të gjithë u surprizuan.
Pesë metra nga çdo drejtim, të gjithë
filluan të qeshnin me të madhe.
03:14
And I know this is cheesy, and I don't know why I'm telling you this,
03:16
but in that moment when everyone was laughing,
E di që nuk është e këndshme dhe nuk e di
pse po jua tregoj këtë,
03:18
I knew that I shouldn't quit.
03:20
I knew that I was where I was supposed to be,
por në atë moment kur të gjithë qeshnin
e kuptova që nuk duhet të hiqja dorë.
03:22
and I knew that I was home, and I haven't spoken to you
E kuptova që isha aty ku duhet
të isha; që isha në shtëpi.
03:24
once in the four years since that day,
Dhe nuk ju kam folur asnjëherë
në këto katër vjet që nga ajo ditë.
03:26
but I heard that you were leaving,
03:28
and I had to come up and tell you that you've been
03:30
an incredibly important person in my life, and I'm going to miss you. Good luck."
Por dëgjova se po largoheni
dhe duhet të vija dhe t'jua tregoja
që keni qënë jashtëzakonisht
i rëndësishëm në jetën time.
03:34
And she walks away, and I'm flattened.
Do më mungoni. Paçi fat.”
03:36
And she gets about six feet away, she turns around and smiles, and goes,
Ajo largohet dhe unë shtanga.
03:39
"You should probably know this, too.
Ajo u largua 6 hapa,
u kthye, qeshi dhe vazhdoi,
03:40
I'm still dating that guy four years later." (Laughter)
“Mbase duhet ta dish këtë gjithashtu:
Jam e lidhur me atë djalë,
edhe katër vjet më vonë.”
03:44
A year and a half after I moved to Toronto,
(Të qeshura)
03:47
I got an invitation to their wedding.
Një vit e gjysëm
pasi u shpërngula në Toronto,
mora një ftesë për në dasmën e tyre.
03:50
Here's the kicker. I don't remember that.
(Të qeshura)
03:52
I have no recollection of that moment,
Këtu është marifeti:
Unë nuk e mbaj mend këtë.
03:54
and I've searched my memory banks, because that is funny
Nuk kisha kujtime të atij momenti.
03:56
and I should remember doing it, and I don't remember it.
E kam kërkuar në memorien time
se është qesharake e duhet të kujtoj
ta kem bërë këtë dhe nuk më kujtohet.
03:59
And that was such an eye-opening, transformative moment
04:01
for me to think that maybe the biggest impact I'd ever had
Kjo ishte si të më hapeshin sytë,
moment reflektimi për mua,
04:04
on anyone's life, a moment that had a woman walk up
të mendoj se mbase impakti më i madh
në jetën e dikujt,
04:06
to a stranger four years later and say,
ishte një moment ku një grua kishte takuar
katër vjet më parë një të panjohur,
04:08
"You've been an incredibly important person in my life,"
04:10
was a moment that I didn't even remember.
e thotë “Ju keni qenë një person
i rëndësishëm në jetën time,”
04:12
How many of you guys have a lollipop moment,
04:14
a moment where someone said something or did something
ishte një moment që unë
as që e mbaja mend.
04:16
that you feel fundamentally made your life better?
Sa nga ju kanë një moment të veçantë,
një moment ku dikush
ju thotë ose bëni diçka
04:18
All right. How many of you have told that person they did it?
ku ndjetë se jua ka bërë
jetën krejtësisht më të mirë?
Sa nga ju i kanë thënë atij
personi që e kanë bërë këtë?
04:23
See, why not? We celebrate birthdays,
04:25
where all you have to do is not die for 365 days — (Laughter) —
E shikoni, pse jo?
Ne festojmë ditëlindje,
ku gjithçka që duhet të bësh
është të mos vdesësh për 365 ditë –
04:29
and yet we let people who have made our lives better
(Të qeshura)
04:31
walk around without knowing it.
Ende ne i lemë njerzit
që na e kanë bërë jetën më të mirë
04:33
And every single one of you, every single one of you
të vërdallisen pa e ditur këtë.
04:35
has been the catalyst for a lollipop moment.
Gjithsecili prej jush ka qenë katalizator
04:37
You have made someone's life better by something
04:38
that you said or that you did, and if you think you haven't,
për një moment special.
E keni bërë jetën e dikujt më të mirë
nga diçka qe keni thënë ose bërë.
04:41
think about all the hands that didn't go back up when I asked that question.
Nëse mendoni që nuk e keni bërë,
04:44
You're just one of the people who hasn't been told.
mendoni për të gjithë ato duart
që nuk u ngritën kur unë bëra pyetjen.
04:45
But it is so scary to think of ourselves as that powerful.
Ju jeni thjesht një prej tyre
që nuk u është thënë.
04:48
It can be frightening to think that we can matter that much
Eshtë e frikshme të mendojmë veten
aq të fuqishme,
04:50
to other people, because as long as we make leadership something bigger than us,
e frikshme të mendosh se mund të
kemi aq rëndësi në jetën e të tjerëve.
04:54
as long as we keep leadership something beyond us,
Për aq kohe sa e konsiderojmë lidershipin
si diçka më e madhe se ne,
04:56
as long as we make it about changing the world,
për sa kohë sa mbajmë
lidershipin përtej nesh
04:57
we give ourselves an excuse not to expect it
dhe e bëjnë atë për të ndryshuar botën,
04:59
every day from ourselves and from each other.
ne i japim vetes një justifikim
që të mos e presim atë çdo ditë,
05:02
Marianne Williamson said, "Our greatest fear is not that we are inadequate.
nga vetja jonë dhe nga njëri tjetri.
05:05
Our greatest fear is that we are powerful beyond measure.
Marianne Williamson tha “ Frika jonë më
e madhe nuk është se ne jemi jokompetent.
05:07
It is our light, and not our darkness, that frightens us."
Eshtë fakti i të qenurit të fuqishëm
përtej limitit.
05:10
And my call to action today is that we need to get over that.
Eshtë drita jonë dhe jo errësira ajo
që na frikëson ne."
05:13
We need to get over our fear of how extraordinarily
Thirrja ime për veprim sot
është që duhet të përballojmë frikën tonë
05:15
powerful we can be in each other's lives.
05:16
We need to get over it so we can move beyond it, and our
se sa shumë të fuqishëm
mund të jemi ne në jetën e njëri tjetrit.
05:19
little brothers and our little sisters, and one day our kids --
Kemi nevojë ta përballojmë
që ta tejkalojmë
05:22
or our kids right now -- can watch and start to value
dhe vëllezërit e motrat tona të vogla,
një ditë fëmijët tanë
05:24
the impact we can have on each other's lives
ose fëmijët tanë tani –
mund të shohin dhe vlerësojnë
05:26
more than money and power and titles and influence.
impaktin që kemi në jetën e njëri tjetrit,
05:29
We need to redefine leadership as being about lollipop moments,
më shumë se paraja, fuqia,
titujt dhe influenca.
05:32
how many of them we create, how many of them we acknowledge,
Ne duhet ta ripërkufizojmë lidershipin
si momentet tona të veçanta
05:35
how many of them we pay forward, and how many of them we say thank you for.
sa prej tyre ne krijojmë,
sa shumë i pranojmë,
sa prej tyre ia shpërblejmë
dhe sa prej tyre i falenderojmë.
05:38
Because we've made leadership about changing the world,
05:41
and there is no world. There's only six billion understandings of it,
Sepse e kemi lidhur lidershipin
me ndryshimin e botës,
nuk ka botë.
05:44
and if you change one person's understanding of it,
Ka vetëm 6 miliardë interpretime të saj.
05:46
one person's understanding of what they're capable of,
Dhe nëse ndryshon mënyrën
se si dikush e kupton atë
05:48
one person's understanding of how much people care about them,
atë për të cilën ata janë të aftë,
05:50
one person's understanding of how powerful an agent
të kuptuarit se sa shumë
njerëzit kujdesen për ta,
05:53
for change they can be in this world, you've changed the whole thing.
të kuptuarit se sa mjet
ndryshimi të fuqishëm,
05:56
And if we can understand leadership like that,
mund të jenë në këtë botë,
ju keni ndryshuar gjithçka.
05:59
I think if we can redefine leadership like that,
Nëse mund ta kuptojmë lidershipin
në këtë mënyrë,
06:01
I think we can change everything.
mendoj se nëse mund ta ripërkufizonim
lidershipin në këtë mënyrë
06:03
And it's a simple idea, but I don't think it's a small one,
mendoj se do të ndryshonte gjithçka.
06:06
and I want to thank you all so much for letting me share it with you today.
Kjo është një ide e thjeshtë
por nuk mendoj se është e vogël.
Dua t’ju falenderoj shumë
që më lejuat ta ndaj me ju sot.
Translated by Marilda Salla
Reviewed by Helena Bedalli

▲Back to top

About the speaker:

Drew Dudley - Leadership educator
Drew Dudley believes leadership is not a characteristic reserved for the extraordinary. He works to help people discover the leader within themselves.

Why you should listen

Drew Dudley’s interest in developing people’s leadership began when he was the Leadership Development coordinator at the University of Toronto, Scarborough. In 2010 he founded Nuance Leadership Development Services, a company that creates leadership curricula for communities, organizations and individuals -- a subject on which he also speaks widely.

More profile about the speaker
Drew Dudley | Speaker | TED.com